Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół Nr 43/2014 z XLIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 26 marca 2014 r. o godz. 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4

Protokół nr 43/2014

z XLIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie

odbytej w dniu 26 marca 2014 r. o godz. 16.00

 

XLIII Sesja zwołana została przez Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Zdzisława Hinza na dzień 26 marca 2014 roku, na godz. 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Zdzisław Hinz, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom.

 

Po powitaniu Pań i Panów Radnych, Pana Burmistrza, Pani Skarbnik, Pani Sekretarz, Pana Starosty, Sołtysów, Kierowników jednostek organizacyjnych, oraz wszystkich  zaproszonych gości, Przewodniczący Rady poświęcił kilka słów pamięci Józefa Kamińskiego, którego odprowadzono na miejsce wiecznego spoczynku 11 marca bieżącego roku.

 

Przystąpiono do realizacji porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w Sesji bierze udział 13 radnych - Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

Nieobecny radny H. Kuszak, radny P. Wojciechowski obecny od godz. 16:35.

Lista obecności radnych biorących udział  w sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów z sesji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności gości z sesji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady A. Olenderskiego.

 

Wiceprzewodniczący Rady wyraził zgodę.

 

 

II. Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z  XLI oraz XLII sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.
 4. Pytania do Starosty i Radnych Powiatu Obornickiego.
 5. Ocena realizacji Strategii Rozwoju Gminy Rogoźno na lata 2005-2015:

a)       wystąpienie przedstawiciela Gminy Rogoźno,

b)       dyskusja.

 1. Informacja o funkcjonowaniu służby zdrowia z naszej gminie:

a)       wystąpienie przedstawiciela Gminy Rogoźno,

b)       wystąpienie przedstawiciela Powiatu Obornickiego,

c)       dyskusja.

 1. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a)       zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2014,

b)       Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Rogoźno w 2014 roku,

c)       zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gościejewo na lata 2014-2020,

d)       zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Owczegłowy na lata 2014-2020,

e)       zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Parkowo na lata 2014-2020,

f)        wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

g)       określenia inkasenta opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2014 rok,

h)       wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2014 rok,

i)         zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2014-2015.

 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 3. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
 5. Wolne głosy i wnioski.
 6. Zakończenie.

 

Uwag do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono, porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

 

III. Przyjęcie protokołu z XLII oraz XLIII sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Protokół z XLII sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie został przyjęty jednogłośnie 13 głosami za w obecności 13 radnych.

Protokół z XLIII sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie został przyjęty jednogłośnie 13 głosami za w obecności 13 radnych.

 

 

IV. Pytania do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego.

Jako pierwsza głos zabrała Pani Sołtys Sołectwa Owczegłowy, która odczytała treść przygotowanej wypowiedzi: Podczas wspólnych obrad Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa oraz Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie, które odbyły się 24 marca br. Skierowałam do Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Obornikach pytanie w formie prośby o podpowiedź, w jaki sposób rozwiązać problem bezpieczeństwa na drodze powiatowej Rogoźno – Owczegłowy. Wszelkie bowiem pisma dotyczące utworzenia ścieżki pieszo-rowerowej są negatywnie rozpatrywane. Ilość kolizji, wypadków z udziałem pieszych, rowerzystów czy też zmotoryzowanych na wspomnianej drodze stale wzrasta. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, oprócz uwagi, którą  pozwoliłam sobie zignorować jako nie istotnej dla faktycznej odpowiedzi, wskazał  Radę Powiatu Obornickiego jako organ decyzyjny w sprawie przeznaczenia funduszy i utworzenia ścieżki pieszo-rowerowej Rogoźno – Owczegłowy. Biorąc pod uwagę zatem bezpieczeństwo mieszkańców powiatu obornickiego, a konkretniej, mieszkańców sołectwa Owczegłowy, zasadne staje się spotkanie zainteresowanych utworzeniem wspomnianego ciągu ze Starostą Powiatu Obornickiego oraz Radą Powiatu Obornickiego”. Następnie zapytała, kiedy odbędzie się spotkanie z mieszkańcami Sołectwa w sprawie zbudowania ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Rogoźno-Owczegłowy?

Sołtys Sołectwa Budziszewko Z. Nowak zapytał, czemu ma służyć inwestycja, polegająca na położeniu światłowodu w tej wsi? Poinformował również, że w centrum wsi, przy drodze powiatowej znajdują się poobcinane gałęzie od drzew, które pozostawiła Energetyka. Zapytał, kto zajmie się posprzątaniem tego i kiedy to nastąpi?

Radny H. Janus odnośnie kwoty jaką rada przeznaczyła na wykonanie chodnika przy ul. Za Jeziorem (60.000 zł) poinformował, że na ostatnim posiedzeniu Komisji Wspólnej Dyrektor Jeran powiedział, że nic o przekazaniu takiej kwoty jeszcze nie wie. H. Janus dodał, że Skarbnik Gminy poinformowała, że pieniędzy tych nie może na adres powiatu  jeszcze przekazać, ponieważ rada powiatu nie podjęła jeszcze stosownej uchwały. Radny H. Janus zapytał, czy na sesji Rady Powiatu, która odbyła się w dniu wczorajszym zapadły w tym temacie jakieś decyzje?

Następnie Pani Sołtys Sołectwa Parkowo zapytała, kiedy zostanie wykonany lub naprawiony stan drogi prowadzącej do m. Józefinowo.

Starosta Powiatu Obornickiego A. Olejnik odnośnie pytania skierowanego przez Panią Sołtys Sołectwa Owczegłowy odpowiedział, że w dniu dzisiejszym otrzymał pismo mieszkańców Sołectwa Owczegłowy, którego przedmiotem było wybudowanie ścieżki pieszo-rowerowej w tej miejscowości. Starosta poinformował, że sprawa ta została już omówiona z Przewodniczącym Rady Powiatu oraz z Komendantem Policji, wyznaczony został już termin wizji lokalnej, aby przypatrzeć się co będzie najbardziej adekwatne aby tam zrobić, jednak wizytacji terenu do doszła do skutku z uwagi na kontrolę jaka przeprowadzana jest w Starostwie a którą Starosta musi obsługiwać. Starosta dodał, że wykonanie tego zadania będzie wiązało się z środkami finansowymi, ponieważ jest to kilku km. Odcinek i wykonanie takiej ścieżki pieszo-rowerowej przekracza możliwości finansowe powiatu. Dodał, że jeśli ma w tym miejscu być ta inwestycja przeprowadzono, to wspólnymi siłami z Gminą, która musi wspomóc powiat. Dodał, że powiat nie jest sam w stanie tej ścieżki zbudować. Starosta poinformował, że powiat w budżecie roku 2014 ma na wsparcie samorządów gminnych przeznaczoną kwotę 200.000 zł, choć nie jest bliżej znane przeznaczenie tych środków. Nadmienił, że „wisi” sprawa mostu w Ryczywole, który uległ tak poważnej dewastacji, że prawdopodobnie trzeba będzie trzeba przeprowadzić poważny, generalny remont. Dodał, że zostało zlecone przeprowadzenie ekspertyzy tego mostu, która zostanie wykonana przez Politechnikę Poznańską, w której zostanie określony zakres naprawy i koszty.

Dodał, że jeśli naprawa tego mostu okaże się konieczna, wówczas nie będą budowane żadne chodniki i ścieżki, tylko trzeba będzie dokonać naprawy tego mostu.

 

Odnośnie pytania zadanego przez Sołtysa Sołectwa Budziszewko Starosta odpowiedział, że inwestycja światłowodu nie jest inwestycją powiatu. Wyjaśnił, że powiat udostępnia pas drogowy do położenia tego światłowodu i pobiera za to opłatę, oczywiście zobowiązując inwestora do uporządkowania terenu. Odnośnie pytania związanego z uporządkowaniem terenu starosta odpowiedział, że nie przypomina sobie jak zapisane jest w umowie, kto jest odpowiedzialny za uporządkowanie inwestor czy powiat. Dodał, że w krótce udzieli szczegółowej odpowiedzi na to pytanie.

Odpowiadając na pytanie Pani Sołtys Sołectwa Parkowa, Starosta potwierdził, z otrzymał zaproszenie na spotkanie z mieszkańcami, ale w spotkaniu tym uczestniczyć osobiście nie mógł i brał w nim udział Pan G. Wańkowicz. Starosta powiedział, że doskonale zna problem drogi prowadzącej do m. Józefinowo, ponieważ ciągnie się on już 3 lata. Starost dodał, że na dzień dzisiejszy powiedzieć może tylko tyle, że powiat nie ma pieniędzy na naprawę tej drogi i uważa temat za zamknięty. Dodał, że wie, ze droga ta wymaga natychmiastowego remontu, ale jeżeli dysponuje się taką kwotą pieniędzy to nie wiadomo na co kwotę tę podzielić.

 Starosta wyjaśnił, że powiat nie może ubiegać się o żadne środki ponieważ nie ma żadnych nadpłat własnych. Dodał, że powiat zwrócił się do gmin o pomoc w rozbudowie szpitala z uwagi na to, ze nie jest on   instytucją przewidzianą do inwestowania ogromnych pieniędzy. Wyjaśnił, że powiat jest instytucją, która ledwie posiada środki na zbilansowanie wydatków bieżących. Jeszcze raz dodał, że droga w Józefinowie nie jest naprawiana ze względu na złośliwości i zdaje sobie sprawę z tego, ze za chwilę drogi tej nie będzie. Wyjaśnił,  że na 306 km dróg, które powiat ma w administrowaniu powiat dostaje 800.000 zł z czego blisko 400.000 zł przeznaczanych jest na akcję zima, więc nie możliwe jest aby za pozostałą kwotę przeprowadzać inwestycje drogowe.

Głos zabrał M. Kowalski, która odnośnie drogi w Budziszewku poinformował, że została ona zmodernizowana, położony został na niej grys. Dodał, że na obecnej drodze prowadzącej z Budziszewka do Skoków, która rozjeżdżana jest przez ciężarowe samochody wożące paliwo i autobusy. Samochody jeżdzą poza osią jezdni   ponieważ wystające gałęzie drzew nie pozwalają na normalną jazdę.

Poprosił, aby w miarę pożliowści finansowych powiatu gałęzie te zostyały pousuwane chociazby na zakrtętach.  Dodał, że będzie bardzo zadowolony w imieniu właśnych i mieszkańców.

Starosta odpowiedział, że przyjmuje te zgłoszenie do wiadomości i zostanie ono w najbliższym czasie przekazane do ZDP.

Głos zabrał Sołtys Sołectwa Budziszewko dodał, że pytał o światłowody ponieważ wie, że starostwo udzieliło zgody na jego budowę, dlatego pyta czemu inwestycja ta ma służyć. Dodał, że rozmawiał przez sesją z Panem Burmistrzem,  który odpowiedział, że też nie wie, czemu to ma służyć. Sołtys powiedział, że starosta mógł odpowiedzieć, że też nie a nie, że Sołtys się nie zna.

Starosta wtrącił, że nic takiego nie powiedział.

Odnośnie wypowiedzi Pana Kowalskiego Sołtys dla przypomnienia dodał, że z zebranie wiejskiego wniosek taki do Starosty wpłynął, miały zostać usunięte 33 sztuki drzew przy drodze powiatowej w Budziszewku w najbardziej niebezpiecznych miejscach, a usunięte zostały raptem 4 szt. I w ostatnim czasie usunięte zostały 3 lipy, kiedy woda przelewała się już przez drogę bo cieki rur melioracyjnych zostały zapchane. Dodał, że drogę tę budowano i drzewa te sadzono kilkaset lat temu, kiedy nikt nie wiedział, że będą tak olbrzymie pojazdy. Dodał, że mieszkańcy Budziszewka  wnioskowali, żeby zrealizować chociażby ten jeden postulat, żeby chociaż te pierwsze drzewa zostały wycięte.

Starosta odpowiedział, że przyjął informację do wiadomości i przeprosił za wcześniejszą wypowiedź, którą Pan Sołtys mógł poczuć się  urażony.

Radny Z. Chudzicki zapytał, na jakim etapie jest sprawa przekazania budynku po ZSA w Rogoźnie i czy budynek ten rzeczywiście  można przejąć na zadania własne gminy?

Starosta odpowiedział, że sprawa przekazania tego budynku była analizowana na ostatniej sesji Rady Powiatu, podczas której omówiono sprawę oprocentowania i spłaty należności, które będą płacone w ratach. Starosta dodał, że Rada przychyliła się do decyzji Zarządu Powiatu i umniejszyła to oprocentowanie do kwoty minimalnej jaka mogła zostać zastosowana. Dodał, że samo przekazanie może odbyć się tylko w formie aktu notarialnego, ponieważ jest to zastrzeżone dla przenoszenia własności nieruchomości zgodnie z kodeksem cywilnym – forma szczególna. Dodał, że po rozmowie z Panem Burmistrzem można powiedzieć, że nastąpi to w możliwie najkrótszym terminie, po podjęciu przez Radę Miejską stosowanej uchwały. Dodał, że w uchwale o przejęciu budynku jest zastrzeżenie Rady Powiatu, że budynek ten Gmina Rogoźno nabywa po atrakcyjnej cenie, z możliwością wykorzystania go na zadania realizowane przez gminę, ponieważ taka była motywacja Rady, kiedy występowała z wnioskiem do Zarządu  Powiatu.

 

 

V. Ocena realizacji Strategii Rozwoju Gminy Rogoźno na lata 2005-2015.

Powyższą informację w imieniu Pana Burmistrza przedstawił Kierownik WGNRiOŚ R. Piątkowski.

Informację stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Dyskusja.

Radna R. Tomaszewska zapytała, czy jest wykonane opracowanie, które wskazywałoby istotne punktu, których nie udało się w tej strategii zrealizować?

Kierownik R. Piątkowski odpowiedział, że przygotowując to opracowanie kierował się założeniem wykazania tego, co udało się zrealizować i przyznał, że do niezrealizowanych założeń się nie odnosił. Dodał, że niewątpliwie można by analizę taką wykonać, aczkolwiek miałby pewne zastrzeżenia co do jej zakresu, ponieważ należy wziąć pod uwagę fakt, iż w momencie kiedy analizuje się to, co zostało już opisane, jakościowo realizacja tych postulatów wypada bardzo różnie i w niektórych punktach jest to podejście kompleksowe i poparte poważniejszym kapitałem i większym nakładem pracy. Kierownik WGNRiOŚ dodał, że niektóre punkty zostały zrealizowane przy okazji, bądź też przez inny podmiot. Podsumowując dodał, że strategia nie jest planem tylko dokumentem, który ma stanowić zestaw wytycznych do jakich standardów w określonym okresie dążyć. Dodał, że na dzień dzisiejszy dokumentu, który wskazywałby istotne punktu, których nie udało się w tej strategii zrealizować nie opracowano.

Radna R. Tomaszewska dopowiedziała, że z wielką satysfakcją przypominała sobie te działania, które zostały w tej strategii ujęte jako zrealizowane i które wpłynęły i na promocję gminy, na rozwój miasta, na polepszenie warunków np. służby zdrowia. Dodała, że przypomina sobie jaka batalia toczyła się o pewne pkt. ujęte w tej strategii, w tym podsumowaniu, chociażby w tedy, kiedy niektórzy radni próbowali przekonać całą Radę i Pana Burmistrza do przekazania chociażby niewielkich środków finansowych właśnie na poszukiwanie skarbu. Radna R. Tomaszewska przypomniała słowa jakie wypowiedział wtedy Pan Burmistrz „Będzie się Pani jeszcze tego wstydzić Pana Radna”. Poinformowała, że z dumą ciszy się z tego, ze zagłosowała za, ponieważ ten Rogoziński Skarb jest promocja naszej gminy. Przypomniała również o sytuacji, kiedy radni próbowali przekonać wszystkich do windy, która powinna zostać zamontowana w przychodni Lekarzy Rodzinnych. Dodała, że winda ta została zamontowana i również została w tej strategii ujęta jako  coś, co wpłynęło na poprawę jakości usług świadczonych dla społeczności Rogozińskiej. Nadmieniła, że cieszy się z tego, że jako radna miała wpływ na to, że rzeczy te zostały zrealizowane.

Radny R. Szuberski dodał, że walka o przychodnię zespołu Lekarza Rodzinnego była dość istotna. Nadmienił, że dzięki tej windzie i reszty prac, która radni tam wykonali jest kontrakt dla służby zdrowia, na Lekarza Rodzinnego. Dodał, że nie udało się tego niestety zrealizować w specjalistyce.

Radny H. Janus odnosząc się do kwestii technicznych przedstawionej informacji powiedział, że w przeprowadzonych inwestycjach drogowych na terenie miasta Rogoźna brakuje chodnika wykonanego od ul. Kotlarskiej do ul. Kościuszki ( od. W. Poznańskiej do ronda – zostało to zrobione w poprzedniej kadencji).

Odnośnie inwestycji drogowych przeprowadzonych na obszarach wiejskich radny H. Janus wyjaśnił, że droga gminna Gościejewo – Gościejewko to droga nr 273520P a nie nr 273521P.

Odnośnie zapisu przebudowa drogi Owieczki – Owieczki Małe radny H. Janus poinformował, że przebudowa tej drogi wykonana została do drogi 2020P Ryczywół- Tarnowo. ( Owieczki Małe znajdują się w połowie tej wykonanej przebudowy dróg).

 

VI. Informacja o funkcjonowaniu służby zdrowia z naszej gminie.

Jako pierwszy głos zabrał Inspektor WOiSO J. Dolatowski, który w imieniu Pana Burmistrza przedstawił powyższą informację.

Informację stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Uwag do przedstawionej informacji nie wniesiono.

 

Kolejno głos zabrała Pani Urszula Bak – Przedstawiciel Powiatu Obornickiego, Naczelnik WSOiZ.

Treść przedstawionej informacji stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

W związku z tym, że przetarg (od którego złożono odwołanie)  na świadczenie usług z zakresie nocnej i świątecznej opieki medycznej w powiecie obornickim wygrała firma NZOZ OBST Ambulans Union Ratownictwo Medyczne, Burmistrz B. Janus zapytał, gdzie od 1 kwietnia br. mieszkańcy mają udać się po nocną i świąteczną pomoc lekarską?

Naczelnik Pani Urszula Bak odpowiedziała, że konkurs wygrała firma NZOZ OBST Ambulans Union, jednak postępowanie w tej sprawie nie zostało jeszcze zakończone, zostało złożone w tej sprawie odwołanie, które jest na etapie rozpatrywania i do póki nie będzie prawomocnej decyzji, to usługi te świadczone będą przez SPZOZ w Obornikach.

Radny M. Połczyński odnośnie usług świadczonych przez firmę VI-MED. Sp. z o.o. w Obornikach, przy ul. Szpitalnej 2A w zakresie okulistyki  zapytał, czy w związku z tym, że kontrakt do m-ca marca został już zakończony, czy od m-ca kwietnia zostanie podpisany nowy kontrakt?

Naczelnik Pani Urszula Bak wyjaśniła, że spółka kontrakt ma, tylko jest on tak niewielki, że zapisy na br. już się zakończyły.

Radny A. Olenderski zapytał jak sytuacja w zakresie świadczenie usług szpitalnych przedstawiała się w roku 2013?

Naczelnik Pani Urszula Bak odpowiedziała, że w roku 2013 SPZOZ w Obornikach przyjmował wszystkich pacjentów, którzy zgłosili się do szpitala i nikt nie został odesłany bez pomocy pomimo tego, że kontrakt został przekroczony o ponad 600.000 zł i których NFZ nigdy szpitalowi  nie zwróci.

Radny Z. Chudzicki zapytał o specjalistę chirurga. Poinformował, że na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury radny R. Szuberski powiedział, że do nowego kontraktowania nie ma szans na świadczenie usług przez specjalistę chirurga w naszym mieście. Zapytał, czy Pani Naczelnik potwierdza wypowiedź radnego R. Szuberskiego i jakie są szanse na nowe kontraktowanie.

Naczelnik Pani Urszula Bak potwierdziła wypowiedź radnego R. Szuberskiego i dodała, że w jej odczuciu nie ma żadnych szans na to, by NFZ rozpisał nowy konkurs na poradnię chirurgiczną w Rogoźnie. Nadmieniła, że w odczuciu pracowników NFZ zapotrzebowanie na usługi medyczne dla powiatu jest zabezpieczone i nie widzą takiej potrzeby, dlatego nie można liczyć na to, że jakiś dodatkowy konkurs zostanie rozpisany na jakąkolwiek inną poradnię.

 Dyskusja.

Jako pierwszy głos zabrał lekarz Marek Nowak, właściciel nowo powstałej przychodni lekarskiej „OMEGA MED” w Rogoźnie, który odnosząc się do kontraktowania specjalistycznych usług medycznych na terenie Powiatu, zasugerował, aby uparcie przypominać się  NFZ o potrzebach, które są. Dodał, że po rozmowie telefonicznej z Zastępcą osoby ds. kontaktowania otrzymał informację, że bywa tak, że w okresie wiosennym są w NFZ nowe środki i mimo wcześniejszych nieudanych prób trzeba się powtarzać. Dodał, że on sam również kierował pismo do NFZ, do Pana Burmistrza i do Starostwa w tej sprawie i prawdopodobnie oni też się do tego ustosunkowali.

Zaproponował również aby w budżecie Gminy Rogoźno na 2015 rok lub w miarę możliwości finansowych jeszcze w rb. pomyśleć o programach profilaktycznych np. w temacie profilaktyki raka gruczołu krokowego oraz o profilaktyce inwazyjnej.

Głos zabrał radny R. Szuberski, który dodał, że w większej części zgadza się z wypowiedzą Doktora Nowaka, ponieważ uporczywe wnioskowanie i pisanie czasem skutkuje. Dodał, że kilka lat temu kilka razy pisał w sprawie ogłoszenia dodatkowego konkursu w zakresie stomatologii i konkurs ten mimo, że przetargi były rozstrzygnięte rozstał dodatkowo ogłoszono i dzisiaj usługi są świadczone przez 3 stomatologów. Nadmienił, że jeśli chodzi o ortopedę i chirurga, to jest to prawie niemożliwe do zrealizowania do końca tego okresu. Poinformował, że pozostało do zrobienia odpowiednie przygotowanie się do następnego okresu kontraktowania, aby nie stało się tak jak 2,5 roku temu. 

Radny M. Kutka zapytał Pana Burmistrza, czy w okresie tych 2,5 lat podjął jakieś działania w zakresie przywrócenia chirurga i ortopedy, aby nie okazało się, że miesiąc przez końcem kontraktowania nagle są jakieś środki do budżetu i z czymś znowu nie zdążymy.

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że nie może składać ofert na konkursy i konkursy takie nie zostały ogłoszone, choć dwa gabinety chirurgiczne zostały wyremontowane i czekają na chętnych.

Radny M. Kutka zapytał, czy na dzień dzisiejszy wymogi formalne odnośnie lokalu są spełnione?

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że tak.

Radny R. Szuberski zgodził się z Panem Burmistrzem, że nie składał on wniosków na kontraktowanie, ale trzeba stworzyć warunki dla tych podmiotów, które funkcjonują w naszych lokalach, w gminnych lokalach komunalnych. Dodał, że jeśli będą spełnione odpowiednie warunki, nie będzie problemu z lekarzami.

Burmistrz B. Janus dodał, że warunki są spełnione już od 2 lat, gabinet chirurga jest wyremontowany i jeżeli byłby kontakt, to pomieszczenie jest gotowe. Burmistrz nadmienił, że był na spotkaniu z byłym już dyrektorem NFZ, który obiecywał, że niektóre kontrakty z podmiotami, które nie spełniają wymogów zostaną rozwiązane, ale do dzisiaj obietnice te nie zostały dotrzymane.     

Radny R. Szuberski odpowiedział, że cieszy się, że w tej chwili wymogi są spełnione, ale 2,5 roku temu, kiedy był okres kontraktowania, spełnione one nie były.

 

Ogłoszono 30 min. przerwy.

 

VII. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a)       zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2014 – projekt uchwały przedstawił Kierownik WGNRiOŚ R. Piątkowski.

Uwagę do przedstawionego projektu uchwały wniósł radny Z. Chudzicki, który zapytał dlaczego omawiany projekt uchwały  nie został przedstawiony w m-cu grudniu, jeżeli zgodnie z zapisem projektu uchwały powinna ona wejść w życie od 1 stycznia 2014r.

Z uwagami radnego Z. Chudzickiego zgodził się radny H. Janus, który stwierdził, że uwagi te są bardzo słuszne.  Dodał, że taki projekt uchwały powinien zostać przedstawiony w m-cu grudniu, ponieważ radni nie mogą podjąć uchwały obowiązującej od m-ca stycznia w m-cu marcu.

Z uwagami zgłoszonymi do projektu uchwały zgodził się radny R. Szuberski, który dodał, że również ma wiele wątpliwości co do podjęcia tej uchwały. Zapytał, na jakiej podstawie przekazywane były środki finansowe przez 3 m-ce wstecz. Powiedział „ oby nie było tak jak z Rogozińskim Klubem Sportowym, że coś przekazywaliśmy, otrzymywaliśmy i później powstał problem, który cały czas trwa”.

Skarbnik Gminy M. Kachlicka odpowiedziała, że porozumienie już zostało zawarte, a środki musi przekazać do 30 marca br.

Radny M. Kutka zapytał, co zawiera to porozumienie i czy postanowienia tego porozumienia zostały zawarte w omawianym projekcie uchwały.

Skarbnik Gminy M. Kachlicka odpowiedziała, że porozumienie nie zawiera słowa „odławianie” natomiast wszystkie inne jak: sterylizacja, odbiór, dostarczanie tak.

Radny M. Kutka dodał, że jeśli porozumienie to ma moc prawną, to po co w takim razie podejmować tą uchwałę. Zapytał, czy bez tej uchwały porozumienie to będzie funkcjonowało, skoro funkcjonuje tak już 3 m-ce.

Sekretarz Gminy odpowiedział, że zapis ustawy mówi, że realizację zadań, o których mówi w ust. 2  można powierzyć podmiotowi prowadzącemu schronisko i zgodnie z tym w jakiś sposób trzeba to zrobić. Dodała, że jeśli mamy komuś powierzyć to zadanie, to musi to odbyć się na jakiejś podstawie. Nadmieniła, że z inicjatywą podjęcia takiej uchwały wyszły Oborniki, które są właścicielem tego schroniska. Pani Sekretarz dodała, że jak do tej pory Rada Miejska w Rogoźnie uchwały takiej nie podejmowała, podjęta została natomiast uchwała dotycząca Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi.

Radny H. Janus dodał, że Rada ma podjąć uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego, które zostało już spisane i jest według niego bardzo dziwne. Zapytał, dlaczego w uchwale nie jest zawarte słowo „odławianie”, skoro jest o nim mowa w porozumieniu. Nadmienił, że jedno z drugim powinno być spójne.

Radny M. Kutka dodał, że jeśli w uchwale zawarte jest słowo „odławianie”, a z tego co się orientuje jest to dokument wyższej ragi aniżeli porozumienie, to porozumienie to powinno zostać zmienione i również w swej treści powinno zawierać słowo „odławianie”.

Burmistrz B. Janus dodał, że taka uchwała powinna zostać podjęta już w wcześniejszych latach, ponieważ jest to uchwała o powierzeniu, której następstwem jest porozumienie. Burmistrz poinformował, że uchwała ta jest właściwie przesłana przez Gminę Oborniki, taką samą uchwałę podjęła Gmina Ryczywół. Dodał, że już od m-ca stycznia Oborniki atakują, żeby uchwałę taką podjąć. Burmistrz powiedział, że myślał, że problemu nie ma. Nadmienił,  że z uchwały słowo „odławianie” należy wykreślić, ponieważ tego Oborniki u nas robić nie będą.

Radny M. Kutka zapytał, czy dobrze zrozumiał, że Pan Burmistrz składa wniosek o wykreślenie tego słowa z uchwały.

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że tak, ponieważ Urząd Gminy Oborniki robić tego u nas nie będzie. Poinformował, że jest porozumienie i dla niego osobiście podejmowanie tej uchwały jest niepotrzebne, ale Oborniki nalegały wiec został ten projekt uchwały przygotowany.

Radny M. Kutka zapytał, kto ten projekt uchwały przygotowywał, ponieważ podpisany jest Zastępca Burmistrza.

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że projekt uchwały przygotował Urząd.

Radny M. Kutka zapytał, dlaczego na etapie przygotowywania tego projektu uchwały Pan Burmistrz nie kazał wykreślić tego odławiania, tylko też o tym mówi.

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że myślał, że tego nie będzie.

Radny Z. Chudzicki poprosił o rzetelna odpowiedź, co się stanie, jeśli dzisiaj Rada podejmie tą uchwałę z mocą obowiązującą od 1 stycznia br.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że będzie rzucało się w oczy, że porozumienie zostało zawarte bez stosownej uchwały.

Radny M. Kutka dodał, że właśnie taka sytuacja miała miejsce. Zapytał, co fizycznie się zmieni, jeśli uchwała ta nie zostanie w ogóle podjęta. Dodał, że porozumienie będzie funkcjonowało ale Pani Skarbnik mówi, że tak naprawdę uchwała buduje porozumienie, więc fizycznie uchwała ta nic nie zmienia. Dodał, że nadal  Oborniki będą miały zlecone te kwestie, które powierzono w porozumieniu.

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że uchwała powinna zostać podjęta dla formalności, ponieważ zgodnie z ustawą Gmina Rogoźno powinna to komuś powierzyć. Dodał, że formalnie nic to nie zmieni.

Radny R. Dworzański odnosząc się do projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi powiedział, że zgodnie z zapisem §4 pkt. 2, który brzmi „ wydatkowane środki, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 następować będzie na podstawie podpisanej umowy ze schroniskiem „AZOREK” w Obornikach”, również nie widzi  podstaw do tego aby podejmować omawiany projekt uchwały, skoro w programie jest zapisane, że Gmina Rogoźno będzie płacić na podstawie zawartego porozumienia.

Radny M. Kutka powiedział, że wcześniej uchwały takiej nie było  a porozumienia były. Dodał, że Pan Burmistrz mówił o wymogu formalnym, dlatego pyta czy zmieniło się prawo i wcześniej takiego wymogu formalnego nie było.

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że wymóg taki jest od kilku lat. Zapytał, w czym jest problem, i że radni nie muszą tej uchwały podejmować. Dodał, że sąsiednie gminy taką uchwałę już podjęły.

Radny R. Szuberski dodał, że jest jeszcze wiele takich uchwał, które powinny być a ich nie ma.

Przewodniczący Radny Z. Hinz powiedział, że nie dotyczy to tego projektu uchwały, nad którym Rada teraz proceduje i poprosił o kierowanie pytań związanych z właściwym projektem uchwały.

Radny M. Kutka zapytał, czy w porozumieniu jest jakiś pkt. mówiący o tym , że jeżeli nie podejmiemy tej uchwały, to Oborniki mają prawo porozumienie to zerwać, czy będzie ono dalej funkcjonowało w takiej formie w jakie jest.

Skarbnik Gminy M. Kachlicka odpowiedziała, że jeżeli podpisywała porozumienie w m-cu styczniu, a z inicjatywą podjęcia uchwały Gmina Oborniki wyszła pod koniec m-ca stycznia,  to nie może być takich zapisów. Dodała,  że chodzi tylko o spełnienie wymogów zapisu art. 11 ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt. Wyjaśniła, że w ustawie jest zapis mówiący o powierzeniu tego zadania,  który jest następstwem  zawarcia porozumienia. Nadmieniła, że w naszej gminie nastąpiłoby inaczej. W pierwszej kolejności zostało zawarte porozumienie, a teraz mamy uchwałę.

Radny H. Janus powiedział, że Rada nie powinna podejmować tego projektu uchwały jeżeli porozumienie zostało już zawarte. Następnie zgłosił wniosek formalny o wycofanie projektu uchwały z porządku obrad.

Radny M. Kutka dodał, że uważa wniosek zgłoszony przez radnego H. Janusa za zasadny, ponieważ porozumienie zostało już zawarte i nic się nie stanie, jeśli Rada Miejska w Rogoźnie taki projekt uchwały podejmie w grudniu br. na rok 2015.

Wniosek zgłoszony przez radnego H. Janusa został przyjęty 8 głosami „za”, 4 głosami „przeciw”, przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 14 radnych.

 

b)       Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Rogoźno w 2014 roku – projekt uchwały przedstawił Kierownik WGNRiOŚ R. Piątkowski.

Radny H. Janus zapytał, czy została wprowadzana jakaś konkretna zmiana do tego programu, w porównaniu do roku 2013.

Kierownik R. Piątkowski odpowiedział, że nie.

Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami za w obecności 14 radnych.

Uchwałę stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 

c)       zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Gościejewo na lata 2014-2020- projekt uchwały przedstawiła Kierownik WRGiP M. Domagalska.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono.

Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami za w obecności 14 radnych.

Uchwałę stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

d)       zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Owczegłowy na lata 2014-2020 - projekt uchwały przedstawiła Kierownik WRGiP M. Domagalska.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono.

Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami za w obecności 14 radnych.

Uchwałę stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

 

e)       zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Parkowo na lata 2014-2020 - projekt uchwały przedstawiła Kierownik WRGiP m. Domagalska.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono.

Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami za w obecności 14 radnych.

Uchwałę stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

 

Radny H. Janus w imieniu mieszkańców Sołectwa Gościejewa podziękował za kolejne przygotowanie Planu Odnowy Miejscowości tej wsi.  Podziękowania złożył Panu B. Cisowskiemu i Pani K. Frankowskiej, którzy tworzyli pierwszy Planu Odnowy Miejscowości, z częściową pomocą Sołectwa. Dodał, że był to wzór dla stworzenia kolejnego planu.

Przewodniczący Z. Hinz dodał, że jego zdaniem przygotowane Plany Odnowy Miejscowości mogą służyć jako materiały dydaktyczne do nauki w szkole.

Radny H. Janus dodał, że takie  Plany Odnowy Miejscowości powinny posiadać wszystkie Sołectwa, nie tylko te, które biorą udział w dofinansowaniach unijnych, ale również te, które z nich nie korzystają.

 

f)        wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie wniesiono.

Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami za w obecności 14 radnych.

Uchwałę stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

 

g)       określenia inkasenta opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2014 rok - projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Głos zabrał radny R. Szuberski, który powiedział, że jest poniekąd autorem tej uchwały ponieważ złożył  interpelację, która dotyczyła przygotowania takiego projektu uchwały, ponieważ do tej pory opłaty pobierane były bez takiej uchwały, co było niezgodne z obowiązującym stanem prawnym i w związku z tym projektem uchwały zadał pytanie, czy prowadzenie inkasa jest to działalność gospodarcza, czy nie.

Odpowiedzi udzieliła Skarbnik Gminy M. Kachlicka, która poinformowała, że z orientacji i dyskusji jaka na ten temat się odbyła uważa, że nie jest to działalność gospodarcza.

Radny R. Szuberski odpowiedział, że jeśli nie jest to działalność gospodarcza i rzeczywiście tak jest, to może nad tą uchwałą zagłosować. Dodał, że posługuje się opinią prawną, którą radni otrzymali od radcy prawnego, który prostuje swoja wcześniejszą opinię prawną i prostuje, że sytuacja była jaka była…. Radny R. Szuberski powiedział, że jest mu przykro, że tę opinię prawną dostał dopiero po roku, po wielkokrotnym przypominaniu. Radny dodał, że zaniepokoił go jeden zapis -  „w rzeczywistości RKS „Wełna” jest stowarzyszeniem wpisanym do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej, nie prowadzących działalności gospodarczej, którą to ewidencję prowadzi Starosta Obornicki”.

Radny A. Nadolny zapytał Przewodniczącego Rady Z. Hinza, co on myśli o obecnym projekcie uchwały, w świetle opinii prawnej, którą radca prawny prostuje. Dodał, że wcześniej Pan Przewodniczący nie zwracał uwagi na wyjaśnienia radnego R. Szuberskiego w tej sprawie, a nawet je w pewien sposób ignorował. Zapytał, jakie jest więc teraz zdanie Pana Przewodniczącego w sprawie obecnego projektu uchwały i opinii prawnej w tej sprawie.

Przewodniczący Z. Hinz odpowiedział, że nie będzie się w tym temacie wypowiadał, ponieważ szanuje opinię radcy prawnego i nie będzie jej podważał. Odnosząc się do pierwszego wątku jaki poruszał radny A. Nadolny odpowiedział, że konsekwentnie powtarza to, co mówił kiedyś, że radca prawny to osoba zawodowa przygotowana i kompetentna. Dodał, że nie będzie w tej kwestii z radnymi polemizował. 

Radny A. Nadolny zapytał Pana Burmistrza – „mieszkańcy handlujący na targowisku w roku 2013 oraz w styczniu i lutym roku 2014 dopytują się jak odzyskać bezprawnie pobrane opłaty, które były kasowane przez inkasentów i przekazywane na konto budżetu gminy, i w jaki sposób mieszkańcy mogą otrzymać teraz zwroty nieprawnie pobranych środków i kto za to zapłaci”.

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że ciężko mu odpowiedzieć na to pytanie, może ustosunkować się na piśmie.

Radny H. Janus powiedział, że dla Klubu Sportowego Wełna również były przekazywane środki bez podstawy prawnej i zapytał, kto z RKS przekaże teraz te środki do budżetu gminy. Radny H. Janus poinformował, że dysponentem budżetu gminy jest Pan Burmistrz i ciekawy jest jak zostanie to zrobione.

Radny Z. Chudzicki zapytał Panią Skarbnik jakim drukiem ścisłego zarachowania rozlicza się z gminą RKS „Wełna”.

Skarbnik Gminy M. Kachlicka odpowiedziała, że jest to druk ścisłego zarachowania z pieczątką okrągłą Gminy Rogoźno.

Radny Z. Chudzicki poinformował, że porównywał obecny projekt uchwały do uchwały z roku 2011 i zauważył, że w podstawie prawnej zniknęła ordynacja podatkowa i zniknął zapis § 4 – ma zastosowanie do roku podatkowego 2014, zapytał dlaczego tak zostało to przygotowane.

Skarbnik Gminy M. Kachlicka odpowiedziała, że uchwała obowiązuje do końca roku 2014, a zapis uchwały z 2011 roku w zakresie inkasenta i wynagrodzenia za inkaso nie obowiązuje ponieważ nie było takiej uchwały podjętej.

Radny H. Janus jeszcze raz zapytał, czy z tego może wynikać, że nikt nie zwróci tych pieniędzy do budżetu gminy pomimo, że zostały wydane bez prawnie. Zapytał, czy Pan Burmistrz nie chce odpowiedzieć, czy po prostu nie zostaną one zwrócone.

Burmistrz B. Janus powiedział, że już na to pytanie odpowiedział.

Radna R. Tomaszewska przypomniała sytuację, kiedy w wyniku błędu Pana Przewodniczącego Hinza i Pana Burmistrza źle została naliczona wysokość diety dla radnego R. Szuberskiego i wówczas bardzo aktywny był Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski, który atakował radnego R. Szuberskiego, czy zwróci te pieniądze, odwołując się do jego honoru itd. Radna zapytała, kiedy Pan Wiceprzewodniczący zada takie pytanie Panu Burmistrzowi i usatysfakcjonuje tym radnych.

Do wypowiedzi radnej R. Tomaszewskiej odniósł się Przewodniczący Rady Z. Hinz, który poinformował, że z uwagą przysłuchiwał się wypowiedzi radnej i stwierdza, że mówi ona nieprawdę, ponieważ Jego zdaniem nie było błędu Przewodniczącego przy wypłacie pieniędzy dla Pana radnego. Poprosił, aby wskazała ona jaki Przewodniczący Rady popełnił błąd. Dodał, że słowa te wypowiedziane były publicznie.

Radna R. Tomaszewska odpowiedziała, że być może rzeczywiście popełniła pomyłkę, ale źle zostało to naliczone, Dodała, że nie przypomina sobie co było przyczyną tego błędu, ale przeprasza za to, że źle się wyraziła. Wyjaśniła, że nie taki był zamiar jej wypowiedzi.

Przewodniczący Rady Z. Hinz odpowiedział, że rzeczywiście taki błąd został popełniony i przyjął przeprosiny radnej R. Tomaszewskiej.

Następnie radny Z. Chudzicki odczytał  fragment protokołu z posiedzenia Komisji SSOiK, które odbyło się w m-cu październiku 2013 r. „Radny Z. Chudzicki poprosił Pana Burmistrza o wyjaśnienie stwierdzenia Pana Prezesa, „że istnieje obawa, że  opłata z targowiska miejskiego może zostać klubowi zabrana ponieważ radny Chudzicki przygotowuje uchwałę w sprawie zniesienia opłaty targowej” oraz poprosił o wyjaśnienie dlaczego na sesję październikową Pan Burmistrz nie przygotował uchwały w sprawie opłaty targowej i poboru opłaty w drodze inkaso.

Burmistrz odnośnie pierwszego pytania wyjaśnił, że nic na ten temat nie wie.

Prezes RKS „Wełna” wyjaśnił, że chodzi o spotkanie, które odbyło się w obecności Pana Burmistrza i Prezesa Zarządu „Dendro Poland”, podczas którego Pan Burmistrz wyraził zaniepokojenie dalszymi losami środków z opłaty za targowisko. Dodał, że na spotkaniu tym padło stwierdzenie, że radny Chudzicki przygotowuje wniosek o zabranie inkasa klubowi.

Burmistrz wyjaśnił, że Przewodniczący Komisji nie ukrywa tego, że inkaso z targowiska powinno zostać przekazane komuś innemu. Odnośnie drugiego pytania Burmistrz odpowiedział, że uchwała nie została przygotowana ponieważ ogłoszony został przetarg na budowę nowego targowiska( budowa ma zakończyć się w czerwcu 2014 roku i kosztorys opiewa na kwotę 2.000.000 zł) i proponując radnym 2% wzrost podatku od nieruchomości, należałoby od roku 2015 ogłosić konkurs na prowadzenie targowiska. Z tego powodu uchwała, o którą pyta radny Chudzicki nie została przygotowana.

Radny Z. Chudzicki poinformował, że nie ma nic przeciwko temu, aby środki z opłaty za targowisko trafiały do RKS „Wełna” nadmienił, że od lat jest zawodnikiem tego klubu i nigdy nie był za tym, aby zabrać klubowi tę opłatę. Poinformował, że zawsze mówił aby rozliczenie z tych środków było jasne, przejrzyste, transparentne i żeby rozliczenie to podlegało Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej a nie Komisji Rewizyjnej klubu. Nadmienił, że tylko Prezes może powiedzieć w jaki sposób się z tych środków rozlicza. Radny Z. Chudzicki dodał, że opłata za prowadzenie targowiska wynosi 93.000 zł rocznie i w stosunku do mawianych klubów są to ogromne koszty.

Burmistrz wyjaśnił, że w to podczas ostatniej kadencji Rada uchwaliła, aby inkaso z targowiska wynosiło 99%.

Radna R. Tomaszewska zapytała, czy zmieniły się przepisy odnośnie tego, że Pan Burmistrz chce przeprowadzić przetarg na prowadzenie targowiska?

Burmistrz odpowiedział, że przepisy się nie zmieniły, ale uważa że powinien ogłosić przetarg.

Radna R. Tomaszewska zapytała, czy wcześniej taki przetarg nie musiał zostać przeprowadzony?

Radna R. Tomaszewska zapytała, czy nowe targowisko spowodowało, że przepisy się zmieniły?

Burmistrz wyjaśnił, że nic się nie zmieniło, ale nowe targowisko i nowa lokalizacja spowodowały, że trzeba zacząć coś od początku i dlatego ogłosi przetarg.

Radna R. Tomaszewska zapytała, dlaczego wcześniej Pan Burmistrz tego nie zrobił?

Burmistrz wyjaśnił, że wcześniej nie było takiej potrzeby.

Radna R. Tomaszewska poinformowała, że teraz też nie ma takiej potrzeby.

Burmistrz wyjaśnił, że uważa że tak należy zrobić”. W związku z tym zapisem radny Z. Chudzicki zapytał, dlaczego w przygotowanym projekcie uchwały nie ma mowy o przetargu na prowadzenie targowiska, skoro na posiedzeniu Komisji Pan Burmistrz mówił, że widzi taką potrzebę.

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że nie jest to uchwała o przetargu tylko o inkasie, dlatego trudno, żeby w uchwale o określeniu inkasa mówić o przetargu. Dodał, że następna uchwała będzie o przetargu. Burmistrz poinformował, że dla niego też jest to duże wydarzenie w Rogoźnie, jest to nowy obiekt, ponad 2 mln zł i należy zrobić przetarg. Burmistrz poinformował, że Klub Sportowy Wełna inkasentem jest już od dawna (jeszcze za czasów Burmistrza Gruszki) i wówczas tak zadecydowała Rada Miejska, by pomóc Klubowi i do dzisiaj to trwa. Burmistrz wyjaśnił, że poprzednio było to 80%, 20% trafiało do kasy gminy. Nadmienił, że poprzednia Rada zmieniła to na 99%, choć on sam był temu przeciwny ponieważ uważał, że teren jest „nasz” i dlatego jakieś środki z tego targowiska powinny do kasy gminy wpływać. Pan Burmistrz powiedział, że jego zdaniem poprzednia Rada zrobiła mu na złość i dobrze pamięta, jak na sesji radny Lis zaproponował 99%, i tak od 5 lat RKS „Wełna” inkasuje 99% opłaty targowej.

Burmistrz dodał, że jeśli Rada uważa, że nie trzeba przeprowadzać przetargu na nowego inkasenta (choć sam też z pracownikami zastanawia się jak to zrobić, bo nigdy robione to nie było), i ma zostać tak jak dotychczas, to może tak być. Nadmienił, że uważa, że jest to nowy obiekt i ktoś powinien się tym zająć. Dodał, że należałoby uporządkować sprawy tak, aby w przetargu tym znalazło się wszystko również opłata za prąd, niezależnie od tego, czy byłaby to firma, podmiot prywatny. Burmistrz powiedział, że nadal uważa, że gmina powinna coś z tego targowiska odzyskać, dlatego powinien zostać ogłoszony przetarg. Dodał, że uważa, że przetarg ten powinien zostać zrobiony od 1 stycznia 2015 r. Burmistrz wyjaśnił, że intencją przygotowanego projektu uchwały było to, aby RKS „Wełna” było inkasentem do końca br. i obsługiwało w tym jeszcze okresie stare i nowe targowisko. Burmistrz powiedział, że wybierając nowego inkasenta należy pamiętać o tym, że RKS „Wełna” może ograniczyć swoją działalność, ponieważ dostanie samą dotację, która już jest rozstrzygnięta i na tym się zakończy. Dodał, że należy pamiętać o całym Klubie, o wszystkich zawodnikach, o historii i różnych innych rzeczach.

Radny R. Szuberski sprostował wypowiedź Pana Burmistrza i wyjaśnił, że ustalenia dokonane przez Radę były realizowane dobrze do końca 2012 r., natomiast w 2013 i 2014 roku realizowane nie były, ponieważ nie było odpowiedniej uchwały i dlatego wniósł interpelację o przygotowanie takiej uchwały, by przekazywanie pieniędzy odbywało się zgodnie z prawem i to było główną jego intencją. Dodał, że pojawia się również szereg wątpliwości dlatego, że kieruje się pewną dbałością o ten klub i dlatego pyta, czy była to działalność gospodarcza, czy nie. Ponieważ w świetle opinii prawnej przedstawionej przez radcę prawnego, który napisał, że jest to takie a nie inne stowarzyszenie myśli, że ktoś pisząc to, bierze na siebie odpowiedzialność i jeżeli okaże się inaczej, to będzie inna rozmowa w tym temacie. Dodał, że apeluje o to, aby jak najszybciej podjąć taką uchwałę, aby nie było zakłóceń w funkcjonowaniu tego Klubu. Jeśli uchwała tak nie zostanie podjęta, to sytuacja Klubu stanie się nijaka. Odnośnie wypowiedzi radnego Z. Chudzickiego, radny R. Szuberski odpowiedział, że nie może zgodzić się z tą sytuacją, ponieważ interesuje go (nie jako działacza i zawodnika tego Klubu),  „styk” przekazywania środków finansowych z gminy do RKS „Wełna”. Dodał, że od kontrolowania tego Klubu jest Komisja Rewizyjna i organ wykonawczy, czyli Pan Burmistrz, który przez pewien okres występował w dwóch rolach- jako członek Komisji Rewizyjnej i jako Burmistrz. Radny R. Szuberski poinformował, że, Pan Burmistrz jako dysponent budżetu, z którego są przekazywane środki może kontrolować i ma prawo wiedzieć, co się z pieniędzmi tymi dzieje, a radny ma prawo od Pana Burmistrza informację taką otrzymać. Radny poinformował, że jego wiedza w tym zakresie jest inna aniżeli wiedza Pana Burmistrza, czy jego Urzędników.

Burmistrz B. Janus odniósł się do wypowiedzi radnego R. Szuberskiego i powiedział, że zgadza się z tym, że uchwała taka nie została podjęta na rok 2013, ale o ile radny dobrze pamięta, to na rok 2012 uchwała została przygotowana, ale nie została przez Radę podjęta i temat się zakończył.  Dodał, że wówczas nikt nie pomyślał o tym, że powinna zostać przygotowana kolejna uchwała – stało się to z niewiedzy.

Radny R. Szuberski odpowiedział, że sytuację, którą poruszył Pan Burmistrz, szczegółowo omówił podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Dodał, że to Pan Burmistrz cały czas podkreślał, szczególnie pod koniec poprzedniej kadencji, że to on jest dysponentem budżetu, że to on za to odpowiada, ze radni tylko rękę do góry podnoszą  itd., dlatego należy uderzyć się w pierś. Radny dodał, że jest bardziej dociekliwy aniżeli Przewodniczący Hinz, który ma większy luksus. Dodał, że pamięta, jak Rada nie mogła sobie tak swobodnie korzystać z usług radcy prawnego tak jak Pan Przewodniczący Hinz i musiała więcej robić sama, co myśli, że wyszło radnym na dobre.

Przewodniczący Hinz odpowiedział, że nie wie, skąd te ciągłe aluzje pod jego adresem ale widocznie radny R. Szuberski jest wyczulony na pewne sprawy, do czego ma pełne prawo.

Radny R. Szuberski dodał, że chociażby w tej sprawie opinii było bardzo dużo. Dodał, że pamięta jak Rada musiała wyodrębniać dodatkowe środki, z których ze względu na oszczędności nie skorzystała i sama rozwiązywała pewne sprawy.  Poinformował, że można to wyczytać z protokołów poprzedniej kadencji.

Przewodniczący Hinz odpowiedział, że nie będzie na ten temat z radnym więcej polemizować.

Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie 14 głosami za w obecności 14 radnych.

Uchwałę stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

 

h)       wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2014 rok – projekt uchwały wraz z przygotowanymi do niej autopoprawkami przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Autopoprawka nr I została przyjęta jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

Autopoprawka nr II została przyjęta jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

Autopoprawka nr III została przyjęta jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

Odnosząc się do treści projektu uchwały radny H. Janus powiedział, że w dochodach zwiększono w gospodarce komunalnej z tytułu opłat lokalnych z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi kwotę  12. 000 zł. Zapytał, czy jest to opłata za ubiegły rok z tytułu większego poboru opłat za śmieci.

Skarbnik Gminy M. Kachlicka odpowiedziała, że w budżecie 2014 roku ma tylko i wyłącznie 12 zapłat za faktury wystawione przez wykonawcę  ( 112.000x 12 m-cy) i zobowiązanie w tej samej wysokości za miesiąc grudzień. Dodała, że faktury za miesiąc grudzień nie zapłaci w m-cu grudniu, tylko w m-cu styczniu, bo tak wynika z umowy, ale kwota ta musi mieścić się w planie finansowym, w innym przypadku jeżeli zobowiązanie + wykonanie przekroczy plan finansowy, będzie to naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Uchwała została przyjęta 8 głosami „za” przy 6 głosach „wstrzymujących” w obecności 14 radnych.

Uchwałę stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

 

i)         zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2014-2015 - projekt uchwały wraz z przygotowanymi do niej autopoprawkami przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Autopoprawka nr I została przyjęta 13 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 14 radnych.

Autopoprawka nr II została przyjęta jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

Autopoprawka nr III została przyjęta jednogłośnie 14 głosami „za” w obecności 14 radnych.

Uwagę do treści przedstawionego projektu uchwały zgłosił radny P. Wojciechowski, który odnosząc się do części opisowej związanej z wydatkami dotyczącymi zmian w przedsięwzięciach w latach 2014-2016 ( chodzi o zakup budynku po ZSA) powiedział, że kwota 1 037 152,00 nie wychodzi w latach 2014,2015,2016 i zapytał, czy jest to wynikiem błędu.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że tak, jest to wynikiem popełnionego błędu i zostanie to poprawione.

Radny R. Szuberski pogratulował radnego P. Wojciechowskiemu wnikliwości.

Radny P. Wojciechowski poinformował, że na Komisji Pan Burmistrz powiedział, że w dniu wczorajszym Rada Powiatu miała podjąć uchwałę odnośnie zmniejszenia odsetek od zakupu ratalnego budynku ZSA. Zapytał, czy uchwała ta została podjęta.

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że Rada Powiatu uchwałę taką podjęła. Odpowiadając na pytania dlaczego nie została przygotowana uchwała o zakupie budynku po ZSA Burmistrz powiedział, że może celowo, ponieważ w styczniu Rada Powiatu podjęła uchwałę o sprzedaży za 1 mln/zł i zwrócił się do Przewodniczącego Rady Powiatu o przygotowanie uchwały zmniejszającej odsetki i uchwała taka została przygotowana w lutym na sesję Rady Powiatu i decyzją Zarządu została wycofana z procedowania. Burmistrz poinformował także, że jeśli wszystko będzie zgodne z planem to w m-cu maju zostanie podpisany zostanie akt notarialny. Dodał, że Rada Powiatu podjęła uchwałę, w  której zawarto 10% stopy dyskonta weksli.

Uchwała została przyjęta 13 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym w obecności 14 radnych.

Uchwałę stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

 

 

Treść wszystkich uchwał dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz w Biurze Rady Miejskiej.

 

 

VIII. Interpelacje i zapytania radnych.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Z. Hinz poinformował, że do Biura Rady wpłynęła  interpelacja autorstwa radnego Z. Chudzickiego oraz interpelacja autorstwa R. Szuberskiego i poprosił o ich odczytanie.

 

Interpelacja nr VI/2014 autorstwa radnego Z. Chudzickiego.

Interpelację stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

„W imieniu członków Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oddziału miejsko-powiatowego w Rogoźnie interpeluję do Pana Burmistrza o rozważenie możliwości nieodpłatnego przekazania budynku stanicy oraz przyległej działki zlokalizowanej w ośrodku „Za Jeziorem” stowarzyszeniu WOPR. Zdaniem członków sprawa własności jest głównym powodem, w wyniku którego zarząd nie może starać się o środki zewnętrzne i unijne na remont obiektu. W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi: czy istnieje prawna możliwość przekazania przez Gminę Rogoźno lub dzierżawcę, stanicy Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu w Rogoźnie”.

 

Interpelacja nr 1/03/2014 autorstwa radnego R. Szuberskiego.

Interpelację stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

„Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie w dniu 23 stycznia 2014 roku stwierdziłem, że w świetle przeanalizowanych dokumentów niewłaściwie są pobierane przez RKS „Wełna” i niewłaściwie są przekazywane środki z inkaso do Rogozińskiego Klubu Sportowego „Wełna” (brak uchwał RM na rok 2013 i 2014). W związku z tym, wnoszę o podjęcie działań w celu przygotowania uchwały pozwalającej na finansowanie Rogozińskiego Klubu Sportowego „Wełna” zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, które nie będą naruszały dyscypliny finansów publicznych”. Radny R. Szuberski dodał, że takie naruszanie dyscypliny finansów publicznych miało miejsce przez 15 m-cy.

 

Interpelacja nr 3/03/2014 autorstwa grupy radnych: M. Kutki, H. Janusa, A. Nadolnego, R. Szuberskiego, M. Połczyńskiego, R. Kinacha, R. Tomaszeskiej.

Interpelacje stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

„My niżej podpisani wnosimy o podanie informacji jakie prace finansowane ze środków Gminy Rogoźno wykonano na ul. Brzozowej w V i VI kadencji samorządu Gminy Rogoźno”.

 

Interpelacja nr 5/03/2014 autorstwa radnego A. Nadolnego.

Interpelację stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

„W związku z dyskusją mieszkańców jaka wywiązała się na zebraniu sołeckim w Parkowie w dniu 24.03.2014 roku zwracam się z zapytaniem czy plac zabaw w Józefinowie został zbudowany zgodnie ze sztuką budowlaną w tym zakresie. Zdaniem mieszkańców teren ten jest obszarem podmokłym o wysokiej klasie bonitacji gleby co nie zostało uwzględnione przy wyborze miejska usytuowania placu. Pan burmistrz upierając się przy tej lokalizacji popełnił kardynalny błąd wymagający natychmiastowej naprawy (wykonanie odwodnienia, zebranie warstwy organicznej, wykonanie podsypki z piasku). Kiedy zostaną wykonane niezbędne poprawki i kto za nie zapłaci?”. Radny A. Nadolny dodał, że miał powstać plac zabaw a powstał Aquapark. Następnie przedstawił bogato ilustrowane zdjęcia pokazujące jak ten plac zabaw oraz droga przy nim wyglądają.

 

Interpelacja nr 2/03/2014 autorstwa grupy radnych: M. Kutki, H. Janusa, A. Nadolnego, R. Szuberskiego, M. Połczyńskiego, R. Kinacha, R. Tomaszeskiej, A, Jóźwiaka, P. Wojciechowskiego.

Interpelację stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

„My niżej podpisani wnosimy o rozważenie możliwości dofinansowania wynagrodzenia dla przewodnika, który mógłby wykonywać tą funkcję w Kościele Filialnym p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wełnie. Drewniany kościół filialny w Wełnie jest jednym z najwybitniejszych przykładów architektury i sztuki baroku w Wielkopolsce a także w skali ogólnopolskiej. W związku z tym pomoc w utrzymaniu tego zabytku i jego promocji jest obowiązkiem naszej Gminy”.

 

Zapytanie grupy radnych M. Kutki, H. Janusa, A. Nadolnego, R. Szuberskiego, M. Połczyńskiego, R. Kinacha, R. Tomaszeskiej.

Zapytanie stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

„My niżej podpisani, wnioskujemy o udzielenie odpowiedzi dotyczącej formy zatrudnienia radców prawnych i wysokości wynagrodzenia za świadczenie usług prawniczych przez „Doradca” S.C. Kancelaria Radców Prawnych Edward Karnaś i Łukasz Czarny”.

 

Interpelacja nr 1/03/2014 grupy radnych M. Kutki, H. Janusa, A. Nadolnego, R. Szuberskiego, M. Połczyńskiego, R. Kinacha.

Interpelację stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

„My niżej podpisani wnosimy o podanie informacji, czy podjecie uchwały Nr XVII/126/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2012 rok, w której ujęto budowę drogi w miejscowości Wełna na działce nie będącej własnością Gminy Rogoźno było zgodne z sztuką urzędniczą. Nadmieniamy, że po analizie dokumentów w tej sprawie podnieśliśmy wiedzę, ze przejęcie działki pod drogę nastąpiło aktem notarialnym w dniu 31 stycznia 2012 roku. W związku z powyższym, wnosimy zapytanie czy w świetle obowiązujących przepisów było to naruszenie dyscypliny finansów publicznych? Dodatkowo wnosimy na jakiej podstawie zaplanowano w budżecie kwotę 200 000 złotych oraz czy zaplanowanie tej kwoty było zgodne ze sztuką popartą wiedzą budowlaną”.

 

Przed przystąpieniem do zgłoszenia kolejnej treści interpelacji radny R. Kinach odczytał treść pism, z jakimi zwrócili się Proboszczowie z Parafii z Parkowa i Rogoźna.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. N.M.P. Królowej Świata w Parkowie:

„W 2014 r. zamierzam wykonać prace renowacyjne wewnątrz kościoła NMP Królowej Świata w Parkowie. Wartość robót zaplanowanych br. wyniesie około 60 000 złotych. W związku z tym, że obiekt ten jest zabytkiem zwracam się z uprzejmą prośbą o dofinansowanie zaplanowanych prac. Pragnę również poinformować, że równolegle prowadzone są prace renowacyjne w Wełnie, których koszt będzie wynosił około 200 000 złotych”.

 

Proboszcz parafii farnej pw. Św. Wita w Rogoźnie:

„Zwracam się z uprzejmą prośbą o dofinansowanie renowacji elewacji kościoła pw. Św. Wita w Rogoźnie. Koszt całego przedsięwzięcia wyniesie około 150 000 zł.

Uprzejmie proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby”.

 

Treść zgłoszonej interpelacji nr 4/03/2014 autorstwa radnych: M. Kutki, H. Janusa, A. Nadolnego, R. Szuberskiego, M. Połczyńskiego, R. Kinacha, R. Tomaszeskiej, A, Jóźwiaka, P. Wojciechowskiego.

Interpelację stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

„W związku z wnioskami Parafii pw. Św. Wita w Rogoźnie oraz Parafii pw. NMP Królowej Świata w Parkowie, my niżej podpisami wnosimy o wsparcie finansowe na renowacje obiektów wyżej wymienionych parafii. Biorąc pod uwagę fakt, że budowle te stanowią dużą wartość zabytkową i historyczną uważamy, że taka pomoc jest w pełni uzasadniona”.

 

IX. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Treści przygotowanych odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych odczytywał Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Z. Chudzicki, który w pierwszej kolejności poinformował, że interpelacja złożona przez radnego A. Nadolnego, która dotyczyła remontu przepustu w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2038P w m. Parkowo „Huby” została zgodnie z właściwością przekazana do Zarządu dróg Powiatowych w Obornikach.

Informacja o przekazaniu ww. interpelacji stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

 

Odpowiedź na interpelację grupy radnych : M. Kutki, H. Janusa, A. Nadolnego, R. Szuberskiego, M. Połczyńskiego, R. Kinacha, R. Tomaszeskiej, A, Jóźwiaka, P. Wojciechowskiego.

„W odpowiedzi na pismo BR.0003.9.2014. MM z dnia 28 lutego 2014 r. dotyczące interpelacji Nr 1/02/2014 grypy radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie o załatanie wyrw i dziur w jezdni asfaltowej na odcinku od końca drogi powiatowej do skrzyżowania z drogą w kierunku Boguniewa w m. Józefinowo informuję, że dziury na przedmiotowym odcinku drogi zostaną w ramach wiosennych napraw dróg gminnych w kwietniu br.”

Radny A. Nadolny poprosił, aby naprawa tej drogi nastąpiła jak najszybciej. Dodał, że przedstawione zdjęcia ilustrują jakie są tam dziury.

Odpowiedź na ww. interpelację stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

 

Odpowiedź na interpelacją radnego R. Szuberskiego.

W odpowiedzi na interpelację nr 1/03/2014 z dnia 03 marca 2014 roku przekazana pismem Nr BR.0003.12.2014.MM z dnia 05 marca 2014 roku informuję, że projekt uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso na 2014 rok został przygotowany pod obrady XLIII sesji Rady Miejskiej”.

Radny R. Szuberski podziękował za tak szybką odpowiedź na interpelację. Dodał, że swoje wątpliwości wyraził w trakcie procedowanie nad tą uchwałą.

Odpowiedź na ww. interpelację stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

 

Odpowiedź na interpelację grupy radnych : M. Kutki, H. Janusa, A. Nadolnego, R. Szuberskiego, M. Połczyńskiego, R. Kinacha, R. Tomaszeskiej, A, Jóźwiaka, P. Wojciechowskiego.

„ W odpowiedzi na pismo BR.0003.11.2014.MM z dnia 28 lutego 2014 roku dotyczące interpelacji Nr 3/02/2014 grupy radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie o wycinkę krzewów oraz drzew przy drodze gminnej na odcinku od Józefinowa do skrzyżowania  drogą w kierunku Boguniewa (koło gospodarstwa Pana Karólskiego) informuję, że wycinka zostanie wykonana do maja br. w ramach wycinki krzewów przy drodze gminnej Nr 272525P Boguniewo-Józefinowo”.

Odpowiedź na ww. interpelację stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

 

Ogłoszono 10 min. przerwy.

X. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Treść informacji przedstawionej przez Przewodniczącego Rady stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji GFiR poinformował, że posiedzenie Wspólne Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa oraz Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury odbyło się dnia 24 marca br. w sali Rogozińskiego Centrum Kultury.

Przewodniczący Komisji A. Olenderski poinformował, że głównymi tematami Wspólnego Posiedzenia Komisji, na które zaproszonych  została duża ilość gości (choć najważniejsi decydenci nieprzybyli)  były: budowa obwodnicy Miasta Rogoźna oraz drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne na terenie Gminy Rogoźno.

Przewodniczący Komsji A. Olenderski poinformował również, że na posiedzeniu Komisji zgłoszone zostały również 2 wnioski następującej treści: 1 dotyczył podjęcia apelu wraz z podpisami mieszkańców Gminy, w sprawie budowy obwodnicy miasta Rogoźna ( w formie projektu uchwały). Drugi wniosek zgłoszony został w imieniu mieszkańca Gminy Pana Wierzbickego przez radnego R. Szuberskiego i dotyczył budowy alternatywnej drogi wzdłuż rzeki Wełny w stronę ronda J. Melzera.

Zgłoszony został również radnego A. Jóźwiaka o zabezpieczenie studzienki melioracyjnej w m. Wełna oraz o usuniecie ściętych gałęzi drzew znajdujących się pod linią energetyczną w pasie drogi Wełna-Grudna.

Przewodniczący Komisji poinformował, że Komisji poparła również wniosek dotyczący zgłoszenia kandydatury Pana Kazimierza Jabłońskiego zam. w Gościejewie do Kapituły Tytułu Zasłużony dla Ziemi Rogozińskiej

 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się dnia 24.03.2014 r. w sali nr 20 UM w Rogoźnie. Tematem posiedzenia było omówienie działalności podległych jednostek GOPS, ZEAPO, RCK, po którym odbyła się dyskusja na temat firmy obsługującej trasę dowozów w Parkowie, Józefinowie i innych trasach. Kolejnym głównym tematem było omówienie funkcjonowanie służby zdrowia w Gminie Rogoźno, członkowie Komisji zapoznali się ze stanem usług medycznych świadczonych na naszym terenie.

Członkowie Komisji podjęli również wniosek o przyznanie Tytułu Zasłużony dla Ziemi Rogozińskiej dla Pana Eugeniusza Wielgosza.

Ponadto zgłoszone zostały również wnioski następujących treści:

„Komisja Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie wnioskuje do Pana Burmistrza o pilne wyrównanie i utwardzenie tuczniem dróg na ul. Seminarialnej od Przedszkola Motylek do remontowanej ul. Długiej oraz ul. Południowej. Po ostatnich opadach deszczu pojawiły się jeszcze większe dziury i nierówności na powyższych drogach. Dodatkowo rozpoczął się sezon działkowy, tak więc wzmożony został ruch pieszy i samochodowy na tych drogach.

Komisja wniosek ten motywuje poprawą bezpieczeństwa mieszkańców oraz uczestników ruchu drogowego na tych ulicach”.

 

„Komisja Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie wnioskuje do Pana Burmistrza o pilne zalanie masą bitumiczną dziury powstałej na drodze dojazdowej do m. Międzylesie, na wysokości posesji nr 14. Ponadto Komisja wnioskuje o dokonanie przeglądu technicznego oświetlenia na ul. Małej Poznańskiej”.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że posiedzenie Komisji odbyło się dnia 24.03 br., podczas którego członkowie dokonali analizy sprawozdania budżetu Gminy Rogoźno za 2013 rok oraz ustaliły harmonogram prac związanych z przygotowaniem wniosku o absolutorium.

 

Uwag do przedstawionych informacji nie zgłoszono.

 

XI. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o działaniach w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

Treść złożonego sprawozdania stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

Informacja z zakresu gospodarowania mieniem gminnym za okres od 26 lutego 2014 r. do 24 marca 2014 r. stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

Sprawozdanie Burmistrza z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Rogoźnie za okres od 27.02.2014 r. do 25.03.2014r. stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

Radny A. Nadolny poprosił o omówienie pkt. spotkanie w terenie z Geodetą wykonującym podział terenów Kolejowych.

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że PKP zleciało wydzielenie budynku dworca w Rogoźnie i taki projekt wstępnego zaopiniowania do Urzędu wpłynął. Dodał, że jego zdaniem jest to nie do przyjęcia ponieważ samorząd w roku 2015-2016 podjedzie do tematu przejęcia tego budynku na własność Gminy Rogoźno. Burmistrz poinformował również, że teren jest wydzielony zgodnie z ustawą i tylko właściciel decyduje jak podzielić grunt.

Radna R. Tomaszewska dopytała, czy budynek Gmina Rogoźno też ma przejąć?

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że gmina nie ma go przejąć ( nie ma takiego nakazu), choć kolej z propozycją taką będzie wychodziła. Burmistrz poinformował, że ościenne gminy dworce już po przejmowały.  Burmistrz dodał, że o tym, czy budynek ten gmina przejmie zdecyduje Rada.

 

Odnośnie interpelacji zgłoszonej przez radnego A. Nadolnego Burmistrz odpowiedział, że w dniu dzisiejszym zostało uzgodnione z Dyrektorem Szturmińskim, że pracownik RCK mógłby zostać przewodnikiem w tym Kościele. Burmistrz dodał, że czeka na wiadomość telefoniczną od Proboszcza i od Pana Wojtkowiaka, po czym uzgodniony zostanie termin spotkania, podczas którego sprawa ta zostanie omówiona.

Odpowiadając na interpelację złożoną przez radnego R. Kinach Burmistrz powiedział, że złożone wnioski nie spełniają określonych wymogów zawartych w uchwale podjętej przez Radę Miejską ( po zmianach). Burmistrz nadmienił, że wystosowane pisma dotyczyły przygotowania wniosku zgodnego z podjętą uchwałą.

 

XIII. Wolne głosy i wnioski.

Jako pierwszy głos zabrał Dyrektor ZEAPO W. Jaworski, który przeprosił za sytuację jaka miała miejsce podczas posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury. Dodał, że sprawa dotycząca dowozów dobiega do pozytywnej realizacji i ostatecznie  będzie rozstrzygnięta w najbliższym czasie.

Burmistrz B. Janus poinformował, że w dniu 24.03. br. odbyło się zebranie w Parkowie, podczas którego mieszkańcy mieli żal do Pana Burmistrza o niewłaściwy dowóz uczniów do Szkół. Burmistrz dodał, że oczywiście sytuacje takie nie mają prawa mieć miejsca i należy je wyprostować. Nadmienił, że spotkanie z Dyrektorem Szkoły i Dyrektorem ZEAPO już się odbyło, autobus został już zmieniony.

Burmistrz powiedział, że ma nadzieję, że wszystkie kwestie dotyczące dowozów zostały już omówione i  wyjaśnione. Poinformował, że spotkanie w tym temacie z przewoźnikiem również się odbędzie.

Radna R. Tomaszewska zapytała Dyrektora RCK P. Szturmińskiego na jakim etapie są rozmowy w związku z zawieszeniem działalności Chóru przy Stowarzyszeniu Absolwentów i Przyjaciół LO w Rogoźnie.

Dyrektor RCK odpowiedział, że w dniu wczorajszym odbyło się spotkanie z Dyrektorem LO Panem Kornobisem, który zobowiązał się do zorganizowania w najbliższym czasie spotkania z członkami Chóru, których zapyta, czy chcieliby oni dalej śpiewać. Dodał, że jeśli Chórzyści zgodzą się na dalszej działanie w Chórze, to omówione zostaną dalsze warianty w jaki sposób Chór ten miałby dalej funkcjonować i z jakich środków miałby zostać finansowany.

Radny A. Nadolny powiedział, że przed chwilą miała miejsce sytuacja, która nie zdarzyła się jeszcze w tej kadencji. Dodał, że Urzędnik Państwowy, Dyrektor, Samorządowiec, potrafił stanąć i przeprosić za to, że nie zapanował nad swoimi emocjami. Radny dodał, że zdarza się to bardzo rzadko i  przed postawą taką należy chylić czoła.

Radny Z. Chudzicki w imieniu własnym i właścicieli garaży na ul. Kościuszki podziękował Zastępcy Burmistrza i Panu Komendantowi SM za szybką reakcje na zgłoszoną przez niego sprawę, która dotyczyła zlikwidowania dzikiego wysypiska śmieci, które znajdowało się za tymi garażami.

Podziękował również za ustawienie znaku Uwag Dzieci przy przejściu dla pieszych przy LO w Rogoźnie.

W imieniu Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Obornikach, Burmistrz B. Janus przekazał informację, że malowanie na ul. Garbackiej, o które pytał radny H. Janus na Komisji Wspólnej kosztowało 5 706,71 zł. Dyrektor ZDP B. A. Jeran przekazał również informację, że po namowie Burmistrza Janusa wymaluje pasy na drodze do Ryczywołu.

Radny R. Dworzański poinformował, że w roku 2014 skończyły się dzierżawy zarówno Jeziora Czarnego jak i Jeziora Rogozińskiego, dzierżawy Spółki „Maj” i Stowarzyszenia Jezioro Czarne. Dodał, że wie, że jest właśnie etap podpisywania nowych umów. Zapytał, czy jest możliwość aby Rogoźno było dzierżawcą Jeziora Rogozińskiego.

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że  w powyższej sprawie odbyło się spotkanie z Dyrektorem RZGW w Poznaniu, który przychyla się aby do tego, by samorządy były dzierżawcami Jezior i obwodów rybackich, jednak z uwagi na zmiany w przepisach dzierżawa w pierwszej kolejności przysługuje dotychczasowym dzierżawcą jeśli wyrażą wolę przedłużenia umów dzierżaw. Ponadto w temacie tym zostały wystosowane pisma od Dyrektora RZGW i Marszałka Woj. Wlkp., z których wynika, że nie ma możliwości by Gmina Rogoźno stała się dzierżawcą Jeziora Rogozińskiego.

Następnie głos zabrał mieszkaniec Budziszewska Pan Kowalski, który przedstawił wniosek następującej treści: „W imieniu mieszkańców Budziszewka, w szczególności dzieci w wieku szkolnym i ich rodziców, zwracam się z prośbą o wykonanie wiaty przystankowej przy skrzyżowaniu drogi powiatowej z drogą gminną na wysokości posesji Pana Nogaja i Pana Mejzy. Dzieci z Budziszewka oczekujące na autobus szkolny w deszczowe dni jadą do szkoły przemoknięte, co powoduje ich częste przeziębianie się. Kwota około 2 tysięcy nie powinna stanowić problemu i będzie ona wydana dla dobra naszych dzieci”. Mieszkaniec Budziszewka dodał, że rodzice zwracali się niejednokrotnie do niego z tą prośbą, ponieważ wniosek taki składał również Sołtys Sołectwa Budziszewko, ale nie został on pozytywnie rozpatrzony. Dodał, że ci rodzice to są jego koledzy z lat szkolnych, Budziszewko to jest jego Ojczyzna, tu się wychował i bardzo prosi, aby wniosek ten został zrealizowany. Nadmienił, że zima w tym roku nie była zbyt sroga i wydanie 2 000 nie będzie większym problemem, biorąc pod uwagę, że Pan Burmistrz nie prawnie wydatkował 100 000 zł.

Radny M. Kutka zapytał, kiedy ostatni raz w 2014 roku odbył się pobór inkaso i jaka kwota w tym roku została z tego tytułu uzbierana. Radny zapytał również Pana T. Zygmunta, czy zostały podjęte jakieś działania na ul. Norwida, o których była mowa na Komisji GFiR. M. Kutka poinformował także, że otrzymał telefoniczne informacje od mieszkańców ul. Szarych Szeregów, że po ostatnich opadach deszczu trudno jest wyjść z domu. Poprosił, aby docelowo drogę tą utwardzić chociażby gruzem.

Burmistrz odpowiedział, że ostatnie inkaso zostało pobrane w ubiegły piątek, natomiast co do kwoty Burmistrz nie był w stanie odpowiedzieć na to pytanie.

Skarbnik Gminy poinformowała, że za ostatnią piątkową sprzedaż wpłynęło do kasy Urzędu 130 zł.

Radny M. Kutka odniósł się do wypowiedzi i powiedział, że pismo o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych wpłynęło od RIO wcześniej, więc dlaczego połata ta w dalszym ciągu zostaje pobierana,

Skarbnik Gminy odpowiedziała, ze jest naruszenie, ale nie ma innej ustawy i osoba, która sprzedaje na targowisku powinna przyjść do kasy i wpłacić tą opłatę sama, nie przez inkasenta, do momentu podjęcia dzisiaj uchwały i wejścia jej w życie.

Radny M. Kutka zapytał, czy na dobrą sprawę mieszkaniec handlujący na targowisku i który opłacił opłatę, może przyjść w poniedziałek i poprosić o zwrot tej kwoty.  

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nie. Dodała, że jeżeli dokonywał sprzedaży to nie powinien płacić inkasentowi, tylko przed rozpoczęciem sprzedaży powinien przyjść do kasy Urzędu i opłatę tę uiścić.

Radny M. Kutka zapytał, czy osoby handlujące zostały poinformowane o tym, że taka zmiana nastąpiła.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nie.

Odnośnie tematu ul. Norwida T. Zygmunt wyjaśnił, że wstępna rozmowa z geodetą się odbyła, została do omówienia tylko kwestia ustalenia szczegółów co do zakresu wykonania prac.  T. Zygmunt dodał, że trochę zaniepokoiła go informacją, którą przekazał geodeta, co do tempa sporządzenia mapy. Dodał, że informacji przedstawionych przez geodetę wynika, że Rogoźno ma problemy z obłożeniem w zakresie map cyfrowych, a taki wymóg stawia Starostwo.

Radny M. Kutka zapytał, czy mieszkańcy tej ulicy zostali poinformowani o ty, że wynikło coś, co przeciągnie wykonanie tych prac w czasie.

T. Zygmunt odpowiedział, że nikt nie został jeszcze poinformowany ponieważ spotkanie to odbyło się w dniu dzisiejszym i jako pierwsi zostali o tej sytuacji poinformowani radni.

Odnośnie ul. Szarych Szeregów Burmistrz odpowiedział, że jutro pracownik pojedzie sprawę obejrzeć.

Radny H. Janus odnośnie targowiska dodał, że jeśli ktoś ma wpłacać do Urzędu a przyjeżdża o godz. 6 rano, to nie ma na to żadnej możliwości. Radny H. Janus zapytał, czy na targowisko jest tablica informująca o jego regulaminie. Dodał, że pamięta jak radni kiedyś o zamontowanie takich tablic wnioskowali.

Burmistrz odpowiedział, że uchwała została podjęta i nie ma potrzeby aby przychodzić do Urzędu o godz. 6 rano od następnego piątku. Dodał, że wie, że tablice takie były, ale dawno na nim nie był i nie wie, czy jeszcze są.

Radny H. Janus odpowiedział, że mówił o piątku przed uchwałą, a nie o piątku po uchwale. Radny poinformował, że na uchwale, która został podjęta odnośnie inkasa brakuje podpisu radcy prawnego. Zapytał, czy uchwała ta została przez radcę zatwierdzona.

Skarbnik Gminy M. Kachlicka odpowiedziała, że uchwała została podpisana przez radcę, aczkolwiek materiały zostały radnym przesłane wcześniej aniżeli radca ją podpisał.

Radny H. Janus za przygotowanie POM-u Gościejewa podziękował również Panu P. Andrzejczakowi, którego w wcześniejszym podziękowaniu pominął.

Radny Z. Chudzicki powrócił do uchwały w sprawie poboru inkasa i powiedział, że analizował jak wygląda to w innych gminach , ponieważ w roku 2015 po odbiorze nowego targowiska przyszła Rada stanie przed dylematem, co dalej z tym zrobić. Następnie podał kilka przykładów pokazujących jak wygląda to w innych gminach.

Radny Z. Chudzicki poinformował, że w Gminie Oborniki inkasentem jest Zakład Usług Mieszkaniowych Komunalnych, który pobiera 8% tej opłaty i 92% trafia do budżetu gminy,  z czego kluby sportowe otrzymują dotację na realizację zadania publicznego, ogłoszone w formie konkursu ofert. Dodał, że w Gminie Ryczywół jest 50/50. 50% dostaje Spółdzielnia za to, że inkasuje „Samopomoc Chłopska” a 50% trafia do budżetu gminy i z tego datowane są luby.

Z Chudzicki poinformował również, że w inne ościennej gminie jest tak, że inkasentem opłaty targowej jest firma ogłoszona w przetargu przeprowadzonym przez Urząd Miejski, który dostaje 10%.

Do wypowiedzi radnego Z. Chudzickiego odniósł się Burmistrz B. Janus, który powiedział, że zgadza się z wypowiedzią radnego, dodał  że o tym, że w naszej gminie jest tak jak jest zdecydowała Rada. Burmistrz poprosił, aby na jedynym z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury członkowie zajęli się omówieniem tego tematu i wspólnie zostanie podjęta decyzja, czy ma zostać ogłoszony przetarg czy nie.

Radny Z. Chudzicki odpowiedział, że bardzo dobrym rozwiązaniem byłoby wskazanie w drodze przetargu jakiegoś przedsiębiorstwa (np. ZUKiT H. Siwiński), który oprócz poboru inkasa za targowisko, zadba również o porządek i otrzyma za to  10,15 lub 20% a reszta pieniędzy trafi w ofercie na realizację zadania publicznego dla Klubu i wtedy jest czyste i przejrzyste rozliczenie.

Radny H. Janus odnoście wypowiedzi Pana Burmistrza, aby tematem zajęła się KSSOiK, powiedział, że od takich spraw jest przede wszystkim Komisja Gospodarki albo obie Komisje wspólnie.

Radny M. Kutka dodał, że jeśli ktoś otrzyma 10% a reszta w formie dotacji oferty konkursu, to istnieje to niebezpieczeństwo, że „Wełna” tego konkursu nie wygra i zostanie bez pieniędzy.

Radny R. Szuberski odpowiedział Panu Burmistrzowi, że Rada dba o RKS „Wełna” i może w ubiegłej kadencji przekazała więcej środków, ponieważ uważa, że taka jest potrzeba. Dodał, że cała sprawa rozgrywa się o to, żeby środki te były przekazywane w sposób prawny a przez 15 miesięcy były przekazywane bezprawnie i to jest cała faza problemu.

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że ostatnio pojawił się problem, że pieniędzy tych nie można rozliczyć. Dodał, że radny sugerował, że Burmistrz może sam sobie skontrolować. Burmistrz wyjaśnił, że radny źle informuje radnych i wszystkich ludzi. Dodał, że Burmistrz nie może tego skontrolować, bo jest to inkaso, wynagrodzenie za prowadzenie targowiska. Burmistrz dodał, że analogicznie do tego musiałby również kontrolować Sołtysów, ponieważ mają oni inkaso od podatków. Burmistrz dodał, że z wypowiedzi radnego wynika, ze dwa lata temu inkaso w Wełnie było dobre i nikt nie musiał tego rozliczać. Nadmienił, że to Rada nie podjęła wówczas uchwały (wycofana z porządku obrad).

Radny R. Szuberski poinformował, że przeczytał szereg różnych opinii Regionalnych Izb Obrachunkowych, w których podaje się, że organ wykonawczy - czyli Burmistrz jako dysponent budżetu może taką kontrolę przeprowadzić, czego uczynić nie może Rada. Dodał, że posiada również szereg opinii dotyczących opodatkowania wynagrodzenia za pobór opłaty targowej. Dodał, że Pan Burmistrz nie może powiedzieć, że nie może tego skontrolować, ponieważ należy to gruntownie zbadać. Poinformował, że kiedy wypowiadał się na KR, to Pan Burmistrz powiedział z drwiącym uśmiechem, że radny nie ma racji. Dodał, że okazało się, że to co powiedział, sprawdziło się.  

Burmistrz B. Janus zapytał radnego R. Szuberskiego, którą opinią ma się kierować.

Radny R. Szubesrki odpowiedział, że jeśli Pan Burmistrz ma dwóch radców prawnych i nie wie, która z przygotowanych opinii prawnych jest właściwa, to on taka opinię dla Pana Burmistrza przygotuje i będzie to opinia bezpłatna.

 

Na zakończenie Pan Burmistrz poinformował, że w dniu wczorajszym została podpisana umowa na wykonanie dwóch świetlic wiejskich w Jaraczu i Karolewie.

 

Przewodniczący Rady Z. Hinz poinformował, że w miesiącu kwietniu mija termin składania oświadczeń majątkowych.

 

 

XIII. Zakończenie.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Hinz trzykrotnym uderzeniemLaską Przewodniczącegozakończył obrady XLII Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

 

Posiedzenie zakończono o godz. 20:40

Protokół sporządziła M. Markiewicz

Rogoźno, dnia 16 marca 2014 r.

 

drukuj pobierz pdf