Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 372014 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 21 sierpnia 2014 roku o godz. 16.00 w Sali Rogozińskiego Centrum Kultury przy ul. II Armii Wojska Polskiego 4 w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr 37/2014

 

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 21 sierpnia 2014 roku o godz. 16.00 w Sali Rogozińskiego Centrum Kultury przy ul. II Armii Wojska Polskiego 4 w Rogoźnie.

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Zbigniew Chudzicki.

Na podstawie listy obecności radnych, którą stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki stwierdził, że na 7 członków Komisji w posiedzeniu udział bierze 4 członków, Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków.

Nieobecny radni: H. Kuszak, R. Dworzański, M. Kutka.

R. Dworzański obecny od godz. 16:35.

M. Kutka obecny od godz. 16:15.

Ponadto w posiedzieniu Kmisji udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi załacznik nr 2 do niniejszego protokolu.

2.  Przedstawienie porządku obrad.

 

1.         Otwarcie posiedzenia, przywitanie zaproszonych gości, stwierdzenie quorum.

2.         Przedstawienie porządku obrad.

3.         Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

4.         Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w Gminie Rogoźno w roku szkolnym 2013/2014:

a)    wystąpienie Pełnomocnika Burmistrza ds. Oświaty,

b)    dyskusja.

5.         Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do realizacji zadań w nowym roku szkolnym 2014/2015:

a)         wystąpienie Pełnomocnika Burmistrza ds. Oświaty.

6.         Dyskusja na temat przyszłej formy projektu uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

7.         Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

8.         Wolne głosy i wnioski.

9.         Zakończenie.

 

 

Uwag do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 4 głosami „za”.

 

3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenie Komisji.

 

Protokoł nr 36/2014 został przyjęty bez uwag  jednogłośnie 4 głosami „za” w obecności 4 członków Komisji.

 

4. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w Gminie Rogoźno w roku szkolnym 2013/2014.

Powyższy temat przygotowała i zreferowała p. Longina Pijanowska Pełnomocnik Burmistrza ds. oświaty.

Uwag do przedstawionych informacji nie zgłoszono.

L. Pijanowska poinformowała, że sprawozdanie zostało opracowanie przez pełnomocnika ds. oświaty Longinę Pijanowską  na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, Kuratorium Oświaty,  ZEAPO  oraz  informacji  i sprawozdań dyrektorów przedszkoli i szkół.

Radna R. Tomaszewska zapytała, jak wygląda kwestia doposażenia placu zabaw przy SP Nr 3. Dodała, że radni przekazali pewną kwotę na doposażenie tego placu zabaw dlatego chce wiedzieć na jakim etapie jest realizacja tego zadania?

p. Pełnomocnik odpowiedziała, że nie posiada wiedzy w tym temacie, informacja ta zostanie uzupełniona na Sesji RM.

Radny R. Dworzański odnosząc się do wyników egzaminów, zapytał, co przedstawione statystyki dają p. Pełnomocnik?

L. Pijanowska odpowiedziała, że Rada Pedagogiczna będzie zmierzała do tego aby poprawić wyniki. Dodała, że organizuje się zajęcia dla uczniów zdolnych i zajęcia wyrównawcze dla uczniów słabych.

Radna R. Tomaszewska dodała, że bardziej w zdobywaniu dobrych wyników w nauce zależy nauczycielowi niż uczniom.

Radny R. Szuberski pogratulował osiągniętych wyników.

Radna R. Tomaszewska zapytała, jakie wyniki w ewaluacji miała p. Jurczyk, była p. Dyrektor przedszkola Nr 2.

Pani Pełnomocnik odpowiedziała, że najniżej ocenione zostało zarządzanie.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki zapytał o przystosowanie budynków, pawilonów po ZSA. Zapytał o stopień zaawansowania prac i czy wszystko zostanie zrobione do 1.09.

Dyrektor ZEAPO W. Jaworski odpowiedział, że pod koniec lipca zawarty został akt notarialny. Upoważnieniem Burmistrza został zobligowany do zawarcia umów. Na dzień dzisiejszy jest projekt techniczny. Pieniądze na utrzymanie tego obiektu są w budżecie gminy i po zmianach przejdą. W  roku bieżącym mają zostać zaadaptowane dwie sale. Po rozmowie z dyr. SP Nr 3 najlepszym rozwiązaniem byłoby przystosowanie jednej sali do ćwiczeń dla maluchów. Dodał, że w przyszłym roku zostaną zaadaptowana dwie kolejne sale. Nadmienił, że w tej chwili jest na etapie podpisywania umów z dostawcami mediów. Poinformował, że garaże znajdujące się na terenie pójdą pod wynajem zgodnie ze stawkami przyjętym uchwałą Rady Miejskiej.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki zapytał, ile jest tych garaży?

Dyr. W. Jaworski odpowiedział, że 5 z tym że jeden zostanie wyłączony ponieważ jest tam rozdzielnia. Dodał, że garaż ten zostanie wykorzystany na potrzeby gminy dla realizacji zadań statutowych.

Radna R. Tomaszewska zapytała, czy do tej pory garaże te pełniły funkcję garaży?

Dyr. W. Jaworski odpowiedział, że tak. Dodał, że cena za wynajem to ok 160 zł miesięcznie + opłata za podatek od nieruchomości.

 

 

 

5.Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do realizacji zadań w nowym roku szkolnym 2014/2015.

Powyższy temat przygotowała i zreferowała p. Longina Pijanowska Pełnomocnik Burmistrza ds. oświaty.

Treść przygotowanej informacji:

Od września 2014 r. spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczną wszystkie dzieci urodzone od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. W pierwszych klasach będą się uczyły również te dzieci sześcioletnie, które urodziły się w drugiej połowie 2008 r., jeśli taka będzie decyzja ich rodziców.

Z myślą o dzieciach sześcioletnich w szkole Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiedziało szereg zmian prawnych sprzyjających lepszemu przygotowaniu szkoły do potrzeb i możliwości ucznia młodszego.

Wśród zaprojektowanych rozwiązań znajdują się:

·           wprowadzenie bezpłatnego podręcznika dla najmłodszych uczniów,

·           odejście od systemu 45-minutowych lekcji, dostosowanie czasu trwania zajęć edukacyjnych do możliwości psychofizycznych uczniów oraz sposobu realizacji poszczególnych treści nauczania,

·           dostosowanie prac domowych do możliwości ucznia, monitorowanie czasu jaki uczeń poświęca na wykonywanie pracy domowej,

·           zapewnienie warunków i możliwości do odrabiania zadań domowych w świetlicy szkolnej,

·           określenie wymaganych efektów kształcenia dopiero po III klasie,

·           zatrudnianie osób wspierających nauczycieli w opiece nad dziećmi,

·           oddziały klas pierwszych do 25 uczniów.

Ponadto rodzice otrzymają prawo do:

·           podejmowania decyzji o odroczeniu edukacji szkolnej sześciolatka, po uzyskaniu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,

·           złożenia wniosku o powrót pierwszoklasisty do przedszkola (tzw. zerówki),

·           złożenia wniosku o edukację domową w dowolnym momencie roku szkolnego.

Jednocześnie warto przypomnieć, że już dziś dzieci sześcioletnie mają prawa, które muszą być przestrzegane w każdej szkole. Wśród nich należy wymienić prawo do: adaptacji w szkole tak długo jak jest to potrzebne, wyodrębnionego miejsca do zabawy, miejsca na podręczniki i przybory szkolne, jednego nauczyciela w klasach I-III przygotowanego do pracy z sześciolatkami, nauki w klasach do 25 uczniów (od września 2014 r.), nauki wśród dzieciw tym samym wieku (od września 2014 r.), indywidualnego podejście do potrzeb sześciolatka, wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, dodatkowych zajęć po lekcjach, opieki świetlicowej w grupach do 25 uczniów.

 W związku z realizacją w/w w gminie łącznie zaplanowano uruchomienie 15 oddziałów klas pierwszych. Na 295 dzieci zgłoszonych do klas pierwszych 137 stanowią dzieci 6 letnie (46%).

Szkoła Podstawowa nr 2

4 oddziały

34 dzieci 6 letnich

Szkoła Podstawowa nr 3

5 oddziałów

62 dzieci 6 letnich

Szkołą Podstawowa w Budziszewku

1 oddział

8 dzieci 6 letnich

Szkoła Podstawowa w Pruścach

1 oddział

4 dzieci 6 letnich

Szkoła Podstawowa w Zespole  Szkół w Gościejewie

2 oddziały

14 dzieci 6 letnich

Szkołą Podstawowa w Zespole Szkól w Parkowie

2 oddziały

15 dzieci 6 letnich

W Szkole Podstawowej nr 2 i 3 w Rogoźnie  sale dydaktyczne zostały dostosowane  do wymogów MEN. W salach dydaktycznych wygospodarowano miejsce na zabawę (dywan , zabawki) oraz doposażono w meble i pomoce dydaktyczne. Wszystkie szkoły wiejskie mają sale dostosowane do wymogów państwa.

Wszystkie szkoły podstawowe w Gminie Rogoźno złożyły zapotrzebowanie do MEN na darmowy podręcznik „Nasz elementarz”, którego dystrybucja odbędzie się od 11 do 22 sierpnia 2014r. za pośrednictwem Poczty Polskiej. Ponadto dyrektorzy złożyli wnioski na dotację celową na wyposażenie dzieci klas I w podręczniki do zajęć języka obcego nowożytnego oraz na materiały edukacyjne do języka obcego i materiały ćwiczeniowe. Każdy uczeń klasy I otrzyma dotację w wysokości 24,75 zł na podręcznik lub materiały ćwiczeniowe do języka obcego nowożytnego oraz 49,50 zł na materiały ćwiczeniowe ( razem 75 zł z tego 1%  dla jst czyli 0,75 zł). 

 Uruchomione zostały programy:  ( składanie wniosków 01.08.2014- 15.09.2014r. )

1)                   pomocy finansowej „Wyprawka szkolna”  na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów klas II i III i kl.VI szkoły podstawowej, kl. III szkoły ponadgimnazjalnej  oraz dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,  z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją , z autyzmem, z zespołem Aspergera uczęszczających do szkoły podstawowej wyjątkiem kl. I, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.

2)    stypendium szkolnego.

W Gimnazjum nr 1 zaplanowano 1 oddział klas pierwszych jednak po zakończeniu rekrutacji 7 lipca 2014r. zostało przyjętych 38 uczniów co spowodowało utworzenie dwóch klas pierwszych o łącznej liczbie 41 uczniów. W związku z powyższym  został rozwiązany problem ograniczenia zatrudnienia nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania. Obecnie nie występują problemy kadrowe mimo, iż 4 nauczycieli będzie korzystało z rocznego urlopu dla poratowania zdrowia. Planowane jest zatrudnienie 3 asystentów nauczyciela. W placówkach oświatowych poziom zatrudnienia pracowników niepedagogicznych planowany jest na poziomie ubiegłego roku szkolnego.

01 lipca br.  odbył się  konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Budziszewku i Przedszkola im. Słoneczne Skrzaty w Parkowie natomiast 03 lipca na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 im. Kubusia Puchatka  w Rogoźnie  i Przedszkola nr 2 w Rogoźnie. W wyniku postępowania konkursowego w wymienionych  trzech placówkach dyrektorzy pozostają na stanowiskach  zaś  nowym dyrektorem Przedszkola nr 2 została  mgr Magdalena Krzyśka. Dyrektor Zespołu Szkół w Gościejewie uzyskał zgodę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora.  W lipcu jeden nauczyciel  przystąpił do egzaminu  o awans zawodowy nauczyciela minowanego oraz jeden  nauczyciela dyplomowanego.

Mimo niewielkich   środków finansowych na remonty ( § 427) we  wszystkich placówkach  w okresie ferii letnich trwały bieżące naprawy i konserwacje oraz  prace malarskie.

Wszystkie  placówki  stają się coraz bardziej   przyjazne i bezpieczne dla  uczniów. 

Oto  działania podjęte  w placówkach:

 

Szkoła Podstawowa  nr 3- dostosowanie 4 sal dydaktycznych do klas pierwszych-zakup mebli, projektora oraz  pomocy dydaktycznych oraz wydzielenie miejsca do zabawy.

 Szkoła  Podstawowa  nr 2-  remont II części holu   w  budynku szkoły ul. W. Poznańskiej 36 , remont sali dydaktycznej dla klasy pierwszej oraz wyposażenie w nowe meble, projektor oraz miejsce do zabawy.

Szkoła Podstawowa w Pruścach  - malowanie pokoju nauczycielskiego, wykonanie podjazdu w budynku  oddziału przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych, wykonanie zalecenia pokontrolnego Państwowej Straży Pożarnej.

Zespół Szkół w Parkowie – malowanie dwóch sal lekcyjnych, rozpoczęcie remontu sali gimnastycznej -realizacja zalecenia Sanepidu z 29.04.2014r.(wymiana okien i drzwi, malowanie ścian oraz wymiana parkietu), dostosowanie sali do zajęć świetlicowych dla dzieci kl.I-III.

Zespół   Szkół w  Gościejewie – konserwacja starych okien w budynku w Tarnowie, montaż drzwi ewakuacyjnych  oraz malowanie sali dydaktycznej i bawialni w oddziale przedszkolnym w Tarnowie,  malowanie sali w Gościejewie - dostosowanie sali do dodatkowego  oddziału klasy pierwszej (zakup szafek oraz krzeseł), malowanie korytarza w budynku  w Gościejewie.

Przedszkole nr 2- renowacja parkietu w dwóch salach dydaktycznych, malowanie jednej sali dydaktycznej.

Przedszkole w Parkowie – renowacja parkietu w sali dydaktycznej, malowanie  I części elewacji budynku.

Gimnazjum nr 1-malowanie kuchni (wydawalnia i zmywalnia).

 

Informuję Wysoką Radę, że zapewniamy dzieciom zamieszkałym na terenie naszej gminy możliwość bezpiecznego spełniania obowiązku szkolnego  w szkołach podstawowych i gimnazjach , przygotowania przedszkolnego dla dzieci 5 i 6 letnich oraz dzieciom przedszkolnym. 

Zapewniam w imieniu dyrektorów, że na dzień 01 września 2014r. wszystkie placówki będą przygotowane do inauguracji roku szkolnego 2014/2015.

W tabeli przedstawiam  ogólne  informacje o planowanej  organizacji pracy placówek oświatowych w roku szkolnym 2014/2015, które pozyskałam  z zatwierdzonych  arkuszy  organizacyjnych na rok szkolny 2014/2015.

 

Przedszkola

Przedszkole nr 1

4 oddziały =100 dzieci

1grupa 5 i 6 latków

1 grupa 4 i 5 latków

1 grupa czterolatków

1 grupa trzylatków

 

Czas pracy

6.00-17.00                                     

Przedszkole nr 2

4 oddziały = 100 dzieci

1 grupa sześciolatków

1 grupy pięciolatków

1 grupa czterolatków

1 grupa trzylatków

 

Czas pracy

6.00-17.00

Przedszkole                    w Parkowie

 

3 oddziały                                        (6dzieci  niepełnosprawnych)

75 dzieci

 

Czas pracy

6.30-16.00

2012/2013= 11 grup w tym 1 grupa integracyjna =258+2dzieci

2013/2014= 11 grup w tym 1 grupa integracyjna =252 dzieci

2014/2015=11 grup =275 dzieci

 

 

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Szkoła Podstawowa       w Pruścach

1 oddział =25 dzieci

 

Szkoła Podstawowa                  w Budziszewku

1 oddział=14 dzieci

11 wolnych miejsc dla dzieci                 6 i 5 letnich – nabór trwa

Szkoła Podstawowa        nr 2

3 oddziały =75 dzieci

-1 oddział

Szkoła Podstawowa     w Gościejewie

2 oddziały =40 dzieci

10 wolnych miejsc - nabór trwa

Szkoła Podstawowa     w Parkowie

------------------------------

- 1 oddział

Szkoła Podstawowa                nr 3 w Rogoźnie

2 oddziały =50 dzieci

 

2012/2013= 11 oddziałów = 253 dzieci

2013/2014=11 oddziałów =257 dzieci

2014/2015=9 oddziałów=204 dzieci

 

 

Szkoły Podstawowe

Szkoła Podstawowa  im. Jana Pawła II                  w Pruścach

6 oddziałów

66 uczniów

Szkoła Podstawowa  im. A. Mickiewicza                                 w Budziszewku

6 oddziałów

58 uczniów

Szła Podstawowa  nr 2 w Rogoźnie

16 oddziałów        +1 oddział kl.I

387 uczniów

Szkoła Podstawowa  nr 3  im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie

23 oddziały           +1 oddział  kl.I

514uczniów

Szkoła Podstawowa

 im. Józefa Wybickiego w Parkowie

8  oddziałów          +1 oddział kl.I

177  uczniów

Szkoła Podstawowa 

im. Noblistów Polskich w Gościejewie

8  oddziałów          +1 oddział kl.I

145 uczniów

2012/2013 = 62 oddziały

2013/2014 =63 oddziały

2014/2015=67 oddziałów =1347 uczniów

 

 

 

 

 

Gimnazja

Gimnazjum nr 1

6 oddziałów

134 uczniów

Gimnazjum    w Gościejewie

3 oddziały                                                                                  57 uczniów

Gimnazjum w Parkowie

4 oddziałów

81uczniów

Gimnazjum nr 2

6 oddziałów         

Gimnazjum w LO

5 oddziałów     

2012/2013=26 oddziałów (w tym 3 oddziały w LO i 7 oddziałów  w Gimnazjum nr2)

2013/2014=24 oddziały (w tym 4 oddziały w LO i 6 oddziałów  w Gimnazjum nr2)

2014/2015=24  oddziały ( w tym 5 oddziały w LO i 6 oddziałów w Gimnazjum nr 2)

 

Uwag do przygotowanej informacji nie zgłoszono.

W dyskusji poruszono temat dotyczący przewozów szkolnych.

Radna R. Tomaszewska zapytała również, czy w szkołach naszej Gminy wypłacane są stypendia absolwentom za wyniki w nauce i wyniki w sporcie.

Pełnomocnik L. Pijanowska odpowiedziała, że od klasy 4 do 6 stypendium jest wypłacane, tylko musi być spełniona szkoła średnia.

Radna R. Tomaszewska odpowiedziała, że jeśli absolwent klasy 6 otrzymuje stypendium, to jest to niezgodne z przepisem ponieważ zgodnie z przepisem o pomocy stypendialnej wypłaca się zawsze tylko i wyłącznie za okres poprzedni.

Radna R. Tomaszewska wyjaśniła, że podjęła ten temat ponieważ wpłynęła skarga od rodziców na to, że nie wypłaciła absolwentce klasy 3 Gimnazjum stypendium za II półrocze nauki.

Dodała, że skarga jest w tej chwili rozpatrywana i będzie rozpatrywana na sesji.

Nadmieniała, że temat był omawiany z prawnikami, posiada orzeczenia w tej sprawie, w których potwierdza się to, że absolwentom kończącym ostatnie półrocze szkoły nie można wypłacać tego stypendium. Nadmieniała, że w skardze zarzucono, że w Gminie Rogoźno absolwenci dostają a uczeń kończący Gimnazjum nie dostał.

Następnie Dyrektor ZEAPO W. Jaworski poprosił członków Komisji o możliwość wcześniejszego omówienia projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rogoźno.

Członkowie Komisji wyrazili zgodę.

Omówienie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rogoźno.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie zgłoszono.

Radny R. Dworzański zapytał, co się stanie jeśli Rada uchwały takiej nie podejmie.

Skarbnik Gminy M. Kachlicka odpowiedziała, że bez tej uchwały  Gmina nie otrzyma należnej dotacji.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki podziękował za przygotowanie materiałów.

Ogłoszono 5 min. przerwy.

6.Dyskusja na temat przyszłej formy projektu uchwały w sprawie określenia    inkasenta opłaty targowej i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Przewodniczący Komisji poinformował, że Burmistrz poprosił członków Komisji o wydanie opinii w sprawie tego, czy ma zostać ogłoszony przetarg na prowadzenie targowiska. Dodał, że on sam kilkakrotnie mówił o tym, że powinna tym zajmować się firma, która prowadzi działalność gospodarczą i wtedy można by określić finansowanie.

Sprawę przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Głos zabrał również Burmistrz B. Janus, który poinformował, że do końca roku kwestia związana z inkasentem opłaty targowej i operatorem musi zostać rozstrzygnięta.

Burmistrz dodał, że jeśli będzie operator to na pewno będzie drożej niż do tej pory, ponieważ do w tej chwili Wełna pobierała 99% inkasa za 1 dzień w tygodniu. Dodał, że nowe targowisko będzie otwarte 4 dni w tygodniu.

Radny Z. Chudzicki zapytał, na kiedy planowane jest otwarcie nowego targowiska?

Burmistrz odpowiedział, że trudno na dzień dzisiejszy odpowiedzieć.

W dalszej części posiedzenia dyskutowano na temat cen opłaty targowej.

7.Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

a) uchwała w sprawie regulaminu targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Rogoźnie – projekt uchwały przedstawił inspektor Paweł Andrzejczak.

Radny R. Szuberski zaproponował, aby jeden dzień w tygodniu targoisko było otwarte od godz. 13:00 do 18:00.

Burmistrz dodał, że do sesji Radni mają czas na składanie propozycji do treści regulaminu.

b)uchwała w sprawie podjęcia działań mających na celu wspieranie rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Rogoźno poprzez realizację programu „Karta Dużej Rodziny” – projekt uchwały przedstawiła Kierownik GOPS Ewelina Kowalska.

Uwag nie wniesiono.

c)uchwała w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia Kontroli zasadności zawiadomienia o możliwych nieprawidłowościach przy realizacji inwestycji pt. „Budowa Promenady nad Jeziorem Rogozińskim” w m. Rogoźno – projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady p. Roman Szuberski.

Uwag nie wniesiono.

d)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej – projekt uchwały przedstawił kierownik WGNRiOŚ R. Piątkowski.

Uwag nie zgłoszono.

e)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym (położonej w m. Jaracz)  – projekt uchwały przedstawił kierownik WGNRiOŚ R. Piątkowski.

Uwag nie zgłoszono.

f) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym (położonej w m. Parkowo)  – projekt uchwały przedstawił kierownik WGNRiOŚ R. Piątkowski.

Uwag nie zgłoszono.

g) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym (położonej w m. Laskowo)  – projekt uchwały przedstawił kierownik WGNRiOŚ R. Piątkowski.

Uwag nie zgłoszono.

 

h)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości przyległej - projekt uchwały przedstawił kierownik WGNRiOŚ R. Piątkowski.

Uwag nie zgłoszono.

i)uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu położonego na terenie miasta Rogoźno - projekt uchwały przedstawił kierownik WGNRiOŚ R. Piątkowski.

Uwag nie zgłoszono.

j)uchwała w sprawie nazewnictwa ulic - projekt uchwały przedstawił kierownik WGNRiOŚ R. Piątkowski.

Uwag nie zgłoszono.

k)uchwala w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w Rogoźnie przy ul. Długiej - projekt uchwały przedstawił kierownik WGNRiOŚ R. Piątkowski.

Uwag nie zgłoszono.

l) uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2014 rok – projekt uchwały wraz z autopoprawkami przedstawiła skarbnik Gminy p. Maria Kachlicka.

Uwag nie zgłoszono.

m)uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2014-2025 - projekt uchwały wraz z autopoprawkami przedstawiła skarbnik Gminy p. Maria Kachlicka.

Uwag nie zgłoszono.

n)uchwała w sprawie wniosku obywatelskiego ideologii gender - projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady p. Roman Szuberski.

Uwag nie wniesiono.

o) uchwała w sprawie zmiany uchwały z dnia 30 stycznia 2013 r. Nr XXIX/223/2013 w sprawie podziału Gminy Rogoźno na obwody do głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy p. Iwona Sip-Michalska.

Uwag nie zgłoszono.

p) uchwała w sprawie zmiany uchwały z dnia 21 listopada 2012 r. Nr XXVII/199/2012 w sprawie podziału Gminy Rogoźno na obwody do głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy p. Iwona Sip-Michalska.

Uwag nie zgłoszono.

 

8.Wolne głosy i wnioski.

Omówiono przygotowania związane z posiedzeniem Komisji zaplanowanej na miesiąc wrzesień, której tematem będzie funkcjonowanie świetlic wiejskich w Gminie Rogoźno – ocena dokonanych remontów.

 

9. Zakończenie.

Posiedzenie zakończono godz. 20:05

Protokół sporządziła M. Markiewicz

Rogoźno, dnia 12 sierpnia 2014 r.

 

 

drukuj pobierz pdf