Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała NR XXVI/253/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2020

Uchwała Nr XXVI / 253 / 2020

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 24 lutego 2020 roku

 

w sprawie Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2020

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności i pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 688 ze zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się „Program współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2020” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Program określa zalecane dziedziny i formy współpracy w ramach działalności pożytku publicznego.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

załącznik do Uchwały Nr XXVI/253/2020

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 24 lutego 2020 roku

 

 

 

Program współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2020

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Podstawą „Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok” zwanego dalej „Programem” jest art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Program określa obszary i formy współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, których realizacja związana będzie z wykorzystaniem środków publicznych.

3. Ilekroć w Programie jest mowa o:

1) ,,Ustawie”- rozumie się przez to Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 688 ze zm.),

2) „Gminie” - rozumie się przez to Gminę Rogoźno,

3) „organizacjach” - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy,

4) „dotacji” - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 127 ust.1 pkt 1 lit. E oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.),

5) „konkursie” - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i w art. 13 Ustawy.

 

§ 2

CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE

1. Celem głównym wprowadzenia Programu jest włączenie organizacji w realizację zadań publicznych oraz wzmocnienie aktywności obywatelskiej.

2. Cele szczegółowe:

a) budowanie partnerstwa między Gminą a organizacjami, służącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców,

b) wspieranie organizacji w ich codziennym działaniu,

c) rozwój aktywności fizycznej mieszkańców Gminy, wspieranie turystyki, propagowanie ekologii i zdrowego stylu życia,

d) przeciwdziałanie patologiom społecznym,

e) budowanie społeczeństwa obywatelskiego, poprzez aktywizację społeczności lokalnej i wspólne rozwiązywanie lokalnych problemów,

f) tworzenie warunków dla powstawania inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej,

g) wprowadzenie nowatorskich działań na rzecz mieszkańców,

h) uzupełnienie działań Gminy w zakresie nieobjętym przez struktury samorządowe,

i) upowszechnianie i wprowadzanie w życie postanowień Ustawy,

j) polepszenie współpracy samorządu Gminy z organizacjami.

 

 

§ 3

ZASADY WSPÓŁPRACY

Gmina Rogoźno realizuje zadania publiczne we współpracy z organizacjami według poniżej wymienionych zasad:

a) zasada pomocniczości - Gmina powierza lub wspiera realizację zadań własnych organizacjom, które zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy,

b) zasada suwerenności - Gmina respektując odrębność i suwerenność organizacji uznaje ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących do sfer zadań publicznych, umożliwiając organizacjom realizację zadań publicznych na zasadach określonych w Ustawie,

c) zasada partnerstwa - organizacje na zasadach i w formie określonej w Ustawie oraz według trybu wynikającego z innych przepisów, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, wypracowaniu sposobów ich rozwiązywania oraz wykonywaniu zadań publicznych,

d) zasada efektywności - Gmina Rogoźno przy zlecaniu organizacjom zadań publicznych dokonuje wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych, przestrzegając zasad uczciwej konkurencji oraz z zachowaniem wymogów określonych przez prawo,

e) zasada uczciwej konkurencji oraz zasada jawności - kształtowane są przejrzyste zasady współpracy, oparte na równych i jawnych kryteriach wyboru realizatora zadania publicznego oraz zapewnienia równego dostępu do informacji.

 

§ 4

FORMY WSPÓŁPRACY I SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

1. Współpraca Gminy z organizacjami ma charakter finansowy i pozafinansowy.

2. Do form współpracy o charakterze finansowym należy zlecanie realizacji zadań publicznych, na zasadach określonych w Ustawie, które mogą przybrać jedną z form:

a) powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji - w tym przypadku wyłoniona w wyniku konkursu organizacja realizuje współpracę na podstawie umowy o powierzenie wykonania zadania publicznego, a Gmina czuwa nad zgodnym z umową wykorzystywaniem przekazanych środków,

b) wsparcia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji - w tym przypadku wyłoniona w wyniku konkursu organizacja realizuje współpracę na podstawie umowy o wsparcie wykonania zadania publicznego, a Gmina czuwa nad zgodnym z umową wykorzystywaniem przekazanych środków.

3. W przypadku współpracy o charakterze finansowym obowiązywać będą następujące zasady:

a) ogłaszając konkurs na realizację zadań publicznych, Burmistrz Rogoźna, dla zachowania zasady jawności i uczciwej konkurencji, opublikuje informacje o nim w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy oraz na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie,

b) informacja o podmiotach ubiegających się o dotację, rodzaj zadań, wielkość wnioskowanej dotacji oraz lista podmiotów, które otrzymały dotacje zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób określony w § 4, ust. 3a,

c) udzielenie dotacji z budżetu Gminy nastąpi na podstawie umowy, zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) lub w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2055),

d) podmioty otrzymujące dotację zobowiązane są do jej wykorzystania zgodnie z celem, na który została przyznana i na warunkach określonych umową oraz harmonogramem realizacji zadania.

4. Do form współpracy pozafinansowej należą:

a) wzajemne informowanie się o kierunkach planowanych działalności,

b) udzielanie informacji o możliwościach finansowania zadań organizacji pozarządowych z innych źródeł,

c) udzielanie rekomendacji organizacjom, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł,

d) publikowanie ważnych informacji dotyczących bieżącej działalności organizacji na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim,

e) promowanie działalności organizacji,

f) konsultowanie z organizacjami oraz innymi podmiotami, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

g) angażowanie organizacji pozarządowych do wymiany doświadczeń i prezentacji osiągnięć,

h) wspieranie nawiązywania przez organizacje kontaktów ponadregionalnych i międzynarodowych,

i) podejmowanie inicjatyw integrujących organizacje wokół zadań ważnych dla lokalnego środowiska,

j) wspomaganie organizacji poprzez udostępnienie (według możliwości) pomieszczeń i urządzeń biurowych będących w dyspozycji Gminy,

k) informowanie o zadaniach publicznych, które będą realizowane w danym roku wraz z podaniem wysokości środków przeznaczonych z budżetu na realizację tych zadań, ponadto o ogłaszanych konkursach na realizację zadań publicznych i o sposobach ich rozstrzygnięć.

5. Organizacja może z własnej inicjatywy złożyć ofertę wykonania zadań publicznych, które są dotychczas realizowane w inny sposób. Przy rozpatrywaniu ofert stosuje się przepisy ustawy.

 

§ 5

ZAKRES PRZEDMIOTOWY I PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE

1. Ustala się zakres zadań priorytetowych przewidzianych do realizacji w ramach współpracy Gminy z organizacjami oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020:

a) Zadania w zakresie „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”:

- Organizowanie zajęć sportowych w piłkę nożną,

- Organizowanie zajęć żeglarskich,

- Organizowanie zajęć sportowych w piłkę siatkową,

- Organizowanie zajęć sportowych w zakresie tenisa stołowego,

- Organizowanie zajęć sportowych w zakresie piłki koszykowej,

- Organizowanie zajęć i propagowanie sportu jeździeckiego wśród dzieci i młodzieży.

b) Zadania w zakresie „Obronności państwa i wspierania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”:

- Organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu wychowania patriotyczno-obronnego,

c) Zadania w zakresie „Ratownictwa i ochrona ludności”:

- Organizacja imprez o charakterze profilaktycznym: szkolenia ratownicze, upowszechnianie nauki pływania, prowadzenie działalności profilaktycznej oraz edukacyjnej,

d) Zadania w zakresie „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz ochrony i promocji zdrowia”:

- Małe formy wczasów – organizacja zajęć rekreacyjnych propagujących zdrowy styl życia w trzeźwości, zabawę bez używek,

- Nieobozowa Akcja Letnia dla harcerzy,

- Wakacyjne warsztaty twórczości,

- Rozwijanie sprawności ruchowej dzieci i młodzieży – koszykówka, siatkówka, tenis stołowy,

- Kompleksowe wsparcie chorych na choroby nowotworowe w fazie terminalnej, chorych długoterminowo oraz rodzin tych chorych.

e) Zadania w zakresie „Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania”,

- Wspieranie konkursów edukacyjnych, promowanie uczniów wybitnie uzdolnionych,

- Wspieranie zajęć edukacyjnych oraz zajęć ruchowych wśród seniorów,

- Organizacja zajęć mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego,

- Wpieranie i upowszechnianie kultury i sztuki,

- Wspieranie kursów nauki języków obcych.

f) Zadania w zakresie „Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”:

- Wspieranie działalności instytucji zajmujących się pomocą osobom niepełnosprawnym,

- Organizacja zawodów, wczasorekolekcji oraz innych działań dla niepełnosprawnych,

2. Ustalone priorytety nie wyłączają możliwości wykonywania w roku 2020 innych zadań publicznych zgodnych z Ustawą.

 

§ 6

OKRES REALIZACJI PROGRAMU

Niniejszy Program zostaje uchwalony na okres jednego roku kalendarzowego: od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 7

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH
NA REALIZACJĘ PROGRAMU

Wysokość środków finansowych planowanych na realizację niniejszego Programu wynosi 313 200 złotych.

 

§ 8

SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU

1. Burmistrz Rogoźna dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania wspieranego lub powierzanego organizacji na zasadach określanych w Ustawie.

2. Ocena realizacji niniejszego Programu odbywać się będzie poprzez złożenie Radzie Miejskiej w Rogoźnie sprawozdania z realizacji Programu do dnia 31 maja 2021 roku.

 

§ 9

INFORMACJE O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU

ORAZ O PRZEBIEGU KONSULTACJI

1. Projekt niniejszego Programu powstał na bazie Programu współpracy na rok 2019 z uwzględnieniem doświadczeń wynikających z realizacji tego ostatniego.

2. Wspomniany w pkt. 1 projekt poddany został konsultacjom społecznym zgodnie z Uchwałą Nr LVII/395/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich statutowej działalności.

 

§ 10

TRYB POWOŁANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH

DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

1. W związku z ogłoszonym konkursem na realizację zadań publicznych, wynikających z niniejszego Programu współpracy, w celu opiniowania składanych ofert, Burmistrz Rogoźna w drodze zarządzenia powołuje Komisję Konkursową.

2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele Burmistrza Rogoźna, czyli organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby wskazane przez organizacje z zachowaniem przepisów Ustawy.

3. Przewodniczący może zapraszać do prac komisji, z głosem doradczym, osoby posiadające rozległą wiedzę w zakresie zadań objętych konkursem.

4. Komisja rozpatruje oferty oddzielnie dla każdego zadania konkursowego.

5. Każda oferta oceniana jest pod względem formalnym i merytorycznym.

6. Oferty nie spełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone.

7. Z prac komisji konkursowej sporządza się protokół.

8. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje i decyzję o wysokości kwoty przyznanej dotacji podejmuje Burmistrz Rogoźna.

 

 

 

 

Uzasadnienie do

Uchwały Nr XXVI / 253 / 2020

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 24 lutego 2020 roku

 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 wspomnianej ustawy.

Zgodnie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy po przeprowadzeniu konsultacji.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy mogły zapoznać się z projektem programu, który został umieszczony na stronie BIP Urzędu Miejskiego i zgłaszać swoje uwagi w terminie do 3 lutego 2020 roku. Konsultacje zostały przeprowadzone w trybie określonym w Uchwale Nr LVII/395/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich statutowej działalności.

Projekt programu zawiera priorytetowe zadania publiczne, które będą przedmiotem współpracy pomiędzy samorządem a sektorem pozarządowym w 2020 roku.

 

 

drukuj pobierz pdf