Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 27/2017 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 20 kwietnia 2017 roku o godz. 16.30 w Szkole SP 3 w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr 27/2017

 

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady MiejskiejwRogoźnie odbytego w dniu 20 kwietnia 2017 roku o godz. 16.30 w Szkole SP 3 w Rogoźnie.

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Łukasz Zaranek. Przewodniczący Ł. Zaranek stwierdził, że na 7 członków Komisji wo bradach bierze udział 7 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków. Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Przystapiono do omówienia przedstawionego porządku obrad.

 1. Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie gości, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia KSSOiK.
 4. Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rogoźnie.
  1. wystąpienie zaproszonych gości,
  2. dyskusja
 5. Analiza kosztów dowozów uczniów w roku szkolnym 2015/2016.
  1. wystąpienie zaproszonych gości,
  2. dyskusja
 6. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
 7. Wolne głosy, wnioski, komunikaty.
 8. Zakończenie.

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie gości, stwierdzenie quorum.

Posiedzenie rozpoczął przewodniczący komisji pan Łukasz Zaranek, po powitaniu gościu stwierdził, że komisja jest władna do podejmowania decyzji i wydawania opinii.

 

Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący komisji przedstawił zaplanowany porządek obrad, do którego pan przewodniczący zaproponował zmianę kolejności omawianych punktów ze względu na obecność pana urbanistę – po tych zmianach został on jednogłośnie przyjęty.

 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia KSSOiK.

Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji członkowie przyjęli – 7 głosami „za”.

Pan przewodniczący Łukasz Zaranek oddał głos panu urbaniście, który przedstawił dwa projekty uchwał, pierwszy:

 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ulicy Łąkowej.

Prace nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ulicy Łąkowej wykonano w oparciu o Uchwałę Nr XXV/236/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ulicy Łąkowej. Przedmiotem planu miejscowego jest ustalenie przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania terenów położonych w rejonie ulicy Łąkowej w Rogoźnie. W planie wyznaczono tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej, tereny użytków zielonych, teren użytków zielonych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, tereny dróg publicznych klasy dojazdowej oraz tereny dróg wewnętrznych. Plan zawiera część tekstową, graficzną oraz rozstrzygnięcia i uzasadnienie. Plan nie narusza ustaleń zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rogoźno”, uchwalonego Uchwalą Rady Miejskiej w Rogoźnie nr XLVI/324/2009 z dnia 25 listopada 2009 r., i jest zgodny z przepisami odrębnymi. Czynności formalno-prawne udokumentowane są w sporządzonej dokumentacji prac planistycznych.

Pan radny Zbigniew Chudzicki zapytał, czy na obszarze zaznaczonym oznaczeniem MMU, znajduje się tam zabudowa? Pan urbanista odpowiedział, że był tam jeden budynek gospodarczy i usługowy.

 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ulic: Strzeleckiej i W. Poznańskiej.

Prace nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ulicy Lakowej wykonano w oparciu o Uchwalę Nr XX1I/208/20I6 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2t)16.r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ulic: Strzeleckiej i Wielka Poznańskiej. Przedmiotem planu miejscowego jest ustalenie przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania terenów położonych w rejonie ulic: Strzeleckiej i Wielka Poznańskiej w Rogoźnie, W planie wyznaczono teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz tereny dróg wewnętrznych.

Pian zawiera część tekstową, gra He zna oraz rozstrzygnięcia i uzasadnienie. Plan nie narusza ustaleń zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rogoźno”, uchwalonego Uchwalą Rady Miejskiej w' Rogoźnie nr XLV1/324/2009 z dnia 25 listopada 2009 r., i jest zgodny z przepisami odrębnymi. Czynności formalno-prawne udokumentowane są w sporządzonej dokumentacji prac planistycznych, W projekcie planu miejscowego uwzględniono wymogi określone w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn, zm.): wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury ~ poprzez wprowadzenie ustaleń w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; walory architektoniczne i krajobrazowe - poprzez wprowadzenie ustaleń w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, maksymalnej i minimalnej intensywność zabudowy jako wskaźnika powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalnej wysokości zabudowy oraz linii zabudowy i gabarytów obiektów;

Pan radny Łatka zadał pytanie, ile powstanie działek? Pan urbanista odpowiedział, że minimalna wielkość każdej z planowanych działek to 900 m, zaznaczone linie oznaczają proponowaną ilość działek. W zabudowie jednorodzinnej planowanych jest 9 działek, natomiast w zabudowie wielorodzinnej 18 działek. Dalej radny zapytał, czy drogi wewnętrzne będą wydzielone? W odpowiedzi usłyszał, że ustala to plan, który jest elastyczny i zależy to od koncepcji zagospodarowania

 

Ad. 4. Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Rogoźnie.

Ten punkt przedstawiła pan dyrektor Przemysław Kabat. Materiały, z którymi zapoznali się członkowie komisji wcześniej, a przedstawione członkom komisji ponownie stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Pan radny Chudzicki podkreślił, że atutem szkoły jest to, iż znajduje się w sąsiedztwie jeziora, które sprzyja rozwijaniu pasji żeglarskiej, dlatego radny zapytał jak wygląda baza sprzętowa i jak pozyskiwane są środki na sprzęt?

Pan dyrektor odpowiedział, że w tej chwili jest 9 optymistów wyczynowych, z których koszt jednego to 16 tys zł, oraz omega, którego koszt wynosi 23 tys zł. Pieniądze najczęściej pozyskiwane są od sponsorów, projektów i funduszy unijnych, oraz od dłuższego czasu jest to 1% podatku.

Pan przewodniczący Łukasz Zaranek zapytał, czy do szkoły uczęszczają dzieci niepełnosprawne? Pan dyrektor odpowiedział, że tak.

Pan radny Chudzicki zapytał, czy zajęcia w oddziałach zerówkowych prowadzi anglista z przedszkola? Pan dyrektor odpowiedział, że jest to anglista ze szkoły.

Pan dyrektor wraz z panią z-cą burmistrza Renata Tomaszewską powiedzieli kilka informacji jak szkoła będzie funkcjonowała po wejściu w życie nowej ustawy. Żaden z nauczycieli nie straci etatu pan dyrektor dodał, że jest też 60h na vacacie. Zgodnie z nowymi wytycznymi dyrektorzy nie mogą mieć nadgodzin. W szkole nr 2 będzie dwuzmianowość w klasach młodszych i nie jest wykluczone, że będzie też to dotyczyło klas starszych. Zostanie również ograniczone przyjmowanie dzieci z poza obwodów.

Pani radna Katarzyna Erenc – Szpek zapytał, jak wygląda sprawa pomocy dydaktycznych?

Pan dyrektor odpowiedział, że na ta chwile szkoła niczym nie dysponuje, ponieważ wszystko zostało wydane do szkoły w Gościejewie. Szkoła jest przygotowana do nowej ustawy i na tyle ile będzie można program będzie realizowany i baza dydaktyczna – uzupełniona.

 

Ad. 5 Analiza kosztów dowozów uczniów w roku szkolnym 2014/2015.

Temat został przedstawiony przez panie z CUW. Materiał stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Pytań – brak.

 

Ad. 6 Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

 1. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym części działki nr 1498/2 oraz części działki nr 2414/1 i 2414/2 w Rogoźnie,
 2. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym działki nr 50 w Owczegłowach,
 3. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego,
 4. zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2017,
 5. zmiany w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 6. pomocy finansowej dla Gminy Oborniki.

Po przedstawieniu uchwał pan radny Chudzicki zapytał, ile wygenerował powiat na chodnik w Garbatce? Pan burmistrz Roman Szuberski podsumował, że powiat w 2008 roku przekazał kwotę 89.265 tys. zł, gmina 130 tys. zł, dalej gmina 86.788 zł, powiat 0,00 i w 2016 roku gmina 0,00, powiat 99 tys. zł.

Następnie pan Chudzicki zapytał w jakiej wysokości będzie zaciągnięty kredyt i w jakim banku? Pani skarbnik Kachlicka wraz z panem burmistrzem zgodnie odpowiedzieli, że będzie to kwota 3 mln 300 tys. zł, natomiast w jakim banku – to określi przetarg. Na zakończenie pan radny Jarosław Łatka zapytał, czy jeśli wpłyną środki z MEGAWAT-u, to czy kredyt będzie musiał być zaciągnięty? Pan burmistrz odpowiedział, że jest wiele zadań do wykonania i musi być na to rezerwa środków, aby można było na te zadania pozyskać dofinansowanie.

 

Ad. 7 Wolne głosy, wnioski, komunikaty.

Pan przewodniczący w tym punkcie poruszył dwie kwestie pierwszą dotyczącą złożonego pisma nt. postawienia ławeczki przed Muzeum Wojciechy Dutkiewicz, drugą dotyczącą odpowiedzi w spr. finansowania o wnioskowane przez Radę barierki przed Liceum Ogólnokształcącym w Rogoźnie.

Pan radny Jarosław Łatka zgłosił brak otrzymania harmonogramu równania dróg, o który prosił i podjął temat koszy na śmieci.

 

Ad. 8 Zakończenie.

Zakończenie posiedzenia miało miejsce o godz. 18.30 – protokołowała Anna Mazur.

 

drukuj pobierz pdf