Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr XLIV/415/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 luty 2021 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XLII/392/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2020 r. dotyczącej zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rogoźno

 

Uchwała Nr XLIV/415/2021

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 24 luty 2021 roku

 

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XLII/392/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2020 r. dotyczącej zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rogoźno

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 403 ust. 2 - 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) oraz art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 708 ze zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

W Uchwale Nr XLII/392/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rogoźno dokonuje się korekty oczywistej omyłki pisarskiej, w ten sposób, że:

  1. W treści §26 zapisano nieprawidłowo: „Protokolarnego odbioru robót może dokonać komisja, o której mowa w § 19 ust. 2 do rozpatrywania wniosków i dokonywania odbioru realizowanego zadania".
  2. § 26 otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści: „Protokolarnego odbioru robót może dokonać komisja, o której mowa w § 18 ust. 2 do rozpatrywania wniosków
     i dokonywania odbioru realizowanego zadania"
    .

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

            Przedmiotem niniejszej uchwały jest sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XLII/392/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rogoźno.

            Sprostowania dokonano zgodnie ze wskazaniem przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu (pismo nr WA-0903/160/4/2/2021 z dnia 20.01.2021 r. – data wpływu do tut. Urzędu 21.01.2021 r.), tj. „…w § 26 uchwały Nr XLII/392/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rogoźno wystąpił oczywisty błąd pisarski dotyczący odesłania do kolejnego paragrafu uchwały.

W przywołanym § 26 zapisano, że: „Protokolarnego odbioru robót może dokonać komisja, o której mowa w 19 ust. 2 do rozpatrywania wniosków i dokonywania odbioru realizowanego zadania", podczas gdy wskazany § 19 uchwały Rady ma brzmienie: „Wnioski, po stwierdzeniu ich kompletności rozpatrywane będą wg kolejności ich złożenia". Z kolei, postanowienie dotyczące wymienionej komisji zawarto w § 18 ust. 2 uchwały w brzmieniu: „Poprawność złożonych wniosków, ich ocenę i kontrolę prowadzić będzie komisja powołana przez Burmistrza Rogoźna".

           

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf