Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr XXI/185/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

UCHWAŁA NR XXI/185/2019

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 27.11.2019 r.

 

w  sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  15 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz 506 z późn.zm.) oraz art. 6n ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.2010 z późn.zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Określa sięwzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rogoźno stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Deklarację o wysokości opłatyza gospodarowanie odpadami komunalnymi należy składać w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

 

§ 3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

 

§ 4. Właściciel nieruchomościmoże złożyć deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny jedynie w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

 

§ 5. Dopuszcza się złożenie odrębnych deklaracji dla poszczególnych budynków lub ich części w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, jeżeli poszczególne budynki lub ich części posiadają przyporządkowane im oddzielne miejsca gromadzenia odpadów komunalnych.

 

§ 6. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć do Urzędu  Miejskiego  osobiście, przesyłać pocztą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając deklarację na adres: um@rogozno.pl  lub za pomocą elektronicznej skrzynki pocztowej podpisaną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym.

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 8. Traci moc uchwała Nr XIII/110/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24.06.2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

 

§ 9.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

 


 

  • Załącznik do Uchwały Nr XXI/185/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27.11.2019 r.pdf

 

UZASADNIENIE

Proponowana zmiana uchwały i wzoru deklaracji wynika  ze zmiany Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.). Zmiany w Ustawie wprowadzają obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości (art.5 ust 1. par. 3)), określenia opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny oraz zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.        

Deklaracja zawiera dane niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z objaśnieniami dotyczącymi sposobu jej wypełnienia, pouczeniem, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego oraz klauzulę informacyjną.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.

 

 

drukuj pobierz pdf