Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa: Protokół nr 14/2012 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej odbytego w dniu 23 kwietnia 2012 roku o godz. 12.00 w sali nr 20 UM w Rogoźnie

PROTOKÓŁ 14/2012

z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 23 kwietnia 2012 roku o godz. 12.00 w sali nr 20 UM w Rogoźnie

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Andrzej Olenderski.

Radny Z. Hinz uczestniczył w posiedzeniu od godz. 12.40. Radny A. Nadolny uczestniczył w posiedzeniu do godz. 17.00, a radny A. Jóźwiak do godz. 17.40.

Ponadto w obradach udział wzięli goście: Zastępca Burmistrza – K. Ostrowski, Sekretarz Gminy – I. Sip-Michalska, Skarbnik Gminy – M. Kachlicka, Zastępca Kierownika GDDKiA Rejon Chodzież – A. Baranowski, Majster O. D. Wągrowiec WZDW Poznań – W. Dobrowolska, Dyrektor ZDP – B. A. Jeran, Prezes Zarządu “Aquabellis” – W. Dulko, Kierownik GOPS – E. Kowalska, Kierownik WGNRiOŚ – R. Piątkowski - lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji GFiR.
  5. Drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne na terenie Gminy Rogoźno:

a)       plany inwestycyjne i prace remontowe,

b)       modernizacja i bieżące naprawy przejazdów kolejowych,

c)       współpraca samorządów, instytucji i pozostałych właścicieli dróg i przejazdów kolejowych z Gminą Rogoźno w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych i modernizacyjnych,

d)       plany inwestycyjne w temacie budowy obwodnicy dla miasta Rogoźna.

  1. Zaopiniowanie wniosku złożonego przez Gminną Spółkę Wodno Melioracyjną w    Rogoźnie. 
  2. Omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie. 
  3. Wolne głosy i wnioski.
  4. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący A. Olenderski stwierdził, że na 8 członków Komisji w obradach bierze udział 7 członków Komisji.

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 7 głosami „za” w obecności 7  członków Komisji.

 

Protokół nr 13/2012 został przyjęty 6 głosamiza” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 7 członków Komisji.

 

Przewodniczący A. Olenderski zaproponował, aby omówić projekt uchwały przygotowany przez „Aquabellis” sp. z o.o. z uwagi na wyjazd służbowy Prezesa W. Dulko.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2012-2014 przedstawił Prezes „Aquabellis” sp. z o.o. W. Dulko.

Prezes „Aquabellis” przedstawił opinię prawną w sprawie wydatkowania środków na przejęcie urządzeń wybudowanych przez inwestora prywatnego, które nie były przewidziane w wieloletnim planie modernizacyjnym.

Radny M. Połczyński powiedział, że przygotowany projekt uchwały różni się od projektu jaki wcześniej został przedstawiony radnym. Różnice między projektami polegają na podaniu różnych kwot planowanych inwestycji. Zapytał z czego wynikają różnice w cenach? Dodał, że w planie nie ujęto również zwiększenia średnicy rury pod mostem, a co miało poprawić ciśnienie wody dostarczanej do miejscowości Pruśce, Sierniki i Owczegłowy.

Prezes „Aquabellis” wyjaśnił, że budowa sieci wodociągowej od stacji uzdatniania wody w Rogoźnie do Ciesiel ma celu poprawę ciśnienia wody w tych miejscowościach. Istniejąca sieć wybudowana została w pasie drogi wojewódzkiej i przeprowadzenie jej modernizacji skomplikowane jest zarówno formalnie, jak i technicznie. Odtworzenie nawierzchni drogi i chodników generowałoby bardzo duże koszty. Planuje się wybudowanie sieci przez tereny niezabudowane i włączenie się do istniejącej już sieci w miejscowości Cieśle. W przygotowanym projekcie uchwały zostały podane niższe kwoty, ponieważ dotyczą one wyłącznie projektów, a nie wykonania.

Radny M. Połczyński zapytał w którym roku zostanie zrealizowana inwestycja w Cieślach?

Prezes „Aquabellis” odpowiedział, że inwestycja być może będzie realizowana w 2013 lub 2014 r.

Radny M. Połczyński powiedział, że Prezes „Aquabellis” nie jest pewien czy w tych latach inwestycja w Cieślach na pewno będzie zrealizowana.

Prezes „Aquabellis” wyjaśnił, że realizacja inwestycji uzależniona jest od sytuacji finansowej spółki.

Radny H. Janus powiedział, że w przeszłości informowano radnych, że ma być tylko zwiększona średnica rury przy moście, a teraz informuje się o budowie nowego wodociągu.

Prezes „Aquabellis” odpowiedział, że na zadanie pytanie odpowiadał na sesji i wówczas nie miał pełnego rozeznania o przewężeniu średnicy rury na moście. Po sesji sprawdzono plany sieci i okazało się, że rura o średnicy 100 mm sięga aż do Placu Powstańców Wielkopolskich.

Radny H. Janus zapytał czy ma być budowany nowy wodociąg do Prusiec?

Prezes „Aquabellis” odpowiedział, że nowy wodociąg potrzebny jest do podania większej ilości wody. Wodociąg ma zostać wybudowany od stacji uzdatniania wody, przez rzekę do Ciesiel. Nowy odcinek wodociągu pozwoli na zwiększenie ciśnienia wody w wspomnianej części gminy.

Radny H. Janus zapytał czy wodociąg na odcinku Rogoźno - Marlewo jest nie potrzebny?

Prezes „Aquabellis” odpowiedział, że wspomniany odcinek jest potrzebny, ponieważ umożliwi zasilanie pierścienia wodociągu z dwóch stron. Dodał, że jeśli powstałaby awaria w którymś elemencie pierścienia, wówczas byłoby trzeba zamknąć dopływ wody za mostem, a tak będzie można wyłączyć z zasilania tylko pewien odcinek wodociągu.

Radny H. Janus zapytał czy zmiana zwężonego odcinka wodociągu byłaby tańsza od budowy nowego wodociągu o długości ok. 5 km?

Prezes „Aquabellis” odpowiedział, że według szacunków tańsze jest wybudowanie nowego odcinka wodociągu. Aby się o tym przekonać najpierw zostanie opracowany projekt i kosztorys realizacji inwestycji.

Radny M. Połczyński powiedział, że na rok 2014 nie są zaplanowane żadne środki na tą inwestycje, ponieważ kwota realizacji inwestycji w Cieślach nie jest znana.

Prezes „Aquabellis” odpowiedział, że po opracowaniu projektu i kosztorysu koszt inwestycji będzie znany i wówczas zostanie złożony wniosek o modyfikację wieloletniego planu modernizacji urządzeń wodociągowych.

Radny H. Janus zapytał czy p. Dąbrowski sam wybudował sieć wodociągową?

Prezes „Aquabellis” odpowiedział, że p. Dąbrowski sam wybudował sieć wodociągową i kanalizacyjną.

Radny H. Janus zapytał czy p. Dąbrowski zwrócił się do spółki o przejęcie wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz zwrot poniesionych na cel kosztów?

Prezes „Aquabellis” odpowiedział, że p. Dąbrowski nie występował jeszcze z takim wnioskiem.

Radny H. Janus zapytał dlaczego został przygotowany nowy projekt planu, a nie została przygotowana zmiana planu obowiązującego do 2012 r.?

Prezes „Aquabellis” odpowiedział, że w sprawie przygotowanego projektu rozmawiał z radcą prawnym urzędu, który sugerował przygotowanie nowego planu modernizacji na nowy okres.

Radny H. Janus zapytał czy zgodne z prawem byłoby zmienienie dotychczasowego planu?

Prezes „Aquabellis” odpowiedział, że definitywnie nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. Praktyka wskazuje, że jeżeli trzeba coś zmienić w planie to wówczas opracowuje się nowy plan.

Radny H. Janus zapytał na podstawie jakiego przepisu została wypłacona kwota 53 tys. zł podmiotowi, który sam wybudował wodociąg i sieć kanalizacyjną? Zapytał także w jakim terminie trzeba było dokonać tej płatności? Dodał, że spółka bez uchwały Rady Miejskiej wypłaciła pieniądze.

Przewodniczący A. Olenderski powiedział, że należy dyskutować o przygotowanym projekcie uchwały. Pieniądze zostały wypłacone, a kwestia to została już wyjaśniona podczas obrad sesji. Dodał, aby powtórnie nie omawiać spraw, które były już przedmiotem dyskusji.

Radny H. Janus odpowiedział, że spotkania Komisji służą wyjaśnieniu pojawiających się wątpliwości.

Prezes „Aquabellis” poinformował, że spółka dokonała wypłaty na podstawie art. 15 ust. 1, art. 21 i art. 31 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, art. 49 §2 kodeksu cywilnego oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Radny H. Janus zapytał czy określony jest czas wypłaty środków?

Prezes „Aquabellis” odpowiedział, że w przepisach nie jest określony czas wypłaty środków.

Radny H. Janus zapytał dlaczego bez zwołania sesji i zmiany dotychczasowego planu zostały wypłacone pieniądze?

Prezes „Aquabellis” wyjaśnił, że odpłatne przejęcie urządzeń wybudowanych przez inwestora prywatnego nie jest uwarunkowane uwzględnieniem tego w wieloletnim planie modernizacyjnym. Jeżeli odpłatne przejęcie sieci nie jest uwzględnione w wieloletnim planie modernizacyjnym, to spółka tych kosztów nie może wliczyć do stawek za wodę i ścieki.

Radny M. Połczyński powiedział, że uchwała została wycofana na sesji gdyż pojawiły się wątpliwości, a w dniu dzisiejszym zadawane są pytania, na które udzielane są wyjaśnienia.

Radny A. Nadolny zapytał czy na podstawie tych samych przepisów każdy mieszkaniec będzie mógł ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów na podłączenie się do studzienki kanalizacyjnej?

Prezes „Aquabellis” odpowiedział, że jeżeli ktoś prywatnie wybuduje część sieci wodociągowej, kanalizacyjnej lub urządzeń, których budowa spoczywa na dostawcy wody lub odbiorcy ścieków, to wówczas ma prawo żądać od spółki odpłatnego ich przejęcia. Poinformował, że wybudowanie przez osobę prywatną przyłącza do sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej stanowi koszt, który ponosi podmiot starający się o przyłącze.

Radny H. Janus powiedział, że jeśli spółka może wypłacać środki poza wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń, to po co Rada Miejska ma podejmować uchwałę. Dodał, że wypłata wspomnianej kwoty została dokonana mimo, że nie była ona uwzględniona w planie.

Prezes „Aquabellis” odpowiedział, że pieniądze zostały wypłacone ponieważ spółka miała środki i mogła dokonać tej płatności. Dodał, że w przytoczonej wcześniej opinii prawnej można przeczytać, że uchwalony plan jest wiążący dla spółki i spółka powinna wykonać to, co w planie jest zapisane. Z drugiej strony spółka może wykonać więcej niż zapisano w planie, jeżeli spółka ma odpowiednie moce przerobowe, środki finansowe itp.

Radny P. Wojciechowski zapytał czy w przytoczonej opinii prawnej spółka miała prawo, czy obowiązek wypłacenia środków?

Prezes „Aquabellis” wyjaśnił, że posiada także opinię o odpłatnym przejmowaniu urządzeń wybudowanych przez prywatnych inwestorów.

Radny P. Wojciechowski zapytał o konsekwencje ewentualnego nie przyjęcia uchwały przez Radę Miejską?

Prezes „Aquabellis” odpowiedział, że gdyby uchwała dotycząca wieloletniego planu modernizacji urządzeń nie została przyjęta, to będą poważne konsekwencje dla spółki. Spółka musi ponieść wydatki na odpłatne przejęcie wybudowanych urządzeń, natomiast nie będzie pieniędzy na ten cel i spółka będzie musiała się zadłużyć. Jeżeli spółka musiałaby zaciągnąć kredyt na odpłatne przejęcie wybudowanej sieci, to wówczas koszt tego kredytu zostanie wliczony do stawek za wodę i ścieki.  

Radny H. Janus zapytał czy zasadne i prawidłowe byłoby wnioskowanie o zwołanie sesji nadzwyczajnej i zmianę uchwały przez Radę?

Prezes „Aquabellis” odpowiedział, że taka opcja byłaby możliwa.

Radny H. Janus powiedział, że przedstawiona opcja była jedynym prawidłowym rozwiązaniem.

Prezes „Aquabellis” odpowiedział, że nie była to jedyna prawidłowa opcja,

 

Przystąpiono do realizacji punktu 5 - drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne na terenie Gminy Rogoźno.

a) plany inwestycyjne i prace remontowe,

Drogi krajowe.

A. Baranowski poinformował, że droga krajowa nr 11 została przebudowana w m. Tarnowo, w m. Gościejewo, w m. Ruda wybudowano rondo, w m. Jaracz wybudowano wysepki separujące ruch oraz wybudowano pas lewoskrętu wraz ze znakami aktywnymi. Do przebudowania pozostał odcinek drogi wraz z mostem na rzece Wełnie w m. Ruda, budowa ścieżki pieszo-rowerowej od mostu w m. Ruda go Gościejewa oraz poprawa uszorstnienia nawierzchni drogi. Dodał, że wykonanie przebudowy mostu zostało przeniesione na rok 2013.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał czy ma zostać wybudowana obwodnica drogi krajowej nr 11, która miałaby rozpoczynać się w okolicy m. Wełna, a kończyć w okolicach m. Gościejewo?

A. Baranowski odpowiedział, że nic nie słyszał o planach budowy takiej obwodnicy.

Radny A. Nadolny zapytał czy w najbliższych latach planowana jest budowa obwodnicy Obornik?

A. Baranowski odpowiedział, że trudno jest mu odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ pracuje w rejonie dróg w Chodzieży, który zajmuje się bieżącym utrzymaniem dróg.

Radny A. Jóźwiak zapytał kiedy nawierzchnia frezowanych odcinków drogi w okolicy zjazdu do m. Jaracz i m. Parkowo zostanie odtworzona?

A. Baranowski odpowiedział, że uzupełnienie nawierzchni zależy od posiadania odpowiednich środków na ten cel. Dodał, że każde przeprowadzenie frezowania drogi osłabia jej konstrukcję, a w najbliższym czasie zostaną tylko wyłatane ubytki na frezowanych odcinkach. Rejon dróg w Chodzieży zajmuje się utrzymaniem 246 km dróg krajowych, a środki finansowe na ich utrzymanie są ograniczone.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał czy prowadzone oszczędności mocno dotknęły drogi krajowe?

A. Baranowski odpowiedział, że opracowana została lista głównych zadań do wykonania w kraju. Wszystkie inwestycje, które są realizowane były umieszczone na wspomnianej liście opracowanej przez GDDKiA w Warszawie. Dodał, że w Gminie Rogoźno dokonano znaczącej przebudowy drogi krajowej nr 11.

Radny H. Janus przedstawił zdjęcia obrazujące stan drogi krajowej nr 11 w Gminie Rogoźno:

- wyczyszczenie rowu przy drodze krajowej nr 11 w m. Tarnowo,

- zjazd w m. Gościejewie,

- oświetlenie wjazdowych i wyjazdowych wysepek w m. Gościejewo,

- odprowadzenie wody z rowu do Strugi Sokołowskiej w okolicy skrzyżowania z drogą powiatową w m. Gościejewo,

- zabezpieczenie pobocza drogi krajowej nr 11,

- słupy energetyczne usytuowane na środku chodnika,

- zjazdów na pola,

- brak barierek przed szkołą w Gościejewie,

- usytuowanie znaku „obszar zabudowany”, który powinien zostać przestawiony,

- brak przepustu w okolicy sadu,

- usytuowanie znaku „nakaz jazdy prosto”, który uniemożliwia skręt na posesję rolnika,

- przystanek autobusowy w Gościejewie. 

Przewodniczący A. Olenderski zwrócił uwagę na potrzebę zabezpieczenia w sposób trwały boków rowów w m. Ruda w okolicy ronda. Zgłosił wniosek o zabezpieczenie odkrytych przewodów elektrycznych w okolicy ronda w m. Ruda, ponieważ ziemia pod wpływem opadów atmosferycznych osuwa się do rowu. Zgłosił wniosek o uzupełnienie brakującego odcinka bariery sprężystej oraz naprawę nie świecącego znaku nakazu jazdy dla pojazdów jadących na trasie Oborniki-Piła. Zjazd na pole powinien zostać wykonany również w okolicach miejscowości Wełna, ponieważ obecnie zjazd jest usypany z dystruktu asfaltowego, na którym tworzą się koleiny.

Zastępca Burmistrza powiedział, że dla jadących od strony Poznania nie jest oznakowany skręt do Rogoźna, ponieważ teraz postawiona jest tablica informująca kierowców wyłącznie o skręcie w kierunku Wągrowca.

A. Baranowski poinformował, że obowiązujące zarządzenia i wytyczne wskazują jakie nazwy miejscowości mogą znajdować się na zielonych tablicach informacyjnych. Dodał, że gmina może złożyć wniosek o postawienie takiego znaku.

Radny R. Kinach poinformował o pięciu przepustach pod drogą nr 11 na odcinku od Rudy w kierunku Obornik. W tej sprawie w ubiegłej kadencji Komisja skierowała pismo o ich udrożnienie. W odpowiedzi na wspomniane pismo napisano, że przepusty zostaną udrożnione, jeżeli rowy zostaną udrożnione. Dodał, że oczekuje się na udrożnienie przepustów przez GDDKiA.

Radny H. Janus dodał, że w Gościejewie zablokowany jest przepust pod drogą krajową nr 11. Rzeka Struga Sokołowska należy do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, który nie może wyczyść przepustu, ponieważ jest to zadanie jego właściciela.

A. Baranowski powiedział, że GDDKiA utrzymuje przepusty i mało prawdopodobnym jest, aby przepust był niedrożny, a przepust może być zamulony.

Radny H. Janus zapytał o odśnieżanie dróg? Przejeżdżające pługi zasypują chodniki, które odśnieżają mieszkańcy miejscowości. Zapytał w jaki sposób można byłoby rozwiązać ten problem?

A. Baranowski odpowiedział, że odśnieżanie dróg stanowi problem, ponieważ przejeżdżający pług odrzuca śnieg na odległość ok. 1 m. Kierowców pługów są instruuje się o zmniejszenie prędkości przejazdu przez miejscowości.

 

Drogi wojewódzkie.

W. Dobrowolska poinformowała, że w tym roku ma zostać wybudowana sygnalizacja świetlna w Ruścach oraz w Rogoźnie – skrzyżowanie z os. Przemysława. Dodała, że w minioną sobotę sfrezowany został odcinek II Armii Wojska Polskiego oraz podniesiono studzienki kanalizacyjne na ul. Kościelnej.

M. Paczyński powiedział, że dotychczas na tablicach informacyjnych nr drogi nr 241 był w białej ramce. Na nowych tablicach informacyjnych numer tej drogi jest w szachownicy, co oznacza zwiększenie nośności drogi. Dodał, że podbudowa drogi nie została zmieniona, a nośność drogi zwiększono. Zapytał czy jest to pomyłka, czy rzeczywiście nośność drogi została zwiększona?

W. Dobrowolska odpowiedziała, że otrzymała polecenie służbowe zamontowania tablicy, na której nr drogi 241 jest w szachownicy.

M. Paczyński poprosił o szczegółowe wyjaśnienie tej sprawy i interwencje.

A. Baranowski dodał, że numer drogi w białej ramce informuje iż dopuszczalna masa na jedną oś wynosi 8 t, a numer drogi w szachownicy informuje iż dopuszczalna masa wynosi 10 t.

M. Paczyński powiedział, że po jednej stronie drogi chodnik ma szerokość 1,20 m, a po drugiej 70 cm i problemem jest odśnieżanie chodników. Półtora roku temu mówiło się o budowie obwodnicy, a teraz okazuje się że nikt nic nie słyszał o budowie obwodnicy.

Radny Z. Hinz podkreślił, że obecny stan ul. Kościuszki i Kotlarskiej jest bardzo zły. Jeżeli nie zostaną one naprawione, to nie wiele z nich pozostanie. Dodał, że pojawia się coraz więcej sygnałów mówiących o blokadach dróg w Rogoźnie, gdyż obecne nasilenie ruchu samochodów ciężarowych bardzo negatywnie wpływa na mieszkańców.

Radny R. Kinach powiedział, że podniesione powinny zostać studzienki kanalizacyjne na ul. II Armii Wojska Polskiego, gdyż jadące samochody jadą „slalomem” między nimi. Zapytał czy jest możliwość skierowania ruchu samochodów ciężarowych w kierunku Skoków? Wągrowiec jest w trakcie budowy obwodnicy w kierunku Rogoźna, przez co ich przejazd przez miasto zostanie ograniczony.

W. Dobrowolska odpowiedziała, że nie jest władna do podejmowania decyzji w tej sprawie.

Radny H. Janus zapytał o stojący znak „pogotowie” na rondzie w Rogoźnie?

W. Dobrowolska odpowiedziała, że znak „pogotowie” nie został zamontowany przez WZDW.

Radny H. Janus powiedział, że jego zdaniem znak powinien zostać zdemontowany, skoro pogotowia w Rogoźnie nie ma. W Rogoźnie stacjonuje tylko zespół ratowników medycznych. Jeżeli nie została wydana zgoda na zamontowanie znaku, to postawiono go bezprawnie.

Zastępca Burmistrza poinformował, że w sprawie znaku rozmawiał z dyrekcją WZDW, która wyraziła zgodę na usunięcie znaku. Jeżeli gmina chciała by zakupić znak informujący o stacjonowaniu ratowników medycznych musiałaby zapłacić za niego z własnych środków.

Radny H. Janus zapytał czy po wyremontowaniu ul. Fabrycznej zmieni ona kategorię z drogi gminnej na wojewódzką?

W. Dobrowolska odpowiedziała, że pytanie to należy skierować do Dyrektora Sochy.

Radny H. Janus przedstawił zdjęcia obrazujące stan drogi wojewódzkiej nr 11, m. in. pęknięcia i dziury w pasie ruchu, przejście dla pieszych na skrzyżowaniu drogi nr 241 z ul. Mickiewicza, zamontowane barierki naprzeciw sklepu przy torach, które uniemożliwiają parkowanie pojazdów.

P. Wojciechowski zapytał na jakim etapie jest budowa ścieżki rowerowej z Rudy do Gościejewa?

A. Baranowski powiedział, że gmina wystąpiła o pozwolenie na budowę, a ścieżka ma zostać wybudowana w 2013 r. 

Radny H. Janus zapytał kiedy zostanie wyremontowany most na Wełnie w Rudzie?

A. Baranowski poinformował, że w 2013 r. zostanie wyremontowany most na Wełnie, wybudowana zostanie kładka oraz ścieżka rowerowa do Gościejewa.

Radny H. Janus zapytał czy kładka będzie przy moście, czy obok mostu?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że kładka będzie obok mostu.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał o koszt budowy kładki?

A. Baranowski odpowiedział, że koszt budowy chodnika wynosi ok. 130 zł/m², a kosztu budowy kładki nie zna.

Radny H. Janus zapytał z czego planuje się wybudować chodnik?

A. Baranowski odpowiedział, że chodnik ma być wykonany z kostki pozbrukowej, a projekt opracowany został przez gminę. Zawarto w tej sprawie porozumienia na mocy którego, gmina opracuje projekt oraz przekaże grunty pod budowę chodnika, a GDDKiA wybuduje chodnik.

Przewodniczący A. Olenderski poprosił o przekazanie przez W. Dobrowolską swoim przełożonym, aby została wybudowana w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 zachodnia obwodnica Rogoźna. Dodał, że Wicemarszałek Województwa w piśmie poinformował, że wpisanie tego zadania do realizacji będzie możliwe dopiero po wykonaniu zadań wpisanych do wieloletniego planu inwestycyjnego. Poinformował, że WZDW współpracuje z Inspekcją Transportu Drogowego, która zajmuje się ważeniem pojazdów, którego w Rogoźnie nie ma. Na wybudowanie obwodnicy będzie trzeba jeszcze kilka lat poczekać, dlatego do tego czasu należy podjąć inne działania, które doprowadziłyby do ograniczenia ruchu samochodów ciężarowych w Rogoźnie. Przewodniczący A. Olenderski podziękował przedstawicielom dróg krajowych i wojewódzkich za dotychczasową i poprosił o dalszą owocną współpracę.

Radny A. Nadolny poprosił w imieniu mieszkańców o poszerzenie zjazdu do Parkowa w miejscowości Jaracz, ponieważ kierowcy muszą wykonywać manewr pod kątem prostym.

A. Baranowski powiedział, że od strony Poznania kolejno budowane są lewoskręty i docelowo w tym miejscu również zostanie on wybudowany.

Radny H. Janus zapytał czy w m. Gościejewo zostanie zamontowany fotoradar, ponieważ znaki o nim informujące zostały zamontowane.

A. Baranowski odpowiedział, że zarządca dróg nie zajmuje się fotoradarami.

 

Drogi powiatowe.

B. A. Jeran poinformował, że w roku bieżącym nie są planowane żadne inwestycje. Z przedstawionego planu finansowego wynika, że środki na utrzymanie dróg są na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym, a ceny materiałów wzrosły o ok. 20% i zwolniono dwóch pracowników, to wykonane zostanie ok. 60-70% tego co w roku ubiegłym. Dodał, że budżet jego jednostki powinien być o ok. 1 mln zł wyższy, aby mógł wykonać wszystkie najpilniejsze naprawy. Na przywracanie przejezdności dróg zużywa się ok. 450 t kruszywa. Rocznie wymienia się od 400-500 znaków drogowych. W tym roku Zarząd Powiatu zadecydował o zakupie recyklera, który pozwoli na uniezależnienie się od produkcji masy oraz poprawi jakość remontowanych dróg. Zakup recyklera nie oznacza, że zostanie wyremontowanych więcej dróg, tylko jest nadzieja iż drogi będą się mniej psuły. Obecnie są problemy z drogą Gołaszyn – Gołębowo, która budowana jest w standardzie 8 t, a która się kruszy, ponieważ jeżdżą nią samochody o większej ładowności. W roku bieżącym drogi będą wyłącznie remontowane, a drogi gruntowe wyrównywane, gdy ich stan się bardzo pogorszy. W zakresie malowania dróg zostanie wykonane wyłącznie malowanie przejść dla pieszych. Jeżeli będą jakieś dodatkowe środki to malowane będą pasy środkowe jezdni. Co roku zmniejsza się pula pieniędzy na bieżące utrzymanie dróg, a na inwestycje również brakuje środków.

Radny P. Wojciechowski zapytał o aktualny stan zatrudnienia?

B. A. Jeran odpowiedział, że obecnie zatrudnionych jest 6 osób do prac na drogach oraz 6 osób do prac biurowych. Dodał, że ZDP wydaje ok. 400-800 decyzji administracyjnych, ponieważ ZDP jest wydziałem Starostwa. Nie jest prowadzona ewidencja dróg, ponieważ musiałoby się nią zajmować przynajmniej dwóch pracowników, których nie ma.

Radny H. Janus powiedział, że należałoby wymalować linię na drodze Ruda – Przybychowo, gdyż droga jest wąska i jest duże zaniżenie poboczy.

B. A. Jeran powiedział, że na wymalowanie wszystkich linii na drogach potrzebuje ok. 100 tys. zł, a tych pieniędzy nie ma w budżecie jego jednostki. Dodał, że środki te wystarczyłyby na pomalowanie wyłącznie dróg mających kategorię dróg powiatowych, a ZDP zarządza również drogami o charakterze lokalnym, np. droga Kaziopole – Wełna.

Radny H. Janus powiedział, że jeżeli droga ma 4-ro cyfrowy numer to wówczas jest to droga powiatowa i jest ona przez Powiat utrzymywana.

B. A. Jeran powiedział, że Rada Powiatu podjęła uchwałę o przejęciu dróg na drogi powiatowe i również Rada Powiatu może zadecydować o komunalizacji dróg, które przechodzą na własność Skarbu Państwa. Jeżeli droga jest własnością Skarbu Państwa, to wówczas staje się własnością gminy, która by nią zarządzała. Następnie gmina mogłaby wystąpić do Wojewody o zwrot poniesionych kosztów, jednak żadnej gminie się to nie udało.

Radny H. Janus zapytał czy droga została przejęta jako droga powiatowa, gdy powiat na drogi otrzymywał subwencję?

B. A. Jeran wyjaśnił, że powiat przejął drogi, bo nie miał innej możliwości. Gdy powstawały powiaty, to nie miały mieć żadnych subwencji, tylko dotacje celowe i udział w podatku dochodowym. W trakcie dalszych prac nad utworzeniem powiatów stwierdzono, że będą powiaty bardzo bogate oraz bardzo biedne. Aby wyrównać poziom dochodów wśród powiatów stworzono subwencje wyrównawczą. Jeżeli średnia zarobków w powiecie była powyżej średniej krajowej to subwencja wyrównawcza się nie przysługuje, a jeżeli była niższa to wyliczało się odpowiedni udział w tej subwencji. Gdy zmniejszono wpływy z tytułu podatku dochodowego, to została wprowadzona subwencja drogowa. Dotacja przekazywana jest na konkretny cel, a subwencja przekazywana jest z czegoś. Podał przykład subwencji oświatowej, która liczona jest wg zasad oświatowych i przekazywana na realizację zadania. W okresie między wojennym istniała subwencja leśna, która nie musiała być przekazywana na lasy. Gdy powstały powiaty, to okazało się że powiat wągrowiecki był biedny i otrzymywał subwencję wyrównawczą w wysokości kilku milionów złoty, a powiat obornicki nie miał przyznanej tej subwencji, gdyż był on powiatem bogatym. W rezultacie tego doszło do sytuacji, że subwencja drogowa musiała być przekazywana na inne cele, ponieważ nie miał pieniędzy na ich realizację, a powiat wągrowiecki otrzymywał subwencję wyrównawczą i wyliczoną subwencję drogową mógł przeznaczać na drogi. Poinformował, że w powiecie obornickim na 1 km utrzymania drogi jest ok. 6 tys. zł, powiat poznański ma 33 tys. zł, powiat krotoszyński ma 28 tys. zł.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał z czego wynikają te różnice?

B. A. Jeran odpowiedział, że różnice wynikają z rozliczenia budżetu. Subwencje drogowe miały przyznane powiaty z południa Wielkopolski, które obecnie na utrzymanie dróg mają ok. 20-22 tys. zł na utrzymanie kilometra drogi i taką samą kwotę na prowadzenie inwestycji. W drogach powiatowych funkcjonuje również subwencja na obiekty inżynierskie. W powiecie obornickim ZDP ma do utrzymania 13 mostów oraz wiadukt. Aby podnieść nośność mostu, to trzeba wykonać jego remont za ok. 1 mln zł, jednak inwestycje najpierw trzeba sfinansować z własnych środków, a dopiero później można uzyskać z ministerstwa zwrot poniesionych kosztów. Na południu Wielkopolski zakładane są urządzenia tansometryczne, które obrazują prace mostu. Metoda tensometryczna była wykorzystywana w Hiszpanii i Krajach Beneluxu, gdzie tansometry były podłączone w urządzenia typu fotoradar, które rejestrowały przejeżdżające samochody o zbyt dużym ciężarze. W ten sposób dysponowano rejestrem kierowców i przedsiębiorców jeżdżących po drogach i mostach, które nie mają odpowiedniej nośności, a na łamiących przepisy nakładano odpowiednie kary. Dodał, że problem przeciążenia dróg nie dotyczy wyłącznie dróg powiatowych, ale jest to problem na wszystkich typach dróg. 

Radny H. Janus zapytał czy drogi o złym stanie technicznym, np. Tarnowo – Karolewo,  Tarnowo – Laskowo, Rogoźno - Cieśle nie powinny mieć ograniczonej nośności?

B. A. Jeran wyjaśnił, że ustawa o drogach nakazuje zarządcą dróg wykonanie projektu sieci drogowej. W powiecie obornickim projekt sieci drogowej został opracowany i czeka na zatwierdzenie. Na drodze powiatowej nie może zostać wprowadzone w sposób stały ograniczenie  ruchu. Ograniczenia mogą być wprowadzone wyłącznie na określony czas. Jeżeli opracowany jest plan rozwoju sieci drogowej, to zapisane są w nim przewidywane terminy modernizacji dróg i mostów, i wówczas można wprowadzić ograniczenie ruchu do czasu wykonania określonych remontów. Na utrzymanie dróg powiatowych głównych potrzeba na inwestycje przeznaczyć 21 mln zł, na obiekty mostowe i wiadukty trzeba przeznaczyć 20 mln zł, na drogi zbiorcze potrzeba 32 mln zł, na drogi lokalne 27 mln zł, a na umocnienie dróg gruntowych potrzeba ok. 60 mln zł. W związku z tym potrzeba 160 mln zł. Jeżeli powiat wydaje przez ostatnie 6 lat średnio na inwestycje 1,2 mln zł rocznie, to potrzeba 130 lat. W 2015 r. wchodzi w życie dyrektywa unijna mówiąca o poszerzeniu wszystkich mostów do szerokości 10 m lub wybudowanie obok mostu kładki dla ruchu pieszego lub rowerowego. Jeżeli droga ma kategorię drogi powiatowej, to musi mieć wyznaczoną linię rozgraniczającą pasy ruchu. Dla drogi powiatowej linia rozgraniczenia wynosi 20 m. Dlatego z punktu formalno-pawnego powiat powinien być właścicielem pasa drogowego o szerokości 20 m i więcej. Jeżeli powiat miałby wykupić wzdłuż dróg powiatowych 20 m pas geodezyjny, to kwota 20 mln zł z pewnością by nie wystarczyła. Poinformował, że przedstawicielka departamentu zajmującego się w ministerstwie drogami lokalnymi, podkreśla iż w pasie drogowym powinno znajdować się wyłącznie oświetlenie i rów odwadniający drogę, a rów melioracyjny powinien być poza pasem drogowym. Jeżeli coś poza wymienionymi urządzeniami ma znaleźć się w pasie drogowym to na ich umieszczenie zgodę musi wydać minister, gdyż jest to odstępstwo od prawa budowlanego. Poinformował, że skręcając z drogi krajowej na drogę prowadzącą do Karolewa jest fragment prawidłowo wybudowanego rowu odwadniającego pas drogowy oraz rowu melioracyjnego. Po budowie kanalizacji nie jest możliwe odtworzenie drogi do stanu pierwotnego, mimo iż uzupełniany jest asfalt to i tak nie jest ustabilizowany grunt.

Radny H. Janus zapytał czy na drodze Karolewo- Laskowo nie powinna zostać obniżona jej nośność, gdyż dwa samochody ciężarowe nie mogą się na niej minąć? Były już sytuacje, że samochody ciężarowe zakopywały się na poboczach, przez co blokowały przejazd drogą.

B. A. Jeran odpowiedział, że w czasie wypadku na drodze krajowej nr 11 strażacy bezmyślnie skierowali ruch na drogę Tarnowo-Karolewo.

Radny H. Janus dodał, że jeżeli dwa samochody osobowe na tej drodze nie mogą się swobodnie minąć, bo jeden z nich musi zjechać na pobocze.

B. A. Jeran powiedział, że jeżeli plan rozwoju sieci drogowej zostanie zatwierdzony, to łatwiej będzie wprowadzić ograniczenia w ruchu na drogach powiatowych, choć nie jest to równoznaczne z zaprzestaniem uczęszczania tych dróg przez samochody ciężarowe.

Przewodniczący A. Olenderski podziękował za dotychczas wykonane prace remontowe i inwestycje. Tegoroczną informacje przygotowaną przez dyrektora B. A. Jeran porównał z materiałem z roku ubiegłego i okazało się, że w punkcie roboty zlecone na terenie Powiatu Obornickiego wykonano za kwotę 166.904 zł. Na Gminę Rogoźno Starostwo dołożyło kwotę 8.227 zł, a Gmina kwotę 49.648 zł. W powiecie na roboty inwestycyjne przeznaczono kwotę 529.268 zł, z czego zrealizowano następujące inwestycje: przebudowa skrzyżowania i budowa miejsc parkongowych przy drodze powiatowej Józefinowo w m. Parkowo, w realizacji którego udział gminy wyniósł 26.600 zł, a wartość całej inwestycji wynosiła 52.641 zł. Przebudowa drogi powiatowej Jaracz – Józefinowo wyniosła 58.923 zł, a udział gminy wyniósł 35.000 zł. W Gminie Ryczywół zadania powiatu sfinansowane są w całości przez powiat. Wartość przebudowy drogi w Siernikach wyniosła 46.841 zł, a udział gminy wyniósł 40.000 zł. Na budowę zatoki postojowej na drodze powiatowej Kamienica – Pruśce wydano kwotę 33.341 zł, przy udziale gminy w kwocie 33.000 zł. Odnowa nawierzchni drogi powiatowej Owczegłowy-Sierniki wyniosła 84.972  zł, a udział gminy wyniósł 80 tys. zł. Starostwo powiatowe w 2010 r. sfinansowało inwestycje na drogach powiatowych za łączną kwotę 124.430 zł, a Gmina Rogoźno za kwotę 215.000 zł.

B. A. Jeran powiedział, że sytuacja Gminy Ryczywół w porównaniu z Gminą Rogoźno lub Oborniki jest bardzo komfortowa, ponieważ trzon dróg stanowią drogi powiatowe. W 2011 r. Gmina Ryczywół wspólnie z Powiatem wykonywał inwestycje w Gorzewie.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał czy na przebudowę drogi Tłukawy – Ryczywół aż do Tarnowa, Gmina Ryczywół wyłożyła jakieś środki finansowe, bo Gmina Rogoźno dołożyła ok. 130 tys. zł?

B. A. Jeran wyjaśnił, że Gmina Ryczywół również partycypowała w koszcie remontu tej drogi, ponieważ jej udział w tej inwestycji był potrzebny, aby zadanie uzyskało odpowiednią punktację u wojewody.

Przewodniczący A. Olenderski powiedział, że mieszkańcy są rozżaleni iż renowacja drogi została zakończona w miejscowości Karolewo. Zapytał czy będą podejmowane działania, aby remont tej drogi został dokończony.

B. A. Jeran powiedział, że zgodnie z przyjęta ideą połączenia dwóch dróg wyremontowano asfalt na odcinku Karolewo-Gościejewo.

Radny H. Janus powiedział, że na jednej z sesji wnioskował o wykonanie dalszej części omawianej drogi, ale Starosta odpowiedział, że nie ma środków.

Przewodniczący A. Olenderski poinformował, że na remonty w 2010 r. wydano kwotę 339.430 zł. 

Radny H. Janus powiedział, że padło stwierdzenie iż Rada w ubiegłej kadencji była tak hojna, ale należy się cieszyć że zadania zostały wykonane, ponieważ są to drogi na terenie Gminy Rogoźno, a które są ważna dla mieszkańców.

Przewodniczący A. Olenderski poprosił o oczyszczenie z piasku chodnika w Garbatce.

B. A. Jeran odpowiedział, że chodnik ten został w zły sposób zaprojektowany i wykonany. Z pasa między drogą a chodnikiem usunięto piasek, a wysypano grys, który lepiej przepuszcza wodę. Znajdujący się na chodniku piasek pochodzi z drogi, gdyż jeżdżące samochody go nanoszą. Jeżeli ie ma wybudowanej kanalizacji to nie powinno budować się drogi, ani chodnika. Minimalna szerokość chodnika musi wynosić 2 m.

Radny H. Janus zapytał o dopuszczalny nacisk na jedną oś samochodów jeżdżących po drodze powiatowej?

B. A. Jeran odpowiedział, że zgodnie z ustawą nacisk na jedną oś wynosi 8 t.

Radny H. Janus zapytał jaki jest dopuszczalny nacisk na jedną oś samochodów jeżdżących po drogach gminnych?

B. A. Jeran odpowiedział, że dopuszczalny nacisk na oś pojazdu uzależniony jest od klasy drogi oraz natężenia ruchu.

Radny R. Kinach powiedział, że mieszkańcy ul. Za Jeziorem sygnalizują potrzebę wycięcia rosnących na tej ulicy Topoli.

B. A. Jeran odpowiedział, że napisze kolejny wniosek o wydanie pozwolenia na wycięcie tych drzew, ale raczej zostanie on odrzucony.

Radny P. Wojciechowski zapytał kto wydaje zgodę na wycinkę drzew rosnących przy drodze?

B. A. Jeran odpowiedział, że ZDP składa wniosek o wycięcie drzew z pasa drogi do właściwego burmistrza, który przygotowuje cała dokumentację i wysyła do zaopiniowania przez Regionalna Dyrekcję Ochrony Środowiska, która ma miesiąc czasu na jego rozpatrzenie.

Radny A. Nadolny zapytał o wycinkę drzew w Parkowie?

B. A. Jeran odpowiedział, że drzewa na które otrzymano pozwolenie zostały wycięte, a pozostały dęby, których nie wolno wyciąć. Dodał, że zdarzają się sytuację iż rosnące drzewa uszkadzają drogi, ale mimo tego nie można ich usunąć.

Przewodniczący A. Olenderski podziękował za dotychczasową oraz poprosił o dalszą współpracę z Zarządem Dróg Powiatowych.

Radny H. Janus zapytał czy po napisaniu wniosków przez Komisję GFiR jej członkowie zostaną zaproszeni na komisję, która będzie rozpatrywała złożone wnioski.

A. Baranowski wyjaśnił, że po złożeniu wniosku przez Komisję GFiR Rejon Dróg w Chodzieży ma przesyłany komplet dokumentów, który ma zaopiniować lub wykonać określone zdjęcia. Po wykonaniu tych czynności dokumenty ponownie odsyłane są do oddziału GDDKiA w Poznaniu, która podejmuje decyzje.

 

Następnie ogłoszono 10 minut przerwy.

 

Drogi gminne.

Z. Wiese poinformował, że drogi gminne mają najniższą kategorię dróg. W roku ubiegłym wykonana została tylko jedna inwestycja za ok. 800 tys. zł, a była to budowa ul. Nowej. Na wymianę i odtworzenie kanalizacji deszczowej oraz czyszczenie studzienek, kratek i przykanalików wydatkowano ponad 89 tys. zł, a na remont przepustów ok. 45 tys. zł. Kanalizacja deszczowa w gminie jest w bardzo złym stanie technicznym, a w najgorszym jest na ul. Lipowej, w okolicach mostu na rzece Wełnie. Na rok bieżący w budżecie Gminy Rogoźno na inwestycje drogowe zaplanowano kwotę 230 tys. zł, z przeznaczeniem na budowę drogi w Wełnie z chodnikiem po jednej stronie – kwota 200 tys. zł, oraz na wykonanie chodnika na ul. Lipowej na odcinku od ul. Smolary do mostu na rzece Wełnie – kwota 30 tys. zł. Aktualnie zakończone zostało profilowanie dróg i ulic o nawierzchni gruntowej. W ramach profilowania dróg zostały wyrównane wszystkie ulice gruntowe na terenie miasta oraz drogi gruntowe na terenie sołectw. W kwietniu zostało odnowione oznakowanie poziome i przejścia dla pieszych na ulicach gminnych. Poinformował, że na ukończeniu są także remonty cząstkowe ulic dróg o nawierzchni bitumicznej. Na bieżąco prowadzi się naprawy, wymiany i uzupełnienie znaków drogowych i tablic informacyjnych. W ostatnim sezonie zimowym z uwagi na stosunkowo krótki okres występowania warunków zimowych wydatkowano znacznie mniejsze niż w latach ubiegłych środki finansowe na „Akcję zima”.

Radny H. Janus zaprezentował zdjęcia przedstawiające:

- wyremontowany przepust na drodze 212520P, którego wykonanie było wnioskowane od 5 lat,

- przepust na drodze w kierunku świetlicy wiejskiej,

- mostek na drodze prowadzącej do Markotu.

Radny H. Janus powiedział, że remontowana jest droga pomiędzy drogą krajową nr 11, a szosą ryczywolską. Zapytał  czy będzie wykonana powierzchniowa konserwacja tej drogi?

Z. Wiese wyjaśnił, że na powierzchniową konserwację drogi nie ma środków w budżecie, dlatego wycinane i uzupełniane są ubytki.

Radny H. Janus przedstawił fotografie dróg gruntowych po wykonaniu ich profilowania. Zapytał czy przetarg na wykonanie równania dróg mógłby być ogłaszany i rozstrzygany wcześniej, aby uniknąć sytuacji, że drogi wyschną i wówczas nie można ich odpowiednio wyrównać. Dodał, że mieszkańcy sygnalizują że pobocza dróg są wyższe niż droga, przez co woda opadowa nie może spływać. Zapytał czy można byłoby zebrać pobocza dróg.

Z. Wiese odpowiedział, że zgadza się z tym iż pobocza dróg należałoby zebrać i wywieść.

Radny H. Janus powiedział, że pobocza należałoby zgarnąć na drogi, ponieważ drogi są zaniżone.

Radny A. Nadolny powiedział, że masy organicznej nie można zgarniać na drogę.

M. Domagalska zwróciła uwagę, że zalegającej ziemi na poboczach porośniętych trawami nie można zgarniać na pas drogi gruntowej.

Radny H. Janus pokazał zdjęcia drogi na Cieśle, na której zostały położone płyty betonowe. Dodał,  że nasypy są powyżej tej drogi. W ciągu tej drogi znajduje się mostek na rzece Rudka, który jest w bardzo złym stanie technicznym. Poinformował, że droga do Laskowa została wyrównana, ale odcinek drogi w kierunku Potulic nie został naprawiony i są na nim straszne dziury. Zapytał dlaczego na drogę prowadzącą nad Jezioro Czarne nie została skierowana równiarka, ponieważ wielu wędkarzy sygnalizuje bardzo zły jej stan.

Z. Wiese powiedział, że umowa na prace równiarką została podpisana na cały sezon.

Radny H. Janus zapytał ile kosztowało równanie dróg gminnych w tym roku?

Z. Wiese odpowiedział, że prowadzone są czynności odbiorowe i po ich zakończeniu wykonawca przedstawi fakturę do Urzędu. Stawka z przetargu jest o ok. 20 % niższa niż w roku ubiegłym. Stawka za wyrównanie drogi wynosi 0,20 zł/ m².

Radny H. Janus poinformował, że przed kaplicą w Gościejewie został zniszczony chodnik przez samochód ciężarowy. Chodnik został już naprawiony, ale dziuraw drodze nadal jest.

Z. Wiese odpowiedział, że dziura zostanie naprawiona przez ekipę, która remontuje drogę między droga krajową nr 11, a szosą ryczywolską.

Radny A. Joźwiak poprosił o podanie kosztu równania dróg gruntowych w Gminie Rogoźno, gdy zostanie wystawiona faktura, ilości zużytego kruszywa oraz łącznej długości wyrównanych dróg. Zapytał ile pozostało środków z tegorocznej „akcji zima”?

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że zaoszczędzone pieniądze z akcji zima zostaną w części wykorzystane na zamontowanie płyt betonowych na ul. Kościuszki.

Radny A. Jóźwiak powiedział, że nie pytał na co zostaną przeznaczone pieniądze, tylko ile środków zaoszczędzono.

Zastępca Burmistrz odpowiedział, że trudno powiedzieć ile pieniędzy pozostało, ponieważ nie wiadomo ile środków będzie potrzebnych na utrzymanie dróg pod koniec tego roku.

Radny A. Jóźwiak powiedział, że koszty zimowego utrzymania dróg można odnieść do roku poprzedniego.

Zastępca Burmistrza powiedział, że można je odnosić do roku poprzedniego, ale trzeba pamiętać że każda zima nie jest taka sama.

Radny M. Połczyński powiedział, że droga Pruśce-Stare została wykonana przed dwoma laty, ale są na niej pewne niedociągnięcia w nałożonej masie bitumicznej. Dodał, że jest to droga o numerze 272517. Zapytał czy poprawki mogłyby zostać wykonane w ramach gwarancji?

M. Domagalska odpowiedziała, że sprawdzi sprawę tej drogi.

Radny A. Nadolny powiedział, że mieszkańcy zgłosili iż droga od ATIS-u do remizy w tym roku nie została wyrównana, choć drogi w Parkowie były profilowane. Droga w Parkowo-Mokrz prowadząca do trzech gospodarstw również nie został w tym roku wyprofilowana. Poprosił o wyrównanie tych dróg. Poinformował, że potrzebne jest nawiezienie jednego transportu tłucznia lub gruzobetonu na podjazd pod górkę w m. Parkowo-Chuby.

Radny R. Kinach zapytał czy na Placu Powstańców Wielkopolskich postawiony jest po prawej stronie znak „zakaz zatrzymywania i postoju”. W ubiegłej kadencji wnioskowano o umieszczenie pod tym znakiem tabliczki odwołującej ten znak w niedziele i święta, gdyż mieszkańcy przyjeżdżający na mszę do kościoła często i tak parkują w tym miejscu, gdyż brakuje miejsc parkingowych.

Radny H. Janus dodał, że wniosek o tej treści jest zasadny gdyż wokół kościoła brakuje miejsc parkingowych. Przedstawił zaprezentował zdjęcia przedstawiające parkujące na Placu Powstańców Wielkopolskich samochody.

Zastępca Burmistrza powiedział, że należy rozważyć czy parkujące w tych miejscach samochody nie będą stwarzały zagrożenia dla uczestników ruchu.

Radny Z. Hinz powiedział, że jeżeli ktoś chce zaparkować samochód w okolicach Placu Powstańców Wielkopolskich to może to uczynić na przyległych do niego ulicach.

Radny P. Wojciechowski powiedział, że należałoby się zastanowić nad wybudowaniem parkingu przy kościele św. Wita.

Radny Z. Hinz powiedział, że należałoby podjąć działania, które doprowadziłyby do uporządkowania działki naprzeciwko kościoła św. Wita, na której obecnie znajduje się gruzowisko. Dodał, że Burmistrz Rogoźna powinien wyegzekwować od właściciele tego terenu jego uporządkowanie.

Radny P. Wojciechowski poinformował, że w tej sprawie złożył interpelacje, w której wnioskował do Burmistrza o uporządkowanie terenu lub o przekazanie właścicielowi tej działki, jakiegoś zastępczego terenu.

Zastępca Burmistrza poinformował, że z informacji jakie posiada wynika iż proboszcz parafii św. Wita chce wybudować parking w ogrodzie.

Radny P. Wojciechowski powiedział, że omawiana działka ma powierzchnię ok. 700 m. Być może jej właściciel zgodził by się na zamianę działek.

Radny A. Nadolny zapytał o rów koło p. Czubek?

Zastępca Burmistrza powiedział, że  p. Czubek z własnych środków powinni wydatkować własne środki, a gmina będzie starała się wykonać odprowadzenie wody w kierunku drogi powiatowej.

Radny P. Wojciechowski zapytał kiedy planowane jest utwardzenie drogi na ul. Leśnej?

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że droga zostanie w maju zrobiona.

Radny H. Janus przedstawił zdjęcia drogi nr 212520, którą równano gdy była ona już dość sucha. Zapytał czy przetarg na równiarki można byłoby ogłaszać bezpośrednio po uchwaleniu budżetu. 

Zastępca Burmistrza powiedział, że w tym roku bardzo wcześnie równano drogi, ale nie widzi problemu aby jeszcze wcześniej je równać, jeżeli będzie odpowiednia pogoda. 

Radny H. Janus powiedział, że w budżecie został uwzględniony wniosek Sołectwa Gościejewo o wycięcie krzewów na drodze gminnej w stronę Owieczki II. Zapytał kiedy droga ta zostanie wycięta? Dodał, że droga Boguniewo-Parkowo została wycięta maszyną. Zapytał czy drogę w Gościejewo-Owieczki II będzie można również wyciąć maszyną? Zaprezentował zdjęcia tej drogi.

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że w sprawie wykoszenia drogi Boguniewo-Parkowo prowadzone były rozmowy między Komendantem Straży Miejskiej a Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych.

Radny H. Janus przypomniał, że w sprawie wykaszania dróg gminnych złożono interpelację, na którą odpowiedziano iż wykaszaniem poboczy objęte są drogi o nawierzchni asfaltowej, utwardzonej i urządzonych poboczach, gdyż znajdujące się na poboczach kamienie uszkadzają kosiarkę. Skoro są to drogi kategorii gminnej, to kto ma je zbierać. W okresie wiosennym kamienie powinny zostać wyzbierane, aby można było ścinać rosnące trawy. Dodał, że nie wykoszone drogi gminne powodują wyższe koszty odśnieżania dróg.

Radny M. Połczyński podziękował za wyrównanie drogi gminnej – aleje w kierunku do Rogoźna. Dodał, że mieszkańcy są bardzo zadowoleni z wyrównania tej drogi.

Radny R. Kinach powiedział, że na ul. Lipowej powinien zostać zebrany piasek z drogi na odcinku od p. Najderka do Aquabellisu, gdyż przez jego zaleganie zmniejsza się jej szerokość. Jeżeli kierowca wyjeżdża z ul. Rynkowej i nie zna Rogoźna, to nie wie w którą stronę ma skręcić by jechać w kierunku Poznania, a w którą chcąc jechać w kierunku Wągrowca, ponieważ nie ma tam żadnych znaków.

Radny Z. Hinz powiedział, że pilnego remontu wymaga chodnik na ul. Kościuszki, na odcinku od ronda do bloku nr 56.

zastępca Burmistrza powiedział, że będzie się starał aby w tym roku nowy chodnik na tym odcinku został położony.

Radny P. Wojciechowski zapytał czy do gminy należy znajdujący się przy tej drodze teren po placu zabaw? Teren ten można byłoby przeznaczyć na boisko do gry w koszykówkę lub plac zabaw.

Radny Z. Hinz powiedział, że dzieci mieszkające w tym bloku nie mają miejsca gdzie mogłyby się bezpiecznie bawić, gdyż właściciele samochodów z placu przed blokiem robią sobie drogę przejezdną. Teren po byłym placu należałoby uporządkować i wówczas dzieci miałyby miejsce na zabawę.

Radny R. Kinach powiedział, że wokół bloków jest teren, który można wykorzystać na budowę co najmniej dwóch parkingów.

Przewodniczący A. Olenderski powiedział, że na drogę gruntową prowadzącą do Starego Młyna nawieść tłuczeń, bo jest co najmniej jedno miejsce, w którym po opadach deszczu są problemy przejazdem. 

Zastępca Burmistrza powiedział, że zdaje sobie sprawę z potrzeb jakie są, ale trzeba pamiętać o ograniczeniach finansowych.

Przewodniczący A. Olenderski, że w poprzednich latach gmina miała znacznie większe możliwości finansowe i przeznaczała więcej środków na infrastrukturę drogową. W 2009 i 2010 r. przeznaczono na przebudowę i budowę dróg oraz chodników kwotę 5.159.424 zł. Zapytał czy w Rogoźnie są miejsca, w których w trybie pilnym należałoby odtworzyć kanalizację deszczową.

Z. Wiese powiedział, że napraw w trybie pilnym trzeba dokonywać gdy coś się zarywa oraz udrożnić kanalizację deszczową na ul. Fabrycznej.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał czy droga w Cieślach w całości została wyłożona płytami?

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że wyłożono tylko odcinek drogi od mostu. Wszystkie uszkodzone płyty zostaną przekazane p. Dąbrowskiemu, który je położy na dalszym odcinku drogi w stronę Potuł i dokona niezbędnych napraw i uzupełnień betonem tych płyt.

Przewodniczący A. Olenderski powiedział, że urząd posiada przygotowane dokumentację projektowe na budowę lub przebudowę 8 dróg.

Radny H. Janus zapytał w którym roku została wykonana dokumentacja na ul. Fabryczną?

Z. Wiese odpowiedział, że dokumentacja została wykonana w 2010 r.

Przewodniczący A. Olenderski powiedział, że należałoby postawić lustro dla wyjeżdżających z drogi z Owczegłów, na drogę wojewódzką nr 241, ponieważ wybudowany płot ogranicza widoczność. Dodał, że na zebraniu wiejskim w Owczegłowach temat ten już został poruszony.

Radny M. Połczyński powiedział, że na zebraniu w Owczegłowach nie poruszono sporawy zamontowania lustra dla kierowców. Dodał, że skręcając z tej drogi w lewą stronę jest faktycznie ograniczona widoczność.

Radny H. Janus powiedział, że nie otrzymał odpowiedzi czy na drodze Gościejewo-Owieczki II zostaną wycięte krzewy oraz czy będą wykaszane pobocza.

Z. Wiese odpowiedział, że pobocza będą wykaszane tak jak dotychczas, ale tylko pobocza urządzone, ponieważ wykonawca usługi nie chce kosić nie urządzonych poboczy. Dodał, że nie wie czy droga będzie wycinana maszyną, ponieważ jej wynajęcie kosztuje.

Radny H. Janus zapytał ile kosztowało wycięcie drogi w Boguniewie? Przedstawił zdjęcia drogi Gościejewo-Owieczki II.

Z. Wiese odpowiedział, że nie udzieli w tej chwili odpowiedzi na to pytanie.

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że jeżeli zadanie jest ujęte w budżecie to musi być wykonane.

Przewodniczący A. Olenderski powiedział, że w Gminie Rogoźno nawierzchnię asfaltową ma 24 km dróg, nawierzchnię ulepszoną 16 km, a nawierzchnię gruntową 68 km dróg. Dodał, że dane te świadczą iż drogi o nawierzchni asfaltowej są w mieście i wokół niego, a na wsiach dominują drogi gruntowe. Dodał, że należy dążyć do tego aby budować więcej dróg o nawierzchni bitumicznej i dróg utwardzonych. Zapytał z czego wynikają tak wysokie koszty zimowego utrzymania dróg, mimo iż tegoroczna zima była bardzo łagodna?

Z. Wiese wyjaśnił, że w zimowym utrzymaniu dróg nie jest ujęta wyłącznie sama usługa odśnieżania dróg lub usuwania gołoledzi, ale również zakup materiałów: piasek, sól. Dodał, że sól w stosunku do roku ubiegłego zdrożała o ok. 30%.

Radny H. Janus zapytał czy jest możliwość naprawy przystanku autobusowego w Gościejewie, na którym brakuje jednej płyty. W sprawie tablic informacyjnych zamontowanych w Gościejewie powiedział, że znajdujące się na nich oznaczenie numerów posesji jest słabo widoczne dla kierowców samochodów. Na zamontowanych tablicach należałoby nakleić nowe numery, które będą bardziej widoczne.

R. Piątkowski powiedział, że nie otrzymał polecenia aby miał zmienić istniejące tablice informacyjne we wsi Gościejewo. Dodał, że już informował radnego H. Janusa aby omówił tą sprawę z Burmistrzem, który zdecyduje czy tablice należy wymienić lub remontować.

Radny H. Janus odpowiedział, że uważa iż wymiana lub poprawienie istniejących tablic powinno zostać wykonane w ramach gwarancji. Nadmienił, że nie wie po co ma rozmawiać w tej sprawie, skoro zebranie sołeckie wnioskowało już dwa razy do budżetu w tej sprawie. Na spotkaniu z Kierownikiem WGNRiOŚ uzgadniano numery jakie mają być umieszczone na tablicach, a nie wielkości liter.

Radny P. Wojciechowski zapytał czy będzie prowadzona dalsza wymiana tablic z nazwami ulic?

Kierownik WGNRiOŚ odpowiedział, że tabliczki w tym roku również będą zakupione. Dodał, że dotychczas priorytetem było umieszczanie oznakowania w tych miejscach, gdzie go w ogóle nie było.

Radny H. Janus zapytał kto odbierał zamówione tablice?

Kierownik WGNRiOŚ odpowiedział, że tablice zostały wykonane zgodnie ze złożonym zleceniem. Opracowane przez wykonawcę projekty tablic zostały przedstawione jemu, a następnie zostały przedstawione Burmistrzowi. Po ich zatwierdzeniu, tablice zostały wykonane.

Radny H. Janus stwierdził, że zlecenie było złe.

Kierownik WGNRiOŚ powiedział, że w opinii radego zlecenie było złe.

Radny H. Janus odpowiedział, że nie jest to tylko jego opinia, ale również innych mieszkańców.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 6 - zaopiniowanie wniosku złożonego przez Gminną Spółkę Wodno- Melioracyjną w Rogoźnie.

Radny P. Wojciechowski powiedział, że w porównaniu do zeszłorocznego wniosku nastąpił spadek udziału środków własnych spółki wodno-melioracyjnej. W roku 2010 r. udział wyniósł 36 tys. zł, a w 2011 r. 30 tys. zł, a pozostałe środki pozostały na niezmienionym poziomie.

Radny A. Nadolny zapytał kto wskazywał jakie prace w 2011 r. mają być wykonane?

Radny P. Wojciechowski odpowiedział, że zadania do realizacji były wskazywane na sekcyjnych zebrania spółek. Zauważył również, że przy zbliżonej wartości środków w roku ubiegłym udrożniono 18 km rowów, a w tym roku planuje się wykonanie 15 km. Zapytał czy różnice wynikają ze wzrostu kosztów?

Radny R. Kinach wyjaśnił, że różnice wynikają z różnych rodzajów rowów jakie mają być udrażniane. Rowy różnią się między sobą głębokością i szerokością, a udrożnienie głębszego rowu jest droższe.

Radny H. Janus zgłosił poprawkę do przygotowanego zestawienia robót oraz ich wartości - w punkcie 3, który otrzymał brzmienie: konserwacja rowu w gr. nr 21 – Tarnowo, rów od Janusa do Kaziopola, rów przy Gryziński, Piechowiak, Guza, Rybak. Sekcja Gościejewo GSWM Rogoźno.

W rozmowie telefonicznej A. Tomkowiak wyjaśnił wątpliwości członków Komisji. 

Komisja Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie wyraziła pozytywną opinię dotyczącą wniosku złożonego przez Gminną Spółkę Wodno-Melioracyjną w Rogoźnie w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Rogoźno na 2011 r.

Poprawka radnego H. Janusa została przyjęta jednogłośnie 8 głosami „za” w obecności 8 członków Komisji. 

Powyższa opinia wraz z naniesioną poprawką została przyjęta jednogłośnie 8 głosami „za” w obecności 8 członków Komisji.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 7 – omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2-2014 przedstawiła Kierownik GOPS E. Kowalska.

Radny H. Janus zapytał czy diagnoza środowiskowa była przeprowadzona wśród wszystkich rodzin w gminie?

Kierownik GOPS wyjaśniła, że diagnoza środowiskowa została przeprowadzona wśród rodzin, które korzystają z pomocy ośrodka oraz punktu wsparcia na ul. Fabrycznej.

Innych uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym omówił Kierownik WGNRiOŚ R. Piątkowski.

Radny H. Janus zapytał gdzie położony jest grunt, który ma zostać przeznaczony do sprzedaży?

Kierownik WGNRiOŚ odpowiedział, że grunt położony jest przy drodze z Żołędzina do Dziewczej Strugi.

Innych uwag nie było.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 8 – wolne głosy i wnioski.

Radny Z. Hinz przedstawił projekt tablicy, która ma być postawiona przy rondzie J. Melzera oraz sposób jej wykonania.

Radny H. Janus zapytał gdzie będzie usytuowana tablica?

Radny Z. Hinz odpowiedział, że na skwerze zieleni między blokiem nr 51 na ul. Kościuszki, a rondem.

Radny M. Połczyński zapytał czy projekt tablicy był przedstawiany na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury?

Radny Z. Hinz odpowiedział, że projekt przedstawił tylko na dzisiejszym posiedzeniu Komisji.

Radny P. Wojciechowski zapytał czy w budżecie środki na realizację budowy tablicy pamiątkowej?

Radny Z. Hinz odpowiedział, że w budżecie nie zostały zarezerwowane konkretne środki na budowę tablicy.

Komisja Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej przedstawiony projekt tablicy pamiątkowej zaakceptowała jednogłośnie 7 głosamizaw obecności 7 członków Komisji.

Radny M. Połczyński złożył wniosek do Zarządu Dróg Wojewódzkich o postawienie lustra na skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą wojewódzką nr 241. Lustro poprawiłoby widoczność i bezpieczeństwo dla kierowców wyjeżdżających z drogi prowadzącej z Owczegłów. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 7 głosami „za” w obecności 7 członków Komisji.

Radny Z. Hinz powiedział, że w dyskusji nad drogami zgłoszono wiele  zasadnych wniosków. Zapytał czy w jednym głosowaniu mają zostać przyjęte wnioski, czy każdy wniosek powinien być głosowany oddzielnie?

Radny H. Janus odpowiedział, że lepiej byłoby jednym głosowaniu przyjąć wszystkie zgłoszone wnioski.

Przewodniczący A. Olenderski zaproponował członkom Komisji wniosek następującej treści: na posiedzeniu Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie poruszone i omówione zagadnienia z przedstawicielami dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, w formie wniosków zostaną przesłane właściwym adresatom.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 7 głosami „za” w obecności 7 członków Komisji.

Radny H. Janus złożył wniosek do Enei o poprawne zamontowanie lampy na słupie energetycznym w Gościejewie przy posesji nr 98. Zgłosił także wniosek o zorganizowanie dodatkowego posiedzenia Komisji w temacie: organizacji i funkcjonowania kół łowieckich w Gminie Rogoźno.

Radny A. Jóźwiak powiedział, że warto zorganizować spotkanie z przedstawicielami kół łowieckich, ponieważ rolnicy nie wiedzą w jakim odwodzie łowieckim działa konkretne koło łowieckie. Dodał, że koła łowieckie zainteresowane są tym by szkody w rolnictwie były jak najmniejsze, dlatego niektóre z nich zakupują urządzenia odstraszające, które użyczają rolnikom.

Radny Z. Hinz powiedział, że uważa iż potrzebne jest zorganizowanie takiego spotkania. Zapytał również czy ma być to zorganizowane w formie posiedzenia Komisji, czy spotkania organizowanego przez Komisję.

Radny H. Janus odpowiedział, że jego zdaniem powinno to być posiedzenie Komisji, gdyż jest to ważny temat dla rolników.

Radny P. Wojciechowski zaproponował aby na posiedzenie zaprosić przedstawicieli izb rolniczych. 

Wnioski radnego H. Janusa zostały przyjęte jednogłośnie 6 głosami „za” w obecności 6 członków Komisji.

Radny R. Kinach powiedział, że mieszkańcy poinformowali go iż mają być zakładane separatory na wlotach do rzeki Wełny. Przy moście na ul. Lipowej mają być dwa separatory. Według mieszkańców separator z prawej strony mostu jest zbędny, gdyż nie będzie do niego spływała woda. 

Zastępca Burmistrza poprosił aby radny R. Kinach umówił się na spotkanie z T. Zygmuntem, który zajmuje się budową kanalizacji.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 17.50

Protokół sporządziła mgr P. Grabowska

Rogoźno, dnia 12 maja 2012 r.

 

drukuj pobierz pdf