Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: Protokół nr 35/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 07 listopada w sali nr 20 UM w Rogoźnie

Protokół nr 35/2013

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 7 listopada 2013 r. w sali nr 20 UM w Rogoźnie, ul. Nowa 2.

 

Temat posiedzenia:

1.       Ustalenie toku prac nad rozpatrzeniem skargi na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Rewizyjnej zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ponadto w posiedzeniu Komisji udział wzięli: Burmistrz Rogoźna B. Janus, Sekretarz Gminy – I. Sip-Michalska,  Żaneta Brudziana – pracownik socjalny GOPS oraz Kierownik GOPS Ewelina Kowalska.

Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.   

 

Przystąpiono do omawiania tematu posiedzenia.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański poinformował, że pismem z dnia 17 października br. Wojewoda Wielkopolski skierował na adres Rady Miejskiej w Rogoźnie skargę mieszkańca Rogoźna na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogoźnie, celem rozpatrzenia przez kompetentny organ.

Decyzją Rady Miejskiej rozpatrzeniem skargi zajmuje się Komisja Rewizyjna.

Przewodniczący poinformował, że uwagi na dane szczególnie chronione zawarte w ww. skardze należy rozpatrzyć ją z szczególna ostrożnością i tajemnicą.

Przewodniczący Komisji odczytał art. 50 Ustawy o ochronie tajemnicy, który brzmi:

1.       Osoby wykonujące czynności wynikające z niniejszej ustawy są obowiązane do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym powezmą wiadomość w związku z wykonywaniem tych czynności, stosownie do odrębnych przepisów, a nadto z zachowaniem przepisów niniejszego rozdziału.

Następnie Przewodniczący Komisji R. Dworzański odczytał treść skierowanej skargi. Poinformował, że celem posiedzenia jest ustalenie, czy pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej mieli prawo wystąpić do Sądu o skierowanie skarżących na leczenie psychiatryczne.

Nadmienił, że w złożonej skardze zarzuca się pracownikom GOPS w Rogoźnie złamanie przepisów zawartych w KPA atr. 10§1 oraz 73§1 a także przepisów zawartych w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego art. 29.3 oraz art.53.

Przewodniczący Komisji odczytał treść wymienionych artykułów i poprosił przedstawicieli GOPS o wyjaśnienie na podstawie jakiej wiedzy zwrócili się do Sądu o skierowanie skarżących na leczenie psychiatryczne.

Poprosił o przedstawienie toku wydarzeń.

Informację przedstawiła Ż. Brudziana pracownik socjalny GOPS, która poinformowała że początek sprawy miał miejsce w październiku 2012 roku.

Następnie zapoznała członków Komisji z dokumentacją, odczytując kolejno treści składanych i otrzymywanych pism w sprawie.

Burmistrz B. Janus odnośnie przedstawionego w dokumentacji orzeczenia lekarskiego zapytał, czy Lekarz Psychiatra orzekł, że skarżący musza podać się leczeniu psychiatrycznemu, czy leczeniu psychiatrycznemu szpitalnemu?

Pracownik socjalny poinformował, że w orzeczeniu napisano  „leczenie jest konieczne”.

Po zapoznaniu członków Komisji z zebranymi materiałami Kierownik GOPS poinformowała, że na dzień dzisiejszy sprawa toczy się w sądzie, ponieważ nie wydał on jeszcze postanowienia w sprawie.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański przytoczył art. 8 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, który brzmi:

Jednostki organizacyjne i inne podmioty działające na podstawie ustawy o pomocy społecznej, zwane dalej „organami do spraw pomocy społecznej”, w porozumieniu z podmiotami leczniczymi udzielającymi świadczenia zdrowotne w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej organizują na obszarze swojego działania oparcie społeczne dla osób, które z powodu choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego mają poważne trudności w życiu codziennym, zwłaszcza w kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem, w zakresie edukacji, zatrudnienia oraz w sprawach bytowych.”

Oparcie społeczne polega w szczególności na:
1) podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego, aktywnego życia,
2) organizowaniu w środowisku społecznym pomocy ze strony rodziny, innych osób, grup, organizacji społecznych i instytucji,
3) udzielaniu pomocy finansowej, rzeczowej oraz innych świadczeń na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.

W kontekście przytoczonych art. poprosił o poinformowanie na jakiej podstawie lub z jakiego upoważnienia umocowanego art.  GOPS wystąpił z takim wnioskiem. Nadmienił, że GOPS nie jest wymieniony w ustawie o pomocy społecznej  jako organ kompetentny, który może z takim wnioskiem wystąpić.

Kierownik GOPS wyjaśnił, że jeśli zachodziło prawdopodobieństwo zagrożenia życia zarówno ze strony skarżących jaki i sąsiadów ujętych w skardze i nie było współpracy pomiędzy pracownikiem socjalnym a skarżącymi więc  było to podstawą do tego, że GOPS wystąpił z takim wnioskiem do Sądu.

Przewodniczący Komisji poprosił o wskazanie art. który mówi o tym, że GOPS jest upoważniony do tego, żeby występować z wnioskiem o skierowanie na leczenie psychiatryczne.

Pracownik socjalny poinformował, że w pierwszym piśmie skierowanym do sądu GOPS poprosił o wgląd w sytuację rodzinną skarżących.

Ż. Brudziana wyjaśniła, że w sytuacjach kryzysowych, sytuacjach trudnych podopiecznych GOPS , pracownik socjalny zwraca się do Sądu z prośba o wgląd w sytuację rodzinną  danych osób.

Przewodniczący Komisji dodał, że jedynym uprawnionym organem do umieszczenia osoby chorej w zakładzie psychiatrycznym bez jej zgody jest Sąd, który dokonuje tego po zasięgnięciu opinii lekarza Psychiatry.

Przewodniczący Komisji ponowił swoje pytanie, co było podstawą do tego, że GOPS wystąpił z takim wnioskiem do sądu?

Kierownik GOPS poinformowała, że kierując takie pismo do Sądu, miała na myśli dobro zarówno skarżących jak i również dobro sąsiadów wymienionych ww. skardze.

Radny A. Jóźwiak dodał, że GOPS w skierowanym piśmie do Sądu poprosił o wgląd w sytuację rodzinną skarżących a nie o umieszczenie  tych państwa w Zakładzie Psychiatrycznym.

Radny A. Jóźwiak poprosił o wyjaśnienie czym jest wgląd w sytuację rodzinną.

Kierownik GOPS wyjaśniła, że pisma takie kieruje się w przypadku gdy np.: rodzice dzieci nadużywają alkohol, a rodzina taka nie ma ustanowionego kuratora.

Radny A. Jóźwiak dodał, że zgodnie z wypowiedzią wniosek ten został złożony na skutek uwag i zgłoszeń sąsiadów. Dodał, że jest to potwierdzone interwencjami policji co dało podstawę do złożenia wniosku do Sądu.

Nadmienił, że w przypadku gdyby wydarzyło się coś złego, pretensje byłyby do służb, które są do rozwiązywania takich problemów powołane. Dodał, że to Sąd wskazywał kolejne działania, których GOPS musiał się podjąć.

 

W dalszej części posiedzenia analizowano treści kierowanych pism w sprawie.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej podtrzymywała swoje stanowisko w sprawie twierdząc, że podejmując takie czynności i działania GOPS kierował się dobrem osób, o których mowa w skierowanej skardze.

Dodawała, że zadaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest reagowanie w każdej zgłaszanej sprawie.

 

 

drukuj pobierz pdf