Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa: PROTOKÓŁ nr 29/2021 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego 23 sierpnia 2021 r. o godzinie 15:00 w Sali 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

Rogoźno, dnia 23 sierpnia 2021 r.

PROTOKÓŁ nr 29/2021

z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie

odbytego 23 sierpnia 2021 r. o godzinie 15:00 w Sali 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

Dnia 23 sierpnia 2021 r. o godzinie 15:00 w Sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie rozpoczęło się posiedzenie Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie (dalej „Komisja” lub „KGFiR”).

Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Komisji p. Bartosz Perlicjan, który przywitał zebranych radnych i gości, oraz stwierdził quorum, tj. stwierdził, że na 7 członków Komisji obecnych jest  5 radnych.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Proponowany porządek obrad KGFiR:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu.

4. Informacja o działalności świetlic wiejskich w Gminie Rogoźno za rok 2020.

5. Stan czystości jezior, rzek i wód gruntowych na terenie Gminy Rogoźno.

6. Omówienie projektów uchwał na najbliższe posiedzenie Rady Miejskiej w Rogoźnie.

7. Wolne głosy, wnioski i komunikaty.

8. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty po zmianie, by Pkt 4 wykreślić i udzielić głosu panu Prezesowu Witoldowi Goszczyńskiemu, który przedstawi uchwałę w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

 

( Przewodniczący w tym miejscu zaproponował wykreślić pkt5. Głosowanie 4 za,1 wstrzymujący)

Proponowany porządek obrad KGFiR po zmianach:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu.

4. Informacja o działalności świetlic wiejskich w Gminie Rogoźno za rok 2019.

5. Omówienie projektów uchwał na najbliższe posiedzenie Rady Miejskiej w Rogoźnie.

6. Wolne głosy, wnioski i komunikaty.

7. Zakończenie posiedzenia.

 

Ad. 3 Przyjęcie protokołu.

Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji został przyjęty jednogłośnie.

 

Przewodniczący udzielił głosu panu Prezesowi Witoldowi Goszczyńskiemu, który wraz ze swoim Radcą Prawnym wyjaśnili potrzebę podjęcia następującej uchwały:

- zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, projekt uchwały został przedstawiony przez pana radcę prawnego – Mateusza Nyklewicza.

W związku ze zmianą ustawy prawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ustawodawca narzucił zmiany regulaminów w spółkach wodnych w czasie 1 roku, aby zapisy były zgodne z zapisem art. 19a. Pan Mecenas podkreślił, że w roku 2018 po wprowadzeniu zmian w ustawie – prawo budowlane – regulaminy tez były ujednolicane, w lepszej lub gorszej wersji. Wtedy to powstała procedura, że najpierw Rada Miejska podejmuje projekt uchwały, następnie ta uchwałe kieruje do organu regulacyjnego, którym wówczas są „Wody  Polskie” i to one wtedy wydawały opinię. Z racji tego, że nie spodziewano się tego, że 2000 tysiące gmin rzucą projekty do zaopiniowania i nikt nie będzie w  stanie tego przeanalizować – to opinie z reguły były pozytywne.

Kolejnym organem nadzoru jest Wojewoda, który przeanalizował regulaminy i wyrazał mniej lub bardziej sensowne opinie. Przepis jednak mówi o tym, że opinie taką Rada powinna pozyskać, jednak nie jest ona w żaden sposób wiążąca. To, że obecna opinia jest w takiej formie jakiej jest, może powodować to, że jest możliwość odwołania się w ciągu 7 dni, jednak generalnie to nie ma sensu, ponieważ trafia to wtedy do Presesa „Wód Polskich”, który z reguły podtrzymuje opinię wydana wcześniej, a dodatkowo wydłuża się cała procedura. Rada Miejska ma jedynie uzyskać opinię „Wód Polskich”, w tym przypadku opinia jest i jeżeli uchwała zostanie przyjęta do dnia 19 września – obowiązek zostanie zrealizowany.

 

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej: „u.z.z.w.”), rada gminy, na podstawie projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, przygotowuje projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazuje go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, zawiadamiając o tym przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Przepis ten znajduje odpowiednie zastosowanie do zmiany regulaminu.

Wobec tego Aquabellis zmienił pewne postanowienia w regulaminie, które zostały zakwestionowane przez „Wody Poslkie”.

 

Wypełniające tę delegację ustawową, dnia 28 maja 2021 r. Rada Miejska w Rogoźnie podjęła uchwałę Nr XLIX/461/2021 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Projekt regulaminu został następnie przekazany do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, tj. Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie [dalej: „Dyrektor RZGW w Poznaniu”].

 

Postanowieniem Nr PO.RZT.71.37.2021.SK z dnia 6 lipca 2021 r. Dyrektor RZGW w Poznaniu zaopiniował przedłożony mu projekt regulaminu, wskazując m.in. na niezgodności z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków następujących postanowień: § 3 ust. 3, § 5 ust. 1, § 15 ust. 2, § 18 ust. 1 oraz § 26.

 

Rada Miejska w Rogoźnie postanowiła uwzględnić zarzut odnoszący się do § 5 ust. 1 poprzez usunięcie powtórzenia ustawowego.

 

W ocenie Rady z pozostałymi zarzutami Dyrektora RZGW w Poznaniu nie sposób jednak się zgodzić z następujących powodów:

 

1)      zarzut dotyczący § 3 ust. 3 oraz § 26 projektu regulaminu

 

Dyrektor RZGW w Poznaniu wskazał, że § 3 ust. 3 projektu regulaminu został sformułowany z naruszeniem upoważnienia ustawowego. Z zarzutem tym nie sposób się zgodzić, bowiem przedmiotowe postanowienie projektu regulaminu odpowiada wytycznym zamieszczony w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 27 marca 2019 r., sygn. akt: II SA/Po 1147/18, w którym sąd wskazał, iż w przypadku wprowadzenia zapisu umożliwiającego ograniczenie w sposobie korzystania z wody należy odnieść to sytuacji mierzalnych i niebudzących wątpliwości, najlepiej do zdefiniowanych pojęć. Kwestionowany przez Dyrektora RZGW w Poznaniu zapis w pełni realizuje wytyczne wynikające z przywołanego orzeczenia.

 

Wątpliwości co do legalności Dyrektor RZGW w Poznaniu podniósł również w odniesieniu do przepisu § 26 projektu regulaminu. Także z tym zarzutem nie sposób się zgodzić, bowiem przepis ten jest dokładnym powtórzeniem regulacji zaproponowanej przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 14 marca 2019 r. (sygn. II SA/Po 43/19). Sąd w przywołanym wyroku zaznaczył, że jego brzmienie dotyczy tylko obowiązków informacyjnych, przez co odpowiada przepisowi art. 19 ust. 5 pkt 7 i 8 u.z.z.w. Warto także odnotować, że uprzednio obowiązujący § 26 został uchylony na mocy rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielopolskiego nr KN-I.4131.1.109.2019.2 z dnia 5 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 13 marca 2019 r., poz 2845), więc jego aktualna modyfikacja jest konieczna.

 

2)      zarzut dotyczący § 15 ust. 2 projektu regulaminu

 

Powołane przez Organ orzecznictwo odnosi się do sytuacji, w której odbiorca usług był zobligowany do posługiwania się wzorem. Tymczasem zgodnie z par. 15 ust. 2 projektu regulaminu, przedsiębiorstwo może udostępnić wzór wniosku, ale jest zobowiązane rozpatrzyć także takie wnioski, które nie są oparte na wzorze. Dalszy paragraf (16) wskazuje zresztą, co powinny zawierać warunki przyłączenia, w związku z czym na tej podstawie można określić, jakie dane należy podać we wniosku. Trudno oczekiwać, by osoby zainteresowane miały takie wnioski sporządzać same i stąd przedsiębiorstwo może zaproponować wzór.

 

Należy podkreślić, przy tym, iż stosowanie takiego wzoru wniosku w stosunku z odbiorcami usług, jest w branży praktykowane i właściwie stanowi regułę. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, iż wzory wniosków stosowane są również w innych branżach niż wodociągowo-kanalizacyjna, a związanych z mediami, jak np. przy dostawie gazu, prądu czy też usług telekomunikacyjnych. Należy również zauważyć, iż przedsiębiorstwa stosują zazwyczaj wzory w sytuacjach, w których konieczne jest usystematyzowanie kontaktu z dużą ilością odbiorców/kontrahentów. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku wydania warunków przyłączenia, stąd udostępnianie wzoru wniosku o wydanie warunków jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom odbiorców, przy czym w żaden sposób nie blokuje to możliwości, aby odbiorca zwrócił się do przedsiębiorstwa z niestandardowym wnioskiem.

 

 

3)      zarzut dotyczący § 18 ust. 1 projektu regulaminu

 

Zdaniem Dyrektora RZGW w Poznaniu postanowienia § 18 ust. 1 projektu regulaminu nie zawierają istotnych postanowień w zakresie technicznych warunków określających możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych, a tym samym nie wyczerpują dyspozycji zawartej w art. 19 ust. 5 pkt 5 u.z.z.w. Z zarzutem tym także nie sposób się zgodzić.

 

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć bowiem, że przepisu § 18 ust. 1 projektu regulaminu (zawartego w rozdziale dotyczącym warunków technicznych określających możliwości dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych) nie można odczytywać w oderwaniu od pozostałych postanowień regulaminu w tym zakresie, które to łącznie w pełni wyczerpują delegacje ustawową z art. 19 ust. 5 pkt 5 u.z.z.w. Określenie tych warunków w bardziej szczegółowy sposób jest niezwykle trudne z uwagi na zbyt zindywidualizowany ich charakter w odniesieniu do każdego z odbiorców usług. Bardziej szczegółowe warunki techniczne są niemożliwe do generalnego, wspólnego dla wszystkich odbiorców określenia, bowiem w każdym indywidualnym przypadku będą przybierać one inne wartości uzależnione od konkretnych warunków technicznych i geograficznych zastałych na danym terenie. Tym samym aktualnie umieszczone postanowienia w przepisie § 18 ust. 1 projektu regulaminu stanowią wystarczające wypełnienie delegacji ustawowej. Warto przy tym zauważyć, że analogicznej postanowienia regulaminowe dotychczas nie były kwestionowane nie tylko przez jakichkolwiek innych wojewodów z obszaru całego kraju, ale również sądy administracyjne.

 

Pan Nyklewicz przedstawił również, że w związku z poprzednim zapisem, który sąd określił jako mało czytelny, zaproponował zapis następujący, który został; wprowadzony do regulaminu. „Wody Polskie nie zgadzają się z tym brzmieniem.

 

1)        § 26 uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

§ 26. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zwolnione z obowiązku uprzedniego lub wcześniejszego informowania o przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody
lub odprowadzaniu ścieków w sytuacjach nagłych, w następujących przypadkach:

1)      zaistnienia awarii i konieczności jej usunięcia;

2)      wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla życia, zdrowia lub środowiska związanego z funkcjonowaniem sieci;

3)      działania siły wyższej, które uniemożliwiło dalsze świadczenie usług;

4)      zagrożenia prawidłowego funkcjonowania elementów systemu kanalizacyjnego
na skutek zrzutu ścieków.

Pan Prezes Goszczyński poinformował, że pewne rzeczy w regulaminie zostały doprecyzowane, jednak nie wnoszą one zmian, aby rewolucjonizować działania spółki, nie obniża to również komfortu odbiorców.

 

Ad. 4. Informacja o działalności świetlic wiejskich w Gminie Rogoźno za rok 2019.

Koszty  utrzymania świetlic wiejskich ponoszone przez Urząd Miejski

Rozdził/paragraf

Nazwa

 

Boguniewo

Budziszewko

Garbatka

Gościejewo

Grudna

Jaracz

Józefinowo

Karolewo

Kaziopole

Laskowo

Nienawiszcz

Owczegłowy

Owieczki

Parkowo

Pruśce

Ruda

Słomowo

Studzieniec

Tarnowo

92109/4210

Zakup węgla  świetlica Studziniec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

977,47

 

92109/4260

Zakup energii

 

2 693,52

 

3 277,32

3 757,92

 

1 801,54

 

4 528,52

2 488,13

3 067,05

2 034,93

1 729,66

2 427,74

13 429,38

 

1 667,15

1 206,83

2 491,46

842,77

92109/4300

wyk.proj.budowl. Bud. Szatniowo gospoodarca na boisku w Budziszewki

 

 

1 308,94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wywóz nieczystości stałych i cekłych

 

921,24

 

 

966,10

 

770,04

 

164,55

 

 

37,80

1 453,66

387,68

37,80

32,40

 

387,33

132,92

 

 

Tarnowo mapa inwentaryzacji powykonawczej przyłącz gazowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

738,00

 

uzupełnienie płynem i odpowietrzenie centralnego ogrzewania Studzieniec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

885,60

 

 

Wykonanie prac remontowo-budowlanych w świetlicy Grudna

 

 

 

 

 

7 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naprawa kosiarki samojezdnej Studzieniec , Budziszewko

 

 

299,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

660,00

 

 

Naprawa serwisowa kosiarki Studzieniec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

335,00

 

 

Korytowanie terenu przy bud. Św. W Studzieńcu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 460,00

 

 

zakup wiaty Studzieniec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 598,60

 

 

przegląd i czyszcz.  8 Klimatyzatorów zamontowanych w saalach wiejskich na terenie Gm. Rogoźno

1 082,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zakup mat. Do wykończenia wiaty oraz remont ławek Garbatka

 

 

 

8 258,36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonanie przyłącz wody Studzieniec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 230,00

 

 

Wymiana lamp LED Jaracz

 

 

 

 

 

 

307,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f-ra końc. Przyłącza wody oraz wykon. Szamba Parkowo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38,86

 

 

 

 

 

 

Wykonanie rocznych przeglądów technicznych świetlic wiejskich

7 872,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naprawa wewn. Instal. Elektry. Ruda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

861,00

 

 

 

 

ułożenie kostki bruk. Pod garażem Nienawiszcz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konserwacja pieca  gaz. W Gościejewie

 

 

 

 

260,51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92601/4260

Energia -boiska wiejskie

 

 

693,50

1 217,63

 

 

 

 

 

776,54

 

 

337,50

 

876,18

2 393,60

767,87

 

32,18

692,08

92601/4300

prowadzenie werykulacji boik sportowych

 

 

2 250,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 300,00

 

 

wykonanie przeglądów technicznych boisk

1 722,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naprawa kosy spalinowej Pruśce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

304,00

 

 

 

 

 

opłata przył. Boisko Budziszewko

 

 

1 294,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wykonanie inst. Eletrycznej Garbatka

 

 

 

2 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zak. Kruszywa na boisko Budziszewko

 

 

516,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wykonanie siatki ochronnej na piłkochwyty Słomowo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 123,23

 

 

 

wyk. Utwardzenia terenu z kostki na boisku Budziszewko

 

 

3 679,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63095/4210

zakup piaskownicy - Józefinowo

 

 

 

 

 

 

 

2 214,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zak. Zestawu do koszykówki Ruda i Kaziopole

3 698,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63095/4300

wykonanie przeglądów tech. Placów zabaw

5 412,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prace elektryczne Garbatka

 

 

 

5 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

usługa transpotrowa i ustawienie kontenera Budziszewko

 

 

1 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naprawa kosiarki samojezdnej Garbatka

 

 

 

765,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zak. Z montażem elementów na plac zabaw Tarnowo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 000,00

 

wywóz pojeników na śmieci Nienawiszcz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakup  z montażem  elem.pl. Zabaw Studzieniec , Garbatka,Grudna, Budziszewko

 

 

1 000,00

3 690,00

 

3 960,60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 554,45

 

Razem poniesione koszty w 2020 roku

19 786,40

3 614,76

12 541,94

24 208,31

4 984,53

11 460,60

2 879,08

2 214,00

4 693,07

3 264,67

3 067,05

4 186,13

3 520,82

2 815,42

14 382,22

2 730,00

3 296,02

3 717,39

13 657,68

10 272,85

                                           

Dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich

                                     

w rozdziale 92109/0830 - usługi wynajmu sal wiejskich w roku 2020 wyniosły   17.841,76 zł

                             
                                           

 

Pani Skarbnik przedstawiła  materiał dotyczący rozliczenia świetlic w Gminie Rogoźno zamieszczony powyżej.

Pytań nie zadano.

 

Ad 6. Omówienie projektów uchwał na najbliższe posiedzenie Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Członkowie komisji w tym punkcie przeanalizowali następujące uchwały:

 

a) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie gminy Rogoźno,

b) wyrażenia zgody na nabycie działki gruntu nr 151/7 – obręb Gościejewo,

d) ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rogoźno na rok szkolny 2021/2022,

e) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Garbatka, Ruda – obręb Gościejewo oraz w rejonie ul. Rolnej w Rogoźnie na części obszaru 2 MN/U.,

f) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kościuszki i Nowej na części obszaru U-5.,

g) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ulicy Łąkowej,

h) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna dla terenów położonych pomiędzy rzeką Wełną a ulicami: Kościuszki i Kotlarską,

i) zmiany uchwały Nr XXXIX/354/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Jaracz.

j) zgłoszenia sołectwa Owieczki do Programu Wielkopolska Odnowa Wsi,

k) przekazania petycji według właściwości,

l) rozpatrzenia skargi,

m) zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2021.

 

Ad. 7 Wolne głosy i wnioski.

 

Pan radny Roman Kinach zwrócił uwagę na potrzebę wyrównania lub wyrównania frezowiną odcinka drogi za stacją BP, ponieważ odcinek ten poprzez dziury i opady deszczu sprawia zgrożenie bezpieczeństwa.

Przewodniczący Perlicjan zapytał kiedy będzie w Jaraczu tabliczka z nazwą nowej drogi (Hallera)?

Pan kierownik Piątkowski poinformował, że właśnie w dniu dzisiejszym tabliczka przyszła do urzędu i będzie umieszczona przy nowej drodze.

Pytań więcej nie zgłoszono.

 

Ad. 8. Zamknięcie obrad.

Posiedzenie Komisji zakończono o godzinie 16:40.

Protokołowała: Anna Mazur

 

 

 

drukuj pobierz pdf