Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 35/2014 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 22 maja 2014 roku o godz. 16.00 w siedzibie Muzeum Regionalnego im. Wojciechy Dutkiewicz w Rogoźnie, ul. Plac Karola Marcinkowski

PROTOKÓŁ nr 35 /2014

 

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 22 maja 2014 roku o godz. 16.00 w siedzibie Muzeum Regionalnego im. Wojciechy Dutkiewicz w Rogoźnie, ul. Plac Karola Marcinkowskiego 1.

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Zbigniew Chudzicki.

Na podstawie listy obecności radnych, którą stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki stwierdził, że na 7 członków Komisji w posiedzeniu udział bierze 6 członków, Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków.

Radna R. Tomaszewska obecna od godz. 17:20.

Ponadto w posiedzieniu Kmisji udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi załacznik nr 2 do niniejszego protokolu.

2.  Przedstawienie porządku obrad.

1. Otwarcie posiedzenia, przywitanie zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.

2.  Przedstawienie porządku obrad.

3.  Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

4.  Projekty i plany organizacyjne szkół:

      a) wystąpienie Pełnomocnika Burmistrza ds. Oświaty,

      b) dyskusja.

5. Informacja z wykonania budżetu za 2013 r.:

      a) wystąpienia Skarbnika Gminy,

      b) pytania.

6.Wydanie opinii w sprawie udzielenia dotacja na sfinansowanie prac  konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

7. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższa sesję Rady Miejskiej.  

8. Wolne głosy i wnioski.

9. Zakończenie.

 

Uwag do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za”.

 

3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenie Komisji.

 

Protokoł nr 34/2014 został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za” w obecności 6 członków Komisji.

 

4. Projekty i plany organizacyjne szkół.

Ogólną informację o planowanej pracy placówek oświatowych w roku szkolnym 2014/2015 przygotowała i przedstawiła Pełnomocnik Burmistrza ds. oświaty

L. Pijanowska. Informację stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Poinformowała, że projekty organizacyjne szkół zostały przekazane w wymaganym terminie Burmistrzowi Rogoźna  i w najbliższym czasie zostaną przez niego zatwierdzone. Dodała, że od września 2014 r. spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczną wszystkie dzieci urodzone od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. W pierwszych klasach będą uczyły się również te sześcioletnie, które urodziły się w drugiej połowie 2008 r., jeśli taka będzie decyzja ich rodziców.

W Gminie Rogoźno zaplanowano uruchomienie 15 oddziałów klas pierwszych. Na 295 dzieci zgłoszonych do klas pierwszych 135 stanowią dzieci 6 letnie.

W  Szkole Podstawowej  nr 2 zaplanowano 4 oddziały klas pierwszych, w Szkole Podstawowej  nr 3 zaplanowano 5 oddziałów klas pierwszych, w Szkole Podstawowej w Budziszewku zaplanowano 1 odział klasy pierwszej, w Szkole Podstawowej w Pruścach 1 oddział klasy pierwszej, w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Gościejewie zaplanowano 2 oddziały klas pierwszych, w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Parkowie zaplanowano 2 oddziały klas pierwszych. W Gimnazjum Nr 1 zaplanowano 1 odział klas pierwszych . Dwunastu nauczycieli zatrudnionych w tej placówce nie ma zapewnionego pełnego etatu zaś w tej liczbie 9 nauczycieli uzupełnia zatrudnienie w innych placówkach. Poziom zatrudnienia pracowników niepedagogicznych planowany jest na poziomie ubiegłego roku szkolnego.

W pierwszym tygodniu lipca zaplanowane są konkursy na dyrektora w pięciu placówkach oświatowych: Szkole Podstawowej w Budziszewku, Zespole Szkół w Gościejewie, Przedszkoli nr 1 i 2  oraz w Przedszkolu w Parkowie.

Ponadto przedstawiła szczegółową informację o planowanej organizacji poszczególnych placówek oświatowy.

Dyskusja.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki zapytał Pana Burmistrza jakie są plany remontowe w budynku ZSA. Z. Chudzicki przypomniał, że przyszła Rada będzie musiała się zmierzyć z reformą oświaty, która obejmie szkoły Podstawowe i Gimnazja. Poprosił o zajęcie stanowiska w tym temacie przez Pana Burmistrza.

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że Rada podjęła uchwałę i budynek zostanie zakupiony od Starostwa za 1 mln zł. Burmistrz dodał, że proponuje zmianę do budżetu na ok 100 000 zł na ZSA. Odnośnie reorganizacji oświaty Burmistrz dodał, że idą wybory dlatego nie może wypowiadać się w tym temacie. Nadmienił, że może pewne rzeczy planować, ale nie może mówić o czymś, o czym może nie decydować w przyszłej kadencji.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki zapytał, czy nie jest pewne, że budynek ten zostanie przeznaczony na zadania oświatowe?

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że Gmina zakupuje go od Starostwa na zadania własne Gminy.

Radny R. Dworzański poinformował, że z przedstawionej informacji wynika, że w oddziałach przedszkolnych w Pruścach i w Budziszewku jest 12 dzieci. Zapytał, czy gdyby nie było dopełnienia tych dzieci, to trzeba by zamknąć odział, czy jest jakieś wyjście awaryjne? Zapytał, czy będzie odział w Budziszewku bez względu na liczbę dzieci?

Pełnomocnik ds. oświaty odpowiedziała, że ostateczna decyzja w tym temacie należy do Pana Burmistrza, który ma nadzieję, że takiej organizacji pracy nie odmówi i odział ten będzie nadal funkcjonował, ponieważ jest bardzo potrzebny.

Radny R. Dworzański wyjaśnił, że zadał to pytanie ponieważ boi się o to, że odział mógłby zostać zlikwidowany a chciałby aby w dalszym ciągu funkcjonował i był utrzymywany.

Radny R. Szuberski powiedział, że 32 uczniów będzie uczęszczać go Gimnazjum Społecznego w Rogoźnie . Zapytał, jak rozłoży się to na pozostałe szkoły, ponieważ w całym powiecie jest ok 57 uczniów mniej, zapytał jak demograficznie się to rozkłada i ile zostanie utworzonych klas.

L. Pijanowska odpowiedział, że informacji takiej już udzieliła, jest ona podana także w przedstawionym materiale.

Radny Z. Chudzicki zapytał, czy jest wizja kontynuacji klasy sportowej na poziomie gimnazjalnym. 

L. Pijanowska odpowiedział, że decyzja Pana Burmistrza była taka, że jeśli uruchamiana zostaje klasa sportowa na poziomie szkoły podstawowej , to treningi te powinny zostać kontynuowane na poziomie gimnazjum.

Radny R. Dworzański powiedział, że patrząc na temat posiedzenia Komisji „plany organizacyjne szkół”, cieszy się, że nie zostały on jeszcze przez Pana Burmistrza zatwierdzone, ponieważ informacje, które Pan Burmistrz powziąłby z dzisiejszej dyskusji, mogłyby zostać przez Niego wykorzystane.

L. Pijanowska odpowiadając radnemu Dworzańskiemu wyjaśniła, że plany organizacyjne są już przygotowane jednakże nie są podpisane prez Pana Burmistrza, a ona sama

Następnie każdy z Dyrektorów uczestniczących w posiedzeniu, krótko opowiedział o swojej placówce.

 

 

Ogłoszono 5 min. przerwy.

 

Po przerwie do członków Komisji dołączyła radna R. Tomaszewska, która w pierwszej kolejności krótko opowiedziała o placówce, w której jest Dyrektorem.

 

5. Informacja z wykonania budżetu za 2013 r.

Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna z wykonania budżetu za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz sprawozdaniem finansowym za 2013 rok – przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Skarbnik Gminy M. Kachlicka poinformowała, że budżet gminy na 2013 r. został uchwalony          19 grudnia 2013 r., który zmieniano trzynaście razy.

Uchwalony na 2013 r. budżet Gminy Rogoźno wykonany został następująco:

 1.Dochody zrealizowano w wysokości 50.415.914,88 zł (tj. 98,47%):

- dochody bieżące wykonano w 98,62%,

- dochody majątkowe wykonano w 95,87%.

Subwencja ogólna wykonana została w 100 % - 17.127.631 zł co w strukturze stanowi 33,97%,

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wykonano w 94,37 % - 7.949.538,97 zł co w strukturze stanowi 15,77%,

Dotacje celowe i środki pozyskane z innych źródeł wykonano w 97,33 % - 11.014.973,01 zł co w strukturze stanowi 21,85%,

Podatki i opłaty wykonano w 102,5% - 10.748.610,84 zł co w strukturze stanowi 21,32%,

Pozostałe dochody wykonano w 92,97% - 3.575.11,06 zł co w strukturze stanowi 7,09 %.

Struktura dochodów wg klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

1. Różne rozliczenia dział 758 – 18.693.208,89 zł co stanowi 99,09%,

2. Dochody od osób fizycznych i prawnych dział 756 – 18.065.354,07 co stanowi 98,83%,

3. Pomoc społeczna dział 853+853 – 6.998.066,87 co stanowi 96,30%,

4. Gospodarka Komunalna dział 900 – 2.907.394,70 co stanowi 99,25%,

5. Oświata i edukacyjna opieka wychowawca dział 801+854 – 1.618.941,56 co stanowi 98,44%.

Należności wymagalne w porównaniu do roku 2009 przedstawiały się następująco:

 

OGÓŁEM ZALEGŁOŚCI

31-12-2009

31-12-2013

Podatki i opłaty

906239,19

2337244,91

Urzędy Skarbowe

52047,85

62644,37

Dzierżawa składników

1901,69

13685,66

Wpływy z usług

1563,2

2032,8

Wpływy z różnych opłat

29504,81

28778,81

Zaliczki alimentacyjne

838443,08

1726652,32

Należności ZAMK-u

1233930,26

2233541,36

 

Należności wymagalne w podatku od nieruchomości w roku 2009 wynosiły 577.654,02 zł w roku 2013 wzrosły do kwoty 1.772.751,62 zł.

- Należności z tytułu podatku rolnego w roku 2009 wynosiły 143.634,92 zł w roku 2013 wzrosły do kwoty 166.393,99 zł (15,85%).

- Należności z tytułu podatku leśnego zanotowano na takim samym poziomie.

- Należności z tytuły podatku od środków transportowych w roku 2009 wynosiły 134.179 zł w roku 2013 wyniosły 198.411,49 zł (47,88%).

- Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste w roku 2009 zanotowano w kwocie 13.922 zł w roku 2013 wyniosły 16.554,24 zł (18,91%).

- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w latach 2009-2013 zanotowano na takim samym poziomie.

-Należności z tytułu opłaty planistycznej w roku 2009 zanotowano w kwocie 6.957,73 zł w roku 2013 należności te wyniosły 154.844 zł (215,5%).

2. Wydatki ogółem wykonano w kwocie 56.363.522,75 zł (96,36%) i tak:

- wydatki bieżące – 95,90%,

- wydatki majątkowe – 98,11 %.

Wykonanie wydatków bieżących w grupach przedstawiało się następująco:

1. Wydatki jednostek budżetowych  - 30.015.813,92 zł co w strukturze wykonanych wydatków stanowi 53,25 % w tym:

-  wynagrodzenia 18.718.148,32 zł (33,21%),

- zadania statutowe 11.297.665,60 zł (20,04%).

2.  Dotacje na zadania bieżące – 5.050.097,34 zł co w strukturze wykonanych wydatków stanowi  (8,96%).

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.766.130,42 zł co w strukturze wykonanych wydatków stanowi 15,55%.

4. Obsługa długu – 417.830,36 zł co w strukturze wykonanych wydatków stanowi 0,74%.

5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 212.031,19 zł co w strukturze wykonanych wydatków stanowi 0,38%.

Wykonanie wydatków majątkowych przedstawiało się następująco:

1. Dotacje przekazane z budżetu na zadnia majątkowe wykonano w 99,89%,

2. Wydatki na projekty finansowane z udziałem  środków, o których mowa z art. 5 ust. 1 pkt. 2, w części związanej z realizacją zadań gminy wykonano w 98,13%,

3. Pozostałe wydatki inwestycyjne zanotowano na poziomie 97,85%.

Struktura wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawiła się następująco:

1. Oświata – 22.941.436,41 zł co w strukturze wykonanych wydatków stanowi 41%,

2. Gospodarka Komunalna – 11.705.343,82 zł co w strukturze wykonanych wydatków stanowi 21%,

3. Pomoc społeczna – 9.243.788,82 zł co w strukturze wykonanych wydatków stanowi 16%,

4. Administracja – 3.729.017.59 zł co w strukturze wykonanych wydatków stanowi 7%,

5. Transport (drogi) – 2.619.888,05 zł co w strukturze wykonanych wydatków stanowi 5%,

6. Gospodarka mieszkaniowa – 1.732.170,22 zł co w strukturze wykonanych wydatków stanowi 3%,

7. Kultura – 1.619.830,95 zł co w strukturze wykonanych wydatków stanowi 3%,

8. Pozostałe działy w strukturze wykonanych wydatków stanowią 4%.

Realizację wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego szczegółowo przedstawia załącznik nr 11 do sprawozdania.

Wybrane inwestycje zrealizowane w 2013 roku to:

- budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno. Koszt inwestycji to 9.615.472,76 zł ( środki własne to 5.754.733,17 zł, środki UE to 3.860.739,59 zł),

- budowa parkingu przy „ORLIKU” oraz chodnika za boiskiem sportowym „ORLIK” na odcinku od ul. Seminarialnej do połączenia z chodnikiem na ul. Kościuszki. Koszt inwestycji to 183.633,90 zł

- przebudowa chodnika w m. Grudna przez budynkiem świetlicy. Koszt inwestycji to 17.901,93 zł,

- przebudowa chodnika przy drodze gminnej nr 272509P na odcinku 200 m.b. Koszt inwestycji to 45.914,35 zł,

- przebudowa drogi wraz  z chodnikiem w m. Wełna. Koszt inwestycji to 182.813,60 zł,

- przebudowa odcinka ul. Długiej od ul. W. Poznańskiej do skrzyżowania z ul. Seminarialną. Koszt inwestycji to 728.956,25 zł,

- budowa drogi w m. Dziewcza Struga – etap I. Koszt inwestycji to 319.487,50 zł,

- przebudowa chodnika przy Szkole Podstawowej Nr 3 od ul. Seminarialnej do ul. Kościuszki. Koszt inwestycji to 48.048,96 zł,

- przebudowa chodnika na ul. Lipowej. Koszt inwestycji to 50.911,20 zł,

-zagospodarowanie i wyposażenie małej architektury turystyczno-rekreacyjnej na terenie gminy. Koszt inwestycji to:

 • Nienawiszcz – 22.176,90 zł,
 • Józefinowo – 22.312,20 zł,
 • Gościejewo – 21.180,60 zł,
 • Karolewo – 26.611,79 zł.

- budowa placów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 i Szkole Podstawowej Nr 3. Koszt inwestycji to 79.966,29 zł,

- budowa oświetlenia na ul. Kościuszki, ul. Wójtostwo, na Placu Powstańców Wlkp. i w m. Dziewcza Struga. Koszt inwestycji to 73.255,30 zł.

Ogólna kwota zestawienia kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2013 r. wyniosła 13.504.551,22 zł, na którą składają się zobowiązania wobec:

 1. Banku Spółdzielczego   103.000,00 zł,
 2. ING Banku Śląskiego 4.392.000,00 zł,
 3. Banku Pocztowego            4.197.949,98 zł,

oraz wobec WFOŚ i GW     4.811.601,24 zł

Wynik finansowy realizacji budżetu przedstawiał się następująco:

- Deficyt budżetu 5.947.607,87 zł,

- Przychody 8.294.169,17 zł,

- Rozchody 931.400 zł,

- Finansowanie 7.362.769,17 zł.

Informacja przedstawiona przez Skarbnika Gminy M. Kachlicką odnosząca się do stanu mienia komunalnego przedstawiała się następująco:

- łączna wartość składników majątkowych na dzień 31.12.2013 r. wyniosła 122.290.090,89 zł co oznacza, że zanotowano wzrost tych składników o 23,74% w porównaniu do roku 2012.

- ogólna wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2013 r. wyniosła 131.163.665,89 zł. Zanotowano wzrost w 21,69% w porównaniu do roku 2012.

Bilans z wykonania budżetu Gminy Rogoźno na dzień 31.12.2013 r. przedstawiał się następująco:

-AKTYWA:

 • Stan na początek roku to kwota 4 221 889,71,
 • Stan na koniec roku to kwota 2 789 479,85

-PASYWA

 • Stan na początek roku 4 221 889,71,
 • Stan na koniec roku to kwota 2 789 479,85

W aktywach zanotowano spadek o 33,93% natomiast w pasywach zobowiązania wzrosły o 45,28%, w aktywach netto budżetu zanotowano spadek o 94,74%.

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2013 r. zamknął się sumą 107.205.713,64 zł i tak:

- aktywa trwałe wzrosły o 6,62%,

- aktywa obrotowe wzrosły o 8,11%,

- pasywa wzrosły o 9,33%,

- pasywa (zobowiązania) zmalały o 23,38%.

Rachunek zysków i strat jednostki na dzień 31.12.2013 r. przedstawiał się następująco:

 • Zysk na koniec roku 2012 wynosił 14 415 940,23,
 • Zysk na koniec roku bieżącego wyniósł 7 752 856,86

Stan funduszu jednostki na dzień 31.12.2013 r. w porównaniu do roku poprzedniego przedstawił się następująco:

- stan na koniec roku poprzedniego to kwota 91 595 002,79,

- stan na koniec roku bieżącego to kwota 100 140 002,70.

 

Następnie Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki zaproponował, aby przystąpić do wysłuchania informacji związanej z odwołaniem od komisji rekrutacyjnej, które zostało skierowane przez mieszkańców Rogoźna po tym, jak komisja ta odmówiła przyjęcia córki do jednego z Rogozińskich publicznych przedszkoli.

Informacji w temacie udzielał Pełnomocnik Burmistrza ds. oświaty L. Pijanowska, która po poinformowała, że jeszcze raz  została dokonana weryfikacja dokumentów całej grupy, wszystkich rodziców i znalazło się miejsce dla tego dziecka w przedszkolu, w którym rodzice ubiegali się o miejsce. Odwołanie zostało pozytywnie rozpatrzone.

 

Przystąpiono do dalszego procedowania nad 5 pkt. porządku obrad posiedzenia Komisji.

Radny R. Szuberski poinformował, że należności wymagalne z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły w roku 2013 1 770 000 zł. zapytał, czy zostały w związku z tym podjęte jakieś działania, czy skończyło to się to upomnieniach. 

Skarbnik Gminy M. Kachlicka poinformowała, że upomnienie jest pierwszym etapem, następnym etapem jest wystawienie tytułu egzekucyjnego. Upomnień wystawiono na łączną kwotę  7 208 000 zł, tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 609 000 zł.

Radny R. Szuberski poinformował, że przez cały 2013 rok nieprawnie były wydatkowane pieniądze na RKS „Wełna”. Zapytał, jaka to była ogólna kwota.

Skarbnik Gminy M. Kachlicka odpowiedziała, że kwota ta nie przekroczyła 80 000 zł.

Radny R. Dworzański zapytał, czy tylko te środki były w taki sposób przekazywane, czy są jeszcze jakieś inne?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nie ma świadomości, żeby była jeszcze jakaś inna sytuacja.

 

6.Wydanie opinii w sprawie udzielenia dotacja na sfinansowanie prac  konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Wnioski w powyższych sprawach przedstawił Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki.

a) Parafia pw. Św Wita w Rogoźnie – wniosek został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie w obecności 7 członków Komisji.

b) Parafia w Parkowie - wniosek został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie w obecności 7 członków Komisji.

 

7. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższa sesję Rady Miejskiej.  

 

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2013 rokprojekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag do projektu uchwały nie było.

               

b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rogoźna za rok 2013projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki.

Uwag do projektu uchwały nie było.

 

c) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Rogoźno (dot. nieruchomości położonej w m. Studzieniec) – projekt uchwały przedstawił Kierownik WGNRiOŚ R. Piątkowski.

Uwag nie zgłoszono.

 

d) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Rogoźno (dot. nieruchomości położonej w m. Pruśce) - projekt uchwały przedstawił Kierownik WGNRiOŚ R. Piątkowski.

Uwag nie zgłoszono.

 

e) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym - 

projekt uchwały przedstawił Kierownik WGNRiOŚ R. Piątkowski.

Uwag nie zgłoszono.

 

 

 

f) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej

stanowiącej własność Gminy Rogoźno, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - projekt uchwały przedstawił Kierownik WGNRiOŚ R. Piątkowski.

Uwag nie zgłoszono.

 

g) określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej – projekt uchwały

przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie zgłoszono.

 

h) zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie zgłoszono.

i)zaciągnięcia kredytu długoterminowego - projekt uchwały przedstawiła Skarbnik   Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie zgłoszono.

 

j) zmieniającej Uchwałę Nr XL/285/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2013 roku, w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2030P od drogi nr 241 w kierunku Gminnego Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Rogoźnie – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

 

j) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2014 rok – projekt uchwały wraz z przygotowanymi autopoprawkami przedstawiała Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

 

k) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2014-2025 - przedstawiała Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

 

8. Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki zgłosił wniosek następującej treści:

 

„Komisja Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie wnioskuje do Pana Burmistrza o rozpatrzenie możliwości przekazania Szkole Podstawowej Nr 3          im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie, kwoty 5 000 zł na zakup głównego elementu do placu zabaw”.

Wniosek został przyjęty 5 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących” w obecności         7 członków Komisji.

 

 9. Zakończenie.

 

Posiedzenie zakończono godz. 19:15

Protokół sporządziła M. Markiewicz

Rogoźno, dnia 9 czerwca 2014 r.

 

 

drukuj pobierz pdf