Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 19/2012 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego 15 listopada 2012 r. w sali nr 20 UM w Rogoźnie

Protokół nr 19/2012

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 15 listopada 2012 r. w sali nr 20 UM w Rogoźnie

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Zbigniew Chudzicki.

 

W posiedzeniu uczestniczyli radni zgodnie z listą obecności. Nieobecny radny R. Szuberski.

Ponadto w obradach udział wzięli zaproszeni goście, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, przywitanie zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
  4. Informacja o stanie bezrobocia w gminie i powiecie:

                a) wystąpienie przedstawiciela Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach,  

                b) dyskusja.

  1. Praca nad budżetem Gminy Rogoźno na 2013 rok:

                a) wystąpienie Skarbnika Gminy,

                b) wypracowanie opinii Komisji o projekcie budżetu.

  1. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
  2. Wolne głosy i wnioski.
  3. Zakończenie.

 

Przewodniczący Z. Chudzicki stwierdził, że na 7 członków Komisji w obradach bierze udział 6 członków.

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 6 głosamizaw obecności 6 członków Komisji.

 

Protokół nr 18/2012 został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za” w obecności 6 członków Komisji.

 

Informację o stanie bezrobocia w gminie i powiecie złożył Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Obornikach L. Juraszek.

Dyrektor PUP w Obornikach poinformował, że w ciągu 10 m-cy 2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowało się 3298 osób, w tym 1719 kobiet. Z ewidencji wyłączono 2773 osoby, z tego 1719 osób z powodu podjęcia pracy, 507 osób z tytułu niepotwierdzenia gotowości do pracy, a 147 osób dobrowolnie zrezygnowało ze statusu osoby bezrobotnej. Stopa bezrobocia w powiecie kształtowała się następująco: styczeń – 11,4%, luty – 11,9%, marzec – 11,8%, kwiecień – 11,8%, maj – 11,8%, czerwiec 11,6%, lipiec – 11,7%, sierpień – 11,8%, wrzesień – 11,6%. W latach ubiegłych stopa bezrobocia w powiecie kształtowała się następująco: w 2008 r. - 7,2%, w 2009 r. - 8,8%, w 2010 r. - 11,4%, w 2011 r. - 10,4%. W powiatach ościennych stopa bezrobocia na koniec września 2012 r.  przedstawiała się następująco: Powiat Chodzieski – 16,1%, Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki – 14,5%, Powiat Szamotulski – 11,1%, Powiat Poznański – 3,9%, Powiat Wągrowiecki – 20,6% (najwyższe w województwie). W Województwie Wielkopolskim na koniec września stopa bezrobocia wyniosła 9,1% i była najniższa w Polsce, natomiast stopa bezrobocia w kraju wyniosła 12,4%. Zwolnienia grupowe do końca października br. ogłosiły dwa zakłady, natomiast dwie firmy mimo iż nie zgłosiły oficjalnie zwolnień grupowych, to ich pracownicy zaczęli rejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy w liczbie 4-5 osób w miesiącu. Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy stanowią 90,5% ogółu zarejestrowanych, w tym:

-         osoby do 25 roku życia – 24,7%,

-         długotrwale bezrobotne – 37%,

-         powyżej 50 roku życia – 21,3%,

-         bez kwalifikacji zawodowych – 23,6%,

-         bez doświadczenia zawodowego – 21,1%,

-         bez wykształcenia średniego – 60,9%,

-         samotnie wychowujące co najmniej 1 dziecko do 18 roku życia – 14,9%.

Z Gminy Rogoźno jako bezrobotne zarejestrowanych jest 779 osób, z tego 476 kobiet. Do długotrwale bezrobotnych zaliczonych jest 285 osób. Powiatowy Urząd Pracy realizował następujące działania aktywizacyjne bezrobotnych: staże, przygotowania zawodowe, szkolenia m.in.:

-         Przedsiębiorczość – jak założyć własną działalność gospodarczą – uczestniczyły 22 osoby,

-         Sprzedawca – kasjer z obsługą kasy fiskalnej – 15 osób,

-         Szkolenia indywidualne (na wniosek bezrobotnego) – 31 osób,

-         Przygotowanie zawodowe dorosłych – 5 osób.

Powiatowy Urząd Pracy od 1 stycznia do końca października 2012 r. wystawił 8262 zaświadczenia. Wydatki z Funduszu Pracy na dzień 31.10 br. ogółem wyniosły 6.814.803,45 zł, z tego na świadczenia nielimitowane 4.443.199,59 zł. Na aktywne formy zatrudnienia przeznaczono 2.877.000 zł. W okresie od 1 stycznia do 31 października Powiatowy Urząd Pracy zapłacił kwotę 1.137 tys. zł składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Radny R. Dworzański poprosił o wyjaśnienie na czym polega przygotowanie zawodowe dorosłych.

Dyrektor PUP w Obornikach wyjaśnił, że z przygotowania zawodowego dorosłych korzystają osoby niemające zawodu lub chce zmienić zawód, to przez okres 6 m-cy odbywa przygotowanie zawodowe z danej dziedziny.

b) dyskusja

Sołtys Sołectwa Owczegłowy poinformowała, iż w Sołectwie Owczegłowy jest ok. 40 osób bezrobotnych, z tego ok. 10 mieszkańców jest zarejestrowanych jako osoby bezrobotne, a zasiłek dla bezrobotnych otrzymują 3 osoby. Zapytała czy osoby bezrobotne mogłyby rejestrować się w biurze w Rogoźnie, a nie dojeżdżać do Obornik i narażać ich na dodatkowe koszty? Czy osoby niebędące zarejestrowane jako osoby bezrobotne mogą uczestniczyć w kursach i przekwalifikowaniach zawodowych, które pomogłyby im znaleźć pracę? Zapytała w jaki sposób informacja o prowadzonych kursach i szkoleniach przekazywana jest do osób bezrobotnych? Zaproponowała aby kurs i szkolenia były organizowane w Urzędzie Miejskim, aby ułatwić osobom bezrobotnym korzystanie z nich.

Dyrektor PUP w Obornikach wyjaśnił, że nie ma możliwości aby w biurze w Rogoźnie mogły rejestrować się osoby bezrobotne. W biurze w Rogoźnie bezrobotni otrzymują wszelkiego rodzaju zaświadczenia, które są im potrzebne. Rejestracja osoby bezrobotnej odbywa się w jednym dniu. Zwrócił uwagę, iż osoby bezrobotne zgodnie z ustawą nie muszą comiesięcznie podpisywać się w Powiatowym Urzędzie Pracy. Osoba bezrobotna z prawem do zasiłku w ciągu 7 dnia od daty zarejestrowania musi zostać zaktywizowana, czyli należy zaproponować jej szkolenie, zajęcia aktywizacyjne w klubie pracy lub przedstawić ofertę pracy. Pozostali bezrobotni muszą wstawić się w Powiatowym Urzędzie Pracy raz na 6 m-cy.

Sołtys Sołectwa Owczegłowy zapytała jaką szansę na wyjście z bezrobocia mają osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku?

Dyrektor PUP w Obornikach osoby bezrobotne muszą być zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy. Osoby bezrobotne otrzymują refundację kosztów podróży. Dodał, że zajęcia z klubu pracy odbywają się w Rogoźnie. Zwrócił uwagę iż wiele osób zgłasza chęć odbycia szkolenia, a gdy się one odbywają to uczestniczą w tylko w jednym lub dwóch spotkaniach. 

Sołtys Sołectwa Owczegłowy zapytała czy osoba bezrobotna może liczyć na wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy, jeżeli chce założyć własną działalność gospodarczą?

Dyrektor PUP w Obornikach odpowiedział, bezrobotny otrzymuje pomoc jeżeli chce rozpocząć działalność gospodarczą, pod warunkiem iż jest zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna. Jeżeli ktoś zrezygnuje z statusu osoby bezrobotnej, to może ponownie się zarejestrować jako bezrobotny. Poinformował, że jeżeli osoba bezrobotna nie wstawi się w wyznaczonym przez Powiatowy Urząd Pracy, który przedstawia bezrobotnemu ofertę pracy, to wówczas osoba bezrobotna traci status bezrobotnego na okres 120 dni.

Przewodniczący Z. Chudzicki zapytał jaką pomoc Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach udzielił osobom bezrobotnym chcącym rozpocząć jednoosobową działalność gospodarczą?

Dyrektor PUP w Obornikach poinformował, że na rozpoczęcie działalności gospodarczej zostały udzielone 42 dotacje. Jeżeli 75% nowo powstałych firm przetrwa, to uznaje się to za bardzo dobry wynik. Poinformował, że pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą otrzymać również osoby niepełnosprawne, i wówczas maksymalna kwota dofinansowania może wynieść 40 tys. zł. Firma, która zatrudni osobę bezrobotną może otrzymać dotację do 60 tys. zł.

Sekretarz Gminy zapytała czy osoby niepełnosprawne brały udział w szkoleniach organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy?

Dyrektor PUP w Obornikach odpowiedział, że oferta szkoleń kierowana do osób bezrobotnych i po 50 roku życia jest bardzo szeroka. 

Radny H. Kuszak zapytał czy na nowo tworzone stanowisko pracy przez pracodawcę są wydatkowane jakieś fundusze?

Dyrektor PUP w Obornikach odpowiedział, że nie ma środków finansowych na ten cel.

Radny H. Kuszak zapytał czy w przyszłym roku są będą jakieś fundusze na to działanie?

Dyrektor PUP w Obornikach odpowiedział, że decyzję o podziale środków finansowych na działania aktywizujące podejmie Powiatowa Rada Zatrudnienia.

Radny H. Kuszak zapytał czy nadal pracodawca jest zobowiązany zatrudnić stażystę na zadeklarowany wcześniej okres?

Dyrektor PUP w Obornikach odpowiedział, że podpisując umowę stażową Powiatowy Urząd Pracy wymaga aby pracodawca zatrudnił czy zatrudni stażystę, po odbyciu stażu.

Zastępca Burmistrza zapytał ile osób jest zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy?

Dyrektor PUP w Obornikach odpowiedział, że w urzędzie łącznie jest 26 pracowników, co stanowi 24 etaty.

Zastępca Burmistrza zapytał czy nie ma możliwości, aby pracownik biura urzędu pracy w Rogoźnie był zatrudniony na cały etat? Zwrócił uwagę, iż koszt utrzymania biura pokrywa Gmina Rogoźno, a dla mieszkańców byłoby to znaczne ułatwienie.

Dyrektor PUP w Obornikach wyjaśnił, że ostateczną decyzję podejmuje Starosta Obornicki. Dodał, że niektóre osoby odmawiają przyjęcia oferty pracy tłumacząc iż nie mają możliwości dojazdu do pracy.

Radna R. Tomaszewska zapytała jakie sprawy są załatwiane w Rogozińskim biurze urzędu pracy?

Dyrektor PUP w Obornikach odpowiedział, że biuro przyjmuje zgłoszenia od osób zarejestrowane jako bezrobotne iż podjęły pracę, wyjechały zagranicę, wywieszone są oferty pracy. Dodał, że biuro w Rogoźnie jest czynne w godzinach 8-14.

Radny R. Dworzański powiedział, że skoro biuro utrzymywane jest przez Gminę Rogoźno, to Powiatowy Urząd Pracy ponosi takie same koszty utrzymania pracownika w Obornikach i Rogoźnie, a łączność elektroniczna ułatwia pracę.

Dyrektor PUP w Obornikach powiedział, że łączność elektroniczna nie jest przeszkodą w pracy, ale pracownik musi mieć dostęp do teczek bezrobotnych, a one znajdują się w biurze w Obornikach. Dodał, że w Rogoźnie organizowane są giełdy pracy, aby ułatwić bezrobotnym udział w nich. Po ostatniej giełdzie pracę podjęło blisko 40 osób, jednak jest to praca krótkookresowa, ponieważ zaoferowało ją agencja pracy tymczasowej.

Przewodniczący Z. Chudzicki powiedział, że jest zaskoczony iż wśród bezrobotnych jest aż 270 osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym, 212 osób z wykształceniem średnim zawodowym, a po średnim ogólnokształcącym bez pracy jest 41 osób.

Dyrektor PUP w Obornikach wyjaśnił, że wiele osób w wykształceniem średnim ogólnokształcącym przebywa na stażach i wówczas liczone są one do osób zatrudnionych.

Radna R. Tomaszewska zgłosiła wniosek o dalsze utrzymanie działalności Rogozińskiej siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Rogoźnie. Dodała, że Dyrektor informował, że są zamiary ograniczenia jego działalności, natomiast zdaniem mieszkańców zakres jego działalności powinien zostać rozszerzony.

Wniosek radnej R. Tomaszewskiej został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za” w obecności 6 członków Komisji.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 5 – praca nad budżetem Gminy Rogoźno na 2013 rok.

Projekt budżetu Gminy Rogoźno na 2013 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2013-2025 przedstawiła p. M. Kachlicka – Skarbnik Gminy.

Radny H. Kuszak zapytał co zostało ujęte w paragrafie wynagrodzeniach bezosobowych w dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że w wspomnianym paragrafie ujęte są wynagrodzenia związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Radny H. Kuszak zapytał czy zaplanowana kwota na dokształcanie nauczycieli jest zgodna z przepisami Karty Nauczyciela?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że zaplanowana kwota jest zgodna z Kartą Nauczyciela.

Radny M. Kutka poprosił o przybliżenie sprawy wypłaty odszkodowań w kwocie 1 mln zł.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że odszkodowania mają zostać wypłacone za drogi wewnętrzne w Owczegłowach. Dodała, że sprawa nadal jest w toku, ponieważ Burmistrz złożył odwołania. Wydane decyzje jeszcze się nie uprawomocniły, więc do żądanych w pozwach kwot nie są naliczane odsetki.

Radna R. Tomaszewska zapytała z jakiego powodu sprawa trafiła do sądu?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że sprawa nie trafiła do sądu, tylko toczy się postępowanie administracyjne, a odwołanie zostało złożone do Wojewody. Jeżeli decyzja się uprawomocni i nie będzie środków odwoławczych, to wówczas gmina będzie musiała wypłacić odszkodowanie.

Radna R. Tomaszewska zapytała czy wcześniej nie wiedziano, iż trzeba zabezpieczyć środki finansowe na wykup dróg w Owczegłowach?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że decyzje podziałowe zostały wydane 12-15 lat temu.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że w planie przestrzennym na wspomnianym terenie zostały zaplanowane drogi wewnętrzne. Trybunał Konstytucyjny orzekł iż wszystkie drogi wewnętrzne mają być gminne. Właściciele gruntów dowiedzieli się o tym rozstrzygnięciu, więc złożyli wnioski do Starosty o wypłatę odszkodowań.

Radny M. Kutka zapytał czy taka sama sytuacja byłaby gdyby plan przestrzenny w Laskowie zostałby uchwalony?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że mogłoby się tak stać, ale trudno to stwierdzić.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że potwierdza się to co wcześniej mówiono, dlatego warto było powstrzymać z uchwalenie wspomnianego planu.

Radny R. Dworzański powiedział, że ustawa jednoznacznie określa status dróg wewnętrznych, a wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest jaki jest.

Radny M. Kutka zapytał ilu wniosków o wypłatę odszkodowań można się jeszcze spodziewać?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że dotychczas toczą się 3 sprawy.

Radna R. Tomaszewska zapytała czy na terenie gminy są jeszcze tereny, których właściciele mogą domagać się wypłaty odszkodowań?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że sprawy dotyczą gruntów w Owczegłowach, Jaraczu i Rogoźnie.

Radny M. Kutka zapytał na kiedy przewidywane jest ostateczne rozstrzygnięcie spraw wypłaty odszkodowań?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że w przypadku odszkodowań w Owczegłowach złożono odwołanie do Wojewody, który skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Starostę. Kompetencją Starosty jest naliczenie opłaty za drogi wewnętrzne. Poinformował, że przed dwoma laty Gmina Rogoźno wygrała sprawę z jednym z mieszkańców Owczegłów o wypłatę odszkodowań za drogi. Dodał, że nie ma podstawy prawnej, na mocy której gmina mogłaby przejąć drogi wewnętrzne na swoją własność. W przypadku wypłaty odszkodowania za drogi wewnętrzne w Jaraczu, Wojewoda również skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Starostę.

Przewodniczący Z. Chudzicki powiedział, że złożono bardzo dużo wniosków do projektu budżetu, natomiast ujętych zostało niewiele inwestycji. Zapytał jaki procent złożonych wniosków będzie zrealizowany?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że złożonych zostało 224 wnioski. Dodała, że nie przygotowała wartościowego zestawienia złożonych wniosków, tylko zebrała je w tabeli.

Przewodniczący Z. Chudzicki powiedział, że wpłynęły wnioski o udzielenie dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazywanym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Dotacja w kwocie 20 tys. zł ma zostać przekazane dla parafii św. Wita, a kwota 7.500 zł dla p. Stefanii Szczepańskiej. Dodał, że Skarbnik Gminy wystąpiła z wnioskiem o zaopiniowanie złożonych wniosków. Zapytał czy wniosek o wydanie opinii nie został złożony zbyt późno, skoro projekt budżetu został opracowany?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że we wniosku powołała się na uchwałę Rady Miejskiej, zgodnie z którą została zobowiązana do zwrócenia się do Rady o zaopiniowanie złożonych wniosków. Dodała, że po wydaniu opinii przez Komisje Rady Miejskiej, podczas uchwalania budżetu Radzie zostaną przedstawione projekty uchwał przyznające dotacje konkretnym podmiotom na wskazany cel.

Przewodniczący Z. Chudzicki zapytał czy Skarbnik Gminy uważa, że przekazanie wniosku o udzielenie opinii o złożonych wnioskach w dniu posiedzenia Komisji, nie jest zbyt późne?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że opinia o złożonych wnioskach może zostać również wydana na kolejnym posiedzeniu Komisji.

Członkowie Komisji wyrazili wolę wydania opinii o złożonych wnioskach na kolejnym posiedzeniu Komisji.

Przewodniczący Z. Chudzicki zapytał czego dotyczy zakup materiałów i wyposażenia w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 – straż gminna (miejska)?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że w ramach tego paragrafu dokonywany jest zakup paliwa, opon i materiałów eksploatacyjnych do samochodu, zakup mundurów i butów dla strażników miejskich.  

Przewodniczący Z. Chudzicki zapytał czego dotyczy paragraf 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w dziale 750 – administracja publiczna?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że kwotę 20 tys. zł planuje się przeznaczyć na zakup serwera SQL dla urzędu, a kwotę 7 tys. zł na zakup oprogramowania do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych proponuje przeznaczyć kwotę 90 tys. zł na remont. Zapytała czego ma dotyczyć wspomniany remont?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że wspomniana kwota ma zostać przeznaczona na polepszenie warunków pracy świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Owczegłowach. Dodała, że obecnie remontowany jest dach, a w roku przyszłym planuje się wykonanie remontu wewnątrz budynku.

Radny M. Kutka zapytał czy na remont tej świetlicy pozyskane zostaną środki unijne?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że świetlica zostanie wyremontowana ze środków budżetu gminy. Remont pozostałych świetlic wiejskich zaplanowany jest na 2014 r.

Radny M. Kutka zapytał czy wniosek o zwiększenie dotacji o kwotę 14 tys. zł dla Klubu Żeglarskiego został ujęty?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że organizacje pożytku publicznego biorą udział w konkursie i w zależności od liczby złożonych wniosków i wnioskowanych środków są przyznawane dotacje.

Przewodniczący Z. Chudzicki powiedział, że na 2013 r. nie przewidziano podwyżek dla pracowników administracji i obsługi urzędu miejskiego. Obowiązków i zadań do wykonania przybywa, a nie ma to żadnego przełożenia finansowego. Zapytał czy Burmistrz Rogoźna przewiduje podwyżki dla pracowników urzędu i kiedy ewentualnie mogłyby one być?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że na 2013 r. nie zostały zaplanowane żadne podwyżki dla pracowników, a czy w 2014 r. będzie możliwość podwyższenia płac to czas pokaże.

Przewodniczący Z. Chudzicki zapytał czy członkowie Komisji zgłaszają wnioski do projektu budżetu Gminy Rogoźno na 2013 r.?

Nikt z radnych nie zgłosił wniosku do projektu budżetu Gminy Rogoźno na 2013 r.

Radny R. Dworzański zwrócił uwagę, że żaden z radnych nie wniósł uwag i zastrzeżeń do przedłożonego przez Burmistrza Rogoźna projektu budżetu na 2013 r. Na posiedzeniu zadawano pytania uzupełniające, na które odpowiedzi udzieliła Skarbnik Gminy. 

 

Następnie ogłoszono 5 minut przerwy.

 

Po przerwie Przewodniczący Z. Chudzicki zaproponował aby pod głosowanie poddać pozytywną opinię o projekcie budżetu Gminy Rogoźno na 2013 r.

Pozytywna opinia o projekcie budżetu Gminy Rogoźno na 2013 r. została przyjęta 1 głosem „za” przy 5 głosach „wstrzymujących” w obecności 6 członków Komisji.

 

W dalszej części posiedzenia przystąpiono do realizacji punktu 6 – zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania oraz autopoprawkę do projektu uchwały przedstawiła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej E. Kowalska.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2013 przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Skarbnik Gminy poprosiła radnych o poprawienie w podstawie prawnej numeru dziennika urzędowego, w jakim została opublikowana ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii – powinno być: tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 124 z późniejszymi zmianami.

Radna R. Tomaszewska zapytała czy w budżecie planowany jest zakup testerów narkotyków?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że w programie nie zostały zaplanowane środki na zakup testerów narkotyków, ale jeżeli będzie potrzeba zakupienia testerów, to będzie to uczynione. Dodała, że placówki które otrzymały od Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii testery mogą je przekazywać między sobą za pokwitowaniem odbioru.  

 

Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie określenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2012-2025 przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Radny M. Kutka powiedział, że w 2025 r. Gmina Rogoźno nie ma mieć zadłużenia.

Skarbnik Gminy powiedziała, że do 2025 r. mają być spłacone wszystkie zaciągnięte kredyty, łącznie z kredytami zaciągniętymi w 2013 r. Dodała, że w 2014 i 2015 r. mogą być problemy z zaciąganiem ewentualnych kredytów.

 

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2012 rok przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Radny M. Kutka zapytał czy termin zakończenia budowy kanalizacji sanitarnej został wyznaczony na 30 września 2013 r.?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że rzeczowy termin zakończenia inwestycji wyznaczono na 30.09.2012 r., a termin finansowego rozliczenia inwestycji wyznaczono do 31.12.2013 r.

Radny M. Kutka zapytał czy możliwe jest zakończenie inwestycji przed upływem wyznaczonego terminu?

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że prace zostaną zakończone przez wykonawce zgodnie z wyznaczonym terminem. Dodał, że prace przebiegają zgodnie z wyznaczonym harmonogramem.

Skarbnik Gminy poinformowała, że w 2012 r. z wolnych środków na budowę kanalizacji dołożono 670 tys. zł na umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej, jednak prace te nie zostaną wykonane w roku bieżącym. Obecnie w budżecie nie ma żadnych wolnych środków, a nie wiadomo jakim wynikiem zakończy się sprzedaż nieruchomości. 

Radna R. Tomaszewska zapytała o ile zostanie przekroczona kwota poprzetargowa na budowę kanalizacji?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że na oczyszczalni ścieków prace dodatkowe kosztowały ok. 190 tys. zł. Na budowę kanalizacji dotychczas nie zawarto żadnej dodatkowej umowy, choć w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano kwotę 1.154.617,96 zł na wykonanie prac dodatkowych. Poinformowała, że na początku 2013 r. musi zostać ogłoszony przetarg na przeprowadzenie audytu porealizacyjnego, który również stanowi całkowity koszt gminy. Dofinansowaniu nie podlegają również działania związane z promocją projektu.

Radny M. Kutka powiedział, że na posiedzeniu Komisji na podczas którego omawiany był stan realizacji inwestycji informowano, iż ul. Konieczyńskich, Mickiewicza itp. nie zostaną wykonane na całej szerokości, a mimo to asfalt odtworzona na całej szerokości ulic.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że dywaniki asfaltowe kładzione są na całej szerokości jezdni. Dodała, że wykonanie tych prac zostało zaplanowane w projekcie inwestycji.

 

Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Rogoźno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym przedstawiła Sekretarz Gminy I. Sip-Michalska.

Sekretarz Gminy poinformowała, że ze względu na wydane postanowienie Komisarza Wyborczego i stwierdzenie niezgodności z prawem Uchwały Nr XXVI/189/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24.10.2012 r. w sprawie podziału Gminy Rogoźno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym, Rada Miejska w Rogoźnie w terminie do 10.12.2012 r. została wezwana do zmiany uchwały, w części dotyczącej miasta Rogoźno.

Radny M. Kutka zapytał czy wraca się do pierwotnego podziału okręgów nr 7 i 8?

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że w projekcie uchwały zaproponowano podział w pierwotnej wersji przedstawionej przez Burmistrza Rogoźna.

Radny H. Kuszak powiedział, że nie przypuszczał iż na odcinku od Placu K. Marcinkowskiego do ul. W. Poznańska nr 60 mieszka aż tak wiele osób. Dodał, że ma wątpliwości do norm przedstawicielstwa w okręgach graniczących ze sobą, tj. nr 2 i 9. Nadmienił, że zgłoszone przez niego zmiany do projektu uchwały zostały zaakceptowane przez 13 radnych.  

Radny M. Kutka zapytał czy ustawa przewiduje, że wraz ze wzrostem liczby mieszkańców, trzeba będzie dokonywać zmian uchwały?

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że jeżeli norma przedstawicielstwa będzie znacząco odbiegać, czyli wynosić będzie powyżej 1,5, to wówczas powinny być w okręgu dwa mandaty, a więc konieczna byłaby zmiana uchwały.

 

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 7 – wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Z. Chudzicki poruszył sprawę wniosku Zarządu NSZZ „Solidarność” i Zarządu ZNP o zaplanowanie w projektach finansowych poszczególnych placówek oświatowych środków finansowych pozwalających podwyższyć wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych. Dodał, że wniosek został złożony po wyznaczonym terminie.

Radny R. Dworzański zwrócił uwagę, że projekt budżetu został przedstawiony, dlatego wobec tego wniosku powinien ustosunkować się Burmistrz Rogoźna.

Radna R. Tomaszewska zapytała jaką kwotę w budżecie gminy należałoby zarezerwować, aby móc przyznać podwyżki w wysokości 5%?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że musiałaby przeprowadzić dokładną analizę, ale sądzi że potrzebne na ten cel mogło być nawet 0,5 mln zł.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że podwyżki dla pracowników urzędu również powinny zostać zaplanowane, ale jakość pracy pracowników była wyższa – zwłaszcza jakość obsługi petenta.

Sekretarz Gminy poinformowała, że dotychczas nie zostały złożone żadne skargi na pracę urzędników.

Przewodniczący Z. Chudzicki powiedział, że mieszkańcy sygnalizują iż w czasie pracy robią zakupy. Zapytał czy na ul. Kościuszki przy Zespole Szkół im. H. Cegielskiego oraz markecie Tesco nie ma możliwości postawienia znaku droga osiedlowa, aby ograniczyć wjazd samochodów ciężarowych?   

Zastępca Burmistrza powiedział, że ustanowienie drogi osiedlowej jednocześnie stwarza pewne niebezpieczeństwo dla pieszych.

Radny H. Kuszak poinformował, że na terenie osiedla Przemysława obowiązuje strefa zamieszkania, a więc nie ma przejść dla pieszych. Dodał, że w strefie zamieszkania samochody ciężarowe mają możliwość dowozu towarów do punktów handlowych.

Zastępca Burmistrza zwrócił uwagę, że rozwiązaniem zaistniałego problemu byłoby postawienie znaku zakazu wjazdów pojazdów o masie powyżej 3,5 t. Dodał, że planuje się postawienie wspomnianych znaków wiosną 2013 r. Ponadto poinformował, że od 19.11 br. mają rozpocząć się prace związane z montażem sygnalizacji świetlnej na skrzyżowania os. Przemysława z ul. II Armii Wojska Polskiego.

Radny H. Kuszak zwrócił uwagę, że na skrzyżowaniu ul. Fabrycznej z Aleją Marszałka Piłsudskiego jest bardzo niebezpiecznie. Dodał, że na ul. Fabrycznej powinno postawić się znak stop lub ustąp pierwszeństwa przejazdu. Zapytał kto odpowiada za merytoryczne treści informacji umieszczanych na stronie internetowej?

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że informacje zamieszcza p. B. Cisowski, który w swoich działaniach konsultuje się z Burmistrzem Rogoźna.

Radny H. Kuszak powiedział, że mieszkańcy zwrócili uwagę iż informacje zamieszczane w aktualnościach promują wybrane firmy.

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że jeżeli wpływa zaproszenie do urzędu, to wówczas informacja o danym wydarzeniu zamieszczana jest na stornie internetowej. 

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że wybiórczo traktowane są informacje pochodzące ze szkół. Nie zamieszczono informacji pochodzących z Gimnazjum nr 2, mimo iż materiał został przesłany.

Radny M. Kutka poinformował, że w sprawie postawienia znaku zakazu zatrzymywania się złożył interpelacje. Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że znak zostanie postawiony.

Wniosek o postawienie znaku zakazu wjazdu pojazdów o masie powyżej 3,5 t przy Zespole Szkół im. H. Cegielskiego i markecie Teslo oraz znaku zakazu zatrzymywania pojazdów na ul. Kościuszki wzdłuż sklepów, został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za” w obecności 6 członków Komisji.

Przewodniczący Z. Chudzicki poprosił radnych o zgłaszanie propozycji do plany pracy Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury na 2013 r. w terminie do 5.12.2012 r.

Radny M. Kutka powiedział, że mieszkańcy informują iż mają być zlikwidowane dwa połączenia kolejowe między Rogoźnem a Poznaniem. Zapytał czy zostały podjęte jakieś działania, aby wspomniane połączenia nie zostały zlikwidowane?

Zastępca Burmistrza poinformował, że po otrzymaniu informacji od mieszkańców zostało wysłane pismo do Urzędu Marszałkowskiego aby połączenia kolejowe nie zostały zlikwidowane. Podobne działania podjęła również Gmina Oborniki. 

 

Posiedzenie zakończono o godz. 18.40

Protokół sporządziła: mgr P. Grabowska

Rogoźno, dnia 5 grudnia 2012 r.

 

 

drukuj pobierz pdf