Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: PROTOKÓŁ nr 41/2018 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego 23 sierpnia 2018 r. o godzinie 16:30 w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr 41/2018

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego 23 sierpnia 2018 r. o godzinie 16:30 w Sali 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

 

Dnia 23 sierpnia 2018 r. o godzinie 16:30 w Sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie rozpoczęło się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie (dalej „Komisja”). Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Komisji p. Łukasz Zaranek, który przywitał zebranych radnych i gości, oraz stwierdził quorum, tj. stwierdził, że na   członków Komisji obecnych jest 7 radnych. Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

Proponowany porządek obrad Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury:

 1. Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie gości, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia KSSOiK.
 4. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019:
  • wystąpienia,
  • dyskusja.
 5. Działalność Centrum Usług Wspólnych.
 6. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
 7. Wolne głosy, wnioski i komunikaty.
 8. Zakończenie.

 

Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, w obecności 6 członków Komisji.

 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie, w obecności 6 członków Komisji.

 

Ad. 4. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019.

Przewodniczący Komisji p. Łukasz Zaranek otworzył punkt Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019 oraz zwrócił się do Zastępcy Burmistrza Rogoźna i Pełnomocnika ds. Oświaty p. Renaty Tomaszewskiej o udzielenie informacji w tym zakresie.

Pełnomocnik ds. Oświaty p. Renata Tomaszewska przedstawiła przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego. W placówkach prowadzone są jeszcze remonty, z uwagi na krótki okres wakacyjny i urlopy dyrektorów szkół. W większości placówek są to niewielkie prace remontowe.

Zastępca Burmistrza i Pełnomocnik ds. Oświaty przedstawiła radnym pisemną informację o stopniu przygotowania placówek do nowego roku szkolnego, w tym o remontach w szkołach oraz o ilości uczniów.

W Szkole Podstawowej nr 2 rok szkolny rozpocznie 452 uczniów i 47 dzieci w oddziale przedszkolnym, będą to 23 oddziały, w tym 21 oddziałów szkolnych i 2 przedszkolne. Zastępca Burmistrza p. Renata Tomaszewska wskazała, że z uwagi na braki w bazie dydaktycznej w SP2, dlatego jesteśmy na etapie przygotowania do umieszczenia dwóch klas ósmych w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Rogoźnie. Jeszcze przyszły rok będzie w tym zakresie problemowym, a następne będą łatwiejsze, jeśli chodzi o bazę lokalową w SP2.

Podobnie jest w Szkole Podstawowej nr 3, ale w tej szkole nie ma problemu z bazą dydaktyczną, gdyż udało się tak przeprowadzić reformę oświaty, że w budynkach przy ul. Kościuszki będzie prowadzone nauczanie wczesnoszkolne. Sale do wychowania przedszkolnego są wyposażone w odpowiednie meble.

W SP2 zostało dodatkowo zatrudnionych sporo nauczycieli, w tym ze szkół ponadgimnazjalnych. W SP2 dokonano remontu instalacji elektrycznej i salę nr 7 wymalowano i wyposażono w nowe meble. Do tego renowacja elewacji zewnętrznej przy ul. Wielkiej Poznańskiej.

W Szkole Podstawowej nr 3 będą 32 oddziały i 699 uczniów oraz 54 uczniów w dwóch oddziałach gimnazjalnych. Remonty w tej szkole były największe, w budynku przy ul. Kościuszki zmieniono sporą ilość okien, usunięto kraty w oknach, doprowadzono internet, a przede wszystkim wybudowano plac zabaw dla dzieci, który jest niezbędny w nauczaniu wczesnoszkolnym. Do tego malowano klasy i jedna z klas została gruntownie wyremontowana, wymalowano korytarz na pierwszym piętrze. W budynku przy ul. Seminarialnej dokonano generalnego remontu Sali historycznej, wymiany wykładzin, malowania, wymiany kuchenki w kuchni.

W Szkole Podstawowej w Gościejewie – w budynku w Gościejewie dokonano wymiany instalacji elektrycznej. Podobnie w budynku Szkoły w Tarnowie dokończono wymianę instalacji elektrycznej. W budynku w Tarnowie p. Dyrektor dokonała usunięcia eternitu z dachu rowerowni, korzystając z programu utylizacji azbestu i prawdopodobnie p. Dyrektor uda się pokryć dach rowerowni blachą.

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pruścach będzie 87 uczniów i 22 uczniów w oddziale przedszkolnym. Do tej Szkoły uczęszcza czworo dzieci niepełnosprawnych. W tej szkole dostosowano łazienki dla potrzeb niepełnosprawnych.

W Szkole Podstawowej w Budziszewku będzie 77 dzieci i 23 w oddziale przedszkolnym, będzie 8 oddziałów i oddział przedszkolny. W ramach remontów zmodernizowano część kanalizacji sanitarnej na zewnątrz budynku i odświeżono pomieszczenia gospodarcze. Do zrobienia są jeszcze schody, w tej chwili w Szkole w Budziszewku jest nauczyciel pełniący obowiązki dyrektora, który dokonuje rozeznania cenowego wykonawców, w celu wykonania schodów.

W Szkole Podstawowej w Parkowie będzie 206 uczniów w 12 oddziałach, w gimnazjum będzie 25 uczniów w jednym oddziale, łącznie oddziałów będzie 13. Dokonano montażu oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego w całej szkole, naprawy dachu głównego budynku,

Remonty to montaż awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w całej szkole, naprawa dachu na części głównej budynku szkoły, malowanie i wyprawki malarskie sufitu II piętra, malowanie ławek boisku i bramek na boisku, malowanie sekretariatu szkoły i naprawa instalacji elektrycznej w kuchni szkoły.

W Przedszkolu nr 1 mamy 125 dzieci w 5 oddziałach. Remonty to wymiana drzwi zewnętrznych z przylegającym oknem, wymiana dwóch okien na klatce schodowej, malowanie klatki schodowej.

W Przedszkolu nr 2 jest pełna obsada, tj. 125 dzieci, jest 5 oddziałów. Przeprowadzono prace remontowe związane z wymianą instalacji oświetleniowej sali nr 2, wraz z wymianą opraw, oraz w pomieszczeniach przyległych do sali, pomalowano pomieszczenia.

Przedszkole Słoneczne Skrzaty w Parkowie – będzie 102 dzieci w 5 oddziałach. W ramach remontu wymieniono podłogi w 3 salach, odświeżono pomieszczenia kuchenne.

 

W tym miejscu głos zabrał radny p. Zbigniew Chudzicki, który wskazał, że w szkołach gminnych jest coraz więcej godzin dla nauczycieli i potrzeba coraz więcej nauczycieli i oddziałów, a za to w szkołach powiatowych jest coraz mniej godzin dla nauczycieli i zadał pytanie Pełnomocnikowi ds. Oświaty, czy dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych – szkół powiatowych zwracają się do Burmistrza Rogoźna lub do Pełnomocnika ds. Oświaty, żeby zapewnić nauczycielom szkół powiatowych dodatkowe godziny w szkołach gminnych. P. Renata Tomaszewska odpowiedziała, że jest po rozmowach już dużo wcześniejszych z dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego p. Kornobisem i doszli do porozumienia, że wielu nauczycieli będzie korzystało z tych godzin, które będą w Szkole Podstawowej nr 2. Kilu nauczycieli z Zespołu Szkół Cegielskiego również zostało zatrudnionych na pewnych godzinach w szkołach podstawowych, ale to zostali zatrudnieni na ich prośbę lub na moją informację, że takie godziny są i zaproponowałam im te godziny. I kilku nauczycielom udało się te godziny przydzielić. Oczywiście bez szkody dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach gminnych, bo starczyło nadgodzin i dla nich, i jeszcze udało się dać nadgodziny nauczycielom z Zespołu Szkół Cegielskiego i z LO w Rogoźnie.

 

Na pytanie p. Zbigniewa Chudzickiego p. Renata Tomaszewska wskazała, że budowa placu zabaw przy budynkach SP3 przy ul. Kościuszki została zakończona. W tych budynkach po dawnym gimnazjum m.in. wymieniono okna, przy szkole utwardzono przesmyk i ta szkoła jest przygotowana dla dzieci z klas 1-3.

Na pytanie p. Jarosława Łatki p. Renata Tomaszewska poinformowała, że monitoring w budynkach SP3 pozostał taki, jak dotychczas.

 

Ad. 5. Działalność Centrum Usług Wspólnych.

Przewodniczący Komisji p. Łukasz Zaranek otworzył punkt „Działalność Centrum Usług Wspólnych” i udzielił głosu głównej księgowej CUW w Rogoźnie p. Małgorzacie Makowskiej.

P. Małgorzata Makowska poinformowała, że działalność CUW została szczegółowo przedstawiona w formie pisemnej.

Na pytanie p. Zbigniewa Chudzickiego p. Małgorzata Makowska odpowiedziała, że w CUW jest zatrudnionych 12 osób na 11,5 etatu.

 

Ad. 6. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

Przewodniczący Komisji otworzył punkt zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej oraz o przedstawienie projektów uchwał poprosił p. Ewelinę Kowalską – Kierownik GOPS w Rogoźnie.

P. Ewelina Kowalska przedstawiła projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. Wywołanie tej uchwały związane jest ze zmianą kryterium dochodowego.

Ponadto Kierownik GOPS w Rogoźnie przedstawiła projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Rogoźno. wprowadzenie tej uchwały jest związane ze zmianą kryterium dochodowego. Ponadto w obecnym roku GOPS musi zawierać umowy z ośrodkami Markotu, w których przebywają osoby bezdomne.

Następnie Przewodniczący Komisji udzielił głosu p. Kierownikowi Romanowi Piątkowskiemu, który przedstawił projekty uchwał w sprawie:

 • wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr 2408/6 i 2408/12, położonych w obrębie Rogoźno – ul. Skrajna, w trybie przetargowym,
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy działki nr 33/3, położonej w Biniewie, gm. Rogoźno (obręb Pruśce),
 • wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działki nr 1387, położonej w Rogoźnie przy ul. Krótkiej,
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie gminy Rogoźno.

Na pytanie radnego p. Jarosława Łatki, czy z działką, na której ma być postawiona wieża telekomunikacyjna graniczą działki budowlane, p. Kierownik Roman Piątkowski odpowiedział, że jest to miejsce przy cmentarzu.

Na pytanie radnego p. Huberta Kuszaka o wysokość czynszu z tytułu dzierżawy gruntów pod wieżę telekomunikacyjną, p. Kierownik Roman Piątkowski odpowiedział, że na razie ta umowa będzie określała warunki pod uzyskanie pozwolenia na budowę, potem będzie negocjacja warunków odpłatności, wstępnie będzie to około 500 zł miesięcznie.

 • zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rogoźno. W tym zakresie p. Roman Piątkowski przedłożył członkom Komisji zmieniony projekt uchwały w ww. sprawie oraz przedstawił treść projektu uchwały. Na pytanie radnego p. Huberta Kuszaka czy w przypadku przebudowywanego budynku mieszkalnego przy ul. Fabrycznej w Rogoźnie będą przeprowadzane kontrole stanu budynku i lokali, czy nie dochodzi do dewastacji, p. Roman Piątkowski odpowiedział, że w tym budynku będą przeprowadzane przeglądy techniczne i sprawdzenia stanu budynku.

Na pytanie radnego p. Zbigniewa Chudzickiego dot. projektu uchwały w zakresie komisji mieszkaniowej i jej uprawnień, p. Roman Piątkowski odpowiedział, że taka komisja będzie miała charakter doradczy i opiniujący dla Burmistrza Rogoźna.

Przewodniczący Komisji udzielił głosu p. Marii Kachlickiej – Skarbnikowi Gminy, która przedstawiła projekty uchwał w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rogoźno na 2018 rok i zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2018-2037. Na pytanie p. Łukasza Zaranka p. Maria Kachlicka poinformowała, że umowa na utrzymanie zieleni przy drodze wojewódzkiej obowiązywała będzie na jeden rok, zgodnie z umową kwota na to jest 10 tys. zł.

Na pytanie p. Jarosława Łatki p. Marek Jagoda odpowiedział, że winda do budynku Urzędu Miejskiego jest odłączona i przygotowana do demontażu, z uwagi na to, że uległa awarii i nie są produkowane części zamienne do windy. Ma być wykonana nowa winda dla niepełnosprawnych oraz wyremontowane schody wejściowe do Urzędu. P. Skarbnik Maria Kachlicka poinformowała również, że kwotę 20 tys. zł z zakupu oprogramowania komputerowego dokłada obecnie na te schody.

Przewodniczący Komisji przekazał głos p. Markowi Jagodzie, który przedstawił projekty uchwał przygotowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Rogoźno sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz w spawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

Ad. 7. Wolne głosy, wnioski, komunikaty.

Przewodniczący Komisji otworzył punkt wolne głosy, wnioski, komunikaty.

P. radny Jarosław Łatka złożył wniosek do Zarządu Dróg Powiatowych o zamontowanie drugiego lustra na drodze powiatowej – ul. Wielka Poznańska na wyjeździe z ul. Długiej. Wniosek został przyjęty jednogłośnie, przy 6 obecnych członkach Komisji. P. radny Jarosław Łatka zwrócił również uwagę, żeby sprawdzić, czy były udzielone odpowiedzi na pisma mieszkańca przy ul. Diamentowej dot. tej drogi.

P. radny Zbigniew Chudzicki zadał pytanie w sprawie rozpoczęcia postępowania przetargowego na ul. Seminarialną, p. Renata Tomaszewska odpowiedziała, że dokumentacja przetargowa jest na etapie przygotowania i w najbliższych dniach postępowanie będzie ogłoszone. P. radny Zbigniew Chudzicki przedstawił również informację o spotkaniu zorganizowanym w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie przez Starostę Obornickiego i Przewodniczącego Rady Powiatu Obornickiego w sprawie tzw. strefy ciszy na jeziorach, w tym o propozycji ze strony Powiatu Obornickiego, żeby pogodzić wszystkie strony i udostępniać jezioro na sporty motorowe np. w wyznaczonych dniach tygodnia. P. Renata Tomaszewska poinformowała, że po oficjalnym spotkaniu rozmawiała z Panem Starostą i Panią Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie i ze strony Powiatu przychylają się do zmiany uchwały w ten sposób, żeby umożliwić korzystanie z łodzi motorowych na jeziorach w ciągu tygodnia z wyłączeniem weekendów, co może być przepisem martwym, ponieważ weekendy są tą częścią tygodnia, podczas którego najbardziej byliby aktywni amatorzy sportów wodnych.

P. Renata Tomaszewska zaproponowała spotkanie radnych z osobami, które mogą wspomóc przywrócenie zawodów motorowodnych, spotkanie to dotyczyłoby rozeznania kosztów organizacji takich zawodów oraz sposobu ich organizacji.

P. Katarzyna Erenc-Szpek zadała pytanie, czy na ulicy Długiej jest ograniczenie, jeśli chodzi o przejazd samochodów dostawczych. P. Jarosław Łatka przekazał, że przy ul. Długiej obecnie budowane są budynki, przejeżdżają małe samochody dostawcze, które powinny korzystać z tej drogi.

P. Zbigniew Chudzicki poruszył temat, że Dyrektor RCK w Rogoźnie zwrócił się do Rady Miejskiej o zwiększenie budżetu na występ zespołu Piękni i Młodzi i zadał pytanie, czy radni w tym zakresie powinni podjąć opinię. Pozostali radni odpowiedzieli, że nie było wniosku o opinię.

Zastępca Burmistrza Rogoźna p. Renata Tomaszewska zaprosiła radnych na odsłonięcie martyrologium rogozińskiego w dniu 2 września 2018 r. na cmentarzu parafialnym. Poinformowała również o propozycji nazwania ulicy nazwiskiem Bronisława Wysockiego.

Przewodniczący Komisji zwrócił się o przegłosowanie wniosku o skierowanie wniosku mieszkańca Prusiec do Komisji Rewizyjnej o podłączenie lampy oświetleniowej do sieci gminnej w zakresie sprawdzenia podłączania lamp do sieci gminnej. Członkowie Komisji jednogłośnie skierowali do Komisji Rewizyjnej kwestę sprawdzenia podłączania

P. Jarosław Łatka poruszył temat artykułu w „Gońcu Rogozińskim” dot. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. P. Renata Tomaszewska – Zastępca Burmistrza poinformowała, że Przewodnicząca GKRPA odniosła się do tego artykułu i wniosła o jego sprostowanie.

 

Ad. 8. Zakończenie.

W tym miejscu Przewodniczący Komisji zamknęła posiedzenie.

Posiedzenie Komisji zakończono o godzinie 18:10.

Protokołował Marek Jagoda

 

drukuj pobierz pdf