Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół Nr 26/2012 z XXVI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 24 października 2012 r. o godz. 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4

PROTOKÓŁ NR 26/2012

z XXVI Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie

odbytej w dniu 24 października 2012 r. o godz. 16.00

 

XXVI Sesja zwołana została przez Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Zdzisława Hinza na dzień 24 października 2012 roku, na godz. 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Zdzisław Hinz, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w Sesji bierze udział 14 radnych. Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Radny R. Dworzański brał udział w obradach od godz. 16.45. Radny M. Połczyński uczestniczył w obradach do godz. 20.30.

 

Lista obecności radnych z sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów z sesji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności gości z sesji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady A. Olenderskiego.

 

Wiceprzewodniczący Rady wyraził zgodę.

 

II. Porządek obrad:

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

4.       Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu Obornickiego.

5.       Stan rolnictwa w naszej Gminie:

a)       wystąpienie przedstawiciela gminy,

b)       wystąpienia zaproszonych gości,

c)       dyskusja. 

  1. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych:

a)       wystąpienie Burmistrza Rogoźna,

b)       wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie.

  1. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a)       podziału Gminy Rogoźno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym,

b)       zmiany Uchwały Nr XXX/227/2005 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2005 r., w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

c)       wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym,

d)       wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno w trybie bezprzetargowym przeznaczonych do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomości przyległej,

e)       ustalenia stawek opłaty targowej, poboru opłat w drodze inkasa, okreslenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,

f)        określenia stawek podatku od środków transportowych na 2013 r.,

g)       określenia stawek w podatku od nieruchomości na rok 2013,

h)       obniżenia średniej ceny skupu zyta do celów podatku rolnego na rok 2013,

i)        opłaty od posiadania psów,

j)        zmieniająca Uchwałę Nr XIV/108/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

8.       Interpelacje i zapytania radnych.

9.       Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10.    Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

11.    Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

12.    Wolne głosy i wnioski.

13.    Zakończenie.

 

Radny P. Wojciechowski zgłosił w imieniu Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa wniosek aby w punkcie 4 rozpatrzyć apel do władz Powiatu Obornickiego o wstrzymanie sprzedaży nieruchomości. Na posiedzeniu Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa członkowie Komisji nie godząc się z planami Starostwa, tj. sprzedaży budynku Zespołu Szkół Agrobiznesu postanowili przygotować projekt przedmiotowej uchwały.

Radny R. Szuberski zapytał czy jest to wniosek Komisji, czy też w sprawie przygotowania projektu uchwały była prowadzona luźna rozmowa?

Radny P. Wojciechowski odpowiedział, że projekt uchwały został przygotowany przez Przewodniczącego Rady Miejskiej na wniosek Komisji.

Radny R. Szuberski zapytał o wynik głosowania wniosku?

Radny P. Wojciechowski odpowiedział, że wniosek został przyjęty 4 głosami „za” w obecności 4 członków Komisji.

Radny R. Szuberski zapytał ilu członków liczy Komisja Gospodarki, Finansów i Rolnictwa?

Radny P. Wojciechowski poinformował, iż Komisja liczy 8 członków.

Radny R. Szuberski wyraził wątpliwość czy podjęty wniosek był prawomocny.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że jeśli radny R. Szuberski miałby rację, to radny P. Wojciechowski może zgłosić wniosek indywidualnie.

Radny P. Wojciechowski podtrzymał wniosek o wprowadzenie projektu uchwały do porządku obrad.

Innych uwag do porządku obrad nie było.

Wniosek radnego P. Wojciechowskiego został przyjęty jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

Porządek obrad uległ zmianie zgodnie z przyjętym wnioskiem.

 

III. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Protokół z XXV sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie został przyjęty 12 głosamiza” przy 2 głosach „wstrzymujących” w obecności 14 radnych.

 

IV. Rozpatrzenie apelu do władz Powiatu Obornickiego o wstrzymanie sprzedaży nieruchomości.

Projekt uchwały w sprawie apelu do władz Powiatu Obornickiego o wstrzymanie sprzedaży nieruchomości przedstawił radny P. Wojciechowski.

Uwag nie było.

 

        Uchwała Nr XXVI/188/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 października 2012 r. w sprawie apelu do władz Powiatu Obornickiego o wstrzymanie sprzedaży nieruchomości, podjęta została 12 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących” w obecności 14 radnych.

 

V. Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu Obornickiego.

Radny P. Wojciechowski zapytał Starostę Powiatu Obornickiego i Przewodniczącego Rady co dalej stanie się z podjętym przez Rade Miejską apelem? Zapytał czy na najbliższą sesję Rady Powiatu zostanie przygotowany projekt uchwały intencyjnej w sprawie bezpłatnego przekazania budynku szkoły na rzecz Gminy Rogoźno?

Starosta Powiatu Obornickiego poinformował, że we wrześniu w imieniu Zarządu Powiatu skierował pod obrady projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Rogoźnie – budynek po Zespole Szkół Agrobiznesu. W miesiącu lutym wystąpił do władz Rogoźna o zagospodarowanie budynku szkoły na postawie umowy użyczenia, ponieważ budynek ten jest zbędny władzą Powiatu. Na skutek decyzji podjętych przez Radę Miejską w Rogoźnie w sprawie sieci szkół, Burmistrz Rogoźna poinformował w stosownym piśmie,  iż nie podtrzymuje deklaracji złożonych na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 10.11.2011 r. w sprawie przejęcia budynku przy ul. Kościuszki 41 na cele oświatowo-wychowawcze. W związku z tym budynek pozostaje niezagospodarowany. Od tego momentu tamtych decyzji wiele się zmieniło i Powiat potrzebuje środki finansowe na rozbudowę szpitala, o której Rada Miejska była informowana podczas wcześniejszych wystąpień. Poinformował, że dotychczas dwukrotnie spotkał się z radnymi Rady Miejskiej w Rogoźnie, podczas których przedstawił sprawę rozbudowy szpitala. Dodał, że nie wyobraża sobie aby doszło do likwidacji szpitala. Przepisy ustawy i rozporządzenie wyznaczają termin przystosowania szpitala do warunków unijnych. Wymogi zostały znacząco podwyższone dla wszystkich samorządów będących organami założycielskimi szpitali. Szpital musi spełniać wymogi, aby mógł otrzymać kontrakt na prowadzenie działalności jako podmiot leczniczy. W sytuacji gdyby nie zostały zapewnione szpitalowi odpowiednie standardy, to wówczas kontrakt nie zostanie podpisany, co będzie skutkowało wykreśleniem go z listy podmiotów świadczących usługi lecznicze. W takiej sytuacji mieszkańcy Powiatu Obornickiego musieliby korzystać z opieki szpitalnej w najbliższym powiecie lub Poznaniu. Nadmienił, że rozmowy w sprawie budynku Zespołu Szkół Agrobiznesu są nadal prowadzone. Poinformował, że we wrześniu przed rozpoczęciem sesji Rady Powiatu na skutek otrzymanego od Burmistrza Rogoźna pisma, wycofał z porządku obrad projekt przedmiotowej uchwały. We wspomnianym piśmie Burmistrz Rogoźna zwracał się z prośbą o nieodpłatne przekazanie lub sprzedaż za symboliczną złotówkę budynków lub działek zajmowanych dotychczas przez Zespół Szkół Agrobiznesu w Rogoźnie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom samorządu rogozińskiego wycofał w imieniu Zarządu Powiatu projekt uchwały z porządku obrad sesji. Uznał, że apel Rady Miejskiej w sprawie zaprzestania procedury w zakresie sprzedaży zabudowanej nieruchomości jest zbyteczny. Dodał, że rozumie iż Rada chce wyrazić nim swoje stanowisko i dezaprobatę dla tego rodzaju poczynań, ale procedura nie została wszczęta, ponieważ ani Starosta, ani Zarząd Powiatu nie może sprzedać budynku, jeżeli nie uzyska zgody Rady Powiatu na takie działania. Poinformował, że trwają rozmowy, a kolejne spotkanie zaplanowano po opracowaniu projektu budżetów gminy oraz powiatu. Na niezbędną rozbudowę szpitala potrzeba 6,5 – 7 mln zł. w budżecie powiatu wyasygnowano pieniądze na sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego, a jego wstępna koncepcja została już zaakceptowana przez lekarzy i władze szpitala. Do rozwiązania pozostała kwestia finansowania rozbudowy. Powiat nie stać na zrealizowanie inwestycji za kwotę ok. 7 mln zł, bez wsparcia poszczególnych gmin. Dodał, że powiat nie może uzyskać żadnych środków unijnych na lecznictwo, choć w przeszłości była taka możliwość. W tej sytuacji zmieniała się polityka powiatu w zakresie pozyskiwania środków finansowych. Poinformował, że stosowne pisma zostały skierowane już do samorządów ryczywolskiego oraz obornickiego o przekazanie dotacji w miarę możliwości ich budżetów. Ze względu na prowadzone rozmowy z samorządem rogozińskim wstrzymał się z wysłaniem wspomnianego pisma. Rozmowy z samorządem obornickim są bardzo zaawansowane i zyskały akceptację radnych. Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Ryczywół zaprezentował tą sprawę. Powiedział, że Rogoźno jest w uprzywilejowanej sytuacji, ponieważ nie żąda dotacji, tylko chce aby przekazać pieniądze na szpital, a w zamian zostanie przekazany budynek Zespołu Szkół Agrobiznesu. Operat szacunkowy ocenia, iż omawiana nieruchomość warta jest 3.320 tys. zł, a władzą Rogoźna zaproponowano cenę niższą. Rozbudowa szpitala nie jest planowana do wykonania wciągu roku, tylko planuje się ją zrealizować do końca 2015 r. lub do połowy 2016 r. Główny ciężar finansowanie rozbudowy szpitala spoczywa na Gminie Oborniki, ponieważ mają znacznie wyższy budżet od pozostałych samorządów. Dodał, że liczy na wyrozumiałość radnych, ponieważ jeżeli szpital nie zostanie rozbudowany, to radni doprowadzą do jego likwidacji, chyba że uznają iż nie należy angażować się w to działanie. Terminy na dostosowanie szpitala są na tyle poważne, że zostały zapisane w ustawie o działalności leczniczej, a wcześniej określono je w stosownym rozporządzeniu.

M. Sudoł poinformowała, że chciałaby zabrać głos w sprawie huraganu, który zniszczył jej mężowi stodołę. Złożyła pismo do Rady Miejskiej i nie wie kiedy zostanie załatwiona sprawa. Dodała, że nie wie na jakiej podstawie GOPS twierdzi iż budynek stodoły nadawał się do rozbiórki. Poprosiła o przedstawienie stosownych dowodów. We wniosku napisano iż komisja odwiedziła jej posesję w dniu 3.08 br. Poinformowała, że przez cały dzień wraz z mężem była w domu, a Komisja była w dniu 6.08 br. kiedy jej córka zgłosiła się do p. Domagalskiej z zapytaniem czy przybędzie Komisja. Dwa miesiące minęły od złożenia wszystkich wniosków i dotychczas nie otrzymała żadnego rozstrzygnięcia. Powiedziała, że Komisja stojąc w odległości 20 m od stodoły orzekła, iż nadaje się ona do rozbiórki. Poprosiła o złożenie stosownych wyjaśnień w tej sprawie.

Przewodniczący Rady Z. Hinz przypomniał, że podczas poprzedniej sesji został przyjęty wniosek o rozważenie przez Burmistrza Rogoźna możliwości dofinansowania dla Państwa Sudoł.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że nie widzi problemu aby w tym punkcie odpowiadać, ale myślał iż p. Sudoł pytanie kierowała do radnych. Wszystkie wnioski związane ze stratami powstałymi w wyniku wichury były składane do GOPS. Ośrodek wyznaczył dwie osoby, które ewidencjonowały, oceniały szkody i sporządzały protokoły. Z ramienia urzędu w pracach Komisji szacującej straty uczestniczył jego pracownik, który jest technikiem budowlanym. W protokole zapisano iż budynek nadawał się do rozbiórki, dlatego GOPS wydał decyzję odmowną. Pani Sudoł złożyła odwołanie do SKO i oczekuje się na jego rozstrzygnięcie. Jeżeli SKO nie podtrzyma decyzji to GOPS będzie musiał ponownie rozpatrzyć wniosek i udzielić pomocy.     

Radny R. Szuberski powiedział, że Burmistrz nie odpowiedział jaka jest jego decyzja w tej sprawie, ponieważ sprawa nie dotyczyła wyłącznie pieniędzy z GOPS-u. Zgłaszając wniosek podczas ostatniej sesji pytał o przekazanie środków własnych i udzielenie pomocy takiej samej jak w przypadku miejscowości Stare. Powiedział, że podane zostały rozbieżne daty, gdyż p. Sudoł twierdzi iż pismo ma wcześniejszą datą, aniżeli przybycie Komisji na ich posesję. Zapytał kto określił czy budynek posiadał odpowiedni stan techniczny? Dodał, że na terenie powiatu uszkodzonych zostało 70 budynków mieszkalnych i ponad 40 budynków gospodarczych oraz nie może ocenić czy powołana Komisja mogła wydać tak jednoznaczne stwierdzenie.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że Komisja składała się z dwóch osób: pracownika GOPS i budowlaniec Urzędu Miejskiego. Trudno jest ocenić w którym dniu odwiedzili Państwa Sudoł, ale protokół posiada datę jego sporządzenia. Komisja oceniła stan techniczny budynku. W GOPS-ie można zapoznać się z protokołem, ponieważ w sprawie nie ma żadnego „matactwa” i nikt niczego nie ukrywa.

Radny R. Szuberski powiedział, że nie sugerował czy w sprawie jest matactwo lub oszustwo, tylko Pani Sudoł wskazała rozbieżność dat.

M. Sokołowski w imieniu rogozińskiej społeczności zapytał Starostę czy gdyby nie posiadał budynku do sprzedaży, to czy zaplanowana inwestycja byłaby kontynuowana i nastąpiłaby rozbudowa szpitala? Powiedział, że jego zdaniem powinno uznać się, że nie ma budynku do sprzedaży i zmobilizować siły samorządowe trzech gmin oraz powiat, aby zrealizować inwestycje. Jeżeli budynek szkoły ma uratować inwestycje, to jego zdaniem przeciętny obywatel gminy nie wybaczy tego, że budynek stanie się własnością prywatną. Zaapelował do Starosty, aby zrobić wszystko żeby budynek został własnością gminy, a inwestycja była zrealizowana. Dodał, że takie rozwiązanie jest możliwe, ponieważ szpital ma służyć społeczności wszystkich trzech gmin.

Starosta Powiatu Obornickiego podziękował p. M. Sokołowskiemu za wypowiedź i za to że jako mieszkaniec Gminy Rogoźno dostrzega problem szpitala. Dodał, że tak jak przedmówca nie wyobraża sobie funkcjonowania powiatu bez szpitala. Zapewnił, że władze powiatu robią wszystko żeby rozwiązać zaistniały problem. Jednym z rozwiązań jest partycypacja poszczególnych gmin, dlatego zwrócił się do nich o pomoc i ma nadzieję iż ja otrzyma. Poinformował, że Rogoźno jest w uprzywilejowanej sytuacji, ponieważ nie tylko zwraca się o dotację pieniężną, ale jednocześnie chce przekazać gminie budynek. Dodał, że budynek szkoły nie jest potrzebny starostwu i będzie ono zadowolone, jeżeli Gmina Rogoźno wesprze powiat finansowo, a powiat przekaże jej budynek. Ponadto powiedział, że nie chce przekazać budynku w ręce prywatne, choć nie można nikogo dyskryminować. Ustalono preferencyjne zasady przejęcia budynku i ma nadzieję, że radni i Burmistrz Rogoźna zrozumieją jaka jest potrzeba gminy. Dodał, że w szpitalu jest ok. 7 tys. przyjęć pacjentów w ciągu roku, a poradnie przyjmują 40 tys. pacjentów. Poinformował, że samorząd powiatowy zainwestował w szpital blisko 13 mln zł, nie realizując innych inwestycji. Zadłużenie powiatu wynosi 14 mln zł, z tego 13 mln zainwestowano w szpital. 

 

VI. Stan rolnictwa w naszwej Gminie:

a) wystąpienie przedstawiciela gminy,

Informację o stanie rolnictwa na terenie Gminy Rogoźno w roku 2012 przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Kierownik WGNRiOŚ poinformował, że zadania i kompetencje samorządu gminnego w zakresie spraw rolnictwa nie są rozbudowane. Przedłożona informacja ogranicza się do przedstawienia dwóch obszarów tematycznych: dane statystyczne przedstawiające strukturę obszarową i ilościową gospodarstw w wyznaczonych przedziałach. Wg stanu na dzień sporządzania informacji na terenie gminy zaewidencjonowanych jest 1003 gospodarstw rolnych. W informacji przedstawiono również kwestię szacowania strat powstałych w wyniku negatywnych zjawisk atmosferycznych, które nawiedziły gminę w 2012 r. W wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych w czasie zimy, znacząca część upraw wymarzła, w związku z powyższym rolnicy mieli prawo składać wnioski do Urzędu Miejskiego o oszacowanie szkód - złożono 187 wniosków. Na ich podstawie przeprowadzono szcowanie strat. Rolnicy na podstawie przygotowanych przez Komisję protokołów mogli ubiegać się o przyznanie preferencyjnych kredytów na wznowienie producji. Wymagania stawiane przez Radę Ministrów w rozporządzeniu i wytycznych dotyczących szacowania szkód są wysokie, dlatego licba wniosków kwalifikujące się do przyznania pomocy nie jest zbyt duża i wyniosła 39 szt. Aby wniosek kwalifikował się do przyznania pomocy, to wielkość straty musi przekroczyć 30% średniej rocznej produkcji gospodarstwa, we wszystkich dziedzinach jego działalności, tj. zarówno w produkcji roślinnej, jak i zwierzęcej. W związku z oszacowaniem strat stwierdzono, że straty przekraczające wskazany parametr wystąpiły na obszarze 1210 ha, a ich łączna wartość wyniosła 1.985.320 zł. W sprawie oszacowania strat będących następstwem huraganu, który wystąpił 28.07.2012 r. złożono 13 wniosków, z tego 9 wniosków zakwalifikowało się do przyznania pomocy. W przypadku szacowania szkód pod kątem ubiegania się o kredyt inwestycyjny przyjmuje się minimalny poziom strat w odniesieniu do pojedyńczego środka trwałego w wysokości powyżej 1.050 zł. Łączna wartość szkód powstałych w wyniku huraganu oszacowana została na 59 tys. zł.

 

Ponadto pisemne informacje o stanie rolnictwa w Gminie Rogoźno złożyli:

- Kierownik Zespołu Doradczego Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Z. Zając – informacja o stanie rolnictwa i działalności Zespołu Doradczego w powiecie obornickim w 2012 r. - stanowi załącznik nr 5 do protokołu,

- Kierownik Biura Powiatowego Wielkopolskiej Izby Rolniczej P. Bydałek – informacja o stanie rolnictwa w 2012 r. - stanowi załącznik nr 6 do protokołu,

- Kirownik Sekcji Gospodarowania Zasobem , Ewidencji i Analiz Agencji Nieruchomości Rolnych O/Piła J. Bigosiński – informacja o zagospodarowaniu gruntów na terenie Gminy Rogoźno – stanowi załącznik nr 7 do protokołu,

- Kierownik Delegatury w Pile Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska M. Duraj – informacja dotycząca stanu rolnictwa w Gminie Rogoźno – stanowi załącznik nr 8 do protokołu,

- Kierownik Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Wągrowcu – informacja dotycząca sytuacji i stanu rolnictwa określona na podstawie wskaźników ewidencjonowanych w KRUS Placówka Terenowa Wągrowiec – stanowi załącznik nr 9 do protokołu,

- p.o. Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa E. Wysocka-Babst – informacja dotycząca stanu rolnictwa w 2012 r. - stanowi załącznik nr 10 do protokołu,

- Dyrektor wielkopolskiego Zarządu Mielioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu A. Błochowiak – informacja dotycząca stanu rolnictwa w Gminie Rogoźno, dotycząca urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy Rogoźno znajdujących się w administracji Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu – stanowi załacznik nr 11 do protokołu.

 

b) wystąpienia zaproszonych gości,

Kierownik Zespołu Doradczego Z. Zając poinformował, że na sytaucję w rolnictwie oprócz warunków pogodowych, duży wpływ ma realizacja Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, która finansowana jest z budżetu UE. Obecnie kończy się perspektywa finansowa na lata 2007-2013, a od 2-3 lat trwają negocjacje  w sprawie finansowania i kształtu WPR na lata 2014-2020. Ministerstwo Rolnictwa od początku negocjacji działając w interesie polskich rolników zabiega o to by WPR nadal była finansowana ze wspólnego budżetu UE, choć płatnicy netto chcieliby ograniczyć jej finansowanie. Polska postulowała również o to aby zachować wspólne warunki konkurencji dla rolników w całej UEoznacz to domagano się aby po 2013 r. polscy rolnicy mieli dopłaty na takim samym poziomie jak rolnicy z krajów starej UE. W związku z tym, że na rolników nakładane coraz wyższe wymogi dotyczące standardów i higieny produkcji, ochrony środowiska, warunków utrzymania zwierząt. Proponuje się uwzględnić je w WPR i zrekompensować rolnikom ponoszenie dodatkowych kosztów związanych z realizacją wymogów wzajemnej zgodności. Ostateczne decyzje mają zostać podjęte do końca 2012 r. Negocjacje bardzo trudne, ponieważ w związku z trwającym kryzysem płatnicy netto starają się ograniczyć wpłaty do wspólnego budżetu. Wiadomym jest, że nie zostanie spełniony postulat równych dopłat obszarowych dla rolników w UE. Dopłaty do 2020 r. mają wzrosnąć tylko o 8 euro, czyli wysokość dopłat będzie bardziej zależała od kursu złotego do euro, niż od ich zwyżki. Najbogatsze państwa UE chcą ograniczenia budżetu, co doprowadzi do zmniejszenia nakładów na rolnictwo, co z pewnością nie będzie korzystne dla Polski i innych krajów, które dopiero od 8 lat objęte WPR. Być może Polska nie uzyska tak dużo środków jak oczekiwano, to należy stwierdzić objęcie polskiego rolnictwa WPR jest bardzo korzystne. Obecnie rolnik do każdego hektara otrzymuje ok. 900-1.000 dotacji z tytułu dopłat bezpośrednich i uzupełniających, a dodatkowo w ostatnich latach wzrosły ceny produktów rolnych. Zwrócił uwagę, że w tym samym czasie zdrożały również środki do produkcji rolnej, ale mimo tego dochodowość polskiego rolnictwa znacznie wzrosła.

 

c) dyskusja:

Radna R. Tomaszewska oceniła, że informacja o stanie rolnictwa w 2012 r. została bardzo dobrze przygotowana. Zwróciła uwagę, w przekazanym materiale poruszono sprawę realizacji inwestycji infrastrukturalnych na wsiach zrealizowanych na przestrzeni minionego roku. Dodała, że na wsich bardzo poważnym problemem jest brak komunikacji, która umożliwiłaby młodzieży i dorosłym dostęp do oferty miasta. Poinformowała, że młodzież ma bardzo ograniczony dostęp nie tylko do realizacji podstawy programowej w szkołach. Młodzież ze względu na problemy z dojazdem, dlatego musi zwalniać się z ostatnich lekcji by móc dojechać komunikacją autobusową do domów. Zwróciła uwagę, że potrzebny byłby rozwój komunikacji gminnej lub rozszerzenie komunikacjia jaka działa na terenie Obornik. Przez problemy komunikacyjne uczniowie nie mogą korzystać z zajęć pozalekcyjnych, a nawet podstawy programowej bo muszą się zwalniać z lekcji.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski powiedział, że porównując tegoroczne i ubiegłoroczne materiały, zwrócił uwagę na wielkość płatności bezpośrednich, uzupełniających i zwierzęcych. Zwrócił uwagę, że od 2009 r. płatności niezależnie od kursu euro maleją, szczególnie płatności uzupełniające i zwierzęce. W 2010 r. uzupełniająca płatność obszarowa wynosiła 327,28 zł/ha, w 2011 r. wynosiła 274,56zł/ha, a w 2012 r. kwota płatności również jest niższa. Zapytał z czego wynikają te zmiany? Zapytał jakie jest zagospodarowanie środków unijnych z obszaru C obejmujących dobrostan zwierząt? W Wielkopolsce pieniądze na ten cel skończyły się w 2009 r., a wymogi mają zacząć obowiązywać od 2013 r. Zapytał skąd rolnicy mają czerpać środki finansowe na polepszenie warunków bytowania i hodowli zwierząt?

Kierownik Zespołu Doradczego Z. Zając wyjaśnił, że po wstąpieniu do UE dopłaty obszarowe w 55% były finansowane z budżetu UE, natomiast Polska partycypowała w nich w 45%. Założono, że w ciągu 10 lat całość dopłat obszarowych będzie finansowana ze środków europejskich. W związku z tym dopłaty z budżetu krajowego corocznie obniżane, więc dopłata w coraz większej części finansowana jest z budżetu UE. W Wielkopolsce środki finansowe na poprawę dobrostanu zwierząt wystarczyły na przeprowadzenie dwóch naborów wniosków. Część budynków gospodarskich została zmodernizowana, ale wiekszość pieniędzy została wydana na zakup nowych ciągników i  maszyn. Być może rolnicy w 2009 r. uznali, perspektywa roku 2013 jest tak odległa, że najpierw trzeba przeznaczyć pieniądze na zakup maszyn.

Radny A. Nadolny powiedział, że w mediach lansowany jest pomysł, aby Polska była krajem wolnym od GMO. Dodał, że zgodziłby się z tym hasłem, gdyby dotyczyło ono całej Unii Europejskiej. Jeżeli Polska będzie krajem wolnym od GMO, to będzie produkować żywność reletywnie drogo. Zdrowa żywność zostanie wyeksportowana do zachodnich krajów, nartomiast produkt finalny wyprodukowany na paszach GMO wwieziony zostanie do Polski. Zwyżka cen produktów rolnych zostanie wykorzystana przez osoby prowadzące ich obrót na wielką skalę na rynkach międzynarodowych. Zapytał jakie jest zdanie Kierownika Zespołu Doradczego w tej sprawie?

Kierownik Zespołu Doradczego Z. Zając odpowiedział, że nie chciałby wygłaszać prywatnych pogłądów na temat roślin GMO. Polska aspiruje aby być krajem w UE produkującym żywność zdrową, o wysokiej jakości. Zwrócił uwagę, że Minister Rolnictwa w rozporządzeniu odsunęło termin od którego Polska miałaby być krajem w wolnym od GMO o kolejne 4-5 lat. Trudno określić co stanie się z pomysłem po upływie wyznaczonego terminu. Gdyby zakazano uprawy roślin GMO oraz wykorzystywania ich do produkcji pasz (np. z wykorzystaniem soi GMO), spowodowałoby że polscy rolnicy niebyliby konkurencyjni w stosunku do pozostałych rolników w UE. Odsunięcie wcześniej wyznaczonego terminy dokonano na wniosek rolników i organizacji rolniczych.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski zapytał jakie środki finansowe zostały wypłacone przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rolnikom Powiatu Obornickiego? Zapytał czy rolnicy nie składają wniosków o płatności ONW, ponieważ tylko połowa z nich złożyła wnioski o płatności z tego tytułu, a prawie cały teren gminy uznany jest za obszar o niekorzystnych warunkach gospodarowania.

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR poinformowała, że w 2011 r. na terenie Powiatu Obornickiego zrealizowano płatności na kwotę ok. 44 mln zł. Liczba wniosków o płatności ONW jest niższa od liczby wniosków o płatności bezpośrednie jest niższa, ponieważ miasto Rogoźno nie jest zaliczone do obszaru o niekorzystnych warunkach gospdarowania.

Doradca ODR M. Tyrakowski wyjaśnił, że miasto Rogoźno nie jest objęte płatnością ONW. Pozostałe grunty rolne na terenie gminy objete płatnością ONW w kwocie ok. 176 zł/ha.

M. Kowalski poinformował, że w roku bieżącym ze względu na srogą zimę wyzmarzło blisko 50% upraw. Rolnicy musieli ponieść znaczne nakłady finansowe na zakup materiału siewnego, ponieważ w roku poprzednim miała miejsce susza, która spowodowała niskie zbiory zbóż jarych. Dodał, że od ubiegłego roku wzrosły ceny środków do produkcji rolnej, m.in. nawozy i paliwa ok. 30%. W związku z powyższym zaapelował do radnych będących rolnikami, żeby sprawę wzięli pod uwagę, ponieważ corocznie sytuacja rolnictwa się pogarsza. Jako rolnik życzył mieszkańcom miast, aby mogli jeść polskie mięso i inne polskie artykuły żywnościowe. Dodał, że swój apel skierował zwłaszcza do: radnego P. Wojciechowskiego, radnego A. Nadolnego, radnego H. Janusa, radnej E. Wysockiej, radnego R. Kinacha. Powiedział, że mieszkańcy wsi dojeżdżają do miast nie tylko po to by skorzystać z pomocy medycznej, ale również po zakupy, ponieważ w wiejskich sklepach ceny bardzo wysokie. Dzieci wiejskie nie mają powrotnego dojazdu ze szkoły do domów.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski powiedział, że w przedłożonej informacji zapisano na terenie gminy obszar zmeliorowany urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych wynosi 8.318 ha gruntów ornych i 1.352 ha użytków zielonych. Zapytał kiedy pozostała część gruntów rolnych zostanie zmeliorowana, ponieważ pozostałe użytki rolne jej wymagają?

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat Oborniki M. Francuzik wyjaśnił, że zarząd melioracji nie zajmuje się urządzeniami melioracji szczegółowej, tylko urządzeniami melioracji podstawowychrzekami na terenie gminy. Melioracjami szczegółowymi zajmuje się Związek Spółek Wodnych. Zarząd Melioracji zbiera również informacje z wykonanych inwestycji. Dodał, że nie potrafi określić czy nowe melioracje szczegółowe potrzebne. Zwrócił uwagę, że w wielu przypadkach gdzie spółki wodne prężnie działają melioracje szczegółowe systematycznie konserwowane. W niektórych miejscowościach trudno mówić o konserwacji melioracji szczegółowych, ponieważ tak zdekapitalizowane że trzebaby je na nowo wybudować.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski zapytał czy zostały wykonane badania bydła mlecznego w zakresie białaczki i jaki był ich wynik na terenie Gminy Rogoźno?

Powiatowy Lekarz Weterynarii E. Grzesiak poinformowała, że w przypadku enzootycznej białaczki u bydła w Gminie Rogoźno, jak i na terenie całego powiatu w dniu 11.12.2012 r. zostanie złożony wniosek o uznanie całego powiatu o urzędowo wolny od wspomnianej choroby, ponieważ obecnie nie ma żadnego ogniwa chorobowego. Na podstawie tego wniosku prawdopodobnie w maju 2013 r. Komisja Europejska wpisze Powiat Obornicki na listę rejonów wolnych od wspomnianej choroby.

Radny H. Janus zapytał czy n aterenie powiatu jeszcze ogniska choroby Aujeszkiego?

Powiatowy Lekarz Weterynarii E. Grzesiak odpowiedział, że na terenie Gminy Rogoźno jako pierwszej zlikwidowano wszystkie ogniska chorobowe. Obecnie w żadnej z gmin powiatu nie ma ognisk tej choroby. Rozpoczęto wydawanie decyjzji stwierdzających że stada urzędowo wolne od tej choroby. Ponadto poinformowała, że prawdopodobnie w II połowie 2013 r. zostanie złożony wniosek o uznanie powiatu za urzędowo wolny od choroby Aujeszkiego.

Radny R. Kinach powiedział, że radni będący rolnikami z pewnością będą wspierać lokalne rolnictwo.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski zapytał czy planowane przez Unię Europejską ograniczenie pestycydów będzie obowiązywało w najbliższym czasie?

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa O/Oborniki A. Żmudzka powiedziała, że nie zrozumiała w pełni zadanego pytania, ale domyśla się jego autor miał na myśli wdrożenie od 2014 r. programu integrowanej ochrony upraw. Obecnie Instytut Ochrony Roślin i Ośrodki Doradctwa Rolniczego opracowują wymagane metodyki. Rolnicy od 2014 r. oprócz ochrnony pestycydowej mieliby stosować inne metody ochrony upraw, czyli metody biologiczne, agrotechniczne. Chemiczna ochrona roślin miałaby być stosowana w ostateczniości, gdy inne metody nie zadziałają.

 

VII. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych:

a)  wystąpienie Burmistrza Rogoźna,

Burmistrz Rogoźna złożył informację z analizy oświadczeń majątkowych zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza za 2011 r. - stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

 

b) wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie,

Przewodniczący Rady Z. Hinz złożył informację z analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie za 2011 r. - protokół stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Następnie ogłoszono 30 minut przerwy.  

 

VIII. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) podziału Gminy Rogoźno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym – projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy I. Sip-Michalska.

Przewodniczący Rady Z. Hinz poinformował, że wraz z projektem uchwały przekazano materiały wizualizujące wnioski zgłoszone podczas poprzedniej sesji.

Radny A. Nadolny poinformował, że przed poddaniem uchwały pod głosowanie zamierza zgłosić wniosek uzupełniający, który na poprzedniej sesji również był zgłaszany.

Radny A. Jóźwiak zgłosił wniosek, aby w okręgu wyborczym nr 15 znalazły się miejscowości: Owieczki, Karolewo i Gościejewo, a w okręgu wyborczym nr 14 były następujące miejscowości: Tarnowo, Laskowo, Nowy Młyn, Ruda, Żołędzin, Garbatka, Dziewcza Struga. Dodał, że w dniu 19.09.2012 r. na zebraniu wiejskim Sołectwa Owieczki jego mieszkańcy wyrazili wolę pozostanie w okręgu wyborczym nr 15. W dniu 8.10.2012 r. odbyło się zebranie Sołectwa Tarnowo i Sołectwa Laskowo, których mieszkańcy opowiedzieli się za przyłączeniem ich do okręgu wyborczego nr 14.

Radny A. Nadolny zgłosił wniosek, aby do okręgu wyborczego nr 12 składającego się z miejscowości Józefinowo, Parkowo, Słomowo i Szczytno przyłączyć domy położone przy drodze powiatowej prowadzącej z Parkowa w stronę Obornik – prawa strona. Dodał, że wspomnianych domów jest ok. 12. W przedłożonym projekcie uchwały mieszkańcy domów zaliczeni zostali do okręgu wyborczego nr 13. Ponadto poinformował, że takie działanie dopuszcza ustawa, gdy zachodzi szczególne uzasadnienie – odległości 1 km lub 6 km.

Radny A. Jóźwiak zapytał czy prawo dopuszcza, aby przy podziale gminy na okręgi wyborcze dzielić sołectwo?

Sekretarz Gminy poinformowała, że art. 417 stanowi: §1. Okręg wyborczy stanowi część obszaru gminy. §2. W gminach na terenach wiejskich okręgiem wyborczym jest jednostka pomocnicza gminy. Jednostki pomocnicze gminy łączy się w celu utworzenia okręgu lub dzieli się na dwa lub więcej okręgów wyborczych, jeżeli wynika to z konieczności zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa. Dodała, że nie wie z czego radny A. Nadolny wywodzi, że można przyłączyć część jednostki pomocniczej. Powiedział, że takiej możliwości nie ma. Z jednostki pomocniczej można utworzyć dwa okręgi lub połączyć dwie jednostki pomocnicze w jeden okręg w celu zachowania normy przedstawicielstwa.

Radny A. Nadolny poinformował, że na ostatniej sesji przedstawił iż jest to zapisane w wytycznych. Dodał, że dziś nie posiada tych dokumentów, ale jest w nich zapis mówiący o zachodzeniu szczególnych okoliczności. Poinformował, że wytyczne zostały odczytane na poprzedniej sesji i wówczas Sekretarz Gminy nie wniosła żadnych zastrzeżeń.

Radny R. Dworzański poprosił o udzielenie jednoznacznej odpowiedzi czy można podjąć wspomniane działania, czy też nie.

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że odczytała przepis, który wyraźnie mówi iż: „w gminach na terenach wiejskich okręgiem wyborczym jest jednostka pomocnicza gminy. Jednostki pomocnicze gminy łączy się w celu utworzenia okręgu lub dzieli się na dwa lub więcej okręgów wyborczych, jeżeli wynika to z konieczności zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa.”

Radny M. Kutka zapytał z jakiego aktu prawnego czytany jest przepis?

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że przywołany przepis pochodzi z ustawy kodeks wyborczy.

Radny A. Nadolny poinformował, że na ostatniej sesji powoływał się na wytyczne, a Sekretarz Gminy posiada kodeks.

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że wytyczne nie mogą odbiegać od przepisów.

Radny A. Nadolny powiedział, że w obu dokumentach są różne zapisy.

Radny M. Kutka zapytał z jakiego dnia jest kodeks wyborczy?

Sekretarz Gminy poinformowała, że kodeks wyborczy jest z 5.01.2011 r.

Radny M. Kutka powiedział, że jeżeli dobrze pamięta to wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej były z 7.05.2012 r.

Radny R. Szuberski powiedział, że wytyczne można przytoczyć, ponieważ Przewodniczący Rady z pewnością posiada protokół, który został dziś przyjęty.

Sołtys Sołectwa Jaracz zapytał jakie szczególne warunki występują, aby odłączyć część wsi Jaracz od całego sołectwa? 

Radny A. Nadolny poinformował, że rozmawiał z mieszkańcami, wśród których są osoby starsze, ponad 80-letnie. Mieszkańcom chce się ułatwić dostęp do głosowania. Osoba 80-letnia nie posiadająca samochodu do Parkowa pójdzie zagłosować, ale do Grudny raczej nie dojedzie aby głosować.

Sołtys Sołectwa Jaracz powiedział, że przytoczony argument uważa za niewłaściwy, ponieważ w Jaraczu również mieszkają osoby starsze, które do Grudny będą musiały dojechać lub dojść. Poprosił aby nie dzielić wsi na dwa okręgi. 

Radny H. Kuszak zgłosił wniosek, aby z okręgu wyborczego nr 8 wyłączyć ul. Mała Poznańska oraz część ul. Wielka Poznańska od Placu K. Marcinkowskiego do nr 60  i włączyć je do okręgu nr 7. 

Radny M. Kutka zapytał radnego H. Kuszak czy w związku ze zgłoszoną przez niego poprawką może podać liczbę mieszkańców w okręgu nr 7 i nr 8?

Radny H. Kuszak odpowiedział, że liczba mieszkańców będzie porównywalna.

Radny A. Jóźwiak ponownie przytoczył treść zgłoszonego wcześniej wniosku.

Wniosek radnego A. Jóźwiaka został przyjęty jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

Radny A. Nadolny przytoczył ponownie treść zgłoszonego wniosku.

Burmistrz Rogoźna zaproponował, aby radny podał numery domów które mają zostać przyłączone do okręgu wyborczego nr 12. W projekcie uchwały wskazano jakie domy zostały przyporządkowane do poszczególnych okręgów wyborczych.

Radny A. Nadolny powiedział, że wniosek zgłaszał wniosek na posiedzeniu Komisji i na poprzedniej sesji. Wówczas Burmistrz takiej uwagi nie skierował do niego. Dodał, że gdyby wiedział, że Burmistrz Rogoźna życzy takiej informacji, to podałby zarówno numery domów, jak i nazwiska i liczbę ich mieszkańców. 

Wniosek radnego A. Nadolnego 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” nie został przyjęty.

Radny H. Kuszak ponownie przytoczył treść zgłoszonego wniosku.

Radna R. Tomaszewska zapytała czy Burmistrz Rogoźna zwróci się do radnego H. Kuszak o wskazanie dokładnych numerów domów, ponieważ uważa iż jest to bardzo istotne?

Burmistrz Rogoźna zapytał czy radna R. Tomaszewska słyszała aby zwracał się do radnego H. H. Kuszaka z taką uwagą? Radny H. Kuszak wskazał, że przyłączone mają zostać domy na ul. Wielka Poznańska od Placu K. Marcinkowskiego do nr 60, natomiast radny A. Nadolny wnioskował o przyłączenie domów po lewej lub po prawej stronie jadąc w kierunku Obornik. Dodał, że przy wspomnianej drodze położone są dwie wsie, dlatego za uzasadnione uważa wskazanie numerów domów.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że jest to tak ważne głosowanie, że chciałaby wiedzieć jakich numerów domów dotyczą proponowane zmiany i nie ma w tym żadnej złośliwości.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że radna R. Tomaszewska uznała jego pytanie za bezzasadne skoro  nie zabrała głosu, gdy radny A. Nadolny zgłaszał wniosek. 

Wniosek radnego H. Kuszak 8 głosami „za” przy 1 głosie „przeciw” i 6 głosach „wstrzymujących” został przyjęty.

 

        Uchwała Nr XXVI/189/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Rogoźno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym, podjęta została 10 głosami „za” przy 5 głosach „wstrzymujących” w obecności 15 radnych.

 

b) zmiany Uchwały Nr XXX/227/2005 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2005 r., w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniówprojekt uchwały przedstawił Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Placówek Oświatowych W. Jaworski.

Uwag nie było.

 

        Uchwała Nr XXVI/190/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/227/2005 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2005 r., w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, podjęta została jednogłośnie 15 głosami „za”  w obecności 15 radnych.

 

c) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym – projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Uwag nie było.

 

        Uchwała Nr XXVI/191/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym, podjęta została jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.        

 

d) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno w trybie bezprzetargowym przeznaczonych do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Uwag nie było.

 

        Uchwała Nr XXVI/192/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rogoźno w trybie bezprzetargowym przeznaczonych do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, podjęta została jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

e) ustalenia stawek opłaty targowej, poboru opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Radny A. Nadolny w imieniu klubów radnych poinformował, że chciałby zgłosić poprawkę polegającą na obniżeniu proponowanych stawek. W związku z trudną sytuacją handlujących oraz mieszkańców zaopatrujących się na targowisku obniżenie stawek opłaty jest zasadne. Ponadto RKS od handlujących na targowisku osób pobiera opłatę abonamentową od straganów. Zaproponował następujące stawki opłaty targowej:

-        dla sprzedaży z samochodu osobowego, straganu, stołu – 20 zł,

-        dla sprzedaży z innych samochodów, przyczep, naczep – 25 zł,

-        dla sprzedaży z wózka ręcznego, roweru, ręki i kosza – 4 zł.

Radny P. Wojciechowski zapytał jakie stawki obowiązywały w roku ubiegłym?

Skarbnik Gminy poinformowała, że w ust. 1 obowiązywała stawka 21 zł, w ust. 2 – 26 zł i w ust. 3 – 5 zł.

Poprawka radnego A. Nadolnego, aby w ust. 1 obowiązywała stawka 20 zł, 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” nie została przyjęta.

Poprawka radnego A. Nadolnego, aby w ust. 2 obowiązywała stawka 25 zł, 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” nie została przyjęta.

Poprawka radnego A. Nadolnego, aby w ust. 3 obowiązywała stawka 4 zł, 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” nie została przyjęta.

 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, poboru opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, 7 głosami „za” przy 7 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” nie został podjęty.

 

Radny P. Wojciechowski zapytał czy w tej sytuacji obowiązuje zeszłoroczne stawki?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że w tej sytuacji będą obowiązywały dotychczasowe stawki.

Radny R. Dworzański zwrócił uwagę, że w § 5 zapisano, iż uchwała ma zastosowanie do roku podatkowego. Podjęta w 2011 r. uchwała ma zastosowanie do roku podatkowego 2012.

Radny H. Kuszak poinformował, że w §3 projektu uchwały zapisano iż po przyjęciu nowej uchwały starci moc dotychczasowa uchwała.

Radny R. Szuberski powiedział, że podziela zdanie radnego H. Kuszaka. Jeżeli uchwała  nie została podjęta, więc dotychczasowa uchwała nie straciła mocy, a więc nadal obowiązuje.

Skarbnik Gminy zwróciła uwagę, że w §5 zapisano iż uchwała ma zastosowanie od roku podatkowego. Jeżeli uchwała nie została podjęta, to obowiązują dotychczasowe stawki.

Radny R. Szuberski pogratulował wiedzy Skarbnikowi Gminy. Dodał, że obsługa prawna urzędu powinna być obecna podczas sesji.

 

f) określenia stawek podatku od środków transportowych na 2013 r. - projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Skarbnik Gminy uzupełniła treść podstawy prawnej przedłożonej uchwały – obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8.10.2012 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 r. (M.P. Z dnia 12.10.2012 r., poz. 743).

Radny R. Kinach w imieniu dwóch klubów radnych zaproponuje obniżenie proponowanych przez Burmistrza stawek podatku, ponieważ ze względu na rosnące ceny paliw, ubezpieczeń i napraw proponuje się ich obniżenie.

Radny R. Dworzański zgłosił wniosek formalny, aby trzy kluby radnych spotkały się w sali nr 12 na 10 minut, aby omówić proponowane zmiany.

Radny M. Kutka powiedział, że nie wie czy jest sens spotkania się klubów, ponieważ poprawki mogą zostać odczytane w trakcie sesji lub w zaproponowanej sali.

Wniosek formalny radnego R. Dworzańskiego 7 głosami „za” przy 7 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” nie został przyjęty.

Radny R. Kinach wniósł następujące poprawki do stawek podatku od środków transportowych:

I. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t i poniżej 12 t:

-        z 720 zł na kwotę 700 zł – 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” poprawka nie została przyjęta,

-        z 732 zł na kwotę 710 zł – 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” poprawka nie została przyjęta,

-        z 775 zł na kwotę 755 zł – 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” poprawka nie została przyjęta,

-        z 803 zł na kwotę 792 zł – 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” poprawka nie została przyjęta,

-        z 830 zł na kwotę 800 zł – 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” poprawka nie została przyjęta,

-        z 857 zł na kwotę 830 zł – 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” poprawka nie została przyjęta,

II. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi i dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, liczby osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach:

a) dwie osie:

-         z 1.696 zł na kwotę 1.650 zł – 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” poprawka nie została przyjęta,

-         z 1.705 zł na kwotę 1.655 zł – 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” poprawka nie została przyjęta,

-         z 1.718 zł na kwotę 1.660 zł – 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” poprawka nie została przyjęta,

-         z 1.733 zł na kwotę 1.700 zł – 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” poprawka nie została przyjęta,

-         z 1.705 zł na kwotę 1.650 zł – 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” poprawka nie została przyjęta,

-         z 1.718 zł na kwotę 1.660 zł – 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” poprawka nie została przyjęta,

-         z 1.733 zł na kwotę 1.700 zł – 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” poprawka nie została przyjęta,

-         z 1.745 zł na kwotę 1.705 zł – 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” poprawka nie została przyjęta,

b) trzy osie:

-         z 1.705 zł na kwotę 1.640 zł – 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” poprawka nie została przyjęta,

-         z 1.718 zł na kwotę 1.670 zł – 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” poprawka nie została przyjęta,

-         z 1.733 zł na kwotę 1.700 zł – 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” poprawka nie została przyjęta,

-         z 1.745 zł na kwotę 1.700 zł – 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” poprawka nie została przyjęta,

-         z 1.772 zł na kwotę 1.724 zł – 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” poprawka nie została przyjęta,

-         z 1.800 zł na kwotę 1.750 zł – 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” poprawka nie została przyjęta,

-         z 1.718 zł na kwotę 1.680 zł – 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” poprawka nie została przyjęta,

-         z 1.733 zł na kwotę 1.685 zł – 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” poprawka nie została przyjęta,

-         z 1.745 zł na kwotę 1.690 zł – 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” poprawka nie została przyjęta,

-         z 1.772 zł na kwotę 1.724 zł – 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” poprawka nie została przyjęta,

-         z 2.062 zł na kwotę 2.000 zł – 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” poprawka nie została przyjęta,

-         z 2.062 zł na kwotę 2.000 zł – 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” poprawka nie została przyjęta,

c) cztery osie i więcej:

-         z 1.718 zł na kwotę 1.670 zł – 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” poprawka nie została przyjęta,

-         z 1.733 zł na kwotę 1.700 zł – 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” poprawka nie została przyjęta,

-         z 1.733 zł na kwotę 1.700 zł – 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” poprawka nie została przyjęta,

-         z 1.745 zł na kwotę 1.710 zł – 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” poprawka nie została przyjęta,

-         z 1.745 zł na kwotę 1.700 zł – 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” poprawka nie została przyjęta,

-         z 2.165 zł na kwotę 2.100 zł – 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” poprawka nie została przyjęta,

-         z 2.165 zł na kwotę 2.100 zł – 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” poprawka nie została przyjęta,

-         z 3.096 zł na kwotę 3.000 zł – 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” poprawka nie została przyjęta,

-         z 2.165 zł na kwotę 2.100 zł – 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” poprawka nie została przyjęta,

-         z 3.096 zł na kwotę 3.000 zł – 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” poprawka nie została przyjęta,

III. Ciągniki siodłowe i balastowe:

a) z katalizatorem:

- z 1.601 zł na kwotę 1.550 zł – 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” poprawka nie została przyjęta,

b) zez katalizatora:

- z 1.662 zł na kwotę 1.600 zł – 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” poprawka nie została przyjęta,

IV. ciągniki siodłowe i balastowe:

a) dwie osie:

-         z 2.133 zł na kwotę 2.100 zł – 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” poprawka nie została przyjęta,

-         z 2.147 zł na kwotę 2.100 zł – 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” poprawka nie została przyjęta,

-         z 2.147 zł na kwotę 2.100 zł – 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” poprawka nie została przyjęta,

-         z 2.162 zł na kwotę 2.100 zł – 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” poprawka nie została przyjęta,

-         z 2.162 zł na kwotę 2.100 zł – 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” poprawka nie została przyjęta,

-         z 2.189 zł na kwotę 2.150 zł – 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” poprawka nie została przyjęta,

-         z 2.189 zł na kwotę 2.110 zł – 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” poprawka nie została przyjęta,

-         z 2.394 zł na kwotę 2.320 zł – 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” poprawka nie została przyjęta,

b) trzy osie:

-         z 2.216 zł na kwotę 2.150 zł – 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” poprawka nie została przyjęta,

-         z 2.253 zł na kwotę 2.180 zł – 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” poprawka nie została przyjęta,

-         z 2.253 zł na kwotę 2.180 zł – 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” poprawka nie została przyjęta,

-         z 3.096 zł na kwotę 3.000 zł – 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” poprawka nie została przyjęta,

V. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

- z 333 zł na kwotę 330 zł – 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” poprawka nie została przyjęta,

VI. przyczepy i naczepy:

a) jedna oś:

-         z 444 zł na kwotę 430 zł – 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” poprawka nie została przyjęta,

-         z 414 zł na kwotę 400 zł – 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” poprawka nie została przyjęta,

-         z 487 zł na kwotę 470 zł – 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” poprawka nie została przyjęta,

-         z 457 zł na kwotę 440 zł – 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” poprawka nie została przyjęta,

-         z 553 zł na kwotę 540 zł – 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” poprawka nie została przyjęta,

-         z 734 zł na kwotę 716 zł – 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” poprawka nie została przyjęta,

b) dwie osie:

-         z 665 zł na kwotę 650 zł – 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” poprawka nie została przyjęta,

-         z 596 zł na kwotę 580 zł – 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” poprawka nie została przyjęta,

-         z 803 zł na kwotę 790 zł – 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” poprawka nie została przyjęta,

-         z 1.112 zł na kwotę 1.100 zł – 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” poprawka nie została przyjęta,

-         z 1.112 zł na kwotę 1.100 zł – 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” poprawka nie została przyjęta,

-         z 1.687 zł na kwotę 1.650 zł – 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” poprawka nie została przyjęta,

-         z 1.505 zł na kwotę 1.480 zł – 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” poprawka nie została przyjęta,

-         z 2.224 zł na kwotę 2.150 zł – 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” poprawka nie została przyjęta,

c) trzy osie:

-         z 885 zł na kwotę 860 zł – 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” poprawka nie została przyjęta,

-         z 1.232 zł na kwotę 1.200 zł – 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” poprawka nie została przyjęta,

-         z 1.232 zł na kwotę 1.200 zł – 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” poprawka nie została przyjęta,

-         z 1.675 zł na kwotę 1.650 zł – 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” poprawka nie została przyjęta,

VII. Autobusy:

a) mniej niż 30 miejsc do siedzenia:

- z 901 zł na kwotę 880 zł – 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” poprawka nie została przyjęta,

b) równiej lub wyżej niż 30 miejsc do siedzenia:

- z 1.873 zł na kwotę 1.820 zł – 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” poprawka nie została przyjęta.

 

        Uchwała Nr XXVI/193/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 października 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2013 r., podjęta została 8 głosami „za” przy 7 głosach „przeciw” w obecności 15 radnych.

 

Następnie ogłoszono 10 minut przerwy.

 

g) określenia stawek w podatku od nieruchomości na rok 2013 – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Radny R. Szuberski poinformował, że w imieniu obu klubów radnych zamierza zgłosić poprawki do przedłożonych w projekcie uchwały stawek podatku od nieruchomości. Zgłosił następujące poprawki:

1. od budynków lub ich części:

-        mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej – kwota 0,53 zł – 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” poprawka nie została przyjęta,

-        związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej – kwota 17,00 zł – 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” poprawka nie została przyjęta,

-        zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej – kwota 10,50 zł – 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” poprawka nie została przyjęta,

-        związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej  – kwota 3,80 zł – 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” poprawka nie została przyjęta,

-        pozostałych od 1 m2 powierzchni użytkowej – kwota 7,25 zł – 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” poprawka nie została przyjęta, z wyjątkiem:

a) budynków gospodarczych niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą od 1 m2 powierzchni użytkowej – kwota 3,85 zł – 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” poprawka nie została przyjęta,

b) budynków garażowych, w których przechowuje się środki transportowe, z wyjątkiem związanych z działalnością gospodarczą od 1 m2 powierzchni użytkowej – kwota 5,55 zł – 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” poprawka nie została przyjęta,

2. od gruntów:

-        zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni – kwota 0,56 zł – 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” poprawka nie została przyjęta,

-        pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni – kwota 4,38 zł – 7 głosami „za” przy 8 głosach „przeciw” poprawka nie została przyjęta.

 

        Uchwała Nr XXVI/194/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 października 2012 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na rok 2013, podjęta została 8 głosami „za” przy 7 głosach „przeciw” w obecności 15 radnych.

 

h) obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2013 r. - projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Skarbnik Gminy poinformowała, że Izba Rolnicza wydała negatywną opinie o przedłożonym projekcie uchwały.

Radny P. Wojciechowski zapytał jaka jest stawka ceny skupu żyta ustalona przez GUS za trzy kwartały 2012 r.?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że średnia cena skupu żyta wg GUS wynosi 75,86 zł.

Radny A. Nadolny powiedział, że jest zaskoczony iż Burmistrz Rogoźna, jako „dziecko wsi” proponuje tak wysoki podatek. Dodał, że nie jest zaskoczony negatywną opinią Wielkopolskiej Izby Rolniczej, ponieważ w tym roku rolnicy byli zmuszeni dwukrotnie obsiewać swoje pola, a tylko raz zebrali plony. Oprócz przymrozków wiosennych, uprawy zostały zniszczone przez gradobicia i nawałnice, przez co bardzo obniżył się plon. Dodał, że obecna cena płodów rolnych jest relatywnie wysoka, ale plony są znacznie niższe. Firmy ubezpieczeniowe podwyższyły stawki ubezpieczeń od złego przezimowania roślin, gradu i innych zdarzeń żywiołowych. W imieniu obu klubów radnych zaproponował stawkę 32 zł za 1 dt. Dodał, że dotychczasowa stawka wynosiła 31 zł, więc proponuje się jej podwyższenie o procent inflacji.

Radny H. Janus poinformował, że cena żyta ustalona jest za okres trzech kwartałów 2012 r. i jest ona stosunkowo wysoka, ponieważ na rynku jest mała podaż towaru. Dodał, że zawsze porównuje Gminę Rogoźno, które jest w I okręgu podatkowym, z Gminą Oborniki, która znajduje się w III okręgu podatkowym. W Gminie Oborniki proponowana stawka ceny skupu zyta do celów podatku rolnego ma wynosić 37 zł/1dt. Porównując te dwa okręgi podatkowe, przy stawce 32 zł podatek będzie prawie identyczny jak w Gminie Oborniki.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że w podatku rolnym w:

-         Gminie Wapno w 2012 r. obowiązywała stawka 59 zł/1 dt, proponują na 2013 r. stawkę 61 zł/1 dt,

-         Gminie Mieleszyn w 2012 r. obowiązywała stawka 50 zł/1 dt, proponują na 2013 r. stawkę 50 zł/1 dt,

-         Gminie Damasławek w 2012 r. obowiązywała stawka 59 zł/1 dt, brak propozycji,

-         Gminie Szamocin w 2012 r. obowiązywała stawka 63 zł/1 dt, proponują na 2013 r. stawkę 63 zł/1 dt,

-         Gminie Margonin w 2012 r. obowiązywała stawka 48 zł/1 dt, proponują na 2013 r. stawkę 48 zł/1 dt,

-         Gminie Chodzież w 2012 r. obowiązywała stawka 58 zł/1 dt, proponują na 2013 r. stawkę 58 zł/1 dt,

-         Gminie Budzyń w 2012 r. obowiązywała stawka 55 zł/1 dt, proponują na 2013 r. stawkę 65 zł/1 dt,

-         Gminie Ryczywół w 2012 r. obowiązywała stawka 45 zł/1 dt, proponują na 2013 r. stawkę 50 zł/1 dt.

Skarbnik Gminy powiedziała, że nie jest specjalistą od rolnictwa ale jeżeli gmina jest w III obwodzie podatkowym, to oznacza że mają słabsze gleby, a przez co osiągają niższe plony.  

Radny A. Nadolny powiedział, że Burmistrz Rogoźna w swojej wypowiedzi przytoczył te gminy, które w najbliższej okolicy mają najlepsze gleby, klasy II i III. Dodał, że każdy z rolników chciałby mieć takie gleby na terenie Gminy Rogoźno.

Radny H. Janus zwrócił uwagę, że Burmistrz Rogoźna podał stawki żyta do celów podatku rolnego, ale nie podał w jakich okręgach sklasyfikowane są poszczególne gminy.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że Gmina Ryczywół znajduje się w I okręgu podatkowym, Gmina Budzyń jest w I okręgu podatkowym, Gmina Wągrowiec jest w I okręgu podatkowym, Gmina Skoki, Gmina Murowana Goślina są w II okręgu podatkowym, a Gmina Oborniki w III okręgu podatkowym.

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że przytoczył stawki podatku rolnego z 8 gmin. Dodał, że nie wstydzi i nie wypiera się tego że jest „dzieckiem wsi” oraz wie jakie gleby mają sąsiednie gminy. Poprosił, aby nie sugerować że w Gminie Rogoźno są najgorsze ziemie, a w pozostałych gminach gleby mają II klasę.

Radny H. Janus powiedział, że Skarbnik Gminy poinformowała iż w Gminie Oborniki są słabsze ziemie. Zapytał skąd posiada tą informację, ponieważ kilka sołectw otrzymuje wyższe ONW ze względu na słabsze grunty.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski powiedział, że dyskutując w sprawie wysokości podatku rolnego  należy przedstawić również informację jak na przestrzeni ostatnich dwóch lat kształtowały się plony w rolnictwie. W przekazanych materiałach przez Zespół Doradztwa Rolniczego podano informację o wysokości plonów na podstawie danych zebranych przez inspektora M. Tyrakowskiego w Gminie Rogoźno, i tak:

- pszenica ozima – w 2012 r. średni plon w wysokości 38 dt/ha,

- pszenica jara – w 2011 r. średni plon w wysokości 29 dt/ha, w 2012 r. 44 dt/ha,

- pszenżyto ozime – w 2011 r. średni plon w wysokości 34 dt/ha, w 2012 r. 37 dt/ha,

- pszenżyto jare – w 2011 r. średni plon w wysokości 29 dt/ha, w 2012 r. brak danych,

- żyto ozime – w 2011 r. średni plon w wysokości 24 dt/ha, w 2012 r. 41 dt/ha,

- jęczmień ozimy – w 2011 r. średni plon w wysokości 39 dt/ha, w 2012 r. 33 dt/ha,

- jęczmień jary – w 2011 r. średni plon w wysokości 26 dt/ha, w 2012 r. 39 dt/ha,

- owies – w 2011 r. średni plon w wysokości 26 dt/ha, w 2012 r. 36 dt/ha,

- mieszanki zbożowe – w 2011 r. średni plon w wysokości 27 dt/ha, w 2012 r. 39 dt/ha,

- rzepak – w 2011 r. średni plon w wysokości 18 dt/ha, w 2012 r. 14 dt/ha,

- kukurydza – w 2012 r. średni plon w wysokości 150 dt/ha,

- buraki cukrowe – w 2012 r. średni plon w wysokości 400-500 dt/ha,

- ziemniaki – w 2012 r. średni plon w wysokości 400 dt/ha.

Porównując przytoczone dane można stwierdzić, że zboża ozime w 2011 r. plonowały lepiej aniżeli w 2012 r., natomiast zboża jare plonowały lepiej w 2012 r. Bywa, że struktura zasiewów rozkłada się po połowie na zboża jare i ozime. Na ziemiach lepszych bywa, że oziminy stanowią 60%, a zboża jare 40%. Pomimo poniesionych kosztów na odnowienie produkcji roślinnej, osiągnięto przytoczone plony. W wypłaconych w 2011 i 2012 r. odszkodowaniach też są znaczące różnice, i świadczy to iż w roku bieżącym odnotowano więcej strat, ale i pomocy udzielono na większą skalę. W roku 2011 r. stratami zostało objętych 292 ha na kwotę 383.360 zł, natomiast w 2012 r. stratami objętych zostało 1210 ha na kwotę 1.985.320 zł. na podstawie tych danych można ocenić czy straty były na porównywalnym poziomie, czy też nie. Należy się zastanowić nad wysokością stawki podatku rolnego, aby była ona z korzyścią dla rolników, ale trzeba pamiętać iż na wsiach chce się prowadzić inwestycje, a środki finansowe muszą z czegoś pochodzić.

M. Kowalski powiedział aby Burmistrz Rogoźna odwiedził wsi np. Gościejewo, Parkowo, Budziszewsko i zapytał o sytuację rolników, czy na polach były straty po ubiegłej zimie. Poinformował, że w jego gospodarstwie musiał przesiać 20 ha upraw, na co stracił 700-800 l paliwa, musiał zakupić zboże do siewu ponieważ w roku poprzedzającym było go bardzo mało, ze względu na wystąpienie suszy oraz występuje wiele innych problemów. Dodał, że nie wie nad czym prowadzona jest polemika w dniu dzisiejszym. Jako rolnik wie iż w okolicy Budziszewka nie będzie nic zrobione, ponieważ z góry skazane jest to na niepowodzenia. Radna E. Wysocka i radny P. Wojciechowski pobierają diety i nie odczuwają sytuacji w rolnictwie, jak zwykli rolnicy. Dodał, że sytuacja w rolnictwie z roku na rok pogarsza się.

Przewodniczący Rady Z. Hinz życzył p. M. Kowalskiemu aby wystartował w kolejnych wyborach, bo wówczas być może będzie miał szansę poboru diety, która obowiązuje w każdym samorządzie.

Radny A. Nadolny powiedział, że skoro wg radnego A. Olenderskiego na wsi jest tak dobrze, to dlaczego ubywa gospodarstw. Coraz mniej osób może utrzymać się z pracy na wsi i są zmuszeni porzucić swoje gospodarstwa, wydzierżawić lub zbyć. Na posiedzeniu Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa informowano, że w tym roku dopłaty obszarowe będą niższe, ponieważ kurs euro jest niższy niż w roku ubiegłym i dlatego, że UPO zostało umniejszone o 10%. Dodał, że dziwi go to iż polski rząd zgodził się na takie rozwiązanie, skoro miało ono dotyczyć tylko bogatych krajów UE. Zdziwiony jest również tym, że Minister Rolnictwa wywodzący się z PSL na taką propozycję się zgodził. W ciągu roku cena 1 l paliwa wzrosła o ponad 1 zł, ceny środków ochrony roślin wzrosły o ok. 30%. Dodał, że zwyżka plonów w zbożach jarych nie pokryje wzrostu kosztów. Poinformował, że za celowe uważa aby stawka podatku rolnego wynosiła 32 zł/dt. Zwrócił uwagę, że w rolnictwie jeżeli jest zły rok gospodarczy, to jego skutki odczuwa się dopiero w roku następnym. Jeżeli będzie ubywać gospodarstw, to będzie przybywało osób korzystających z pomocy społecznej.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że przejeżdżając przez Parkowo i oglądając gospodarstwa niektórych rolników można stwierdzić, że sytuacja w rolnictwie nie jest zła, ponieważ zakupili wiele nowego sprzętu. Poinformował, że stawka podatku rolnego w Gminie Rogoźno obowiązująca w 2012 r. była najniższa w całej Wielkopolsce. Dodał, że przypuszcza iż proponowana stawka 40 zł/dt będzie również najniższa w Wielkopolsce.

Radny A. Nadolny powiedział, że rolnicy kupili nowe ciągniki, ale zaciągnęli kredyty w bankach na ten cel.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski poinformował, że w swojej wypowiedzi nie mówił iż sytuacja rolników jest tak dobra. Tak jak w każdej innej sprawie, tak w przypadku podatku rolnego przytaczane są argumenty za i przeciw. Dodał, że nie chce aby rolnicy płacili bardzo wysokie podatki i byli niezadowoleni. Sytuacja w rolnictwie jest znana, a rekompensata strat występuje również w cenach produktów rolnych. W II połowie września 2011 r. średnia cena pszenicy wynosiła 750-850 zł/t, natomiast w I-szej dekadzie października 2012 pszenica konsumpcyjna kosztowała 950-1.000 zł/t, w roku ubiegłym cena pszenżyta i jęczmienia wynosiła 630-670 zł/t, a w 2012 r. wynosi 770-800 zł/t, w przypadku żyta w 2011 r. kosztowało 630-700 zł/t, a w 2012 r. wynosi 700-720 zł/t. Dodał, że nie należy przedstawiać „dwie strony medalu” i każdy zagłosuje tak jak uważa.

Radny R. Szuberski podkreślił, że Izba Rolnicza wydała negatywną opinię o proponowanej stawce podatku rolnego. Z przedstawionych stawek w ośmiu gminach, podwyżka w Gminie Rogoźno będzie na drugim miejscu, tylko w Gminie Budzyń planuje się podwyższyć stawkę o 10 zł. W pozostałych gminach nie proponuje się podwyżek lub wynosi ona 2 zł. Słuchając argumentów rolników oraz wypowiedzi wiceprzewodniczącego Rady A. Olenderskiego można dostać „zawrotu głowy”. Dodał, że uważa iż podwyższenie stawki o 9 zł to zbyt wiele.

Radny A. Jóźwiak powiedział, że uważa iż radny A. Nadolny i radny H. Janus mają rację w kwestii jakości gleb położonych na wschód od Wągrowca. Pomimo tego powinno równać się stawkę podatku rolnego jaki ustalony jest na terenie Powiatu Obornickiego. Dodał, że nie widzi powodu aby stawka podatku znacząco odbiegała w górę lub w dół, ponieważ warunki glebowe, klimatyczne i rynkowe są takie same lub bardzo zbliżone.

Radny H. Janus powiedział, że zgadza się z radnym aby podatek rolny był na takim poziomie jak w Gminie Oborniki. Przeliczając I okręg podatkowy w Gminie Rogoźno, z III okręgiem podatkowym w Gminie Oborniki przy stawce 32 zł podatek rolny będzie taki sam.

Radny P. Wojciechowski powiedział, że przedstawiane argumenty wpłyną na decyzję radnych, ale z pewnością na decyzje nie wpłyną argumenty przytaczane przez p. M. Kowalskiego, który czyni zarzuty radnym z ich diet. P. M. Kowalski poradzi sobie w tej sytuacji, ponieważ jako pierwszy składa wnioski o zwolnienia podatkowe. Zapytał w jakiej wysokości miał umorzony podatek w roku ubiegłym?

M. Kowalski odpowiedział, że miał umorzony podatek w kwocie 260 zł.

Radny P. Wojciechowski zgłosił wniosek formalny o ogłoszenie 3 minut przerwy.

 

Następnie Przewodniczący Rady Z. Hinz ogłosił 10 minut przerwy.

 

Wniosek radnego A. Nadolnego o obniżenie ceny skupu żyta do 32 zł/dt, 9 głosami „za” przy 2 głosach „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących” został przyjęty.

 

        Uchwała Nr XXVI/195/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 października 2012 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na rok 2012, podjęta została 9 głosami „za” przy 2 głosach „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących” w obecności 15 radnych.

 

i) opłaty od posiadania psów – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki zaznaczył, że nie jest zdecydowanym przeciwnikiem pobierania opłaty od posiadania psów. Dodał, że uważa iż gmina powinna zapewnić dla psów godziwe warunki dla załatwiania przez nie potrzeb fizjologicznych. Był jedną z nielicznych osób, które występowały w obronie zwierząt, choć część opozycji „podśmiechiwała się z tej sprawy”. Uważa, że jest to sprawa ważna i potrzebna. W dniu 27.04.2011 r. zwrócił się do Burmistrza Rogoźna z prośbą o rozważenie możliwości miejskiego wybiegu dla psów na osiedlu Przemysława, ponieważ jest bardzo dużo zwierząt, które biegają bez smyczy i kagańców, a swoje potrzeby fizjologiczne załatwiają w parkach, placach zabaw i pasach zieleni. Burmistrz Rogoźna w odpowiedzi na złożone zapytanie poinformował, że „ze względu na brak środków finansowych budowa miejskiego wybiegu dla psów jest niemożliwa. Niemniej jednak biorąc pod uwagę, skalę problemu pomysł wybudowania wybiegu jest bardzo zasadny i przychylam się do stanowiska radnego. W związku z powyższym zostanie rozważona możliwość zrealizowania w/w inwestycji w przyszłym roku”. Zapytał co skłoniło Burmistrza Rogoźna do przygotowania projektu przedmiotowej uchwały? Zapytał kiedy i czy w ogóle zostanie zrealizowana wnioskowana inwestycja? Nadmienił, że wnioskował aby w budżecie zarezerwować na ten cel 20 tys. zł. Zapytał w jaki sposób będzie egzekwowana należność z tytułu tej opłaty, zwłaszcza iż wpływy z tego tytułu zakłada się na poziomie 10 tys. zł?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że był pomysłodawcą przygotowania przedmiotowej uchwały, ponieważ temat psów omawiany jest od dawna, a od ok. 3 lat nie ma poboru opłaty z tego tytułu. W roku ubiegłym zostały zakupione pojemniki na psie odchody, wzrastają koszty utrzymania zwierząt w schronisku. Dotychczasowe schronisko dla zwierząt w Obornikach ma zostać zamknięte, a koszt budowy ma wynosić ok. 2,5 mln zł i mają ją sfinansować gminy, które chcą być jego właścicielami. Wpływy z tytułu opłaty za psy nie będą duże, a w projekcie budżetu zaplanowano środki na rozpoczęcie chipowania psów, aby unormować tę sprawę. Jeżeli radni uznają, iż projekt uchwały jest nie celowy to jej nie podejmą. Dodał, że uważa iż należy rozpocząć proces chipowania. Zdaje sobie sprawę, że Straż Miejska nie wyliczy wszystkich zwierząt. Każdy posiadacz psa, jeżeli uchwała zostanie podjęta do 15 maja będzie uiścić dobrowolnie opłatę i wówczas okaże się jakie będą wpływy z tego tytułu. W przeszłości był problem z poborem opłaty, dlatego zaproponowano stawkę inkasa w wysokości 10% opłaty. Dodał, że nie oczekuje iż sołtysi będą zbierać we wsiach informacje kto posiada psa. Wybieg dla psów jest potrzebny, tak jak inne rzeczy zgłaszane przez radnych, ale problemem jest pozyskanie pieniędzy na ten cel. Nie wiadomo ile w przyszłym roku trzeba będzie zapłacić za utrzymanie zwierząt w schronisku w Obornikach, ponieważ przed rokiem zapłacono 60 tys. zł., a w roku bieżącym 80 tys. zł.

Radny A. Nadolny zapytał czy Burmistrz Rogoźna nie uważa iż drastycznie wzrośnie bezdomność psów, ponieważ niektórzy ludzie wystawią je „na ulice”? Zapytał czy stać będzie gminę płacić więcej pieniędzy na schronisko dla zwierząt? Zapytał czy jest aż tak źle, żeby opodatkowywać posiadaczy psów? Przez niektórych ludzi pies uważany jest za domownika, opiekują i dbają o niego. Zapytał kto będzie wyłapywał chmary wałęsających się psów i jakie koszty będzie to generowało?

Burmistrz Rogoźna powiedział, ze trudno odnieść się do pytań radnego A. Nadolnego, ponieważ już przewiduje że liczba zwierząt bezdomnych się zwiększy, a nie musi tak się stać. Obecnie bezpańskie psy są wyłapywane przez Straż Miejską i będzie to czynione nadal. Jeżeli radni uważają, że po podjęciu uchwały w sprawie opłaty będą chmary bezdomnych psów, to radni mogą nie podjąć uchwały.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że uważa iż uchwała „uderzy” w osoby biedne i samotne, ponieważ zazwyczaj one uczciwie zapłacą. Starsza osoba nie kupi lekarstw, a zapłaci za swojego przyjaciela, który często jest jedynym jej towarzyszem. Osoby dobrze sytuowane nie uiszczą tej opłaty, ponieważ nie wiele ryzykują gdyż prawdopodobnie mandat który będą musieli zapłacić nie jest na tyle wysoki, aby był dokuczliwy. Biorąc pod uwagę ilość mandatów nakładanych przez Straż Miejską w Rogoźnie w ciągu roku, ryzyko jest niewielkie, a więc ściągalności opłaty z pewnością nie będzie.

Radny H. Janus poinformował, że podatek od psów jaki obowiązywał w Gminie Rogoźno został zniesiony ok. 5 lat temu. Najpierw uczyniła to Gmina Oborniki, następnie zgłoszono wniosek o zniesienie tego podatku. Zapytał kto będzie liczył psy? Zapytał czy mają to czynić sołtysi, żeby robili sobie wrogów wśród mieszkańców? Był i będzie to podatek dobrowolny, ponieważ psy nie są policzone. W uchwale ujęto 200 psów, a jest ich kilka tysięcy w całej gminie. Dodał, że jest przeciwny projektowi uchwały.

Burmistrz Rogoźna poinformował radną R. Tomaszewską iż ustawodawca przewidział, że osoby starsze powyżej 65 roku życia będą zwolnione z opłaty.

Radny R. Szuberski powiedział, że uważa iż radny H. Janus ma dużo racji, ponieważ zakładając iż będzie 200 psów wraca się do tego co było w przeszłości. Osoby uczciwe będą płaciły, a pozostali nie, co jest niemoralne, ponieważ egzekucji tej opłaty nie było.

Radny A. Jóźwiak powiedział, że jeżeli wprowadzenie opłaty będzie wiązało się z rozpoczęciem procesu chipowania psów, to jest to właściwy kierunek podejmowanych działań, ponieważ w przeciwnej sytuacji nigdy nie rozwiąże się sprawy bezdomnych zwierząt. Dodał, że uważa iż kiedyś trzeba rozpocząć chipowanie psów. W kwestii chmary porzucanych psów powiedział, że w początkowym okresie liczba bezdomnych zwierząt wzrośnie, ale jeżeli proces nie zostanie rozpoczęty, to nigdy nie zmieni się ten stan rzeczy. Zwrócił uwagę, że egzekucja tej opłaty z pewnością jest problemem. Dodał, że jest zwolennikiem wprowadzenia opłaty przy jednoczesnym wprowadzeniu chipowania psów.

Radny A. Nadolny zapytał czy Skarbnik Gminy przeprowadziła symulacje kosztu zachipowania psów na terenie Gminy Rogoźno?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że przeprowadzono rozeznanie ile wynosi koszt zachipowania psa. Po wstępnych rozmowach ze schroniskiem koszt chipowania ma wynosić od 50-100 zł/szt.

Radny A. Nadolny zapytał kto będzie ponosił ten koszt?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że koszt chipowania psów będzie ponosiła w dwóch pierwszych latach gmina. Dodała, że gmina nie może pozwolić sobie na chipowanie psów na terenie gminy w jednym roku. Założono iż w jednym roku zostaną zachipowane psy żyjące na terenie miasta, a w drugim roku z terenu wszystkich wsi. Poinformowała, że takie założenia zostały przyjęte, ale jeżeli decyzja Rady będzie inna, to nie będzie chipowania psów. Nadmieniła, że kwota 10 tys. zł nie wystarczy na chipowanie psów, ale na ten cel w projekcie budżetu zaplanowano kwotę 26 tys. zł.   

 

Projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów, 7 głosami „za” przy 7 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” nie został przyjęty.

 

j) zmieniająca Uchwałę Nr XIV/108/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie było.

 

        Uchwała Nr XXVI/196/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 października 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIV/108/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, podjęta została jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

        

 

IX. Interpelacje i zapytania radnych.

Interpelacja Nr 1/10/2012 radnego A. Nadolnego, radnego M. Połczyńskiego, radnej R. Tomaszewskiej, radnego H. Janusa, radnego M. Kutki, radnego R. Szuberskiego i radnego R. Kinach o treści: „W związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców wsi Słomowo zwracam się z uprzejmą prośbą o natychmiastowe wykonanie remontu punktu świetlnego, którego awaria miała miejsce w lipcu podczas nawałnicy, która nie oszczędziła okolicznych miejscowości. Uszkodzeniu uległ słup oraz lampa. Na dzień dzisiejszy, postawiono nowy słup ale o lampie najwidoczniej zapomniano. W miejscu tym jest ciemno co powoduje duże niebezpieczeństwo dla pieszych. Wspomniana lampa znajduje się przy posesji nr 23.” – stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

 

X. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

Nie było.

 

XI. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Informacja Przewodniczącego Rady Z. Hinza z działań podejmowanych w okresie międzysesyjnymstanowi załącznik nr 15 do protokołu.

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa A. Olenderski poinformował, że w dniu 22.10 br. odbyło się posiedzenie Komisji, którego głównymi tematami był stan sanitarny i sytauacja epidemiologiczna w Gminie Rogoźno oraz sytaucja i stan rolnictwa na terenie Gminy Rogoźno. Poza członkami Komisji w posiedzeniu uczestniczyli Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny M. Fiksa, przedstawiciel Ośrodka Doradctwa Rolniczego M. Tyrakowski oraz Kierownik Biura Powiatowego ARiMR E. Wysocka-Babst. 

 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Z. Chudzicki poiformował, że zgodnie z planem pracy tematem październikowego posiedzenia Komisji było zapoznanie się z działalnością i funkcjonowanie Klubu Żeglarskiego „Kotwica” oraz pomoc osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Pierwsza część obrad odbyła się w siedzibie Klubu Żeglarskiego „Kotwica”, gdzie członkowie Komisji mieli możliwość zapoznania się z jego bazą oraz przystani żeglarskiej. Wysłuchano również wystąpienia Komandora Klubu L. Kuźmy, który przybliżył działalność statutową klubu oraz poinformował o przeprowadzonych remontach i naprawach sprzętu pływającego. Podkreślił, że dzięki staraniom Zarządu Klubu w zaawansowanym stadium są wnioski o przyznanie dotacji na wymianę pomostu, utwardzenie placu apelowego, położenie kostki pozbrukowej oraz rewitalizacja terenu nad jeziorem oraz zakup wyposażenia dla świetlicy klubowej. W maju br. sukcesem zakończyło się staranie o I-szą część dotacji unijnej na zakup 15 kajaków wraz z wiosłami. Dodał, że Klub bieże czynny udział w życiu miasta, m. in. włącza się w organizację wianek, regat żeglarskich. Informację o pomocy osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej złożyła Kierownik GOPS E. Kowalska. Następnie odbyła się dyskusja w tym temacie oraz zaopiniowano materiały i projekty uchwał na najbliższą sesję oraz przyjęto dwa wnioski. Jeden wniosek dotyczył zwiększenia dotacji dla Klubu Żeglarskiego „Kotwica” do kwoty 50 tys. zł z kwoty 36 tys. zł. Zwiększenie dotacji zaproponowano przeznaczyć na organizację zajęć żeglarskich dla młodzieży. Komisja dostrzegając potrzebę budowy utwardzonej drogi dojazdowej do Klubu Żeglarskiego „Kotwica” i przedsiębiorstwa „Guma” Wicherek zawnioskowała do Burmistrza Rogoźna o rozważenie możliwości w partycypowaniu w kosztach jej budowy z przedsiębiorstwem „Guma” Wicherek.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej R. Dworzański poinformował, że tematem kontroli była gospodarka paliwowa i zakupowa w wybranych jednostkach OSP. Dokumentacja prowadzona jest przez Strażników Miejskich w sposób jasny i przejrzysty. Radni nie mieli uwag do wyrywkowo kontrolowanych dokumentów. Poinformował, że za trzy kwartały 2012 r. łącznie jednostki OSP zużyły paliwo na kwotę ok. 40 tys. zł, z tego OSP Rogoźno 4.000 l, OSP Gościejewo 1.259 l, OSP Parkowo 504 l, OSP Owieczki 99 l, OSP Pruśce 545 l. Na utrzymanie jednostek OSP wydatkowano kwotę 13.217 zł.

 

XII. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

Burmistrz Rogoźna złożył informację z działalności w okresie między sesjami w formie pisemnejzałącznik nr 16 do protokołu, informację z wykonania uchwał Radyzałącznik nr 17 do protokołu oraz informację z zakresu gospodarowania mieniem gminnym za okres od 27.09.2012 r. do 22.10.2012 r.załącznik nr 18 do protokołu.

Radny M. Połczyński poprosił o przedstawienie szczegółów spotkania w Urzędzie Marszałkowskim, gdzie były podpisywane anaksy do umów na place zabaw?

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że były podpisywane aneksy poprzetargowe na place zabaw, które powstały w Dziewczej Strudze, Wełnie i Cieślach.

Radny M. Kutka zapytał jakie projekty współpracy na przyszły rok były omawiane na spotkaniu z delegacją La Trimouille?

Burmistrz Rogoźna poinformował, że na spotkaniu z delegacją z La Trimouille byli obecni przedstawiciele chóru, Dyrektor RCK, Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty, Prezes RKS „Wełna”, łowczy koła myśliwskiego. Delegacja z La Trimouille ze względu na większe możliwości finansowe zadeklarowała przygotowanie kilku projektów wymiany, m.in. planowany jest wyjazd chóru w miesiącu maju, wyjazd drużyny piłkarskiej oraz koła łowieckiego pod koniec 2013 r.

 

XIII. Wolne głosy i wnioski.

Radny R. Szuberski powiedział, że z powodu wyjazdu nie mógł uczestniczyć w posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury. W przeszłości składał wniosek o budowę drogi dojazdowej, ale nie uzyskał on akceptacji. Wówczas 50% kosztów jej budowy miała pokryć firma „Guma” Wicherek, a reszta miała pochodzić ze środków gminnych. Poinformował, że w pkt 12 informacji Przewodniczącego Rady Miejskiej napisał, że uczestniczył w szkoleniu „Postępowanie skargowo-wnioskowe w jednostkach samorządu terytorialnego – rozpatrywanie w praktyce”. Zapytał jak po odbytym szkoleniu Przewodniczący Rady ocenia zgłaszane przez niego uwagi? Zapytał czy sposób rozpatrzenia skarg przez Przewodniczącego Rady i radcę prawnego był właściwy? 

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że udał się na to szkolenia ponieważ chciał się przekonać czy jego postępowanie było właściwe. Poinformował, że częściowo zgadza się z radny R. Szuberskim w kwestii kompetencji Rady. Dodał, że zaistniały przypadek dyskutował z wykładowcą, a pismo było kierowane do Przewodniczącego Rady Miejskiej, który udzielił odpowiedzi. Dodał, że nie twierdzi iż miał rację, ale korzystał z opinii radcy prawnego. Nadmienił, że radny R. Szuberski rozpatrując ten temat w różny sposób, też prawdopodobnie posiłkował się opinią prawników. Nie twierdzi, że jego postępowanie było na pewno właściwe. Postąpił tak jak uważał za słuszne. Uznał, że szkolenie było pożyteczne, i mimo wieloletniej praktyki być może przyda się mu w przyszłości.

Radny R. Szuberski powiedział, że jeżeli będzie miał trochę wolnego czasu, to z pewnością pisemnie odniesie się do tej sprawy. Szczególnie do radcy prawnego, ponieważ jeżeli podpisuje się pod czymś, to coś firmuje. Dodał, że zbyt długo jest urzędnikiem, aby przejść obojętnie nad tą sprawą.

Radna R. Tomaszewska zapytała co jest powodem zbyt wczesnego wyłączania lamp na ulicach, zwłaszcza na ul. Wielka Poznańska, Plac K. Marcinkowskiego. Dodała, że problem ten zapisała już na dyżurze radnego. Obecnie rano bardzo długo jest ciemno i ludzie idąc rano do pracy czują się zagrożeni i niekomfortowo. Poinformowała, że p. B. Ott-Rodak, właścicielka gabinetu kosmetycznego na ul. Wielka Szkolna od dłuższego czasu prosi o naprawę lampy oświetlającej plac przed gabinetem. Klienci korzystający z usług gabinetu w godzinach wieczornych, czują się niebezpiecznie. P. Ott-Rodak informuje iż nie ma żadnego odzewu i lampa nadal nie świeci.

Przewodniczący Rady Z. Hinz adnotacja sporządzona na dyżurze została przekazana do Burmistrza i z pewnością w tej sprawie zostanie udzielona odpowiedź na piśmie.   

Burmistrz Rogoźna powiedział, że w najbliższą noc z soboty na niedzielę będzie zmieniany czas z letniego na zimowy. W umowie z Eneą zapisano przestawienie zegarów i z pewnością zostaną one dostosowane. Dodał, że uważa iż rano nie jest aż tak ciemno, aby lampy świeciły długo. W kwestii nieświęcącej lampy nie potrafi się ustosunkować, ponieważ nie wie czy była ona zgłaszana.  

Radny R. Szuberski powiedział, że nie wie czy problem był zgłaszany pisemnie, ale jeżeli przez długi czas nie jest udzielana odpowiedź to jest to bezczynność organu i podlega postępowaniu skargowemu.

Radny M. Kutka powiedział, że październikowa sesja zwołana jest o tydzień wcześniej ze względu na Wszystkich Świętych. Sesja listopadowa również ma być zwołana o tydzień wcześniej, ale nie przypomina sobie, aby Przewodniczący Rady informował o przyczynie zmiany jej terminu.

Przewodniczący Rady Z. Hinz wyjaśnił, że zarówno sesja listopadowa i grudniowa będą zwołane o tydzień wcześniej, tj. odpowiednio 21.11. br. i 19.12. br., aby zachować cykl 4-ro tygodniowego odstępu pomiędzy nimi.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski powiedział, że zgłaszany na początku sesji przez radnego P. Wojciechowskiego wniosek o wprowadzenie do porządku obrad apelu w sprawie zbycia budynku Zespołu Szkół Agrobiznesu. Statut Gminy Rogoźno, który został przyjęty przez Radę Miejską w dniu 28.06.2010 r. i wszyscy radni są w jego posiadaniu. Uważa, że radny R. Szuberski zasiał niesłusznie pewną wątpliwość, ponieważ w rozdziale V Regulaminu Rady Miejskiej §51.1. mówi: stanowisko komisji przyjmowane jest zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy stałych członków komisji. W momencie głosowania wniosku, na Komisji było obecnych czterech jej członków. Dodał, że wniosek jest stanowiskiem Komisji. Za podjęciem wnioskiem opowiedziało się czterech członków Komisji, a wystarczyłoby aby wynik głosowania był 3:1. Nadmienił, że śmie twierdzić że radny R. Szuberski w tym przypadku się myli.

Radny R. Szuberski powiedział, że uważa iż wiceprzewodniczący powinien dokładnie odczytać. W swojej wypowiedzi poinformował, że ma wątpliwość, dlatego zapytał ilu radnych było na Komisji i dlatego później wycofał swoje pytanie. Dodał, że należało bardziej uważniej słuchać. Nie stwierdził iż podjęty wniosek nie jest zasadny. Nadmienił, że można odsłuchać nagranie z sesji. Wyraził swoją wątpliwość, ponieważ wiedział iż nie było na posiedzeniu Komisji dużo radnych, ale nie wiedział ilu konkretnie było nieobecnych.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski stwierdził, że mówił o zasianiu przez radnego R. Szuberskiego wątpliwości. Dlatego nie było w porządku zbicie radnego z tropu myślenia.

Radny M. Kutka powiedział, że nie wie czy dobrze zrozumiał, ale jeżeli ktoś ma wątpliwości i dzieli się nimi z Radą, to jest nie fair. Dodał, że nie wymaga odpowiedzi, ponieważ było to pytanie retoryczne i zna na nie odpowiedź.

Radny A. Nadolny powiedział, że w materiałach otrzymał ciekawą ulotkę. Zapytał kto jest jej autorem? Dodał, że nie wie czy wszyscy radni otrzymali tą ulotkę?

Przewodniczący Rady Z. Hinz odpowiedział, że nie wie kto jest autorem, ponieważ nie posiada owej ulotki. Dodał, że otrzymuje różnego rodzaju ulotki, ale nie analizuje kto jest ich autorem.

Radny R. Szuberski powiedział, że w przesłanych mu materiałach również znalazła się ulotka, o której mówił radny A. Nadolny.

Podinspektor UM w Rogoźnie wyjaśniła, że do biura Rady Miejskiej został przesłany anonim. Zgodnie z żądaniem radnych aby wszystkie materiały były przekazywane, została sporządzona i przekazana jego kopia. Jeżeli radni chcą zobaczyć jej oryginał, to proszeni są o przybycie do biura Rady Miejskiej.

Radny A. Nadolny powiedział, że nie ma żadnych pretensji. Pytał ponieważ kierowała nim ciekawość.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że cieszy się iż nie ma żadnej cenzury, nawet jeśli dotyczy to nawet bezwartościowych materiałów.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że nie ma cenzury. Na początku kadencji radni zadeklarowali, iż chcą otrzymywać wszystkie materiały i tak jest czynione.

M. Kowalski w imieniu własnym oraz rolników podziękował radnym za rozsądek. Dodał, że uważa iż pieniądze, które mieli zapłacić zostaną wydane w Gminie Rogoźno. W szczególności podziękował radnej E. Wysockiej i radnemu P. Wojciechowskiemu, bo narażali się Burmistrzowi Rogoźna.

Radny P. Wojciechowski podziękował  p. M. Kowalskiemu za jego podziękowania. Dodał, że wcześniej oskarżał radnych, a teraz im dziękuje. Nadmienił, że na jego decyzje nie miało wpływu wystąpienie p. M. Kowalskiego, tylko sytuacja panująca w rolnictwie.

Radna E. Wysocka powiedział, że wystąpienie p. M. Kowalskiego nie skłoniło jej do podjęcia tej, a nie innej decyzji.

Przewodniczący Rady Z. Hinz poprosił radnych o zgłaszanie propozycji tematów do planu pracy Rady Miejskiej na 2013 r. w terminie do 15.11.2012 r.

 

XIV. Zakończenie.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Hinz trzykrotnym uderzeniemLaską Przewodniczącegozakończył obrady XXVI Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 20.45

Protokół sporządziła mgr P. Grabowska

Rogoźno, dnia 14 listopada 2012 r.

 

 

drukuj pobierz pdf