Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – ul. Wielka Poznańska 50/11 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym

UCHWAŁA NR  VI/51/2019

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

 z dnia 29 stycznia 2019 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – ul. Wielka Poznańska 50/11 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.994 z późn. zm.) oraz art.13 ust.1, art.37 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997  r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.2204 z późn. zm.), art.1 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz.1716 z późn. zm.) w związku z §4 pkt 7 Uchwały Nr XXV/235/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp., poz.3114 z dn. 02.05.2016 r.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 11 usytuowanego w budynku nr 50 przy ul. Wielka Poznańska w Rogoźnie o pow. użytkowej 44,48m2 składającego się z 3 (trzech) pokoi, kuchni, przedpokoju i korytarza, położony na III piętrze, z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym o pow. użytkowej 6,60m2 w inwentaryzacji oznaczonym nr 11g wraz z udziałem do nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku i urządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali wynoszącym 9/100 oraz z takim samym udziałem do działki gruntu oznaczonej ewidencyjnie nr 1702/2 o pow.394m2, objętej księgą wieczystą  KW PO1O/00024325/1, która to działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym wraz z budynkiem gospodarczym. Sprzedaż ww. nieruchomości lokalowej następuje wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 1/12 do działki gruntu oznaczonej ewidencyjnie nr 1702/1 o pow.708m2, objętej księgą wieczystą KW PO1O/00028505/5, stanowiącej podwórze.   

 

§2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna. 

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

UZASADNIENIE

 

Rada Miejska w § 4 pkt 7 Uchwały Nr XXV/235/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno, zastrzega do swojej kompetencji sprawy dotyczące sprzedaży nieruchomości, której wartość szacunkowa określona przez rzeczoznawcę majątkowego przekracza kwotę wynoszącą 10.000,00zł. Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość stanowi własność Gminy Rogoźno.

Sprzedaż nastąpi w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego – ul. Wielka Poznańska 50/11 w Rogoźnie.

W oparciu o postanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miedzy ulicami: Kotlarską, W. Poznańską, Długą, Nową uchwalonego Uchwałą Nr XI/73/2007 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 czerwca 2007 r. (Dz. Urzęd. Woj. Wlkp. Nr 126, poz.2288 z dn. 31.08.2007 r.), zawiadamiam, że działka nr:

  1. 1702/1 położona jest na obszarze oznaczonym symbolami:
    • MWn/U-5 o przeznaczeniu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niska, usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastronomii, turystyki, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, kultury, zdrowia i opieki społecznej,
    • MN-8 o przeznaczeniu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
  2.  1702/2 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MWn/U-5 o przeznaczeniu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niska, usługi z zakresu: handlu detalicznego, gastronomii, turystyki, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, kultury, zdrowia i opieki społecznej.

Działki gruntu nr: 1702/1 i 1702/2 w oparciu o zapisy ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego położone są w strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej.

Dom ul. Wielka Poznańska 50 w Rogoźnie usytuowany w granicach działki 1702/2 objęty jest ochroną konserwatorską - ewidencja zabytków.  

W oparciu o zapisy art. 1 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz.1716) prawo użytkowania wieczystego działki nr 1702/2 w łącznym udziale wynoszącym 54/100 z dniem 01 stycznia 2019 r. przekształciło się w prawo własności.             

Wartość ww. nieruchomości przewyższa kwotę 10.000,00zł, w związku z czym podjęcie przez Radę Miejską niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

drukuj pobierz pdf