Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa: Protokół nr 32/2009 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 29 grudnia 2009 roku, o godz. 10.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

Protokół nr 32/2009

z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 29 grudnia 2009 roku, o godz. 10.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa otworzył i posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Zbigniew Nowak.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli radni zgodnie z listą obecności. Ponadto w obradach udział wzięli: Burmistrz Rogoźna Bogusław Janus, Zastępca Burmistrza Rogoźna Sylwia Biała, Skarbnik Gminy Maria Kachlicka, Sekretarz Gminy Iwona Sip – Michalska, p.o. Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.

  2. Stwierdzenie quorum.

  3. Przyjęcie porządku obrad.

  4. Przyjęcie protokołu z 30 posiedzenia Komisji.

  5. Omówienie uchwał i materiałów przygotowanych na XLVIII Sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.

  6. Wolne wnioski i informacje.

  7. Zakończenie.

Do porządku obrad nie wniesiono uwag. Porządek został przyjęty.


Protokół z 30 posiedzenia został przyjęty, bez uwag, 5 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym”w obecności 6 członków Komisji.


Następnie przystąpiono do realizacji pkt.3 porządku posiedzenia.

W pierwszej kolejności omówiono projekt uchwały ws. planu pracy Rady Miejskiej na 2010 rok. Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał, czy ktoś z radnych ma propozycje do planu?

Radny K. Lis zaproponował, aby plan pracy Rady uzupełnić o miesiąc listopad i grudzień. Wyjaśnił, że jeśli społeczeństwo wybierze sobie nową Radę w listopadzie 2010r., to czy obecnej Radzie się to podoba, czy nie nowa Rada musi do końca roku uchwalić budżet i dlatego w planie pracy powinien znaleźć się taki punkt.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak powiedział, że wczoraj na posiedzeniu Klubu Radnych trwała dyskusja nad planem pracy i wypracowano stanowisko, żeby jednak plan pracy Komisji GFiR skrócić o 2 ostatnie miesiące.

Sekretarz Gminy poinformowała, że kadencja Rady kończy się 12 listopada 2010r. i w ciągu 60 dni muszą się odbyć wybory, czyli pomiędzy 13 listopada, a 6 stycznia. Jest to uzależnione od ogłoszenia wyborów i ukonstytuowania się nowej rady. Powiedziała, że jej zdaniem nie powinno się planować kolejnych miesięcy chyba, że do 12 listopada komisje i Rada jeszcze zdecydują się na sesje i posiedzenia komisji. Jednak plan pracy Rady miesiąc grudzień leży już w kompetencji nowej Rady.

Radny K. Lis wyjaśnił, że we wcześniejszej wypowiedzi mówił o tym, że to plan pracy Rady powinien obejmować listopad i grudzień, natomiast dyskusyjny jest problem planów pracy pracy komisji. Nowa Rada może obecnych komisji w ogóle nie powołać, może je zmienić itd. Dlatego dla komisji plan powinien kończyć się na miesiącu październiku. Jednak nowa Rada i tak będzie musiała uchwalić budżet, a termin upływa 31 grudnia. W związku z tym dla nowo powołanej Rady musi być to zadanie do zrealizowania i plan pracy powinien również zawierać miesiąc listopad i grudzień.

Sekretarz Gminy przypomniała, że projekt budżetu musi zostać przedstawiony do 15 listopada. Organ wykonawczy powinien zadbać o to, żeby projekt budżetu został przedłożony Radzie.

Radny K. Lis zauważył, że ustawa o samorządzie gminnym nakłada obowiązek na Radę uchwalenie budżetu i dlatego w planie pracy powinien znaleźć się taki temat.

Sekretarz Gminy powiedziała, że uważa iż nowa Rada sama powinna określać swój plan pracy.

Radny K. Lis zauważył, że nowa Rada ma na to czas do 31 marca, ale jednak rok powinna zakończyć uchwaleniem budżetu.

Radny H. Janus poinformował, że popiera stanowisko radnego K. Lisa. Ponieważ jeśli Rady nie będzie, to sesja może się nie odbyć. Natomiast jeśli Rada będzie, to zanim się ukonstytuuje trochę czasu minie i planu pracy nie stworzy od razu, a tak będzie miała plan pracy gotowy. Zawsze może go zmienić.

Sekretarz Gminy powiedziała, że to radni podejmą decyzję co do planu pracy, a poproszona wyraziła tylko swoją opinię na ten temat.

Radny H. Janus zauważył, że plan pracy można zmienić w ciągu roku, kiedy już będzie wiadomo na kiedy zaplanowano wybory.

Radny K. Lis powiedział, że podtrzymuje swoje stanowisko i poruszy temat również na sesji.


Następnie omówiony został projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa na 2010r.. Przewodniczący Komisji Z. Nowak poinformował, że pozwolił sobie z pierwotnej wersji planu pracy wykreślić listopad i grudzień, chociaż na ostatniej komisji zadecydowano, że miesiące te należy umieścić. Dodał, że zarówno plan pracy Komisji Spraw Społecznych Oświaty i Kultury oraz Komisji Rewizyjnej kończy się na październiku.


Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Spraw Społecznych Oświaty i Kultury na 2010r.

Uwag nie było.


W dalszej kolejności omówiono projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010r.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak poinformował, że wniesie na sesji do planu pracy tej komisji pewne zmiany.

Radny J. Witt zapytał o jakie zmiany chodzi?

Przewodniczący Komisji Z. Nowak odpowiedział, że chodzi o sprawy inwestycyjne w Gminie i aby Komisja odbyła posiedzenie wyjazdowe w styczniu.


Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/79/03 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami – ich zbywania, nabywania, obciążania, wydzierżawiania lub ich wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 135, poz. 2544 z dnia 8 sierpnia 2003r.)- projekt przedstawił p. o. Kierownik Wydziału GNRiOŚ Roman Piątkowski. Przypomniał, że treść uchwały była już przedmiotem obrad w ubiegłym miesiącu. W tej chwili tekst został ujednolicony i wcześniejsza autopoprawka została wprowadzona do treści. Zgodnie z sugestią radcy prawnego zmieniono również pkt. 3 dotyczący bonifikaty 40%. Dodał, że radca prawny wydał opinię na temat projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał, czy nie przyjmując zmiany tej uchwały radni sparaliżują sprzedaż mieszkań?

R. Piątkowski odpowiedział, że poniekąd tak. W tej chwili pojawiła się sytuacja dotycząca pkt.2. Jest osoba, która chciałaby nabyć lokal za gotówkę w budynku, w którym sprzedaży jeszcze nie było. Natomiast inni mieszkańcy tego budynku nie są zainteresowani nabyciem lokali i nie jest możliwe zastosowanie bonifikaty 90%. Dotychczasowy zapis mówiący o tym, że 60% bonifikaty może być udzielone w momencie, kiedy sprzedaż w budynku miała już miejsce również nie jest możliwy do zastosowania osobie, która ubiega się o nabycie lokalu. Była to przyczyną wywołania tej uchwały.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał, dlaczego osoba mająca gotówkę nie może kupić mieszkania?

R. Piątkowski wyjaśnił, że nie może skorzystać z bonifikaty 60 %.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał z jakiej w takim razie?

R. Piątkowski odpowiedział, że właściwie z żadnej.

Radny K. Lis zauważył, że zapis pkt.3 mówi, że można dać 40% bonifikaty jeśli nabywca zobowiąże się wpłacić 50% ceny, a pozostała kwota zostanie rozłożona na raty.

Zastępca Burmistrza odpowiedziała, że nabywca chce wpłacić całość, a nie w ratach.

Radny K. Lis wyraził zdziwienie, że nabywca nie chce skorzystać z 40% bonifikaty.

R. Piątkowski powiedział, że cały system jest poniekąd nieuczciwy, ponieważ następny nabywca będzie mógł już skorzystać z bonifikaty 60%. Pierwszy nabywca jest poniekąd poszkodowany.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał, czy dla jednej osoby ma być zmieniana uchwała?

R. Piątkowski odpowiedział, że również dla innych przypadków, które mogą się pojawić.

Radny K. Lis zasugerował, aby w §13 zmienianej uchwały wykreślić w pkt. 2 zapis: „ w budynku w którym sprzedaż lokalu miała miejsce”, a pozostałe punkty pozostawić bez zmian.

R. Piątkowski przyznał rację radnemu K. Lis. Dodał, że jego zdaniem również pkt. 3 wymagałby doprecyzowania.

Radny H. Janus zwrócił uwagę na ilość zmian dokonanych na pierwotnej uchwale z 2003r. Stwierdził, że należałoby przygotować tekst jednolity obejmujący wszystkie uchwalone do tej pory zmiany.

R. Piątkowski powiedział, że wypracowanie tekstu jednolitego byłoby wskazane, jednak jest to dość złożone, dlatego proponowałby nanieść zmiany, tym bardziej, że nie jest ich dużo.

Randy H. Janus zapytał, co to znaczy, że jest to sytuacja dość złożona? Wystarczy na tekst z 2003r. nanieść uchwalone od tego czasu zmiany. Każda zmiana i tak musi zostać opublikowana w Dzienniku Wojewódzkim. O wiele prościej jest posługiwanie się nową, ujednoliconą uchwałą niż jedną i kilkoma innymi, zmieniającymi tekst pierwotny.

R. Piątkowski powiedział, że nie zgadza się z tym, ponieważ powołanie tekstu ujednoliconego, nowej uchwały wymagałoby prześledzenia całej treści i wyszukania ewentualnych, dodatkowych błędów, które zapewne gdzieś się kryją.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak stwierdził, że teraz ma być podejmowana uchwała zmieniająca treść, za jakiś czas kolejna z powodu zaistniałych błędów. Zapytał, czy nie lepiej jeszcze odczekać i podjąć temat w styczniu, bądź lutym, kiedy będzie gotowa nowa uchwała?

R. Piątkowski powiedział, że skoro radni w tej chwili chcą pozostawić bez zmian pkt 1 w §13, to prędzej czy później pojawi się potrzeba podejścia do tematu po raz kolejny.

Zastępca Burmistrza powiedziała, że na styczeń zostanie przygotowany tekst jednolity uchwały.

Sekretarz Gminy powiedziała, że w przypadku gdy w danym budynku znajduje się jeden lokal mieszkalny, to należałoby przyjąć, że jest to odrębna własność i wartość tego mieszkania jest zdecydowanie wyższa niż wartość mieszkania w nieruchomości wielorodzinnej. Dodała, że zmiana w pkt. 1 §13 jest w pełni uzasadniona.

Radny K. Lis zauważył, że jest w Gminie tylko jeden taki przypadek, gdzie jest 1 lokal, 1 działka i budynek i jest to świetlica w Gościejewie. Na pewno jest jeszcze kilka przypadków, w których jest dwurodzinny budynek, na odrębnych działkach. Zapytał, czy się różnią takie sytuacje? Jaka to jest sprawiedliwość społeczna?

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że wartość nieruchomości jest wyższa w przypadku, gdy jest jedyny tylko właściciel.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak powiedział, że zapłaci odpowiednio więcej w takim przypadku, bo kwota będzie oszacowana w zupełnie inny sposób.

Radny K. Lis zauważył, że decyzja należy do rady i każdy ma prawo ocenić czy będzie „za”, czy „przeciw” zmianom.

Radny H. Janus zwrócił uwagę na sformułowania w opinii prawnej: „ Moim zdaniem....”, „...jest dla mnie oczywista”. Zapytał, czy jest to opinia prawna, czy opinia prawnika?

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że należałoby się właściwie ustosunkować do wykładni prawa. Może ona być wiążąca lub nie. Jest wykładania językowa, sądowa, doktrynalna, legalna. W zależności, który organ wydaje opinię prawną, jest ona wiążąca, bądź nie. Wykładnię doktrynalną wydają naukowcy, nie jest opinią wiążącą, ale ze względu na autorytet tych osób powinna być brana pod uwagę. Co do wykładni sądowej, istnieje ogólna zasada, która mówi, że sądy są niezawisłe, a sędzia orzeka w granicach prawa i według własnego sumienia. Sędziowie niższych instancji zwracają też uwagę na to, aby ich wyroki nie były sprzeczne z orzeczeniami sądów najwyższych. Dodała, że opinię radcy prawnego można potraktować jako wykładnię legalną, czyli na gruncie obowiązującego prawa. Użyto sformułowania „moim zdaniem”, ponieważ inny prawnik może wydać nieco inną opinię.

Radny K. Lis powiedział, że w Polsce nie obowiązuje zasada precedensowości, czyli w podobnych sprawach może zapaść zupełnie różny wyrok.

Sekretarz Gminy powiedziała, że nie do końca zgadza się z wypowiedzią radnego K. Lisa, ponieważ w sprawach zawsze są odrębne wątki, które mają wpływ na ostateczne orzeczenie sądu i są one zawarte w uzasadnieniu.W dalszej kolejności omówiono jednocześnie projekty uchwał w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/227/2005 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2005r. W sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2005r. Nr 64, poz. 1925, z 2006r. Nr 206, poz. 4968) oraz projekt uchwały w sprawie przekazania skargi prokuratora do sądu administracyjnego – projekty przedstawił Dyrektor ZEAPO W. Jaworski. Rada Miejska w Rogoźnie, tak jak wiele innych rad w Polsce podjęła przedmiotową uchwałę wraz z bardzo ogólną definicją zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku posługując się katalogiem nie zamkniętym, na co wskazuje wyrażenie „ w szczególności”. Organ administracji, jako wykonawca ww. uchwały nie jest w tym zakresie w żaden sposób ograniczony. Dodał, że dla niego kuriozalne jest wystąpienie Prokuratora Rejonowego przeciwko uchwale, a tym samym przeciwko Wojewodzie, który nie stwierdził w niej nieprawidłowości w 2005r. i opublikował uchwałę. Niech sąd rozstrzygnie tą sprawę. Poinformował, że zostały przygotowane 2 projekty uchwał w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXX/227/2005 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2005r. w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i w zależności od decyzji Rady, czy skarga prokuratora zostanie przekazana do sądu administracyjnego, czy nie, jeden z projektów zostanie wycofany. Jednak w obu została zawarta zmiana wynikająca z wejścia w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, co jest podstawą do wypłaty wszelkich świadczeń pomocy materialnej dla uczniów. Rozporządzenie weszło w życie w październiku 2009r. Dla Gminy skutkuje to dopiero wnioskami na rok 2010/2011, czyli ok. lipca następnego roku. Dodał, że bardzo niski próg dochodowy 351zł brany do stypendium socjalnego, został utrzymany, czyli nic się nie zmienia poza zapisami ww. rozporządzenia. Na następne 3 lata ten sam próg będzie obowiązywał. W pierwszej edycji było 950 pozytywnie załatwionych wniosków, do ok.600 w tej chwili, a w przyszłych latach będzie jeszcze niższa. Nadmienił, że jego zdaniem sprawę należy skierować do sądu, a uchwałę przyjąć tylko nanoszącą zmiany, wynikające z rozporządzenia.

Radny K. Lis zauważył, że przed dyskusją na temat odrzucenia jednego z projektów, należałoby podjąć decyzję o przekazaniu skargi do prokuratora.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak stwierdził, że należałoby zmienić kolejność rozpatrywania uchwał na najbliższej sesji.


W. Jaworski przyznał rację. Dodał, że w zależności od decyzji Rady, czy podejmie uchwałę ws. przekazania skargi, czy nie, jeden z projektów będzie następstwem podjętej wcześniej decyzji.

Radny K. Lis poprosił, aby radni mieli możliwość zapoznania się z pierwotnym tekstem uchwały. Zapytał o zmianę brzmienia § 3 ust.2.

W. Jaworski wyjaśnił, że zmiana wynika z wejściem w życie rozporządzenia. W 2005r. obowiązywało inne rozporządzenie, w 2006r. zmieniło się znowu i trzeba było wprowadzić nowy zapis, tak jak teraz w 2009r. rozporządzenie również uległo zmianie. Kwoty pozostają bez zmian.

Radny K. Lis poprosił, aby również jutro przekazać radnym treść Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009r.

W. Jaworski odpowiedział, że dostarczy takie dokumenty. Dodał, że zamiana rozporządzenia będzie skutkowała koniecznością wydania nowego zarządzenia Burmistrza i zmianą wzoru wniosków.

Radny K. Lis zapytał W. Jaworskiego, co jego zdaniem byłoby korzystniejsze dla uczniów?

W. Jaworski odpowiedział, że skierowanie skargi do sądu administracyjnego. Gmina ma prawo jeszcze się odwołać do sądu okręgowego, a nawet do sądu najwyższego.


W dalszej kolejności omówiono projekt uchwały w sprawie uchylenia niektórych uchwał – projekt przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka. Wyjaśniła, że uchylone mają być 3 uchwały intencyjne z 2007r., dotyczące:

  1. Budowy nowej i modernizacji istniejącej promenady nad rzeką Wełną i Jeziorem Rogozińskim w wysokości 450.000zł w latach 2009-2012,

  2. Budowy Ośrodka Sportów Wodnych na przystani Klubu Żeglarskiego „Kotwica” w Rogoźnie w wysokości 300.000zł w latach 2009-2011,

  3. Budowy hali widowiskowo – sportowej w wysokości 4.800.000zł w latach 2011-2013.

W związku z negatywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o prognozie długu na lata 2011-2025 oraz brakiem środków finansowych uchylenie uchwał jest zasadne. Jednocześnie została przygotowana zmiana do budżetu wykreślająca zadania z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

Radny K. Lis zapytał, czy jeśli radni uchylą te 3 uchwały, to czy Pani Skarbnik będzie czuwała, kiedy zacznie się dyskusja nad projektem uchwały ws. środków niewygasających , bo będzie trzeba wykreślić tam pkt 11?

Skarbnik Gminy powiedziała, że pkt 11 jest usunięty z roku 2010, 2011, 2012, ale został w 2009. Ponieważ umowa na wykonanie projektu została już podpisana, ale zmieni się sama nazwa zadania. Przypomniała, że już w październiku podejmowała próbę uchylenia tych uchwał, ale Rada się na to nie zgodziła i trzeba było podjąć dalsze kroki mające na celu realizację zadania. Wykonano mapy do celów projektowych, ale jest tylko ewentualnie możliwość wykonania ciągu nad Jeziorem Rogozińskim, a nie nad rzeką Wełną, dlatego można dodać w nawiasie, że chodzi o projekt. Musi być to również ujęte w zmianach do budżetu w załączniku nr 4.

Radny K. Lis przypomniał, że Gminie obowiązują takie dokumenty jak: Strategia Rozwoju Gminy Rogoźno do roku 2015 oraz Program Rewitalizacji do roku 2013. W obu tych dokumentach jako jedne z pierwszych są wymienione 2 zadania. Promenada nad Jeziorem Rogozińskim oraz ciąg pieszo- jezdny nas rzeką Wełną. Poprosił, aby w związku z tym, przygotować również nowe uchwały zmieniające 2 wspomniane wcześniej dokumenty.

Skarbnik Gminy powiedziała, że nie jest w stanie przygotować takich zmian na jutrzejszą sesję i nie jest od tego, aby przygotowywać zmiany w strategii. Dodała, że w tych dokumentach znajdują się też inne zadania, które są realizowane w ramach posiadanych środków. W strategii nie pisze, że wszystko ma być ściśle realizowane. Poza tym zadania nie zostaną wyrzucone, tylko wstrzymane ze względu na sytuację finansową Gminy.

Radny K. Lis stwierdził, że skoro ma być podjęta uchwała, która zdejmuje zadania z WPI to jest to jednoznaczne z tym, że nie widzi się możliwości ich zrealizowania do roku 2013.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak stwierdził, że 10.000zł na dokumentację będzie zmarnowane, bo będzie go można wyrzucić do kosza, jeśli uchwały zostaną uchylone.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że uchwały intencyjne dotyczą zabezpieczenia w budżecie pod warunkiem, że Gmina otrzyma dodatkowe środki z innych źródeł. Gmina nie dostała i nie dostanie środków zewnętrznych w najbliższym czasie na te zadania.

Radny K. Lis powiedział, że nie dostanie, bo nie występuje o nie.

Skarbnik Gminy powiedziała, że nawet jeśli Urząd wystąpiłby o środki unijne, to Gmina nie jest w stanie zrealizować tych zadań. Dodała, że byłoby dużym osiągnięciem całej Gminy gdyby realizowane byłyby te zadania z własnych środków, a nie tylko z kredytu. Dodała, że podobnie jak odłożono budowę kanalizacji Parkowo – Józefinowo, też będzie trzeba zrobić modyfikację i aktualizację projektu, bo jeżeli w ciągu 2 lat Urząd nie wystąpi o pozwolenie na budowę.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał, czy kilka miesięcy wcześniej nie było wiadomo, że Gmina jest w złej sytuacji finansowej?

Skarbnik Gminy powiedziała, że cały czas o tym mówiła.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał, jaki był powód wprowadzenia nowej inwestycji na 1.000.000zł?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że było to konsekwencją uchwały Rady Miejskiej, która uchwaliła wykonanie projektu na budowę kanalizacji Parkowo – Józefinowo. Organ wykonawczy domniemał, że skoro radni zdecydowali o wykonaniu projektu, to również będą chcieli to zadanie zrealizować do końca. Stwierdziła, że wszystkie 3 uchwały w 2007r. były niepotrzebne.

Radny H. Janus powiedział, że w uzasadnieniu do projektu uchwały przy dwóch zadaniach są kwoty 45.000zł. Zapytał co z pozostałą sumą? Ponieważ w budżecie jest 90.000zł.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że 45.000zł będzie 0% wykonania jeżeli chodzi o zadanie: Budowa Ośrodka Sportów Wodnych na przystani Klubu Żeglarskiego „Kotwica”. Dodała, że nie jest w stanie do 31 grudnia wykonać innego zadania w ramach tych 45.000zł. Będzie to w nadwyżce. Natomiast w związku z zadaniem: Budowa nowej i modernizacji istniejącej promenady nad rzeką Wełną i Jeziorem Rogozińskim, wykonano mapy do celów projektowych (ok. 4.650zł.) ciągu pieszego nad Jeziorem w kierunku KŻ Kotwica.

Radny K. Lis przypomniał, że kiedy dyskutowano na temat oczyszczania rzeki Wełny wspólnie z WZMiUW, to Burmistrz mówił, że ma mapy na tereny wzdłuż rzeki Wełny.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nie wie, ale można zapytać o to Kierownika Wydziału.

Radny H. Janus zauważył, że w uzasadnieniu do projektu uchwały ws. zmian w budżecie na 2009r. w pkt.1 jest napisane, że zmniejsza się nakłady do poniesienia na łączną kwotę 9.180.000zł, z czego 2.955.000zł dotyczy zadania związanego z Promenadą. Różnica między kwotą 3.000.000zł wynosi 45.000zł.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że śledząc uchwałę ws. zmian w budżecie, to zdejmowana jest kwota, która miałaby być poniesienie od roku 2010 do 2013. Kwota 45.000zł w 2009r. się nie zmienia. Niewykorzystana jej część, ok. 15.000zł, zostanie w nadwyżce w wolnych środkach obrotowych w 2010r. Odnośnie zadania związanego z budową ośrodka sportów wodnych, to cała kwota 45.000zł pozostanie niewykorzystana i będzie w wolnych środkach.

Radny H. Janus powiedział, że jeżeli chciano by zrezygnować z tych zadań, mimo podpisanej dokumentacji, to czy nie łatwiej i taniej byłoby ponieść kary umowne i nie decydować się na ich wykonanie, zamiast okładać dokumentacji na półkę.

Skarbnik Gminy powiedziała, że podjęto się wykonania dokumentacji, żeby Rada nie zarzuciła organowi wykonawczemu braku działań.

Radny H. Janus zapytał, czy projekt będzie kosztował 10.000zł?

Skarbnik Gminy potwierdziła i dodała, że mapy do celów projektowych były już zapłacone.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał o konsekwencje prawno- finansowe niepodjęcia przez radnych uchwały ws. uchylenia niektórych uchwał.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że Gmina nie dostanie kredytu w kwocie 11.990.000zł, który jest zaplanowany na rok 2010. Nie będzie można realizować zadań, które są już w WPI na 2010r., ponieważ żaden bank, przy negatywnej opinii, nie udzieli Gminie kredytu.

Radny H. Janus stwierdził, że te inwestycje zagrażałyby wzięciu kredytu na kanalizację, a nie kredytowi na 2010r.

Skarbnik Gminy powiedziała, że na 2010r., ale żeby mieć możliwość spłacenia kredytu muszą być realne lata następne. Żaden bank nie udzieli kredytu, jeśli nie będzie miał pewności, że realna jest jego obsługa, łącznie z odsetkami, w latach następnych.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał, czy kredyt w 2009r. został pobrany w całości?

Skarbnik Gminy potwierdziła.

Radny H. Janus zapytał, ile wyniósł kredyt?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że ponad 7.000.000zł z czego ok. 4.000.000zł znajdują się na lokatach. Dodała, że nawet przy negocjowanym oprocentowaniu lokat, kwoty nie równoważą się z odsetkami. Kiedyś w Banku Spółdzielczym było 0,7 pkt. % i warto było wtedy wziąć większy kredyt, umieścić go na lokacie i jeszcze byłby z tego zysk.

Radny K. Lis zapytał, czy nie było wtedy takiej opcji, że Gmina bierze maksymalny kredyt, a pobierać go w takiej wysokości, jaka jest potrzebna?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że było tak, ale do końca się zastanawiano co zrobić, bo kredyt został uruchomiony dopiero 16 grudnia. Można było wziąć kredyt o prawie 1.700.000zł mniej jeżeli chodzi o ul. Długą, Nową i Seminarialną, ale stwierdzono, że jeżeli w I kwartale uda się załatwić wszystkie pozwolenia na budowę to wówczas byłyby kłopoty z realizacją tych inwestycji, bo wejdzie przetarg ogłoszony na budowę odcinka drogi od ul. Paderewskiego oraz jest rozstrzygnięty przetarg na Gościejewo, następna będzie droga w Gościejewie z FOGR. Teraz jest większa możliwość realizacji tych inwestycji na początku, bo jeżeli zostanie podpisana umowa i wówczas dopiero zostaną podjęte starania o kredyt, to jest szansa na utracenie płynności finansowej przy realizacji zadań. Dlatego też zaciągnięto kredyt. Będą większe wolne środki w przyszłym roku i Gmina wyjdzie z kredytu 11.990.000zł.

Radny K. Lis stwierdził, że nie widzi w środkach niewygasających zadania związanego z budową targowiska.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że na poprzednich sesjach zadanie to zostało przesunięte.

Radny K. Lis zapytał, czy w całości?

Skarbnik Gminy zaprzeczyła.

Radny H. Janus powiedział, że zadania związane z budową Promenady i budową ośrodka sportów wodnych są ujęte w budżecie na 2010r.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że jest przygotowana autopoprawka do budżetu.

Radny H. Janus powiedział, że deficyt budżetu wynosił 10.297.000zł, a po ewentualnej zmianie deficyt budżetu będzie taki sam.

Skarbnik Gminy powiedziała, że musi być taki sam, ponieważ poprawione mają być lata 2011-2013, a nie rok 2010, który pozostaje bez zmian. W projekcie budżetu Burmistrz przesunął te zadania do roku 2011, 2012 itd.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak powiedział, że w opinii RIO pada zarzut, że zostały zawyżone dochody.

Skarbnik Gminy powiedziała, że nie można było tego inaczej zrobić. Ustawa o finansach publicznych nie dopuszcza możliwości wykazywania w latach następnych, czyli 2011-2025 deficytu, dlatego trzeba było pokryć wydatki, zwiększając dochody.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak stwierdził, że jest to kreatywna księgowość.

Skarbnik Gminy powiedziała, że nie może mieć mniejszych wydatków bieżących niż jest środków budżetowych. Obligatoryjnie w pierwszej kolejności trzeba zapewnić środki na zadania bieżące i nie można przy 40.000.000zł wydatków w 2010r., założyć, że w 2011 będzie 30.000.000zł, w 2012 20.000.000zł wydatków itd. i jednocześnie mieć inwestycji za 20.000.000zł, a nawet 30.000.000zł inwestycji.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak stwierdził, że wynika z tego iż inwestycje powinny być już zdjęte wcześniej.

Skarbnik Gminy przypomniała, że pierwsze kroki w celu modyfikacji WPI poczyniła w październiku, ale Rada nie wyraziła zgody i zostawiła te zadania. Bezcelowe byłaby próba ponownego przygotowania uchwały na listopad, ponieważ wynik głosowania byłby ten sam.

Radny K. Lis powiedział, że RIO zwróciła uwagę nie wskazanie w wydatkach na WPI środków, które mają być pozyskane z Unii Europejskiej. Zapytał, czy w takim razie Gmina nie będzie występowała o żadne środki unijne?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że nie może prezentować środków, których nie ma pewności pozyskania. Jest to na etapie tylko planowania, a w momencie podpisania umowy muszą zostać zaprezentowane własne środki. Podobna sytuacja była ze Słomowem. Wtedy w uchwale od razu podzielono zadanie na środki własne i środki z UE, ale trzeba było zwoływać nadzwyczajną sesję, żeby to poprawić tylko na własne środki. Dopóki nie jest podpisana umowa z dysponentem środków, nie można prezentować ich jako środki unijne.

Radny K. Lis przyznał rację. Dodał, że w uchwałach intencyjnych w 2007r. np. w sprawie budowy Promenady, była mowa o udziale unijnym i podawano jakie kwoty % spodziewa się z UE pozyskać. Natomiast RIO w swojej opinii zwróciło uwagę, że Gmina nie wykazała jakie chce uzyskać środki z UE. Dodał, że wobec zaistniałych sytuacji trzeba budżet uchwalić do jutra, ale powinno się w ciągu I kwartału budżet jak najszybciej zmienić. Mając na uwadze to, że Gmina nie jest w stanie obsługiwać swojego długu przez lata następne.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak powiedział, że słyszał iż pieniądze są gdzieś schowane w szufladach i Gmina nie jest w aż tak trudnej sytuacji. Dodał, że słyszał również iż Burmistrz chce przyspieszyć inwestycje.

Skarbnik Gminy powiedziała, że 4.000.000zł znajdują się na lokacie, a pozostałe środki w kwocie 3.274.000 zaraz po jutrzejszej sesji zostaną przerzucone na rachunek wydatków niewygasających, jeśli taką decyzje podejmie Rada. Dodała, że nie wie o jakiej szufladzie radny mówi. Nadmieniła, że jest więcej wolnych środków, gdy wykonanie dochodów przekracza 100%, a wydatki nie są zrealizowane w całości. Powiedziała, że Gmina dostała już środki z subwencji ogólnej na wyrównanie dochodów.

Radny H. Janus zapytał, czy podstawą do wykonania projektu budżetu WPI jest uchwała z października? Zapytał dlaczego uchwała październikowa różni od projektu budżetu w przypadku niektórych inwestycji? Dotyczy to np. ul. Fabrycznej, drogi w Gościejewie.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że RIO wskazała, że jest niezgodny budżet i Burmistrz nie wyjaśnił dlaczego i w związku z tym przygotowano autopoprawki.

Radny H. Janus zapytał, dlaczego nie zostało to zrobione wcześnie tak jak projekt?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że upraszczając można powiedzieć, że zabrakło pieniędzy. Aby nie zaciągać 15.000.000zł kredytu Burmistrz zadania poprzesuwał. Zostawiając zadania tak jak są w październiku nie byłoby 12.000.000zł kredytu, tylko 15.000.000zł.

Radny H. Janus powiedział, że zadanie budowa ul. Seminarialnej, Długiej i Nowej opiewało w budżecie z października na 3.200.000zł, natomiast w projekcie budżetu jest 3.000.000zł.

Skarbnik Gminy powiedziała, że aby zrealizować wniosek większości radnych o dofinansowanie budowy chodników wzięto 200.000zł i przesunięto, żeby nie zaciągać również na to kredytu. Wyraziła nadzieję, że po przetargu będzie więcej jak 200.000zł zaoszczędzone.

Radny H. Janus powiedział, że poza zadaniami związanymi z budową ośrodka sportów wodnych i promenadą, są jeszcze pozostałe zadania na lata 2011-2013. zapytał, czy trzeba wykreślać te zadania teraz? Czy nie lepiej poczekać z tym, aż rozstrzygnie się co z kanalizacją? Jeśli wyrzuci się zadania teraz, a okaże się, że kanalizacja nie będzie robiona to znowu trzeba będzie wprowadzać z powrotem zadania.

Skarbnik Gminy powiedziała, że procedura przetargowa jeżeli chodzi o kredyty trwa długo. Jeżeli zadania pozostaną bez zmian, to RIO przy uchwalaniu budżetu zarzuci nieścisłości.

Radny H. Janus powiedział, że jeśli kanalizacja nie byłaby robiona przy końcu 2010r., to do budżetu WPI będą wprowadzane kolejne inwestycje, może inne. Zapytał po co je teraz wykreślać? Czy nie lepiej poczekać za ostateczną decyzją co do wniosku na kanalizację?

Skarbnik Gminy zapytała, jak w takiej sytuacji ma zrobić zarządzenie Burmistrza po uchwaleniu budżetu o prognozie długu na lata 2011-2013? Dodała, że Gminy po prostu nie stać na wszystkie inwestycje. Jeśli będzie kanalizacja, czy też nie to Gminy nie stać jej na tak szeroki wachlarz zadań. Powinno się tak zdyscyplinować wydatki bieżące. Prognoza finansowa będzie musiała być już opracowana do uchwalania budżetu na 2011 i w tej prognozie będzie trzeba wykazać finansowanie wszystkich inwestycji. Dodała, że przygotowała prognozę finansową przy prognozie długu, która została ujęta w projekcie budżetu i Gminy nawet nie stać na obsługę w 2011, 2012, 2013r. wszystkich zadań.

Radny K. Lis powiedział, że RIO nie zarzuciła złej prognozy długu, tylko źle oszacowanie dochodów.

Skarbnik Gminy powiedziała, że w projekcie budżetu w 2011r. w WPI jest 27.226.000zł zadań inwestycyjnych, a 36.000.000zł jest w 2010r.wydatków bieżących. Zapytała, czym miałyby być pokryte wydatki? Dodała, że nie ma w tych latach prezentowanych wydatków inwestycyjnych, dlatego jest tylko kwota na obsługę długu, różnica między dochodami, a wydatkami. Nie można na te lata planować deficytu, czyli dochody muszą być wyższe i zabezpieczone na spłatę już wcześniej zaciągniętych kredytów i ich obsługę.

Radny K. Lis powiedział, że np. w roku 2021, szacowany dług to 3.190.000zł, a szacowane dochody 62.715.000zł. Zapytał, dlaczego przy tylko 3.190.000zł długu muszą być takie wysokie dochody?

Skarbnik Gminy powiedziała, że musi być pokryte z dochodów, spłaty rat kredytów i odsetek. Dochody wynikają ze wskaźnika. Jeżeli założy się, że inflacja będzie z roku na rok wynosiła np. 2%, to tym wskaźnikiem z roku na rok wydatki, dochody będą musiały być przeliczona tym samym licznikiem.

Radny K. Lis zapytał, czy nie można by jeszcze lat objętych WPI 2011-2015 zrobić prognozy dochodów równomiernej, tak żeby można RIO „ugłaskać”?

Skarbnik Gminy powiedziała, że jeśli w 2011r. są i tak mniejsze wydatki bieżące niż w 2010r. i nie można zaniżyć, że będzie 12.000.000zł dochodów.

Radny K. Lis zapytał, czy można napisać w prognozie długu, że potrzebujemy wydatki tylko w określonej kwocie, ale dostaniemy je z UE.

Skarbnik Gminy powiedziała, że nie ma takiego przyrzeczenia na środki zewnętrzne. Dodała, że rozpisała sobie budowę całej kanalizacji i w 2011r. udział własny jest 5.457.400zł, a 9.775.000zł jest unijnych środków.

Radny K. Lis stwierdził, że gdyby wykazano na lata 2011-2013 kwoty, które mają być pozyskane, to wtedy by to współgrało.

Skarbnik Gminy powiedziała, że świadomie tego nie umieszczała, ponieważ składając pełną dokumentację trzeba załączyć uchwały budżetowej na rok 2010 i trzeba byłoby zwoływać znowu sesję nadzwyczajną, żeby poprawić to zadanie, aby wykazać środki jako udział własny. Poza tym w takiej sytuacji można zejść tylko z 9.775.000zł, a jest 28.000.000zł zadłużenia. Brakuje 18.000.000zł.

Radny K. Lis powiedział, że konieczne będzie spotkanie na początku 2010r. i przeanalizowanie budżetu i doprowadzić go do realnej postaci.

Radny H. Janus zapytał, dlaczego większość inwestycji nie może zostać w budżecie w WPI? Powiedział, że w poprzednich kadencjach, latach było tak, że na wniosek Burmistrza radni zdejmowali daną inwestycję. Później na zebraniach sołeckich itd. wypominano radnym, że to oni zrezygnowali z inwestycji, a nie że to Burmistrz wyszedł z takim wnioskiem.

Radny K. Lis powiedział, że podczas sesji, komisji można znaleźć wypowiedzi Burmistrza, w których radni słyszeli, że „wy sobie uchwalajcie, a ja i tak tego np. nie będę robił”.

Skarbnik Gminy powiedziała, że do tej pory wszystko co Rada uchwaliła zostało wykonane.

Radny H. Janus stwierdził, że nie wszystko jak np. płyty na ul. Kochanowskiego itd.

Skarbnik Gminy powiedziała, że zadania są realizowane i nie można mówić, że Burmistrz nie wykonuje zadań, bo zarówno on jak i pracownicy dokładają starań, aby realizować powierzone zadania.

Radny R. Kinach powiedział, że w wykazie wydatków niewygasających jest budowa ul. Topolowej i Słonecznej kwota 8.000zł, termin realizacji 30 czerwca. W uzasadnieniu do tego zadania jest napisane, że została zawarta umowa 7 grudnia z Panem Juszkiewiczem na opracowanie projektu budowy z terminem realizacji do 30 grudnia.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że umowa jest podpisana z terminem wykonania 30 grudnia i jeśli Rada wyrazi zgodę na przedłużenie tego terminu, to zostanie sporządzony aneks do umowy 31 grudnia z datą realną na wykonanie tego zadania. Nawet gdyby Pan Juszkiewicz zdążył wywiązać się z umowy, to Urząd nie jest w stanie mu za to zapłacić. Transze wychodzą tylko do godz. 12 31 grudnia, a wcześniej trzeba jeszcze zweryfikować, czy dobrze wykonał powierzone mu zadanie itd.

Radny H. Janus stwierdził, że kilka terminów przy wykazie wydatków niewygasających, należałoby skrócić.Następnie ogłoszono 10 minut przerwy.Radny J. Witt przypomniał, że na poprzednim spotkaniu radny H. Janus zapewniał, że oświetlenie w Parkowie jest. Dzisiaj się okazuje, że fizycznie go nie ma.

Radny H. Janus powiedział, że radna W. Wiśniewska też nie wiedziała, czy lampy są czy nie. Dodał, że opierał się na wypowiedziach mieszkańców z Parkowa, że oświetlenie jest. Później próbował się skontaktować z Panem Jamrozem i od niego dowiedział się, że oświetlenia nie ma.

Radny M. Połczyński poinformował, że oświetlenie w Parkowie będzie zamontowane 7 stycznia, a 8 stycznia w Pruścach.

Radny K. Lis zapytał o pkt 9 załącznika do uchwały ws. ustalenia wydatków Gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 tj. Budowa drogi gminnej nr 272522P w Dziewczej Strudze łączącej się z drogą krajową nr 11 na odcinku ok. 1000 mb . Czy to zadanie nie powinno dotyczyć projektu, a w roku następnym wykonanie?

Skarbnik Gminy powiedziała, że pracownicy Wydziału Finansowego sprawdzali zgodność zadań z uchwałami i wszystko się zgadza.

Radny K. Lis zapytał o przebudowę chodników przy ulicach K. Wyszyńskiego, Pl. Powstańców i Rynkowej.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że dzisiaj odbył się odbiór wszystkich usterek, ale żeby nie robić autopoprawki do uchwały o środkach niewygasających faktura zostanie zapłacona 4 stycznia. Termin płatności faktury mija 6 stycznia, więc ze spokojem zostanie zapłacona w styczniu. Tym bardziej, że inspektor nadzoru budowlanego ma umowę o dzieło i trzeba by było rozliczyć podatek dochodowy od os. fizycznych, a nie jest to realne.

Radny M. Połczyński zapytał termin realizacji zadania: budowę oświetlenia drogowego w m. Owczegłowy ul. Świerkowa.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że wczoraj został rozstrzygnięty przetarg. Wartość najkorzystniejszej oferty wynosi 41.629,61 zł, ale trzeba uwzględnić opłaty za wykonanie przyłączenia do sieci energetycznej i obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego, które ujęto w wydatkach niewygasających 2009 roku na kwotę 50.000 zł.

Radny K. Lis zapytał, czy zadanie: budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i Rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno nie mogło naleźć się w WPI?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że do samego końca trwały negocjacje jeżeli chodzi o wykonanie projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków i te środki trzeba by było wszystkie w WPI poprawić wyłączając z 2009r. i przenosić do 2010r. Dodała, że 26 marca upływa termin złożenia pełnej dokumentacji w WRPO.

Radny H. Janus zapytał, dlaczego termin realizacji zadania budowa ulicy Topolowej, Słonecznej etap I (projekt) to 30 czerwca, a nie 30 marzec? Zapytał czy pozostała kwota 8.000zł z zadania: Budowa drogi nr 272520P w miejscowości Gościejewo etap I (projekt) , jest przeznaczona na podkłady geodezyjne?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że kwota 12.000zł jest przeznaczona na projekt, a 8.000zł wyniosły mapy do celów projektowych.

Radny H. Janus powiedział, że w Gościejewie ma być robiona droga z FOGR. Dodał, że rozmawiał z geodetą Panem Walczakiem i mówił, że nie ma zlecenia na pozostały odcinek. Radni głosowali, aby droga powstała od budynku 114 do 108. Wykonanie projektu się przedłuży, bo nie ma gotowych map. Zaproponował, aby skrócić termin do 31 marca 2010.

skarbnik Gminy powiedziała, że nie wie czy są mapy.

Radny H. Janus odpowiedział, że tak mu mówił geodeta.

Skarbnik Gminy powiedziała, że jeżeli nie ma map, to projektu do marca nie zrobi.

Radny H. Janus zapytał, kiedy ma być zrobiona droga z FOGR? Dodał, że wnioskuje, aby przyspieszyć termin realizacji na 31 marca, a także budowę ul. Topolowa, Słoneczna.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że terminy są uzgodnione z projektantem.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał, czy droga ma powstać aż do skrzyżowania?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że do skrzyżowania, chociaż propozycja była do Pana Mizery. Być w może w późniejszych latach wznowi się budowę drogi dalej, ale żeby nie ucinać drogi w połowie, zadecydowano o wydłużeniu odcinka, który ma być budowany. Najlepiej gdyby wybudować tą drogę do samych Owieczek.

Radny H. Janus powiedział, że od budynku Pana Mizery do skrzyżowania nie ma map geodezyjnych.

T. Zygmunt powiedział, że geodeta ten temat podejmuje, ale nie wiadomo na jakim etapie teraz to jest.

Radny H. Janus powiedział, że rozmawiał z geodetą Panem Walczakiem tydzień temu i mówił, że nie ma zlecenia na dalsze roboty.

T. Zygmunt powiedział, że były uzgodnienia z geodetą, który był z już w Urzędzie z mapami 2 razy i określono zakres. Jest to tylko rozszerzenie zakresu zadania i nie będzie innego zlecenia. Po wniosku z FOGR rozszerzenie zadania zostało omówione z geodetą i określono zakres.

Radny H. Janus zaproponował, aby terminem realizacji tego zadania był 31 marca, a nie 30 czerwiec.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nie wiadomo kiedy geodeta mapy zrobi, kiedy będą gotowe wszystkie uzgodnienia itd.

Radny H. Janus powiedział, że skoro jest podpisana umowa z geodetą, czy z projektantem, to termin będzie na 31 marca.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że skoro radni mają decydować do kiedy zrobić projekt itp. to po co są urzędnicy?

Radny H. Janus powiedział, że na sesji ma być przegłosowany projekt uchwały i radni mają prawo zmieniać terminy w nim zawarte.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że umowę podpisze z terminem do końca czerwca.

Radny H. Janus zapytał, po co w takim razie radni tutaj siedzą?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że należy dyskutować o realnych rzeczach.

Radny H. Janus zapytał, dlaczego geodeta od listopada nie ma zlecenia na drogę z FOGR w Gościejewie?

T. Zygmunt powiedział, że z geodetą został określony zakres robót. Dodał, że dostał pisemne zlecenia na wykonanie podkładów od nr 114 do 108 – tak jak jest zapisane w budżecie. Na dalszy zakres zostało uzgodnione w momencie, kiedy na mapach ewidencyjnych ustalono jaki zakres będzie w odniesieniu do numerów działek, a nie do numerów posesji.

Radny H. Janus przypomniał, że geodeta mówił mu, że nie ma zlecenia i za nim czeka, żeby rozpocząć pracę. Zapytał kto w takim razie kłamie?

T. Zygmunt powiedział, że formalnego zlecenia na piśmie nie ma, ale zakres został uzgodniony.

Radny H. Janus zapytał, co się stanie jeśli termin realizacji projektu będzie do 31 marca, zamiast do czerwca, a projektant spóźni się i odda po miesiącu?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że środki niewykorzystane do terminu określonego przez Radę, czyli np. 31 marca, zostaną zwrócone do budżetu i trzeba je wprowadzić do zadania inwestycyjnego w roku 2010 na nowo.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że późniejszy termin jest bezpieczniejszy i można wykorzystać środki niewygasające.

Radny H. Janus zapytał, czy umowy z projektantami są podpisywane na takie same terminy jak są w uchwale?

Skarbnik Gminy zaprzeczyła.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że termin określony w uchwale wskazuje do kiedy trzeba wykorzystać środki.

T. Zygmunt dodał, że potrzebna jest gotowa dokumentacja, aby móc wydać pieniądze.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że po określeniu terminu w uchwale to Urząd będzie rozmawiał z projektantem do kiedy ma się wywiązać z zadania.

Radny H. Janus powiedział, że terminy realizacji zadań w uchwale określono różnie.

T. Zygmunt wyjaśnił, że wynika to z zaawansowania zadań.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał Burmistrza Rogoźna, czy podpisując umowy z terminem na 31 grudnia wiedział, że nie zostaną zrealizowane?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że przypuszczał, iż będą.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał, czy wykonawcy poniosą jakieś jakieś finansowe „dolegliwości” z tego tytułu?

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że skoro ma być podpisany aneks to projektant nie może ponosić kar finansowych.

Radny H. Janus powiedział, że wiadomo było, że projektant nie zdąży z wykonać zadania nr 4 tj. budowa drogi nr 272520P w miejscowości Gościejewo etap I (projekt) , a mimo to umowa była podpisana z terminem wykonania do 31 grudnia.


W dalszej kolejności umówiono projekt uchwały ws. sprawie utraty mocy Uchwały Nr XLVI/329/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem dla Gimnazjum Nr 2 w Rogoźnie na zakup kserokopiarki – projekt przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka. W stosunku do uchwały o pomocy finansowej wszczęto postępowanie nadzorcze, które decyzją Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu zostało umorzone. Uchwałą Nr XLVI/330/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2009 rok przyznano dotację celową dla powiatu na zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (§ 6620), która została przekazana w dniu 03.12.2009r. zgodnie z zawartą umową z dnia 01.12.2009r. Podjęcie Uchwały Nr XLVI/329/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25.11.2009r.w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem dla Gimnazjum Nr 2 w Rogoźnie na zakup kserokopiarki wymagało by wprowadzenia w wydatkach budżetowych § 6300 „Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych”,co spowodowało by podwójne finansowanie tego samego zadania.W dalszej kolejności przystąpiono do omówienia projektu uchwały ws. wprowadzenia zmian do budżetu na 2009r. – projekt wraz z autopoprawkami przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka. W przedsstawionym projekcie z 15 grudnia dokonywało się tylko zmian załączników majątkowych i WPI, dostosowując go do projektu budżetu na 2010r. Z uwzględnieniem autopoprawki.

Autopoprawka nr 1 – polega na przeniesieniach kwot między paragrafami,

Autopoprawka nr 2 – wynika z zawiadomienia o środkach z tytułu rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów Gminy,

Przewodniczący Komisji Z. Nowak stwierdził, że jest dużo zmian związanych z inwestycjami.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że są to te samy zmiany, które są załączone do autopoprawki do projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał o zmniejszenie nakładów finansowych o kwotę 1.042.500zł na budowę kanalizacji sanitarnej Parkowo – Józefinowo. Zapytał czym jest to spowodowane?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że w związku z negatywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej postanowiono o rezygnacji wszystkich inwestycji z 2011r., pozostawiając tylko budowę kanalizacji w Rogoźnie i budowę ul. Seminarialnej, Długiej i Nowej. Nadal nie wiadomo jak się potoczy sprawa kanalizacji. Nie można być 100% pewnym pozyskania środków itd. Dodał, że podejumjąć decyzję o rezygnacji zadań nie miało znaczenia, gdzie dana inwestycja miałby być realizowana i na czyim okręgu wyborczym. Głównym powodem rezygnacji z zadań pozostaje negatywna opinia RIO o prognozie długu publicznego na lata 2011-2025.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak stwierdził, że RIO wskazało w swojej opinii zawyżenie dochodów. Zapytał dlaczego radnym przedstawiono projekt uchwały z „kreatywną księgowością”?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że wynika to z życzeń radnych z poprzedniego roku do WPI, wprowadzania zadań na budowy dróg i planowanej jeszcze budowy kanalizacji.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak powiedział, że radni nie decydują o dochodach, tylko o inwestycjach.

Skarbnik Gminy powiedziała, że inwestycje wprowadzone przez radnych trzeba z czegoś finansować. Inwestycje powinno się finansować w takim stopniu na jaki Gminę stać, a nie na tyle ile by się chciało, żeby było zrobione.


W dalszej kolejności omówiono projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2010 roku – projekt przedstawiła Skarbnik Gminy.

Uwag nie było.


Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – projekt przedstawiła Skarbnik Gminy.

Radny K. Lis zapytał o ilość nowych wydanych pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2009r. oraz o opiniowanie przypadków kierowania na leczenie i koszty z tym związane.

Skarbnik Gminy powiedziała, że na pewno takie przypadki były, ponieważ uiszczano opłaty do sądu na przymusowe leczenie.

Radny K. Lis zapytał, czy była by możliwość rozpowszechnienia ze środków GKRPA harmonogramu spotkań np. w prasie lokalnej itd.?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że Komisja rozplanowała swoje środki i w budżecie tego nie ma. Wyraził żal, że na dzisiejsze spotkanie nikt nie zaprosił Przewodniczącej GKRPA, która udzieliłby szczegółowych wyjaśnień. Dodał, że odpowiedzi na pytanie związane z ilością pozwoleń udzieli w przerwie.


W dalszej kolejności omówiono jednocześnie 3 projekty uchwał w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, dotyczące Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Ducha Świętego w Rogoźnie, Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Wita w Rogoźnie oraz Parafii Rzymsko – Katolickiej w Parkowie – projekty przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Radny K. Lis zapytał, z czego wynikają różnice kwot, jakie przewidziano dla poszczególnych parafii?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że podział na poszczególne parafie uwzględnił wartość ogólnych kosztów prac, jakich dana jednostka potrzebuje. Dodała, że przyjęto zasadę, że 50 % wnioskowanej kwoty przekazuje się 2 najcenniejszym zabytkom. W Parafii w Parkowie całkowity koszt  prac na 2010r. oszacowano na 60.000zł, a kwota w uchwale wynosi 30.000zł, dla Parafii Św. Wita 50.000zł (wniosek o 100.000zł), dla Parafii Ducha Św. 20.000zł (wnioskowano o 97.000zł).

Burmistrz Rogoźna powiedział, że przyjęto iż łącznie co roku na dotacje dla parafii przeznaczać się będzie 100.000zł, nie zależnie od ilości wniosków. W ubiegłym roku tylko 2 parafie złożyły wniosek. Dodał, że jego zdaniem jest to uczciwy podział.

Radny J. Witt powiedział, że w ubiegłym tygodniu ksiądz J. Andrzejewski z Parkowa zaprosił radnych na spotkanie, na którym chciał pokazać co za pieniądze przekazane parafii zostało zrobione i jakie są plany na przyszły rok. Wskazał co zrobił za pieniądze przekazane w formie dotacji z budżetu Gminy, jak również to co zrobił poza tymi środkami. Ksiądz złożył wniosek na konserwację ołtarza i faktycznie kosztorys remontu wynosi ok. 66.000zł. Dodał, że radni na spotkaniu dowiedzieli się, że kilka lat temu do Kościoła we Wełnie było włamanie i skradziono 2 obrazy, pozostały po nich tylko puste ramy. Aby uniknąć takich sytuacji w przyszłości są zamiary zainstalowania w kościele systemu alarmowego i przeciwpożarowego. Nadmienił, że koszt realizacji tego zadania to ok. 125.000zł.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że przy przydzielaniu środków dla poszczególnych parafii sugerowano się kwotą ujętą we wniosku. Również proboszcz Parafii pw. Św. Wita był w Urzędzie z kosztorysem, pismami od konserwatora zabytków itd.

Radny J. Witt zauważył, że proboszcz Parafii pw. Św. Wita ma rozłożone zadanie na kilka lat, a ks. J. Andrzejewski ma zamiar zainstalować systemy już w przyszłym roku. Dodał, że sytuacja finansowa kościoła we Wełnie jest trudna. Powiedział, że porównując parafie rogozińskie do np. parafii w Parkowie, to ta ostatnia musi utrzymać 2 kościoły.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że do Parafii pw. Św. Wita należą 2 kaplice i jeden kościół.

Radny J. Witt zauważył, że kościół we Wełnie jest jednym z najcenniejszych zabytków. Dodał, że proponuje inaczej rozplanować środki i po 40.000 przekazać dla Parafii w Parkowie i Parafii Św. Wita. Dodał, że na spotkaniu z księdzem było obecnych 4 radnych i po rozmowie z nim i jego argumentach wszyscy mieli jednakowe zdanie, że pieniądze są potrzebne.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nie twierdzi, iż pieniądze nie są potrzebne, ale każda z parafii ma swoje potrzeby.

Radny J. Witt powiedział, że skoro wpłynęły 3 wnioski to może powinno się 100.000zł podzielić po równo.

Burmistrz Rogoźna zauważył, że każda z parafii składała wniosek na konkretną kwotę.

Radny J. Witt zapytał, czy ksiądz miał złożyć wniosek na 250.000zł, żeby dostać większą dotację? Dodał, że chyba lepsze jest złożenie wniosku na realną kwotę.

Radny H. Janus stwierdził, że dokładanie pieniędzy do jednej parafii kosztem innej nie jest zbyt dobrym rozwiązaniem. Dodał, że być może 100.000zł jest niewystarczające i należy tą sumę zwiększyć.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że 100.000zł jest kwotą realną do przekazania z budżetu, a zwiększając tą kwotę i tak nie zaspokoi się wszystkich potrzeb kościołów.

Radny J. Witt powiedział, że kwota 100.000zł powinna pozostać bez zmian, tak jak Rada zadecydowała w ubiegłym roku, ale podział środków powinien być inaczej rozplanowany.

Radny H. Janus zauważył, że Rada decyduje o przeznaczeniu środków co roku i kwota 100.000zł nie musi być co roku taka sama.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że wspólnie kiedyś ustalono, aby kwota dotacji dla parafii opiewała na kwotę 100.000zł.

Radny H. Janus powiedział, że nie pamięta, aby umawiano się na przekazywanie co roku 100.000zł.


Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na przebudowę chodników w miejscowości Rogoźno oraz projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na uruchomienie linii kolejowej – projekty uchwał przedstawił Burmistrz Rogoźna.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że sprawie uruchomienia linii kolejowej odbyły się rozmowy pomiędzy przedstawicielami PKP, Urzędu Marszałkowskiego, Powiatu Wągrowieckiego, Powiatu Obornickiego, Miasta Wągrowca, Gminy Rogoźno oraz Gminy Wągrowiec. Bez wsparcia finansowego ze strony samorządów szczebla gminnego i powiatowego uruchomienie linii Wągrowiec – Rogoźno nie ma szans na realizację. W związku z tym samorządy solidarnie zadeklarowały udzielenie pomocy finansowej na rzecz Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na przygotowanie techniczne  linii kolejowej nr 206 Wągrowiec – Rogoźno dla uruchomienia przewozów na tym odcinku, w związku z modernizacją i związanym z tym  zamknięciem  linii 356 na odcinku Poznań Wschód - Wągrowiec oraz planowanym uruchomieniem połączeń na Wągrowiec – Rogoźno (docelowo przez Oborniki do Poznania) po zakończeniu prac rewitalizacyjnych. Remont w/w linii daje też szansę na uruchomienie regularnych połączeń również po zakończeniu prac modernizacyjnych linii Poznań Wschód – Wągrowiec. Dodał, że na uruchomienie linii potrzebne jest ok. 600.000zł, z czego 140.000zł potrzebne jest na odkrzaczenie i usunięcie drzew, krzewów itd. Zostało ok. 400.000zł na właściwe roboty, które są niezbędne do uruchomienia linii. Gmina Wągrowiec i Powiat Wągrowiecki mają 15,5 km linii, natomiast Gmina Rogoźno i Powiat Obornicki 1,5 km. Na tej podstawie dokonano obliczeń podziału potrzebnej kwoty i Gmina Rogoźna oraz Powiat Obornicki mają przekazać po ok.20.000zł, Gmina Wągrowiec, Miasto Wągrowiec i Powiat Wągrowiecki po 130.000zł. Kwota ta zostanie przekazana do Urzędu Marszałkowskiego jeszcze w styczniu, aby Sejmik Wojewódzki mógł to zadanie jak najszybciej przyjąć do swojego budżetu i móc rozpocząć jego realizację w czerwcu, bądź lipcu. Dodał, że w porozumieniu między gminami zawarto zapis, że linia po zakończeniu remontu ma być dalej utrzymana.


Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie budżetu na 2010 rok – projekt uchwały wraz z autopoprawkami przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Autopoprawka nr 1 – związana jest z projektem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na przebudowę chodników przy ul. Kotlarskiej – Kościuszki – II Armii WP do ul. Polnej i konieczności przeniesienia między rozdziałami kwoty 200.000zł,

Autopoprawka nr 2 – związana jest z uwagami opisanymi w pkt. 5 opinii RIO w Poznaniu o projekcie budżetu Gminy Rogoźno na 2010 rok oraz przejrzystością treści projektu uchwły,

Autopoprawka nr 3 – związana jest z negatywną opinią RIO w Poznaniu i prawidłowości prognozy długu Gminy w części dotyczącej lat 2011 do 2025 i koniecznością dokonania zmian w załączniku nr 4 (wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na rok 2010) oraz nr 5 (wydatki na wieloletnie plany inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji zadań),

Autopoprawka nr 4 – związana jest projektem uchwały o pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na przygotowanie techniczne uruchomienia linii kolejowej Wągrowiec – Rogoźno i koniecznością przeniesienia kwoty 20.204zł między działami, rozdziałami i paragrafami.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak ponownie zapytał, dlaczego dochody Gminy są kreatywnie zawyżane, kiedy zadłużenie ma spadać?

Skarbnik Gminy zapytała, z czego miała sfinansować 27.226.400zł w zadaniach inwestycyjnych w 2011r., skoro nie można wykazać, że w latach 2011-2025 zaciągnięcia kredytu? Dodała, że nie można wykazać deficytu. W latach następnych tj. od 2011r. nie można zaciągnąć kredytu, ponieważ przewyższono by kwotę 60% do którego gmina może zaciągać obciążenia z tytułu kredytów i pożyczek.

Radny K. Lis powiedział, że jutro ma być podjęta uchwała budżetowa, ale w materiałach nie ma ujętej nowej prognozy długu i taka sama jak do tej pory ma znowu trafić do RIO.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że RIO nie będzie wydawała kolejnej opinii o prognozie długu.

Radny K. Lis powiedział, że mimo wszystko będzie musiała wydać opinię o budżecie i stwierdzi, że jest zła prognoza długu, bo będzie taka sama jak poprzednio.

Skarbnik Gminy poinformowała, że o opinię prognozy długu może wystąpić do RIO tylko i wyłącznie przy zaciąganiu jakiegokolwiek zobowiązana, czyli kredytu lub pożyczki. W tej chwili RIO nie ma podstaw do wydania drugiej opinii w tym zakresie. Wyjaśniła, że nie mogła sfinansować inaczej zadań na 27.226.400zł niż zwiększeniem dochodów. Było to jedyne rozwiązanie w takiej sytuacji.

Radny H. Janus zapytał, czy nie można podjąć decyzji co do 3 zadań, które mają zostać uchylone w momencie, kiedy pojawi się potrzeba zaciągnięcia kredytu, a tym samym opinii RIO o prognozie długu? Czy z zadań trzeba już w tej chwili rezygnować?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że po uchwaleniu budżetu, całą dokumentację trzeba wysłać do każdego banku, który udzieli kredytu. Konieczne jest załączenie budżetu i opracowanego Zarządzenia Burmistrza o realnej prognozie długu na lata 2010-2025. Jeżeli jednocześnie taki dokument zostanie wysłany to świadczy to o tym, że Gmina pracuje i myśli na co ją realnie stać. Powiedziała, że równie dobrze po ściągnięciu zadań można je ponownie wprowadzić. Dodała, że jeżeli wniosek związany z budową kanalizacji w Rogoźnie zostanie zaakceptowany, to trzeba będzie wyłączyć środki unijne do finansowania kredytem, który nie wchodzi do wskaźników zadłużenia i wówczas budżet zaprezentowany będzie jeszcze inaczej. Tylko 12.000.000zł będzie musiało być sfinansowane z własnych środków. Na etapie planowania nie można dzielić zadania na środki własne i unijne. Dodała, że przy POM Słomowo wydzielono środki i RIO wskazała ten błąd do poprawienia i konieczne było zwoływanie sesji nadzwyczajnej, bo nie było podpisanej umowy z dysponentem środków zewnętrznych.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał, czy w budżecie na 2010r. są ujęte zadania, które mają być realizowane z Programu Leader?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że oprócz POM Parkowo żadne inne zadanie nie jest ujęte w budżecie.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak zapytał, czy poza Parkowem, inne zadania nie będą realizowane?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zadania będą sukcesywnie wprowadzane jak będą składane wnioski.

Przewodniczący Komisji Z. Nowak stwierdził, że okazuje się, że zadania mające być realizowane z Leadera są sprawą medialną i nie ma ich ujętych w budżecie.

Skarbnik Gminy zapytała radnego, jak wyobraża sobie wprowadzenie do budżetu zadania, które nawet nie wiadomo ile ma kosztować?

Przewodniczący Komisji Z. Nowak powiedział, że jest sporządzony wykaz zadań wraz z kwotami.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że w wykazie ujęto środki jakich Gmina może się spodziewać z Programu, ale doliczyć trzeba jeszcze udział własny.

Radny H. Janus zapytał czy na wykonanie Plany Odnowy Miejscowości są potrzebne pieniądze?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że POM sukcesywnie wykonają pracownicy Urzędu w ramach swoich obowiązków w momencie ogłoszenia naboru.

Radny H. Janus zauważył, że procedura przygotowania POM trwa długo, trzeba zwołać zebrania wiejskie itd.

Skarbnik Gminy powiedziała, że jak zostanie ogłoszony nabór to termin składania wniosku zazwyczaj upływa po 3-4 miesięcy.

Burmistrz Rogoźna odnośnie wcześniejszego pytania radnego K. Lis o pozwolenia na sprzedaż alkoholu, to na początku 2009r. było 80 zezwoleń, a na dzień dzisiejszy jest 83.


Następnie przystąpiono do realizacji pkt. Wolne wnioski i informacje.

Radny K. Lis zapytał o znak zakaz wjazdu umieszczony na ul. Boguniewską, Południową i Międzyleską.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nie wie czy taki znak stoi, ale być może po zakończeniu robót w tamtym rejonie jeszcze ich nie zdjęto.

Radny K. Lis zapytał, czy nie starczyłoby środków na uporządkowanie tego samego skrzyżowania w kierunku Międzylesia?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że Urząd zakupił 480 ton tłucznia na ul. Południową, piasek i zagwarantował transport. Pozostałe roboty, czyli korytowanie, sprzęt płacili mieszkańcy. W kierunki Międzylesia nie będzie na razie żadnych robót.

Radny K. Lis poinformował, że przy skrzyżowaniu drogi nr 241 i drogi nr 11 jadąc w kierunku Poznania na Rudzie jest wyrwana część asfaltu i należałoby to zgłosić zarządcy drogi. Zauważył, że przy drodze nr 241, na odcinku od torów kolejowych do ul. Działkowej, miały powstać barierki.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że pisał pisma i dzwonił do WZDW w Poznaniu w tej sprawie i mieli postawić barierki, albo słupki.

Radny K. Lis zapytał, czy zakrzaczenie przy drodze w m. Laskowo, od torów w kierunku Rogoźna, zostało usunięte?

Burmistrz Rogoźna zaprzeczył.

Radny K. Lis zapytał, czy ważność uchwał, które kwestionował radny A. Olenderski udało się wyjaśnić?

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że jeszcze nie.

Radny K. Lis poprosił o wyjaśnienie, czego dotyczyło postępowanie względem uchwały budżetowej na 2009r.?

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że odpowiedziała, iż nie zabrała ze sobą materiałów, ale na następnej Komisji udzieli szczegółowych wyjaśnień.

Radny K. Lis zapytał czy w wyroku w sprawie skargi Rady Miejskiej w Rogoźnie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego mowa jest, że zaskarżonym aktem, który został uchylony i nie może być wykonany jest uchwała Rady Miejskiej, czy Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody?

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że aktem nadzoru jest Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody, ale przygotuje na następną Komisję wszystkie rozstrzygnięcia i szczegółowo je omówi.

Radny K. Lis stwierdził, że w sali konferencyjnej wisiała kiedyś Przysięga Radnego, a w tej chwili jej nie ma. Poprosił, aby wróciła ona na swoje miejsce.

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że sprawdzi co się z nią stało.

Radny K. Lis zapytał, jakie przetargi odbyły się wczoraj?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że wczoraj odbył się przetarg na oświetlenie ul. Świerkową w m. Owczegłowy. Dodał, że złożono 8 ofert, z których najtańsza była na kwotę ok.42.000zł, a najdroższa na ponad 100.000zł.

Radny M. Połczyński poinformował, że wniosek Sołectwa, który rzekomo zginął został złożony i ma jego kopię wraz z pieczątką.

Skarbnik Gminy powiedziała, że wniosek trafił do innego Wydziału, ale odszukano go i został umieszczony w sprawozdaniu. Dodała, że radny zgłaszał również brak wniosku w wykazie Sołectwa Cieśle, a okazało się, że od początku tam był pod numerem 47.Posiedzenie zakończono o godz. 14.00.


protokół sporządziła A. Potocka


Rogoźno, dnia 13 lutego 2010r.

 

drukuj pobierz pdf