Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: Protokół nr 39/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 23 stzcynia 2014 r. o godz. 14.00 w sali nr 20 UM w Rogoźnie

Protokół nr 39/2014

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 23 stycznia 2014 r. o godz. 14.00 w sali nr 20 UM w Rogoźnie, ul. Nowa 2.

 

Tematy posiedzenia:

1.       Analiza wniosków i zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonych w Urzędzie kontroli zewnętrznych i wewnętrznych w roku 2013.

2.       Sprawozdanie z rocznej działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2013.

3.       Zasadność prawna przekazywania inkasa przez Gminę Rogoźno w świetle ustawy o podatkach lokalnych , przepisów wykonawczych do tej Ustawy, Uchwały Rady Miejskiej w Rogoźnie w tej sprawie oraz opinii prawnej przekazanej przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w 2013 roku, dotyczącej RKS „Wełna” w Rogoźnie.

4.       Prawidłowość - zgodnie ze Statutem Gminy Rogoźno zwoływania sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie i ich wpływ na prawomocność podjętych uchwał w VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie w latach 2010-2014.

5.       Rozpatrzenie pism mieszkańca Rogoźna, Pana Z. Łukaszyka kierowanych na adres Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Rewizyjnej zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Radny M. Kutka obecny od godz. 14:30.

Ponadto w posiedzeniu Komisji udział wzięli: Burmistrz B. Janus, Zastępca Burmistrza K. Ostrowski, Sekretarz Gminy – I. Sip-Michalska, Skarbnik Gminy M. Kachlicka oraz pozostali goście, których obecność potwierdza lista obecności stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Przystąpiono do omówienia porządku posiedzenia.

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2.  Analiza wniosków i zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonych w Urzędzie kontroli zewnętrznych i wewnętrznych w roku 2013.

3.  Sprawozdanie z rocznej działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2013.

4.  Zasadność prawna przekazywania inkasa przez Gminę Rogoźno w świetle ustawy o podatkach lokalnych , przepisów wykonawczych do tej Ustawy, Uchwały Rady Miejskiej w Rogoźnie w tej sprawie oraz opinii prawnej przekazanej przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w 2013 roku, dotyczącej RKS „Wełna” w Rogoźnie.

5.  Prawidłowość- zgodnie ze Statutem Gminy Rogoźno zwoływania sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie i ich wpływ na prawomocność podjętych uchwał w VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie w latach 2010-2014.

6.  Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

7.  Sprawy bieżące.

8.  Wolne głosy i wnioski.

9.  Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej R. Dworzański zgłosił autopoprawkę do zaproponowanego porządku posiedzenia, aby w pkt. 6 zrealizować temat: rozpatrzenie pism mieszkańca Rogoźna, Pana Z. Łukaszyka kierowanych na adres Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

Autopoprawka została przyjęta.

Uwag do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Porządek posiedzenia po dokonanej zmianie przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.

2.  Analiza wniosków i zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonych w Urzędzie kontroli zewnętrznych i wewnętrznych w roku 2013.

3.  Sprawozdanie z rocznej działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2013.

4.  Zasadność prawna przekazywania inkasa przez Gminę Rogoźno w świetle ustawy o podatkach lokalnych , przepisów wykonawczych do tej Ustawy, Uchwały Rady Miejskiej w Rogoźnie w tej sprawie oraz opinii prawnej przekazanej przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w 2013 roku, dotyczącej RKS „Wełna” w Rogoźnie.

5.  Prawidłowość- zgodnie ze Statutem Gminy Rogoźno zwoływania sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie i ich wpływ na prawomocność podjętych uchwał w VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie w latach 2010-2014.

6. Rozpatrzenie pism mieszkańca Rogoźna, Pana Z. Łukaszyka kierowanych na adres Rady Miejskiej w Rogoźnie.

7.  Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

8.  Sprawy bieżące.

9.  Wolne głosy i wnioski.

10.  Zakończenie posiedzenia.

 

 

Przystąpiono do realizacji porządku posiedzenia.

 

1.       Analiza wniosków i zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonych w Urzędzie kontroli zewnętrznych i wewnętrznych w roku 2013.

 

Wszyscy członkowie Komisji mieli możliwość  wcześniejszego zapoznania się z informacją dotyczącą przeprowadzonych w Urzędzie Kontroli, która przygotowana została przez Sekretarza Gminy Panią I. Sip-Michalską.

Informacje stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Treść przygotowanej informacji:

 

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WNIOSKÓW I ZALECEŃ POKONTROLNYCH

Z KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013r.

lp

Czasokres trwania

kontroli

Podmiot

delegujący

kontrolującego

Temat oraz zalecenia pokontrolne

Sposób realizacji

1

14.01.2013 -

22.01.2013r.

Wojewoda

Wielkopolski

Prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji udzielonej w 2012r. Na realizację programu  wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” GOPS w Rogoźnie:

> w 27 przypadkach na 36 zbadanych udzielono posiłków przed wydaniem decyzji administracyjnych,

> brak realizacji programu w okresie przerw w nauce,

> w sprawozdaniu z realizacji Programu za okres od I-IX.2012r. wykazano dane niezgodnie z ewidencją księgową GOPS w zakresie kwoty wykorzystanych środków własnych Gminy oraz dotacji,

> w sprawozdaniu  z realizacji Programu za okres od I-IX.2012r. Wykazano dane niezgodnie ze stanem faktycznym w zakresie liczby punktów żywieniowych oraz liczby placówek prowadzących dożywianie.

Pisemnie zobowiązano Kierownika GOPS upoważnionego do realizacji Programu o zobligowanie wszystkich pracowników merytorycznie odpowiedzialnych do przestrzegania przepisów w tym zakresie oraz wyeliminowanie w przyszłości stwierdzonych nieprawidłowości.

2

27.02.2013 -

27.02.2013r.

Archiwum Państwowe w Poznaniu

Kontrola archiwum zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego w Rogoźnie – zalecenia pokontrolne:

> systematyczne dokonywanie przeglądu stanu fizycznego materiałów archiwalnych w celu wydzielenia do konserwacji akt zniszczonych lub uszkodzonych,

> przekazanie do archiwum USC materiałów archiwalnych przechowywanych dotychczas poza tym archiwum (wtóropisy ksiąg przechowywanych w Muzeum)

> materiały archiwalne w zakresie rejestracji stanu cywilnego przekazać do Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Pile.

pismo z dnia 17.06.2013r.

> wtóropisy ksiąg USC zostały przeniesione do archiwum,

> materiały archiwalne z zakresu rejestracji stanu cywilnego za lata 1904-1908 przekazano do Archiwum Państwowego Oddział w Pile.

 

3

4.07.2013 -

4.07.2013r.

Archiwum Państwowe w Poznaniu

Kontrola archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Rogoźnie – zalecenia pokontrolne:

> przygotowanie zgodnie z przepisami do przekazania materiały archiwalne kat. A wytworzone w latach 1990-1994

> pomieszczenia, w którym znajduje się zasób archiwum zakładowego dostosować do wymagań zawartych  w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011.w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

> dokumentację znajdującą się na stanowiskach pracy regularnie przekazywać do archiwum zakładowego;

> przeprowadzić brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, znajdującej się w archiwum zakładowym, której okres przechowywania już upłynął.

Pismem z dnia 16.09.2013r. powiadomiono o przystąpieniu do realizacji zaleceń pokontrolnych.

Przewidywany termin zakończenia prac

31 stycznia 2014r.

4

16.10.2013 – 17.10.2013r.

Wojewoda Wielkopolski

Kontrola wydatkowania w 2012 roku środków finansowych przeznaczonych na zwrot podatku akcyzowego – UM w Rogoźnie – zalecenia pokontrolne:

 

> zamieszczania w wydawanych decyzjach wszystkich elementów określonych w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego;

 

> rzetelne weryfikowanie składanych przez producentów rolnych wniosków o zwrot podatku akcyzowego wraz z załącznikami;

 

> przystawianie na pieczątce „przyjęto w dniu … do zwrotu części podatku akcyzowego” czytelnego podpisu bądź pieczątki imiennej upoważnionego pracownika;

 

> wyegzekwowanie od producentów rolnych zwrotu podatku akcyzowego pobranego nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych stosowanie do postanowień art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 6.03.2006r. O zwrocie podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

 

> dokonanie zwrotu kwoty z tytułu nienależnie pobranego lub w nadmiernej wysokości podatku akcyzowego zgodnie z art. 169 ustawy o finansach publicznych w terminie 15 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego na r-k bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Termin udzielenia odpowiedzi na zalecenia pokontrolne z dnia 16.12.2013r. upływa 13 stycznia 2014r. Odpowiedzi udzielono 9.01.2014r.

 

> zdyscyplinowano pracownika

 odpowiedzialnego za przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> uruchomiono procedurę w celu wyegzekwowania od producentów rolnych zwrotu podatku akcyzowego pobranego nienależnie lub w nadmiernej wysokości w łącznej kwocie 170,78zł wraz z odsetkami;

 

 

 

 

> dokonano zwrotu na konta Wlkp Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranej dotacji celowej z budżetu Państwa w części dotyczącej wypłaty podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 170,78zł i części kosztów postępowania oraz odsetek

5

21.11.2013 -

21.11.2013r.

Wojewoda Wielkopolski

Kontrola Straży Miejskiej w Rogoźnie

Na dzień sporządzenia informacji brak zaleceń pokontrolnych

KONTROLE PROWADZONE PRZEZ AUDYT

1

1.02.2013 – 05.03.2013r.

Przygoński Kazimierz

Udzielenie zamówień publicznych, w tym dla wydatków majątkowych. Należy rozważyć przydatność i możliwość powierzenia spraw związanych z procedurami zamówień publicznych w ręce jednego zespołu pracowników Urzędu

Nie odnotowano poważnych przypadków naruszenia przepisów Prawa zamówień publicznych

2

24.04.2013 -

24.07.2013r.

Ziembicka Anna

Zadania i obowiązki związane z utrzymaniem dróg w gminie- zalecenia

> prowadzenie książek dróg oraz założenie dziennika objazdów dróg i odnotowywanie wykonania objazdu dróg zgodnie z przepisami;

> założenie książek dróg i obiektów mostowych oraz ich bieżąca aktualizacja;

 

 

 

> nadawać decyzjom rygor natychmiastowej wykonalności w sytuacji gdy termin zajęcia pasa drogowego jest krótszy niż 14 dni od dnia wydania decyzji

 

> zaleca się, aby zamawiający w SIWZ i ogłoszeniu dokładnie precyzował minimalne kryterium dla sprzętu i narzędzi, którymi będzie dysponował wykonawca podczas wykonywania zamówienia.

 

> w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty podawać wszystkie informacje zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy pzp.

 

 

> książki dróg i obiektów mostowych oraz dziennik objazdów dróg zostały założone;

 

>  książki dróg i obiektów mostowych będą na bieżąca aktualizowane. Okresowe 5-cio letnie przeglądy będą dokonywane i kontrole będą dokumentowane

 

> Decyzjom w sytuacji, gdy termin zajęcia pasa drogowego będzie krótszy niż 14 dni od dnia wydania decyzji, nadawany będzie rygor natychmiastowej wykonalności;

 

> zamawiający w SIWZ i ogłoszeniu  precyzuje minimalne kryteria dla sprzętu i narzędzi, którymi będzie dysponował wykonawca w czasie realizacji zamówienia.

 

 

> w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający podaje wszystkie informacje zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy pzp.

3

 

Do 31.12.2013r.

Ziembicka Anna

Ocena przestrzegania procedur zbywania mienia komunalnego

> na dzień sporządzenia informacji brak sprawozdania

 

 

 

 

 

 

Realizacja zadań kontroli zarządczej oraz koordynacji kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Gminy Rogoźno w roku 2013 zgodnie z art. 68,69 nust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych( Dz. U. z 2013r poz. 885).

 

Lp.

Nazwa jednostki organizacyjnej

gminy

Czasokres kontroli

Pełnomocnictwo do przeprowadzenia kontroli

Zakres kontroli

Zadania do realizacji

1.

ZAKŁAD ADMINISTRACYJNY MIENIA KOMUNALNEGO ROGOŹNO

I i II Kwartał

Upoważnienie Burmistrza Rogoźna

Kompleksowa kontrola obejmująca całokształt zadań statutowych ZAMK

1.   Wprowadzić zarządzeniem Dyrektora utratę mocy prawnej nieaktualnego zarządzenia  Dyrektora ZAMK Nr 3/2009r z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy.

2.   Do Zarządzenia Dyrektora ZAMK Nr 9/2010 z dnia 15 listopada 2010r. wprowadzić zmiany dotyczące aktualizacji zapisów wskazanych w wystąpieniu pokontrolnym z  dnia 3 września 2009r.

3.   Uporządkować i właściwie zabezpieczyć dokumentację składowana w składnicy akt. Zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983r o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

4.   Uaktualnić zarządzenie wewnętrzne nr 3/2007r Dyrektora ZAMK z dnia 2 lipca 2007r w sprawie przeprowadzenia okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych.

5.   Bezwzględnie przestrzegać przepisów związanych z delegowaniem dyrektora, pracowników poza siedzibę zakładu przez właściwe wypełnianie druku polecenia służbowego przez kompetentne  upoważnione osoby.

6.   Zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych przysługujących zakładowi poprzez mechanizmy nadzoru ze strony dyrektora i gł. księgowej,

7.   Wzmocnić nadzór nad pracownikiem któremu powierzono prowadzenie spraw sądowych w zakresie przygotowywania dokumentów sądowych w tym pisania pozwów, kierowania nakazów zapłaty do komornika.

8.   Nie posługiwać się archiwalnym pełnomocnictwem Nr 65/94 z dnia 20 grudnia 1994r wydanym przez członków Zarządu Gminy Rogoźno w sprawie reprezentowania gminy jako właściciela w sprawach wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca 1994r o własności lokali.

9.   Uzyskać zgodę Burmistrza Rogoźna na zarządzanie wspólnotą mieszkaniową budynku Kościuszki 37 w Rogoźnie w której Gmina jest właścicielem.

2

 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ROGOŹNO

 

III Kwartał

Upoważnienie Burmistrza Rogoźna

1 Funkcjonowanie procedur wewnętrznych, instrukcji, zakresów czynności w jednostce

2.Analiza prowadzenie dokumentacji kadrowej,

3. poprawność przygotowywania i terminowego wydawania decyzji administracyjnych przez pracowników jednostki

1. dokonać aktualizacji statutu GOPS pod względem obowiązującego stanu prawnego i faktycznego uwzględniającego wykonywane przez GOPS zadania związane z ustawą z dnia 7 września 2007r o pomocy  osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z 2012r, poz.1228 ze zm.).

2.Opracować nowy podział rejonów gminy, które są obsługiwane przez pracowników socjalnych w oparciu o art. 110 ust.11 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013r.,poz.182 ze zm.).

3.Dokonać aktualizacji Regulaminu Organizacyjnego,

4.Realizować politykę ochrony danych osobowych zgodnie z Zarządzeniem Kierownika GOPS Nr 6/2012 z dnia 21 czerwca 2012r oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych. Dokumentację przetwarzaną w GOPS przechowywać zgodnie z w/w procedurą.

5. Wprowadzane zmiany do zarządzenia Kierownika GOPS wprowadzać zarządzeniem zmieniającym zgodnie z technika legislacyjną.

6.uaktualnić procedury wewnętrzne dotyczące:

1) zasad(polityki)rachunkowości zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r o rachunkowości ( Dz. U.  z 2013r, poz. 330)

2) regulaminu okresowej oceny pracowników,

3) instrukcji inwentaryzacyjnej zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r o rachunkowości ( Dz. U.  z 2013r, poz. 330),

4) procedury kontroli finansowej zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r o rachunkowości ( Dz. U.  z 2013r, poz. 330),

5) instrukcji kontroli finansowej zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r o rachunkowości ( Dz. U.  z 2013r, poz. 330),

6) regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994r o ZFŚS.

7) instrukcji gospodarowania środkami pieniężnymi zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r o rachunkowości ( Dz. U.  z 2013r, poz. 330),

8) instrukcji kasowej zgodnie z Kodeksem pracy oraz ustawą z dnia 29 września 1994r o rachunkowości ( Dz. U.  z 2013r, poz. 330),

9) Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r o rachunkowości ( Dz. U.  z 2013r, poz. 330),.

10) uaktualnienia regulaminu wynagradzania pracowników zgodnie z obwiązującym stanem prawnym obowiązującym pracowników opieki społecznej.

11) regulaminu pracy zgodnie z Kodeksem pracy.

12) Kodeksu etyki zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

7.Wprowadzić w życie Zarządzenie kierownika GOPS nr 5/2011 z dnia 11 lipca 2011r i Nr 10/2013 z dnia 12 sierpnia 2013r dotyczące instrukcji kancelaryjnej, instrukcji archiwalnej oraz wdrożyć jednolity rzeczowy wykaz akt.

8. Uaktualnić zarządzenie Nr 18/2005 z dnia 8 grudnia 2005r w sprawie wprowadzenia dodatku do wynagrodzenia.

9. Pilnie uregulować składowanie akt do składnicy akt.

10. zapewnić w zakładzie adekwatną, skuteczną i efektywną kontrolę dla realizacji celów i zadań jednostki. W tym celu podjąć działania zarządzania ryzykiem zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych oraz wg standardów zawartych w komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych ( Dz. Urz. Nr 15, poz. 84)

11. Podjąć działania w zakresie usprawnienia organizacji pracy oraz  warunków lokalowych wykonywaniu zadań przez pracowników.

3

URZĄD STANU CYWILNEGO ROGOŹNO

III KWARTAŁ

upoważnienie Burmistrza

Rogoźna

KONTROLA ZAŁATWIANIA SPRAW DOTYCZĄCYCH WNIOSKÓW O NADANIE MEDALI „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”

1.        Dokonywać rejestracji dokumentacji dotyczącej Urzędu Stanu Cywilnego w Kancelarii Urzędu

2.        Terminowo załatwiać wnioski dotyczące długoletniego pożycia małżeńskiego.

4

GIMNAZJUM

NR 1

ROGOŹNO

 

IV kwartał

upoważnienie Burmistrza

Rogoźna

Prowadzenie spraw finansowych, organizacyjno-administracyjnych i kadrowych w zarządzanym Gimnazjum

Skontrolowano;

1.Sprawy organizacyjne,

2.Dokonano przeglądu nieruchomości i poprawności zagospodarowania,

3. dokonano analizy;

1)procedur wewnętrznych funkcjonujących w Gimnazjum

2) zawieranych umów cywilno-prawnych

3) wynagrodzeń pracowników samorządowych,

4) poleceń wyjazdów służbowych,

5) przechowywania i prowadzenia dokumentacji kadrowej pracowników samorządowych,

6) prowadzenia kiosku szkolnego,

7) pobieranych środków finansowych na wydawane obiady

8) pobieranych środków przez sekretariat

 

1.        Uregulować szczegółowe wymagania  dotyczące Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r o dostępie informacji publicznej oraz rozporządzeniem MSWiA z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie BIP ( Dz. U. z 2007r Nr 10, poz.68)

2.        Uaktualnić i prowadzić rzetelnie, merytorycznie zapisy w książce obiektu budowlanego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane ( Dz. U. z 2010r.,Nr 243, poz.1623 ze zm.)

3.        Dokonać aktualizacji procedur wewnętrznych obowiązujących w Gimnazjum Nr 1 dotyczących;

1.        Statutu Gimnazjum

2.        Wewnątrzszkolnego systemu oceniania,

3.        Wewnątrzszkolnego regulaminu oceniania zachowania uczniów,

4.        Szkolnego programu profilaktyki,

5.        Regulaminu organizacji apeli i uroczystości szkolnych,

6.        Regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,

7.        Regulaminu Rady Rodziców,

8.        Regulaminu Rady Pedagogicznej,

9.        Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

Wykorzystując i posiłkując się rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r w sprawie zasad techniki prawodawczej ( Dz. U. z 2002r. Nr 100, poz. 908)

4.        Opracować zaopiniować, zatwierdzić przez Archiwum Państwowe i wdrożyć instrukcję Kancelaryjna, składnicy akt, jednolity rzeczowy wykaz akt.

5.        Uaktualnić Regulamin pracy zgodnie z Kodeksem pracy i kartą nauczyciela.

6.        Wdrożyć politykę bezpieczeństwa i instrukcję zarządzania systemem przetwarzania danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 Nr 101, poz.926 ze z.)

7.        Wprowadzić ewidencję czasu pracy dotyczącego wyjść pracowników poza zakład zgodnie z Kodeksem pracy.

8.        Dokumentacje kadrowa prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawcę dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz prowadzenia akt osobowych pracownika ( Dz. U. z 1996r Nr 62, poz. 286 ze zm.)

9.        Prowadzić kiosk zgodnie z przepisami prawa tj. ustawa o finansach publicznych, o rachunkowości, przepisami BHP, PPOŻ i sanitarnymi.

10.     Nie pobierać pieniędzy od uczniów za kserowanie.

11.     Wprowadzić rejestr prywatnych rozmów telefonicznych przeprowadzanych na terenie zakładu z aparatów służbowych,.

12.     Wprowadzić rejestr kserowanych dokumentów wg licznika zamontowanego w kserokopiarce.

13.     Opracować procedurę dotyczącą;

1).regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych z uwzględnieniem równego premiowania pracowników premią uznaniową przyznając im te same progi procentowe. Natomiast w zależności od uznania premiować wg oceny jakości pracy.

2)regulaminu kontroli wewnętrznej,

3).pomocy uczniom w zakresie wykorzystania „Niebieskiej karty”

4). zarządzania ryzykiem,

14.     Uaktualnić

1)regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

2).wewnętrzną polityką antymobbingową.

3).wewnątrzszkolną instrukcję organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego

4).procedurę zgłaszania podręczników do szkolnego zestawu podręczników

5).program pracy z uczniem zdolnym w Gimnazjum

 

 

Art. 68. 1. Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

2. Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:

1)     zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;

2)     skuteczności i efektywności działania;

3)     wiarygodności sprawozdań;

4)     ochrony zasobów;

5)     przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;

6)     efektywności i skuteczności przepływu informacji;

7)     zarządzania ryzykiem.

Art. 69. 1. Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej należy do obowiązków:

1)     ministra w kierowanych przez niego działach administracji rządowej, zwanego dalej "ministrem kierującym działem", z zastrzeżeniem ust. 2;

2)     wójta, burmistrza, prezydenta miasta, przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego;

3)     kierownika jednostki.

2. Minister Sprawiedliwości zapewnia funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanym przez niego dziale administracji rządowej, w zakresie spraw niezastrzeżonych odrębnymi przepisami do kompetencji innych organów państwowych i z uwzględnieniem zasady niezawisłości sędziowskiej.

3. Minister Finansów określi w formie komunikatu i ogłosi, w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów, standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, zgodne z międzynarodowymi standardami.

4. Minister Finansów może określić w formie komunikatu i ogłosić, w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów, szczegółowe wytyczne w zakresie kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.

5. Minister kierujący działem mo

 

Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli

1.       Wykorzystanie Gminnej dotacji podmiotowej przez Niepubliczne Przedszkole Przemysław ul. Kościuszki 51 a  64-610 Rogoźno

2.       Wykorzystanie Gminnej dotacji podmiotowej Prywatne Przedszkole "Motylek" w Rogoźnie os. Przemysława II 7, 64-610 Rogoźno

3.       Wykorzystanie Gminnej dotacji podmiotowej Gimnazjum im. Przemysła II Rogoźno ul. W. Poznańska 61

4.       RCK – wydatki

5.       inwestycje, remonty szkoła - przedszkole

6.       Analiza wykorzystywanego majątku gminnego przez jednostki organizacyjne gminy

7.       dochody  ZAMK

8.       analiza dróg gminnych i zajęcia pasa drogowego

9.       decyzje podziałowe skutkujące wydzieleniem drogi publicznej.

Szczegółowych informacji z przeprowadzonych kontroli  udzielała Specjalista ds. Kontroli Zarządczej Pani Krystyna Górzna.

W temacie informację przekazywała również Skarbnik Gminy M. Kachlicka oraz Sekretarz I. Sip-Michalska.

Uwag do przedstawionych informacji nie wniesiono.

 

2.       Sprawozdanie z rocznej działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2013.

 

Informację przygotował i przedstawił Przewodniczący Komisji R. Dworzański.

Treść przedstawionej informacji:

„Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Rogoźnie w roku 2013 pracowała w składzie osobowym wybranym na kadencję 2011 – 2014 uchwałą Rady Miejskiej nr XVI/122/2011 z dnia 30 listopada 2011 uzupełnionym uchwałą Rady Miejskiej nr z dnia, tj.

1/ Ryszard Dworzański - przewodniczący

2/ Adam Jóźwiak – z-ca przewodniczącego

3/ Ewa Wysocka – członek

4/ Maciej Kutka - członek

Plan pracy Komisji Rewizyjnej w Rogoźnie na rok 2013 radni przyjęli jednogłośnie na  Sesji Rady Miejskiej w dniu 19 grudnia 2012.

W okresie sprawozdawczym KR odbyła 14 posiedzeń. Frekwencja na posiedzeniach odzwierciedlają listy obecności złożone w dokumentach biura rady.

Praca Komisji Rewizyjnej RM w Rogoźnie wg kalendarza i realizowanych tematów przyjętych uchwałą jw. przedstawia się następująco:

- styczeń 2013

1. Kontrola załatwiania skarg i wniosków mieszkańców kierowanych do burmistrza i Rady Miejskiej za 2012 r.

Zagadnienie załatwiania skarg, wniosków i interwencji w Urzędzie Miejskim prowadzone jest zgodnie z zasadami organizacyjnymi ich przyjmowania i rozpatrywania ujętymi w regulaminie organizacyjnym. W omawianym okresie Komisja nie rozpatrywała skargi na działalność burmistrza.

- luty 2013

1. Kontrola wykonania uchwał Rady Miejskiej z roku 2012 przez burmistrza.

2. Kontrola efektywności wydatkowania środków przeznaczonych w 2012 r. dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z budżetu gminy.

W sprawie wykonywania uchwał RM przez burmistrza nie było uwag. Natomiast celem skontrolowania wydatków powołano dwa zespoły kontrolne, które dokonały kontroli wybranych beneficjentów. Kontrolujący nie wnieśli uwag do przedstawionego rozliczenia.

- marzec 2013

1. Analiza kosztów zimowego utrzymania dróg za okres listopad 2012 – marzec 2013.

Komisja dokonała analizy zimowego utrzymania dróg. W ocenianym okresie wydatkowano  97.470,31 środków finansowych przeznaczonych na to zadanie.

Komisja nie wniosła uwag.

- kwiecień/maj 2013

1. Analiza sprawozdania finansowego gminy za 2012 r.

2. Analiza sprawozdań finansowych jednostek: ZEAPO, RCK, ZAMK i GOPS.

3. Ocena realizacji budżetu gminy za 2012 r.

4. Sporządzenie opinii dotyczącej wykonania budżetu gminy.

5. Sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla burmistrza z wykonania budżetu gminy.

6. Kontrola problemowa wykonania dochodów i wykonania wydatków (wybrane działy).

W ramach wymienionych powyżej zadań przyjęto harmonogram jego realizacji, powołano zespoły kontrolne celem dokonania wyrywkowej kontroli wykonania dochodów i wydatków, analizowano stan mienia komunalnego, analizowano sprawozdania finansowe gminy oraz jednostek organizacyjnych, analizowano wykonanie budżetu i wieloletniej prognozy finansowej w roku 2012. Kierowano zapytania  do burmistrza i skarbnika gminy, zapoznano się z opinia RIO. Opracowano i przyjęto wniosek w sprawie absolutorium dla burmistrza

- czerwiec 2013

1. Analiza kosztów dowozów uczniów w roku szkolnym 2012/2013.

Plan dowozów przygotowywany jest na podstawie planów organizacyjnych opracowywanych przez dyrektorów placówek oświatowych. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty dowozami objęte muszą być dzieci klas 0-3, których odległość do szkoły wynosi powyżej 3 km, oraz uczniowie klas IV-VI oraz gimnazjum, których odległość do szkoły wynosi powyżej 4 km. Średnio miesięcznie dowożonych jest 664 uczniów. Ponadto gmina musi zapewnić dojazd uczniom szkół specjalnych oraz ze względu na stan zdrowia wydawane są decyzje zezwalające na indywidualny dowóz uczniów do szkół. W Gminie Rogoźno w ramach dowozów pokonuje się średniomiesięcznie ok 26.000 km.

- sierpień 2013

1. Kontrola realizacji zarządzeń wydawanych przez burmistrza za I półrocze 2013 r.

2. Informacja o przeprowadzonych przetargach w 2013 r.

Komisja dokonała kontroli realizacji 6 zarządzeń burmistrza. Nie wniesiono uwag.

Ponadto Komisja zapoznała się z informacją o przeprowadzonych przetargach. Ogółem zostało przeprowadzonych 15 przetargów z czego jeden został unieważniony, 7 przetargów organizowanych było przez Wydział Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

- wrzesień 2013

1. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013

Komisja przeanalizowała wykonanie budżetu za I półrocze, dokonała wyrywkowej kontroli. Do przeprowadzenia kontroli wykonania budżetu powołane zostały dwa zespoły kontrolne, które dokonały kontroli wykonania dochodów oraz wydatków wybranych działów (każdy zespół min. jeden temat z dochodów i jeden temat z wydatków). Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.

- październik 2013

1. Informacja o realizacji uchwały Rady Miejskiej w sprawie utrzymania czystości.

2. Funkcjonowanie archiwum gminy.

Gmina ma zawarte dwie umowy: jedna na sprzątanie wyznaczonych  ręczne miejsc i terenów i druga na sprzątanie mechaniczne. Umowa obowiązuje od 16.01.2013r. do 31.12.2013r. Kwota brutto 170000,- zł. (sprzątanie ręczne i opróżnianie koszy), natomiast sprzątanie mechaniczne umowa obowiązuje od 02.04.2013r. do 30.11.2013r. na kwotę brutto 50000,- zł.

Temat drugi to zapoznanie się z funkcjonowaniem archiwum - osobą odpowiedzialną za funkcjonowanie archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie jest Inspektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Pani D. Ślachciak.

Do obu tematów komisja nie wniosła uwag.

- listopad 2013

1. Analiza dochodów gminy wykorzystaniem majątku gminy (szkoły, świetlice).

Dochody gminy z majątku gminy (szkoły, świetlice) przedstawiają się następująco:- łączna kwota należności z tytułu wynajmu świetlic wiejskich wynosi 4.392,50 i dotyczy ona trzech Sołectw: Kaziopole 3.805,59 Studzieniec 307,00 Gościejewo 280,00 + media 635,37.

Uwag do przedstawionej informacji nie wniesiono.

- grudzień 2013

1. Projekt budżetu gminy.

2. Plan pracy na 2014

Projekt budżetu przedstawiony przez skarbnika gminy został przyjęty przez Komisję bez wydania opinii w tej sprawie. Członkowie Komisji swoją opinię w sprawie budżetu przedstawią na posiedzeniach komisji problemowych.

 

W miesiącu listopadzie Rada Miejska uchwałą nr XXXIX/281/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. dokonała zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej na miesiąc grudzień wprowadzając dodatkowo dwa tematy:

1. Rozpatrzenie skargi mieszkańca Rogoźna na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie.

2. Rozpatrzenie pism mieszkańca Rogoźna, które wpłynęły na adres Rady Miejskiej w Rogoźnie dnia 04.11.2013 r. oraz 18.11.2013 r.

 

 

Realizując tematykę posiedzenia Komisja rewizyjna zapoznała się z przedstawionym projektem budżetu, wypracowała projekt planu pracy na 2014 rok. Ustalenia z  rozpatrzenia skargi na działalność GOPS przedstawia uzasadnienie do podjętej przez Radę Miejska uchwały  uznającej w części zasadność skargi. Natomiast w sprawie rozpatrzenia pism mieszkańca Rogoźna Komisja Rewizyjna wystąpiła do Rady Miejskiej o zgodę na rozpatrzenie tego tematu w miesiącu styczniu i taką zgodę otrzymała”

Uwag  do przedstawionej informacji nie zgłoszono.

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie 4 głosami „za” w obecności 4 członków Komisji.

3.       Zasadność prawna przekazywania inkasa przez Gminę Rogoźno w świetle ustawy o podatkach lokalnych , przepisów wykonawczych do tej Ustawy, Uchwały Rady Miejskiej w Rogoźnie w tej sprawie oraz opinii prawnej przekazanej przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w 2013 roku, dotyczącej RKS „Wełna” w Rogoźnie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że na ww. temat przygotowana została opinia prawna, której treść przedstawia się następująco:

„Rada Miejska w Rogoźnie, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach lokalnych, była władna ustalić pobór opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczyć inkasenta tej opłaty oraz ustalić wysokość wynagrodzenia za inkaso, co uczyniła w Uchwale Nr II/10/2006 z dnia 5 grudnia 2006 r. Wyżej wymieniona uchwała była przedmiotem kontroli ze strony organu nadzoru, którym w tym przypadku jest Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu . Organ nadzoru nie zgłosił do przedmiotowej uchwały jakichkolwiek zastrzeżeń prawnych. Mając powyższe na uwadze Wojewoda Wielkopolski opublikował w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego wyżej wymienioną uchwałę, która po upływie 14 dni od ogłoszenia stała się obowiązującym aktem prawnym. Burmistrz Rogoźna jako wykonawca uchwały jest nie tylko uprawniony, ale również i zobowiązany do przekazywania inkasentowi wynagrodzenia za inkaso, a jego działanie w tym zakresie należy uznać za w pełni legalne  i taką wrażam opinię prawną”. Opinia prawna stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji dodał, że treść tej opinii jednoznacznie wyjaśnia ww. temat.

Ponadto dodał, że wpływy z opłaty targowej były przez KR kontrolowane i zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej podjętą w 2011 r., 99% środków przekazywanych jest na konto Rogozińskiego Klubu Sportowego „Wełna”.

Skarbnik Gminy M. Kachlicka dodała, że zgodnie z art. 19 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada Miejska musi określić stawki oraz  wskazać inkasenta, co Rada uczyniła Uchwałą z dnia 26 października 2011 r., która obowiązuje do dnia dzisiejszego. (Uchwała Nr XIV/110 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 października 2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, poboru opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Burmistrz Rogoźna, B. Janus dodał, że w roku 2011 Rada Miejska ustaliła wysokość wynagrodzenia za inkaso dla prowadzącego z 80% do 99% zainkasowanych opłat targowych.

Przewodniczący Komisji dodał, że opinia prawna jest na tyle jasno sprecyzowana, że uważa, że Komisja Rewizyjna nie jest nic więcej w stanie dodać i wyjaśnić. Nadmienił, że jedyna rzeczą jaką można w tym temacie zrobić jest zmiana uchwały podjętej w roku 2011 wskazująca inkasenta.

Radny M. Kutka zapytał, dlaczego środki przekazane zostały w wysokości 99%?

Skarbnik M. Kachlicka wyjaśniła, że tak określiła Rada.

Radny M. Kutka zapytał dlaczego zostało określone 99% a nie 100%?

Skarbnik M. Kachlicka odpowiedziała, że decyzja ta została podjęta podczas obrad sesji, nie było opinii radcy prawnego i radni nie byli pewni, czy mogą przekazać 100% dochodów, dlatego ustalili 99%.

Radny A. Jóźwiak zapytał, kiedy może nastąpić zmiana podjętej uchwały?

Skarbnik M. Kachlicka odpowiedziała, że zmiany można dokonać raz w roku, tak jak w przypadku wszystkich uchwał podatkowych.

Radny M. Kutka dodał, że w roku 2013 uchwała taka nie została podjęta.

Skarbnik M. Kachlicka odpowiedziała, że zgodnie z art. 20a niepodjęta uchwała powoduje, że obowiązuje uchwała podjęta w roku poprzednim.

Radny M. Kutka wyjaśnił, że Radni niemieli możliwości podjęcia takiej uchwały, ponieważ nie została ono przygotowana, a radni nie mogą sami odwołać uchwały.

Burmistrz B. Janus dodał, że w roku 2012 radni mieli taką możliwość, ale uchwały nie podjęli.

Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że radnemu Kutce chodzi o to, że na rok podatkowy 2014 uchwała taka nie została przez pana burmistrza wywołana.

Radny M. Kutka dodał, że właśnie o to chodzi.

Burmistrz B. Janus dodał, że należało taką uchwałę podjąć w roku poprzednim.

Radny M. Kutka dodał, że problemy związane z wydatkowaniem tych środków zaczęły się właśnie w roku 2013. Dodał, że Gmina powinna mieć wgląd w wydatkowane środki, ponieważ są to tak naprawdę środki budżetu gminy a gmina nie wie, co się z nimi tak naprawdę dzieje.

Przewodniczący Komisji dodał, ze należałoby się zastanowić co zrobić, aby mieć wpływ na pieniądze, które otrzymuje „Wełna”.

Dodał, że problem taki może zostać przedstawiony Panu Burmistrzowi, który będzie przygotowywał treść nowej uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, poboru opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Skarbnik M. Kachlicka poinformowała, że oczywiście można wskazać nowego inkasenta, ale wówczas należy powierzyć mu zadania. Dodała, że wówczas środki te nie będą przekazywane na klub sportowy, który sprząta, zbiera śmieci, płaci za prąd, Nadmieniła, że będzie się to wiązało z  zatrudnieniem osoby, która się tym zajmie, co przyczyni się do wzrostu kosztów i nie będzie 100% środków z inkasa przekazywane tej osobie.

Przewodniczący Komisji zapytał o § mówiący o zasadności  prawnej przekazywania inkasa przez Gminę Rogoźno w świetle ustawy o podatkach lokalnych .

Skarbnik M. Kachlicka wyjaśniła, że jest to uchwała Rady Miejskiej, która została przygotowana i uchwalona na podstawie Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

Głos w temacie zabrał również radny R. Szuberski, który poinformował, że analizując szereg dokumentów doszedł do wniosku, że przez cały ubiegły rok środki z inkasa przekazywane były na RKS „Wełna” nieprawnie.

Dodał, że uchwała przygotowana na rok 2013 stosunkiem głosów 7 „za” 7 „przeciw” nie została podjęta, w związku z tym obowiązywała uchwała z dnia 26 października 2011 r.

Dodał, że zgodnie z zapisem uchwały z dnia 26 października 2011 r., który brzmi „…§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2012”.

Nadmienił, że zgodnie z tym zapisem właściwym postepowaniem byłoby podjęcie uchwały w sprawie wysokości przekazywania inkasa, ponieważ jedno nie jest tożsame z drugim.

Poinformował, że niepodjęcie uchwały w roku 2013 jest błędem, w którym Gmina nie może dalej tkwić.

Dodał, że mówi o tym ponieważ jako radnego interesuje go „styk” wydatkowania środków na poziomie Gmina a  RKS „Wełna” a także los tego klubu. Dodał, że będzie trzeba ustalić nowy sposób przekazywania tych środków.

Dodał, że jego zdaniem i nie tylko jego, uchwała podjęta w roku 2011 nie obowiązywała w roku 2013  i należy to porządnie zbadać.

Nadmienił, że nie cieszy się i nie jest zadowolony z tego, że wychwycił taki błąd.

Następnie odczytał opinię zasięgniętą ze strony internetowej http://www.podatki.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/gmina-decyduje-o-czasie-obowiazywania-uchwal-podatkowych.

„Gmina decyduje o czasie obowiązywania uchwał podatkowych.

Okres obowiązywania uchwał podatkowych zależy od woli rady gminy. Podmiot ten decyduje o okresie obowiązywania uchwały przez zamieszczenie w niej odpowiednich przepisów. Dotyczy to zwłaszcza daty końcowej, aczkolwiek także w zakresie momentu wejścia w życie uchwały istnieje w pewnych przypadkach możliwość skorzystania z względnej swobody.

Szczególną uwagę należy zwrócić na zagadnienie końcowego momentu obowiązywania aktu. Może on wprost wynikać z treści uchwały. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku, gdy z jej tytułu (np. "Uchwała w sprawie stawek na 2012 r.") lub treści (np. przepisów końcowych, w których wskazuje się, że wygasa ona z końcem 2012 r.) wynika konkretny rok, na który określono np. stawki, zwolnienia czy zasady realizacji danego świadczenia. W takiej sytuacji co do zasady akt ten przestaje obowiązywać z końcem grudnia danego roku. Jeśli do końca tego okresu rada gminy nie podejmie nowej uchwały, z dniem 1 stycznia roku następnego zaczynają obowiązywać na podstawie art. 20a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - dalej u.p.o.l. stawki z uchwały zeszłorocznej. W konsekwencji zastosowania zasady automatycznego przejścia stawek na rok następny od 1 stycznia roku następnego obowiązują przez cały rok stawki z nieobowiązującej już uchwały. Będą one także obowiązywały w latach kolejnych, chyba że rada gminy podejmie uchwałę na dany rok. ( radny dodał, że do tego momentu wszystko jest w porządku).

Należy podkreślić, że zasada wynikająca z analizowanego przepisu dotyczy wyłącznie stawek podatkowych. Jeśli bowiem w uchwale zostały określone zwolnienia podatkowe, terminy płatności, zasady ustalania podatku czy zarządzenie poboru danego świadczenia w drodze inkasa, elementy te przestają obowiązywać z chwilą wygaśnięcia uchwały. Kwestia ta jest bardzo istotna, gdyż w niektórych gminach funkcjonuje błędne przekonanie, iż na podstawie art. 20a u.p.o.l. przechodzą na rok następny wszystkie elementy określone w uchwale.
Skutkiem powyższego jest sytuacja, w której pomimo automatycznego przejścia stawki na podstawie wskazanego wyżej przepisu dane świadczenie nie może być w ogóle realizowane. Może to mieć miejsce np. w przypadku opłaty targowej, miejscowej, uzdrowiskowej czy od posiadania psów. Obowiązywanie samej stawki bez określenia innych, niezbędnych elementów konstrukcyjnych skutkuje tym, że dane świadczenie nie może być w ogóle realizowane”.

Dodał, że do takiego samego wniosku jak przedstawia opinia przytoczona wyżej doszedł po analizie szeregu innych dokumentów. Nadmienił, że tak jak w innej sprawie Pan Burmistrz zwrócił się z pytaniem do RIO tak i w tym przypadku powinien to uczynić ponieważ, jeśli tkwimy w błędzie, to okazuje się że w ubiegłym roku nieprawnie przekazano ok 100.000 zł i w tym roku również i jest to bardzo poważna sprawa i tak też należy ją potraktować.

Poinformował, że mówi o tym, aby było to realizowane zgodnie z przepisami.

Dodał, że bardzo się ucieszy, jeśli okaże się, że nie miał racji w temacie. Nadmienił, że w innej sytuacji będzie zadowolony tylko z tego, że spowodował, że Gmina nie będzie dalej tkwić w błędzie spowodowanym niewłaściwym przekazywaniem tych środków.

 

Następnie poinformował, że do dnia dzisiejszego nie było sprostowania pierwszej opinii przygotowanej przez radcę prawnego w tej sprawie, a którą przekazał wszystkim radnym Przewodniczący Rady Miejskiej. ( dotyczy zapisu, że Klub Sportowy „Wełna” jest stowarzyszeniem zwykłym).

Następnie radny R. Szuberski przedstawił zaprotokółowaną wypowiedź z dnia 29 maja 2013 r.

( sesja XXXIII Rady Miejskiej w Rogoźnie), w której odniósł się do zapisu radcy prawnego, twierdząc że stowarzyszenie zwykłe nie może prowadzić działalności.

Dodał, że zgodnie z zapisem opinii radcy prawnego ( z dnia 25.03.2013 r.), Gmina nie tylko nie powinna tych środków RKS „Wełna” przekazywać, ale również nie powinna środków tych pobierać.

Treść opinii radcy prawnego stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący Komisji R. Dworzański podziękował radnemu R. Szuberskiemu za przedstawione informacje w temacie.

Radny R. Szuberski zapytał, kiedy zgodnie z zapisem opinii radcy prawnego ( załącznik nr 3 do protokołu), była badana uchwała Rady Miejskiej podjęta w roku 2006.

W związku z wątpliwościami zgłoszonymi przez radnego R. Szuberskiego, radny M. Kutka zaproponował, aby Komisja Rewizyjna wnioskiem formalnym zobligowała  Pana Burmistrza do założenia zapytania do RIO w tej sprawie.

Skarbnik M. Kachlicka odpowiedziała, że radny nie musi jej do tego obligować, sama pismo takie wystosuje.

Radny R. Szuberski zaproponował, aby do pisma tego dołączyć wyciąg z jego wypowiedzi.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański poprosił radnego R. Szuberskiego o przekazanie przedstawionych informacji.

Skarbnik M. Kachlicka wyjaśniła, że wystąpienie z wnioskiem  o interpretację konkretnych przepisów będzie wiązało się z uruchomieniem odpowiednich procedur.

 Następnie zgłoszono wniosek następującej treści:

 

„ W świetle powziętych informacji przedstawionych przez radnego R. Szuberskiego na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 23 stycznia 2014 r., Komisja wnioskuje do Pana Burmistrza o wystąpienie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu  z pismem o wyjaśnienie wątpliwości przedstawionych przez ww. radnego, które w załączeniu przedstawiamy”.

Sumą głosów 4 „za” w obecności 4 członków Komisji wniosek został przyjęty.

 

4.       Prawidłowość – zgodnie ze Statutem Gminy Rogoźno zwoływania sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie i ich wpływ na prawomocność podjętych uchwał w VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie w latach 2010-2014.

 

Przewodniczący Komisji R. Dworzański poinformował, iż z zestawienia obrazującego wysyłkę materiałów na sesje Rady Miejskiej, które przygotowane zostało przez Przewodniczącego Rady wynika, że na czterdzieści sesji Rady Miejskiej:

- 2 razy wysłano materiały po obowiązującym terminie

- 8 razy wysłano materiały w terminie

- 30 razy wysłano materiały przed terminem

Radni po terminie odbierali materiały j.n.

Nr  sesji

1

2

3

4

6

8

9

10

15

16

18

19

31

32

33

35

36

37

40

Ilość radnych

15

15

15

2

15

12

14

15

1

11

15

1

12

2

1

2

1

4

14

 

Na podstawie statutu Gminy Rogoźno, §10.1 Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie w przypadku nie zachowania przepisu §9 ust. 1-3 każdy z radnych może zgłosić na początku obrad wniosek o odroczenie sesji lub wykreślenie określonego punktu.

 

Przewodniczący Komisji R. Dworzański dodał, że z tego co wie, żaden z radnych na żadnej z wymienionych wyżej sesji nie odniósł się do wyżej wspomnianego zapisu.

 

Radny R. Szuberski poinformował, że zjawisko takie miało miejsce podczas 18 sesji.

Cyt. z protokołu nr 18/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie:

Przewodniczący Rady Z. Hinz zapytał czy ze strony Pań i Panów radnych są jakieś uwagi co do porządku obrad?

Radny H. Janus powiedział, za ma uwagę natury formalnej i chce, aby Przewodniczący się do niej ustosunkował. Radny H. Janus powiedział, że ma obawy co do tego czy sesja jest zwołana zgodnie z prawem i czy w konsekwencji uchwały na niej podjęte będą ważne. Powiedział, że zaproszenie na sesję jest z dnia 18 stycznia, które prawdopodobnie zostało wysłane również 18 stycznia, a które radni otrzymali 19 stycznia. Zgodnie z Regulaminem Rady Miejskiej, który uchwalała poprzednia Rada Miejska w 2010 r. Zaproszenie na sesję wręcza się w formie pisemnej najpóźniej na 7 dni przed terminem sesji. Radny H. Janus powiedział, że według niego ten wymóg nie został zachowany i obawia się, że podjęte dzisiaj uchwały będą ważne. Radny H. Janus poprosił Przewodniczącego Rady Z. Hinza o wyjaśnienie w tej sprawie.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że z tego co wie, i takie jest jego zdanie, że termin został zachowany. Dodał również, że może ewentualnie poprosić o wypowiedź panią Sekretarz Iwonę Sip-Michalską. Przewodniczący powiedział, ze z tego co wie to przez ostatnie wysyłane zaproszenia na kolejne sesję termin ten został w ten sposób zachowany i nie wie dlaczego akurat dzisiaj Pana zdaniem termin nie został dochowany. Przewodniczący podkreślił, że jest to jego zdanie i odesłał do wypowiedzi pani Sekretarz, ale przed tym jeszcze udzielił głosu radnemu H. Janusowi.

Radny H. Janus wyjaśnił dlaczego dzisiaj podnosi tę kwestię. Powiedział, że poprostu dopiero dzisiaj radni to zauważyli.

Sekretarz Gminy powiedziała, że pewnie te dni liczą się bez dnia określonego zdarzenia. Dodała, iż termin biegnie od dnia, bez dnia w którym miało miejsce zdarzenie, a ponieważ zdarzenie miało miejsce 18 stycznia więc 19,20,21,2223,24 i 25 jest siedmiodniowy i uważa, że sesja jest ważna.

Radny R. Szuberski powiedział, że pani Sekretarz odpowiedziała na to pytanie tylko cześciowo właściwie. Dodał, że kwestię tę reguluje rozdział 10, art. 57 kodeksu postępowania administracyjnego, który określa terminy zarówno w dniach, tygodniach, jak i w miesiącach. Radny R. szuberski kontynuując swoją wypowiedź stwierdził, że tutaj mamy terminy, które określone sa w dniach, i dla dni reguluje to paragraf 1 który mówi: "Jeżeli poczatkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło". Dalej radny R. Szuberski powiedział, że z reguły w administracji jest tak, że dla osoby która otrzymuje to tym zdarzeniem jest ten dzień, w którym otrzymuje się to pismo, natomiast tutaj możemy oprościć nieco sprawę i jeżeli przyjmiemy, że 18 styczeń to jest ten termin kiedy zostało wysłane, czyli ten termin 18 stycznia nię nie liczy więc licząc od to dopiero dzień dzisiejszy jest dniem siódmym. Radny R. szuberski podkreślił, że jest jednak jedno "ale". Dalej art. 57 precyzuje, że: "upływ ostatniego z wyznacvzonej liczby dni uważa się za koniec terminu." Radny R. Szuberski podkreślił, że w zasadzie koniec tego terminu siedmiodniowego kończy się o północy, zgodnie z cytowanym kodeksem postępowania administracyjnego.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że o tym czy sesja jest prawomocna czy też nie, rozstrzygną stosowne organy. Dodał, że uważa iż termin został zachowany. Podkreślił, że jest to jego prywatne zdanie i że szanuje odmienne zdanie radnych. Przewodniczący ze swej strony obiecał, że materiały na sesję będą wysyłane co najmniej dzień wcześniej, żeby podobny problem się więcej nie pojawił. Podkreślił również, że materiały były i, że pani Paulina czyniła tak dotychczas, a problem zaistniał dopiero w tej chwili. Przewodniczący Rady Z. Hinz zapytał czy są jeszcze jakieś inne uwagi co do porządku obrad.

Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie 15 głosami "za" w obecności 15 radnych”

Radny R. Szuberski dodał, że Przewodniczący Rady Z. Hinz wówczas bez żadnych uwag przystąpił do realizacji programu sesji. Nadmienił, że Pan Przewodniczący Z. Hinz decyzję o dalszej realizacji programu sesji podjął jednoosobowo.

Poinformował, że była wskazana konkretna uwaga, ale prowadzący przystąpił do dalszego prowadzenia sesji.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański dodał, że żaden z radnych nie zgłosił wniosku na początku obrad o odroczenie sesji lub wykreślenie określonego pkt. Nadmienił, że rozumie, że była polemika, że były uwagi, zastrzeżenia. Następnie jeszcze raz odczytał zapis Statutu Gminy Rogoźno, który brzmi: „każdy z radnych może zgłosić na początku obrad wniosek o odroczenie sesji lub wykreślenie określonego punktu”.

Nadmienił, że żaden z radnych nie skorzystał wówczas z uprawnień wynikających z §10.1 Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Radny R. Szuberski odpowiedział, że swobodę taką radni pozostawili  Przewodniczącemu rady, który dyskusję tą uszanował, ale powiedział, że jest to jego prywatne zdanie” .

Dodał, że sytuacje takie cyklicznie się zdarzały.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański poinformował, że wystąpił z prośbą do radcy prawnego o opinię, czy zgodnie ze Statutem Gminy Rogoźno wysyłanie materiałów na sesję z niezachowanym terminem, o którym mowa w § 9 pkt. 1,2 i 3 Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie, stanowiącym załącznik nr 5 do Statutu Gminy Rogoźno ma wpływ na prawomocność podjętych wówczas uchwał.

Odpowiedź była następująca:

„Rada miejska w Rogoźnie ustaliła, w § 9 uchwalonego przez siebie Regulaminu stanowiącego załącznik Nr 5 do Statutu Gminy Rogoźno, z jakim wyprzedzeniem mają być dostarczane radnym zaproszenia i materiały na sesje. Jednakże Rada nie określiła w Regulaminie jakie są prawne konsekwencje nieprzestrzegania terminów dostarczania radnym zaproszeń i materiałów sesyjnych. Przedmiotowa materia nie jest również uregulowana w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( ustawa milczy w tym zakresie). W tej sytuacji wyrażam opinię prawną, ze fakt niezachowania terminu dostarczenia materiałów sesyjnych radnym, sam przez się, nie wpływa ani na prawomocność obrad ( ani nie czyni tych obrad nieprawomocnymi), ani na legalność podejmowanych na sesji uchwał ( nie daje podstaw do podjęcia stosownych działań ze strony organów nadzoru – Wojewody Wielkopolskiego lub Regionalnej izby Obrachunkowej w Poznaniu – w postaci rozstrzygnięć nadzorczych). Moim zdaniem w opisanym powyżej stanie faktycznym każdy z radnych ma możliwość składania ( w początkowej fazie sesji) różnego rodzaju wniosków formalnych, takich jak np. wniosek o przesunięcie terminu obrad sesji na inny dzień lub wniosek o zdjęcie z porządku obrad konkretnej uchwały lub kilku uchwał, w celu umożliwienia radnym lepszego zapoznania się z nimi. To Rada Miejska w Rogoźnie w stosownym głosowaniu rozstrzygnie, czy dany wniosek uwzględnić, czy też nie, a tym samym da wyraz temu, czy naruszenie terminu dostarczenia materiałów sesyjnych ma (miało) dla radnych istotne znaczenie, czy też nie”.

 

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zadał pytanie radnemu Szuberskiemu, czy któryś z radnych zgłosił taki wniosek? Dodał, że nie usprawiedliwia Przewodniczącego, który organizuje i prowadzi, czy mógł z własnej inicjatywy zgłosił taki wniosek.

Radny R. Szuberski odpowiedział, że Przewodniczący z własnej inicjatywy wniosek taki postawił, czyli powiedział, że cyt. „Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że o tym czy sesja jest prawomocna czy też nie, rozstrzygną stosowne organy. Dodał, że uważa iż termin został zachowany”.

Radny R. Szuberski dodał, że odpowiednie organy tego nie rozstrzygnęły.

Powiedział, że jeśli Przewodniczący wiedział o tym , że termin jest zachowany a on nie był zachowany, to rozumowanie to było błędne. Dodał, że do żadnego organu ( Wojewoda, który sprawuje nadzór, WSA lub RIO)

Następnie radny R. Szuberski powiedział, że chciałby również popolemizować nad opinią radcy prawnego, otóż przedmiotowy zakres zwoływania sesji Rady Miejskiej dotyczy dwóch elementów: elementu formalnego i elementu materialnego zwoływania sesji.

Następnie radny R. Szuberski zapoznał członków Komisji Rewizyjnej z pojęciem elementu formalnego zwoływania sesji.

Odnosząc się do wypowiedzi radnego R. Szuberskiego Skarbnik Gminy M. Kachlicka dodała, że wszystkie uchwały na sesję Rady Miejskiej dostarczane są wraz z zaproszeniami na posiedzenia Komisji. Nadmieniła, że sporadycznie zdarza się, że jakaś uchwała dostarczona jest wraz z zaproszeniem na Sesję.

Radny R. Szuberski dodał, że cały czas mówi o elemencie formalnym zwoływania sesji. Nadmienił, że jeśli sesja formalnie została zwołana nieprawidłowo, to wtedy podjęte uchwały są nieprawomocne.

Radny R. Szuberski poinformował, że to ustawodawca określił w swoim Regulaminie, że to Rada określa terminy otrzymywania materiałów na sesje.

Skarbnik Gminy dodała, że strasznie ubolewa nad tym, że na Komisjach dyskusji nad projektami uchwał nie ma żadnej ( oprócz oprawy tematycznej), a trzeba by być Alfą i Omegą i zabierać na sesję ze sobą wór przepisów, żeby radnemu/radnej odpowiedzieć na jej wątpliwości na sesji.

Dodała, że po to są posiedzenia Komisji, aby wspólnie rozwiać zarówno wątpliwości radnych jaki i organu wykonawczego.

W dalszej dyskusji głos zabrał zarówno radny R. Szuberski jak i Sekretarz Gminy I. Sip-Michalska.

Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Komisji poprosił członków Komisji, aby przystąpić  do wypracowania opinii Komisji Rewizyjnej odnośnie omawianego pkt. – „Prawidłowość zgodnie ze Statutem Gminy Rogoźno zwoływania sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie i ich wpływ na prawomocność podjętych uchwał w VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie w latach 2010-2014”.

Radny A. Jóźwiak powiedział, że w związku z tym, że żaden radny nie skorzystał z możliwości odroczenia obrad i złożenia w związku z tym wniosku formalnego, należy radnym przedstawić opinię w takiej formie, jaką przygotował Przewodniczący Komisji R. Dworzański.

Przewodniczący Komisji jeszcze raz przedstawił członkom Komisji podsumowanie zestawienia obrazującego terminy wysyłki materiałów.

Podsumowanie zostało przyjęte jednogłośnie 4 głosami „za” w obecności 4 członków Komisji.

 

5.       Rozpatrzenie pism mieszkańca Rogoźna, Pana Z. Łukaszyka kierowanych na adres Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

Przewodniczący Komisji R. Dworzański w kontekście skierowanych pism, zwrócił się z pytaniem do Pani Sekretarz, czy Rada Miejska ma prawo wstrzymać przetarg?

Ponieważ jego zdaniem Rada mogłaby wycofać się z Uchwały upoważniającej Burmistrza do przeprowadzenia przetargu.

Poinformował, że w kolejnym piśmie mieszkaniec prosi o dokonanie wpisu do KW.

R. Dworzański poinformował, że jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwrócił się do Pana Z. Ł. z prośbą o przedstawienie dokumentacji, z której będzie wynikać słuszność przedstawionych sytuacji, oraz o przedstawienie wniosku bądź odpisu, który potwierdziłby, że wystąpił do  Sądu o rozstrzygnięcie własności.

Następnie Przewodniczący Komisji R. Dworzański poinformował, że zdaniem radcy prawnego nie należałoby w tej sprawie podejmować żadnej uchwały Rady Miejskiej, tylko przedstawić na najbliższej sesji Rady Miejskiej stanowisko KR w sprawie.

 

Sprawozdanie z realizacji tematu: „Analiza pism p. Zbigniewa Łukaszyka do Rady Miejskiej” zleconego przez Radę Miejską Komisji Rewizyjnej przedstawiało się następująco:

 

„Do Rady Miejskiej dnia 4 listopada 2013 r. wpłynęło pismo p. Zbigniewa Łukaszyka w sprawie odwołania przez Gminę Rogoźno przetargu na sprzedaż działki nr 529 o pow. 12,46 ha (…) do czasu wyjaśnienia sprawy własności przez Sąd zgodnie z Postanowieniem – sygn. Akt II SA/PO600/13.

Rada Miejska uchwałą Nr XXXIX/281/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. zobowiązała Komisję Rewizyjną do rozpatrzenia pism mieszkańca Rogoźna, które wpłynęły na adres Rady Miejskiej w Rogoźnie dnia 4.11.2013 r. oraz 18.11.2013 r.

Analizując dokumentację dostarczoną przez Wydział Gospodarki Nieruchomości, Rolnictwa i Ochrony Środowiska tut. Urzędu oraz informację przygotowaną na prośbę Komisji Rewizyjnej przez burmistrza (pismo z dnia 9.12.2013 znak GN.6845.4.2012) należy stwierdzić co następuje:

 

  1. Postanowienie - sygn. Akt II SA/PO600/13, na które powołuje się p. Zbigniew Łukaszyk mówi o odrzuceniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu skargi p. Zbigniewa Łukaszyka zauważając, iż zgodnie z art. 58 &1 pkt 1 ustawy z dnia 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Sąd Administracyjny odrzuca skargę, jeśli sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego. W związku z czy Wojewódzki Sąd Administracyjny nie jest właściwy do rozpoznawania spraw z powództwa o ochronę prawa własności, czy ustalenia nabycia prawa własności.  Sprawy takie podlegają rozpoznaniu przez sądy powszechne. Nadto Sąd zwraca uwagę, że w sytuacji, gdy w sprawie miało miejsce wywłaszczenie nieruchomości i skarżący domaga się jej zwrotu, to w pierwszej kolejności winien zwrócić się do Gminy z wnioskiem o zwrot wywłaszczonej nieruchomości i rozpatrzenie sprawy przed organami administracji, a dopiero później, po wyczerpaniu toku instancji, wystąpić do sądu administracyjnego.

Z przedstawionej dokumentacji wynika, iż p. Zbigniew Łukaszyk wystąpił do burmistrza pismami z dnia 02.04.2012 oraz 27.04.2012 z roszczeniami w odniesieniu do prawa własności działki nr 529, położonej w Gościejewie. Na w/w pisma odpowiedział burmistrz pismem z dnia 7.05.2012 r. znak GN-6845.4.2012 informując, iż przysługujące Gminie Rogoźno prawo własności działki nr 529 zapisane jest w księdze wieczystej KW nr PO10/00029136/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Obornikach. Prawo własności w/w nieruchomości gmina nabyła na podstawie art. 7 ustawy z 10.05.1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

W konkluzji burmistrz stwierdził, iż „… Mając na względzie powyższe ustalenia należy uznać, że zgłoszone przez Pana roszczenia nie posiadają żadnego uzasadnienia… (koniec cyt)”. I dalej „… W związku z powyższym z pełnym przekonaniem informuję, iż przedstawione przez Pana argumenty oraz pozostałe treści zawarte w przesłanych pismach nie przedstawiają wartości dowodowej, a sformułowane twierdzenia są całkowicie chybione … (koniec cyt.)”.

Na kolejne pisma p. Zbigniewa Łukaszyka z dnia 14.10.2013 i 6.11.2013 burmistrz odpisał dnia 14.11.2013 informując, iż kwestie związane z prawem własności przysługującym Gminie Rogoźno w stosunku do działki nr 529 położonej w Gościejewie zostały szczegółowo omówione w piśmie z dnia 7.05.2012.

  1. Przysługujące Gminie Rogoźno prawo własności działki nr 529 zapisane jest w księdze wieczystej KW nr PO10/00029136/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Obornikach i zostało nabyte 27.05.1990 r.
  2. Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 17.06.2013 znak SN-VI.7532.1.37.2013.12 wydał decyzję stwierdzającą nabycie przez Gminę Rogoźno, z mocy prawa, nieodpłatnie, z dniem 27.05.1990 r. własność nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów

Jednostka organizacyjna Rogoźno – Obszar Wiejski

Obręb Gościejewo

Arkusz mapy 5

Działka nr 529 o pow. 12,4600 ha

Zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO10/00029136/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Szamotułach, X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Obornikach

W odpowiedzi na wspomniane wyżej pismo Komisji Rewizyjnej w sprawie odstąpienia od przetargu burmistrz stwierdza, iż „… w związku z powyższym, w świetle przeprowadzonych analiz, nie znajduję żadnego uzasadnienia do realizacji postulatów zgłaszanych przez pana Zbigniewa Łukaszyka … (koniec cyt.)”

Ponadto Komisja Rewizyjna pismem z dnia 23.12.2013 r. zwróciła się do pana Zbigniewa Łukaszyka z prośbą o dostarczenie do Biura Rady kserokopii pisma skierowanego do sądu administracyjnego, w sprawie zwrotu spornej działki o nr ewid.  529, o której mówi WSA w postanowieniu -  Sygn. akt. II SA/Po 600/13,oraz innych dokumentów potwierdzające własność ww. działki.

W odpowiedzi  p. Zbigniew Łukaszyk pismem z dnia 7.01.2014 r. informuje Radę Miejska i Komisję Rewizyjną w przedmiotowej sprawie iż „… Naruszano własność prywatną. Zadaniem i obowiązkiem Gminy Rogoźno jest oddanie wywłaszczonej nieruchomości spadkobiercy, rolnikowi, właścicielowi Łukaszyk Zbigniew.  Zwracam się z wnioskiem do Komisji rewizyjnej o wpisanie w KW PO10/00029136/4 właściciel Łukaszyk Zbigniew działki nr 529 o pow. 12,46 ha ziemi położonej w Gościejewie (koniec cyt…)”.

Tym samym Komisja Rewizyjna nie uzyskała odpowiedzi, czy, zgodnie z informacja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (z Postanowienia -. Akt II SA/PO600/13), p. Zbigniew Łukaszyk wystąpił do sądu powszechnego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu.

Reasumując Komisja Rewizyjna stwierdza, co następuje:

  1. Komisja Rewizyjna nie widzi podstaw uchylenia uchwały z dnia 18 maja 2011  nr X/6/2011 upoważniającej burmistrza Rogoźna do dokonania sprzedaży działki nr 529

Za takim wnioskiem głosowało 4  ,przeciw 0  , wstrzymało się 0.

  1. Komisja Rewizyjna nie ma ani podstaw, ani kompetencji do dokonywania wpisów w księdze wieczystej o co wnioskuje p. Zbigniew Łukaszyk w piśmie z dnia 7.01.2014 r”.

 

 

6.       Sprawy bieżące.

Nie było.

7.       Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Protokół został przyjęty 3 głosami „za” przy jednym głosie „wstrzymującym” w obecności 4 członków Komisji.

 

 

8.       Wolne głosy i wnioski.

W związku z obszernym planem pracy Komisji Rewizyjnej zaplanowanym na miesiąc marzec, przystąpiono do rozplanowania podziału pracy pomiędzy członków Komisji.

 

9.       Zakończenie

Posiedzenie zakończono o godz. 16:30

Protokół sporządziła:

Marika Markiewicz

Rogoźno, dnia 11 lutego 2014 r.

 

 

drukuj pobierz pdf