Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: PROTOKÓŁ nr LXII/2018 z LXII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 25 kwietnia 2018 r. o godz. 16.00 w Sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr LXII/2018 
 
z LXII Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 25 kwietnia 2018 r. o godz. 16.00 
 
LXII Sesja zwołana została przez Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Henryka Janusa na dzień 25 kwietnia 2018 roku, na godz. 16.00 w Sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. Wojska Polskiego 4. 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Henryk Janus, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom. Po powitaniu Pań i Panów Radnych, Pana Burmistrza, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych, radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz zaproszonych gości, przystąpiono do realizacji programu sesji. Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w Sesji bierze udział 14 radnych.  Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych z sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności sołtysów z sesji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Lista obecności gości z sesji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady P. Wojciechowskiego. 
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z  sesji  LIX, LX, LXI - VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.
 4. Pytania do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz pytania Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego do Radnych Rady Miejskiej    w Rogoźnie i Burmistrza Rogoźna.
 5. Ocena działalności finansowej podległych jednostek GOPS, ZAMK, ZEAPO, RCK.
  1. wystąpienia gości, oraz dyskusja
 6. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  1. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działki nr 1846, położonej w Rogoźnie przy ul. Mała Poznańska,
  2. wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 1346/2, położonej w Rogoźnie przy ul. Orzeszkowej, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oraz udzielenie bonifikaty od ceny ww. nieruchomości gruntowej,
  3. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym działki nr 71, 95, 96 w Rogoźnie,
  4. nadania nazwy ulicy w miejscowości Owczegłowy,
  5. zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2018,
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 8. Sprawozdanie i stopień zaawansowania prac związanych z przebudową Pl. Karola Marcinkowskiego w Rogoźnie.
 9. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zakończenie.

Ad. 2. Przyjęcieporządkuobrad.Porządek został przyjęty jednogłośnie przez wszystkich obecnych radnych, po wycofaniu z porządku obrad ppkt e) pomocy finansowej dla powiatu obornickiego i ppkt f) pozostawienia środków obrotowych za rok 2017 samorządowego zakładu budżetowego  Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie.  Ad. 3 Przyjęcieprotokołów.            Protokoły z sesji nr :            - LIX – został przyjęty 11 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym”,            - LX – został przyjęty 10 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących”,            - LXI – został przyjęty 10 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących”, Ad. 4. Pytania do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz pytania Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego do Radnych Rady Miejskiej    w Rogoźnie i Burmistrza Rogoźna.   Brak Ad. 5. Ocena działalności finansowej podległych jednostek GOPS, ZAMK, ZEAPO, RCK.Materiały z informacjami sprawozdawczymi stanowią załącznik do niniejszego protokołu.Do sprawozdania pani kierownik Eweliny Kowalskiej z GOPS-u radni nie zgłosili uwag i pytań.Do sprawozdania pana dyrektora Marka Mysłka pan radny Hubert Kuszak zgłosił pytanie, co wchodzi w skład w wykazanym zestawieniu należności lokali użytkowych, co to za lokale? Pan dyrektor odpowiedział radnemu, że może to być np. garaż, sklep, ciastkarnia itp. Radny zapytał, dlaczego zadłużenie trwa ponad 12 m-cy? Pan dyrektor odpowiedział, że niektóre z tych spraw są skierowane do sądu i wynika to z czasu rozpatrzenia takiej sprawy w sądzie. Do sprawozdania CUW, które przedstawiła pani Małgorzata Makowska radni nie zgłosili uwag i pytań. Do sprawozdania RCK, które przedstawił pan dyrektor Marcin Matuszewski, radni nie zgłosili uwag, jednak pan radny Hubert Kuszak zwrócił uwagę na brak informacji o patronce muzeum – na co pan dyrektor wskazał właściwe miejsce na stronie muzeum.

 

Ad. 6. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

 1. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działki nr 1846, położonej w Rogoźnie przy ul. Mała Poznańska,
 2. wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 1346/2, położonej w Rogoźnie przy ul. Orzeszkowej, przeznaczonej do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oraz udzielenie bonifikaty od ceny ww. nieruchomości gruntowej,
 3. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym działki nr 71, 95, 96 w Rogoźnie,
 4. nadania nazwy ulicy w miejscowości Owczegłowy,
 5. zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2018,

Wszystkie uchwały wraz z autopoprawkami zostały przyjęte przez radnych jednogłośnie.

 

Ad. 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Informacja  Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie  o udziale w spotkaniach i działaniach podejmowanych w okresie od  21 marca do 25 kwietnia 2018 roku.

 •  22.03. – Zebranie Wiejskie Sołectwa Owieczki
  • Zebranie Wiejskie Sołectwa Owczegłowy
 •  23.03. – Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodno-Melioracyjnej w Rogoźnie
 •  26.03. -  Zebranie Wiejskie Sołectwa Karolewo
 •  28.03. - Zebranie Wiejskie Sołectwa Gościejewo
 •  04.04. – Posiedzenie Rady Społecznej SP ZOZ w Obornikach
 •  09.04. – Spotkanie z kierownictwem Lech Poznań Football Academy - Rogoźno
 •  16.04. –  Rada Sołecka Sołectwa Gościejewo
 •  22.04. –  Rozpoczęcie sezonu motocyklowego w Gminie Rogoźno
 •  23.04. – Posiedzenie KGFiR

 

W zastępstwie:

 

 • 23.03. – Maciej Kutka – Zebranie Wiejskie Sołectwa Słomowo
 • 24.03. - Sebastian Kupidura -  Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD im. K. Marcinkowskiego

 

Do informacji Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym .

 

W zastępstwie Przewodniczącego RM - Paweł Wojciechowski

 • 8.04.2018 - Spływ przyjaźni . Udział w Mszy Św. , spływ kajakowy.
 • 12,13.04.2018 - Zjazd Przewodniczących RM / WOKISS
 • 18.04.2018 - obchody 78 rocznicy deportacji Polaków na Sybir
 • 22.04.2018 - otwarcie sezonu motocyklowego  / targowisko miejskie

 

Ostatnie posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbyło 19 kwietnia 2018 roku wSzkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Budziszewku.

W posiedzeniu uczestniczyli: Burmistrz Roman Szuberski, Zastępca Burmistrza Renata Tomaszewska, Sekretarz Marek Jagoda, Skarbnik Maria Kachlicka, Dyrektor Szkoły Mirosława Niemier oraz Kierownik Wydziału Roman Piątkowski.

 

Komisja obradowała w pełnym składzie.

Tematem posiedzenia było zapoznanie członków Komisji z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Budziszewku. Temat zreferowała i na pytania radnych odpowiadała Pani Dyrektor Mirosława Niemier.

Podczas posiedzenia zaopiniowano projekty uchwał na dzisiejszą sesję Rady Miejskiej. Członkowie Komisji wydali także negatywną opinię dotyczącą sprzedaży nieruchomości gminnej umiejscowionej przy Pl.K.Marcinkowskiego.

 

Dnia 17.04.2018r odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, której tematem była analiza dofinansowań wybranych Organizacji Pożytku Publicznego.

W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji Rewizyjnej   w pełnym składzie.

Po przeanalizowaniu  materiałów dotyczących udzielonych dotacji wybranych podmiotów, sprawozdań końcowych z wykonania zadań publicznych, umów o wsparcie realizacji zadań, ofert oraz zestawienia dokumentów – faktur, rachunków, umów o dzieło Komisja Rewizyjna stwierdziła  co następuje :

 

WOPR Woj. Wielkopolskiego Oddziału Miejsko- Powiatowego w Rogoźnie, otrzymał dotacje do realizacji zadań:

 • Szkolenia Ratownicze i działania prewencyjne WOPR 2017  - dotacja w kwocie 19 000,00zł wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z umową
 • Obóz rekreacyjno – szkoleniowy dla dzieci i młodzieży „Budziszewko 2017” – dotacja w kwocie 4 000,00 zł wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z umową
 • Organizacja miejsca do kąpieli w Rogoźnie 2017 – dotacja w kwocie 18 000,00 zł w tym dotacja 17665,01 zł  wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z umową, zwrócono 334,99 zł
 • Organizacja miejsca do kąpieli w Nienawiszczu 2017 – dotacja w kwocie 20 000,00 zł w tym dotacja 19 569,12 wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z umową, zwrócono 430,88 zł

Towarzystwo Przyjaciół Rogoźna –  otrzymało dotacje do realizacji zadań:

 • Umuzykalnianie dzieci i młodzieży – dotacja w kwocie 10 000,00 zł wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z umową
 • Modernizacja i doposażenie placówki bazy dydaktycznej Społecznej Szkoły Muzycznej w Rogoźnie – dotacja w kwocie 10 000,00 zł wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z umową

UKS Dwójka –  otrzymała dotacje do realizacji zadań:

 • Organizowanie zajęć żeglarskich - dotacja w kwocie 11 000,00 w tym dotacja 10 841,62 zł wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z umową, zwrócono 158,38 zł
 • Rozwijanie sprawności ruchowej dzieci  i młodzieży – koszykówka – dotacja w kwocie 11 000,00 w tym 10 956,35 zł wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z umową,zwrócono43,65 zł
 • Organizowanie zajęć sportowych w zakresie piłki koszykowej - dotacja w kwocie 9000,00 wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z umową

Klub Żeglarski „Kotwica” – otrzymał dotacje do realizacji zadań:

 • Organizowanie zajęć żeglarskich w 2017 roku – dotacja w kwocie 24 000,00 wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z umową
 • Regaty  o Puchar Burmistrza Rogoźna – dotacja w kwocie 1500,00 wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z umową

Ponad to Komisja Rewizyjna zwróciła uwagę na:

 • brak faktur w zadaniu „Regaty  o Puchar Burmistrza Rogoźna”
 • brak opisu faktur w zadaniu „Organizowanie zajęć żeglarskich”
 • brak  faktur w zadaniu „Organizowanie zajęć żeglarskich w 2017 roku”

 

Pan radny Hubert Kuszak poprosił pana wiceprzewodniczącego Pawła Wojciechowskiego o informację, czego dotyczył zjazd przewodniczących ?

Wiceprzewodniczący poinformował, że spotkanie dotyczyło nowych regulacji w prawie wodnym

 1. Ustalanie tzw. opłaty retencyjnej
 2. Nowe zasady organizacji kąpielisk
 3. Obowiązki gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczę utrzymywania i budowy urządzeń melioracji wodnej
 4. Zagadnienia prawne dot. opracowania nowych taryf oraz regulaminu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków
 5. Zmiany w procedurze wydawania decyzji środowiskowych wynikające z nowego Prawa wodnego oraz system eSesja w świetle obowiązku głosowania imiennego i transmitowania obrad na żywo przez Internet.

Ad. 8 Sprawozdanie i stopień zaawansowania prac związanych z przebudową Pl. Karola Marcinkowskiego w Rogoźnie.

Temat streścił i przedstawił pan kierownik Paweł Andrzejczak. Kierownik powiedział m.in., że odebrano już połowę prac w muzeum, obecnie prace są prowadzone zgodnie z przyjętym harmonogramem. Gotowa jest już sala etnograficzna – po wymianie elektryki, parkietu i okna, malowaniu; sala wystaw czasowych – obecnie trwają prace remontowe; sala ślubów – położony parkiet, wymiana okien, elektryki; klatka schodowa – szpachlowanie, malowanie; Pl. Karola – zakończone prace szczelności gazociągu, instalacji wodociągowej i elektrycznej.

Radny Kuszak zapytał, kiedy będzie postawiony pomnik w miejscu ściętego drzewa przy SP2 ? Pan burmistrz poinformował radnego, że krzyż Sybiracko – Katyński będzie wykonany wg projektu i zamontowany do połowy września. Radny dopytał co z drugim pomnikiem ? Burmistrz poinformował, że wzór jest nieco inny niż zakładano pierwotnie, jednak członkowie „Solidarności” wzór zaakceptowali i termin założony jest to połowy września.

 

Ad. 9. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady.

 

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ROGOŹNA

z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Rogoźnie za okres od  21.03.2018 r. do 25.04.2018 r.

 1. Uchwała nr LIX/534/2018 w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Rogoźno w 2018 roku, przesłana do WUW, ogłoszona w Dz.U. poz 2486 z dnia 23.03.2018,
 2. Uchwała nr LIX/535/2018 w sprawie podziału Gminy Rogoźno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym, przesłana do WUW, ogłoszona w Dz.U. poz 2487 z dnia 23.03.2018,
 3. Uchwała nr LIX/536/2018 w sprawie podziału Gminy Rogoźno na obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, przesłana do WUW, ogłoszona w Dz.U. poz 2488 z dnia 23.03.2018,
 4. Uchwała nr LIX/537/2018 w sprawie udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Bp. w Pruścach), przesłana do WUW i RIO,
 5. Uchwała nr LIX/538/2018 w sprawie udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków(Parafia Rzymskokatolicka pw. N.M.P. Królowej Świata i św. Małgorzaty w Parkowie), przesłana do WUW i RIO,
 6. Uchwała nr LIX/539/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła, przesłana do WUW i RIO,
 7. Uchwała nr LIX/540/2018 w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2018 rok, przesłana do WUW
 8. Uchwała nr LIX/541/2018 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego, przesłana do WUW i RIO,
 9. Uchwała nr LIX/542/2018 w sprawie zmiany uchwały nr LVII/529/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego, uchwała przesłana do WUW i RIO,
 10. Uchwała nr LIX/543/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2018, przesłana do WUW i RIO, ogłoszona w Dz.U. poz 2485 z dnia 23.03.2018
 11. Uchwała nr LIX/544/2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2037, przesłana do WUW,
 12. Uchwała nr LIX/545/2018 w sprawie uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia  umowy   najmu  lokalu użytkowego, przesłana do WUW.

 

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Rogoźna w okresie międzysesyjnym
   od 21 marca 2018r. do 25 kwietnia 2018r.
 
22 marca - udział w zebraniu Sołectwa Owieczki (z-ca burmistrza)
  - udział w zebraniu Sołectwa Owczegłowy (z-ca burmistrza)
23 marca - udział w walnym zebraniu delegatów Gminnej Spółki Wodno-   Melioracyjnej.
  - udział w zebraniu Sołectwa Słomowo. (z-ca burmistrza)
24 marca - udział w zebraniu sprawozdawczym ROD im. K. Marcinkowskiego.(z-ca burmistrza)
  - udział w walnym zebraniu sprawozdawczym OSP w Rogoźnie.
26 marca - udział w zebraniu Sołectwa Karolewo. (z-ca burmistrza)
27 marca - udział w podpisaniu  umowy na przebudowa budynku przy ul. Fabrycznej w Rogoźnie.
  - wizyta u Notariusza- Rogoźno.
  - udział w zebraniu Sołectwa  Budziszewko. (z-ca burmistrza)
28 marca - udział w zebraniu Sołectwa Gościejewo. (z-ca burmistrza)
29 marca - udział w śniadaniu Wielkanocnym  z pracownikami CIS.
  -udział w oficjalnym otwarciu  hali produkcyjnej spółki Sofastyl.
03 kwietnia - udział w Sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym. (z-ca burmistrza)
06 kwietnia - udział w Walnym Zebraniu Członków SJST „Komunikacja”
  - udział w Zebraniu Sprawozdawczym PZD Ogródków Działkowych  „Czerwony Mak”
07 kwietnia - udział w  otwarciu corocznej akcji Gminnego Sprzątania Jezior.(z-ca burmistrza)
08 kwietnia - udział w otwarciu spływu Kajakowego – „Spływ Przyjaźni”
09 kwietnia - udział w spotkaniu zorganizowanym przez Wojewodę Wielkopolskiego dotyczącym infrastruktury drogowej.
  -udział w spotkaniu z przedstawicielem  BGK dotyczącym realizacji inwestycji ze środków Jessica 2.
10 kwietnia -wręczanie Kart Seniora.
  - podpisanie umowy na  dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.
  - udział w zebraniu Sołectwa  Pruśce.
13 kwietnia - udział w zebraniu Sołectwa  Garbatka.
17 kwietnia - udział i wręczanie medali w zawodach młodzieżowych „Sprawni jak Żołnierze”
  - udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.
  - udział w Sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym.
18 kwietnia - udział w obchodach 78 rocznicy  Deportacji Polaków na Syberię.
  - wizyta u notariusza - Rogoźno.
19 kwietnia - wizyta u notariusza - Oborniki.
  - udział w posiedzeniu komisji  SSOiK w  SP w Budziszewku.
20 kwietnia - udział w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników MEGAWAT.
21 kwietnia -udział w Rajdzie Rowerowym z radnymi i mieszkańcami Gminy Rogoźno.
22 kwietnia - udział w otwarciu Sezonu Motocyklowego.
23 kwietnia - udział w posiedzeniu komisji Gospodarki ,Finansów i Rolnictwa.
24 kwietnia - podpisanie umowy z BGK - kredyt długoterminowy.

Pan radny Zbigniew Chudzicki zapytał pana burmistrza, czy był obecny na spotkaniu Klubu Sportowego „Wełna”?

Pan Roman Szuberski odpowiedział, że nie uczestniczył w tym spotkaniu, ponieważ nie otrzymał zaproszenia.

 

Ad. 10. Interpelacje i zapytania radnych.

Pan radny Hubert Kuszak złożył interpelację: W związku z wieloma pytaniami mieszkańców oraz innych zainteresowanych osób, proszę o zajęcie stanowiska i konkretną odpowiedź na pytanie czy w Rogoźnie na Jeziorze Rogozińskim obowiązuje strefa ciszy?

Ze względu na rozpoczynający się sezon proszę o szybką odpowiedź.”

 

Pan radny Zbigniew Chudzicki złożył interpelację: „W związku z pozytywną odpowiedzią na mój wniosek złożony na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury, dnia 19 października 2017 roku, dotyczący rozważenia możliwości organizacji płatnej strefy kibica podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej, które odbędą się w Rosji od 14 czerwca do 15 lipca 2018 r. przez Rogozińskie Centrum Kultury. Zwracam się z uprzejmą prośbą o podjęcie niezbędnych działań w celu uzyskania licencji wydawanej przez TYP.

Telewizja Polska przygotowała ofertę dla Stref Kibica w całym kraju. Nie tylko dla największych podmiotów, ale naprawdę dla wszystkich, którzy chcą wspólnie świętować sukcesy polskiej drużyny narodowej.

Oferta jest skierowana do samorządów, agencji reklamowych, jednostek kultury czy innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Stefa Kibica może być organizowana na placach i skwerach oraz w ośrodkach kultury, pubach i restauracjach, Każda Strefa Kibica, która uzyska stosowne pozwolenie i licencję, zostanie wpisana na Oficjalną Listę Stref Kibica. O niezbędne dla Stref Kibica licencje i zgody można ubiegać się tylko do 9 maja 2018 (włącznie). Ostateczny termin zgłoszeń dla zgody sygnałowej do 31.05.2018 (włącznie). Wszelkie informacje i formularz zgłoszeniowy dostępne są na specjalnej stronie internetowej www.licencje.tvp.pl.

Koszt zgody sygnałowej TYP na wszystkie spotkania MŚ wynosi 2000 zł netto, a koszt licencji FIFA dla publiczności pokazu niekomercyjnego i komercyjnego do 1000 osób - 1000 USD.

W związku z powyższym wnoszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Czy Gmina Rogoźno przygotuje zmianę do budżetu i pokryje koszt ok. 6000 tyś złotych potrzebnych na wykup licencji TYP ( jeśli wstępy na mecze będą biletowane to znaczna część tej kwoty wróci do Rogozińskiego Centrum Kultury).
 2. Czy Rogozińskie Centrum Kultury podejmie się organizacji pierwszej w historii Gminy Rogoźno płatnej strefy kibica ? .”

 

 

Ad. 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Brak

 

Ad. 12. Wolnegłosyiwnioski.

            Pan przewodniczący w tym punkcie poinformował radnych o terminie kolejnej sesji oraz o braku qurum na Kapitule, która tego dnia poprzedzała obrady sesji. Pan Henryk Janus powiedział, że kolejne zebrania Kapituły będą odbywały się po komisjach w Urzędzie Miejskim.

Pan przewodniczący podziękował za udział w rajdzie z udziałem burmistrza i radnych oraz pani Katarzynie Erenc – Szpek za obsługę.

Pan radny Adam Nadolny podziękował radnemu: Perlicjanowi, Kinachowi, Zarankowi, Chudzickiemu, Kolanowskiej, Erenc – Szpek za wprowadzenie poprawki do budżetu w spr. zwiększenia kwoty na zabytki. Radny dodał, że być może kolejni radni w nowej kadencji będą mieli inne podejście do tej sprawy. Pan Nadolny powiedział, że dziwi się co niektórym radnym, którzy noszą sztandar, na którym jest napis „Bóg, Honor, Ojczyzna” . Pan przewodniczący Rady miejskiej odniósł się do powyższej wypowiedzi, tłumacząc iż jeżeli złożony wniosek parafii z Parkowa, był o wartości wyższej niż kosztorys, to nawet nie powinien być rozpatrywany, natomiast takie remonty jak remont dachu w Pruścach – wykonuje się całościowo. Natomiast jeżeli chodzi o malowanie, to budynek maluje się w całości, a nie połowę budynku, żeby nie było różnic, dlatego radni byli za 100% dotacja dla Prusiec. Część środków parafia już posiadała, natomiast o tyle ile prosił ksiądz we wniosku tyle otrzymał, żeby wykonać to w jednym roku a nie w dwóch. Pan radny Paweł Wojciechowski dodał, że zabytki nie znajdują się tylko w ?Parkowie, ale też w Rogoźnie, w Wełnie, w Pruścach i taki podział środków jaki został obecnie dokonany jest w końcu sprawiedliwy i nie jest tak jak przy drogach, że Parkowo jest na czele w porównaniu z innymi miejscowościami. Pan radny Nadolny powiedział, że porównując swój okręg do okręgu pana radnego Kuszaka – to radny Nadolny „jest ubogim krewnym”.  Radny zwracając się do wypowiedzi pana Henryka Janusa, zwrócił uwagę, że chodziło mu o 30 tys, które pani radna Erenc – Szpek zaproponowała by dołożyć – bo jeżeli było by to 40 tys i proboszcz zorganizowałby drugie 40 tys można by malowanie wykonać. Natomiast jeżeliby tych środków nie było, ksiądz w ogóle by do tematu nie podszedł. Pan radny dodał, że zabrakło dobrej woli, ponieważ znajdują się środki na różne „pierdoły” – kiełbaski, festyny, zespoły, które inkasują 40-50 tys zł i dodał, że będzie inna rada i to ona będzie decydowała. Pan przewodniczący Janus odniósł się do wypowiedzi pana Nadolnego, wskazując że nie słyszał by kiedykolwiek w Gminie Rogoźno był zespół za 50 tys zł, natomiast jeżeli chodzi o pikni czy festyny to sołectwo decyduje jaką kwotę na to przeznacza. Natomiast jeżeli chodzi o kościół to Pruśce otrzymały dotację po raz pierwszy, a ksiądz brakującą kwotę potrafił zorganizować przed złożeniem wniosku. Pan radny Krzysztof Nikodem zwrócił uwagę panu radnemu Adamowi Nadolnemu, by nie obrażał radnych, ponieważ w głosowaniu nikt z radnych nie kierował się niechęcią do proboszcza z Parkowa, a jedynie walorami ekonomicznymi. Pan radny Maciej Kutka również odniósł się do tego tematu i wyjaśnił, że jakiś czas temu powstała niepisana umowa, że wnioski o dofinansowanie nie będą składały parafie, które już wcześniej taka pomoc uzyskały. Pan radny Nadolny też za tym pomysłem podniósł rękę i pan Kutka dodał, że chodzi tu o zasadę i podziękował radnym, którzy nie zostali wymienieni przez radnego Nadolnego, za to że byli zgodni w imię zasady ustalonej w roku 2017.

Pan radny Nikodem zwrócił się z prośba do pana Nadolnego, by informował księdza o faktach, a nie przekręcał informacje. Pan Nadolny zapytał, co pan Nikodem ma na myśli, ponieważ żadnej rozmowy z księdzem nie było.

Pan radny Sebastian Kupidura zaznaczył, że parafia w Parkowie nie jest taka biedna, ponieważ otrzymała już 107 tys zł., a parafia ducha Św. 77,5 tys zł. Pan radny Kutka powiedział, że motywem jego głosowania było, to by być fair w stosunku do proboszczów z parafii w Rogoźnie, którzy dotrzymali słowa i zastosowali się do zasad ustalonych z przed roku. Pan radny Wojciechowski dodał, że obecny podział środków jest najbardziej sprawiedliwy. Pan Adam Nadolny odpowiedział radnemu, że jest innego zdania.

            Pan sołtys Zbigniew Nowak poprosił o wyjaśnienie funkcji sołtysa w szacowaniu strat w prawie łowieckim – czy sołtys będzie angażowany? Pan sekretarz Marek Jagoda wyjaśnił, że przedstawiciele jednostek pomocniczych zostali wyznaczeni do udziału w szacowaniu strat, druga rzecz to sa w tym zakresie wątpliwości, które są wyjaśniane np. osoby, które miałyby wspomóc sołtysów. Pan wiceprzewodniczący Wojciechowski zapytał, czy są już złożone wnioski, bo jak wiadomo komisja szacująca ma na to 7 dni? Pan Piotr Płoszczyca wyjaśnił, że w obecnej chwili obowiązuje stare rozporządzenie, które ma się nijak do nowych przepisów, z treści nie wynika jak szkody powinny być szacowane – pan Płoszczyca dodał, że nie ujmując wiedzy sołtysom nie są oni rzeczoznawcami w tej kwestii. Pan burmistrz dodał, że nadleśnictwo w niedługim czasie będzie prowadziło w tym zakresie szkolenia, na które wydelegowany zostanie kierownik lub pracownik wydziału ochrony środowiska i wtedy zostanie wydana opinia na ile ta wiedza jest wystarczająca by wspomóc pracę sołtysa w szacowaniu strat.

Pan sołtys Zbigniew Nowak powiedział, że jego zamiarem nie jest wywoływanie dyskusji w tym temacie, a jedynie uzyskanie wiadomości jaki charakter ma mieć funkcja sołtysa w szacowaniu i dodał, że z jego informacji wynika iż sołtys to jedynie osoba nadzorująca, która nie musi posiadać dokładnych wiadomości z zakresu prawa łowieckiego.

Pan radny Hubert Kuszak zgłosił apel by wnętrze skatparku wyłożyć matą lub miękkim tworzywem. Pan kierownik Paweł Andrzejczak odpowiedział, że będzie to wykonane w najbliższym czasie.

Pan radny Chudzicki powiedział, że już wiadomo – iż gmina przejęła ośrodek „za jeziorem” i zapytał, kto będzie zarządzał i jak to będzie wyglądało? Pan burmistrz Roman Szuberski powiedział, że obiekt został przejęty w dniu 25 kwietnia przez komisję powołana zarządzeniem burmistrza. Do końca maja osoby nadzorującej będzie pełniła pani Krystyna Górzna, która jest podległa dyrektorowi RCK. W porozumieniu z panem dyrektorem są przyjęte pierwsze osoby np. do recepcji, a 29 kwietnia przyjedzie pierwsza grupa kajakarzy. Na zakończenie pan burmistrz dodał, że ma nadzieję, iż za jakiś czas kiedy ośrodek zostanie odnowiony zacznie spełniać swoją rolę by przyciągnąć jak najwięcej turystów.

 

Ad. 13.  Zakończenie.

Posiedzenie sesji zakończono o godz. 19.00 trzykrotnym uderzeniem laski przez pana przewodniczącego Henryka Janusa – protokołowała Anna Mazur.

 

 

drukuj pobierz pdf