Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: PROTOKÓŁ nr LVI/2018 z LVI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 31 stycznia 2018 r. o godz.16.00 w Sali RCK

PROTOKÓŁ nr LVI/2018

z LVI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 31 stycznia 2018 r. o godz.16.00

 

z LVI Sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w 31 stycznia 2018 r. o godz. 16.00 w Sali RCK, ul. Wojska Polskiego 4 w Rogoźnie Sesja zwołana została przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Henryka Janusa.

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Henryk Janus, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom. Po powitaniu Pań i Panów Radnych, Pana Burmistrza, Pani Z-cy Burmistrza, Pani Skarbnik, gości przystąpiono do realizacji porządku obrad.  Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w Sesji bierze udział 15 radnych.  Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności radnych z sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności gości z sesji stanowi załącznik nr2 do niniejszego protokołu. Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady P. Wojciechowskiego.

 

II Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LIV i LV nadzwyczajnej sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.
 4. Pytania do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz pytania Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego do Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie i Burmistrza Rogoźna.
 5. Informacja o zimowym utrzymaniu dróg.
 6. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  1. zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2018,
  2. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego,
  3. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miejscowości Rożnowice,
  4. wyrażenie zgody na sprzedaż działek 200/7 i 2200/8 położonych w Rogoźnie przy ul. Boguniewskiej w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego,
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 8. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zakończenie.

 

Ad. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, po wprowadzeniu w pkt 6 uchwał w sprawie:

 • uchwalenia regulaminu korzystania z pumptracku.
 • zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2018
 • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2037,

 

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z LII i LIII nadzwyczajnej sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Protokół z sesji LIV i LV zostały przyjęte jednogłośnie.

 

Ad. 4 Pytania do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz pytania Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego do Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie i Burmistrza Rogoźna.

Brak

 

Ad. 5 Informacja o zimowym utrzymaniu dróg.

Jako pierwszy swoją informacje przedstawił pan kierownik Paweł Andrzejczak. W odpowiedzi na pismo z dnia 15.01.2018 r. znak: BR.0002.56.2018 w sprawie sporządzenia informacji o aktualnej sytuacji w zakresie zimowego utrzymania dróg, informuję co następuje: Na prowadzenie zimowego utrzymania dróg, ulic, placów i chodników zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe, które zamawiający zmuszony był unieważnić, ponieważ najkorzystniejsza oferta zawierała kwotę, przekraczającą kwotę przeznaczoną na ten cel w budżecie Gminy. W związku z wystąpieniem, w okresie trwania postępowania na drogach zjawiska zamrozu wywołującego powstawanie śliskości na niektórych odcinkach dróg o nawierzchni ulepszonej, likwidację powstałego zjawiska zlecono firmie ANMAK z Rogoźna, która w postępowaniu nie uczestniczyła. Za wykonaną usługę, firma wystawiła fakturę na kwotę 874,80 zł. Po unieważnieniu postępowania, prowadzenie zimowego utrzymania zlecono firmie BIMEX SP. z o.o. S.K. z Rogoźna, której oferta była najkorzystniejsza, a która za działania w zakresie likwidacji śliskości podejmowane na drogach i chodnikach w dniach 30 grudnia 2017 roku oraz 11 i 12 stycznia br. wystawiła fakturę na kwotę 23 419,82 zł. Likwidacją skutków zimy na niektórych ciągach dla pieszych zajmuje się również Centrum Integracji Społecznej. Za dotychczasowe działania prowadzone przez CIS faktura zostanie złożona na koniec miesiąca stycznia. W mijającym tygodniu, w związku opadami śniegu prowadzone były działania w zakresie usuwania śniegu oraz likwidacji śliskości. Informacja przedstawiona przez pana dyrektora z ZDP w Obornikach z siedziba w Rogoźnie, była następująca: Organizacja zimowego utrzymania dróg jest przygotowana zgodnie z Zarządzeniem nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.10.1994 w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2010 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 15.10.2010. W październiku 2017 r. projekt został opracowany i rozesłany, a 18 grudnia 2017 przyjęty przez Powiatową Komisję Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Drogi główne i wyznaczone odcinki dróg pełniących funkcję dróg zbiorczych są utrzymywane wg. IV standardu pozostałe drogi zbiorcze i wyznaczone odcinki dróg pełniących funkcje lokalnych są utrzymywane wg. V standardu, pozostałe odcinki dróg lokalnych wg. VI standardu. Odcinki dróg zbiorczych i lokalnych o nawierzchni gruntowej (około 60 km) nie są objęte planem zimowego utrzymania i będą utrzymywane w VII standardzie. W 2017 roku akcja zimowa była prowadzona wzorem lat ubiegłych przy wykorzystaniu 9 pługów odśnieżnych i 5 piaskarek. Do usuwania zasp dysponowaliśmy 8 jednostkami ciężkiego sprzętu oraz jednym - własnym pługiem wirnikowym. Na akcję zimową zaplanowano środki na poziomie 300 tys.zł, a na placach w Rogoźnie i Obornikach na dzień 1.01.2017 było zgromadzone 890 ton mieszaniny (średnia wieloletnia to zużycie około 1100 ton). Podobnie jak w latach ubiegłych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Obornikach nie ma całodobowych dyżurów, a ewentualne uwagi można zgłaszać w godzinach pracy ZDP tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 pod numerem telefonu 67 261 93 07, Firmy realizujące w formie zleconej zadania w zakresie zimowego utrzymania nie pobierają opłat za gotowość, a zgodnie z zawartymi umowami są zobowiązane przystąpić do działania w terminie od 45 do 55 min. W ramach wydatków bieżących - na utrzymanie zimowe w 2017 roku wydatkowano kwotę 319 236,26 zł (bez kosztów własnych), a na drogi Powiatu Obornickiego wysypano 1 186 ton mieszaniny. W bieżącym 2018 rok na utrzymanie zimowe zaplanowano koszty w wysokości 325 000,00 zł. Stan zapasów na 1.01.2018 wynosił 1 205,48 tony. Statystyka kosztów zimowego utrzymania (w zł) oraz ilość zużytej mieszaniny (w tonach) do posypywania w latach ubiegłych kształtowały się następująco:

2017
319 236,26
1186
Zapas: 1 205
2016
279 212,62
1 587
 
2015
149 546,60
667
 
2014
203 289,07
830
 
2013
379 725,92
1 319
 
2012
204 196,02
1188
 
2011
441 011,13
820
 
2010
718 816,12
1894
 
2009
262 035,85
1843
 
2008
85 265,20
849
 
2007
157 924,68
1068
 
ŚREDNIO
266 688
1104
 

 

Pan radny Adam Nadolny podziękował panu dyrektorowi za perfekcyjne obcięcie suchych gałęzi na terenie Parkowa i okolic. Pani radna Ewa Wysocka zapytała pana dyrektora, kiedy będą wycięte gałęzie na trasie z Rogoźna do Studzieńca? Pan dyrektora Jeran odpowiedział, że będzie się to odbywało sukcesywnie według zaplanowanego harmonogramu, jednak dodał, że drzewo o którym mówi radna nie ma pozwolenia na wycięcie. Radna Wysocka wyjaśniła, że chodzi o drzewa, które maja pozwolenia. Pan dyrektor odpowiedział, że sprawdzi sprawę. Pan radny Paweł Wojciechowski odczytał pismo informacyjne z GDDKiA. „W odpowiedzi na pismo nr BR.0002.56.2018 z dnia 15 stycznia 2018 r. Oddział GDDKiA w Poznaniu przesyła informacje na temat zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Rogoźno W sezonie zimowym 2017/2018 prace zimowego utrzymania na drogach krajowych prowadzone są wg standardów wprowadzonych Zarządzeniem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych I Autostrad nr 32 z dnia 21 września 2017 r. w sprawie standardów zimowego utrzymania dróg krajowych dla których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Droga Dk nr 11 utrzymywana jest w II standardzie zimowego utrzymania dróg. II STANDARD. Jezdnia jest odśnieżana a śliskość zimowa likwidowana na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi. Po ustaniu opadów na jezdni: śnieg luźny może zalegać do 4 godz., błoto pośniegowe może występować do 6 godz, może zalegać warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu do 6 godz. Na terenie Gminy Rogoźno DK 11 obsługiwana jest przez jedną siarkę na odcinku Oborniki - Budzyń. W okresie od listopada 2017 do chwili obecnej zużyto - 382 tony soli oraz 6 razy użyto sprzętu do odśnieżania drogi. W przypadku pogorszenia się warunków atmosferycznych a tym samym drogowych Oddział w Poznaniu podstawi drugą solarkę i zwiększy ilość sprzętu do usuwania zaśnieżenia drogi z godnie z zapotrzebowaniem.” Pan radny Maciej Kutka przedstawił informację przesłaną przez WZDW w Poznaniu: „W nawiązaniu do Państwa pisma sygn. BR.0002.56.2018 z dnia 15.01.2018r. informuję, że nie było możliwości na przekazanie Państwu informacji o „aktualnej sytuacji w zakresie ZUD" w oczekiwanym przez Państwa terminie, z uwagi na: zbyt późne przesłanie nam przedmiotowego pisma; brak możliwości merytorycznego odniesienia się do wniosku z uwagi na brak sprecyzowanych zagadnień dotyczących ZUD. Informujemy, że prace ZUD na terenie WZDW (w tym DW 241) przebiegają zgodnie z ustalonym Planem ZUD WZDW. Jednocześnie wyrażamy gotowość udzielenia Państwu wszelkich możliwych informacji publicznych w temacie ZUD, po określeniu ich zakresu i w terminie umożliwiającym rozpoznanie sprawy.” Pan radny Zbigniew Chudzicki powiedział, że bardzo się cieszy z faktu, iż spadł śnieg ponieważ większość dróg stała się przejezdna np. ul. Południowa. Pan burmistrz odniósł się do stwierdzenia radnego słowami, iż stan dróg spowodowany jest sytuacja pogodową, drogi są rozmyte i rozwiązywanie tych problemów jest doraźne. Musiałoby być sporo środków w budżecie by sprostać życzeniom mieszkańców. Pan burmistrz Szuberski dodał, że ul. Seminarialna zostanie wyrównana i podobnie z ul. Długą, gorzej jednak z ul. Południowa ponieważ tam musi zostać najpierw osuszony grunt.

 

Ad. 6 Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

 1. zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2018, uchwałę przedstawił pan kierownik Roman Piątkowski, uchwała została przyjęta jednogłośnie ( w obecności 13 radnych),
 2. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, uchwałę przedstawił pan kierownik Roman Piątkowski, uchwała została przyjęta jednogłośnie ( w obecności 13 radnych),
 3. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miejscowości Rożnowice, uchwałę przedstawił pan kierownik Roman Piątkowski, uchwała została przyjęta jednogłośnie ( w obecności 13 radnych),
 4. wyrażenie zgody na sprzedaż działek 200/7 i 2200/8 położonych w Rogoźnie przy ul. Boguniewskiej w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego, uchwałę przedstawił pan kierownik Roman Piątkowski, uchwała została przyjęta jednogłośnie ( w obecności 13 radnych),
 5. uchwalenia regulaminu korzystania z pumptracku, uchwale przedstawił pan kierownik Paweł Andrzejczak, uchwała została przyjęta jednogłośnie,
 6. zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2018, uchwałę wraz z autopoprawką nr 1 przedstawiła pani skarbnik Maria Kachlicka. Pan radny Jarosław Łatka zapytał, co zostanie zrobione zamiast całej ulicy Długiej, jakie to będą odcinki? Pan burmistrz Roman Szuberski powiedział, że będą to dwa odcinki asfaltowe, przetarg na to zadanie zostanie ogłoszone w drugiej połowie lutego, koszt tego zadania to ok 1 mln zł, natomiast szczegóły zostaną podane za dwa tygodnie, ponieważ jest to związane z odprowadzeniem wód opadowych. Radny dopytał, co w przypadku braku środków? Pan burmistrz zwrócił uwagę radnemu, że nieuważnie słucha, ponieważ w informacji sprzed chwili kwoty zostały podane, jednak burmistrz powtórzył, że w budżecie jest 4 mln, a odcinki te będą w kwocie 1 mln zł. Pan radny Zbigniew Chudzicki powiedział, że w zeszłym budżecie było na ten cel ponad 3 mln zł w jeszcze poprzednim też i zapytał, czy istnieje cień szansy na wykonanie całości inwestycji i czy starczy środków na lokale socjalne? Pan Roman Szuberski przekazał radnemu, że na lokale jest 45% dofinansowania i ta inwestycja będzie zrealizowana, natomiast na ulice jest 4 mln zł, na dwa odcinki asfaltowe będzie przeznaczona kwota ok. 1 mln zł. Obecnie trwają jeszcze starania o pozyskanie innych środków zewnętrznych, ale działania prowadzone przez gminę musza być spójne z projektem, żeby można było w każdej chwili kontynuować prace. Pan radny Krzysztof Nikodem podsumował, że jak odbywało się głosowanie za kredytem, to było powiedziane że jeżeli nie będzie dofinansowania, to ta droga nie będzie w ogóle robiona, a teraz się okazuje, że są remontowane dwa odcinki. Pan Szuberski powiedział radnemu, że położenie dywanika i wykonanie odwodnienia powinno rozwiązać problem tej drogi. Radny Jarosław Łatka zapytał pana burmistrza, czy może obiecać, że te dwa odcinki powstaną? Pan burmistrz Roman Szuberski odpowiedział, że jeżeli rada tak zdecyduje. Pan radny Krzysztof Ostrowski zapytał, czy 1 mln zł wystarczy na te dwa odcinki i chciał usłyszeć odpowiedx na pytanie gdzie będzie odwodnienie? Pan burmistrz powiedział, że spadek musi być w kierunku ulicy Wojska Polskiego i będzie to rozwiązanie doraźne, natomiast pan burmistrz zaznaczył, że kwota 1 mln zł jest wyliczona wg specjalistów i wystarczy. Pan radny Ostrowski powiedział, że chodzi mu o odcinek od targowiska. Pan burmistrz wytłumaczył, że woda będzie odprowadzona doraźnie do rowu , który jest obok działek. Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie ( 14 na 14 obecnych w danej chwili). Uchwała została przyjęta 12 głosami „za” i 3 głosami „wstrzymującymi się”.
 7. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2037, uchwałę wraz z autopoprawką nr 1 przedstawiła pani skarbnik Maria Kachlicka. Autopoprawka została przyjęta 13 głosami „za”, przy 2 „wstrzymujących się”, natomiast całość uchwały 13 „głosami za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”.

 

Ad. 7 Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Informacja  Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie  o udziale w spotkaniach i działaniach podejmowanych w okresie od 28  grudnia 2017 roku do 31 stycznia 2018 roku.

 • 29.12.17.  – Uroczystość 99 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego – Pl. Powstańców Wielkopolskich i Cmentarz Parafialny w Rogoźnie
  • Spotkanie Opłatkowe zorganizowane przez Sołectwo Pruśce
  • Spotkanie  Opłatkowe zorganizowane przez OSP Rogoźno   
 • 11.01.18.  – Posiedzenie Rady Sołeckiej Sołectwa Karolewo
 • 16.01.18. – Posiedzenie Rady Sołeckiej Sołectwa Gościejewo
 • 29.01.18. – Posiedzenie KGFiR Rady Miejskiej   

Do informacji Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym .

 W zastępstwie Przewodniczącego RM - Paweł Wojciechowski

 • 26.01.2018r - Spotkanie noworoczne organizowane przez Burmistrza Obornik
 • 30.01.2018r - Sesja Rady Powiatu Obornickiego

 W zastępstwie Przewodniczącego RM – Maciej Kutka

 • 05.01.2018 – prowadzenie sesji nadzwyczajnej
 • 28.01.2018 – 55 lecie „Koła Wędkarskiego”

 Dnia 22 stycznia 2018 roku w sali nr 20 Urzędu Miejskiego odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w składzie:

 • Katarzyna Erenc- Szpek - przewodnicząca
 • Bartosz Perlicjan - wiceprzewodniczący
 • Longina Kolanowska - członek komisji
 • Ewa Wysocka - członek komisji
 • Roman Kinach. - członek komisji

Omówiony został  temat:Ocena funkcjonowania i organizacji targowiska miejskiego (kontrola poboru inkaso za opłatę targową i rezerwację na targowisku miejskim). Po przeanalizowaniu dokumentacji (obroty na kontach analitycznych) oraz wysłuchaniu zaproszonych gości: Burmistrza Rogoźna - Romana Szuberskiego , Zastępcy Burmistrza – Renatę Tomaszewską, Skarbnika Urzędu Gminy- Marii Kachlickiej - , Kierownika wydziału rozwoju gospodarczego i promocji – Pawła Andrzejczaka i Małgorzaty Jamróz Komisja Rewizyjna stwierdziła, że dochody związane z poborem inkaso za opłacenie targowiska wyniosły 60.032,00 zł, a za opłaty rezerwacyjne 9.430,00 zł. Wydatki z utrzymaniem targowiska wyniosły 25.566.68 zł oraz koszty osobowe ok 30.000,00 zł. W stosunku do roku 2016 odnotowano spadek z tytułu wymienionych opłat spowodowany mniejszą ilością sprzedawców.

 

WNIOSKI

Komisja Rewizyjna wskazała, że zasadne byłoby zwiększenie stawki targowej podczas imprez (np. jarmark bożonarodzeniowy, festyn rodzinny). Stawka w piątki wynosi 20 zł, a podczas zwiększonego ruchu sprzedawców i kupujących wynosi 5,00 zł. Ostatnie posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbyło 25 stycznia 2018 roku wRogozińskim Centrum Kultury. W posiedzeniu uczestniczyli: Burmistrz Roman Szuberski, Zastępca Burmistrza Renata Tomaszewska, Skarbnik Maria Kachlicka, Sekretarz Marek Jagoda, Kierownik Wydziały Paweł Andrzejczak oraz Dyrektor RCK Marcin Matuszewski, Zastepca Dyrektora Angelika Pilarska, Kierownik Biblioteki Barbara Kaniewska. Komisja obradowała w pełnym składzie.  Tematem posiedzania było zapoznanie się z działalnością Rogozińskiego Centrum Kultury. Zagadnienie omówił Dyrektor Marcin Matuszewski. Ponadto głos zabrały: Barbara Kaniewska i Angelika Pilarska, które omówiły działalność Biblioteki Miejskiej oraz Muzeum Regionalnego. Podczas posiedzenia zaopiniowano także projekty uchwał na dzisiejszą sesję Rady Miejskiej. Komisja jednogłośnie przyjęła opinię dotyczącą przydziału środków na ochronę i konserwację obiektów zabytkowych w proporcji: 90tyś. Parafia p.w. św. Stanisława w Pruścach, 10tyś. Parafia pw. NMP Królowej Świata w Parkowie.

Komisja Gospodarki, Finansów i Rolnictwa obradowała w dniu 29 stycznia 2018 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie. W pracach komisji udział wzięli: Pani zastępca burmistrza Renata Tomaszewska, Pani skarbnik Maria Kachlicka, Pan kierownik Roman Piątkowski , Pan kierownik Paweł Andrzejczak , radni członkowie komisji oraz protokolantka Pani Anna Mazur. Tematem przewodnim posiedzenia była realizacja usług w zakresie oświetlenia dróg i miejsc publicznych oraz konserwacja urządzeń elektrycznych na terenie gminy Rogoźno.Następnie omówiono projekty uchwał i materiały na dzisiejszą sesje Rady Miejskiej. Komisja wydała dwie opinie. Pierwsza z nich dotyczyła listy osób oczekujących na przydział mieszkania z zasobów komunalnych. Komisja wydała jednogłośnie opinię pozytywną.   Druga opinia dotyczyła wniosków o przyznanie dotacji na dofinansowanie lub finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w 2018 roku . Radny Roman Kinach zaproponował następujący podział środków 30.000 zł Parafia PW. N.M.P. Królowej Świata i Św. Małgorzaty oraz 70.000 zł Parafia Rzymskokatolicka PW. Św. Stanisława Bp w Pruścach .

Następnie Radny Henryk Janus zaproponował inny podział: 10. 000 zł Parafia w Parkowie, 90.000 zł Parafia w Pruścach.  Obydwa proponowane podziały uzyskały tą samą liczbę głosów, 3 głosy za, 3 głosy przeciw i 2 głosy wstrzymujące. Komisja wydała pozytywną opinię o przeznaczeniu środków lecz bez wskazania kwot. W punkcie wolne głosy i wnioski radny Krzysztof Nikodem ponowił wniosek o wycinkę drzewa rosnącego przy skrzyżowaniu drogi gminnej z drogą krajową nr 11 w miejscowości Dziewcza Struga. Pan Paweł Andrzejczak zaproponował aby przez 2 tygodnie radni zgłaszali inne wnioski a następnie w pakiecie przesłać je do GDDKiA. Radni zgodzili się na takie rozwiązanie. Podobne rozwiązanie ma również dotyczyć dróg wojewódzkich i powiatowych. Komisja w pierwszej części odbywała się w atmosferze ogólnego zrozumienia , niestety przy opinii dotyczącej dofinansowania remontów obiektów zabytkowych niektórzy radni "rozpalili się do czerwoności".Pan radny poprosił o wyjaśnienie ostatniego zdania zamieszczonego w sprawozdaniu KGFiR. Pan radny Adam Nadolny wyjaśnił, że zawsze gdy jest podział pieniędzy to są emocje i w tym wypadku widać, że radni nie „zbijają bąków”, tylko pracują.

 

Ad. 8 Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

 

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ROGOŹNA z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Rogoźnie za okres od  27.12.2017 r. do 31.01.2018 r.

 1. UCHWAŁA NR LIV/496/2017 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody, uchwała przesłana do WUW
 2. UCHWAŁA NR  LIV/497/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – ul. Kościuszki 44/12 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym, uchwała przesłana do WUW
 3. UCHWAŁA NR  LIV/498/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – ul. Wielka Poznańska 64/2 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym, uchwała przesłana do WUW
 4. UCHWAŁA NR  LIV/499/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – ul. Kościuszki 48/22 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym, uchwała przesłana do WUW
 5. UCHWAŁA NR LIV/500/2017 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wokół dworca kolejowego Rogoźno Wlkp, uchwała przesłana do WUW
 6. Uchwała Nr LIV/501/2017 w sprawie ustalenia wydatków Gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017, uchwała przesłana do WUW
 7. Uchwała Nr LIV/502/2017 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2017 rok, uchwała przesłana do WUW oraz przesłana do RIO i ogłoszona w Dz.U.
 8. Uchwała Nr LIV/503/2017 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2017-2037, uchwała przesłana do WUW
 9. Uchwała Nr LIV/504/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Rogoźna w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uchwała przesłana do WUW
 10. Uchwała Nr LIV/505/2017 w sprawie: ogłoszenia roku 2018 Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego, uchwała przesłana do WUW
 11. UCHWAŁA NR LIV/506/2017 w sprawie planu pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa na 2018 rok, uchwała przesłana do WUW
 12. UCHWAŁA NR LIV/507/2017 w sprawie: planu pracy Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury na 2018 rok, uchwała przesłana do WUW
 13. UCHWAŁA NR LIV/508/2017 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok, uchwała przesłana do WUW
 14. UCHWAŁA NR LIV/509/2017 w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Rogoźnie na 2018 rok, uchwała przesłana do WUW
 15. Uchwała nr LV/510/2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, uchwała przesłana do WUW
 16. Uchwała nr LV/511/2018 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rogoźno, uchwała przesłana do WUW
 17. Uchwała Nr LV/512/2018 w sprawie zbadania zasadności skargi przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Rogoźnie, uchwała przesłana do WUW i przekazana do rozpatrzenia KR

 

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Rogoźna

w okresie międzysesyjnym
   od  27 grudnia 2017r.do 31 stycznia 2018r.

 

28 grudnia

-podpisanie umowy na remont Muzeum im. Wojciechy Dutkiewicz 

 

-udział w oficjalnym otwarciu nowo wyremontowanej drogi w miejscowości Jaracz.

 

-udział we wręczaniu medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskienadane przez Prezydenta RP.

29 grudnia

- podpisanie umowy na rewitalizację Placu Karola Marcinkowskiego.

03 stycznia

-wygłoszenie wykładu na temat Samorządów terytorialnych w RUTW.

04 stycznia

-udział w spotkaniu opłatkowym Koła Powiatowego Polskiego Związku Niewidomych w Rogoźnie.

05 stycznia

- udział w Sesji zwołanej w trybie nadzwyczajnym.

 

- spotkanie z grupą seniorów i wręczenie Kart Seniora.

 

-udział w spotkaniu Wigilijno-Noworocznym Bractwa Kurkowego.

06 stycznia

-udział w Koncercie dla Przyjaciół w LO.

 

- udział w Gminnym Turniej Piłki Siatkowej „Wspieramy WOŚP”

07 stycznia

-udział w Koncercie Noworocznym w RCK.

11 stycznia

-wizyta u notariusza- Rogoźno.

12 stycznia

- spotkanie z mieszkańcami Józefinowa i prezesem spółki Aquabellis.

 

-udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej spółki Megawat.

13 stycznia

-udział w spotkaniu noworocznym z Sekcją EiR ZNP z przedszkolu w Parkowie.

 

- udział w Turniej Piłki Nożnej Halowej o puchar sztabu WOŚP.

15 stycznia

-podpisanie umowy w BGK dot. Budowy Pl. K. Marcinkowskiego i Muzeum w Rogoźnie.

17 stycznia

-udział w spotkaniu z wizytatorami ds. ewaluacji w SP w Pruścach.

 

- udział w oficjalnym przekazaniu kluczyków do nowego radiowozu (Opla Mokka)  rogozińskim policjantom i komendantowi Komisariatu Policji w Rogoźnie.

 

-udział w spotkaniu noworocznym połączonym z Dniem Babci i Dziadka  członków  PZERiI.

19 stycznia

-udział w posiedzeniu zespołu interdyscyplinarnego w jednostce GOPS.

 

-udział w wideokonferencji z Wojewodą Wielkopolskim w sprawie szkód spowodowanych w wyniku przejścia orkanu Fryderyk.

20 stycznia

-udział w koncercie „Powrót Pasterzy”

21 stycznia

-udział i wręczanie nagród w  Zimowym Turnieju Szachowym w RCK

22 stycznia

-udział w posiedzeniu Powiatowej Rady Rynku Pracy

 

-udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.

23 stycznia

-wizyta u notariusza w Obornikach.

24 stycznia

-udział w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Pilskiego Banku Żywności.

 

-udział w Spotkaniu Noworocznym połączonym z Dniem Babci i Dziadka członków PZERiI „Rofama”.

25 stycznia

-udział w posiedzeniu komisji  SSOiK.

27 stycznia

-udział w wysłuchaniu koncertu kolęd zorganizowanego przez Społeczną Szkołę Muzyczną.

28 stycznia

-udział w uroczystych obchodach „55-lecia” powstania koła  PZW przy RCK.

29 stycznia

-udział w uroczystych obchodach „35-lecia powstania Muzeum im. W. Dutkiewicz

 

Ad. 9 Interpelacje i zapytania radnych.

Interpelację złożył pan radny Hubert Kuszak: W związku z wieloma prośbami i sugestiami mieszkańców, a także osobistą obserwacją wnoszę o podjęcie konkretnych rozmów z właścicielami dróg oraz operatorem energii, w zakresie dotyczącym dodatkowego doświetlania przejść dla pieszych w Rogoźnie. Ze względów oczywistych w pierwszej kolejności proszę o zainstalowanie lampy doświetlającej na przejściu dla pieszych n/p RCK w Rogoźnie.”

 Pan burmistrz odniósł się do tej interpelacji i powiedział, że jeden taki punkt doświetlający to kwota rzędu 6 tys zł, jednak najbardziej zagrożone miejsca będą doświetlone, a radny otrzyma odpowiedź pisemną.

 

Ad. 10 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

BRAK

 

Ad. 11 Wolne głosy i wnioski.

Pan przewodniczący Janus poinformował radnych o terminie kolejnej sesji. Następnie pani radna Katarzyna Erenc – Szpek podziękowała za udział i pomoc w organizacji WOŚP. Pan radny Zbigniew Chudzicki zwrócił uwagę, że dziękowania należą się mieszkańcom, ludziom dobrej woli, przedsiębiorcom i przede wszystkim radnej Katarzynie Erenc – Szpek, ponieważ potrafiła przyciągnąć wielu ludzi dobrej woli, natomiast mieszkańcy dziękują za postawienie słupków z nazwami ulic oraz za oświetlenie za orlikiem. Radny Hubert Kuszak zapytał o to, kto był pomysłodawcą słupków postawionych od strony urzędu do ul. Paderewskiego? Pani z-ca burmistrza Renata Tomaszewska powiedziała, że to jest pochodną organizacji ruchu, ponieważ poprzednie zamknięcie słupków na kłódki i inne zamknięcia tego przejazdu nie przynosiło efektów, dlatego zostało wykonane obecne rozwiązanie. Słupki granitowe są demontowalne i ładniejsze niż głazy, ostatecznie zostaną pomalowane na kolor czerwono – biały. Radny zaproponował zamontowanie kamery. Pani Tomaszewska powiedziała, że rozpoznanie sprawcy z monitoringu kamery jest bardzo trudne, a wręcz niemożliwe. Radny zapytał, czy straż została poinformowana o postawienie tych słupków? Pani z-ca burmistrza odpowiedziała, że w momencie zagrożenia straż ma prawo do wycięcia takich słupków. Pan Kuszak zwrócił uwagę, na postój samochodów po obu stronach ulicy M.Poznańskiej, co utrudnia lub wręcz uniemożliwia przejazd innym. Burmistrz Roman Szuberski powiedział radnemu, że zostaną podjęte w tej sprawie kroki dotyczące zakazu postoju na jednej ze stron. Radny Hubert Kuszak poprosił o wyjaśnienie nowo utworzonej zakładki na BIP-ie „Centralny Rejestr Umów”. Odpowiedzi udzielił pan sekretarz Marek Jagoda, informując że jest to przymiarka pod nową ustawę o jawności życia publicznego, jawność będzie polegała na ujawnieniu kwot, przedmiotu umowy itp., nie będzie możliwości skanowania umów.

Głos zabrał pan Sebastian Kupidura, który wrócił do tematu poruszonego przez radnego Kuszaka, proponując by w przyszłości pomyśleć o możliwości odblokowania tej drogi i stworzenia drogi jednokierunkowej. W tym momencie wywiązała się dyskusja i radni zastanawiali się, czy jest to pomysł słuszny, przy istniejącym przy urzędzie parkingu. W efekcie tej dyskusji radni mieli różne zdanie. Pan radny Kupidura nawiązując do sprawy dróg, zaproponował, by przy SP3 zorganizować parking by rodzić przywożący dziecko, mógł się zatrzymać na 3-5 minut i odjechać. Pan burmistrz wyjaśnił, że jest to trudne do zorganizowania, jednak zaproponował w przyszłości spotkanie z fachowcami w tej dziedzinie. W dalszej części pan radny Krzysztof Nikodem zapytał, jak wyszedł bilans świetlic na nowych zasadach? Jednak pani skarbnik powiedziała, że taką informacje może przedstawić radnemu dopiero po 24 lutego. Natomiast pan radny Adam Nadolny, zapytał jak wygląda sprawa „niebieskich kart” w gminie, ponieważ przysłuchiwał się audycji radiowej, z której dowiedział się o zatrważających danych. Pani kierownik GOPS-u Ewelina Kowalska poinformowała radnego, że w 2016 roku – były 23 karty, w 2017 roku – 23 karty, w tym roku są 2 karty. Przede wszystkim jest to przemoc fizyczna, psychiczna na podłożu rodzinnym, czyli mąż – żona. Radny Łukasz Zaranek poinformował, że na komisji lutowej będzie przedstawiane sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy W Rodzinie i zaprosil wszystkich zainteresowanych.

 

Ad. 12 Zakończenie.

Sesja zwołana w trybie nadzwyczajnym została zakończona trzykrotnym uderzeniem laski przez pana przewodniczącego o godz. 18;00. Protokołowała – Anna Mazur.

 

drukuj pobierz pdf