Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr IV/36/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wydatków Gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018

Uchwała Nr IV/36/2018

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 28 grudnia 2018 roku

 

w sprawie ustalenia wydatków Gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018

 

                        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  z 2018 r. poz.994 z późn.zm.) oraz art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077z późn. zm.), Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 1. Ustala się wykaz wydatków budżetu Gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 oraz określasię ostateczny termin dokonywania wydatków zgodnie z załącznikiem Nr1.
 2. Ustala się plan finansowy wydatków budżetu Gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 zgodnie z załącznikiem Nr2.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr IV/36/2018
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 28 grudnia 2018 roku

 

Wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018

 

Lp.

Treść zadania

Kwota

Termin realizacji

1.

Wykonanie dokumentacji budowy chodników i dróg na terenie gminy

11.075,00

30.06.2019

2.

Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy

695.557,76

30.06.2019

3.

Budowa parkingu przy budynku ul. Kościuszki 48 w Rogoźnie

194.518,41

30.06.2019

4.

Budowa drogi w m. Grudna – etap I

150.000,00

30.06.2019

5.

Budowa drogi Pasieka Pruśce etap I

466.791,09

30.06.2019

6.

Wykonanie projektu budowy drogi w m. Pruśce

7.995,00

30.06.2019

7.

Przebudowa schodów wejściowych do budynku Urzędu Miejskiego

39.445,79

30.06.2019

8.

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Rogoźnie

50.000,00

30.06.2019

9.

Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej i grawitacyjnej

173.451,67

30.06.2019

10.

Wykonanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia na terenie gminy

149.047,00

30.06.2019

OGÓŁEM:

1.937.881,72

x

 


Załącznik Nr 2 do Uchwały nr IV/36/2018
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 28 grudnia 2018 roku

 

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY, KTÓRE W 2018 ROKU NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan

Wydatki majątkowe

1.937.881,72

600

Transport i łączność

1.525.937,26

 

60016

Drogi publiczne gminne

1.525.937,26

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek  budżetowych

1.525.937,26

 

 

 • ØWykonanie dokumentacji budowy chodników i dróg na terenie gminy(w m. Parkowo)

11.075,00

 

 • Przebudowa chodników na terenie miasta
   i gminy

695.557,76

 

- wykonanie chodnika łącznik z ul. Wyszyńskiego

13.871,00

 

- przebudowa chodnika przy drodze 272514P w Gościejewie (od dr. Krajowej nr 11 do drogi 272520P na długości 100m)

121.588,00

 

- budowa chodnika na ul. Lipowej

449.049,63

 

- budowa chodnika na ul. Rolnej

111.049,13

 

 • Budowa parkingu przy budynku ul. Kościuszki 48 w Rogoźnie

194.518,41

 

 • Budowa drogi w m. Grudna – etap I

150.000,00

 

 • Budowa drogi Pasieka Pruśce – etap I

466.791,09

 

 • Wykonanie projektu budowy drogi w m. Pruśce

7.995,00

750

Administracja publiczna

39.445,79

 

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

39.445,79

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek  budżetowych

39.445,79

 

 

 

 • Przebudowa schodów wejściowych do budynku Urzędu Miejskiego

39.445,79

801

Oświata i wychowanie

50.000,00

 

80101

Szkoły podstawowe

50.000,00

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek  budżetowych

50.000,00

 

 • Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Rogoźnie

50.000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

322.498,67

 

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

173.451,67

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek  budżetowych

173.451,67

 

 

 

 • „Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej i grawitacyjnej

173.451,67

 

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

149.047,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek  budżetowych

149.047,00

 

 

 

 • „Wykonanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia na terenie gminy”

149.047,00

OGÓŁEM:

1.937.881,72

 


 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie zrealizowane kwoty wydatków zamieszczone w budżecie wygasają z upływem roku budżetowego. Rada Miejska może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku i określić termin realizacji wydatków.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 dotyczą zadań majątkowych, na które zostały lub zostaną zawarte umowy w wyniku rozstrzygniętych postępowań w grudniu 2018 roku. Wszystkie zadania w wydatkach niewygasających są ujęte ze względu na termin wprowadzenia zadań do planu wydatków budżetu, uzyskaniem pozwoleń na budowę oraz przeprowadzenia procedury zamówień publicznych. Realizacja n/w zadań pozwoli spełnić oczekiwania i potrzeby mieszkańców.

 

ZADANIA MAJĄTKOWE:

1) „Wykonanie dokumentacji budowy chodników i dróg na terenie gminy” – kwota 11.075,00  zł Kwota wydatków niewygasających dotyczy wykonania dokumentacji technicznej na budowę drogi w m. Parkowo. Umowa z wykonawcą projektu Piotrem Marciniakiem została zawarta w dniu 19.12.2018roku.

2) „Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy – 695.557,763 zł dotyczy wykonania chodników na podstawie zawartych umów oraz rozstrzygniętych postępowań zamówień publicznych na podstawie, których zostały podpisane umowy. W ramach tych środków mają być wykonane następujące zadania:

 1. wykonanie chodnika łącznik z ul. Wyszyńskiego;
 2. przebudowa chodnika przy drodze 272514P w Gościejewie (od dr. Krajowej nr 11 do drogi 272520P na długości 100m);
 3. budowa chodnika na ul. Lipowej
 4. budowa chodnika na ul. Rolnej.

Wykonawcami tych zdań zostali w wyniku przeprowadzonego postepowania zamówień publicznych:

            Bimex sp. z o.o. sp.k z siedzibą w Rogoźnie oraz Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe Szymon Włodarczak z siedzibą w miejscowości Cieśle. Umowy zostały zawarte 26.11.2018r., 30.11.2018r. W dniu 21 grudnia br. nastąpiło otwarcie ofert na wykonanie chodnika w Gościejewie, 28.12.2018 r. na ul. Rolną. Umowy zostaną zawarte po zakończeniu procedury zamówień publicznych.

3) „Budowa parkingu przy budynku ul. Kościuszki 48 w Rogoźnie”  – 194.518,41 zł Wydatki zostały ustalone na podstawie zawartych umów w dniu 30.11.2018r. z wykonawcami : PBD Szymon Włodarczyk oraz nadzór inwestorski z Tadeusz Maćkowiak z Wągrowca.

4) „Budowa drogi w miejscowości Grudna etap I”  – 150.000 zł. Wykonawcą tego zadania jest spółka gminna AQUABELLIS w Rogoźnie. Etap I polega na wykonaniu odwodnienia i naprawy istniejącego rowu wzdłuż drogi oraz naprawy przepustu.        

5) „Budowa drogi Pasieka Pruśce etap I” –  466.791,09 zł. Z uwagi na zawarcie umowy w dniu 04.12.2018r. wykonawca nie był wstanie wykonać zaplanowanego zakresu robót w tak krótkim terminie. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo  Budowlano – Drogowe z siedzibą w m. Cieśle, 64-610 Rogoźno.

6) „Wykonanie projektu budowy drogi w m. Pruśce” – 7.995,00 zł, stanowić będzie środki niewygasające 2018 roku z uwagi na oczekiwanie na przygotowanie map do celów projektowych. Umowę z Marcinem Górznym Filar Studio z siedzibą w Pile zawarto 19.12.2018r.

7) „Przebudowa schodów wejściowych do budynku Urzędu Miejskiego” – 39.445,79 zł, zaplanowane wydatki ujęto w wydatkach niewygasających i dotyczą wykonania dokumentacji oraz uzyskania pozwoleń na przebudowę schodów do budynku użyteczności publicznej.Stan technicznystopni schodowychwymaga podjęcia natychmiastowych działań.

8) „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Rogoźnie” – 50.000,00 zł, z uwagi na podpisanie umowy dofinansowania ze środków Funduszu Kultury Fizycznej w dniu 23.10.2018 roku z Ministerstwem Sportu i Turystyki aneksowano umowę, w którym został określony termin realizacji do 30.06.2019r. Kontynuację przedsięwzięcia ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2019.

9) „Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej i grawitacyjnej” – 173.451,67 zł. Kwotę częściowo ujęto w wydatkach niewygasających ze względu na długie terminy oczekiwania na mapy do celów projektowych.  Wykonawcą tego zadania jest spółka gminna AQUABELLIS w Rogoźnie. Pozostało w ramach środków niewygasających do wykonania 2 studnie na ul. Garbackiej na sieci grawitacyjnej oraz na sieci podciśnieniowej  5 studni przyłączeniowych przy ul. Wąskiej – 1 szt.; ul. Poprzecznej 1 szt.; ul. Lipowej 1 szt.; ul. Spokojnej 1 szt. i ul. Żurawiej 2 szt. Wykonanie studni dotyczy nowo wybudowanych nieruchomości.

10) „Wykonanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia na terenie gminy)” – 149.047,00 zł, W ramach zadania opracowanych zostanie 14 projektów oświetlenia drogowego na terenie całej gminy.

 

Ogółem wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2018 określono na kwotę 1.937.881,72 zł

 

 

drukuj pobierz pdf