Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr XLVII/456/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie uznania się za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi i wskazania organu właściwego do jej rozpatrzenia

Uchwała Nr XLVII/456/2021

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 28 kwietnia 2021r.

 

w sprawie uznania się za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi i wskazania organu właściwego do jej rozpatrzenia

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 229 pkt 1 i pkt 3 i art. 231 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Rada Miejska w Rogoźnie uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi z dnia 30 marca 2021 r., zmienionej przez Skarżącą dnia 19 kwietnia 2021 r., na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

§ 2.

Wskazuje się Skarżącej, że właściwy do rozpatrzenia skargi jest Wojewoda Wielkopolski.

 

§ 3.

Uzasadnienie sposobu załatwienia skargi stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 4.

Uchwała wraz z załącznikiem podlega przekazaniu Skarżącej.

 

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

UZASDNIENIE

Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji.

Dnia 30 marca 2021 roku wpłynęła do Biura Rady skarga na pracownika Biura Rady dotycząca braku odpowiedzi na zapytanie złożone przez Skarżącą, w sprawie osobistego uczestnictwa w komisjach stałych. Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, Skarga trafiła pod obrady Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Rogoźnie (zwanej dalej „Komisją”).

Na posiedzeniu Komisji w dniu 16 kwietnia 2021 roku i przeanalizowaniu jej zakresu, Komisja ustaliła, że Skarżąca wcześniej otrzymywała informacje z Biura Rady w ww. zakresie, a odpowiedzi były konsultowane z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Rogoźnie. Z racji tego, skierowano zapytanie do Skarżącej, czy podtrzymuje swoja skargę na pracownika Biura Rady, czy ewentualnie kieruje ją na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Skarżąca w swoim mailu z dnia 19 kwietnia 2021 roku poinformowała, że adresatem skargi w takim wypadku jest Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Zgodnie z art. 229 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735), jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności rady gminy - wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa. Z tego względu Rada Miejska w Rogoźnie nie jest właściwa do rozpatrzenia skargi na Przewodniczącego tej Rady.

Zgodnie z art. 223 § 1 k.p.a. organy państwowe, organy samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych -rozpatrują oraz załatwiają skargi i wnioski w ramach swojej właściwości. Z powyższego przepisu wynika obowiązek przestrzegania przez organ swojej właściwości z urzędu.

W przypadku, gdy organ który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ (art. 231 § 1 k.p.a.).

Z tego względu Komisja postuluje, aby Rada Miejska w Rogoźnie uznała się za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi i wskazała Skarżącej właściwy organ do jej rozpatrzenia.

Rada Miejska w Rogoźnie uznała stanowisko Komisji za słuszne i przyjęła je za własne, a w konsekwencji postanowiła, jak powyżej.

W związku z powyższym, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

 

drukuj pobierz pdf