Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 3/011 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 23 marca 2011 roku o godz. 16.00 w sali nr 20 UM w Rogoźnie

PROTOKÓŁ 3/2011

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 23 marca 2011 roku o godz. 16.00 w sali nr 20 UM w Rogoźnie

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Zbigniew Chudzicki.

W posiedzeniu uczestniczyli radni zgodnie z listą obecności. Nieobecna radna R. Tomaszewska.

 

Ponadto w obradach udział wzięli goście, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.     Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2.     Przyjęcie porządku obrad.

3.     Przedstawienie sprawozdań z działalności finansowej podległych jednostek:

a) Rogozińskiego Centrum Kultury,

b) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

c) Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Placówek Oświatowych.

4.      Dyskusja oraz zapytania radnych.

5.      Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

6.      Wolne głosy i wnioski.

7.      Zakończenie.

 

Do porządku obrad nie było uwag.

 

W pierwszej kolejności głos zabrał Dyrektor Rogozińskiego Centrum Kultury Marek Galczewski, który przedstawił sprawozdanie finansowo- merytoryczne RCK za 2010 rok

 

Następnie informację z wykonania dochodów i wydatków GOPS złożyła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej E. Kowalska.

 

W dalszej kolejności sprawozdanie z działalności i realizacji planów finansowych placówek oświatowych Gminy Rogoźno za 2010 rok złożył Dyrektor Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Placówek Oświatowych W. Jaworski.

 

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki zapytał Dyrektora RCK, czy wszyscy pracownicy są zatrudnieniu w oparciu o umowę o pracę? Czy dodatkowo są zatrudniane osoby na umowę zlecenie? Ile było zawartych takich umów w 2010 r.?

Dyrektor RCK odpowiedział, że na umowę o pracę zatrudnionych jest 26 osób na 19,83 etatach. Umowy zlecenia dotyczą instruktorów.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki zapytał o ilość takich umów.

Główna Księgowa RCK M. Piesik powiedziała, że cała orkiestra ma umowy zlecenia, w ciągu roku również zawierane są umowy zlecenie na poszczególne koncerty.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki poprosił o przygotowanie uzupełnienia odpowiedzi na jego pytanie.

Radny H. Kuszak zapytał o cenę za 1m² za reklamę umieszczoną na budynku RCK i na co są wykorzystywane pozyskane z niej pieniądze.

Dyrektor RCK wyjaśnił, że reklama nie została wyceniona za  1m², tylko została ustalona na zasadzie negocjacji. Środki uzyskane z jej umieszczenia na budynku, zostały przeznaczone na zakup sztandaru zespołu śpiewaczego, który działał w Rogoźnie w 1903 r.

Radny H. Kuszak zapytał, czy jest to opłata miesięczna?

Dyrektor RCK odpowiedział, że jednorazowa.

Radny H. Kuszak zapytał, na jaki okres?

Dyrektor RCK odpowiedział, że na rok.

Radny H. Kuszak zapytał, czy planowane jest umieszczenie kolejnych reklam?

Dyrektor RCK odpowiedział, że tak ale oferta wykorzystania w ten sposób przestrzeni na budynku będzie droższa, aby pozyskać większe środki.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki zapytał, jakie pomieszczenia są dzierżawione i wynajmowane przez RCK i jakim podmiotom lub osobom fizycznym?

Dyrektor RCK odpowiedział, że głównie wynajmowane są sale na parterze oraz sala główna  firmom, które prezentują swoje towary mieszkańcom. Duża sala wynajmowana jest również zespołom, organizacjom pozarządowym, stowarzyszeniom. Ponadto RCK dzierżawi pomieszczenia na działalność baru „Kociak”.

Radny H. Kuszak zapytał o dochód z tytułu umieszczenia reklamy na RCK.

Dyrektor RCK powiedział, że jest to tajemnica handlowa i bank zastrzegł sobie, żeby jej nie zdradzać. Dodał, że jeśli radni będą chcieli taką informację uzyskać, to ją na piśmie przekaże.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki zapytał o wydatki Ośrodka Kultury w dz. 4300 – zakup usług pozostałych, pozycję usługi hotelarsko- gastronomiczne na kwotę 19.491,52 zł.

Dyrektor RCK odpowiedział, że największą część tej kwoty stanowią wydatki na ugoszczenie delegacji zagranicznych, które przybyły na Dni Rogoźna. Sporadycznie zdarza się również, że przyjeżdżają artyści, którzy w umowie zawierają zapis, że na miejscu korzystają z noclegu.

Radny H. Kuszak zapytał, ile telefonów służbowych jest w RCK?

Dyrektor RCK odpowiedział, że  4.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki zapytał Dyrektora ZEAPO, kto organizuje przetarg, kiedy kwota jaką dysponuje jednostka przekracza 14.000 ? Kto był wykonawcą remontu korytarza w SP nr 2?

Dyrektor ZEAPO wyjaśnił, że każdy dyrektor jest władny do prowadzenia przetargu dot. zamówień publicznych. Dyrektor może przeprowadzić go sam lub poprosić o pomoc ZEAPO. Umowa ściśle określa do jakiego momentu ZEAPO prowadzi dane zadanie. Ze strony ZEAPO było to przeprowadzenie całej procedury, łącznie z ogłoszeniem i wyborem oferenta. Cała dokumentacja była przedstawiana dyrektorom poszczególnych placówek, którzy decydowali i podpisywali umowę. Przy dużych robotach był obecny inspektor nadzoru budowlanego, przedstawiciel z Urzędu Miejskiego Pan E. Cieszyński. Na remont w SP nr 2 wpłynęły 4 oferty, od od 60.054 zł do  93.278 zł. W trakcie prac inspektor nadzoru budowlanego wstrzymał prace budowlane ze względu na groźbę zawalenia się komina. Zawarto umowę na prace dodatkowe, które również wykonała firma MIR-BUD. Przy odbiorze technicznym inspektor podważył całość wykonania glazury. Firma MIR-BUD zrezygnowała z jej naprawy, w związku z czym całość została wycofana z wielkości oferty i za te pieniądze wykonała to inna firma. Remont w Parkowie wykonywała z przetargu nieograniczonego, firma z ZEN-DACH z Budzynia. Stałą pozycją, która jest realizowana przez Biuletyn Zamówień Publicznych są dowozy uczniów do szkół.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki zapytał, czy w związku z dużymi kosztami kształcenia jendego ucznia w SP w Budziszewku i w SP w Pruścach, wyjściem z tej sytuacji nie byłaby zmiana obwodów, bądź utworzenie oddziałów specjalnych, integracyjnych?

Dyrektor ZEAPO powiedział, że nad całością Oświaty zaczął pracę audytor, który musi sprawdzić stan faktyczny i wskazać właściwy kierunek działania. Bazując na wynikach audytu będzie można rozważać plany dalszego rozwoju wykorzystania bazy oświatowej. Dodał, że audytor maj planuje przeznaczyć na objazd wszystkich placówek, aby poznać na miejscu bazę, wyposażenie itd.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że zlecił audyt w Oświacie, aby wskazać Gminie kierunek działania. Pan, który się tym zajmuje jest w Urzędzie 1 dzień w tygodniu, dlatego może trochę to potrwać. Dodał, że przy zmianie obwodów, trzeba będzie zabrać uczniów z innej szkoły gminnej. Nadmienił, że Pani Dyrektor SP w Budziszewku próbowała rozmawiać z rodzicami uczniów z  Boguniewa i Międzylesia, z Radą Sołecką i stawiali oni opór mówiąc, że nie będą wozić dzieci do Budziszewka, skoro autobus jeździ do SP nr 2. Gdyby jednak tak się stało, to negatywnie odbiłoby się to na SP nr 2, do której też trzeba dokładać środki na kształcenie dzieci.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki zapytał na co Gimnazjum nr 2 przeznaczono kwotę 30.000 zł, które zostało przekazane Uchwałą Rady Miejskiej?

Dyrektor ZEAPO odpowiedział, że na wniosek radnego na ogrodzenie szkoły od strony banku.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki zapytał Kierownik GOPS, jak wyglądała w 2010 r. ściągalność środków od dłużników alimentacyjnych? Dodał, że w sprawozdaniu jest napisane, że zaadresowano 70 wezwań. Zapytał, ile z nich odbyło się pozytywne dla poszkodowanych kobiet? Czy komornik zajął wynagrodzenia?

Kierownik GOPS powiedziała, że jeśli dłużnik alimentacyjny nie płaci i GOPS ma informacje, że on pracuje, to za każdym razem wystosowuje pismo do komornika, który w miarę możliwości ściąga należność.

Radny H. Kuszak stwierdził, że bardzo dobrze wygląda sprawa reklam wszelkich uroczystości na terenie Muzeum, ponieważ są one bardzo widoczne i należy to kontynuować.

 

Następnie ogłoszono 15 minut przerwy.

 

Projekty uchwał w sprawie granic okręgów wyborczych na terenie Gminy Rogoźno oraz granic obwodów głosowania na terenie Gminy Rogoźno omówiła Sekretarz Gminy Iwona Sip- Michalska.

Uwag nie było.

 

Projekty uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku oraz nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku omówiła Skarbnik Gminy Maria Kachlicka.

Radna E. Wysocka stwierdziła, że fundusz sołecki jest potrzebny i nie wyobraża sobie funkcjonowania Sołtysa bez funduszu sołeckiego.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że funduszu sołeckiego nie można zmieniać w ciągu roku i zadania na przyszły rok, trzeba zaplanować do końca września. Dodał, że sołtysi chcieliby zachować tą samą kwotę, którą gwarantuje im fundusz w budżecie, ale bez funduszu sołeckiego. Aby sołtysi środki mieli w poszczególnych paragrafach i mogli nimi dysponować bez ograniczeń w ciągu roku. Jednak przy funduszu sołeckim Wojewoda zwraca poniesione wydatki Gminie w 30%, pod warunkiem, że wszystko zostało rozliczone prawidłowo.

Radny R. Dworzański stwierdził, że ze względu na dofinansowanie Województwa warto wyodrębnić fundusz sołecki.

Skarbnik Gminy powiedziała, że chciałaby aby środki z funduszu sołeckiego zostały przeznaczone na przedsięwzięcia, a nie na np. baliki, wyjazdy.

 

Projekt uchwały uchylającej Uchwałę Nr XIII/117/2003 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie używania materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym na terenie miasta i gminy Rogoźno omówiła Sekretarz Gminy Iwona Sip- Michalska.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna terenu położonego przy ul. Działkowej przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu położonego na terenie Gminy Rogoźno przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek o nr. ewidencyjnych od 150/2 do 150/14 położonych w miejscowości Nienawiszcz przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Roman Piątkowski.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Rogoźno na 2011 rok przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Kachlicka.

Radny R. Szuberski wyraził zadowolenie z tego, że znaleziono w budżecie 15.000 zł na dotację dla Spółki Wodnej. Nadmienił, że Starostwo Powiatowe taką samą kwotę przekaże Spółce.

Skarbnik Gminy powiedziała, że w związku z tym, iż znalazła się jednostka samorządu terytorialnego, która chce dofinansować Spółkę, Gmina zdecydowała się przeznaczyć kwotę 15.000 zł. Nadmieniła, że Spółki muszą złożyć wniosek do Wojewody do 15 kwietnia. Dotacja zostanie przekazana po podjęciu przez Radę Miejską uchwały o trybie postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobie jej rozliczania.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że w poniedziałek odbyło się posiedzenie Spółek Wodnych. Aby można było się ubiegać o dofinansowanie od Wojewody stawka za 1 ha musi wynosić minimum 20 zł. Na terenie Gminy Rogoźno działa Gminna Spółka Wodna, która ma swoje sekcje. Na poszczególnych zebraniach wszystkie sekcje podniosły swoje stawki do 20 zł, poza Budziszewkiem, gdzie ustalono stawkę na poziomie 11 zł. W związku z tym średnia na Gminę wyniosła 18 zł od 1 ha, a nie potrzebne 20 zł. Na spotkaniu Gminnej Spółki Sołtys Budziszewka i Pan z Sekcji Budziszewka upierali się  przy stawce 11 zł. Jednak Walne Zgromadzenie Spółek Gminnych podjęło uchwałę, że stawka ma być nie mniejsza niż 20 zł. Starosta Obornicki zadeklarował 15.000 zł dla Gminnej Spółki Wodnej i dlatego zadecydowano o przygotowaniu przedmiotowej uchwały na sesję.

 

Następnie omówiono sprawozdania przedstawicieli Gminy z udziału w związkach i Stowarzyszeniach tj.:

-         Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski,

-         Stowarzyszeniu „Dolina Wełny”,

-         Związku Stowarzyszeń PILSKI BANK ŻYWNOŚCI,

-         Radzie Społecznej przy SP ZOZ w Obornikach,

-         Lokalnej Organizacji Turystycznej „Biały Kruk”.

Radny R. Dworzański powiedział, że w jego piśmie dotyczącym udziału w Radzie Społecznej SP ZOZ w Obornikach popełnił błąd, ponieważ organem założycielskim, zgodnie ze Statutem, jest Powiat Obornicki, a nie Starostwo Powiatowe. Nadmienił, że pierwsze posiedzenie zwołuje Rada Powiatu.

 

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 6 – Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki poinformował, że otrzymał odpowiedź na wniosek Komisji od Burmistrza Rogoźna o następującej treści: „Odpowiadając na wniosek Komisji SSOiK RM w Rogoźnie z dnia 27 stycznia 2011 r. uprzejmie informuję, że nie widzę przeszkód co do powołania sztabu, który będzie analizował sposób oraz wysokość finansowania klubów oraz stowarzyszeń sportowych. Jednakże pragnę zwrócić uwagę na fakt, iż w budżecie Gminy Rogoźno brak jest zaplanowanych środków na działalność takiego sztabu. Ponadto w ramach struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego jest stanowisko kontroli zadaniem, której jest prowadzenie audytu w zakresie prawidłowości wydatkowania środków finansowych. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby kontrolą objąć problematykę związaną z analizą tych wydatków. Tematem tym może zająć się również Komisja Rewizyjna lub Komisja SSOiK RM w Rogoźnie, dlatego wnoszę o ponowne przeanalizowanie wniosku.” Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki poprosił członków Komisji o swoje opinie w tej sprawie.

Sekretarz Gminy powiedziała, że w skład Komisji oceniającej oferty wchodzą m.in. Przewodniczący Rady i Przewodniczący Komisji.

Burmistrz Rogoźna zwrócił uwagę, że w tym tygodniu miał miejsce konkurs, który rozstrzygnął kto i na jakie kwoty będzie realizował zadania związane ze sportem.

Radny R. Dworzański zaproponował, aby Komisja SSOiK przejęła zadania, które miałby realizować sztab. Można by zorganizować np.  forum dyskusyjne pod przewodnictwem Komisji  SSOiK. Dodał, że ranga Komisji jest znacznie większa niż sztabu doradczego.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że w tej chwili nie potrzebuje sztabu doradczego i zgadza się z radnym R. Dworzańskim, że ranga Komisji SSOiK byłaby większa. Nadmienił, że środki na 2011 r. są już podzielone.

Radny R. Dworzański powiedział, że chodzi o przyszłe lata.

Radny M. Kutka powiedział, że jest „za” tym, aby dyskusję na ten temat odłożyć, gdyż na 2011 r. na 2012 r.

Radny H. Kuszak wniósł o zamontowanie lampy na ul. Poprzecznej w Rogoźnie (na narożniku targowiska miejskiego z ul. Poprzeczną).

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki zapytał radnego H. Kuszaka, czy ma poddać pod głosowanie jego wniosek?

Radny H. Kuszak odpowiedział, że nie.

Radny R. Dworzański powiedział, że Straż Miejska podczas patroli mogłaby notować, które lampy nie świecą.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że ostatnio strażnicy miejscy jeździli po całym mieście i sporządzili wykaz lamp, które nie świecą i zostało to częściowo zrobione. Po tygodniu Zastępca Burmistrza jeździł znowu cały wieczór ze strażnikami po Gminie i sporządzono kolejny wykaz.

Radny R. Dworzański stwierdził, że należy to kontynuować.

Radny H. Kuszak  powiedział, że można by przyjąć, iż strażnicy np. w ostatni tydzień każdego miesiąca, przejadą i sprawdzą, czy wszystkie lampy świecą. Następnie złożył wniosek o zamontowanie znaku informującego o wyjeździe straży pożarnej na ul. Kotlarskiej i ul. Kościuszki.

Sekretarz Gminy powiedziała, że wniosek radnego H. Janusa dotyczący przygotowania uchwały ws. zwrotu kosztów podróży sołtysów jest sprawą innowacyjną. Nadmieniła, że była na zjeździe sekretarzy i na 120 , w żadnej Gminie nie ma takiej uchwały. Dodała, że w internecie znalazła tylko  informację, że w Łodzi jedna z rad osiedla przyznała taki zwrot, jednak dokonano również zmiany w statucie tej rady.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 18.15

Protokół sporządziła A. Potocka

Rogoźno, dnia 11 kwietnia 2011 r.

 

drukuj pobierz pdf