Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 26/2010 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu18 stycznia 2010 roku, o godz. 16.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

Protokół nr 26/2010
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 18 stycznia 2010 roku, o godz. 16.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Ryszard Dworzański.

W posiedzeniu uczestniczyli radni zgodnie z listą obecności.

Ponadto w obradach udział wzięli goście, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.

2.Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

3.Działalność gminy w zakresie sportu i rekreacji.

4.Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał oraz pozostałych materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

5.Wolne głosy i wnioski.

6.Zakończenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Szuberski zaproponował, aby po pkt 3 Wiceprzewodniczący Rady H. Janus omówił projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu. Dodał, że projekt nie będzie przedmiotem obrad najbliższej sesji.

Porządek obrad wraz z naniesioną poprawką został przyjęty.

Członkowie Komisji, bez uwag, jednogłośnie 8 głosami „za”  w obecności 8 członków Komisji przyjęli protokół z ostatniego posiedzenia Komisji.

Pracownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Miejskiego w Rogoźnie Pan B. Cisowski złożył szczegółową informację w formie pisemnej – załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zauważył, że w niektórych gminach funkcjonuje program rozwoju kultury fizycznej. Zapytał, czy Gmina Rogoźno posiada taki dokument? Jeśli nie, czy są zamiary jego sporządzenia?

Podinspektor B. Cisowski poinformował, że nie ma takiego dokumentu, ale zgodnie z sugestią Przewodniczącego Komisji pomyśli nad jego wykonaniem.

Burmistrz Rogoźna stwierdził, że bezcelowe jest przygotowanie dokumentu, który miałby leżeć na półce. Dodał, że nie wie nawet jak by taki dokument miałby wyglądać i być realizowany.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że przygotowując się do dzisiejszej Komisji zapoznał się z działalnością innych gmin w zakresie sportu i rekreacji i zauważył, że większość z nich posiada dokument określający kierunek rozwoju właśnie takich dziedzin jak sport. Przyznał, że stworzenie programu, bez jego konsekwentnej realizacji jest bezcelowe. Zauważył, że Gmina udziela dotacji organizacjom, które realizują określone zadanie publiczne.

Podinspektor B. Cisowski poinformował, że Gmina w miarę możliwości, stara się dofinansowywać wszystkie inne organizacje sportowe, które się zgłoszą. Odbywają się rozgrywki Gminnej Ligii Piłki Nożnej o puchar Burmistrza Rogoźna.

 

W dalszej kolejności głos zabrał Przewodniczący Zarządu Oddziału Gminno – Miejskiego Szkolnego Związku Sportowego Pan Przemysław Kabat. Złożone przez niego sprawozdanie w formie pisemnej stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Wyjaśnił, że kwota 35.000zł, będąca wsparciem finansowym z Gminy, została rozdysponowana pomiędzy poszczególne szkoły. Podziału dokonywano biorąc pod uwagę ilość uczniów w danej szkole, + dodatkowo w granicach 10-15% w gimnazjach, ponieważ wszyscy są oni objęci zajęciami sportowymi. Każda z placówek przeprowadza określoną ilość godzin zajęć. Dyrektorzy konsultują się z dalszej kolejności z nauczycielami, którzy mają takie zajęcia prowadzić, co do podziału przydzielonych godzin. Nauczyciele pracują na podstawie umowy - zlecenie. Zajęcia będą prowadzone po feriach, aż do początku czerwca, po wakacjach zajęcia zostaną wznowione i potrwają do grudnia. Prowadzić je ma 21 nauczycieli i łącznie w szkołach przeprowadzą ok. 1200 godzin. P. Kabat wyjaśnił, że zajęcia nie zawsze będą typowo specjalistyczne. Dodał, że został przygotowany kalendarz zawodów gminnych dla szkół podstawowych i gimnazjów.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał, czy osoby wyróżniające się w sposób szczególny na szczeblu powiatowym, bądź wojewódzkim są w jakiś sposób nagradzane?

P. Kabat poinformował, że jeśli zawody organizuje Powiat to na ogół szkoły dostają puchary, medale, dyplomy. Co do Gminy, to zazwyczaj dyrektorzy w porozumieniu z nauczycielami i z pomocą finansową Rady Rodziców zakupywane są puchary, upominki.

 

Następnie głos zabrał Prezes Oddziału Środowiskowego WOPR w Rogoźnie Edward Chmielewski. Informacja o działalności jednostki stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Wyjaśnił, że w 2009 roku 15 uczestników ukończyło kurs młodszego ratownika, 4 ratownika wodnego, 49 członków ukończyło kurs na patent sternika motorowodnego. Dodał, że kurs na ratownika kosztuje ok. 450 zł, na patent sternika motorowodnego 700zł. Nadmienił, że weszły w życie nowe przepisy mówiące o tym, że każdy ratownik wodny musi mieć ukończony kwalifikowany kurs pierwszej pomocy, który oscyluje w granicach 600-700zł. Ponadto, wspólnie z GOPS, są organizowane wyjazdy dla dzieci, które zdobywają pierwsze kwalifikacje. E. Chmielewski poinformował, że środki otrzymane od samorządu gminnego są przeznaczone na utrzymanie stanicy, która jest co roku modernizowana oraz na zadania remontowe sprzętu ratowniczego tj. motorówek, silników. Nadmienił, że silnik do motorówki kosztuje ok. 30.000zł. Stwierdził, że współpraca z Gminą układa się pozytywnie i zawsze może liczyć na pomoc. Chociaż jak wiadomo każda z organizacji potrzebowała by więcej środków. Poinformował, że zbliża się 45 rok działalności i apeluje o zakup motorówki, bądź silnika. Dodał, że sponsorzy również obiecali wspomóc zakup, ale z zastrzeżeniem, że pierwszy krok należy do WOPR.

 

W dalszej kolejności głos zabrał Prezes Zarządu Rogozińskiego Klubu Sportowego „Wełna” Pan Mirosław Pokorzyński. Informacja o działalności Klubu stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Poinformował, że Klub posiada 4 drużyny w następujących grupach wiekowych:

-seniorzy – trener: J. Korzeń, liczba zawodników: ponad 20,

-Juniorzy Młodsi – trener: Z. Chudzicki, liczba zawodników: ok. 25,

-Trampkarze Starsi i Trampkarze Młodsi – trener: K. Fudziński, liczba zawodników: ok. 50.

Poinformował, że Klub planuje stworzyć drużynę „Orlików” rocznik 1999-2001, jednak wiąże się to z kosztami, z których największy to zakup bramek o odpowiednich wymiarach dla tej grupy wiekowej. Muszą być to bramki aluminiowe, a koszt zakupu 2 sztuk wynosi ok. 5.000zł. Poinformował, że grupa Seniorów, która w obecnym sezonie występuje w klasie okręgowej. Wszyscy zawodnicy, którzy są w kadrze, w tej grupie  wiekowej są wychowankami Klubu. Powiedział, że organizowane są turnieje m.in. z okazji Dnia Dziecka. M. Pokorzyński stwierdził, że współpraca z samorządem układa się  dobrze. Poinformował, że w otrzymano dotację w wysokości 35.000zł. Stwierdził, że kwota ta jest przeznaczana na działalność sportową. Zapytał, skąd Klub ma brać pieniądze na remonty? Poinformował, że w budynku klubowym, do końca marca,muszą zostać  wyremontowane pomieszczenia natryskowe. Po wstępnych obliczeniach i kosztorysach remont 2 pomieszczeń (wymiana glazury i instalacji natryskowej) wyniósłby ok. 10.000zł. Wyjaśnił, że niewykonanie remontu skutkować będzie brakiem zgody na przeprowadzenie rozgrywek.

 

Następnie informację z działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dwójka”złożył Sekretarz Klubu Pan Przemysław Kabat – informacja w formie pisemnej stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Poinformował, że w 2009r. Klub otrzymał dotację z Gminy w postaci 8.000zł. Dodatkowo pozyskano ok.700zł na organizację regat żeglarskich. Środki w głównej mierze przeznaczono na udział w regatach m.in. do Czerska. Trzeba zapewnić zawodnikom transport, sprzęt, zakwaterowanie i wyżywienie. Zawodnicy uczestniczą także m.in. w regatach organizowanych na terenie Rogoźna, przez KŻ „Kotwica”. Dodał, że w sierpniu 2010r. odbędzie się XI edycja Ogólnopolskich Regat Żeglarskich. P. Kabat stwierdził, że współpraca ze szkołą układa się bardzo dobrze. Poinformował,ze w 2009r. udało się wymienić pół pomostu, w  tej chwili są już zakupione nowe deski na nowy pomost. Ponadto odbywają się jeszcze regaty w m. Człuchów, Sępólno Krajeńskie, Piła i m. Rychnowy. Poinformował, że w 2009r. Klub zakupił 2 łodzie klasy Optimist. Dodał, że koszt jednej łodzi, bez żagla, wynosi ok. 11.000zł. W tej chwili Klub posiada łódź, zakupioną w grudniu, która w latach 2005-2007  i 2009r. zdobyła Mistrzostwo Europy. Zakupu dokonano ze środków również poza budżetowych. W 2010r. planuje się zakup kolejnej łodzi klasy Optimist. Firma z m. Kamieniec Pomorski złożyła korzystną ofertę, aby odkupić od nich łódki na licencji angielskiej, które były używane tylko 5 dni za ok. 8.000zł, z żaglem ok. 13.000zł. Wstępnie złożono takie zobowiązanie, że klub zakupi taką łódkę, gdyż jest to okazyjna oferta. Łącznie Klub posiada 14 łódek klasy Optimist. Stwierdził, że Klub potrzebowałby więcej pieniędzy niż do tej pory jest mu przeznaczane z budżetu Gminy.

Ponadto pisemną informację złożył Prezes UKS „Olimpijczyk”Pan Zbigniew Chudzicki – załącznik nr 7 do protokołu oraz Pełnomocnik ds. Oświaty Pani Longina Pijanowska – załącznik nr 8 do protokołu.

 

Radny Z. Hinz zapytał o współpracę UKS „Dwójka” z KŻ „Kotwica”.

Sekretarz UKS P. Kabat odpowiedział, że w tej chwili właściwie nie ma żadnej. Przypomniał, że kiedyś KŻ nie chciał w swoich strukturach mieć UKS. W tej chwili „Dwójka” działa samodzielnie.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał, czy obiekty użytkowane przez RKS „Wełna” są własnością Gminy?

M. Pokorzyński potwierdził.

Radna R. Tomaszewska zauważyła, że w posiedzeniu nie bierze udziału Pan Ptaszyński, ale obiecał przygotować sprawozdanie z działalności UKS „Olimpia” i dosłać je na sesję. Wyjaśniła, że Klub działa od marca ubiegłego roku przy ZS im. H. Cegielskiego, a konkretnie przy Gimnazjum Nr 2. Nakierowany jest przede wszystkim na naukę pływania. Niebawem ta działalność ma być rozszerzona o sporty walki taekwondo. W 2009r. głównie odbywały się wyjazdy członków Klubu na basen pod opieką instruktorów, którzy uczyli pływać i doskonalili nabyte już umiejętności uczniów. Poinformowała, że UKS zwrócił się do Gminy od wsparcie i otrzymał dotacje w kwoce 2.000zł. Dodała, że również wystąpiono z wnioskiem o środki do SZS Wielkopolska, ale nie udało się ich pozyskać, natomiast Klub otrzymał ogólnorozwojowy sprzęt sportowy o wartości ok. 4.000zł.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański stwierdził, że większość UKS działa na bazie szkoły.

P. Kabat zauważył, że do UKS „Dwójka” uczęszczają uczniowie z różnych szkół, nie tylko z jednej.

Radna R. Tomaszewska poinformowała, że UKS „Olimpia” również nie ogranicza się tylko do uczniów z Gimnazjum, ale na dzień dzisiejszy tyko oni należą do UKS.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański stwierdził, że szkoda iż nie ma współpracy pomiędzy UKS „Dwójka” i KŻ „Kotwica”.

P. Kabat powiedział, że nie jest to winą UKS, ale nie jest obecny przedstawiciel KŻ Kotwica i nie chciałby poruszać tego tematu.

Radny Z. Hinz zapytał, czy były próby zmiany tego stanu?

P. Kabat odpowiedział, że w tej chwili to UKS może stawiać warunki mając 14 łodzi Optimist.

Radny Z. Hinz powiedział, że nie wyobraża sobie braku współpracy pomiędzy dwoma klubami ukierunkowanymi na żeglarstwo.

P. Kabat powiedział, że jakaś współpraca jest. UKS organizuje imprezy, w których KŻ Kotwica bierze udział. Dodał, że skoro tak chcieli, to tak jest.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał o możliwości ubiegania się o środki gminne na realizację zadań? Kiedy zostanie ogłoszony konkurs?

Podinspektor B. Cisowski odpowiedział, że prawdopodobnie konkurs zostanie ogłoszony pod koniec stycznia.

Burmistrz Rogoźna zapytał Prezesa WOPR, czy na 45-lecie w grę wchodzi tylko zakup łodzi, czy ewentualnie czegoś innego? Skąd wziął się ten pomysł?

Prezes E. Chmielewski odpowiedział, że sprzęt WOPR ma ponad 30 lat, a techniki i sprzęt ratowniczy się ciągle zmieniają i nie jest to wymysł. Dodał, że wie jak duże są to koszty.

Burmistrz Rogoźna zapytał o koszt zakupu łódki i ile WOPR oczekuje dofinansowania od Gminy i od sponsorów.

Prezes E. Chmielewski odpowiedział, że gdyby miał zagwarantowany zakup łódki, to sponsorzy pokryją zakup silnika, czyli ok 30.000zł.

Sekretarz WOPR B. Dworzański poinformował, że jednostka posiada na stanie 3 łódki, które są nieprzystosowane do obecnie obowiązujących przepisów o charakterze patrolowym. W planach jest zakup nowej łódki z pokładem reanimacyjnym. Każda z obecnych łódek posiada 3 miejsca + jedno dla sternika. Dodał, że przy obsłudze kąpieliska prowizorycznego jakim jest jezioro w Nienawiszczu, jeszcze nie ma przepisów, ale dąży się do ich unifikacji i będzie trzeba tam postawić łódkę z silnikiem motorowym, która będzie również musiała spełniać określone wymogi. Nadmienił, że standardowa łódka Malibu ma 30 lat. Nadmienił, że w 2010r. zaplanowane sa wspólne patrole ze Strażą Miejską. W ubiegłym roku udało się zrealizować taki 2-godzinny patrol z przedstawicielami Policji wokół Jeziora. Nadmienił, że WOPR nie ma żadnych narzędzi prawnych do przywoływania do porządku, wyłącznie może pouczać. Jednak gdy widać jakąś niebezpieczną sytuację z wody, powiadamiana jest niezwłocznie Straż Miejską, bądź Policja.

Burmistrz Rogoźna zauważył, że kwota 10.000zł na remont pomieszczeń natryskowych nie wystarczy. Nadmienił, że RKS „Wełna” prowadzi targowisko i na tym zarabia. Ok. 80.000zł w ubiegłym roku wpłynęło na konto Klubu. Przyznał, że z wiążą się z tym również koszty.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał Prezesa RKS „Wełna”, jak wygląda współpraca z UKS „Trójka” i korzystanie z sal gimnastycznych w szkołach?

Prezes RKS „Wełna” M. Pokorzyński wyjaśnił, że obecnie są prowadzone zajęcia w sali ZS Agrobiznesu, za co pobierana jest opłata. Stawka jest niższa niż dla innych użytkowników, którzy płacą 50zł/godz. Co do współpracy z UKS „Trójka” to od 2 lat jej praktycznie nie ma. Kiedyś trenerem drużyny młodzieżowej był wychowawca Pan Daleki. Później zrezygnowano z jego usług i współpraca została wstrzymana na tyle, że starając się w ubiegłym roku o jakieś wolne terminy na wynajęcie hali sportowej, po prostu ich zabrakło. W SP Nr 2 mogą korzystać z sali, ale nie można tam grać w piłkę nożną. Wyjaśnił, że współpraca między UKS „Trójka” i RKS „Wełna” została zakończona ponieważ dzieci z SP Nr 3 były faworyzowane. Zdarzyła się sytuacja, w której odmówiono uczniowi z innej szkoły udziału w zajęciach. Dodał, że podczas organizacji turnieju z okazji Dnia Dziecka w 2008 i w  2009r. wysłano również zaproszenia do SP Nr 3, ale nie zostało ono przyjęte. Mniejsze placówki wystawiły nawet po kilka drużyn. M. Pokorzyński dodał, że postara się dostarczyć Przewodniczącemu zdjęcia pomieszczeń wymagających remontu.

Sekretarz UKS „Dwójka” poinformował, że Klub nastawia się teraz na koszykówkę dziewcząt. Pan Kozłowski rozpoczyna naukę z dziećmi już w I klasie. Dziewczyny z V klasy, które trenowały już 2 lata, wystartowały w lidze koszykówki dziewcząt, zorganizowanej po raz piąty. Pojawiają się problemy finansowe, gdyż wyjazdy znowu związane są kosztami. Dlatego wystąpiono do Gminy o  dodatkowe środki, które mają pokryć koszty właśnie udziału w turnieju. Startują w nim drużyny m.in. z  Lwówka, Jędrzejowa, Poznania. Dziewczyny spisały się bardzo dobrze.

Przewodniczący Rady R. Szuberski stwierdził, że kursy udzielania pierwszej pomocy są rzeczywiście potrzebne. Zapytał ile w ubiegłym roku było przypadków resuscytacji i reanimacji?

Prezes WOPR E. Chmielewski odpowiedział, że w sumie 4, z czego 2 w Rogoźnie i 2 w Nienawiszczu.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał, ilu ratowników WOPR zamierza wysłać na szkolenia z zakresu pierwszej pomocy w 2010r.?

Prezes WOPR E. Chmielewski wyjaśnił, że przeważnie grupa jest w graniach 16-17 osób. Dokładnie trudno jest określić, bo nie wiadomo ile osób  się zgłosi.

Przewodniczący Rady R. Szuberski stwierdził, że są to kursy bardzo potrzebne i szkoda, iż pewnych informacji radni nie posiadali wcześniej. Zauważył, że GKRPA w 2010r. przeznaczyła aż 8.000zł na swoje szkolenia.

Prezes WOPR E. Chmielewski dodał, że 2010r. wchodzi zunifikowana forma ratownika zawodowego, który musi posiadać na plaży miejskiej, obowiązkowo przeszkolenie w kursie kwalifikowanym pierwszej pomocy. Są to dodatkowe koszty, które WOPR będzie musiał ponieść.

Sekretarz WOPR B. Dworzański nadmienił, że konieczne jest aby mieć kim obsadzić poszczególne miejsca.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zauważył, że w ubiegłym roku  można było złożyć kilka ofert na konkursy. Środki zewnętrzne z województwa swego czasu pozyskiwał KŻ „Kotwica”na remonty. W ubiegłym roku nastąpił raczej zastój. Dodał, że przy pozyskiwaniu środków zewnątrz nadal trzeba posiadać jakieś środki własne. Nadmienił, że przygotowanie dokumentacji jest dość skomplikowane.

Prezes RKS „Wełna” M. Pokorzyński odpowiedział, że po konsultacjach z Urzędem Miejskim RKS jest w stanie takie coś zrobić.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że postara się zorientować jakie są możliwości pozyskania środków na 2010r.

Radny H. Janus powiedział, że w zakresie sportu i rekreacji największe działania podejmuje Sołectwo Gościejewo i Sołectwo Parkowo. Od kilku lat organizowane są turnieje szachowe, warcaby, tenis stołowego, trójboju. Są to eliminacje do spartakiady organizowanej przez Starostwo. W 2010r. będzie już VII edycja. Później odbywa się etap wojewódzki i od 7 lat mieszkańcy Gościejewa, Parkowa i pozostałych miejscowości startując w spartakiadzie m.in. w Trzemesznie, w Chodzieży, w Wągrowcu, Nowym Tomyślu, Wolsztynie. W 2010r. ponownie spartakiada odbędzie się w Chodzieży. Gmina nie dokłada do tego nawet złotówki.  Pieniądze najczęściej pochodzą ze środków sołeckich. Poinformował, że szczegółowe relacje wraz ze zdjęciami znajdują się na stronie internetowej OCS Oborniki.

Radny Z. Hinz zapytał, co się dzieje z bazą dawnego Klubu „Drzewiarz”? Kto nim dysponuje i jaki jest jego stan?

Radny H. Janus odpowiedział, że dzięki „Drzewiarzowi” została wykończona szatnia. Wszystko podlega pod Radę Sołecką, Sołtysa i jest finansowane z własnych środków (utrzymanie boiska itd.). Miejscowa szkoła przeprowadza tam lekcję WF oraz pozostali mieszkańcy. Są tam bieżnie, 2 płyty boiska, szatnia, podłączona jest woda i energia elektryczna. Stwierdził, że dzięki rozgrywkom Gminnej Ligi Piłki Nożnej, boiska nie tylko w Gościejewie , wyglądają całkowicie inaczej niż wcześniej. Są teraz bardziej zadbane.

Radny Z. Hinz zapytał Prezesa SZS P. Kabat, jak wygląda współpraca na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Przypomniał, że kiedyś nawet wspierano finansowo jednostki.

Prezes SZS P. Kabat poinformował, że ze strony powiatu i województwa nie ma wsparcia finansowego. Jeżeli Klub jedzie na finał rejonu lub województwa, to wtedy jest to finansowane ze  środków Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że podczas ubiegłej kadencji m.in. Pan Jarocki zabiegał o uregulowanie kwestii własnościowych dojazdu do WOPR.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że w kwestii dojazdu nic się nie zmieniło. W KW na pewnym odcinku lasu jest właściciel prywatny i Gmina nic nie może tam zrobić.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał, czy WOPR z tego tytułu ma problemy?

Prezes WOPR E. Chmielewski odpowiedział, że współpraca z Panem Czarneckim układa się dobrze. Wypracowano wspólny kompromis. Dodał, że jednak zależałoby mu na pozyskaniu jakiegoś statusu prawnego. Gdyby WOPR był dzierżawcą mógłby występować o jakieś środki zewnętrzne, w tej chwili jest to niemożliwe. Do żadnego z obiektów WOPR nie posiada tytułu prawnego.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że był taki zamysł, ale najpierw trzeba wydzielić działkę geodezyjną. Wszystko teraz zależy to od Nadleśnictwa, a nie Gminy. Konieczne byłaby droga dojazdowa do obiektu.

Prezes RKS „Wełna” M. Pokorzyński poinformował, że Klub jest zainteresowany inwestycjami na targowisku.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że Rada Miejska we wrześniu przyjęła propozycję budowy targowiska i zadanie zostało umieszczone w WPI na kwotę ok.1.600.000zł. Projekty są gotowe, ale brakuje aktu własności do ½ działki. Rodzina zbiera w tej chwili dokumenty do sądu, ponieważ do działki jest aż 15 spadkobierców. Pozwolenie na budowę będzie pod koniec marca. Jednak radni z najlepszego Klubu „Rogoźno – Nasza Gmina” na sesji budżetowej zdjęli z tego zadania 1.300.000zł. Zostało 300.000zł.  Są to niewystarczające środki na rozpoczęcie zadania. Dodał, że rodzina działa i jest chętna. Dokumentacja wraz z pozwoleniem na budowę będzie gotowa pod koniec marca, ale w budżecie nie ma pieniędzy już na to zadanie.

Prezes RKS „Wełna” M. Pokorzyński zauważył, że targowisko w Rogoźnie różni się od tych, znajdujących się w gminach ościennych np. w Obornikach. Dodał, że Klub np. zakładał rynny, ale po kilku dniach już ich nie było, dlatego przestał to robić.

Radna R. Tomaszewska podziękowała Burmistrzowi za uznanie pod adresem Klubu „Rogoźno – Nasza Gmina”. Dodała, że nie jest winą Rady, iż zanim Burmistrz wyznaczył miejsce na budowę nowego targowiska nie dopilnował formalności, mianowicie nie sprawdził własności działek. Poprosiła, aby nie obarczać Klubu tym, że Burmistrz nie rozpocznie budowy targowiska, ponieważ takiej możliwości nie ma, dopóki nie są uregulowane kwestie własności działek.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że radni pozdejmowali pieniądze i przeznaczyli je na zatoczki, place asfaltowe itd. Dodał, że sprawy własnościowe są regulowane. Rodzina zbiera dokumenty i prawdopodobnie w w najbliższych dniach sprawa trafi do sądu, który wyda orzeczenie i nie byłoby przeszkód w budowie.

Radna R. Tomaszewska zapytała, czy Burmistrz mógłby budować od marca?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że nie wie, czy od marca, ale i tak teraz już nie ma środków na to zadanie.

Radny Z. Hinz powiedział, że nie był obecny do końca sesji budżetowej i dopiero później dowiedział się o zdjęciu środków z budowy targowiska i ich rozdysponowaniu. Przyznał, że ma żal iż tak ważna dyskusja na ten temat nie odbywa się wcześniej na posiedzeniach komisjach. Nagle pojawia się temat na sesji. Dodał, że tego typu problemy nie mogą się stać tajemnicą klubową, a pozostali zostają podstawieni kąt. Gdyby wszystko odbywało się normalnym trybem nikt by nie miał pretensji. Należy szanować wolę większości.

Radna R. Tomaszewska zauważyła, że kiedy Rada zbiera się bez obecności Burmistrza dyskusja jest rzeczowa. Natomiast wiele kwestii nie jest podejmowanych na posiedzeniach komisji, żeby nie narażać się na obrażanie ze strony Pana Burmistrza, który zachowuje się impertynencko w  stosunku do każdego, kto odważy się mieć odmienne zdanie niż Burmistrz.

Radny Z. Hinz powiedział, że nawet jeśli takie fakty mają miejsce, to dlaczego radni są lekceważeni?

Burmistrz Rogoźna stwierdził, że zachowanie radnych było świadome, gdyż zbliżają się wybory i chodzi o to, żeby Burmistrz w 2010r. targowiska nie zrobił.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że wieli radnych wnioskowało za budową targowiska.

Burmistrz Rogoźna zauważył, że radna nie podpisywała się pod wnioskiem o budowę targowiska.

Przewodniczący R. Dworzański podziękował przybyłym przedstawicielom UKS, SZS,WOPR i RKS „Wełna” za udział w posiedzeniu Komisji.

 

 

Następnie ogłoszono 20 minut przerwy.

 

 

Po przerwie głos zabrał Pan Zygmunt Wierzbicki, przedstawiciel wspólnoty mieszkaniowej ul. Czarnkowskiej 20. dodał, że po posiedzeniu Komisji SSOiK okazało się, że w organizacji ruchu nie było podwójnych znaków. Dodał, że dziwi go iż do maja plan organizacji ruchu nie był przestrzegany i znaki po stronie nieparzystej były, a po stronie parzystej znaki są do dnia dzisiejszego zgodnie z organizacją, która została zatwierdzona. Propozycja wspólnoty polega na tym, aby znak B-36 przenieść ze strony parzystej, na której obecnie się znajduje, na stronę nieparzystą od strony kina. Nikt z właścicieli, najemców nie ma tam możliwości wjazdu na swoją posesję, za wyjątkiem wjazdu do kina. Są 2 wjazdy od strony bloków 56 przy ul. Kościuszki. Jednak, aby można było się zatrzymać i pasażer mógł wysiąść, to na stronie numerów parzystych powinien stać znak „zakaz postoju” od ul. Sądowej do gazowni. Natomiast po stronie nieparzystej powinien być całkowity zakaz zatrzymywania. Dodał, że o te 2 zmiany prosi w imieniu wspólnoty.

Zauważył, że od strony parzystej jest bardzo wysoki krawężnik, w odróżnieniu od przeciwnej strony.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że w piśmie z Komisariatu Policji w Rogoźnie wynika, że ze względu szerokość chodnika i natężenie ruchu pojazdów na ul. Czarnkowskiej, nie jest możliwe dopuszczenie parkowania na jezdni i chodniku po prawej stronie drogi, patrząc w kierunku skrzyżowania z ul. Fabryczną.

Z. Wierzbicki powiedział, że nie ma być tam dopuszczone parkowanie, ale zatrzymywanie.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał o opinię w tej sprawie Burmistrza Rogoźna.

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że czeka na opinię Komisji i ewentualny wniosek.

Z. Wierzbicki poprosił, aby znaki postawić obustronnie, aby były one widoczne dla kierowców jadących z każdej ze stron.

Radny M. Kuszak zapytał, dlaczego idąc dalej za stroną parzystą za znakiem B-35, nie zrobić tego samego po drugiej stronie?

Z. Wierzbicki odpowiedział, że dla pierwszego budynku, w którym mieszka Pan Bukowski jest możliwość zatrzymania się na ul. Sądowej. Dojście do samochodu na ul. Sądową nie jest problemem. Natomiast mieszkańcy pozostałych budynków będą zmuszeni przejść na drugą stronę, jeśli zostaną podjęte zmiany. Jeśli chodzi o parkowanie i garażowanie to są 2 wjazdy od strony bloku nr 56 na ul. Kościuszki. Na noc samochód jedynie zostawia na ulicy Pan Kledzik przed kinem, ale największy problem jest w ciągu dnia, kiedy samochody zatrzymują się i stoją przez dłuższy czas. Z. Wierzbicki powiedział, że jest również problem z wywozem śmieci po stronie numerów parzystych, mimo że wspólnota cofnęła się z bramą.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że obawia się, iż przyzwyczajenie ludzi do parkowania się po stronie nieparzystej jest zbyt silne.

Z. Wierzbicki powiedział, że do maja był zakaz z obu stron, ale faktem jest, że nie był przestrzegany.

Radny Z. Hinz powiedział, że obawia się iż po podjęciu decyzji przez Radę, przyjdą kolejni mieszkańcy z pretensjami.

Z. Wierzbicki zapytał, czy do maja nie przeszkadzało im to.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu Komisja podjęła wniosek następującej treści;........................................

Z. Wierzbicki stwierdził, że zabrakło słów : jak było do maja.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że do maja obowiązującą organizacją była organizacja ..................................

Z. Wierzbicki zapytał, kto może to wiedzieć?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nie ma innej organizacji ruchu.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że załączona organizacja ruchu do pisma od Zastępcy Burmistrza obowiązuje i nie ważne czy był to maj 2009r., czy styczeń 2010r.

Jeśli nawet był jakiś znak na ul. Czarnkowskiej, to stał on niezgodnie z organizacją ruchu. Przyznał, że dziwi go, iż żadne służby nie wychwyciły tego błędu.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że proponuje przychylić się do wniosku wspólnoty mieszkaniowej i nie sądzi, aby zmiany komukolwiek utrudniły życie.

Radny H. Janus zapytał, jaki znak stoi od ul. Sądowej po prawej stronie idąc od ronda do ul. Wójtostwo?

Z. Wierzbicki odpowiedział, że zakaz postoju.

Radny H. Janus zauważył, że w projekcie organizacyjnym go nie ma. Dlaczego stoi ten znak?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nie wie czy taki znak stoi. Dodał, że znaki powinno się postawić tak, jak zakłada projekt organizacji ruchu.

Radna R. Tomaszewska zaproponowała, aby dokonano przeprojektowania organizacji ruchu na ul. Czarnkowskiej z uwzględnieniem propozycji Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Czarnkowskiej 20 w Rogoźnie. Wniosek został przyjęty 7 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 8 radnych.

 

 

Następnie przystąpili do omawiania projektu uchwały w sprawie  zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu – projekt przedstawił radny H. Janus.

Sekretarz Gminy zapytała radnego H. Janusa, czy dokładnie przeczytał ustawę o drogach publicznych i rozporządzenie Ministra Infrastruktury ws. sposobu nadawania numeracji?

Radny H. Janus odpowiedział, że jego zdaniem tak. Zapytał, czy coś przeoczył?

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że ma pewne wątpliwości co do inicjatywy uchwałodawczej. W ustawie o drogach publicznych jest napisane, że w organem administracji rządowej lub jednostki samorządu terytorialnego, do którego właściwości należą sprawy z zakresu planowania,  budowy, przebudowy, remontu, utrzymania dróg i ochrony dróg jest zarządca drogi. Zarządcą dróg w gminach jest burmistrz, wójt. Należałoby zwrócić uwagę na rozporządzenie Ministra Infrastruktury mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom, a szczególnie §5 pkt 1, który mówi: Zarządca drogi ustala numer ewidencyjny odcinka zarządzanej drogi, zwany dalej "numerem ewidencyjnym drogi". Dlatego jedynym uprawnionym do inicjatywy uchwałodawczej jest zarządca, czyli burmistrz. Przed podjęciem uchwały przez Radę, powinna jest opinia Zarządu Powiatu. Natomiast uzasadnienie do uchwały powinien podpisać burmistrz. Dodała, że zarządca drogi ustala numery.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański poprosił, aby wyjaśniono radnym po co ta uchwała, jaka jest jej geneza i główne zagadnienia.

Radny H. Janus poinformował, że numery drogom, po zaliczeniu ich do kategorii dróg publicznych, nadają odpowiednio:

-                     drogom krajowym i wojewódzkim – Generalny Dyrektor GDDKiA,

-                     drogom powiatowym i gminnym – zarządy województw. Dodał, że tak mówi ustawa o drogach publicznych. Nadmienił, że rozporządzenie jest aktem niższej rangi niż ustawa, a należy się kierować zapisami ustawy.

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że nie kwestionuje zapisów w projekcie uchwały, ale z inicjatywą uchwałodawczą powinien wyjść zarządca drogi, czyli burmistrz i mówi o tym art. 19 ustawy o drogach publicznych.

Radny H. Janus wyjaśnił, że projekt uchwały jest jego propozycją. Zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego, Gmina miała przekazać do dnia 9 maja 2007r. Ewidencję dróg. Pan Juszkiewicz wraz z Panem Wiese szybko zrobili nowe kategorie dróg. Dodał, że zmiany jakich dokonali były bardzo duże. Wykaz został wysłany do Urzędu Marszałkowskiego niezgodnie z ustawą o drogach publicznych, ponieważ zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych następuje poprzez uchwałę rady gminy, po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. W tym przypadku nie było ani uchwały rady gminy, ani opinii zarządu powiatu. Ustalenie przebiegu istniejących dróg gminnych następuje uchwały rady gminy. Nadmienił, że jedna z dróg ma taki sam numer jak droga w Gminie Ryczywół. Znając numerację dróg przyznanych gminie, w projekcie omawianej uchwały, przyporządkowano drogom kolejne numery. Pismo z numeracją dróg zatwierdził Marszałek, nie pytając się, czy była uchwała rady w tej sprawie. Radny H. Janus poinformował, że rozmawiał z Urzędem Marszałkowskim i pouczono go, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby nadać kategorie dróg gminnych zgodnie z ustawą o drogach publicznych i powołać nową uchwałę, również z drogami wcześniej przyjętymi przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Część dróg została już określona  i nie zmieniano ich numeracji. Osoby, które wcześniej ustalili numerację dróg, nie zrobiły tego po kolei i numery są porozsiewane po gminie. Zmieniono kategorie ulic w Rogoźnie, części nadano nowe, ale trudno rozszyfrować jakim kluczem się posługiwano nadając im numery, natomiast cześć dróg w ogóle nie była ujęta. Dodał, że w projekcie uchwały zaproponował nadanie wszystkim ulicom w Rogoźnie numerów dróg i wprowadzić kilkanaście zmian w całej Gminie.

Radny Z. Hinz zapytał, czy z Urzędu Marszałkowskiego są jakieś ponaglenia, upomnienia? Dlaczego sprawa jest taka ważna?

Radny H. Janus powiedział, że nowa numeracja kategorii dróg gminnych została przyjęta niezgodnie z ustawą przez Gminę i Urząd Marszałkowski, ponieważ nie było uchwały rady gminy i uchwały rady powiatu.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał, na jakiej podstawie prawnej Urząd przyjął nowe numeracje dróg i je przekazał dalej?

Radny H. Janus powiedział, że na posiedzeniu Komisji z 17 maja 2007r. Na pytanie o numeracje dróg, Burmistrz odpowiedział, że pismo ws. numeracji dróg było skierowane Burmistrza, a nie do radnych. Stwierdził, że należało je przekazać radnym, aby można było podjąć uchwałę. Poprosił Sekretarz Gminy, aby odpowiedziała na pytanie, dlaczego radca prawny podpisał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, który jest omawiany?

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że art. 19 został zmieniony 27 lutego 2009r., a w 2007r. była podjęta uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego, który podał, że numery dróg gminnych zostały nadane w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz instrukcje zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. ws. sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał, czy Zarząd Województwa Wielkopolskiego mógł podjąć taką uchwałę bez uchwały Rady?

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że na bazie ówczesnych przepisów mógł.

Radny H. Janus zaprzeczył. Dodał, że ustawa obowiązuje od 1985 roku i mówi, że należy to do kompetencji rady gminy.

Sekretarz Gminy poinformowała, że art.19 został zmieniony 27 lutego 2009r., a uchwała została podjęta w 2007r. i na gruncie wcześniej obowiązujących przepisów był to zrobione prawidłowo.

Radny H. Janus stwierdził, że już wtedy była potrzebna uchwała rady gminy.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zauważył, że nikt nie zakwestionował uchwały zarządu.

Sekretarz Gminy powiedziała, że jak dostała projekt uchwały przygotowany przez radnego H. Janusa, to zajrzała do aktualnie obowiązujących przepisów, ale od 2007r. było 9 zmian do 2009r. i po ich przeanalizowaniu okazało się, że m.in. art. 19 uległ zmianie. Dodała, że uchwała nie ma być podejmowana na najbliższej sesji, dlatego jest czas na przeanalizowanie jeszcze raz wszystkiego i dyskusje z radcą prawnym o zaistniałych wątpliwościach. Nadmieniła, że treść uchwały jest dobrze zrobiona, ale ma wątpliwości co do uzasadnienia. W rozporządzeniu użyto słowa „zarządca drogi” i jeśli nie ma w tym rozporządzeniu określonej definicji, kim jest zarządca, to odsyła automatycznie do ustawy, w której jest określone kim jest zarządca i  dla dróg gminnych jest nim burmistrz.

Radny Z. Hinz powiedział, że radny może wyjść z inicjatywą, ale formalnie projekt powinien być podpisany przez Burmistrza.

Przewodniczący Rady H. Janus powiedział, że faktycznym projektodawcą pozostanie radny H. Janus.

Radny Z. Hinz zaproponował, aby projekt uchwały odesłać do ponownego rozpatrzenia i wyjaśnienie wszystkich spornych kwestii.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański przypomniał, że sam projektodawca mówił, że jest to początek szerszej dyskusji.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał radnego H. Janusa, dlaczego numeracja dróg jest konieczna?

Radny H. Janus odpowiedział, że jest to potrzebne przede wszystkim do ewidencji dróg gminnych, o którą prosi się już kilka lat. Dodał, że w rozporządzeniu Ministra określono termin założenia przez gminę ewidencji dróg, na podstawie numerów nadanych przez zarząd województwa. Jest to wymóg prawny. Nadmienił, że nowo nadane numery dróg będą niezbędne przy prowadzeniu inwestycji, korzystaniu ze środków pomocowych Unii Europejskiej, a także sprawozdawczości.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał, skąd w tej chwili bierze się numery dróg do sprawozdań?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że numery drogom są nadane, a tam gdzie ich nie ma, to jest to droga należąca do Gminy, wewnętrzna.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański poprosił radnego H. Janusa, aby poinformował radnych, w jaki sposób zostały nadane numery, co zawiera projekt .

Radny H. Janus odpowiedział, że numery są nadane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Gmina Rogoźno ma do dyspozycji 1000 numerów. Stało się jednak tak, że droga w Gminie Rogoźno ma taki sam numer jak droga w Gminie Ryczywół.  Gmina Rogoźno się pomyliła nadając drodze numer i Urząd Marszałkowski, który zatwierdził tą numerację. Nadmienił, że Gminie Rogoźno przyznano numery od 272508-273508

 

drukuj pobierz pdf