Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: Protokół nr 20/2012 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 24 sierpnia 2012 r. o godz. 10.00 w siedzibie ZEAPO w Rogoźnie

Protokół nr 20/2012

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 24 sierpnia 2012 r.  o godz. 10.00 w siedzibie ZEAPO w Rogoźnie 

Temat posiedzenia:

  1. Kontrola wydatków na dokształcanie nauczycieli za I półrocze.
  2. Kontrola prawidłowości dowozu uczniów za I półrocze.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Rewizyjnej zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Radna E. Wysocka obecna do godz. 11.30.

W posiedzeniu uczestniczyli: Sekretarz GminyI. Sip-Michalska, Skarbnik Gminy – M. Kachlicka, Dyrektor ZEAPO – W. Jaworski, A. Wenz – Główna Księgowa ZEAPO.

Proponowany porządek:

 

  1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Kontrola wydatków na dokształcanie nauczycieli za I półrocze br.
  3. Kontrola prawidłowości dowozu uczniów do szkół za I półrocze br.
  4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
  5. Sprawy bieżące.
  6. Wolne głosy i wnioski.
  7. Zakończenie.

 Przewodniczący R. Dworzański stwierdził, że w obradach uczestniczy 4 członków Komisji.

Do porządku obrad uwag nie wniesiono.

 Przystąpiono do realizacji punktu 2 – kontrola wydatków na dokształcanie nauczycieli na I półrocze br.

Przewodniczący R. Dworzański poprosił o przedłożenie dokumentów przedstawiających planowanie środków finansowych przeznaczonych na dokształcanie nauczycieli? Dodał, że zgodnie z Kartą Nauczyciela wydatki na dokształcanie wynoszą 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli.

Dyrektor ZEAPO przedstawił plany finansowe poszczególnych placówek oświatowych. Ponadto poinformował, że każdy dyrektor zobowiązany jest przedstawić plan doskonalenia zawodowego nauczycieli na dany rok szkolny, który musi złożyć do organu prowadzącego do dnia 21 listopada danego roku, natomiast roczne rozliczenie przedkłada do 31 marca. Dodał, że sprawozdanie z realizacji planu doskonalenia nauczycieli podlega kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową. 

Przewodniczący R. Dworzański zwrócił uwagę, iż rok szkolny nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, dlatego dyrektorzy placówek oświatowych muszą odpowiednio planować wydatki.

Dyrektor ZEAPO wyjaśnił, że dyrektorzy muszą planować środki finansowe w taki sposób, aby wystarczyły na pokrycie wydatków na dokształcanie nauczycieli za okres od stycznia do sierpnia oraz pozostały na kolejny rok szkolny, tj. od września do grudnia. Dwa razy w roku odbywa się posiedzenie zespołu doradczego, który opiniuje złożone przez nauczycieli wnioski o dofinansowanie ich dokształcania. Zaznaczył, iż ostateczną decyzję o przyznaniu środków na dokształcenie nauczycielowi podejmuje dyrektor placówki, w której zatrudniona jest osoba ubiegająca się o dofinansowanie. Zespół opiniującym na posiedzeniu w dniu 14.06 br. sugerował, że:

-         dopłata do studiów podyplomowych wyniesie 70%,

-         dopłata do studiów z zakresu języków obcych wyniesie 80%,

-         dopłata do studiów uzupełniających wyniesie 60%,

-         dopłata do kursów kwalifikacyjnych wyniesie 70%,

-         dopłata do kursów doskonalących wyniesie 60%,

-         dopłata do szkoleń rad pedagogicznych i warsztatów metodycznych wyniesie 100%,

-         dopłata do szkoleń MEN wyniesie 100%.

Radny M. Kutka zapytał co dzieje się z dofinansowaniem, jeżeli nauczyciel zrezygnuje z odbywania studiów podyplomowych, pomimo przyznania mu dofinansowania?

Dyrektor ZEAPO wyjaśnił, że w decyzjach określa się przez ile lat po otrzymaniu dofinansowania nauczyciel musi być zatrudniony w placówce. Jeżeli zwolniłby się z placówki przed okresem jaki musi przepracować w placówce, to wówczas musi zwrócić odpowiednią część otrzymanego dofinansowania. Ponadto poinformował, że dofinansowanie przyznawane jest na każdy semestr nauki.

Przewodniczący R. Dworzański zapytał o wykonanie zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli?

Dyrektor ZEAPO wyjaśnił, że jednostki mieszczą się w przyznanych planach finansowych. Dodał, że w najbliższym czasie będą podpisywane aneksy do umów, ponieważ nauczyciele przedłożyli zwolnienia lekarskie, a dyrektorzy placówek muszą przedstawić o jakim stopniu awansu zawodowego nauczyciele będą pokrywać godziny ich pracy.

Przewodniczący R. Dworzański zapytał czy każdy z dyrektorów posiada plany finansowe swojej jednostki?

Dyrektor ZEAPO wyjaśnił, że każdy z dyrektorów ma bieżący dostęp do planu finansowego swojej placówki. Dodał, że środki na dokształcanie nauczycieli nalicza się na określony rok obrachunkowy i dyrektor nie może wydać więcej aniżeli 1% wysokości wynagrodzeń nauczycieli.

Przewodniczący R. Dworzański zapytał czy decyzję o przyznaniu dofinansowania na dokształcanie wydaje jednoosobowo dyrektor?

Dyrektor ZEAPO poinformował, że nie otrzymał informacji aby któryś z dyrektorów placówek oświatowych zabronił rozwoju swoim pracownikom.

Przewodniczący R. Dworzański poinformował, że ówczesna Minister Edukacji Narodowej K. Łybacka wydała w 2002 r. rozporządzenie, na mocy którego należało opracowywać wieloletni plan dostosowania zawodowego, plan dofinansowania do doskonalenia zawodowego, regulamin przyznawania dofinansowania na dokształcanie.

Dyrektor ZEAPO powiedział, że w/w rozporządzenie zostało wydane w 2002 r. Dodał, że zmieniony został rozdział 7a ustawy Karta Nauczyciela, który podważył wydane rozporządzenie.

Przewodniczący R. Dworzański zapytał czy zostały pozyskane środki z UE na dokształcanie nauczycieli?

Dyrektor ZEAPO wyjaśnił, że jeżeli nauczyciele zakwalifikują się do otrzymania grantów, które przyznawane są przez Kuratorium Oświaty, to wówczas podwyższają swoje kwalifikacje, nie obciążając budżetu jednostki. Poinformował, że w roku ubiegłym zostały złożone wnioski na realizację 5 projektów, które dofinansowywane były ze środków UE. Projekty przeszły ocenę techniczną, ale po procedurze oceny merytorycznej środki finansowe nie zostały przyznane.

Główna Księgowa poinformowała, że środki na dokształcanie nauczycieli wylicza się jako 1% od planowanego na dany rok wynagrodzenia osobowych nauczycieli. Pierwotnie planowane wynagrodzenie nauczycieli w Gimnazjum nr 1 wynosiło 1.186.200 zł, natomiast po korektach przyjęto w planie kwotę 1.071.400 zł, czyli na dokształcanie nauczycieli zaplanowano kwotę 10.714 zł.

Przewodniczący R. Dworzański stwierdził, że kwota 10.714 zł została prawidłowo naliczona na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w Gimnazjum nr 1, co jest zgodne z art. 70a ustawy Karta Nauczyciela.

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że na dzień 30 czerwca 2012 r.:

-         w Gimnazjum Nr 1 na dokształcanie nauczycieli zaplanowano kwotę 10.714 zł, wydatkowano 5.154 zł, co stanowi 48,11%,

-         w Szkole Podstawowej Nr 2 na dokształcanie nauczycieli zaplanowano kwotę 13.471 zł, wykonano 3.410,54 zł, co stanowi 25,32%,

-         w Szkole Podstawowej Nr 3 na dokształcanie nauczycieli zaplanowano kwotę 20.878 zł, wykonano 6.918 zł, co stanowi 33,14%,

-         w Zespole Szkół w Parkowie na dokształcanie nauczycieli zaplanowano kwotę 12.615 zł, wykonano 3.485 zł, co stanowi 27,63%,

-         w Zespole Szkół w Gościejewie na dokształcanie nauczycieli zaplanowano kwotę 11.095 zł, wykonano 2.153 zł, co stanowi 19,41%,

-         w Szkole Podstawowej w Budziszewku na dokształcanie nauczycieli zaplanowano kwotę 3.816 zł, wykonano 809 zł, co stanowi 21,20%,

-         w Szkole Podstawowej w Pruścach na dokształcanie nauczycieli zaplanowano kwotę 4.434 zł, wykonano 899 zł, co stanowi 20,28%,

-         w Przedszkolu Nr 1 na dokształcanie nauczycieli zaplanowano kwotę 3.903 zł, wykonano 1.090 zł, co stanowi 27,93%,

-         w Przedszkolu Nr 2 na dokształcanie nauczycieli zaplanowano kwotę 3.995 zł, wykonano 290 zł, co stanowi 7,26%,

-         w Przedszkolu w Parkowie na dokształcanie nauczycieli zaplanowano kwotę 3.425 zł, wykonano 3.939 zł, co stanowi 115,01%. 

Główna Księgowa poinformowała, że w Przedszkolu w Parkowie na dokształcanie nauczycieli zaplanowano kwotę 3.425 zł. Na mocy porozumienia zawartego w czerwcu między dyrektorami placówek, dokonano przeniesienia kwoty 1 tys. zł między planami finansowymi jednostek. W Szkole Podstawowej Nr 3 po zmianie planu finansowego na dokształcanie nauczycieli zaplanowano kwotę 19.878 zł, natomiast w Przedszkolu w Parkowie po zmianie planu finansowego na dokształcanie nauczycieli zaplanowano kwotę 4.425 zł. Plany finansowe placówek oświatowych zostały zmienione Zarządzeniem Burmistrza. 

Ponadto Komisja Rewizyjna zapoznała się z protokołem z zebrania odbytego w dniu 14.06.2012 r. w siedzibie ZEAPO, które dotyczyło propozycji podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli i przedstawienia ich do akceptacji dyrektorom placówek oświatowych. Komisja Rewizyjna wyrywkowo zapoznała się z dokumentacją związaną z wnioskiem o dofinansowanie dokształcania nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 2  (dwa wnioski) i w Szkole Podstawowej Nr 3. Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag do kontrolowanych wniosków o dofinansowanie dokształcania nauczycieli.

 Następnie ogłoszono 20 minut przerwy.

 W dalszej części posiedzenia przystąpiono do realizacji punktu 3kontrola prawidłowości dowozu uczniów do szkół za I półrocze  br.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z:

-         umową Nr ZEAPOZP.4464.1.2011 z dnia 29.08.2011 r. zawartą pomiędzy ZEAPO, a Przedsiębiorstwem UsługowymTANS-TURJ. Ziółkowski na przewóz uczniów w okresie trwania zajęć szkolnych, tj.  od 1.09.2011 r. do 29.06.2012 r. z wyjątkiem niedziel i świąt, oraz innych dni wolnych od zajęć szkolnych, dzieci szkolne na trasach zgodnie z rozkładem jazdystanowi załącznik nr 2 do protokołu,

-         rozkładem jazdy autobusów szkolnych na określonych trasachstanowi załącznik nr 3 do protokołu,

-         zestawieniem długości tras autobusów w roku szkolnym 2011/2012 – stanowi załącznik nr 4 do protokołu,

-         fakturą VAT nr 12/2011 z dnia 30.09.2011 r. za usługi transportowe wystawioną Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Placówek Oświatowych w Rogoźno, przez Przedsiębiorstwo UsługoweTRANS-TURJ. Ziółkowskistanowi załącznik nr 5 do protokołu,

-         fakturą VAT nr 13/2011 z dnia 31.10.2011 r. za usługi transportowe wystawioną Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Placówek Oświatowych w Rogoźno, przez Przedsiębiorstwo UsługoweTRANS-TURJ. Ziółkowskistanowi załącznik nr 6 do protokołu,

-         fakturą VAT nr 14/2011 z dnia 30.11.2011 r. za usługi transportowe wystawioną Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Placówek Oświatowych w Rogoźno, przez Przedsiębiorstwo UsługoweTRANS-TURJ. Ziółkowskistanowi załącznik nr 7 do protokołu,

-         fakturą VAT nr 15/2011 z dnia 23.12.2011 r. za usługi transportowe wystawioną Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Placówek Oświatowych w Rogoźno, przez Przedsiębiorstwo UsługoweTRANS-TURJ. Ziółkowskistanowi załącznik nr 8 do protokołu,

-         fakturą VAT nr 1/2012 z dnia 31.01.2012 r. za usługi transportowe wystawioną Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Placówek Oświatowych w Rogoźno, przez Przedsiębiorstwo UsługoweTRANS-TURJ. Ziółkowskistanowi załącznik nr 9 do protokołu,

-         fakturą VAT nr 2/2012 z dnia 29.02.2012 r. za usługi transportowe wystawioną Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Placówek Oświatowych w Rogoźno, przez Przedsiębiorstwo UsługoweTRANS-TURJ. Ziółkowskistanowi załącznik nr 10 do protokołu,

-         fakturą VAT nr 3/2012 z dnia 31.03.2012 r. za usługi transportowe wystawioną Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Placówek Oświatowych w Rogoźno, przez Przedsiębiorstwo UsługoweTRANS-TURJ. Ziółkowskistanowi załącznik nr 11 do protokołu,

-         fakturą VAT nr 4/2012 z dnia 30.04.2012 r. za usługi transportowe wystawioną Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Placówek Oświatowych w Rogoźno, przez Przedsiębiorstwo UsługoweTRANS-TURJ. Ziółkowskistanowi załącznik nr 12 do protokołu,

-         fakturą VAT nr 5/2012 z dnia 31.05.2012 r. za usługi transportowe wystawioną Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Placówek Oświatowych w Rogoźno, przez Przedsiębiorstwo UsługoweTRANS-TURJ. Ziółkowskistanowi załącznik nr 13 do protokołu,

-         fakturą VAT nr 6/2012 z dnia 30.06.2012 r. za usługi transportowe wystawioną Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Placówek Oświatowych w Rogoźno, przez Przedsiębiorstwo UsługoweTRANS-TURJ. Ziółkowskistanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Przewodniczący R. Dworzański poinformował, że gmina zobowiązana jest zapewnić dowóz uczniów do szkół, jeżeli odległość do szkół dla uczniów klas 1-3 w obwodzie przekracza 3 km, a dla uczniów klas starszych odległość przekracza 4 km. Na podstawie przedstawionych przejazdu autobusów stwierdzić można, gmina wywiązuje się z tego obowiązku. W umowie nałożono na przewoźnika obowiązek zapewnienia w czasie przewozu, wsiadaniu i wysiadaniu opieki wychowawczej nad dziećmi. Zapytał czy opieka wychowawcza zapewniona jest na każdej trasie przejazdu autobusu, w tym również mikrobusów?

Dyrektor ZEAPO wyjaśnił, że opieka wychowawcza zapewniona jest na każdej z tras. Przy przewozie uczniów niepełnosprawnych opiekę wychowawczą sprawują rodzice.

Radny M. Kutka zapytał czy liczba opiekunów uzależniona jest od liczby uczniów?

Dyrektor ZEAPO wyjaśnił, że wymagany jest jeden opiekun w każdym z pojazdów. Opiekunowie zatrudniani przez przewoźnika, a nie przez gminę. Ponadto przewoźnicy podlegają kontroli prowadzonych przez Generalną Inspekcję Transportu Drogowego i Policję. Przewoźnik przystępujący do przetargu musi przedłożyć ubezpieczenie pojazdów. 

Radny A. Jóźwiak zapytał czy przewoźnik może dowozić uczniów szkół ponadgimnazjalnych?

Dyrektor ZEAPO odpowiedział, że przewoźnik może zabierać do autobusu uczniów szkół średnich. Trasy przejazdu tak zaplanowane, aby uczniowie objęcie dowozem do szkoły mieli zapewnione miejsca siedzące w autobusie.

Przewodniczący R. Dworzański zwrócił uwagę, dowóz uczniów do szkół ponadgimnazjalnych nie jest obowiązkiem gminy. Dodał, że w/w sprawa powinna zostać formalnie uregulowana.

Dyrektor ZEAPO zaznaczył obowiązkiem gminy jest zapewnienie dojazdu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów. Jeżeli przewoźnik decyduje się na dowóz uczniów szkół ponadgimnazjalnych, wówczas ponosi pełną odpowiedzialność za te osoby.

Przewodniczący R. Dworzański poprosił o przedstawienie dokumentów potwierdzających długości tras na jakie zostały wystawione faktury.

Dyrektor ZEAPO przedstawił tarcze tachografów z autobusów jeżdżących na poszczególnych trasach.

Przewodniczący R. Dworzański zwrócił uwagę, że przed rozpoczęciem dowozów długości wszystkich tras powinny zostać zweryfikowane, zwłaszcza długości tras na których nastąpiły jakiekolwiek zmiany.

Dyrektor ZEAPO poinformował, że przewoźnik wystawiając fakturę musi załączyć do każdej z tras dzienny przebieg kilometrów.

Radny M. Kutka zapytał co się dzieje, gdy ze względu na remont drogi wydłuża się trasa przejazdu autobusu?

Dyrektor ZEAPO wyjaśnił, że w takiej sytuacji przewoźnik musi zwrócić się do niego z informacją o zamknięciu drogi na wyznaczony okres czasu. Wówczas trzeba zmierzyć nowy przebieg trasy przejazdu autobusu. Poinformował, że przebieg każdej z tras planowany jest na podstawie liczby uczniów, jakich trzeba dowieść do danej szkoły z określonej miejscowości.

Radny M. Kutka zapytał czy w Dziewczej Strudze wyznaczone jest miejsce z którego odbierani uczniowie?

Dyrektor ZEAPO poinformował, że w Dziewczej Strudze dzieci mają wyznaczone miejsce zbiórki. W okresie dużych opadów i wiosennych roztopów trzeba zmienić miejsce zbiórki uczniów, ponieważ autobus nie może przejechać drogą gruntową prowadzącą do wsi.

Przewodniczący R. Dworzański zwrócił uwagę na corocznie wzrastające koszty dowozu uczniów do szkół.

Dyrektor ZEAPO poinformował, że po przeprowadzeniu przetargu na dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2012/2013 gmina zaoszczędzi ok. 60 tys. w porównaniu do poprzedniego roku szkolnego. 

Radny A. Jóźwiak zapytał czy umowa na dowóz uczniów do szkół może być aneksowana w przypadku znaczącego wzrostu cen paliwa?

Dyrektor ZEAPO wyjaśnił, że przewoźnik może wystąpić z wnioskiem o aneksowanie umowy. Aneks musi zostać podpisany, jeżeli wzrosną obciążenia przewoźnika nałożone przez państwo, np. podatek VAT. Jeżeli przewoźnik zwróciłby się z wnioskiem o podpisanie aneksu, ze względu  wzrostu cen paliwa to zamawiający może go podpisać, ale nie musi. Poinformował, że istnieje również możliwość dokonania aneksowania trasy. Sytuacje takie zdarzają się na skutek migracji ludności.

Przewodniczący R. Dworzański zapytał ile razy w ciągu roku aneksowano przebieg tras?

Dyrektor ZEAPO poinformował, że zostały podpisane dwa aneksy przebiegu tras. Dodał, że zmiany tras dokonywane były na wnioski rodziców i podyktowane były poprawą bezpieczeństwa dzieci objętych dowozami.

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że przed ogłoszeniem kolejnego przetargu należy wykonać komisyjną weryfikacji długości poszczególnych tras.

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 4przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

Protokół nr 19/2012 został przyjęty jednomyślnie 3 głosamizaw obecności 3 członków Komisji.

Posiedzenie zakończono o godz. 12.55

Protokół sporządziła mgr P. Grabowska

Rogoźno, dnia 17 września 2012 r.

 Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący KR ............................................

Wiceprzewodniczący KR ...................................

Członek KR ..........................................................

Członek KR ..........................................................

 

 

drukuj pobierz pdf