Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Sprzedaż/najem/dzierżawa nieruchomości: Burmistrz Rogoźna ogłasza I przetarg ograniczony ustny na sprzedaż prawa własności niezabudowanej działki gruntu, położonej w Rogoźnie przy ul, Mała Poznańska (obręb ROGOŹNO)w ewidencji geodezyjnej oznaczonej nr 1824/1 o pow.0,0493ha, objętej księgą wieczystą KW PO1O/00025029/3.

Burmistrz Rogoźna ogłasza

I przetarg ograniczony ustny na sprzedaż

prawa własności niezabudowanej działki gruntu, położonej w Rogoźnie przy ul, Mała Poznańska (obręb ROGOŹNO)w ewidencji geodezyjnej oznaczonej nr 1824/1 o pow.0,0493ha, objętej księgą wieczystą KW PO1O/00025029/3.

Brak planu, w studium działka 1824/1 położona jest na terenach zabudowy śródmiejskiej oraz zlokalizowana jest w granicach strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej oraz obszaru rewitalizacji i przestrzeni publicznej. Ww. działka położona jest w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko-Wągrowiecka”.   

 

W dziale III księgi wieczystej wpisane są służebności gruntowe przechodu i przejazdu oraz służebności przesyłu, które nie dotyczą i nie mają wpływu na sprzedawaną działkę.

Cena wywoławcza wynosi   15 000,00zł.

Ustalona w oparciu o operat szacunkowy cena jest ceną brutto.

Sprzedaż działki podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług w oparciu o art.43 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.106 z późn. zm.).

Przetarg odbędzie się w dniu 26 stycznia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie przy ul. Nowej 2, sala nr 20, o godz. 10:00

Warunkiem przystąpienia do przetargu  jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 1 500,00zł na konto Urzędu Miejskiego w Rogoźnie - Bank Spółdzielczy w Czarnkowie, Oddział w Rogoźnie nr konta 56 8951 0009 3900 0114 2000 0020 do dnia 21 stycznia 2021 r. Na dowodzie wpłaty należy umieścić dokładne dane wpłacającego(ych) oraz oznaczenie numeru działki. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu wymaganej kwoty na wskazane konto.  

Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu: osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny do dnia 21 stycznia 2021 r. do godziny 15:00 zgłosić uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Rogoźnie przy ul. Nowej 2 w Rogoźnie pisemnego oświadczenia wyrażającego wolę przystąpienia do przetargu.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń                 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie najpóźniej do dnia 22 stycznia 2021 r.  

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy dopuszczeni do przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości                  na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t.  Dz. U. z 2020 r., poz.1990) upłynął z dniem 06 października 2020 r.

Opis terenu - działka niezabudowana zagospodarowana zielenią.

Oznaczenie użytku zgodnie z ewidencją gruntów prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Obornikach:              RV – grunty orne. 

Uzasadnienie formy przetargu: z uwagi na fakt, iż gminna działka 1824/1 nie posiada dostępu do drogi publicznej, a jednocześnie może poprawić warunki zagospodarowania trzem nieruchomością do niej przyległych, przetarg na jej sprzedaż zostaje ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich, tj. działek nr: 1819/1, 1823 i 1827/1.  

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku:

a)     podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie stosownego pełnomocnictwa,

b)     małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę                  na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,

c)     pełnomocników osób fizycznych poza przypadkami wyżej wskazanymi, konieczne jest przedłożenia stosownego pełnomocnictwa.

Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna jednorazowo nie później niż na trzy dni przed zawar­ciem umowy przenoszącej własność.

 

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zostanie wliczone w poczet ceny na­bycia.

Burmistrz  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z przyczyn uzasadnionych.

Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w nieprzekraczalnym terminie 21 dni                                 od dnia rozstrzygnięcia przetargu.       

Jednocześnie informuje się na podstawie art. 28 ust.1, art.41 ust.2 ustawy z dnia 21.08.1997r.                      o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.1990), że jeżeli osoba ustalona  jako  nabywca nieruchomości  nie  stawi  się  bez  usprawiedliwienia  w oznaczonym miejscu i terminie w celu zawarcia umowy notarialnej może to spowodować odstąpienie od zawarcia umowy,  a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnik przetargu przed licytacją winien złożyć pisemne oświadczenie:

-  o zapoznaniu się:

a) z przedmiotem sprzedaży i, że w związku z tym nie będzie występował z ewentualnymi roszczeniami                 z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży,

b) z warunkami przetargu, położeniem i granicami nieruchomości oraz, że przyjmuje je bez zastrzeżeń,

Nieruchomość sprzedawania jest na podstawie danych z ewidencji geodezyjnej gruntów, tj. w oparciu                   o wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej, a Kupujący nie będzie występował z żadnymi roszczeniami wobec Sprzedającego z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanych nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię, niż jest to oznaczone w dokumentach właściwego Starostwa Powiatowego. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Kupującego,

- wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych                       w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Rogoźna z siedzibą przy ulicy Nowej 2 w Rogoźnie (64-610). Z administratorem można skontaktować się mailowo: um@rogozno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora,

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@rogozno.pl  ,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zobowiązań prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z organizowanego przetargu nieograniczonego,

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny, w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora,

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych,

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia,

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu rozpatrywania oferty złożonej w przetargu. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia złożonej oferty.

 

 

 

 

 

Rogoźno, dnia  17 grudnia 2020 r.

 

drukuj pobierz pdf