Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół Nr 18/2012 z XVII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 25 stycznia 2012 r. o godz. 16.00 sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4

PROTOKÓŁ NR 18/2012

z XVIII Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie

odbytej w dniu 25 stycznia 2012 r. o godz. 16.00

 

XVIII Sesja zwołana została przez Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Zdzisława Hinza na dzień 25 stycznia 2012 roku, na godz. 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Zdzisław Hinz, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom.

 

Po powitaniu Pań i Panów Radnych, Pana Burmistrza, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych, radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz zaproszonych gości.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w Sesji bierze udział 15 radnych.

 

Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Lista obecności radnych z sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów z sesji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności gości z sesji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady A. Olenderskiego.

 

Wiceprzewodniczący Rady wyraził zgodę.

 

Przewodniczący Rady Z. Hinz poprosił o zajęcie głosu p. Jarosława Piszczka – przedstawiciela Wielkopolskiego Instytutu Jakości oraz p. Grzegorza Wojterę – przedstawiciela Unii Wielkopolan.

Przedstawiciele w/w instytucji wręczyli Certyfikaty Wielkopolska Jakość: Firma Rozalczyk sp. z o.o. - Grzegorz Rozalczyk oraz Zakład Elektroinstalacyjny Jan Kapela. Ponadto p. Jan Kapela odebrał Certyfikat Wielkopolskiego Menadżera Jakości za wdrażanie rozwiązań systemowych w obszarze zarządzania ludźmi w ramach Rozwoju Kapitału Ludzkiego.

Burmistrz Rogoźna i Przewodniczący Rady Miejskiej wręczyli nagrodzonym przedsiębiorstwom listy gratulacyjne.

 

II. Proponowany porządek obrad:

 

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

4.       Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu Obornickiego.

  1. Organizacja i funkcjonowanie Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego:

a)    wystąpienie Dyrektora ZAMK,

b)    dyskusja.

  1. Informacja o aktualnej sytuacji w zakresie zimowego utrzymania dróg:

a)    wystąpienie przedstawiciela Gminy i zaproszonych Gości,

b)    dyskusja.

  1. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach w 2011 r.:

a)    prezentacja treści zawartych w materiałach,

b)    dyskusja.

  1. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a)    wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,

b)    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego,

c)     przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miejscowości Jaracz, terenu położonego pomiędzy rzeką Wełną i starorzeczem rzeki Wełny,

d)    zlecenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rogoźnie realizacji zadania z zakresu pracy z rodziną,

e)     zmieniająca Uchwałę Nr XLII/283/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 czerwca 2009 r., w sprawie uchwalenia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w latach 2010-2012,

f)     powołania Rady Muzeum przy Rogozińskim Centrum Kultury.

9.       Interpelacje i zapytania radnych.

10.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11.    Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

12.    Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

13.    Wolne głosy i wnioski.

14.    Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Z. Hinz wniósł autoporawkę polegającą na:

- w punkcie 8 wprowadzenie podpunktu g) przekazanie zamontowanych w roku 2012 punktów oświetlenia drogowego na terenie gminy Rogoźno.

Przewodniczący Rady Z. Hinz zapytał czy ze strony Pań i Panów radnych są jakieś uwagi co do porządku obrad?

Radny H. Janus powiedział, za ma uwagę natury formalnej i chce, aby Przewodniczący się do niej ustosunkował. Radny H. Janus powiedział, że ma obawy co do tego czy sesja jest zwołana zgodnie z prawem i czy w konsekwencji uchwały na niej podjęte będą ważne. Powiedział, że zaproszenie na sesję jest z dnia 18 stycznia, które prawdopodobnie zostało wysłane również 18 stycznia, a które radni otrzymali 19 stycznia. Zgodnie z Regulaminem Rady Miejskiej, który uchwalała poprzednia Rada Miejska w 2010 r. Zaproszenie na sesję wręcza się w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed terminem sesji. Radny H. Janus powiedział, że według niego ten wymóg nie został zachowany i obawia się, że podjęte dzisiaj uchwały będą ważne. Radny H. Janus poprosił Przewodniczącego Rady Z. Hinza o wyjaśnienie w tej sprawie.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że z tego co wie, i takie jest jego zdanie, że termin został zachowany. Dodał również, że może ewentualnie poprosić o wypowiedź panią Sekretarz Iwonę Sip-Michalską. Przewodniczący powiedział, ze z tego co wie to przez ostatnie wysyłane zaproszenia na kolejne sesję termin ten został w ten sposób zachowany i nie wie dlaczego akurat dzisiaj Pana zdaniem termin nie został dochowany. Przewodniczący podkreślił, że jest to jego zdanie i odesłał do wypowiedzi pani Sekretarz, ale przed tym jeszcze udzielił głosu radnemu H. Janusowi.

Radny H. Janus wyjaśnił dlaczego dzisiaj podnosi tę kwestię. Powiedział, że poprostu dopiero dzisiaj radni to zauważyli.

Sekretarz Gminy powiedziała, że pewnie te dni liczą się bez dnia określonego zdarzenia. Dodała, iż termin biegnie od dnia, bez dnia w którym miało miejsce zdarzenie, a ponieważ zdarzenie miało miejsce 18 stycznia więc 19,20,21,2223,24 i 25 jest siedmiodniowy i uważa, że sesja jest ważna.

Radny R. Szuberski powiedział, że pani Sekretarz odpowiedziała na to pytanie tylko cześciowo właściwie. Dodał, że kwestię tę reguluje rozdział 10, art. 57 kodeksu postępowania administracyjnego, który określa terminy zarówno w dniach, tygodniach, jak i w miesiącach. Radny R. szuberski kontynuując swoją wypowiedź stwierdził, że tutaj mamy terminy, które określone sa w dniach, i dla dni reguluje to paragraf 1 który mówi: "Jeżeli poczatkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło". Dalej radny R. Szuberski powiedział, że z reguły w administracji jest tak, że dla osoby która otrzymuje to tym zdarzeniem jest ten dzień, w którym otrzymuje się to pismo, natomiast tutaj możemy oprościć nieco sprawę i jeżeli przyjmiemy, że 18 styczeń to jest ten termin kiedy zostało wysłane, czyli ten termin 18 stycznia nię nie liczy więc licząc od to dopiero dzień dzisiejszy jest dniem siódmym. Radny R. szuberski podkreślił, że jest jednak jedno "ale". Dalej art. 57 precyzuje, że: "upływ ostatniego z wyznacvzonej liczby dni uważa się za koniec terminu." Radny R. Szuberski podkreślił, że w zasadzie koniec tego terminu siedmiodniowego kończy się o północy, zgodnie z cytowanym kodeksem postępowania administracyjnego.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że o tym czy sesja jest prawomocna czy też nie, rozstrzygną stosowne organy. Dodał, że uważa iż termin został zachowany. Podkreślił, że jest to jego prywatne zdanie i że szanuje odmienne zdanie radnych. Przewodniczący ze swej strony obiecał, że materiały na sesję będą wysyłane co najmniej dzień wcześniej, żeby podobny problem się więcej nie pojawił. Podkreślił również, że materiały były i, że pani Paulina czyniła tak dotychczas, a problem zaistniał dopiero w tej chwili. Przewodniczący Rady Z. Hinz zapytał czy są jeszcze jakieś inne uwagi co do porządku obrad.

Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie 15 głosami "za" w obecności 15 radnych.

 

III. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Przewodniczący Rady Z. Hinz poinformował, że do treści porotokołu zostały wniesione uwagi, które zostały uwzględnione.

Protokół z XVII sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie został przyjęty jednogłośnie 15 głosamizaw obecności 15 radnych.

 

IV. Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu Obornickiego.

Radny H. Janus poprosił Starostę Powiatu Obornickiego o zrelacjonowanie przebiegu sesji Rady Powiatu w kwestii dotyczącej szkół.

Starosta Powiatu Obornickiego poinformował, że sesja była bardzo burzliwa i odbywała się od godz. 15.00 do 21.00. W porządku obrad sesji znalazły się punkty dotyczące systemu oświaty, w tym 8 punktów dot. likwidacji szkół już nie istniejących, ponieważ zaprzestały swojej działalności. Trzy punkty porządku obrad dotyczyły:

- zamiaru likwidacji technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Objezierzu oraz przeniesienia kształcenia w zawodach kucharz, technik organizacji usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik rolnik do technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. gen. T. Kutrzeby w Obornikach,

- zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej z oddziałami integracyjnymi wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Objezierzu oraz przeniesienia kształcenia w zawodach technik operator pojazdów i maszyn rolniczych do Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. gen. T. Kutrzeby w Obornikach,

- ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz specjalnych mających siedzibę na terenie obszaru powiatu obornickiego.

Treść proponowanych uchwał dotyczyła Zespołu Szkół Agrobiznesu w Rogoźnie oraz Zespołu Szkół w Objezierzu. Przedstawiona przez Zarząd Powiatu koncepcja dot. szkół była konsultowana ze społecznością, radami pedagogicznymi oraz na innych spotkaniach. Koncepcja Zarządu odbiła się szerokim echem wśród społeczeństwa wszystkich gmin, o czym świadczyły liczne protesty, które odbywały się na terenie Starostwa w Obornikach. Dodał, że nie ma pretensji do uczestników protestów i nie będzie wyciągał żadnych konsekwencji wobec nauczycieli, którzy dopuszczali się protestów z użyciem uczniów. Na skutek licznych interwencji grona pedagogicznego oraz dyrektora Zespołu Szkół w Objezierzu i uczniów, do dyskusji włączył się Burmistrz Obornik wraz z radnymi z koalicji, która sprawuje władze w Gminie Oborniki. Dotychczas organem prowadzącym Zespół Szkół w Obornikach był Powiat Obornicki, który do prowadzenia tej jednostki przez ostatnie 4 lata dołożył ponad 1 mln zł. Podobną kwotę dopłacono do funkcjonowania Zespołu Szkół Agrobiznesu w Rogoźnie. Po przeprowadzeniu wielogodzinnych pertraktacji Burmistrz Obornik zaproponował Powiatowi przejęcie zadań jako organu prowadzącego – szkoła będzie funkcjonowała na dotychczasowych warunkach z tym, że Starosta reprezentujący Powiat Obornicki będzie przekazywał subwencję przypadającą dla technikum. W sytuacji powstania niedoboru środków na prowadzenie szkoły pieniądze dołoży Gmina Oborniki. Starosta powiedział, że jest to kompromisowe wyjście z sytuacji, ponieważ Powiat Obornicki nie ma źródeł dochodów oraz środków na dopłacanie do szkół. Dotychczas dopłacano do szkół, gdyż budżety wszystkich szkół w powiecie były połączone i dopóki wystarczało środków na oświatę można było dopłacać do niektórych szkół. Poinformował, że w naliczaniu subwencji państwo preferuje szkoły, w których kształciłaby się szkoła zawodowa, a w przypadku pozostałych szkół samorządy muszą dopłacać do ich funkcjonowania. Na terenie Powiatu Obornickiego funkcjonuje 7 szkół ponadgimnazjalnych, a powiat liczy niespełna 57 tys. mieszkańców – jest to zbyt duża liczba szkół do utrzymania, aby móc pokryć wszystkie koszty. Dodał, że szkoły na terenie Gminy Rogoźno zlokalizowane są w bardzo atrakcyjnych, secesyjnych budynkach, jednak ich utrzymanie jest bardzo drogie, a subwencja uzależniona jest od liczby uczniów a nie od wielkości szkoły. Poprosił, aby społeczeństwo Gminy Rogoźno nie odczytywało podejmowanych decyzji, że kierowano się względami politycznymi, jakiegoś układu lub mszczenia się na kimś. Jedynym argumentem przemawiającym za podejmowanymi decyzjami jest argument ekonomiczny. W dniu wczorajszym padało wiele argumentów z którymi trzeba się zgodzić, jednak Starosta odpowiedzialny jest za realizację budżetu. W sytuacji przekroczenia dyscypliny finansowej, ponosi się odpowiedzialność karną, służbową i majątkową. Poinformował, że we wczorajszych negocjacjach bronił się argumentami ekonomicznymi oraz prawnymi, natomiast grono pedagogiczne i uczniowie przedstawiali argumenty społeczne. Dodał, że chciałby aby Zespół Szkół Agrobiznesu był w Rogoźnie, ale trzeba coś zrobić by znalazły się pieniądze na jego funkcjonowanie. Wielokrotnie na sesjach i różnego rodzaju spotkaniach informował o tym problemie, ponieważ istnieje on już od kilku lat. Wspomniał, że problem ten rozważany był również w roku ubiegłym – zebranie protestacyjne z udziałem rodziców, grona pedagogicznego i trzech telewizji. Wsłuchując się w głosy protestujących znaleziono kompromis i w miesiącu styczniu wycofano z porządku obrad sesji Rady Powiatu w Obornikach punkt dot. przeniesienia Zespołu Szkół Agrobiznesu do Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego. Punkt z porządku obrad został wycofany, ponieważ grupa nauczycieli postanowiła przejąć szkołę i prowadzić ją jako szkołę społeczną. Starosta poinformował, iż złożył zapewnienie, że dla kontynuowania działalności edukacyjnej otrzymają w użyczeniu budynek szkoły. Nauczyciele zarejestrowali stowarzyszenie w sądzie, jednak w miesiącu październiku wpłynęło pismo w którym informowali, że nie mogą się podjąć prowadzenia szkoły ze względu na warunki finansowe. Przekształcenie szkoły w szkołę społeczną polega na tym, że w momencie powstania szkoły likwidowane są przywileje dla nauczycieli, które gwarantowane są Kartą Nauczyciela. W wielu powiatach funkcjonują szkoły społeczne, ale grupa zawodowa nauczycieli przy poparciu związków zawodowych wyraziła zgodę na ograniczenie przysługujących im uprawnień, które wynikają z Karty Nauczyciela. Nauczyciele są grupą zawodową posiadającą największe przywileje w kraju, może z wyjątkiem górnictwa. Starosta poinformował, że zmniejszanie kosztów może odbywać się w różny sposób – Powiat Obornicki rozważył wszelkie warianty redukcji kosztów. Poinformował, że programy oszczędnościowe były wdrażane we wszystkich szkołach i przyniosły efekty, np. do ZSA w 2010 r. dopłacono 630 tys. zł, w 2011 r. kwota dopłaty wyniosła 447 tys. zł, mimo iż program oszczędnościowy nie funkcjonował cały rok. Do szkoły w Objezierzu dopłacono 496 tys. zł, a po wdrożeniu programu oszczędnościowego dopłacono 311 tys. zł. Gdy zaogniła się sytuacja szkół, ich dyrektorzy deklarują możliwości dalszych oszczędności. Zwrócił uwagę, że w przeszłości zwracał się o wprowadzenie oszczędności, jednak odpowiednie działania nie zostały wprowadzone. Przypomniał, że informował iż szkoły w takiej strukturze nie mogą działać na terenie powiatu ze względów ekonomicznych. Poinformował, że kilkukrotnie zwracał się do samorządu o wsparcie.  Burmistrz Obornik wraz z grupą radnych podjął się prowadzenia zespołu szkół. Punkty dot. Obornik zostały wycofane z porządku obrad, ponieważ Burmistrz Obornik na sesji poinformował, że przejmuje zadania organu prowadzącego. Wycofując punkty z porządku obrad Starosta poinformował, że sprawa zostaje przekazana radcom prawnym Starostwa oraz Urzędu Miejskiego w celu wypracowania treści porozumienia między Burmistrzem, a Powiatem. Dodał, że na podstawie umowy użyczenia cały majątek Objezierza zostanie użyczony bez pobierania jakichkolwiek opłat, aby Burmistrz mógł prowadzić szkołę. Uchwała dot. Rogoźna zakończyła się głosowaniem, w którym 9 radnych opowiedziało się za przeniesieniem szkoły, natomiast 7 radnych było przeciwnych, a jednego radnego nie było na obradach. W przypadku Zespołu Szkół Agrobiznesu dyskutowano wiele koncepcji, a pod głosowanie poddano przeniesienie szkoły do budynku Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie. Starosta poinformował, że zobowiązał się do stworzenia w szkole warunków zapewniających uczniom naukę bez uszczerbku dla nauczania. Wspomniał, że ma świadomość iż trzeba będzie urządzić dodatkową salę komputerową, jednak koszt ten zostanie poniesiony tylko raz i będzie rozłożony na lata. W dyskusjach podnoszono również argument, że wszyscy uczniowie nie zmieszczą się w budynku oraz, że warunki nauczania ulegną pogorszeniu. Dodał, że zdaje sobie sprawę iż na początku funkcjonowania obu szkół pewne sprawy mogą nie przebiegać całkiem sprawnie, ale jednocześnie liczy na wyrozumiałość grona pedagogicznego i uczniów. Starosta powiedział, że zdaje sobie sprawę iż jeśli posiada się awersję lub czegoś się nie chce, to mogą być problemy z funkcjonowaniem szkół. Poinformował, że na razie podjęto uchwałę o zmianie sieci szkół, która będzie obowiązywać od 1.09.2012 r.

Radny A. Jóźwiak powiedział, że na wcześniejszych spotkaniach Starosta podkreślał, że chodzi o zbilansowanie szkół. W sytuacji gdy Burmistrz Obornik zadeklarował przejęcie Objezierza wydaje się, że szkoły są już zbilansowane, a nawet lekko na plusie. Zapytał czy w tej sytuacji jest konieczne przenoszenie Zespołu Szkół Agrobiznesu? Powiedział, że podjęta przez Radę Powiatu uchwała jest uchwałą intencyjną, która może zostać wycofana, czyli nie wejdzie w życie. Zapytał czy gdyby zrodziła się rozsądna inicjatywa wśród radnych Gminy Rogoźno i Burmistrza to czy Starosta jest nadal gotowy do rozmów?

Starosta Obornicki powiedział, że nadal jest przekonany iż na terenie Rogoźna zrodzi się koncepcja nie tylko zagospodarowania budynku, ale także zreformowania szkolnictwa. Dodał, że wie iż Burmistrz posiada pewne koncepcje, ale do władz gminy należy podjęcie stosownych decyzji. Powiedział, że Starostwa nie stać było na utrzymanie budynku Zespołu Szkół Agrobiznesu. Poinformował, że budynek tej szkoły pozostawia do zagospodarowania Gminie Rogoźno, pod warunkiem że zostanie zaakceptowane przeniesienie szkoły. Jeśli zostanie zaproponowana konkretna koncepcja to Zarząd Powiatu oraz Rada Powiatu ją rozważą. Starosta poinformował,  że propozycja Burmistrz Obornik nie zakończyła sprawy poszukiwania oszczędności, ponieważ Starostwo czekają kolejne znaczące wydatki, np. szpital. W uchwalonym budżecie Powiatu Obornickiego została obniżona subwencja oświatowa o kwotę 315 tys. zł, subwencję wyrównawczą zmniejszono o 350 tys. zł, a do spłacenia jest 2 mln zł kredytu i odsetek od zaciągniętych w przeszłości kredytów, wprowadzona musi zostać ustawa o pieczy zastępczej, której wprowadzenie będzie kosztowało 732 tys. zł. Starostwo zostało pozbawione dotacji w kwocie 195 tys. zł na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, podwyższyć trzeba składkę rentową o 2% - co stanowi kwotę 307 tys. zł. Łącznie w budżecie trzeba było znaleźć kwotę 3,7 mln zł, a projekt budżetu opracowywano 5-cio krotnie, gdyż nie było można zbilansować dochodów z wydatkami. Powiat praktycznie nie może korzystać z żadnych kredytów oraz obligacji, ze względu na przepisy nowej ustawy o finansach publicznych. Jeżeli powiat nadal będzie się zadłużał, to nie będzie można uchwalić budżetu na 2014 r. Dodał, że w tegorocznym budżecie zaplanowana została kwota wzrostu wpływu z tytułu podatku PIT, który z pewnością nie zostanie zrealizowany ze względu na spadek wynagrodzeń mieszkańców. Poinformował, że zaktualizowane wskaźniki wpływów z tytułu podatku mają zostać przesłane z Ministerstwa Finansów w miesiącu lutym, o czym poinformuje w terminie późniejszym.

 

V. Organizacja i funkcjonowanie Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego:

 

a) wystąpienie Dyrektora ZAMK,

Dyrektor ZAMK M. Mysłek złożył sprawozdanie z organizacji i funkcjonowania Zarządu Administracji Mienia Komunalnegopisemne sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 

b) dyskusja,

Radny R. Szuberski zapytał o budowę mieszkań socjalnych? Powiedział, że w przeszłości przyznano mieszkania osobom, które nie chcą lub nie są w stanie ich utrzymać i będą nadal się zadłużać. Mogą doprowadzić do sytuacji, że do końca życia nie będą w stanie spłacić swego zadłużenia. Poinformował, że jego zdaniem powinna zostać przygotowana polityka, która zapoczątkuje budowę mieszkań, które z uzyskiwanych dochodów osoby będą mogły opłacić. Dodał, że obecna sytuacja finansowa nie pozwala na budowanie nowych mieszkań, jednak przygotowanie kilku mieszkań byłoby zasadne. Poinformował, że problem ten pozostaje nie rozwiązany od początku istnienia samorządu. Przypomniał, że w przeszłości p. B. Jeran – Burmistrz I kadencji proponował określone rozwiązanie, które nie zostało przyjęte. Wspomniał, że na dużyry przychodzi wielu mieszkańców, którzy odsyłani są do ZAMK, a część mieszkańców wykonuje zadania w swoim zakresie, wydatkując na ich realizację własne środki oczekując zwrotu tych pieniędzy. Mieszkańcy są zbulwersowani, że wykonali określone prace, a ZAMK nie zwraca zainwestowanych pieniędzy. Gminna powinna opracować czytelną politykę dla dobra mieszkańców oraz ZAMK. Nadmienił, że jedna z komisji powinna zostać poświęcona temu tematowi, aby ten problem zapoczątkować.

Dyrektor ZAMK powiedział, że domyśla się chodzi o wymianę okien, które wymieniają niektórzy mieszkańcy. Czasami zdarzają się sytuacje paradoksalne gdy mieszkaniec wymienia okna, a w przeszłości się zadłużał poprzez niepłacenie czynszu,a w którym ujęte opłaty za świadczenia. Gdyby mieszkaniec przyszedł wcześniej to po wyrażeniu zgody przez ZAMK może zostać spisane porozumienie, bo jeżeli nie zostanie ono podpisane to wówczas nie ma zwrotu. Podobana sytuacja jest z ulepszeniami mieszkań, ponieważ każde ulepszenie wpływa na wysokość czynszu. Poinformował, że zwroty w pełni nie mogą być realizowane przez ZAMK, ponieważ ZAMK posiada określone środki. Bardzo trudno realizuje się zwroty w budynkach w których wspólnoty, ponieważ z czynszu odporowadzane pieniądze do wspólnoty w rezulatacie pozostaje nie wiele środków. W roku ubiegłym na część zasobów przeznaczona była dotacja, która pozwoliła na wyrównanie wszystkiego. Dodał, że zawsze się zastanawia skąd człowiek nie płacący czynszy miał środki na wymianę okien. Poinformował, że stosowane rozwiązania gdy regulamin rozstrzyga kwestię, jednak muszą być na to odpowiednie środki. Mogłoby dojść do sytuacji, gdy wszyscy mieszkańcy zwróciliby się o zwrot poniesionych kosztów na wymianę okien i wówczas w budżecie ZAMK zabrakłoby środków, ponieważ z tak niskich czyszów jakie pobierane nie ma takiej możliwości. Powiedział, że koszt wymiany okna jest za duży w stosunku do płaconego czynszu, który i tak nie jest opłacany przez wszystkich.

Radna R. Tomaszewska zapytała czy prowadzony jest stały monitoring budynków będących w zasobach ZAMK oraz czy budynki te nie zagrażają bezpieczeństwu, gdyż wymagają generalnych remontów lub nadają się do rozbiórki? Dodała, że w wiadomościach często podawane informacje o zdarzajacych się katastrofach bydowlanych. Zapytała czy wszystkie budynki ZAMK bedące w złym stanie nie tym zagrożone, ponieważ w budynku na ul. Gościnnej w bardzo złym stanie jest konstrukcja dachowa, i nie jest on jedynym takim budynkiem.

Dyrektor ZAMK odpowiedział, że budynki ZAMK podlegają okresowym przeglądom. Dodał, że tego rodzaju budynków jest więcej, a wspomniany budynek nie jest własnością gminy. W przeszłości było zapoczątkowane wykwaterowanie ludzi z uwagi na stan budynku, jednak zostało ono wstrzymane. Poinformował, że na ul. Gościnnej prawie wszystkie budynki bardzo stare, a cała ulica podlega ochronie konserwatora zabytków. 

 

Następnie ogłoszono 30 minut przerwy.

 

VI. Informacja o aktualnej sytuacji w zakresie zimowego utrzymania dróg:

a) wystąpienie przedstawiciela Gminy i zaproszonych Gości,

Kierownik WRGiP M. Domagalska przedstawiła informację o aktualnej sytuacji w zakresie zimowego utrzymania dróg – pisemne sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

Dyrektor ZDP w Obornikach B. A. Jeran przedstawił informację o aktualnej sytuacji w zakresie zimowego utrzymania dróg – pisemne sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Poinformował iż organizację zimowego utrzymania dróg regulują:

- Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych,

- Zarządzenie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów Zarządu Dróg Powiatowych w Obornikach, określenia mierników ich realizacji oraz zasad minitorowania ich osiągnięcia.

Drogi na terenie Powiatu Obornickiego utrzymywane są w IV, V i VI standardzie. Pojęcie standardu określa zespół działań technicznych związanych z utrzymaniem zimowym dróg. Najwyższy standard w Powiecie Obornickim mają drogi typu G – drogi powiatowe główne, łączące siedziby gmin na terenie powiatu i na terenie powiatów sąsiednich, natomiast pozostałe drogi utrzymywane są według możliwości finansowych. W IV standardzie dróg dopuszczalne jest zatrzymanie ruchu do 8 godzin, ponieważ akcja powinna być prowadzona dopiero po ustaniu zjawiska. W rzeczywistości najczęściej akcja zaczyna się zanim zjawisko ustanie. W standardzie tym dopuszczalne jest także powstawanie zasp do 8 godzin. Poinformował, że na terenie Powiatu Obornickiego dotychczas taka sytuacja nie miała miejsca. W V standardzie dróg dopuszczalne jest zatrzymanie ruchu do 24 godzin. W standardzie tym ujęte są wszystkie pozostałe drogi utwardzone, a w VI standardzie dopuszczalna jest przerwa w komunikacji do 48 godzin. Dyrektor ZDP w Obornikach przedstawił także zasady klasyfikacji dróg publicznych do celów standaryzacji zimowego utrzymania dróg. W standardzie IV utrzymywane sa drogi o nateżeniu ponad 500 pojazdów/dobę, ponieważ posypywanie mieszaniną jest skuteczne gdy pojazdy poruszają się po drodze. Doświadczalnie stwierdzono, że musi być ich ponad 500 szt. W V standardzie utrzymywane są drogi, gdzie występuje regularna komunikacja autobusowa oraz dowóz dzieci do szkół i pracowników do pracy. Dyrektor ZDP w Obornikach poinformował, że zwalczaniem śliskości dróg nie są objęte drogi gruntowe. W Powiecie Obornickim zwalczaniem śliskości objętych jest blisko 240 km dróg, z tego w Gminie Rogoźno prawie 80 km. Drogi obsługiwane są przez 5 piaskarek, które potrzebują ok. 6-7 godzin na obsypanie wszystkich dróg. Dyrektor zwrócił uwagę, że drogi się odśnieża lub uszarstniania, ponieważ nie można tych czynności wykonywać jednocześnie – jest to spowodowane możliwościami technicznymi piaskarek. Poinformował, że odśnieżanie śniegu do 5 cm pokrywy śnieżnej jest nieracjonalne. Łączna długość odcinków dróg powiatowych do odśnieżania wynosi blisko 266 km, z tego w Gminie Rogoźno ponad 87 km. Zwrócił uwagę, że w rzeczywistości pługi muszą przejechać dystans dwa razy dłuższy, ponieważ drogi odśnieżane są z obu stron. ZDP uruchamia akcję na podstawie informacji uzyskiwanych z własnej stacji meteo oraz ze stacji dróg wojewódzkich, z którą współpracuje. Dodał, że stacji meteo w powiecie powinno być więcej, ponieważ na obszarze powiatu występuje kilka stref klimatycznych. ZDP do zimowego utrzymania dróg dysponuje: 10 szt pługów do odśnieżania oraz 5 szt piaskarek, z czego 2 piaskarki są podnajmowane. Poinformował, że w IV i V standardzie nie są posypywane drogi na całej długości, a posypywane są wyłącznie miejsca niebezpieczne. ZDP posiada również sprzęt ciężki, w tym pług wirnikowy, który używany jest do zwalczania zasp o wysokości pow. 0,5 m. Do posypywania dróg stosuje się mieszaninę piaskowo-solną ok. 30%, której na początek zimy zakupiono 1.121 t. Przy ustalaniu sieci zimowego utrzymania dróg uwzględnia się dowóz dzieci do szkół, gospodarstwa wielkotowarowe, firmy transportowe, komunikację miejską. Dyrektor ZDP poinformował, że koszt odśnieżania 1 km drogi średnio wynosi 1.200 zł, a przy standardzie dróg wojewódzkich koszt ten wynosi kilkanaście tysięcy złoty, a zimowe utrzymanie 1 km drogi krajowej S-11 wynosi ok. 100 tys. zł. Zwrócił uwagę, że jeżeli więcej środków będzie przeznaczane na zimowe utrzymanie dróg, to wówczas pozostanie mniej środków na inne działania. Na utrzymanie 1 km drogi w skali roku przyznawane jest ok. 5 tys. zł. Średni koszt zimowego utrzymania z ostatnich 5 lat wynosi 327 tys. zł, a średnie zużycie mieszaniny 1.188 t.  

 

b) dyskusja

Radny R. Dworzański zapytał jakim sprzetem ciężkim spośród 11 szt. dysponuje Zarząd Dróg Powiatowych?

Dyrektor ZDP poinformował, że dysponuje pługiem wirnikowym, natomiast sprzęt ciężki stanowią ładowarki i równiarki, które sprzętem specjalistycznym, który nie jest używany przy utrzymaniu dróg. Sprzęt ten używany jest przy budowie dróg. Pozostały sprzęt ciężki podnajmowany jest od okolicznych przedsiębiorców.

Radny H. Janus zapytał czy radni mogą otrzymać  wykaz dróg powiatowych z kategoriami ich utrzymania, podobie jak to było czynione w przeszłości?

Dyrektor ZDP odpowiedział, że taka informacja może zostać udostępniona.

Radny H. Janus zapytał czy informacja ta znajduje się w biurze Rady Miejskiej?

Dyrektor ZDP odpowiedział, że plan zimowego utrzymania dróg został przekazany Burmistrzowi Rogoźna i można go powielić.

Radny H. Janus powiedział, że w IV standardzie odśnieżania wymienione drogi. Powiedział, że jego zdaniem w standardzie tym powinny znajdować się drogi, którymi jeżdżą autobusy (droga szosa Ryczywół-Gościejewo-Grudna), ponieważ teraz one w V lub VI standardzie. Zapytał czy drogi którymi jeżdżą autobusy szkolne mogłyby znajdować się w wyższym standardzie? Poinformował, że pługi odśnieżając drogi powiatowe zasypują skrzyżowania dróg gminnych. Jeśli drogi gminne nie odśnieżane, to wówczas tworzą się skarpy, które blokują wjazd na drogę gminną. Zwrócił uwagę, że utrzymanie skrzyżowania należy do zarządcy drogi o wyższej kategorii? Zapytał w jaki sposób można byłoby ten problem rozwiązać? Zapytał w jaki sposób można byłoby rozwiązać sprawę drogi 2022P Tarnowo-Potulice, której odcinek 1400 m należy do Powiatu Obornickiego, a pozostała część do Powiatu Wągrowieckiego? Dodał, że mieszkańcy Tarnowa poinformowali, że na drogę został wywieziony gruz i po jego wywiezieniu jechała maszyna która wycinała krzewy i posiadała z przodu pług, którym zwaliła ziemię z pobocza na nawieziony gruz. Na skutek tych działań droga jest całkowicie nieprzejezdna i mieszkańcy proszą o interwencję. Zgarnięcie z pobocza ziemi prawdopodobnie dokonał ciągnik z Wągrowca.

Dyrektor ZDP odpowiadając na pytania powiedział, że zasypywanie skrzyżowań wynika z kolejności odśnieżania dróg, ponieważ jeśli najpierw odśnieżana jest droga powiatowa, a potem droga gminna to ten który będzie jechał po drodze gminnej zgarnie zalegający śnieg.

Radny H. Janus zapytał co się stanie jeśli nie pojedzie?

Dyrektor ZDP powiedział, że wówczas skrzyżowanie jest zasypane. Jeśli pługi wjeżdżałyby na drogę gminną i odśnieżałyby skrzyżowanie, to mają problemy z zawracaniem i wyjazdem z drogi gminnej. Dodał, że ważniejsze skrzyżowania odśnieżane oraz, że operatorom pługów zostanie zwrócona uwaga by starali się odśnieżać pozostałe skrzyżowania. W sprawie drogi potulickiej poinformował, że jest to droga gruntowa, która na odcinku od Tarnowa wymaga odwodnienia. Wszelkie działania ZDP skazane na niepowodzenie, ponieważ nawieziony tłuczeń utonie w gruncie. Dodał, że w dalszym ciągu apeluje o współpracę melioracji z drogowcami, ponieważ działania obu służb muszą się uzupełniać. Zapytał ZDP ma odtwarzać rowy? Zgodnie z prawem ZDP powinien tak odtworzyć drogi, aby wszystkie rowy przywrócić. Podał przykład m. Garbatka, w której wszystkie rowy zasypane i zapytał czy ZDP ma zarządzić ich odtworzenie? Od osób mających zjad do swoich posesji musiałby zażądać, aby przedłożyli wydane zgody na zjazdy, a większość z nich takich dokumentów nie posiada. Nielegalne zjazdy powinny zostać zalegalizowane, ponieważ jeśli z takiego zjadu ktoś wyjedzie i nastąpi wypadek to winę będzie ponosił wykonawca nielegalnego zjazdu. Sytuacja uregulowana jest w przypadku budowy nowych domów. Poinformował, że ranga budowy zjazdu do drogi powiatowej jest taka sama jak ranga budowy domuw obu przypadkach takie same procedury. Jeżeli ZDP przystąpi do odtwarzania rowów może się okazać, że mieszkańcy nie posiadają wymaganych zgód na zjazdy. Jeśli ktoś zasypuje rów to czyni to na podstawie decyzji, w której określa się kto ma utrzymywać i czyścić przejazd. Poinformował, że ZDP odśnieża główne drogi, a zjazdy do posesji utrzymują i odśnieżają na własny koszt ich właściciele. Odsnieżając drogi problemem jest odgarnięcie śniegu, zwłaszcza w wioskach w których chodniki, gdyż odgarniany śnieg zasypuje chodniki. Problem stanowi również odśnieżanie parkingów. Dodał, że ZDP pomaga w przygotowaniu dokumentacji potrzebnej do zalegalizowania zjadów z dróg do posesji.

Sołtys Tarnowa E. Świtniewska zapytała o odśnieżanie  w wioskach, w których chodnik jest wyłącznie przy drodze głównej S-11, a posesje znajdują się wzdłuż chodnika lub wydzielonego pasa ruchu. Zapytała czyim obowiązkiem jest odśnieżanie terenu wzdłuż prywatnych posesji?

Dyrektor ZDP odpowiedział, że w tej sprawie nie ma jasnej wykładni prawnej. Funkcjonujące wykładnie prawne mówią, że jeśli chodnik styka się z nieruchomością (budynek, ogrodzenie posesji itp.) to jego odśnieżenie należy do właściciela nieruchomości. Jeżeli między chodnikiem, a prywatną posesją znajduje się wolna przestrzeń która jest własnością gminy bądź powiatu, to obowiązek odśnieżania spoczywa na właścicielu gruntu. W miastach chodniki na ogół położone przy posesjach, a na wsiach bywa różnie, np. w Garbatce chodnik położony jest wzdłuż pola, a więc zgodnie z wykładnią prawa powinien być odśnieżany przez właściciela pola. Dodał, że w zimowym utrzymaniu dróg priorytetem jest odśnieżanie dróg, a jeśli wystarcza środków i czasu odśnieżane chodniki, a w dalszej kolejności wywożony jest również śnieg.

Radny H. Janus w sprawie odśnieżania chodników na wsiach przytoczył przykład chodnika, który położony jest wzdłuż drogi krajowej nr 11 na odcinku od szkoły do przedszkola, a który w ciągu dnia kilkakrotnie jest zasypywany przez pługi odśnieżające jezdnię. Zapytał czy mieszkaniec zobowiązany jest do wywożenia kilkumetrowych zasp? W roku ubiegłyn straż wywiozła śnieg, ponieważ dzieci chodziły po szosie, a za chwilę chodnik ponownie był zasypany. Odśnieżanie chodnika powinno należeć do zarządcy dróg krajowych, który powinien ponosić koszty odśnieżania, a nie przerzucać je na mieszkańców.

Dyrektor ZDP poinformował, że podobna sytuacja ma miejsce w Parkowie, gdzie chodnik znajduje się przy drodze, podczas odśnieżania której śnieg jest na niego odrzucany, a chodnikiem zajmują się mieszkańcy. Dodał, że chodniki w wioskach powinny być projektowane w inny sposób, tak jak było to w przeszłościchodnim powinien być zlokalizowany w odległości co najmniej 1 m od jezdni oraz posiadać odpowiednie odwodnienie terenu.

Radny H. Janus powiedział, że dobrze się stało gruz został wyrzucony na drogę, ale operator wykaszający krzewy nie powinien wrzucić pobocza z darnią do kałuży. Dyrektorowi ZDP zaproponował, aby pojechał do Tarmowa i zobaczył drogę.

Dyrektor ZDP powiedział, że sprawdzi drogę i jeśli będzie potrzebna interwencja to gruz zostanie uzupełniony.

Burmistrz Rogoźna Dyrektorowi ZDP w Obornikach za dotychczasową współpracę, zwłaszcza podczas poprzedniej zimy. Dodał, że w jego ocenie powiat dobrze wywiązuje się z obowiązku utrzymania dróg w ciągu całego roku i ma nadzieję, że dalsza współpraca będzie przebiegać tak jak dotychczas.

 

VII. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach w 2011 r.:

a) prezentacja treści zawartych w materiałach,

Przewodniczący Rady Z. Hinz złożył sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Rogoźnie od początku VI kadencji tj. od 21 listopada 2010 r. do końca 2011 r. - pisemne sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

 

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki złożył sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury od początku kadencji tj. od 14 grudnia 2010 r. do końca 2011 r. - pisemne sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

 

Przewodniczący Komisji A. Olenderski złożył sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie w okresie od 28 grudnia 2010 r. do 5 grudnia 2011 r. - pisemna informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

 

Przewodniczący Komisji R. Dworzański złożył sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie od początku kadencji tj. od 14 grudnia 2010 r. do końca 2011 r. - pisemna informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

 

b) dyskusja

Radny H. Janus zgłosił uwagi do sprawozdania Przewodniczącego Rady Z. Hinza. W zestawieniu ilości interpelacji i zapytań nie zostały ujęte wszystkie zgłoszone zapytania i wnioski, chyba że w zestawieniu ujęto te złożone na piśmie, bo ustnych było dużo. W kwestii utrzymywania kontaktu z wyborcami i wypełniania dyżurów stwierdził, że w przypadku radnych z terenów wiejskich lepszą formą kontaktu są zebrania wiejskie, które zgodnie z statutem odbywają się minimum dwa razy w roku. Jeżeli radni w swoim okręgu mają 3-4 sołectwa, to ich kontakt jest o wiele lepszy niż na dyżurach na których praktycznie nie ma mieszkańców.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że wykonawcą tabeli był pracownik biura Rady Miejskiej i być może nie zostały wszystkie ujęte. W przypadku interpelacji uwzględniono interpelacje złożone indywidualnie, jak i zbiorowo. Dodał, że w zestawieniu zostały uwzględnione prawdopodobnie pytania, które zostały złożone na piśmie i był to najwłaściwszy sposób, bo trudno, aby wszystkie zapytania były ujmowane w statystykach. Powiedział, że zgadza się z II częścią wypowiedzi radnego H. Janus czym dał wyraz w przygotowanym sprawozdaniu. Dodał, że uważa iż dyżury nie są tak efektywne, jak należałoby oczekiwać i dlatego czeka na propozycje ze strony radnych, krórzy mogą zgłosić, bardziej efektywnej formy współpracy z wyborcami. Dotychczas na większości dyżurów nie było interesantów, zatem należy zapytać czy są one właściwie rozpropagowane, czy też zainteresowanie z strony wyborców jest tak małe.

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki poinformował, że zauważył w sprawozdaniu Przewodniczącego Rady Z. Hinza mały błądw zestawieniu frekwencji brakuje radnej E. Wysockiej. Dodał, że błąd być może wynika z pomyłki p. Pauliny.

Przewodniczacy Rady Z. Hinz przeprosił radną E. Wysocką za ten błąd i powiedział, że zestawienie zostanie uzupełnione.

 

Nastepnie ogłoszono 10 minut przerwy.

 

VIII. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: 

a) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości  - projekt uchwały omówił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Uwag nie było.

 

        Uchwała Nr XVIII/140/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, podjęta została jednogłośnie 15 głosamiza  w  obecności 15 radnych.

 

b) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego – projekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Radny R. Dworzański w imieniu Klubu Radnych zgłosił poprawkę do §1, który otrzymałby brzmienie: "wyraża się zgodę na wynajęcie dotychczasowemu najemcy w trybie bezprzetargowym, na okres 1 roku, lokalu użytkowego o pow. 44,00 w budynku przy ul. Kotlarskiej 1 w Rogoźnie". Uzasadniając wniesioną poprawkę poinformował, że Klub Radnych zamierza wystąpić do Burmistrza, aby przygotował zasady oddawania w najem lokali użytkowych, które uwzględniałyby m. in. lokalizację lokalu, stan techniczny i stawki powinny zostać ustalone dla poszczególnych grup lokali. Klub Radnych dowiedział się, że od 2013 r. będą obowiązywały nowe podstawy do najmu. Aby uszczegółowić zasady celowym jest, dla lokalu o którym jest mowa podjąć uchwałę na 1 rok i od 2013 r. dla wszystkich lokali użytkowych, których właścicielem jest Gmina Rogoźno ustalić bardziej konkretne warunki użytkowania uwzględniające m. in. relacje rynkowe.

Radny M. Kutka zaproponował, aby uchwała została przeniesiona na miesiąc następny, ponieważ wówczas będzie już sprawozdanie Burmistrza o które prosi p. Dworzański i wtedy będzie można bliżej się temu przyjrzeć.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nie ma sensu przenosić uchwałę o jeden miesiąc, ponieważ w ciągu miesiąca nie zostaną przygotowane stawki najmu. Poinformował, że pozostałe lokale użytkowe posiadają umowy, które w większości kończą się w 2013 r. i trzeba do nich podejść w sposób całościowy, a nie tylko do pojedyńczego przypadku. Dodał, że użytkownicy obecnie nie posiadają umowy, ponieważ skończyła się ona z dniem 31 grudnia 2011 r.

Radny H. Janus powiedział, że radny R. Dworzański poinformował, że od 2013 r. jakieś nowe zasady. Poinformował, że na Komisji Wspólnej powiedział, że niektóre umowy zawierane były na 3 lata, a teraz umowy zawierane na czas nieoznaczony. Pan Kierownik powiedział, że takie umowy już były, czyli nie wszystkie dzierżawy będą razem się kończyły.

Radny R. Dworzański powiedział, że dyskusja powinna dotyczyć dwóch rodzajów najmu: pierwszy tj. najem lokali użytkowych (sklepy, na działalność gospodarczą) i tego typu umów dotyczy rozmowa. Natomiast inne nieruchomości oddawane w najem, a które nie przynoszą zysków właścicielom w sensie działalności gospodarczej powinny rozstać rozróżnione. Powiedział, że Klub zamierza wystąpić do Burmistrza, aby przedstawił zasady które będą uwzględniać sytuację rynkową, lokalizację, stan techniczny itp. Obecnie obowiązuje Zarządzenie Burmistrza, które określa minimalną stawkę dla wszystkich typów lokali, a trudno porównywać lokal usytuowany w bardzo korzystnym miejscu, z lokalem usytuowanym w bardzo niekorzystnym miejscu.

Radny H. Janus powiedział, że mówił nie tylko o lokalach użytkowych. Zapytał czy już umowy na czas nieokreślony lokali użytkowych (sklepów, i innych lokali przynoszących dochód dzierżawcy)?

Kierownik WGNRiOŚ powiedział, że omawiana uchwała nie jest pierwszą tego rodzaju, która jest procedowana. Dotychczas lokale, które zostały wynajęte na podstawie uchwały o odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy jest ok. 8. Poinformował, że zawieranie umów na czas nieoznaczony w umowie najmu lub dzierżawy daje większe uprawnienia właścicielowi gruntu i taka umowa jest bardziej elastyczna, ponieważ w każdej chwili można wypowiedzieć lub zmienić. Umowy zawarte na czas oznaczony, które najczęściej zawierane były na 2, 3 lub 5 lat  umowami, które w zasadzie w swojej pierwotnej postaci powinny przetrwać do końca swego obowiązywania, co może powodować utrudnienia w zakresie kształtowania stawek czynszu, itd. W kwestii poruszonej przez radnego R. Dworzańskiego poinformował, że wiodącym zgodnie z ustawą trybem nawiązywania wszelkiego rodzaju umów jest tryb przetargu nieograniczonego. Przetarg taki jest najbardziej czytelnym sposobem weryfikacji rynku. Przedstawiane uchwały odpowiedzią na wnioski osób prowadzących od lat sklepy, przedsiębiorstwa itp. Dodał, że jest to sposób preferencyjnego zawarcia umów. W sprawie lokalizacji lokali powiedział, że lokali pozostało nie wiele i ustalając strefy dotyczyłoby pojedyńczych lokali, ewentualnie 2-3 szt. w danej strefie.  

Radny M. Kutka powiedział, że nie udzielono odpowiedzi na pytanie radnego H. Janusa dotyczące zawarcia 8 umów i które z nich dotyczyły garaży, a ile lokali o działalności zarobkowej.

Radny R. Dworzański powiedział, że dysponuje wykazem lokali użytkowych administrowanych przez ZAMK. Ze względu na czas trwania umowy - na czas nieograniczony zostały zawarte umowy z następującymi podmiotami: Przychodnia Zespołu Lekarzy Rodzinnych, gabinet ginekologiczny, rehabilitacja, labolatorium, stomatologParkowo, Zespół Gabinetów Hipokrates, Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, świetlica na pl. K. Marcinkowskiego. Pozostałe lokale użytkowe: sklep MET31.12. 2013 r., apteka Parkowo31.12.2012 r., antykwariat31.12. 2014 r., organizacje i stowarzyszenia do 2013 r., gabinet lekarski M. Nowak2014 r., budynek po kinie2013 r., sklep Kościuszki 37do 2013 r., sklep Kotlarska 1do 2013 r., Wyszyńskiego 22do 2013 r., lokal użytkowy na ul. Nowa 14do 2013 r., optyk na ul. Rynkowejdo 2013 r., sklep z odzieżą używanądo 2014 r. Powiedział, że lokale poza służbą zdrowia mają umowy na czas oznaczony, dlatego od 2013 r. chcianoby przyjąć takie zasady o których dotychczasowy użytkownik wiedział, ponieważ obecnie stajemy przed faktem, że użytkownik od 31.12.2011 r. nie ma umowy. Powiedział, żeby wystawić lokal do przetargu musi on być całkowicie opuszczony. Przygotowanie wspomnianych zasad z wcześniejszym zawiadomieniem dotychczasowych użytkowników lokali o innym sposobie kształtowania ceny za wynajem sprawi różnicę między lokalami na poszczególnych ulicach. Dodał, że stawka czynszu dla lokali użytkowych wynosi 10 zł.

Radny H. Janus powiedział, że nie wszystkie umowy kończą się w 2013 r. i jeśli mają być ujednolicone, a umowy na czas określony do 2014 r. to nic to nie da. Tak jedni będą lepsi, a jedni na nowych zasadach. Nadal nie wiadomo ile płacą dane podmioty, czy wszyscy równo, czy też nie. Powiedział, że popiera wniosek radnego M. Kutki, aby przenieść uchwałę na następną sesję i omówić na komisjach, aby wszyscy mieli materiały i podyskutowali o cenach, lokalizacjach itd.

Radny R. Dworzański powiedział, że klub proponuje, aby wyrazić zgodę na ich roczne użytkowanie, aby przez rok podyskutować o cenach i kategoriach, by rozpoczynając rok 2013 mieć świadomość jak ceny lokali będą się kształtować.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że Dyrektor Mysłek powinień poinformować jakie lokale mają umowy do 2014 r.

Dyrektor ZAMK powiedział, że do 2014 r. zawarte umowy na następujące lokale: antykwariat Fabryczna 5, gabinet po p. Szamkuć, gabinet lekarski M. Nowak, sklep z odzieżą używaną.

Radny H. Kuszak powiedział, że skoro powstała moda aby dawać lokale na czas nieoznaczony, to dlaczego przy przetargach funkcjonuje 3-letni okres wydzierżawienia lokalu. Zapytał dlaczego od razu nie zawarto umowy na czas nieoznaczony?

Dyrektor ZAMK odpowiedział, że 3-letni okres jest określony w Zarządzeniu Burmistrza o procedurze przystąpienia do przetargu.

Radny R. Szuberski zapytał do kiedy osoba może użytkować lokal? Aby nie doszło do sytuacji, że przesunięcie terminu spowoduje użytkownik będzie musiał opuścić lokal, który użytkuje już wiele lat. Zapytał Dyrektora ZAMK czy jeśli termin zostanie przesunięty o miesiąc to czy osoba będzie mogła w lokalu funkcjonować, do czasu podjęcia odpowiedniej uchwały?

Dyrektor ZAMK odpowiedział, że osoba nadal użytkuje lokal i uiszcza opłatę, z tym że nie ma umowy. Jeśli Rada zdecyduje, że przetargu nie będzie to się nic nie stanie.

Radny R. Szuberski powiedział, że osoba będzie miała możliwość bezumownego korzystania z lokalu.

Wniosek radnego M. Kutki 7 za głosami przy 8 głosach przeciwnych  - nie został przyjęty.

Poprawka radnego R. Dworzańskiego 8 zagłosami przy 7 głosach przeciwnychzostała przyjęta.

 

        Uchwała Nr XVIII/141/2012 Rady Miejskiej z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, podjęta została 8 głosamizaprzy 7 głosach "wstrzymujących się" w obecności 15 radnych.

 

c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miejscowości Jaracz, terenu położonego pomiędzy rzeką Wełną i starorzeczem rzeki Wełnyprojekt uchwały przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Radny A. Nadolny powiedział, że chciałby aby w §1 zostało dopisane że w przyszłości, gdy będzie sporządzany plan przestrzenny uwzględnić drogę dojazdową do posesji p. Grządzielewskich, jak również drogę przeciwpożarową do lasu położonego za terenem, który ma zostać zurbanizowany.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że ma wątpliwości czy taki zapis powinien zostać umieszczony w projekcie uchwały. W czasie przerwy rozmawiał z radnym A. Nadolnym i jest za uwzględnieniem takich wniosków w planie zagospodarowania przestrzennego.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że ma takie same wątpliwości. Problem jest z drogą dojazdową od strony lasu. Na wizji lokalnej radny A. Jóźwiak – leśniczy informował przyszłych właścicieli o kwestii dojazdu do lasu i domu. Powiedział, że wydaje się mu iż plan przestrzenny pokaże jakie drogi będą na tym terenie, czy będą to drogi publiczne, czy nie publiczne. Na terenie mogą być dopuszczone drogi publiczne, ale będzie trzeba je przejąć i zapłacić za nie. Jeśli w §1 znalazłby się proponowany zapis, to powinno się zapisać że będą mogli domy budować, drogi publiczne itd. Sprawy te określi plan przestrzenny. Powiedział, że jest to słuszna uwaga oraz, że była ona dyskutowana w przerwie obrad sesji. Inną kwestą jest sytuacja ludzi mieszkających w lesie, przy wykupie domów od lasów i nie zwracano uwagę, że w akcie notarialnym mają zapisaną służebność z drogami leśnymi. Może uda się sprawę tą usankcjonować teraz, jednak trudno powiedzieć co powiedzą o tym nowi właściciele. Powiedział, że wpisywanie drogi na tym etapie wydaje się  niemożliwe, ponieważ plan przestrzenny to określi. Dodał, że jest to trudny temat do rozwiązania, bo jest to prywatna własność.

Radny A. Nadolny powiedział, że na razie wycofuje swoją propozycję i że poczeka do planu przestrzennego. Powiedział, że chodzi mu o to by Państwo mieszkający tam od wielu lat mieli możliwość dojazdu. Źle by się stało, żeby dzieci do szkoły w Parkowie musiały jeździć przez Piłkę.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że wydaje się mu że nigdy tak nie jest robione. Koncepcja przedstawiana przez urbanistę uzgadniana jest na Komisjach. Inwestorzy byli na posiedzeniu Komisji i proponowali pewne rozwiązania, ale na razie został wyznaczony tylko teren. Powiedział, że chciałby aby przedstawiona przez inwestorów koncepcja został utrzymana, by w przyszłości nie było ekspansji mieszkaniówki na dalszy teren.

Radny A. Jóźwiak powiedział, że do wypowiedzi radnego A. Nadolnego chciałby dodać, że na terenie są także grunty orne i łąki. Dojazd kombajnem do tych pól przez las jest niemożliwy, dlatego droga jest niezbędna.

Kierownik WGNRiOŚ powiedział, iż aktualnie obowiązujący plan jest i formalnie nie ma w nim omawianej drogi. Droga poprostu została ujeżdżona. Powiedział, że sytuacja procesowa jest bardziej skomlikowana, niż by się mogło wydawać.

Radny A. Nadolny powiedział, że droga jest drogą zwyczajową i z inwestorami temat ten powinien jakoś zostać rozwiązany, aby droga nadal tam była.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że odnosząc się do wypowiedzi radnego A. Jóźwiaka droga prowadziła aż do mostu w Rożnowicach. Kilka lat temu prywatny właściciel wybudował stawy oraz dom w lesie i plan który obowiązuje od kilku lat także nie uwzględnia omawianej drogi. Dodał, że nie wie w jaki sposób problem ten zostanie rozwiązany.

Radny A. Jóźwiak powiedział, że na drugiej części przejazdu nie ma, bo właściciel ją przekopał gdyż nie była zapisana w planie. To co mówi Kierownik Piątkowski też jest prawdą, ale ludzie w tej chwili mają możliwość dojazdu. Powiedział, że jest obawa iż kolejny właściciel zamknie teren i będzie to kłopot trudny do rozwiązania.

 

        Uchwała Nr XVIII/142/2012 Rady Miejskiej z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miejscowości Jaracz, terenu położonego pomiędzy rzeką Wełną i starorzeczem rzeki Wełny, podjęta została jednogłośnie 15 głosamiza"  w obecności 15 radnych.

 

d) zlecenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rogoźnie realizacji zadania z zakresu pracy z rodzinąprojekt uchwały przedstawiła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej E. Kowalska.

Uwag nie było.

 

        Uchwała Nr XVIII/143/2012 Rady Miejskiej z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zlecenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rogoźnie realizacji zadania z zakresu pracy z rodziną, podjęta została jednogłośnie 15 głosamizaw obecności 15 radnych.

 

e) zmieniająca Uchwałę Nr XLII/283/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 czerwca 2009 r., w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w latach 2010-2012projekt uchwały przedstawił PrezesAquabellissp. z o.o. W. Dulko.

Radny M. Kutka zapytał czy między uchwałą z 2009 r., a dzisiejszą uchwałą były jakieś zmiany? W uchwale z 2009 r. jest 13 punktów, a teraz jest 14 punktów – doszedł punkt: Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Jaraczu na kwotę 670 tys. zł.

Prezes "Aquabellis” odpowiedział, że wcześniej wymienionego punktu nie było.

Radny M. Kutka zapytał na jakiej zasadzie i od kogo przejmowana jest sieć? Zapytał czy osoba miała kosztorys obrazujący ile wydała na inwestycję? Zapytał na jakiej podstawie została wyliczona wspomniana kwota?

Prezes “Aquabellis” odpowiedział, że osoba która wybudowała wodociąg i sieć kanalizacyjną w rejonie wsi Jaracz przedstawiła rachunki poniesionych kosztów na inwestycję, natomiast spółka przygotowała wycenę biegłego i jego wycena jest niższa, niż zostało przedstawione na rachunkach. Powiedział, że według wyceny została zawarta stosowna umowa.

Radny M. Połczyński powiedział, że w ubiegłym roku złożył interpelację odnośnie spadku wody w Siernikach i przytoczył jej treść oraz odpowiedź na nią. Skoro przeznaczono 50 tys. zł na wykonanie projektu, którego realizacja nastąpi w latach 2015-2016 r. Zapytał czy nie należałoby rozwiązać problem rury i umożliwić mieszkańcom właściwy pobór wody?

Prezes “Aquabellis” powiedział, że w momencie pisania wspomnianego pisma oraz rozmowy na komisji wiedział, że rura na moście ma średnicę 100 mm, a za mostem przekrój zwiększa się do 160 mm, co powoduje automatyczny spadek ciśnienia. Gdyby chodziło tylko o wymianę rury na odcinku mostu to szybciej i łatwiej byłoby ją wymienić. Okazało się, że rura o średnicy 100 mm przebiega przez dłuższy odcinek - ul. Kościelną, pl. Powstańców Wlkp. Powiedział, że rura musiałaby zostać prawdopodobnie wymieniona aż do ul. Lipowej.

Radny M. Połczyński powiedział, że o tym problemie Prezes informuje po wieloletnim planie inwestycyjnym, ale w odpowiedzi na interpelację tego nie zawarto.

Prezes “Aquabellis” odpowiedział, że w planie zostało tak uwzględnione jak w odpowiedzi na interpelację. Planowany wodociąg do Ciesiel będzie miał prawdopodobnie średnicę 200 mm, w związku z tym przejście na niższą średnicę za Cieślami spowoduje automatyczny wzrost ciśnienia, bez zmiany ciśnienia na pompach. Wybudowanie tego wodociągu poprawi sytuację w Siernikach.

Radny M. Połczyński powiedział, że został zobligowany przez mieszkańców do wyjaśnienia tego tematu. Zapytał czy w tej sytuacji do 2016 r. ludzie mają być bez wody jak do tej pory? Dodał, że problem ten znany jest już od kilku lat. Być może wystarczy powiększyć przekrój rury, tak jak zawarte jest w odpowiedzi na interpelację i problem zostałby rozwiązany.

Prezes “Aquabellis” powiedział, że wiąże się to z ogromnymi kosztami. Sprawa dotyczy kilku osób, a przebudowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Lipowej do mostu są to ogromne koszty.

Radny M. Połczyński powiedział, że Prezes powinien przygotować się do inwestycji wiedząc o istniejącym problemie. Poinformował, że problem nie dotyczy kilku osób - jest ich 36. Powiedział, że problem w najbliższym czasie musi być rozwiązany i być może 50 tys. zł wystarczyłoby na wymianę rury. Zapytał w jakiej kwocie oscylują koszty?

Prezes “Aquabellis” odpowiedział, że ocenia koszty na ok. 200 tys. zł.

Radny M. Połczyński powiedział, że trzeba było wygospodarować te pieniądze, aby problem był załatwiony. Dodał, że problem ten od lat znany jest zarówno Burmistrzowi, jak i Prezesowi “Aquabellis”.

Radny H. Janus powiedział, że nie otrzymano odpowiedzi na pytanie od kogo odkupywany jest wodociąg w Jaraczu?

Prezes “Aquabellis” odpowiedział, że instalacja odkupywana jest od p. R. Wybieralskiego.

Radny H. Janus powiedział, że wartość planowana wynosi 671 tys. zł, a w planie jest kwota 53 tys. zł w ubiegłym roku, a w tym roku 127 tys. zł. Zapytał na jakiej podstawie w 2011 r. zostały wypłacone środki, a w planie z 2009 r. tego zadania nie było?

Prezes “Aquabellis” odpowiedział, że kwota została wypłacona na podstawie zawartej umowy dot. przejęcia instalacji. Powiedział, że wtedy nie było okazji wprowadzić zmian w planie i jest to robione z opóźnieniem, ale trzeba ją uzupełnić.

Radny H. Janus powiedział, że skoro ma być podejmowany plan modernizacji urządzeń wodociągowych, a “Aquabellis” zmienia i wypłaca według siebie, to po co plan jest uchwalany. Może uchwała Rady nie jest potrzebna.

Prezes “Aquabellis” powiedział, że posiada opinię prawną w sprawie oceny zasadności roszczenia o odpłatne przejęcie przez “Aquabellis” sp. z o. o. w Rogoźnie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych od R. Wybieralskiego. Opinia prawna jest obszerna, ale konkluzja jest taka że “Aquabellis” nie ma wyjścia jeżeli ktoś wybuduje i zażąda przejęcia to musi tak uczynić.

Radny H. Janus zapytał czy Prezes nie sądzi, że należało przedstawić uchwałę o zmianie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych w roku 2011, przed podpisaniem umowy i wypłaceniem funduszy? Powiedział, że mu się wydaje iż jest to bezprawne.

Prezes "Aquabellis" powiedział, że kwestia określenia wartości pojawiła się po wykonaniu wszystkich urządzeń. Gdy pojawiła się wartość występujący z wnioskiem chciał mieć od razu wypłacone pieniądze. Prawo obliguje do odpłatnego przejęcia, jeżeli budujący z własnych środków zarząda tego.

Radny H. Janus powiedział, iż zgodnie z tokiem myślenia Pana Prezesa uważa, że dzisiejsza uchwała nie jest potrzebna, bo "Aquabellis" będzie działał jak chce, nie patrząc na uchwały Rady Miejskiej. Zapytał na jaki okres jest planowana pozostała suma do wypłacenia i czy wodociąg i kanalizacja zostały już wybudowane, czy też są w trakcie budowy i co roku będzie wypłacana jakaś suma?

Prezes "Aquabellis" odpowiedział, że co roku będzie wypłacana suma 127.944 zł, aż do wypełnienia kwoty 671.732 zł. Wodociąg i kanalizacja zostały już wybudowane.

Radny A. Jóźwiak zapytał ile domów zostało już wybudowanych i ile posesji pobiera wodę z tego wodociągu?

Prezes "Aquabellis" odpowiedział, że nie ma żadnego domu.

Radny M. Kutka zapytał, że skoro były jakieś roszczenia i było trzeba wypłacić kwotę, to jeżeli Pan o tym wiedział to nie powinien powiadomić Przewodniczącego i zwołać sesję nadzwyczajną i zmienić ten punkt, jeszcze przed wypłaceniem?

Prezes "Aquabellis" odpowiedział, że nie ma uprawnień do zwoływania sesji nadzwyczajnej.

Radny M. Kutka powiedział, że nie mówił żeby Pan zwoływał, tylko poinformował Przewodniczącego o zwołaniu sesji nadzwyczajnej.

Prezes "Aquabellis" powiedział, że faktem jest iż nastąpiło to z 3-miesięcznym opóźnieniem.

Radny M. Połczyński powiedział, że Prezes zaniechał odpowiedzi na jego pytanie. Zapytał na który rok planowane jest wykonanie inwestycji?

Prezes "Aquabellis" odpowiedział, że następny plan wieloletni będzie obejmował okres 2013-2016. Wodociąg do Ciesiel będzie zaprojektowany w tym roku, a jego realizacja nastąpi prawdopodobnie w 2013 r.

Radny H. Janus powiedział, że wiadomym jest iż Prezes nie jest kompetentnym do zwołania. Pan Przewodniczący jest kompetentny. Uchwała jest na wniosek Burmistrza i podpisany jest Wiceburmistrz i Burmistrz powinien wnieść uchwałę z następującą zmianą. Powiedział żeby Sekretarz Gminy zajęła stanowisko w tej kwestii.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że można to było zrobić 3-miesiące temu i nie wie kiedy została podpisana umowa. Pewne rzeczy kontroluje i nadzoruje Rada Nadzorcza. Powiedział, że ostatnio był na Radzie Nadzorczej w grudniu. Na prośbę Rady Nadzorczej i Burmistrza Prezes przygotował uchwałę aby ją urealnić, choć były pomysły by opracować plan na lata 2012-2015. Stwierdzono, że trzeba urealnić obowiązujący plan i w 2012 r. będzie trzeba podjąć uchwałę na 2013 i 2014 r., bo taryfa kończy się w sierpniu. Na Radzie Nadzorczej rozmawiano, aby doprowadzić do rozpoczynania taryfy od 1 stycznia, ponieważ jest to potrzebna do sprawozdawczości, kalkulacji itd. Jeżeli sytuacja spółki pozwoli to wniosek o zmianę taryfy byłby pod koniec roku, łącznie z nowym planem modernizacji.

Radny H. Janus powiedział, że Burmistrz odpowiedział nie w temacie, dlatego nadal pyta Sekretarz Gminy: czy podejmowanie uchwały z zapisami o rok wstecz jest zgodne z prawem?

Sekretarz Gminy powiedziała, że radca powinien się wypowiedzieć w tej sprawie.

Radny M. Kutka powiedział, że Prezes poinformował, że skoro ktoś wybuduje wodociąg i będzie chciał aby został przejęty przez gminę, to trzeba wypłacić pieniądze. Jeżeli uchwała zostanie odrzucona to czy trzeba będzie płacić 127 tys. zł przez kolejne lata? Zapytał po co to jest w uchwale skoro i tak trzeba to zapłacić?

Prezes "Aquabellis" odpowiedział, że po to by móc uwzględnić to w cenie za wodę i ścieki.

Radny M. Kutka powiedział, że jeżeli potrzebna jest decyzja lub ingerencja radcy prawnego to wnosi o przeniesienie uchwały i skierowanie jej do komisji. Dodał, że jest to wniosek formalny.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski zapytał czy niepodjęcie uchwąły stworzy zagrożenie braku zaopatrzenia w wodę niektórych miejscowości?

Prezes "Aquabellis" powiedział, że niepodjęcie uchwały ze względu na kwotę 127 tys. zł stworzy zagrożenie dla wpływów i zysku firmy.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski powiedział, że niepodjęcie planowanych inwestycji może spowodować, jak czyta się w uzasadnieniu, że "zasilanie jest potrzebne, ponieważ w związku z rosnącym zapotrzebowniem na wodę w obrębie sieci zasilanej przez stacje uzdatniania wody w Gościejewie istnieje zagrożenie niepełnego zaopatrzenia w wodę przez tę stację", czyli zagrożenie istnieje.

Prezes "Aquabellis" powiedział, że ostatnie dwa lata udowodniły iż stacja uzdatniania wody w Gościejewie ma za małą produkcję wody, by zapewnić wodę w miesiącach szczytowych – letnich. 

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski powiedział, że jeśli radni nie podejmą uchwały to mieszkańcy mogą zostać narażeni na braki w dostarczaniu wody do ich domostw.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że jest to plan rozwoju i modernizacji. Jeżeli pojawi się sytuacja, że w planie jest wykonanie wodociągu i spółka nie wykona go w ciągu roku, to czy wówczas będzie funkcjonowało bezprawie? Plan jest zatwierdzany po to, żeby Prezes mógł wziąć to pod uwagę przy ustalaniu taryfy. Może zaistnieć sytuacja, że spółka nie wykona żadnej inwestycji zawartej w planie i wówczas będzie działało bezprawie. Wykonanie planowanych zadań zależy od sytuacji ekonomicznej spółki. Plan modernizacji jest potrzebny do planowania taryfy.

Radny M. Kutka powiedział, że jest to plan, ale pewna rata została już zapłacona i nie wyobraża sobie żeby "Aquabellis" zaprzestał tą inwestycję.

Radny H. Janus powiedział, że nie chodzi o opinię prawną w sprawie uchwalenia planu. Radca ma się wypowiedzieć czy wypłacenie w roku ubiegłym niezgodnie z planem sumy 53 tys. zł jest  zgodne z prawem. Powiedział, że wniosek radnego M. Kutki uważa za całkowicie zasadny.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że czy spółka miała takie prawo, może wypowiedzieć się Prezes. Państwo mogą zwrócić się do radcy prawnego. Plan modernizacji jest potrzebny ponieważ nie długo będzie trzeba zmienić taryfy. Aby pytać czy jest to prawnie czy bezprawnie, a nie uchwalić planu to jest to po to aby przeszkodzić i przesunąć termin. Dodał, że nie rozumie tego.

Radny R. Dworzański wniósł o 5 minut przerwy. Może radny H. Janus się przygotuje, a przerwa pozwoli na lepsze sprezyzowanie.

Radny H. Janus odpowiadając radnemu R. Dworzańskiemu powiedział, że nie musi się przygotowywać, bo jest przygotowany. Watpliwości dotyczące opinii radcy prawnego w jednej sprawie, a nie nad całym planem. W kwestii zagrożenia braku wody w Gościejewie powiedział, że za 84 tys. zł Prezes nie wybuduje odcinka Gościejewo, ponieważ jest to potrzebne na jego zaprojektowanie. Dodał, że nikt nie będzie budował w styczniu, ani w lutym, dopiero po dokumentacji. 

Wniosek radnego R. Dworzańskiego 8 głosami "za" przy 1 głosie "wstrzymującym" – został przyjęty. Pozostali radni nie brali udziału w głosowaniu.

 

Następnie ogłoszono 5 minut przerwy.

 

Radny R. Kinach powiedział, że jest wykonywany drugi etap kanalizacji, choć pierwszy nie jest do końca zakończony. Powiedział, że ma na myśli ul. Leśną na której 4 posesje nie mają studzienek kanalizacyjnych. W 2006 r. zostało złożone dodatkowe zlecenie na wykonanie projektu przez firmę Post-Projekt na ul. Boguniewską i Leśną. Na ul. Boguniewskiej zostało to wykonane, przy posesji p. Słodowego zostało to ominięte, a projekt ul. Leśnej nie został skończony. Zapytał dlaczego i czy jest szansa na dokończenie tych prac?

Prezes "Aquabellis" odpowiedział, że nie wie nic o dodatkowym projekcie na kanalizację na ul. Leśną, natomiast na ul. Boguniewskiej na razie też nic nie zostało zrobione. Projekt został zlecony przez osobę prywatną, a nie przez spółkę.

Radny R. Kinach powiedział, że w 2006 r. zostało złożone dodatkowe zlecenie na wykonanie projektu na ul. Leśną i nie zostało to wykonane. Powiedział, że chodziło mu o kanalizację.

Prezes "Aquabellis" odpowiedział, że jeżeli w 2006 r. zostało złożone dodatkowe zlecenie na ul. Leśną i nie zostało wykonane to pytanie należy skierować do wykonawcy kanalizacji – firmy ATA-TECHNIK.

Główny Specjalista ds. Budowy Oczyszczalni Ścieków i Kanalizacji powiedział, że chciano podłączyć mieszkańców na ul. Leśnej, ponieważ było to w ramach zadania dodatkowego. Złożyło się tak, że zajęto się II etapem kanalizacji i okazało się, że w zakres II etapu tej cześci zadania nie było można wprowadzić, aby zrobić to równolegle. Odcinek nie został wykonany poprzez zmiany w budżecie, ponieważ pieniądze były zarezerwowane, ale nie było wiadomo czy "wbicie szpadla" na zadaniu wpisanym w budżecie, nie spowodowałoby, że nie można byłoby starać się o dofinansowanie II etapu kanalizacji, gdyż zasady były niejasne. Z tego powodu etap ten wypadł, a gdy uzyskano pełną informacje okazło się iż nie można było tego odcinka realizować razem. Obecnie sytuacja finansowan jest taka jaka jest.

Radny M. Kutka powiedział, że chciałby zmienić swój wniosek, aby głosować całą uchwałę bez punktu 10. Następnie stwierdził, że pozostawia poprzedni wniosek w mocy. 

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski z uwagi na zgłoszony przez radnego M. Kutkę wniosek odczytał fragment uzasadnienia do uchwały. Powiedział, że chce przypomnieć radnemu iż jako radny z tamtego obwodu może się przyczynić do tego, że mieszkańcy nie będa mieli pełnego pokrycia zapotrzebowania na wodę. Jeśli uchwała zostanie odrzucona, to będzie główna przyczyna ze strony Pana.

Radny M. Kutka powiedział, że widzi demagogię, że przeciwko swojemu okręgowi miałby głosować. Powiedział, że chodzi o to nie żeby przegłosowywać tę uchwałę, a o to żeby przenieść ją w czasie o miesiąc, żeby wszelkie wątpliwości rozwiać.

Przewodniczący Rady Z. Hinz zapywał czy wniosek brzmi o przeniesienie uchwały o miesiąc, a nie o wycofanie z porządku obrad. Dodał, że są to dwie różne sprawy.

Radny M. Kutka odpowiedział, że przeniesienie o miesiąc.

Radna R. Tomaszewska zapytała Wiceprzewodniczącego A. Olenderskiego czy nakłania Radę do podjęcia uchwały, ktora byłaby uchwałą mającą "przyklepnąć" naruszenie dyscypliny finansów, bo według niej tak to wygląda. 

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski powiedział, że w sprawie uchwały nie ma podtekstów finansowych, bo uważa, że ocena radnej R. Tomaszewskiej co do zachwiania finansów nie jest uzasadniona w tym miejscu i nie podziela jej zdania. Powiedział, że trzeba uwzględniać potrzeby społeczne, a skoro są takie to mieszkańcy mogliby być zagrożni brakiem wody, więc my przyczyniamy się do takiego stanu rzeczy. W tej chwili jest potrzeba, żeby zapewnić ciągłość pełnego zaoptarzenia w wodę w tych okolicach Gminy Rogoźno.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że jeśli wniosek formalny nie zostanie przegłosowany, to dyskusja będzie dalej trwała, ale jeśli wniosek zostanie przegłosowany to wówczas dyskusja będzie przesunięta w czasie.

Burmistrz Rogoźna zwrócił uwagę, że jest to spółka prawa handlowego i nie ma naruszenia dyscypliny finansów publicznych i jeśli jest skłonna to można powiadomić prokuraturę.

Wniosek radnego M. Kutki 11 głosami "za" przy 2 głosach "przeciwnych" i 2 głosach "wstrzymujących" – został przyjęty.

 

f) powołania Rady Muzeum przy Rogozińskim Centrum Kultury - projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Z. Hinz.

Przewodniczący Rady Z. Hinz poinformował, że zgłoszono pięć kandydatur: radny A. Jóźwiak, radny P. Wojciechowski, radny H. Kuszak, radny R. Szuberski i radna R. Tomaszewska. Przed rozpoczęciem obrad radny H. Kuszak wycofał swoją kandydaturę. Z ustawy wynika, że radni mogą stanowić 1/3 składu Rady Muzeum, która ma liczyć 12 osób.

Przewodniczący Rady Z. Hinz zapytał czy uwagi do kandydatów zgłoszonych przez Dyrektora RCK?

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady Z. Hinz zapytał czy uwagi do kandydatur zgłoszonych przez Towarzystwo Przyjaciół Rogoźna?

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady Z. Hinz zapytał czy sa uwagi do kandydatów zgłoszonych przez komisje Rady?

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady Z. Hinz poinformował, że na posiedzeniu Komisji  § 3 otrzymał brzmienie: "uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego".

Poprawka § 3 przyjęta została jednogłośnie 15 głosami "za" w obecności 15 radnych.

 

        Uchwała Nr XVIII/144/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Rady Muzeum przy Rogozińskim Centrum Kultury, podjęta została jednogłośnie 15 głosami "za" w obecności 15 radnych.

 

g) przekazania zamontowanych w roku 2012 dodatkowych punktów oświetlenia drogowego na terenie gminy Rogoźnoprojekt uchwały przedstawiła Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji M. Domagalska.

 

        Uchwała Nr XVIII/145/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie przekazania zamontowanych w roku 2012 dodatkowych punktów oświetlenia na terenie gminy Rogoźno, podjęta została jednogłośnie 15 głosami "za" w obecności 15 radnych.

 

       

IX. Interpelacje i zapytania radnych.

Interpelacja nr 1/01/2012 radnego A. Nadolnego, radnego R. Szuberskiego, radnej R. Tomaszewskiej, radnego H. Janusa, radnego R. Połczyńskiego, radnego R. Kinacha, radnego M. Kutki o treści: "My niżej podpisani wnosimy o utwardzenie gruzobetonem drogi gminnej na odcinku ok. 70 m w miejscowości Parkowo przy posesji Państwa Czubek. Obecny stan drogi uniemożliwia poruszanie się pieszo jak również pojazdem mechanicznym. Droga jest zalana wodą na całej jej szerokości i wlewa się na posesję.Prosimy o niezwłoczną interwencję w tej sprawie." - stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

 

Interpelacja nr 2/01/2012 radnego A. Nadolnego, radnego R. Szuberskiego, radnej R. Tomaszewskiej, radnego H. Janusa, radnego R. Połczyńskiego, radnego R. Kinacha, radnego M. Kutki o treści: "My niżej podpisani wnosimy o utwardzenie gruzobetonem drogi gminnej w m. Parkowo, na odcinku ok. 800 m od posesji Państwa Karulskich do przejazdu kolejowego (Parkowo -Mokrz). Wspomniana droga jest w bardzo złym stanie technicznym a dzieci uczęszczające do szkoły w Parkowie brną po kostki w błocie. Wnosimy o pilne przeprowadzenie prac remontowych na wspomnianym odcinku drogi." - stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

 

Interpelacja nr 3/01/2012 radnego A. Nadolnego, radnego R. Szuberskiego, radnej R. Tomaszewskiej, radnego H. Janusa, radnego R. Połczyńskiego, radnego R. Kinacha, radnego M. Kutki o treści: "My niżej podpisani wnosimy o utwardzenie gruzobetonem drogi gminnej w m. Parkowo, droga Boguniewska na odcinku ok. 700 m od skrzyżowania z drogą powiatową do posesji Państwa Tecław. Wspomniana droga jest w złym stanie technicznym i wymaga pilnego remontu. Wnosimy o pilne przeprowadzenie prac remontowych na wspomnianym odcinku drogi." - stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

 

Interpelacja nr 4/01/2012 radnego A. Nadolnego, radnego R. Szuberskiego, radnej R. Tomaszewskiej, radnego H. Janusa, radnego R. Połczyńskiego, radnego R. Kinacha, radnego M. Kutki o treści: "W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców Parkowa, których posesje znajdują się przy drodze od świetlicy do skrzyżowania z drogą powiatową, wnosimy o wykonanie budowy tej drogi zgodnie z opracowaną dokumentacją, której koszty zostały pokryte z funduszu sołeckiego. Droga ta jest w bardzo złym stanie technicznym w związku z tym, jej budowa jest w pełni zasadna." - stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

 

Interpelacja nr 5/01/2012 radnego A. Nadolnego, radnego R. Szuberskiego, radnej R. Tomaszewskiej, radnego H. Janusa, radnego R. Połczyńskiego, radnego R. Kinacha, radnego M. Kutki o treści: "My niżej podpisani wnosimy o podłączenie 3 lamp oświetleniowych przy Kościele w Parkowie, które oświetlają skrzyżowanie dróg prowadzących do Słomowa, Józeflnowa i Wełny. Lampy te zostały zamontowane na koszt parafii w Parkowie i oświetlają zarówno teren przykościelny jak również chodnik oraz skrzyżowanie. Inwestycja ta, przeprowadzona przez proboszcza Jana Andrzejewskiego w znaczącym stopniu poprawiła bezpieczeństwo przejeżdżających przez miejscowość Parkowo, w szczególności wspomniane wcześniej skrzyżowanie dróg. Zasadnym jest więc podłączenie tego oświetlenia do oświetlenia ulicznego z korzyścią dla obu stron tzn. parafii w Parkowie oraz Gminy Rogoźno." - stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

 

Interpelacja nr 6/01/2012 radnego A. Nadolnego, radnego R. Szuberskiego, radnej R. Tomaszewskiej, radnego H. Janusa, radnego R. Połczyńskiego, radnego R. Kinacha, radnego M. Kutki o treści: "W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców Jaracza, wnosimy o pilne wybudowanie chodnika o długości ok. 100 m od drogi powiatowej do sklepu spożywczego w Jaraczu. Droga na tym jest w bardzo złym stanie technicznym w związku z tym, budowa chodnika jest w pełni zasadna i konieczna." - stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

 

Interpelacja radnego H. Janusa, radnego R. Połczyńskiego, radnego M. Kutki, radnego R. Szuberskiego, radnego A. Nadolnego, radnej R. Tomaszewskiej, radnego R. Kinacha o treści: "W  budżecie Gminy Rogoźno 2012 roku  nie zostały zaplanowane wydatki na remonty świetlic wiejskich (wraz z otoczeniem) z dofinansowania programu Leader poprzez Stowarzyszenie „Dolina Wełny”. Do zaplanowanego przez urząd – wspólnie z radami sołeckimi- remontu, pozostały świetlice w  miejscowościach:  Jaracz, Owieczki, Garbatka, Owczegłowy, Karolewo, Laskowo i Studzieniec. Mamy uzasadnione  obawy odnośnie wykorzystania środków zewnętrznych na w/w świetlice tj.Działanie osi 4 Leader” – 4 .1/413Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – „Odnowa i rozwój wsi,  gdyż  według uaktualnionej Lokalnej Strategii Rozwoju StowarzyszeniaDolina Wełnydofinansowanie  kończy się w roku 2012. Z tego dokumentu wynika, ze na ogólną kwotę do refundacji naOdnowę i rozwój wsiw wys. 4.909,973 zł, na nabór  roku 2012 przypada 822.808 na osiem gmin członków stowarzyszenia. A przypominamy że dofinansowanie do remontów  pozostałych 7-miu świetlic w Gminie Rogoźno przypada kwota w wys. 601.024  zł, a środków własnych potrzeba max.  382 tys. zł. Aby nie być posądzonym o niegospodarność, kwotę musimy znaleźć w tegorocznym budżecie, ponieważ w przeciwnym wypadku środki przejmą pozostałe gminy ze stowarzyszenia, a remonty (już z własnych środków) nie zostaną wykonane przez wiele następnych lat.  Jak wynika z obliczeń -  Gmina Rogoźno wykorzystała na remont  trzech świetlic z planowanych 1.177  tys. (tj. 24%  planowanych środków na 8 gmin) - 403.226 (tj. 10% wykorzystania środków przez 8 gmin). Wnioskujemy, aby przenieść  środki finansowe z planowanej budowy prawie 100 metrowego odcinka drogi w Wełnie ( koszt bez kosztorysu 200 tys. !!! ), która nie posiada kategorii drogi gminnej,  jak dotąd  jest częścią  działki  nr 545/8  i jest własnością RSP Wełna. W bieżącym roku można po podziale działki  nabyć prawa własności oraz wykonać dokumentacje techniczną,  gdyż uważamy że budowa tego odcinka jest  konieczna, podobnie  jak wszystkich dróg nieutwardzonych w gminie. Aby nie stracić kolejnych środków zewnętrznych należy zaplanować budowę drogi np. na 2013  rok,  kiedy zakończy się dofinansowanie zOdnowy i rozwoju wsi  a  te środki budżetu przeznaczyć na  remont 3 świetlic,  a na pozostałe  cztery znaleźć środki w budżecie 2012 roku  np. ze zwrotów z Urzędu Marszałkowskiego  za