Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa: PROTOKÓŁ nr 14/2020 z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 24 lutego 2020 roku o godz. 16:15 w UM.

 PROTOKÓŁ nr 14/2020

z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 24 lutego 2020 roku o godz. 16:15 w UM.

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Bartosz Perlicjan.

Wiceprzewodniczący stwierdził, że na 5 członków Komisji w obradach bierze udział 5 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia KGFiR.
 4. Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Rogoźno.
  1. Omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.
  2. Sprawy bieżące.
  3. Wolne głosy i wnioski.
  4. Zamknięcie obrad.
 1. Stan utrzymania czystości i porządku w Gminie Rogoźno,
 2. Informacja w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych w Gminie Rogoźno.

 

Ad. 3 Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad został zmieniony przez pana Przewodniczącego po wprowadzeniu pkt 1 Prezentacja i dokumentacja drogi „Za Jeziorem”.

 

Porządek po zmianie:

 

 1. Prezentacja i dokumentacja drogi „Za Jeziorem”.
 2. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia KGFiR.
 5. Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Rogoźno.
 6. 6.      Stan utrzymania czystości i porządku w Gminie Rogoźno,
 7. 7.      Informacja w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych w Gminie Rogoźno.
 8. Omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.
 9. Sprawy bieżące.
 10. Wolne głosy i wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

 

 Ad.1 Prezentacja i dokumentacja drogi „Za Jeziorem”.

Pan Bartosz Perlicjan powiedział, że w związku z tym iż radni często zadawają pytania odnośnie tematu „Za Jeziorem” stąd wystosowanie pisma do Starostwa Powiatowego i obecność na komisji pana dyrektora Marka Pilarskiego.

Pan Wojciechowski stwierdził, że jest to chyba zapoznanie się bliższe z dokumentacją, ponieważ odpowiedzi na jego wniosek skierowany do Zarządu Powiatu nadal nie ma.

Pan Perlicjan dodał, że w dniu 24 lutego odbyło się również spotkanie ze Starostą i Wicestarostą w tej sprawie i ta droga wraz z drogą w Parkowie zostały wytypowane do wykonania.

Pan Janus zapytał, kto zorganizował spotkanie, na co pan Przewodniczący odpowiedział, że Burmistrz.

Pan Janus podkreślił, że radny, który walczy o tą drogę 6 lat nie był nawet poinformowany.

Pan Wojciechowski wskazał, że brakuje odpowiedzi na jego wniosek w sprawie spotkania z zarządem, a w ciągu chwili takie spotkanie organizuje Burmistrz. Bartosz Perlicjan zaznaczył, że po spotkaniu ze Starostą są konkretne decyzje i nie rozumie roszczeń pana Wojciechowskiego.

Pani Tomaszewska powiedziała, że jest niejako obrażona bo pan Wojciechowski nadużywa słów „komedia” i nie rozumie roszczeń radnego, skoro decyzja powzięta przez Powiat jest dokładnie taka o jaką zabiegał radny. Pani Przewodnicząca Rady Powiatu dodał, że pan Wojciechowski nie jest ani Przewodniczącym komisji, a jedynie członkiem i to w kompetencji pana Bartosza Perlicjana było reprezentowanie radnych z tej komisji w powiecie.

Radny Janus wspomniał, że to komisja 3 miesiące temu przegłosowała wniosek o chęci spotkania się z Zarządem Powiatu i to widocznie radny Wojciechowski przeszkadza komuś i nie może uczestniczyć w spotkaniu.

Burmistrz powiedział, że niedawno została przegłosowana droga do Studzieńca i na spotkaniu i zostało zadane pytanie jaka droga kolejna będzie realizowana, na co burmistrz wskazał drogę Rogoźno – Owczegłowy, ale decyzję podejmie Rada.

Pan Paweł Wojciechowski podsumował, że pani Starosta spotyka się z radnym powiatowym, w powyższej sprawie, a nie jest zapraszany radny gminny. Pan Burmistrz poprawił, że w spotkaniu udział wzięły osoby funkcyjne, a trudno żeby cała komisja brała udział w spotkaniu. Środki, które się pojawiły zostaną przekazane na wykonanie kolejnej inwestycji, stąd szybkie spotkanie ze Starostą.

 

Pan Przewodniczący zapytał, czy są pytania do pana dyrektora?

Pan Wojciechowski powiedział, że dokumentacja jest bardzo dobrze radnym znana i pytań nie ma.

 

Ad. 4 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia KGFiR.

Przyjęcie protokołu przełożono na kolejne posiedzenie komisji ze względu na wniesione poprawki przez pana radnego Henryka Janusa.

Ad 5. Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Rogoźno.Poniższy temat przedstawił pan kierownik Roman Piątkowski.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt.10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2019.2010 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należy sporządzanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, obejmującej:

- możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,

- potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadów komunalnych,

- kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w podziale na wpływy, wydatki i nadwyżki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- liczby mieszkańców,

- liczby właścicieli nieruchomości, który nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12,

- ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy,

- ilości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów stanowiących odpady komunalne, odbieranych z terenu gminy oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno- biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

2. Ocena możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

Możliwości przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów związane są z ich zagospodarowaniem w poszczególnych instalacjach odzysku (głównie instalacjach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych) lub unieszkodliwiania (składowanie odpadów na składowisku).

Gmina Rogoźno, zgodnie z WPGO wchodziła w skład Regionu I Gospodarki Odpadami Komunalnymi, dla którego wyznaczono następujące regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych:

- instalacja do odzysku bioodpadów zebranych selektywnie (biokompostownia), Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. Toniszewo 31, 62-104 Pawłowo Żońskie gm. Wągrowiec, jest to kompostownia pryzmowa o zdolności przerobowej 3 500 Mg/rok;

- instalacja MBP – mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. Toniszewo 31, 62-104 Pawłowo Żońskie gm. Wągrowiec, zdolności przerobowe roczne części mechanicznej to 35 000 Mg/rok a w części biologicznej 17 500 Mg/rok;

- instalacją zastępczą, w przypadku gdy znajdująca się w Regionie I instalacja ulegnie awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn, są:

 • Kompostownia GWDA Sp. z o.o. ul. Na Leszkowie 4, 64-920 Piła;
 • Kompostownia selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. Toniszewo 31, 62-104 Pawłowo Żońskie;
 • Kompostownia odpadów w Zofiowie Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. ul. Browarna 6, 64-700 Czarnków;
 • Obiekt Zagospodarowania Odpadów w Złotowie (Stawnicy) – kompostownia Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Szpitalna 38, 77-400 Złotów;

- instalacja do termicznego przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych - Instalacja termicznego Przekształcania Odpadów Recykling Park Sp. z o.o. Kamionka 21, 64-800 Chodzież – instalacja planowana.

3. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadów komunalnych.

 Rozważane jest utworzenie dodatkowego PSZOK polepszy i usprawni system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rogoźno, a także przyczyni się do zwiększenia ilości odpadów komunalnych poddawanych procesom recyklingu i odzysku innymi metodami, powodując tym samym zmniejszenie ilości odpadów przekazywanych do składowania, a co za tym idzie ułatwi osiągnięcie określonych przepisami poziomów recyklingu.

Zgodnie z WPGO Gmina Rogoźno wchodziła w skład Regionu I, dla którego wyznaczono ZZO Nowe Toniszewo – Kopaszyn jako instalację MBP – mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz instalację do przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów. Pod koniec roku 2019 wstrzymano odbiór komunalnych odpadów zmieszanych w związku z powyższym zasadne byłoby zwiększenie przepustowości instalacji. Związane jest to również ze zwiększoną ilości odbieranych odpadów komunalnych.

4. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w podziela na wpływy, wydatki i nadwyżki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

p.

Wyszczególnienie

Stan na 31.12.2019 r.

1.

Naliczenie opłaty

 

3 461 225,00 zł

2.

Wpłaty ogółem

 

3 326 268,11 zł

3.

Zaległości narastająco

 

452 207, 32 zł

4.

Ściągalność opłaty ogółem

 

96,10 %

5.

Ściągalność opłaty danego roku

 

95,96 %

4.

Umorzenie zaległej opłaty

 

594,00 zł

5.

Rozłożenie na raty zaległej opłaty

 

5272,60 zł

6.

Liczba wydanych decyzji w sprawie umorzenia zaległości

 

2

7.

Liczba wydanych decyzji w sprawie rozłożenia na raty zaległej opłaty

 

2

8.

Liczba wysłanych upomnień

 961

9.

Liczba wystawionych tytułów wykonawczych

 233

 

5. Liczba mieszkańców.

Liczba mieszkańców wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

 

 

Liczba mieszkańców wg meldunku

 

Liczba mieszkańców na podstawie złożonej deklaracji

Liczba mieszkańców deklarujących zbiórkę selektywną

 

Liczba mieszkańców deklarująca zbiórkę w sposób nieselektywny

 

17 826

15 615

14 693

922

 

6. Liczba właścicieli nieruchomości, który nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12.

Brak danych.

7. Ilości odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy.

W związku ze zmianą Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2019.2010 z późn. zm.) i przesunięciem terminu składania sprawozdań przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. na chwilę obecną jest brak danych dot. ilości odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy.

8. Ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów stanowiących odpady komunalne, odbieranych z terenu gminy oraz przeznaczonych do składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno- biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

W związku ze zmianą Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2019.2010 z późn. zm.) i przesunięciem terminu składania sprawozdań przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. na chwilę obecną jest brak danych dot. ilości odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy.

 

Informacja dot. kontrolowania deklaracji składanych przez mieszkańców, a dotyczące ilości osób w gospodarstwach domowych.

Zgodnie z art. 9 u ust. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: do kontroli przestrzegania przepisów w/w Ustawy stosuje się art. 379 i 380 Ustawy Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z nimi Burmistrz może upoważnić do wykonywania funkcji kontrolnych pracowników mu podległych lub funkcjonariuszy straży gminnych. Jest to jedyna forma kontroli wskazana przez ustawodawcę. W tut. Urzędzie kontrole składanych deklaracji odbywają się również na podstawie informacji z Ewidencji Ludności. Informacje te dotyczą weryfikacji osób zameldowanych.

 

Radna Ewa Wysocka zasygnalizowała problem odpadów medycznych. Pan kierownik Piątkowski wyjaśnił, że to PSZOK powinien umożliwić odbiór takich odpadów, jednak trwają prace nad umożliwieniem tego mieszkańcom na terenie miasta, bo trzeba rozeznać problem, czy nie będzie to wpływać na wzrost kosztów.

Pan Nikodem zapytał, co z odpadami np. plasik i farby pochodzenia auto – moto? Pan Siwiński wskazał, że plasik twardy powinno się składować w stacjach demontażu.

Pan Janus zapytał, czy jest szansa na dodatkowy PSZOK? Pan Roman Piątkowski poinformował, że sprawa była rozważana, jednak PSZOK musiał być wpisany do różnych sprawozdań i programów by móc uzyskać dofinansowanie. Pan Siwiński wskazał, że pozwolenie PPOŻ od strażaków nie jest tak łatwo otrzymać i czeka go wiele uzgodnień. Przedsiębiorca wyjaśnił również problem nieatestowanych koszy na śmieci, wytłumaczył, że używanie takich koszy musi być zgodne z pewnymi standardami i poprosił o umieszczenie takiej informacji na stronie BIP oraz zgłosił potrzebę przycięcia gałęzi z powodu nieprzejezdności niektórych dróg.

Pan Janus zapytał, gdzie był planowany drugi PSZOK i kto miałby się nim zajmować? Pan kierownik poinformował, że lokalizacji dokładnej nie ma jeszcze wskazanej, jednak musiał być umieszczony w programach do dofinansowań.

Pan Wojciechowski zadał pytanie, jak wygląda rekultywacja starego wysypiska?

Pan Henryk Siwiński odpowiedział, że zamknięcie będzie do końca listopada.

 

Ad. 6 Stan utrzymania czystości i porządku w Gminie Rogoźno.

W związku z realizowanym tematem sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie „Stan czystości i porządku w Gminie Rogoźno” informuję:

W ramach utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogoźno realizowane są następujące czynności:

                  - Ręczne oczyszczanie placy, chodników, parkingów,

                  - Mechaniczne oczyszczanie ulic,

                  - Opróżnianie koszy ulicznych,

                  - Pielęgnacja terenów zielonych.

 

Zadania wymienione powyżej realizowane są w oparciu o uchwalony przez Radę Miejską w Rogoźnie budżet Gminy Rogoźno na rok 2020 w następujących rozdziałach:

90003 w odniesieniu do zadań związanych z utrzymaniem czystości na placach, chodnikach oraz ulicach wraz z opróżnianiem koszy ulicznych oraz rozdział 90004 w odniesieniu do pielęgnacji terenów zielonych.

 

Budżet na rok 2019:

90003/4300 – 419 000,00 zł

90004/4300 – 350 000,00 zł

 

Budżet na rok 2020:

90003/4300 – 340 000,00 zł (-18,85% w stosunku do roku 2019)

90004/4300 – 220 000,00 zł (-37,14% w stosunku do roku 2019)

 

Opis realizowanych zadań:

Ręczne oczyszczanie miasta:

Zadanie obejmuje ręczne posprzątanie wraz z usunięciem nieczystości poprzez zamiatanie, grabienie, odgarnianie itp. placów, chodników oraz parkingów na terenie miasta Rogoźna o łącznej powierzchni 46 661,00 m2.

W ramach oczyszczania miasta wykonane zostanie czyszczenie chodników itp., na całych ich szerokościach i powierzchniach, w tym odsłaniając zarośniętą trawę, zasypane piaskiem obrzeża i krawężniki.

Wykonawca zobowiązany jest do dodatkowego uprządkowania miasta przed świętami i ważnymi uroczystościami na terenie miasta Rogoźna.

Z uwagi na ograniczone środki finansowe zadania związane z ręcznych oczyszczaniem miasta zlecane są Centrum Integracji Społecznej w okresach miesięcznych. Łączna wartość rocznej realizacji zadania wynosi ok. 85 000,00 zł

 

Mechaniczne oczyszczanie ulic polega na:

Zadanie polega na usunięciu wszelkich zanieczyszczeń z powierzchni przykrawężnikowej jezdni łącznie z zatokami autobusowymi, wyspami kanalizującymi, wlotami i wylotami skrzyżowań o ruchu okrężnym o łączne długości 47 358 mb.

Zabrania się przemieszczania w/w odpadów na tereny przyległe np. zieleńce. W przypadku bardzo dużego nagromadzenia nieczystości przy krawężnikach, ściekach przykrawężnikowych, Wykonawca jest zobowiązany dokonać wstępnego oczyszczenia metodą ręczną zanim użyty zostanie sprzęt mechaniczny. W miejscach, w których mechaniczne oczyszczanie jest uniemożliwione np. przez zaparkowane samochody lub utrudnione przez konstrukcję drogi Wykonawca jest zobowiązany wykonać prace ręcznie.

-        Zobowiązuję się, aby zanieczyszczenia usuwane z powierzchni jezdni przedostawały się do istniejących kratek kanalizacji deszczowej.

-        W celu uniknięcia nadmiernego zapylenia najbliższej okolicy oczyszczanych miejsc Wykonawca w trakcie mechanicznego zamiatania ma obowiązek zastosowania zraszania wodą zamiatanych powierzchni; niedopuszczalne jest przeprowadzanie prac bez zastosowania zraszania wodą oraz z przepełnionym zbiornikiem na zebrane nieczystości.

-        Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.)

-        Wykonawca jest zobowiązany do przedstawiania na żądanie Zamawiającego dowodów potwierdzających zagospodarowanie, utylizację ww. odpadów, tj. karty przekazania odpadów.

Łączna wartość realizacji zadania wynosi 88 992,00 zł brutto, wykonawcą jest ZUKiT z Rogoźna.

 

Opróżnianie koszy ulicznych:

Zadanie obejmuje opróżnianie nieczystości stałych (min. 2 razy w tygodniu poniedziałki i piątki) z około 260 koszy na śmieci zlokalizowanych na placach, parkingach, zatokach autobusowych i ulicach na terenie Gminy Rogoźna (wraz z utrzymaniem czystości wokół tych pojemników) oraz koszy ulicznych z terenów Sołectw Gminy Rogoźno.

Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego zamocowania pojemnika w uchwycie mocującym oraz zgłaszania wszelkich aktów wandalizmu.

Zamówienie obejmuje również opróżnianie i wywóz nieczystości pochodzących z 25 pojemników rozstawionych na terenie miasta Rogoźna, a służących do zbiórki odchodów zwierzęcych min. 1 raz w miesiącu.

Wykonawca zobowiązany zostanie do jednokrotnego mycia koszy w okresie kwiecień i sierpień. Łączna wartość realizacji zadania wynosi 138 751,92 zł brutto, wykonawcą jest ZUKiT z Rogoźna.

Utrzymanie zieleni:

Pielęgnacja terenów zielonych o łącznej powierzchni 115 766,00 m2
obejmującej koszenie wraz z usunięciem skoszonej trawy:

- oczyszczanie terenów zielonych ze śmieci,

- grabienie i usuwanie liści w okresach wiosennym i jesiennym,

- przeprowadzenie w zależności od potrzeby remontów cząstkowych trawników ( odnawianie wraz z siewem traw w miejscach wskazanych przez Zamawiającego).

Wykonawca zobowiązany jest do:

               - usunięcie chwastów z terenów i skwerów rond,

               - przycięcia odrostów drzew i krzewów,

               - pielęgnacji żywopłotów.

Realizacja zadania z zastrzeżeniem wyłączenia okresu zimowego utrzymania.

Zadania związane z utrzymaniem terenów zielonych zlecane są Centrum Integracji Społecznej. Łączna wartość rocznej realizacji zadania wynosi ok. 100 000,00 zł

 

W załączeniu przekazuję następujące dokumenty:

Wykaz ulic do mechanicznego oczyszczania

Wykaz miejsc do ręcznego oczyszczania

Wykaz terenów zielonych            

 

Pan Przewodniczący zgłosił problem psich odchodów na przesmyku koło SP1 i zwrócenie uwagi na ten problem.

Pan Wojciechowski zapytał, jak wygląda sytuacja na promenadzie, utrzymanie tam czystości, gdzie gmina jest właścicielem tylko cząstki tego terenu? Pan Andrzejczak wskazał, że promenada jest własnością gminy, natomiast są tam zawarte umowy dzierżawy, a dlatego że powstał ciąg pieszo rowerowy to gmina go utrzymuje w czystości.

Radny Wojciechowski zapytał, kto opróżnia kosze na śmieci przy drogach powiatowych? Pan Paweł Andrzejczak wskazał, że radni przyjmowali uchwałę, w której obowiązek ten przejęła gmina.            

Ad. 7 Informacja w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych w Gminie Rogoźno.

Pan Przewodniczący powiedział, że aura jest łagodna i specjalnie tego tematu przedstawiać radnym nie trzeba.

Pytań nie zgłoszono.

 

Ad. 8 Omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Kierownicy odpowiedzialni za przygotowanie projektów uchwał przedstawili je w kilku zdaniach członkom komisji.

a) ustanowienia nagród oraz wyróżnień sportowych,

b) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rogoźno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku, pan Janus zwrócił uwagę na nieprawidłowe nazewnictwo miejscowości np. Pruśce Młyn, pan kierownik wskazał, że na mapach topograficznych to nazewnictwo istnieje, pan przewodniczący zaproponował by do sesji ten problem wyjaśnić,

c) Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2020, wykreślono z porządku obrad sesji,

d) wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do spółki gminnej, radny Wojciechowski zwrócił uwagę, że rada ma kompetencje przy przyjmowaniu aportu, ale już przy zbyciu nie i zapytał, czy można to zmienić, pan kierownik wskazał, że nie jest autorem uchwały,

e) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym - fragment terenu Targowiska Miejskiego "Mój Rynek", radny Wojciechowski zapytał, jakie przychody będą z tytułu dzierżawy tereny pod paczkomat? Kierownik wskazał, że będzie to kwota ok 300 zł miesięcznie,

f) wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego - ul. Rynkowa 21/1 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym,

g) wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego - ul. wielka Poznańska 16/3 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym

h) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym - część działki nr 1807/6 położonej w Rogoźnie,

i) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na mienie Gminy Rogoźno, tj. działki nr 25/11 obręb Gościejewo,

j) Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Rogoźno,

k) nadania nazwy drodze wewnętrznej stanowiącej przedłużenie ul. Szarych Szeregów,

l) nadania nazwy drodze wewnętrznej (ul. Stnisława Wilhelma Kolanusa),

m) nadania nazwy dla skweru położonego w Rogoźnie,

n) rozpatrzenia skargi,

o) rozpatrzenia petycji,

p) pozostawienia środków obrotowych za rok 2019 samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie, pan Wojciechowski zapytał ilu jest uczestników, pani Gromanowska wskazała, że 27,

r) pozostawienia środków obrotowych za rok 2019 samorządowego zakładu budżetowego Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego w Rogoźnie.

 

Ad. Sprawy bieżące.

Ad. 10 Wolne głosy i wnioski.

Przed podjęciem stosownej opinii pan radny Wojciechowski wyjaśnił, że gmina powinna mieć wpływ na nabywanie i zbywanie majątku i praw w spółkach gminnych i uchwała w tej sprawie powinna być zweryfikowana, przewodniczący przychylił się do tego wniosku i ustnie przekazał go panu burmistrzowi.

Komisja przyjęła pozytywną opinię w sprawiedotyczącą wniesienia do spółki gminnej Aquabellis Sp z o.o. z siedzibą przy ul. Lipowej 55, Rogoźno, wkładu niepieniężnego (aportu) stanowiącego prawo własności nieruchomości.

 

 

 

Ad. 11 Zakończenie.

Posiedzenie komisji zakończone zostało o godz. 18.30 – protokołowała Anna Mazur.

 

 

drukuj pobierz pdf