Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 13/2012 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 19 kwietnia 2012 r. w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Wiardunkach, Wiardunki 64

Protokół nr 13/2012

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 19 kwietnia 2012 r. w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Wiardunkach, Wiardunki 64

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Zbigniew Chudzicki.

 

W posiedzeniu uczestniczyli radni zgodnie z listą obecności. Radny H. Kuszak obecny od godz. 12.25.

Ponadto w obradach udział wzięli zaproszeni goście, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1.       Otwarcie posiedzenia, przywitanie zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

4.       Działalność i funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wiardunkach:

                a) wystąpienie Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wiardunkach,

                b) zapoznanie się z bazą placówki,

                c) dyskusja.

5.       Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

6.       Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.

7.       Zakończenie.

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 6 głosamizaw obecności 6 członków Komisji.

 

Protokół nr 12/2012 został przyjęty 5 głosamiza” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 6 członków Komisji.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 4 – działalność i funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wiardunkach. .

a) wystąpienie Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej,

J. Napierała poinformowała, że Warsztaty Terapii Zajęciowej są jednostką należącą do Wielkopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Rehabilitacja” z siedzibą w Wągrowcu, na ul. Piaskowej 6. Do 18.12.2011 r. w zajęciach organizowanych przez WTZ korzystało 30 uczestników, a od 19.12.2011 r. liczba uczestników wzrosła do 35 osób, z tego 12 kobiet i 23 mężczyzn. Aby zwiększyć liczbę uczestników warsztatów złożono wniosek do Starostwa Powiatowego w Obornikach oraz przystosować pomieszczenie do ich przyjęcia. Obecnie z Gminy Rogoźno w zajęciach warsztatowych uczestniczy 12 mieszkańców, 8 osób z Gminy Ryczywół i 15 osób z Gminy Oborniki. Uchwałą Rady Powiatu Obornickiego z 29.12.2011 r. WTZ umową darowizny otrzymały samochód, który wcześniej eksploatowany był w Zespole Szkół Agrobiznesu w Rogoźnie. Uczestnicy warsztatów z Rogoźna dowożeni są dwoma kursami. Po dostosowaniu otrzymanego samochodu od 1.03.2012 r. wzrosło zatrudnienie o 1/2 etatu, gdyż potrzebny był dodatkowy kierowca. W poprzednich miesiącach wynajmowano transport, aby móc dowieść wszystkich uczestników na zajęcia. Drugi samochód obsługuje dwa kursy do Gminy Oborniki i jeden do Gminy Ryczywół. Wiodącym schorzeniem wśród niepełnosprawności uczestników WTZ jest niepełnosprawność sprzężona, a ich stopień niepełnosprawności określany jest jako znaczny (23 osoby) lub umiarkowany (12 osób). Aby zostać uczestnikiem WTZ trzeba sporządzić podanie oraz posiadać wskazanie do terapii i orzeczenie. Warsztaty Terapii Zajęciowej są placówką pobytu dziennego, czynną od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. Każdy z uczestników warsztatów posiada indywidualny, roczny program rehabilitacji i terapii, który opracowywany jest przez Radę Programową Warsztatów. Ocena realizacji opracowanego programu odbywa się w połowie i na koniec każdego roku. Po trzech latach pobytu uczestnika przeprowadza się jego ocenę kompleksową, która ocenia rehabilitacje społeczną, zawodową, ogólną oraz poziom usamodzielnienia. W roku ubiegłym 8 osób wraz z opiekunami, w ramach realizacji projektu unijnego, wyjechało na turnus rehabilitacyjny do Jarosławca, który w całości finansowany był z środków unijnych. W ramach programu unijnego odbywała się również dodatkowa czteromiesięczna rehabilitacja ruchowa uczestników. Podopieczni wraz z opiekunami uczestniczyli również w 5-cio dniowym wyjeździe szkoleniowym w Rewalu. W ramach realizacji projektu unijnego w tym roku na 10-cio dniowy wyjazd rehabilitacyjny wyjedzie 15 osób wraz z opiekunami. Warsztaty Terapii Zajęciowej współpracują z Szkołą Specjalną w Kowanówku, Rogozińskim Centrum Kultury oraz szkołami w Rogoźnie i Parkowie. Działalność WTZ finansowana jest z środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Starostwa Powiatowego w Obornikach oraz wypracowanych środków własnych. W 2011 r. środki: PFRON wyniosły 463.840 zł, Starostwa Powiatowego 47.540 zł i udział własny 4.022 zł. Dwudziestu uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w maju br. weźmie udział w Olimpiadzie Specjalnej w Przygodzicach. Poza tym będą uczestniczyli w następujących imprezach: „Żyj zdrowo na sportowo”, Andrzejkach, Święcie Pyry, które organizowane są w Warsztatach Terapii Zajęciowej. 

 

b) zapoznanie się z bazą placówki,

Członkowie Komisji i zaproszenia goście zwiedzili Warsztaty Terapii Zajęciowej, w których znajduje się 7 pracowni: gospodarstwa domowego, komputerowo-poligraficzna, stolarska, artystyczno-ogrodnicza, wikliniarska, plastyczno-ceramiczna i krawiecko-dziewiarska.

 

c) dyskusja

Radny R. Dworzański zapytał w jaki sposób odbywa się nabór osób uczestniczących w zajęciach w Warsztatach Terapii Zajęciowej?

Kierownik WTZ odpowiedziała, że placówka współpracuje z Zespołem Szkół Specjalnych z Kowanówka, w której pobyt dla uczniów jest tylko do określonego ich wieku. Rodzice składają podania o przyjęcie do warsztatów z ponad półrocznym wyprzedzeniem.

Radny R. Dworzański zapytał do jakiego wieku uczestnicy warsztatów mogą brać udział w zajęciach?

Kierownik WTZ odpowiedziała, że ustawa, ani rozporządzenie nie określa granicy wiekowej. Jednak uczestnik, który nie rokuje poprawy żadnej może zostać wypisany przez WTZ. Dodała, że każdy z uczestników rozwinął się nie tylko w rehabilitacji zawodowej,  ale przede wszystkim w rehabilitacji społecznej i usamodzielnianiu się. Osoba biorąca udział w warsztatach może zostać przekazana pod opiekę Ośrodka Wsparcia, którego na terenie powiatu nie ma. Poinformowała, że każdy z uczestników może wypisać się z zajęć lub podjąć pracę, choć w urzędzie pracy nie ma dla nich ofert pracy. Trzyletnia ocena kompleksowa pozwala ocenić uczestników pod względem usamodzielniania, rehabilitacji społecznej i zawodowej. Powiedziała, że pojawiają się informacje iż uczestnik mający duże postępy w rehabilitacji zawodowej, który mógłby znaleźć się w zakładzie pracy chronionej lub ZAZ-ie, będzie wyższe dofinansowanie niż na uczestników gorzej rokujących. Jeżeli tak się stanie to trzeba będzie zastanowić się co zrobić z pozostałymi osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które nigdy do rehabilitacji zawodowej nie będą korzystać, a mają postępy w rehabilitacji społecznej i usamodzielnianiu się. Warunkiem przyjęcia na zajęcia jest posiadanie wolnego miejsca w warsztatach oraz złożenia podania wraz ze wskazaniami do terapii. Poinformowała, że w roku ubiegłym żaden z uczestników nie opuścił placówki, a dwa lata temu placówkę opuściły trzy osoby: jedna ze względu na stan zdrowia, a dwie osoby ze względów dyscyplinarnych.

Przewodniczący Z. Chudzicki poprosił o przedstawienie ramowego programu dnia uczestników warsztatów.

Kierownik WTZ poinformowała, że placówka ma opracowany harmonogram pracy na poszczególne dni. Każdy z uczestników przydzielony jest do określonej pracowni i instruktora, a  przyzwyczajenia uczestników są bardzo ważne. Harmonogram pracy jest następujący:

1.       godz. 7.00-9.15 dojazdy uczestników,

2.       zajęcia w pracowniach,

3.       godz. 10.00 śniadanie,

4.       zajęcia terapeutyczne w pracowniach,

5.       13.00-15.00 odjazd uczestników.

W poniedziałki, wtorki i środy w godz. 8.00-14.30 uczestnicy korzystają z rehabilitacji.

Radna R. Tomaszewska zapytała czy wszyscy uczestnicy warsztatów są pełnoletni?

Kierownik WTZ odpowiedziała, że wszyscy uczestnicy warsztatów są pełnoletni. Poinformowała, że oprócz wskazań do rehabilitacji, trzeba mieć ukończony 16-ty rok życia. Najmłodszy uczestnik ma ukończony 19-ty rok życia, a najstarszy ma skończone 56 lat. Najwięcej osób jest w przedziale 21-29 lat.

Radny R. Dworzański zapytał o sposób finansowania placówki?

Kierownik WATZ odpowiedziała, że środki z PFRON przyznawane są na jedną osobę. W finansowaniu jednostki 90,5% środków pochodzi z PFRON, 9,27 % środki z Starostwa Powiatowego w Obornikach, a 0,23% to środki własne.

Radny H. Kuszak zapytał czy uczestnicy warsztatów muszą być w pełni sprawni w zakresie osobistej toalety i higieny?

Kierownik WTZ odpowiedziała, ze powinni być samodzielni w tym zakresie. Jeżeli wymagają pomocy, to udziela jej pielęgniarka.

Zastępca Burmistrza zapytał czy w okresie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej któryś z uczestników otrzymał pracę?

Kierownik WTZ odpowiedziała, że jeden z uczestników znalazł pracę, ale w wykonywaniu jej wyręczała go matka. Wypisał się on z warsztatów, a teraz nie ma pracy i przebywa w domu. Przed dwoma laty w Gminie Rogoźno oraz Gminie Ryczywół działały dwie panie, tzw. trenerki pracy, które zachęcały uczestników warsztatów do podjęcia pracy. Jeden z uczestników warsztatów, gdy przebywał sam w domu udostępnił im wszystkie swoje dane osobowe, jednak podjęto odpowiednie działania i sprawa zakończyła się pomyślnie. Jeden z uczestników znalazł w ten sposób pracę, jednak okazało się że nie była ona adekwatna do jego możliwości. Poinformowała, że panie będące trenerkami pracy powinny iść z podopiecznym do pracy i mu w niej pomagać, a nie pozostawić go samego, jak to miało miejsce.

 

W dalszej części posiedzenia Komisji przystąpiono do realizacji punktu 5 – zaopiniowanie  materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2012-2014 przedstawił Prezes „Aquabellis” sp. z o.o. W. Dulko.

Prezes „Aquabellis” przedstawił opinię radcy prawnego w sprawie wypłacenia środków za wybudowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez prywatnego inwestora.

Przewodniczący Z. Chudzicki powiedział, że w pierwotnej części planu była ujęta modernizacja sieci wodociągowej na ul. Seminarialnej, która zgodnie z przekazaną informacją miała być modernizowana na przełomie lipca i sierpnia. W przedstawionym projekcie uchwały nie ma środków na jej realizację. Zapytał czy inwestycja nie jest aż tak potrzebna, że przewidziano wyłącznie środki na wykonanie projektu modernizacji?

Prezes „Aquabellis” wyjaśnił, że ul. Seminarialna jest terenem zurbanizowanym dlatego najpierw należy opracować projekt oraz przeprowadzić badania geologiczne oraz istniejącej infrastruktury technicznej, aby precyzyjnie oszacować koszt inwestycji.

Przewodniczący Z. Chudzicki zapytał na realizację jakiej inwestycji zostały przeznaczone pieniądze, które były przewidziane na ul. Seminarialną w projekcie uchwały ze stycznia? 

Prezes „Aquabellis” wyjaśnił, że najpierw zostanie opracowany projekt, aby nie przeznaczać na modernizację sieci na ul. Seminarialnej jakiejś ogólnej kwoty.

Przewodniczący Z. Chudzicki dodał, że pieniądze zostały pewnie przeznaczone na odpłatne przejęcie sieci wodociągowej.

Prezes „Aquabellis” odpowiedział, że odpłatne przejęcie sieci wodociągowej było ujęte w projekcie uchwały przedstawionej w styczniu.

Prezes „Aquabellis” odpowiedział, że środki zostały przeznaczone na sieć wodociągową Ruda-Rogoźno. Po dokonaniu szczegółowych szacunków okazało się, że wykonanie przekopu pod drogą krajową nr 11 będzie droższe, dlatego zaplanowana kwota w projekcie uchwały ze stycznia okazała się nie wystarczająca.

Przewodniczący Z. Chudzicki zapytał czy na ul. Seminarialną w tym roku zostanie opracowany wyłącznie projekt i do 2014 r. nic więcej nie będzie realizowane?

Prezes „Aquabellis” odpowiedział, że po opracowaniu projektu i oszacowaniu kosztu inwestycji wystąpi o wpisanie inwestycji do realizacji w 2013 lub 2014 r.

Radny M. Kutka zapytał czy mógłby otrzymać kopię zaprezentowanej opinii radcy prawnego?

Prezes „Aquabellis” odpowiedział, że w poniedziałek przekaże opinię do Biura Rady i wówczas radny będzie mógł się z nią zapoznać.

Innych uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014 przedstawiła Kierownik GOPS E. Kowalska.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym przedstawił Kierownik WGNRiOŚ R. Piątkowski.

Uwag nie było.

 

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 6 - sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Z. Chudzicki zapytał Burmistrza Rogoźna czy na ul. Fabrycznej, Mickiewicza i II Armii Wojska Polskiego po wybudowaniu kanalizacji zostaną położone nowe dywaniki asfaltowe, czy będą tylko ich uzupełnienia?

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że odtworzenie dywaników asfaltowych będzie przeprowadzone na całej szerokości jezdni. Na ul. Fabrycznej na razie uzupełniono ubytki, a druga warstwa asfaltu będzie położona w terminie późniejszym. Poinformował, że uzyskano zgodę na położenie kanalizacji na ul. II Armii Wojska Polskiego na odcinku od. Wiese do wirażu.

Radny M. Kutka zapytał czy na ul. Aleje Marszałka Piłsudskiego kanalizacja będzie położona w pasie drogowym?

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że w pasie drogowym kanalizacja będzie położona tylko na odcinku od. p. Wiese do wirażu, a na dalszych odcinkach zgodnie z projektem.

Radny  R. Dworzański zapytał kiedy ul. Fabryczna będzie pokryta w całości drugą warstwą masy bitumicznej?

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że cała masa bitumiczna z zakładu w Rogoźnie dostarczana jest do Poznania i do rozpoczęcia Euro 2012 nie ma możliwości uzyskania masy.

Radny R. Dworzański powiedział, że po położeniu asfaltu nie należałoby rozważyć ograniczającego ciężar przejeżdżających samochodów ul. II Armii Wojska Polskiego i ruch skierować ul. Fabryczną?

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że nie będzie to możliwe.

Radna R. Tomaszewska zapytała czy wyłączenia światła na ulicach celowe, czy to awarie?

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że to awarie. Dodał, że w przyszłym tygodniu będzie zmieniane ustawienie zegarów astronomicznych, które włączają i wyłączają oświetlenie ulic.

Radny H. Kuszak złożył wniosek do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu o naprawę zdewastowanego chodnika na ul. Kotlarskiej od nr 2 do nr 24.

Zastępca Burmistrza poprosił o dopisanie do wniosku ul. Kościuszki.

Przewodniczący Z. Chudzicki powiedział, że do wniosku należałoby dodać ul. II Armii Wojska Polskiego.

Radny R. Szuberski przypomniał, że w poprzedniej kadencji było wielu przeciwników przekazania przez gminę środków na budowę chodnika na ul. Kotlarskiej i II Armii Wojska Polskiego.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że złośliwości nie były pod względem potrzeby budowy chodników, tylko pod względem finansowania.

Przewodniczący Z. Chudzicki powiedział, że Burmistrz Rogoźna powinien podjąć negocjacje z Dyrektorem WZDW o sposobie dofinansowania tych inwestycji.

Wniosek do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o przeprowadzenie doraźnego remontu chodnika w m. Rogoźno na odcinku ul. Kotlarskiej od nr 2 do 24, na ul. Kościuszki oraz odcinku ul. II Armii Wojska Polskiego od skrzyżowania z ul. Polną do posesji nr 35 (po stronie lewej), został przyjęty jednogłośnie 7 głosamizaw obecności 7 członków Komisji.

Radny H. Kuszak złożył wniosek do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu o zamontowanie dodatkowego sygnalizatora świetlnego informującego kierowców o przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Wielka Poznańska z ul. Kotlarską.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 7 głosamizaw obecności 7 członków Komisji.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 14.05

Protokół sporządziła: mgr P. Grabowska

Rogoźno, dnia 17 maja 2012 r.

 

 

drukuj pobierz pdf