Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa: Protokół nr 26/2013 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej odbytego w dniu 18 lutego 2013 r. o godz. 12.00 w sali nr 20 UM w sali Rogozińskiego Centrum Kultury

PROTOKÓŁ 26/2013

z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 18 lutego 2013 r. o godz. 12.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Andrzej Olenderski.

Radny A. Nadolny uczestniczył w posiedzeniu w godz. 12.20-15.40.

Radny Z. Hinz opuścił salę obrad w godz. 14.05-15.15.

Radny R. Kinach uczestniczył w posiedzeniu do godz. 15.30, radny M. Połczyński uczestniczył w posiedzeniu do godz. 16.05, radny H. Janus do godz. 17.15.

Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji GFiR.
  5. Budowa obwodnicy miasta Rogoźna:

a)       prezentacja działań poczynionych przez Radę Miejską w Rogoźnie i Radę Powiatu w Obornikach, w sprawie budowy obwodnicy dla miasta Rogoźna,

b)       stanowisko Burmistrza Rogoźna w przedmiotowej sprawie,

c)       wystąpienia zaproszonych gości w temacie budowy obwodnicy dla miasta Rogoźna:

- Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

d)       składniki kosztów tworzących cenę usługi w zakresie oświetlenia oraz konserwacji urządzeń elektrycznych na terenie gminy,

e)       warianty umów handlowych w zakresie czynności zabiegów eksploatacyjnych w energetycznych sieciach oświetleniowych,

f)        planowane oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy,

g)       wystąpienie przedstawiciela Gminy Rogoźno i zaproszonych Gości,

h)       dyskusja uczestników obrad.

  1. Aktualna sytuacja w zakresie zimowego utrzymania dróg:

a)       wystąpienie przedstawiciela Gminy Rogoźno i zaproszonych Gości,

b)       dyskusja uczestników obrad.

  1. Omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.
  2. Wolne głosy i wnioski. 
  3. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący A. Olenderski stwierdził, że na 8 członków Komisji w obradach bierze udział 7 członków Komisji – jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków.

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 7 głosami „za” w obecności 7 członków Komisji.

 

Protokół nr 25/2013 został przyjęty jednogłośnie 7 głosamizaw obecności 7 członków Komisji.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 5 – budowa obwodnicy miasta Rogoźna.

Przewodniczący A. Olenderski powiedział, że posiedzenie Komisji spowodowane jest problemami, jakie wywołuje obecny ruch drogowy odbywający się na drodze wojewódzkiej nr 241, przebiegającej przez miasto Rogoźno. Sposobem na rozwiązanie narastającego problemu komunikacyjnego, jest budowa obwodnicy.

a) prezentacja działań poczynionych przez Radę Miejską w Rogoźnie i Radę Powiatu w Obornikach, w sprawie budowy obwodnicy dla miasta Rogoźna,

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że posiedzenie Komisji poświęcone jest budowie przyszłej obwodnicy Rogoźna – miasta o bogatej przeszłości historycznej, którego prawdziwym bogactwem jest zabytkowa część starego miasta, zlokalizowana głównie przy drodze wojewódzkiej nr 241. Nasilający się ruch ciężkich samochodów transportowych – często przeładowanych w nadmierny sposób, dewastuje zabytkową część starego miasta, która na oczach swoich właścicieli ulega zniszczeniu, którego skutki trudno przewidzieć. Można naocznie się przekonać, że na wąskiej ul. Kościelnej, nie mogą płynnie przejechać obok siebie dwa samochody ciężarowe. Kierowcy często muszą się zatrzymać, aby wjechać na chodnik chcąc uniknąć kolizji, co stwarza dodatkowe zagrożenie dla przebywających tam osób. Dodał, że trudno się dziwić mieszkańcom tej części miasta, którzy w desperacki sposób blokują ruch samochodów, dając tym samym wyraz swego niezadowolenia i sygnał, że taki stan rzeczy trwać dalej nie może. Docierają również sygnały, że blokady będą kontynuowane, co z pewnością skomplikuje i tak już napiętą sytuację. Poinformował, że temat budowy obwodnicy ma już długą historię i był sygnalizowany przez ówczesne władze samorządowe już w latach 70-tych. Decydenci zapewniali nas, że realizacja inwestycji będzie możliwa w przyszłych planach inwestycyjnych. Słowo „przyszłych” nabrało jednak bezterminowego znaczenia i nie doczekało się realizacji do dnia dzisiejszego. W maju 2012 r. zarówno Rada Powiatu Obornickiego, jak również Rada Miejska w Rogoźnie, podjęły w drodze uchwał apel w sprawie konieczności budowy wspomnianej obwodnicy. Treść apelu została przesłana do: Przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego: p. Ajchlera, Bugajskiego, Berendta, Kado, Mikołajczaka, Niedbały, Porzucek i Szopińskiego. Poinformował, że temat budowy obwodnicy był wielokrotnie poruszany na posiedzeniach komisji problemowych i sesjach Rady Miejskiej, czego potwierdzeniem są zgłaszane interpelacje i zapytania radnych. Przypomniał, że 27.06.2012 r. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie wniosku o przeznaczenie środków finansowych na budowę obwodnicy Rogoźna, która została skierowana do władz samorządu Województwa Wielkopolskiego, z prośbą o uwzględnienie tej inwestycji w najbliższej Wieloletniej Prognozie Finansowej. Ponadto samorząd Rogoziński w dniu 30.04.2008 r. przyjął Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rogoźno, z późniejszymi zmianami uchwalonymi w 2009 r. – zapisane są treści związane z tą inwestycją. W punkcie 8 – kierunki rozwoju i zasady funkcjonowania układu drogowego czytamy: „przewiduje się realizację obwodnicy drogowej miejscowości Rogoźno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241, po północnej drodze miasta”. Zaś w planie zagospodarowania przestrzennego województwa zostały zapisane jedynie propozycje zadań wśród których, dla terenu Rogoźna wymieniono: „realizację obwodnicy dla miejscowości Rogoźno, położonej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241”. W treści wspomnianego dokumentu wskazuje się na konieczność budowy obwodnicy – aczkolwiek zagadnienia to nie zostało szerzej rozwinięte. Kluczowym jednak i w zasadzie jedynym konkretnym rozwiązaniem w tym zakresie, jest ujęcie przebiegu projektowanej drogi w rysunku szkicowym.

 

b) stanowisko Burmistrza Rogoźna w przedmiotowej sprawie,

Burmistrz Rogoźna zwrócił uwagę, że budowa obwodnicy Rogoźna zależy od decyzji radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Gdy wspomniana inwestycja zostanie umieszczona w planach inwestycyjnych województwa, będzie można określić termin jej realizacji. Urząd Miejski przesłał do Marszałka Województwa Wielkopolskiego wykaz potrzebnych inwestycji, które mogłyby być finansowane ze środków unijnych perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Przypomniał, że budowa obwodnicy miasta Rogoźna stanowi od wielu lat przedmiot starań władz samorządowych i mieszkańców. W tym czasie rozważano wiele koncepcji jej budowy. Najbardziej newralgicznym odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 241 przebiegającej przez Rogoźno jest ul. Kościelna. W 2003 r. Stowarzyszenie „Komunikacja” sfinansowało opracowanie koncepcji obwodnicy Rogoźna. W dniu 24.07.2003 r. zawarto umowę z biurem „Transprojekt” z Warszawy, na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej obejścia drogowego miasta Rogoźna. Koncepcja została zaopiniowana przez GDDKiA w Poznaniu, WZDW i Stowarzyszenie „Komunikacja”. Do realizacji został wybrany tzw. wariant IV, który ma przebiegać od m. Marlewo do skrzyżowana drogi krajowej nr 11 z drogą powiatową w m. Ruda. Stowarzyszenie „Komunikacja” w październiku 2013 r. przekazało koncepcję budowy obwodnicy Rogoźna WZDW w Poznaniu. Poinformował, że w 2003 r. wystąpił do Agencji Nieruchomości Rolnych o zabezpieczenie terenu pod budowę obwodnicy. Ponadto zwrócił się do Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz WZDW o ujęcie inwestycji w planach finansowych, jednak do dziś nie została uwzględniona. W kwietniu 2011 r. odbyło się spotkanie z radnym J. Kado i przedstawicielami Rady Miejskiej w przedmiotowej sprawie. Z inicjatywy radnego J. Kado odbyło się również spotkanie z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego W. Jankowiakiem. W 2012 r. ANR w Pile poinformowała, że przystępuje do sprzedaży działki, na której ma być budowana obwodnica. Wówczas WZDW odpowiedziało ANR iż inwestycja pn. budowa obwodnicy nie jest planowana. W dniu 9.05.2012 r. mieszkańcy zorganizowali blokadę drogi wojewódzkiej nr 241. Zwrócił uwagę, że mieszkańców zbulwersował fakt iż został zwiększony dopuszczalny nacisk na jedną oś, z 8 do 10 t. Zarząd dróg wojewódzkich stoi na stanowisku, iż droga wojewódzka nr 241 spełnia wszystkie kryteria i jest ujęta wśród dróg po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku na jedną oś do 10 t. Pan M. Paczyński przedstawił wyniki analizy poziomu hałasu w jego domu położonym przy ul. Kościelnej, które zostały wykonane przez dr G. Dalke – pracownika Politechniki w Poznaniu. Rada Powiatu Obornickiego w maju 2012 r. podjęła apel w sprawie budowy obwodnicy miasta Rogoźno, natomiast Rada Miejska w Rogoźnie w dniu 30.05.2012 r.  podjęła apel o podobnej treści, a także zwróciła się z wnioskiem o ujęcie inwestycji w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego. Zwrócił się z prośbą do radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego o wprowadzenie tej inwestycji do WPF, bo to pozwoli na budowę obwodnicy.

 

c) wystąpienia zaproszonych gości,

Poseł na Sejm RP J. Rutnicki podziękował za zaproszenia na obrady Komisji. Poinformował, że jest mieszkańcem Pniew i z własnego doświadczenia wie z jakim problemem zmagają się mieszkańcy. Przed dwoma tygodniami spotkał się z radnym G. Wańkowiczem i Starostą A. Olejnikiem, w czasie którego został poruszony temat budowy obwodnicy. Przybycie na posiedzenie Komisji posła oraz radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego świadczy iż coraz więcej osób jest zainteresowanych rozwiązanie m zaistniałego problemu. Burmistrz wskazał, jakie decyzje zależą od poszczególnych osób. Zwrócił uwagę, że w Brukseli został wynegocjowany budżet Unii Europejskiej na lata 2014-2020, a w ramach Funduszu Spójności wynegocjowano kwotę 72,4 mld euro, co stanowi ponad 300 mld zł, które m. in. zostaną przeznaczone na realizację Wielkopolskiego Regionalnego Planu Operacyjnego. Podał przykład Pniew, które przez wiele lat walczyły o budowę przez GDDKiA obwodnicy drogi krajowej. Zanim został posłem wielokrotnie przejeżdżał przez Rogoźno, dlatego z własnego doświadczenia wie z jakim problemem zmagają się mieszkańcy. Powiedział, że porównując sytuację Rogoźna z innymi miejscowościami, m. in. Czarnkowem, Trzcianką, Sierakowem, Pniewami, Międzychodem, to nie widział takiego zagrożenia i trudnej sytuacji, jaka ma miejsce w Rogoźnie. Ze spotkania odbytego przed dwoma tygodniami sformułowano następujący wniosek:

- obwodnica Rogoźna musi zostać wpisana do wieloletniej prognozy finansowej, co pozwoli podjąć kolejne działania zmierzające do realizacji inwestycji.

Dodał, że zbulwersowała go kwestia ewentualnej sprzedaży gruntów przez Agencję Nieruchomości Rolnych, na których zaplanowano budowę obwodnicy. Zastanawiającym jest, że w WZDW nic nie wiedziano o planowanej inwestycji. W niedawnych zmianach do WPF została umieszczona budowa obwodnicy Wronek. Analizując tablice rejestracyjne samochodów ciężarowych przejeżdżających przez Rogoźno obserwuje się, iż w większości są to pojazdy spoza województwa wielkopolskiego. Dodał, że ma to związek z ruchem tranzytowym z państwa nadbałtyckich na zachód Europy. Należałoby podjąć rozmowy dotyczące ukierunkowania ruchu tranzytowego wschód-zachód. Zwrócił uwagę, że dokończenie zachodniej obwodnicy Poznania, która umożliwiłaby skomunikowanie się z autostradę w kierunku na Berlin lub Szczecin. Zadowolony jest iż drogi wojewódzkie zmieniają swój charakter, ale przy obecnym natężeniu ruchu za kilka lat ponownie ulegną degradacji. Dodał, że nie popiera blokad dróg, jednak o problemach mieszkańców należy rozmawiać. Poinformował, że planowane jest zaproszenie Ministra Transportu S. Nowaka do Piły, aby rozmawiać z nim o problemach dróg w Wielkopolsce. Zwrócił uwagę, że do 2020 r. muszą zostać załatwione najważniejsze sprawy infrastrukturalne, ponieważ w kolejnej perspektywie finansowej bardzo trudno będzie je zrealizować. Nadmienił, że zbyt często nie jest widywany w Rogoźnie, to zna i rozumie jego potrzeby, ponieważ często bywa w powiecie obornickim i rozmawia ze Starostą A. Olejnikiem.

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego J. Kado powiedział, że gdy zostanie zakończona budowa obwodnicy Wągrowca oraz zachodniej obwodnicy Poznania, co zachęci kierowców samochodów ciężarowych do korzystania z drogi wojewódzkiej nr 241. Budowa obwodnicy Rogoźna nie jest ujęta w wieloletnim planie inwestycyjnym i trzeba zrobić wszystko, żeby została w nim ujęta. Wiele zależy również od posłów, którzy będą dzielić środki unijne, ponieważ był zawiedziony gdy rząd PiS-u przeznaczył znacznie większe środki na wschodnią część kraju, aniżeli na pozostałą część kraju. Docierają informację iż środki zostaną podzielone najpierw na wschodnią część kraju, następnie na budowę autostrad, dróg ekspresowych, a w dalszej kolejności na drogi wojewódzkie. Dotychczas razem z Marszałkiem Jankowiakiem zabiegał o budowę obwodnicy Obornik, której koszt szacowany jest na ok. 60 mln zł. Koszt budowy obwodnicy Rogoźna będzie z pewnością wyższy. Powiedział, że coraz bardziej jest przekonany iż obwodnica Rogoźna powinna być wykonana w pierwszej kolejności, bo rozładować ruch w Obornikach możne obwodnica drogi krajowej nr 11. Na drogi wojewódzkie rocznie przeznaczano 60-70 mln zł, a na bieżące utrzymanie dróg potrzeba ok. 55 mln zł. Proponował zaciągnięcie kredytu, aby móc zrealizować najpilniejsze inwestycje drogowe. W przyszłym roku zostanie zakończona budowa siedziby urzędu marszałkowskiego, która kosztowała 160 mln zł. Radni proponują, aby szpitala matki i dziecka nie budować ze środków wojewódzkich, tylko inwestycję wykonałby podmiot, któremu inwestycja zostanie spłacona w ciągu 20 lat. Poinformował, że zostały opracowane koncepcje przebudowy linii kolejowej Piła-Poznań, która będzie kosztować ok. 1 mld zł.

Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego J. Berendt powiedział, że rozumie mieszkańców Rogoźna i domów zlokalizowanych przy drodze wojewódzkiej nr 241. Aby Rogoźno mogło bezpiecznie się rozwijać potrzebuje bezpiecznej drogi. Informował, że obwodnica Rogoźna zostanie wybudowana i pewne działania zostały już podjęte. Przy obecnych wskaźnikach nie można tworzyć wirtualnego budżetu, jednak formalne i nieformalne rozmowy były prowadzone z Marszałkiem Jankowiakiem, Woźniakiem i Wicemarszałkiem Bugajskim. Dodał, że zmartwił go fakt iż tonaż na jedną oś został zwiększony do 10 t. Należy podjąć działania, aby polepszyć sytuację mieszkańców Rogoźna do czasu wybudowania obwodnicy. Zapytał czy są alternatywne rozwiązania techniczne pozwalające na wyprowadzenie ruchu poza miasto lub zmniejszenie nacisku na jedną oś do 8 t. 

Główny specjalista ANR w Filia w Pile A. Flanc powiedział, że rolą Agencji nie jest utrudnianie w przeznaczaniu gruntów pod budowę dróg. ANR ustawowo jest zobligowana do zabezpieczenia gruntów pod budowę, rozbudowę i przebieg dróg oraz autostrad. Pracownicy ANR są szczególnie uwrażliwieni na tą kwestię, dlatego każdorazowo zwracają się podczas procedury nieruchomości do zarządcy drogi o zajęcie stanowiska czy planowany jest na danej nieruchomości przebieg dróg. Zarządcy dróg najczęściej udzielają odpowiedzi, iż działki są położone w strefie planowanych przebudów, rozbudów oraz budowy nowych odcinków dróg krajowych, w tym ekspresowych i autostrad. ANR otrzymując taką odpowiedź ma zablokowaną sprzedaż gruntów na rzecz dzierżawcy. Zwrócił uwagę, że do końca roku rolnicy mogą nabyć grunty na powiększenie gospodarstw rodzinnych, na warunkach z rozłożeniem na raty z oprocentowaniem 2%. Zapytał czy zarządcy dróg nie mogą z określonej działki wydzielić terenu który zostanie wykorzystany pod planowaną inwestycję? Dodał, że w sprawę wydzielenia gruntów pod przyszłe inwestycje poza zarządcami dróg powinny włączyć się samorządy. Zwrócił uwagę, że rolnicy z preferencyjnych warunków zakupu gruntów rolnych będą mogli korzystać do 31.12.2013 r., dlatego do ANR wpływa znaczna liczba wniosków o przeprowadzenie procedury sprzedaży, które ze względu na planowane inwestycje drogowe nie zostaną sfinalizowane.

 

d) inne wystąpienia zaproszonych gości,

Z. Wierzbicki powiedział, że kwestię dotyczące budowy obwodnicy i jej przebiegu są rozpatrywane od 13 lat. W 2004 r. Burmistrz podpisał porozumienie i przyjął do realizacji tzw. 4 wariant przebiegu obwodnicy Rogoźna. Poinformował, że uważa iż obwodnica powinna przebiegać jak najbliżej miasta ponieważ miasto musi na niej zarabiać. Przysłuchując się dzisiejszym wystąpieniom uważa iż budowa obwodnicy do 2020 r. jest raczej nie możliwa. Gdy zostanie wybudowana obwodnica Wągrowca, to ruch samochodów ciężarowych w Rogoźnie jeszcze bardziej się zwiększy. Dodał, że uważa iż w obecnej sytuacji realizacja zgłoszonej przez niego koncepcji jest realna. Przypomniał, że proponował aby ruch tranzytowy przebiegał wzdłuż rzeki Wełny, przez most na Wójtostwie, aż do Parku Zwycięstwa. Dodał, że wg jego wstępnych wyliczeń koszt budowy drogi wyniósł by ok. 15 mln zł, a koszt budowy obwodnicy może wynieść 60-80 mln zł. Proponowana droga nie byłaby obwodnicą, a znacząco odciążyłaby ruch w centrum miasta.

M. Paczyński powiedział, że problemy mieszkańców zostały przez przedmówców wyartykułowane. W imieniu mieszkańców poinformował, że czują się oszukani i okłamani przez zarząd dróg w Gnieźnie, ponieważ mimo starań o obniżenie tonażu samochodów, został on podwyższony. Zrzeszenie transportowców wystąpiło do zarządcy drogi, który zezwolił na zmianę nacisku na jedną oś, mimo iż droga wojewódzka nr 241 nie została przebudowana. Samochody aby móc minąć się w Rogoźnie wjeżdżają na chodniki. Powiedział, że trzeba coś zrobić aby odciążyć Rogoźno od ruchu samochodów ciężarowych.

R. Juszkiewicz powiedział, że mieszkańcy proponują aby do czasu wybudowania obwodnicy Rogoźna, na rondzie w Wągrowcu zorganizować ruch w taki sposób, aby nie był prowadzony nową obwodnicą, tylko został skierowany przez Skoki do Murowanej Gośliny, a następnie na skrzyżowaniu w Przebędowie skierować go na Pniewy. Dodał, że propozycja jest realna, ponieważ zarówno Skoki, jak i Murowana Goślina posiadają obwodnice. Budowana obwodnica Wągrowca spowoduje zwiększenie ruchu samochodowego w Rogoźnie. Zwrócił uwagę, że w Obornikach ruch nie przebiegałby w centrum miasta.

Poseł na Sejm RP J. Rutnicki powiedział, że jeżeli będzie alternatywny przebieg ruchu tranzytowego, to powinien być on akceptowalny przez mieszkańców. Zwrócił uwagę, że nie można odciążyć ruchu w jednej miejscowości, aby zablokować inną miejscowość. Jeżeli pomysły zmiany przebiegu trasy, uwzględniają racje i potrzeby innych mieszkańców, to wówczas należy je wdrażać. Podał przykład Międzychodu, w którym formalnie nie wybudowano obwodnicy, tylko Burmistrz od kilku lat realizuje budowę dróg, które finansuje z różnych źródeł (WRPO, schetynówek), a co doprowadziło do wybudowania paraobwodnicy. Dodał, że dzięki przeprowadzonym inwestycjom udało się 75% ruchu tranzytowego wyprowadzić poza Międzychód.

R. Juszkiewicz powiedział, że przeniesienie ruchu do Obornik nie spowoduje zwiększenia ruchu w mieście, ponieważ taka sama ilość pojazdów będzie przejeżdżać przez miasto, tylko z innej strony.

 

e) dyskusja,

Radny R. Szuberski powiedział, że należy skorzystać z proponowanych przez p. R. Juszkiewicza i Z. Wierzbickiego rozwiązań, ponieważ są one potrzebne. Nie należy się spodziewać iż obwodnica zostanie wybudowana w krótkim czasie, dlatego należy uwzględnić potrzeby mieszkańców. Jeżeli norma hałasu jest 11-to krotnie przekroczona, to świadczy to o znaczącej uciążliwości dla mieszkańców. Jeżeli zastanawiano się czy prawnym było zablokowanie drogi, to należy rozważyć czy zgodne z prawem jest przekraczanie norm hałasu, co negatywnie odbija się na zdrowiu i mieniu mieszkańców. Mieszkańcy długo i cierpliwie czekają na zmianę istniejącego stanu rzeczy. Dodał, że będzie trzymał za słowo radnego J. Berendta, który powiedział, iż jak najszybciej inwestycja zostanie uwzględniona w wieloletnim planie inwestycyjnym. Zwrócił uwagę, że obietnicę w tej sprawie złożył mieszkańcom radny J. Berendt podczas dożynek.

Radny H. Janus zapytał jak długo może czekać ANR ze sprzedażą gruntów, na których ma być przebiegać tzw. 4 wariant budowy obwodnicy? Jeżeli obwodnica nie zostanie wybudowana do 2020 r., to do tego czasu Agencja może już nie działać, a ziemia może zostać sprzedana, a wybrany wariant może okazać się nie możliwy do realizacji. Przypomniał, że radni zgłaszali interpelację w sprawie wykonania badań geologicznych gruntów, na których ma być zlokalizowana inwestycja. Burmistrz odpowiedział, że dopóki inwestycja nie zostanie umieszczona w planie, gmina nie wykona żadnych badań. Zapytał kto podjął decyzję o podniesieniu nośności drogi wojewódzkiej nr 241? W roku ubiegłym Rada Miejska zwróciła się do zarządu dróg wojewódzkich o obniżenie nośności drogi do 3,5 t. Zapytał czy poprzez obniżenie nośności można częściowo skierować ruch ciężkich pojazdów na obwodnicę Skoków i Murowanej Gośliny, a następnie do Obornik?   

Główny specjalista ANR w Filia w Pile A. Flanc wyjaśnił, że w obecnych zarządzeniach nie ma określonego terminu do kiedy inwestycja drogowa musi zostać wykonana. Jeżeli planowany jest na gruntach przebieg dróg, to wówczas sprzedaż gruntów odraczana jest bezterminowo i grunty są dzierżawione.

Radny H. Janus zapytał czy nie należałoby wydzielić pasa gruntu, w którym zostanie zlokalizowana obwodnica Rogoźna? Dodał, że takie działanie pozwoliłoby na sprzedaż pozostałej części gruntów rolnych.

Główny specjalista ANR w Filia w Pile A. Flanc powiedział, że w swej wypowiedzi z takim apelem się zwracał do zarządców dróg. Dodał, że takie działanie umożliwiłoby ANR przeprowadzenia sprzedaż gruntów, które nie będą wykorzystane do realizacji inwestycji drogowych.

Radny H. Janus powiedział, że zadaniem dla zarządcy dróg wojewódzkich lub gminy jest wytyczenie przebiegu obwodnicy i wykonanie badań geologicznych, aby przyjęta koncepcja mogła być zrealizowana. Dodał, że w posiedzeniu Komisji w dniu 15.02.2008 r. uczestniczyła p. Myszkowska, która stwierdziła, iż po ewentualnej sprzedaży gruntów, jeżeli droga w ciągu 5 lat będzie budowana, to można odkupić wcześniej sprzedany grunt. Zapytał czy przepis ten jest nadal aktualny? 

Główny specjalista ANR w Filia w Pile A. Flanc odpowiedział, że przytoczona sytuacja dotyczy innych kwestii – prawa pierwokupu i prawa odkupu.

Kierownik RDW w Gnieźnie J. Socha powiedział, że w poprzednich latach, czyli 2008-2011 zarząd dróg wojewódzkich dysponował większymi środkami finansowymi, aniżeli w tym roku. Wówczas została przebudowana droga wojewódzka na odcinku Wągrowiec-Rogoźno, wybudować rondo oraz kilka sygnalizacji świetlnych. Dodał, że zarządcy drogi wojewódzkiej nie trzeba przekonywać, iż Rogoźnu potrzebna jest obwodnica. Potwierdził, że obwodnica Rogoźna jest bardziej potrzebna, aniżeli obwodnica Murowanej Gośliny, w kwestii gabarytów poruszających się samochodów i szerokości ulic. Za wszelką cenę należy postarać się o wprowadzenie do planu wieloletniego omawianego zadania. Propozycja zabezpieczenia terenu dla zarządcy drogi wojewódzkiej, w sytuacji gdy inwestycja nie jest ujęta w planie wieloletnim jest raczej bezprzedmiotowa, gdyż zarządca nie ma podstawy do wykupu lub zabezpieczenia gruntów. Jeżeli w planie zagospodarowania przestrzennego ujęty jest wariant budowy obwodnicy, to potrzebne grunty samorząd powinien zabezpieczyć. Wyjaśnił, że Kierownictwo RDW w Gnieźnie nie podjęło decyzji o zwiększeniu tonażu na jedną oś z 8 do 10 t. Tą kwestię reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.09. 2012 r. w sprawie wykazu dróg krajowych i wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnej ładowności do 10 ton. Nadmienił, że nie może zadeklarować realizacji żadnej z inwestycji, ponieważ budżet województwa ich nie przewiduje omawianym odcinku drogi. Burmistrz Rogoźna na spotkaniu w roku ubiegłym rozmawiał o możliwościach realizacji inwestycji przez RDW w Gnieźnie. Wówczas poinformowano, iż zostanie wyremontowana droga wojewódzka nr 241 w mieście Rogoźnie w granicach 800 m².

Radny Z. Hinz zapytał czy istnieją realne szanse na skuteczną interwencję samorządu Gminy Rogoźno w sprawie tonażu samochodów przejeżdżających przez miasto?

Kierownik RDW w Gnieźnie J. Socha odpowiedział, że zawsze istnieją możliwości wnioskowania i negocjowania. Dodał, że poprzez zarządcę drogi można wystąpić do osoby wydającej rozporządzenie, bo tylko ona może je zmienić.

Radny H. Janus powiedział, że Kierownik RDW w Gnieźnie poinformował, iż rozporządzenie zostało wydane w dniu 6.09.2012 r., natomiast blokada przejścia dla pieszych odbyła się w dniu 9.05.2012 r., gdy nośność drogi była już podwyższona. Wówczas Kierownik RDW w Gnieźnie wyjaśniał, iż zmiana nośności drogi związana jest ze Stowarzyszeniem „Komunikacja”.

Kierownik RDW w Gnieźnie J. Socha wyjaśnił, że przedmiotowe rozporządzenie zostało wydane w dniu 6.09.2012 r., a przebudowa drogi Wągrowiec-Rogoźno miała miejsce już wcześniej.

Radny H. Janus zwrócił uwagę, że nośność drogi została zwiększona przed wydaniem rozporządzenia. Zapytał jaka jest nośność drogi wojewódzkiej na odcinku Wągrowiec-Murowana Goślina i Oborniki-Murowana Goślina?

Kierownik RDW w Gnieźnie J. Socha wyjaśni, że od przynajmniej 5 lat nośność drogi wynosi 10 t. W momencie wprowadzenia viatoli, co spowodowało iż drogi wojewódzkie są rozjeżdżane przez samochody ciężarowe.

Radny H. Janus zwrócił uwagę, że nośność drogi została zmieniona przed wydaniem rozporządzenia. Zapytał czy była to decyzja RDW w Gnieźnie, czy działanie Stowarzyszenia „Komunikacja”?

Kierownik RDW w Gnieźnie J. Socha odpowiedział, że nie umie odpowiedzieć na zadane pytanie. Dodał, że ruch na drodze wojewódzkiej nr 241 odbywa się zgodnie z zarządzeniem i RDW nie może go zmienić.

M. Paczyński powiedział, że zauważył nieścisłości, ponieważ od marca nr 241 jest w białej kratce. Dodał, że przed wydaniem rozporządzenia zostały wprowadzone zmiany, a teraz wmawia się iż były one zgodne z prawem.

Kierownik RDW w Gnieźnie J. Socha odpowiedział, że jego jednostka otrzymała wytyczne od WZDW w Poznaniu.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał czy istnieje możliwość prowadzenia kontroli masy pojazdów jeżdżących drogą wojewódzką?

Kierownik RDW w Gnieźnie J. Socha powiedział, że nie jest przewidywana budowa punktu do ważenia pojazdów. Punkt kontroli znajduje się w Murowanej Goślinie, który nadal jest używany. Dodał, że nie planuje się budowy punktu do ważenia pojazdów w Rogoźnie. Powiedział, iż nie chciałby ustosunkowywać się do przedstawionej propozycji budowy drogi alternatywnej do obwodnicy. Aby móc w tej sprawie prowadzić szczegółowe rozmowy należy mieć opracowaną dokumentację inwestycji, wiedzieć kto je sfinansuje oraz jakimi drogami będzie ona przebiegać. Zwrócił uwagę, że gdyby alternatywna do obwodnicy droga została wybudowana, to może się okazać iż decydenci stwierdzą iż nie ma potrzeby budowy obwodnicy.

Radny Rady Powiatu K. Zieliński powiedział, że chciałby aby ktoś przekonał go o słuszności podejmowanych decyzji w sprawie wieloletnich planów inwestycyjnych przez sejmik województwa wielkopolskiego. Poprosił aby ktoś udowodnił mu iż sytuacja drogowa w Obornikach jest gorsza, aniżeli w Obornikach. Zwrócił uwagę, iż budowa obwodnicy Obornik jest już zapisana w wieloletnim planie inwestycyjnym. Sytuacja mieszkańców Rogoźna jest dramatyczna. Poprosił aby posiadane środki finansowe były dzielone racjonalnie i zgodnie z najpilniejszymi potrzebami. Dodał, że zmiana nośności drogi nie rozwiąże zaistniałej sytuacji. Należy podjąć działania, aby sejmik dokonał przeglądu wieloletniego planu inwestycyjnego. Jeżeli budżet sejmiku wojewódzkiego stać na wybudowanie dwóch obwodnic na terenie jednego powiatu, to niech tak się stanie. Powiedział, że jeżeli poseł zwróci się do sejmiku o sprawdzenie słuszności założeń określonej obwodnicy, to z pewnością zostanie mu udzielona odpowiedź, bo jeżeli uczyni to radny powiatu to tak się nie stanie.

Inspektor UM w Rogoźnie T. Zygmunt zwrócił uwagę, że nie zapisanie inwestycji w wieloletnim planie inwestycyjnym, powoduje iż zarządca drogi nie może podjąć żadnych działań, gdyż nie ma odpowiednich środków finansowych. Najważniejszym jest, aby budowa obwodnicy została ujęta w wieloletnim planie finansowym województwa wielkopolskiego. Chcąc wybudować obwodnicę blokowana jest sprzedaż kilkudziesięciu hektarów gruntów rolnych. Żeby móc wydzielić ślad pod budowę drogi musi być opracowana dokumentacja. Aby wykonać badania geologiczne muszą być zabezpieczone środki finansowej na realizację inwestycji.

Przewodniczący A. Olenderski powiedział, że pod względem problemów komunikacyjnych w ciągu drogi wojewódzkiej w północnej Wielkopolsce Rogoźno znajduje się w najgorszej sytuacji. Dzisiejsze spotkanie pozwoliło szeroko omówić sprawię budowy obwodnicy, choć problem nie został rozwiązany. Poprosił władze województwa wielkopolskiego, samorządu powiatowego oraz posła na Sejm RP o poparcie starań samorządu gminnego w rozwiązaniu problemu mieszkańców. Dodał, że walka o budowę obwodnicy trwa od 10 lat. Przypomniał, że były deklarację iż budowa obwodnicy zostanie ujęta w wieloletnim planie inwestycyjnym, jednak do chwili obecnej nie zostało to uczynione. Poprosił o wsparcie działań podejmowanych przez samorząd Gminy Rogoźno i podziękował za uczestnictwo w dzisiejszych obradach.

Radny H. Janus zapytał czy gmina ma oczekiwać na wprowadzenie przez sejmik omawianej inwestycji do planów inwestycyjnych na lata 2014-2020, czy też gmina ma czekać na podjęcie określonych decyzji?

Radny R. Szuberski powiedział, że propozycje przedstawione przez p. Z. Wierzbickiego i p. R. Juszkiewicza powinny zostać rozpatrzone. Z przekazywanych informacji wynika, że pieniądze w pierwszej kolejności będą przekazywane na budowę autostrad i dróg ekspresowych, a tym samym będzie mniej środków na drogi wojewódzkie. Koncepcja przedstawiona przez p. Z. Wierzbickiego pozwoli na zmniejszenie kosztów o ok. 2/3. Dodał, że należy odpowiedzieć na pytanie po co budowane są obwodnice Wągrowca, skoro Rogoźno nadal pozostanie „wąskim gardłem” komunikacyjnym w ciągu drogi wojewódzkiej.

Przewodniczący A. Olenderski zgłosił wniosek o treści: Komisja Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie wnioskuje do Przewodniczącego Rady Miejskiej o podjęcie uchwały przez Radę Miejską w Rogoźnie w sprawie uwzględnienia przez władze samorządu województwa wielkopolskiego budowy obwodnicy miasta Rogoźno, w ciągu drogi wojewódzkiej ner 241 oraz ujęcie jej w najbliższej wieloletniej prognozie finansowej województwa wielkopolskiego i przeznaczenie środków finansowych na realizację tej inwestycji.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 7 głosami „za” w obecności 7 członków Komisji.

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego J. Kado wyjaśnił, że Urząd Marszałkowski i sejmik muszą czekać na uchwałę Parlamentu Europejskiego, która potwierdzi uzgodnienia szczytu w Brukseli. Następnie decyzję o podziale przyznanych środków musi podjąć Sejm RP, co pozwoli na przekazanie środków do poszczególnych województw, które będą mogą decydować na co je przeznaczyć. Poinformował, że wieloletni plan inwestycyjny uchwalony jest do 2020 r., ale może być przeprowadzona jego korekta.

Poseł na Sejm RP J. Rutnicki poinformował, że zostaną przeprowadzone negocjacje dotyczące podziału środków finansowych. To czy określona inwestycja zostanie uznana za priorytetową będzie miało wpływ na rozwój lub poprawę konkurencyjności oraz walkę z bezrobociem.   

 

Następnie ogłoszono 30 minut przerwy.

 

Po przerwie przystąpiono do realizacji punktu 6 – drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne na terenie Gminy Rogoźno.

Przewodniczący A. Olenderski poinformował, że na inwestycje drogowe w latach 2007-2011 wydano 9.758.731 zł, co pozwoliło na realizację następujących inwestycji: budowa ronda, drogi serwisowej i chodników w m. Ruda, przebudowa drogi krajowej nr 11 w m. Gościejewo i przebudowa drogi krajowej nr 11 w m. Tarnowo.

Radny H. Janus zaproponował aby powrócić do omawiania sprawy obwodnicy, ponieważ wszystkie kwestie nie zostały jeszcze rozstrzygnięte.

Z. Wierzbicki zaproponował, aby podjąć wniosek o rozważenie możliwości wybudowania ulicy nad Wełną, która odciążyłaby ruch w centrum miasta. Dodał, że jego zdaniem wybudowanie drogi nad Wełną nie przeszkodzi w działaniach dotyczących budowy obwodnicy Rogoźna. Jeżeli w Wągrowcu zostanie zakończona, to ruch samochodów ciężarowych w Rogoźnie wzrośnie.

Radny Z. Hinz powiedział, że wniosek powinien zostać skierowany do Burmistrza o powołanie zespołu osób posiadających doświadczenie i wiedze w temacie budowy dróg.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nie wyobraża sobie, aby została wybudowana droga nad Wełną. Poprosił aby Komisja zapoznała się ze złożoną propozycją i oceniła realność jej wykonania. Rozwiązaniem zaistniałego problemu nie jest przeniesienie ruchu z ul. Kotlarskiej w sąsiedztwo nieruchomości położonych przy ul. Kardynała Wyszyńskiego.

Kierownik RDW w Gnieźnie J. Socha powiedział, że nie neguje przedstawionej koncepcji budowy drogi. Należy odpowiedzieć na pytanie, kto sfinansuje budowę drogi nad Wełną. Zarząd dróg wojewódzkich nie sfinansuje budowy drogi, ponieważ nie będzie się ona łączyła z drogą krajową.

Radny Z. Hinz powiedział, że również ma wiele wątpliwości dotyczących budowy drogi nad Wełną, ale powinno rozważyć się przedstawioną koncepcję, gdyż mieszkańcy tego oczekują. Zaproponował aby koncepcję budowy drogi nad Wełną nie rozpatrywał Burmistrz, tylko zespół osób posiadających wiedzę w tej dziedzinie.

Wniosek o rozważenie koncepcji budowy drogi nad Wełną w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 i powołanie zespołu, który oceni realność przedstawionej propozycji został przyjęty jednogłośnie 8 głosami „za” w obecności 8 członków Komisji.

Radny H. Janus przedstawił fotografie studzienki deszczowej i znaku nakaz jazdy prosto ustawionego w ciągu drogi krajowej nr 11 w m. Gościejewo. Zgłosił następujące wnioski do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu o:

1. wymianę pękniętej studzienki umieszczonej w ciągu drogi krajowej nr 11 w m. Gościejewo, przy posesji nr 10;

2. zlikwidowanie znaku nakaz jazdy prosto, znajdującego się przy drodze krajowej nr 11 w m. Gościejewo na 231,5 km trasy.

Wniosek nr 1 został przyjęty jednogłośnie 5 głosami „za” w obecności 5 członków Komisji.

Wniosek nr 2 został przyjęty jednogłośnie 5 głosami „za” w obecności 5 członków Komisji.

 

Kierownik RDW w Gnieźnie J. Socha poinformował, że w 2012 r. została wybudowana sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. II Armii Wojska Polskiego i os. Przemysława w m. Rogoźno, która kosztowała ok. 204 tys. zł oraz za kwotę 41 tys. zł wybudowano sygnalizację świetlna w m. Pruśce. Na 2013 r. nie ma środków finansowych na zadania inwestycyjne, dlatego będą wykonywane tylko remonty w niezbędnym zakresie. Dyrekcja WZDW odmówiła przyjęcia pomocy na budowę chodnika w m. Rogoźno, ze względu na brak środków finansowych na realizację zadania. Jeżeli w trakcie roku WZDW pozyska środki na inwestycje, to nie wykluczone iż jakieś środki zostaną skierowane również na teren Gminy Rogoźno.

Radny Z. Hinz zwrócił uwagę na stan techniczny drogi wojewódzkiej nr 241 przebiegającej przez Rogoźno oraz na stan chodników na ul. Kotlarskiej, Kościuszki i II Armii Wojska Polskiego. Wskazał na potrzebę przeprowadzenia doraźnych napraw drogi, ponieważ tworzą się na niej koleiny oraz wyrwy, które wpływają na zmniejszenie bezpieczeństwa dla jej użytkowników.

Radny M. Połczyński przypomniał, że Komisja Gospodarki, Finansów i Rolnictwa zwracała się z wnioskiem o wymalowanie przejścia dla pieszych w m. Marlewo, które poprawiły bezpieczeństwo dzieci wsiadających do autobusów. Poinformował, że zgłoszony wniosek nie został zaakceptowany, choć nie wie z jakich względów.

Kierownik RDW w Gnieźnie J. Socha wyjaśnił, że w sprawie wymalowania przejścia dla pieszych odbyła się komisja, w której poza pracownikami zarządcy drogi wojewódzkiej uczestniczyli przedstawiciele policji i Gminy Rogoźno. Wniosek nie został zaopiniowany pozytywnie, ponieważ w m. Marlewo nie ma wybudowanego chodnika, ani nie posiada utwardzonego pobocza drogi. Dodał, że odpowiedzi na złożony wniosek udzieli Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, ponieważ do niego był skierowany wniosek.

Radny M. Połczyński poinformował, że mając na uwadze względy bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 241 złożył wniosek o ograniczenie prędkości, który został zaakceptowany pozytywnie. Zapytał dlaczego nie został powiadomiony o terminie komisji, która odbyła się w sprawie przejścia dla pieszych w m. Marlewo.

Przewodniczący A. Olenderski wyjaśnił, że nie organizował spotkania komisji i również w nim nie uczestniczył.

Radny H. Janus powiedział, że dobrym zwyczajem było iż wnioskodawca uczestniczył w spotkaniach komisji, choć kilkukrotnie zdarzyło się, iż wnioskodawcy nie zostali poinformowani o ich terminach. Wnioskodawca lub Komisja składająca wniosek powinni być informowani o terminie spotkania dotyczącego jego rozpatrzenia. Przedstawił fotografie i poruszył następujące sprawy:

- barierek ustawionych przed przejazdem kolejowym w m. Rogoźno, naprzeciw sklepu spożywczego; dodał, że sprawa przestawienia barierek rozpatrywana jest od kilku lat;

-  budowy chodnika przy torach kolejowych w m. Rogoźno;

- wycinki drzew na zakręcie drogi wojewódzkiej nr 241 na odcinku Rogoźno-Marlewo i ustawienie znaków ostrzegawczych;

- znaku pogotowie ratunkowe ustawionego na rondzie w Rogoźnie, a który został zmieniony i nie dezinformuje już mieszkańców.

Kierownik RDW w Gnieźnie J. Socha poprosił aby radny H. Janus przekazał zgłoszone wnioski do zarządcy  drogi, który ponownie je przeanalizuje. Zwrócił uwagę, że bariery zostały ustawione na wniosek Komisji i jeżeli ich przestawienie nie będzie z niczym kolidowało, to zostanie to uczynione. Poinformował, że WZDW ma coraz większe problemy z wycinką jakichkolwiek drzew rosnących w pasie dróg wojewódzkich. Dodał, że jeżeli drzewa zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego, to powinny zostać usunięte.

Radny H. Janus zgłosił wniosek o powtórzenie do WZDW w Poznaniu wniosku w sprawie przestawienia biało-czerwonych barierek w m. Rogoźno.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za” w obecności 6 członków Komisji.

Radny H. Janus zgłosił wniosek do Burmistrza Rogoźna o zorganizowanie spotkania z przedstawicielami WZDW i PKP w sprawie budowy chodnika przez przejazd kolejowy w m. Rogoźno.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za” w obecności 6 członków Komisji.

Radny H. Janus zgłosił wniosek do WZDW w Poznaniu o wycięcie trzech drzew rosnących w pasie drogi wojewódzkiej nr 241 na odcinku Rogoźno-Marlewo oraz ustawienie znaków ostrzegawczych.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za” w obecności 6 członków Komisji.

Radny H. Janus zgłosił wniosek o informowanie przez urząd przewodniczącego Komisji lub wnioskodawcy o terminach spotkań odbywających się w sprawie zgłaszanych spraw.

Wniosek został przyjęty 5 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym w obecności 6 członków Komisji.

Przewodniczący A. Olenderski poinformował, że w latach 2007-2012 na inwestycje na drogach wydano 6.413.167 zł. Udział gminy w zrealizowanych inwestycjach wyniósł 747.390 zł. Poprosił o pomoc w budowie chodników na ul. Kotlarskiej, Kościuszki i II Armii Wojska Polskiego.

Kierownik RDW w Gnieźnie J. Socha wyjaśnił, że w najkrótszym możliwie czasie zostanie wyremontowana droga wojewódzka nr 241, by usunąć powstałe wyrwy i koleiny. Dodał, że stan techniczny drogi wojewódzkiej nr 241, w porównaniu z innymi drogami wojewódzkimi nie jest bardzo zły.

 

Informacje o planowanym zakresie prac inwestycyjnych, modernizacyjnych oraz bieżących na drogach powiatowych w 2013 r. przedstawił Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Obornikach B. A. Jeran.

Radny H. Janus zwrócił uwagę, że niektóre drogi powiatowe wymagają koszenia poboczy na dwa przejazdy, a nie na jeden, jak to jest wykonywane. Zapytał o koszt wykaszania poboczy dróg powiatowych?

Dyrektor ZDP w Obornikach wyjaśnił, że średni koszt wykaszania wynosi ok. 0,15 zł/m². Poprosił, aby wziąć pod uwagę, że pobocza wykaszane są przez 4 miesiące po 8 godz. dziennie, przez dwa ciągniki.

Radny Z. Hinz zapytał czy Dyrektor ZDP wie kiedy Rada Powiatu zajmie się rozdziałem środków finansowych na inwestycje drogowe?

Dyrektor ZDP w Obornikach poinformował, że w najbliższy czwartek odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki, która zajmie się tą sprawą. Dodał, że z informacji jaki posiada temat ten, nie będzie poruszany podczas sesji.

Radny A. Jóźwiak zapytał na jakie drogi powiatowe znajdujące się na terenie Gminy Rogoźno są opracowane dokumentacje?

Dyrektor ZDP w Obornikach wyjaśnił, że na terenie Gminy Rogoźno opracowana jest dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej nr 2034P Studzieniec-Budziszewko oraz budowę chodnika na ul. W. Poznańskiej w m. Rogoźno. Dodał, że w środę spotka się z Burmistrzem Rogoźna w sprawie zmiany klasyfikacji dróg i zamiany dróg w m. Budziszewko, aby droga powiatowa biegła do Potrzanowa, a nie drogą przez las, która nie jest eksploatowana.

Radny A. Jóźwiak zapytał czy naprawa drogi powiatowej w Boguniewie wymaga przygotowania dokumentacji, czy można ją wykonać bez niej?

Dyrektor ZDP w Obnornikach odpowiedział, że droga będzie stopniowo remontowana, w ramach bieżącego utrzymania dróg. Zwrócił uwagę, że występują problemy z melioracją drogi i nic w tej sprawie ZDP nie może zrobić. 

Radny A. Jóźwiak zapytał czy w 2013 r. planowana jest naprawa drogi prowadzącej do Józefinowa?

Dyrektor ZDP w Obornikach odpowiedział, że zostaną tylko „załatane dziury”. Dodał, że wspomniana droga poza wadami technicznymi, posiada również wady prawne. Poinformował, że w przypadku przebudowy lub rozbudowy przedmiotowej drogi nie można liczyć, ponieważ potrzebny jest tytuł własności, a który wymaga uregulowania.  

Radny P. Wojciechowski zapytał na czym ma polegać remont drogi powiatowej Studzieniec-Budziszewko i z jakich środków zostanie sfinansowany?

Dyrektor ZDP w Obornikach wyjaśnił, że powiat przeznaczył po 100 tys. zł na inwestycje w każdej z gmin i liczy na ich współfinansowanie z budżetów gmin. Planuje się wykonanie powierzchniowego utrwalenia drogi lub położenia cienkiego dywanika asfaltowego do Budziszewka, za kwotę 200 tys. zł. 

Radny H. Janus zapytał czy Dyrektor ZDP brał udział przy odbiorach prac wykonywanych w związku z budową sieci światłowodowej?

Dyrektor ZDP w Obornikach wyjaśnił, że nie odbył się odbiór robót. Firma ma czas na wykonanie prac do końca 2013 r. Poinformował, że realizacja całej inwestycji zaplanowana jest na okres 5 lat. Obecnie budowana jest tzw. sieć główna, a później ma być budowana sieć rozdzielcza do poszczególnych instytucji i indywidualnych mieszkańców.

Przewodniczący A. Olenderski poinformował, że na inwestycje na drogach powiatowych w latach 2007-2012 wydano 972.798 zł, a udział Gminy Rogoźno wyniósł 654.648 zł. Podziękował Dyrektorowi ZDP w Obornikach za zaangażowanie w utrzymanie przejezdności dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Rogoźno. Poinformował, że PKP PLK w Poznaniu przesłało informację, że obecnie jest opracowywane studium wykonalności realizacji zadania pn. „Modernizacja linii kolejowej Poznań Główny-Piła”, które będzie obejmowało również modernizację, likwidację i przeklasyfikowania kategorii przejazdów na wyższe.

 

Informację dotyczącą dróg gminnych w zakresie planów inwestycyjnych, modernizacyjnych  i bieżących prac remontowych przedstawiła Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji M. Domagalska.

Radny H. Janus zapytał czy został zorganizowany przetarg na równanie dróg gruntowych?

Kierownik WRGiP wyjaśniła, że przetarg został już rozstrzygnięty, a wyłoniony wykonawca wezwany został do uzupełnienia dokumentów. W przetargu uzyskano następujące stawki 0,17 zł/m² brutto z zagęszczaniem walcem i 0,15 zł/m² bez zagęszczania walcem.

Radny H. Janus przedstawił fotografie dotyczące wykaszania poboczy, przywrócenia pozycji pionowej słupów energetycznych znajdujących się za boiskiem sportowym w m. Gościejewo, równania dróg gruntowych, wstawienia szyby na przystanku autobusowym w m. Gościejewo, parkujących samochodów na Placu Powstańców Wielkopolskich.

Radny H. Janus zgłosił wniosek o montaż szyby na przystanku autobusowym zlokalizowanym naprzeciwko gorzelni w m. Gościejewo.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 5 głosami „za” w obecności 5 członków Komisji.

Radny H. Janus zgłosił wniosek o równanie dróg gruntowych w taki sposób, aby pobocza dróg nie znajdowały się na wyższym poziomie, aniżeli poziom drogi.

Radny Z. Hinz zwrócił uwagę, że złożona przez radnego H. Janusa propozycja nie jest równaniem drogi, tylko związane jest z przebudową drogi.

Inspektor UM w Rogoźnie T. Zygmunt zwrócił uwagę, że równaniu podlega wyłącznie pas jezdny. Sugestia radnego H. Janusa dotyczy włączenia w zakres prac włączyć również pobocza dróg. Aby skutecznie wyrównać drogę wraz z poboczami, należałoby wywieść ziemię wraz z materiałem organicznym. Wgarnięcie w pas drogi masy organicznej spowoduje zniszczenie wykonanych prac, ponieważ będzie zachodził proces gnilny. Aby zrealizować propozycję radnego H. Janusa należałoby przeznaczyć środki finansowe na wyrównanie poboczy i usunięcie występujących nadmiarów.

Radny H. Janus powiedział, że w Gościejewie zgarnięto masę organiczną z poboczy na drogę. W roku gdy wykonaną tą czynność jej stan nie był najlepszy, ale w roku następnym jej stan był bardzo dobry.

Inspektor UM w Rogoźnie T. Zygmunt zwrócił uwagę, że roboty podlegają procedurze odbiorowej. W sytuacji gdy nastąpiłoby wgarnięcie poboczy w drogę, prace zostałyby odebrane przez inspektora. Faktem jest, że kolejny rok eksploatacji drogi w ten sposób spowoduje określony efekt.

Radny H. Janus przedstawił fotografie drogi, która została wyrównana w zaproponowany przez niego sposób.       

Przewodniczący A. Olenderski poinformował, że na inwestycje drogowe w Gminie Rogoźno w latach 2007-2012 wydano 6.186.606 zł. W ciągu sześciu lat w Gminie Rogoźno na inwestycje na drogach wszystkich kategorii wydano 23.557.012 zł.

Radny H. Janus zgłosił wniosek do Enea o wyprostowanie słupów energetycznych znajdujących się przy drodze gminnej nr 273520P w m. Gościejewo.

Wniosek radnego H. Janusa został przyjęty jednogłośnie 4 głosami „za” w obecności 4 członków Komisji.

Radny H. Janus zgłosił wniosek do Burmistrza Rogoźna o wykaszanie dróg gminnych przed zimą na szerokość dwóch przejazdów.

Wniosek radnego H. Janusa został przyjęty jednogłośnie 4 głosami „za” w obecności 4 członków Komisji.

 

W dalszej części posiedzenia przystąpiono do realizacji punktu 7 – omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Wykaz obejmujący lokatorów i osoby zakwalifikowane do wynajmu lokalu mieszkalnego w roku 2013 oraz wykaz obejmujący osoby uprawnione do wynajmu lokalu socjalnego w roku 2013 przedstawiła Inspektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska A. Bartol.

Komisja Gospodarki, Finansów i Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała wykaz obejmujący lokatorów i osoby zakwalifikowane do wynajmu lokalu mieszkalnego w roku 2013 oraz wykaz obejmujący osoby uprawnione do wynajmu lokalu socjalnego w roku 2013. Opinia została przyjęta jednogłośnie 5 głosami „za” w obecności 5 członków Komisji.

 

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogoźno przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Ne XXVIII/211/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Radny A. Nadolny zapytał czy odbieranie odpadów dwa razy w tygodniu dotyczy bloków spółdzielni mieszkaniowej czy wszystkich wspólnot?

Kierownik WGNRiOŚ wyjaśnił, że zgodnie z treścią przedłożonej uchwały dotyczy wyłącznie spółdzielni mieszkaniowej.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym, działki nr 31/6 położonej w Nienawiszczu przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Radny P. Wojciechowski zapytał czy odszkodowaniu podlega wyłącznie nieruchomość zamienna, czy też zostaną wypłacone środki finansowe?

Kierownik WGNRiOŚ odpowiedział, że nieruchomość stanowi jeden ze składników odszkodowania. Przyznane zostało odszkodowanie w kwocie ponad 213 tys. zł. Na wspomnianą kwotę składa się działka o wartości ok. 55 tys. zł, zaległości podatkowe wnioskodawcy jako kompensata należności wzajemnych.

 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna przy skrzyżowaniu ulic: Kościuszki i Czarnkowskiej przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że plan ma obejmować teren przy rondzie J. Melzer. Właściciel działki przy figurze również występował o stację benzynową, jednak Rada nie wyraziła zgody na jej lokalizację.

Radny Z. Hinz poinformował, że był przeciwny lokalizacji stacji benzynowej naprzeciwko Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego. Dodał, że jest mieszkańcem bloku nr 56 i nie wyobraża sobie, aby w jego sąsiedztwie została wybudowana stacja benzynowa. Jego opinię podzielają również mieszkańcy bloku.

Radny Z. Hinz zapytał czy sprawy własnościowe terenu na którym ma zostać wybudowana stacja benzynowa są już uregulowane?

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że wnioskodawcy zawarli umowę przedwstępną z właścicielem przedmiotowej nieruchomości.

Komisja Gospodarki, Finansów i Rolnictwa nie wyraziła pozytywnej opinii w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna przy skrzyżowaniu ulic: Kościuszki i Czarnkowskiej. Przeciw pozytywnej opinii oddano 4 głosy, w obecności 4 członków Komisji.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 8 – wolne głosy i wnioski.

Wniosek Zarządu Powiatu Obornickiego w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kościuszki i Nowej przedstawił Burmistrz Rogoźna.

Radny Z. Hinz przypomniał, że Rada Miejska zwróciła się do Starostwa Powiatowego w Obornikach z apelem w sprawie nieodpłatnego przekazania budynku po Zespole Szkół Agrobiznesu. Wówczas oddano 2 głosy „wstrzymujące”, a pozostała część radnych głosowała „za” podjęciem uchwały.

Radny P. Wojciechowski powiedział, że w uzasadnieniu do podjętego apelu podkreślano, iż budynek zawsze pełnił funkcje oświatowe i im powinien nadal służyć.

Kierownik WGNRiOŚ poinformował, że w obowiązującym planie przestrzennym budynek Zespołu Szkół Agrobiznesu objęty jest symbolem U1, dla którego ustalono: przeznaczenie - zabudowa usługowa z zakresu oświaty; dopuszcza się lokalizację: urządzeń sportu i rekreacji bez obiektów kubaturowych, urządzeń komunikacji - miejsca parkingowe; sieci infrastruktury technicznej oraz związanych z nimi urządzeń. W szczegółowych ustaleniach doprecyzowano, iż jest to obiekt typowo oświatowy i edukacyjny. Dodał, że wniosek Starosty należałoby rozpatrywać w kontekście struktury przestrzennej miasta, wartości historycznych, a nie w kontekście oczekiwań i bieżących spraw samorządu Gminy Rogoźno.

Radny A. Jóźwiak powiedział, że budynek powinien służyć celom oświatowym, niezależnie od tego w czyim zarządzie.  

Komisja Gospodarki, Finansów i Rolnictwa nie wyraziła pozytywnej opinii w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kościuszki i Nowej. Przeciw pozytywnej opinii oddano 4 głosy, w obecności 4 członków Komisji.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że Dyrektor ZDP w Obornikach zwrócił się z prośbą o spotkanie w sprawie zamiany dróg w Budziszewku. Dodał, że droga gminna w Budziszewku przed kilkoma laty została wyremontowana, a droga powiatowa nie była remontowana.

Radny Z. Hinz poprosił Burmistrz Rogoźna o rozważenie możliwości zaplanowania podwyżek dla pracowników administracji i obsługi, w tym dla pracowników urzędu. 

 

Posiedzenie zakończono o godz. 17.30

Protokół sporządziła mgr P. Grabowska

Rogoźno, dnia 21 marca 2013 r.

 

drukuj pobierz pdf