Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała nr LXII/611/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 9 marzec 2022 roku w sprawie dotacji podmiotowej na 2022 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie – samorządowego zakładu budżetowego

 Uchwała nr LXII/611/2022
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 9 marzec 2022 roku

w sprawie dotacji podmiotowej na 2022 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie – samorządowego zakładu budżetowego

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2022 roku poz. 559 ), art. 219 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U z 2021 roku poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 176 ) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. 

Ustala się roczną stawkę jednostkową dotacji dla Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie – samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 3.571,43 zł na jednego uczestnika zajęć reintegracji zawodowej i społecznej oraz pracownika Centrum.

 

§ 2. 

Kalkulacja stawek jednostkowych dotacji podmiotowej dla Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie w 2022 roku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 4. 

Traci moc uchwała Nr LIX/562/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2021 roku.

 

§ 5.

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2022 roku.

 

 

 

Załacznik

 

 

Uzasadnienie do Uchwały nr LXII/611/2022
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 9 marca 2022 roku

w sprawie dotacji podmiotowej na 2022 rok dla Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie – samorządowego zakładu budżetowego

 

Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie prowadzi działalność od 01 października 2016 roku.
Na podstawie art. 10 ust.1 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym działalność Centrum Integracji Społecznej, zwanej dalej Centrum, finansowana jest z dotacji pochodzącej z dochodów własnych w tym przeznaczonych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W przypadku, gdy instytucją tworzącą jest jednostka samorządu terytorialnego, kwota dotacji na prowadzenie działalności Centrum jest ustalana jako iloczyn kosztów realizacji reintegracji zawodowej i społecznej w przeliczeniu na jednego uczestnika oraz liczby pracowników Centrum, pomniejszonej o przychody uzyskane z działalności,
o której mowa w art. 9 ustawy o zatrudnieniu socjalnym i określona corocznie przez organ właściwy jednostki samorządu terytorialnego.

Mając na względzie, iż Centrum działa w formie samorządowego zakładu budżetowego zastosowanie znajduje przepis art. 219 ust.1 – 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z tymi przepisami z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje podmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych, kalkulowane wg stawek jednostkowych. Stawki te ustala organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Działalność Centrum finansowana jest między innymi z dochodów własnych gminy. Z planu finansowego na 2022 rok wynikają koszty działalności ogółem w kwocie 1.721.100,00 zł. Działalność Centrum  będzie finansowana ze źródeł wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały.

Przyjęta w uchwale kwota w wysokości 3.571,43 zł stanowi stawkę roczną przypadającą na jednego uczestnika zajęć reintegracji zawodowej i społecznej oraz jednego pracownika Centrum. Wobec powyższego koszt jednostkowy przypadający na jednego uczestnika Centrum w 2022 roku wynosi: 150.000 zł: 42 osób (tj. 35 uczestników Centrum i 7 etatów pracowniczych Centrum) = 3.571,43 zł rocznie. Ze środków finansowych przeznaczonych na działalność Centrum zostaną sfinansowane między innymi wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, posiłki dla uczestników Centrum i bieżące koszty utrzymania obiektów Centrum oraz zakup artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć reintegracji zawodowej i społecznej. Natomiast, wypłata uczestnikom Centrum świadczeń reintegracyjnych refundowana będzie wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, na wniosek kierownika Centrum przez starostę właściwego dla siedziby Centrum.

 

drukuj pobierz pdf