Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: Protokół nr 41/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 24 marca 2014 r. o godz. 8.30 w sali nr 20 UM w Rogoźnie

Protokół nr 41/2014

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 24 marca 2014 r. o godz. 8.30

w sali nr 20 UM w Rogoźnie

 

Temat posiedzenia:

1.       Analiza wykonania budżetu gminy za 2013 r.

2.       Ustalenie planu kontroli wykonania budżetu.

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Rewizyjnej zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Radna E. Wysocka obecna od godz. 8.46.

W posiedzeniu uczestniczyli: Burmistrz – B. Janus, Sekretarz GminyI. Sip-Michalska, Skarbnik Gminy – M. Kachlicka. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 

Proponowany porządek:

  1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Analiza wykonania budżetu gminy za 2013 r.
  3. Ustalenie planu kontroli wykonania budżetu.
  4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
  5. Sprawy bieżące.
  6. Wolne głosy i wnioski.
  7. Zakończenie.

 Przystąpiono do realizacji punktu 2 – analiza wykonania budżetu gminy za 2013 r.

Skarbnik Gminy poinformowała, że do przygotowanego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok przesłana została opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej i jest to opinia pozytywna.

Skarbnik Gminy poinformowała, że dochody ogółem w 2013 r. zostały wykonane w 98,47 % planu. Dodała, że w najważniejszych pozycjach dochodów własnych wykonanie jest prawidłowe. Pozostałe pozycje dochodów, subwencje i dotacje na zadania zlecone i własne zostały przekazane w wysokościach zabezpieczających realizację tych zadań. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych są niższe o 3,65% ( tj. 257,105 zł). Dochody majątkowe zostały wykonane w 95,87%.

Subwencja ogólna została wykonana w kwocie 17.127.631 zł (tj. 100%), z tego subwencja oświatowa – kwota 12.126.864 zł, subwencja wyrównawcza – kwota 4.736.148 zł i subwencja równoważąca – kwota 264.619 zł. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w kwocie 6.793.520 zł (tj. 96,35%), a od osób prawnych w kwocie 1.156.018,97zł (tj. 84,20%). Dotacje celowe zostały wykonane w 97, 33%), w tym:

- na zadania z zakresu administracji rządowej w 96,95%,    

- na zadania własne, bieżące i inwestycyjne w 98,66%,

- dotacja celowa z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości z budżetu państwa w 67,21%

- dotacje celowe i środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w 98,99%,

- dotacje celowe z tytułu otrzymanej pomocy finansowej udzielonej miedzy jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w 100%,

- dotacje celowe otrzymane z gminy na podstawie porozumień w 59,64%,

- środki pozyskane z innych źródeł na zadania bieżące i inwestycyjne w 96,38%.

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 47.672.032,39 zł (tj. 98,62%) a dochody majątkowe w kwocie 2.743.882,49 zł (tj. 95,87%).

Skarbnik Gminy M. Kachlicka poinformowała, że na poziom wykonanych dochodów ma wpływ stan należności wymagalnych, które z roku na rok zwiększają się mimo prowadzonej egzekucji.

Następnie przedstawiła zestawienie należności w wartościach netto na dzień 31.12.2013r. porównując stan należności wymagalnych do roku 2012. Poinformowała, że należności wymagalne ogółem  i należności pozostałe opiewają na kwotę 70.447,82 zł, co stanowi 14,06% wzrostu należności wymagalnych w porównaniu do roku 2012.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2013 r. zanotowano w kwocie 1.579.749,47 zł.

Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży ratalnej wynoszą 95.957,60 zł

Wydatki ogółem w 2013 r. zostały zrealizowane na poziomie 96,36%, bieżące w wysokości 95,90% a majątkowe 98,11%, które były realizowane zgodnie z zadaniami przyjętymi w budżecie, zabezpieczając w pierwszej kolejności realizacje zadań zleconych i własnych gminy. Wykonane dochody bieżące są wyższe o 3.210.129,16 zł od wykonanych wydatków bieżących. Skarbnik Gminy poinformowała, że zaciągnięte zobowiązania z wyłączeniem wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych stanowią 0,59% planowanych wydatków na koniec roku. M. Kachlicka dodała, że ze wskaźników przedstawionych w sprawozdaniu wynika, że realizacja budżetu jest prawidłowa. Wyjaśniła, że  wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zostały wykonane w kwocie 18.718.148,32 zł (tj. 98,61%), wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w kwocie 11.297.665,60 zł (tj. 90,72%). Wydatki na obsługę długu zostały wykonane w kwocie 417.830,36 zł (tj. 88,51%). Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w kwocie 8.766.130,42 zł (tj. 96,85%), dotacje na zadania bieżące wykonano w kwocie 5.050.097,34 zł (tj. 97,74%). Wydatki na projekty finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części związanej z realizacją zadań gminy wykonano w kwocie 9.707.754,25 zł (tj. 98,13%), pozostałe wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 2.026.220,77 zł (tj. 97,85%).

Wynik finansowy realizacji budżetu za 2013 rok przedstawia się następująco:

- dochody wykonano w kwocie 50.415.914,88 zł co stanowi 98,47 %,

- wydatki wykonano w kwocie 56.363.522,75 zł co stanowi 96,36 %,

- przychody pochodzące z kredytów, pożyczek oraz innych źródeł  wykonano w kwocie 8.294.167,17 zł,

- rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek wykonano w kwocie 931.400 zł.

Skarbnik Gminy M. Kachlicka poinformowała, że deficyt budżetu za rok 2013 wyniósł – 5.947.607,87 zł, finansowanie przychodów i rozchodów zanotowano w kwocie 7.362.769,17 zł, co dało łączną kwotę wolnych środków 1.415.161,30 zł. Dodała również, że stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2013 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 13.504.551,22 zł co stanowi 26,79 % wykonanych dochodów na dzień 31.12.2013 roku.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej R. Dworzański podziękował Pani Skarbnik za syntetyczne i sprawne przedstawienie informacji, po czym dodał, że należy stwierdzić, że wykonanie budżetu jest prawidłowe i w żadnym wypadku nie nastąpiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Następnie zapytał Panią Skarbnik, czy dysponuje wskaźnikiem, który mówi o zasobności gminy ( wysokość zarobków w przeliczeniu na jednego mieszkańca).

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że jest to kwota 1.112,67 zł i poinformowała, że do dochodu na jednego mieszkańca wlicza się nie tylko wykonane dochody, ale również obniżenie górnych stawek, umorzenia, obniżenia związane z podjętymi uchwałami.

Następnie radny R. Dworzański zapytał, co zrobić aby należności wymagalne z tytułu egzekucji ulegały zmniejszeniu?

Skarbnik Gminy M. Kachlicka odpowiedział, że tytuły egzekucyjne są wystawiane i w zależności od tego, czy jest z czego ściągnąć i wówczas Komornik prowadzi egzekucje. Dodała, ze jeżeli dłużnik nigdzie nie pracuje a hipoteka jest obłożona innymi zobowiązaniami, to nie ma z czego tych należności ściągnąć.

Radny R. Dworzański zapytał o dłużników alimentacyjnych.

Skarbnik Gminy M. Kachlicka odpowiedziała, że zaliczki i fundusz alimentacyjny jest w 100% płacony z budżetu państwa.

Radny A. Jóźwiak zapytał  z czego wynikają należności z podatku rolnego?

Skarbnik Gminy M. Kachlicka odpowiedziała, że są to należności z tytułu niezapłaconych podatków.

Radny R. Dworzański powiedział, że bardzo cieszy to, że dochody w gospodarce odpadami zaplanowano na 700.000 a wykonano na poziomie 800.000.

Radny A. Jóźwiak zapytał, czy Pani Skarbnik potrafi odpowiedzieć jaka jest rzeczywista ściągalność opłat za wywóz śmieci?

Skarbnik Gminy M. Kachlicka odpowiedziała, że nieściągalność tych opłat jest na poziomie 7,85%.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański poinformował, że w zestawieniu ujęto należności według rodzaju zaległości, i należności wymagalne wynoszą 4.243.302,87 zł. Poprosił o wyjaśnienie tego zapisu.

Skarbnik Gminy M. Kachlicka wyjaśniła, że podatek od nieruchomości wzrósł o 18,5%, podatek rolny wzrósł o 8,24%.

Radny R. Dworzański poinformował, że należności ZAMK  wzrosły w porównaniu do roku 2012 o 6% i choć nie jest to duży wzrost, to kwota z tego tytułu przekracza 2 mln/zł.

Zapytał, czy są w związku z tym  podejmowane jakieś działania?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że jest to pytanie do dyrektora tej jednostki, który  na najbliższym posiedzeniu KSSOiK Rady Miejskiej w Rogoźnie będzie przedstawiał analizę wykonania budżetu.

Radny R. Dworzański zapytał, czy gmina jako właściciel tego zakładu wie jakie podjąć działania, aby zakład ten wyszedł z zaległości?

Skarbnik Gminy odpowiedział, że to dyrektor jest przedstawicielem tej jednostki i to on musi dołożyć wszelkich starań do tego, aby zakład tych zaległości się pozbył.

 

Następnie Komisja dokonała analizy wykonania wydatków.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański poinformował, że w rozdziale Melioracje wodne plan i wykonanie wynosi 15.000 zł. Zapytał, czy Pani Skarbnik posiada wiedzę,  na których rowach na terenie Gminy Rogoźno Spółki Wodne dokonały konserwacji?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że informacje taką posiada. Dodała, że  wynika to z podpisanej umowy.

Przewodniczący R. Dworzański odniósł się do działu 050 Rybołówstwo i rybactwo, i poinformował, że wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2013 r. zostały zanotowane w kwocie 19.000 zł. Dodał, że kwota ta przekroczyła planowane dochody.

Następnie poinformował, że z przedstawionego sprawozdania wynika, że w dziale 600 Transport i łączność przekazano 20.000 zł na usługę polegającą na ewidencji mostów.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że 20.000 zł  przeznaczono na ewidencję wszystkich mostów. Dodała, że wszystkie dokonane naprawy i remonty powinny zostać zanotowane w książce obiektu budowlanego.
Radny A. Jóźwiak dodał, że utrzymanie dróg gminnych (wydatki rzeczowe), odnotowano na poziomie 96% wydatków. Zapytał z czego wynikają te oszczędności?

Skarbnik Gminy odpowiedział, że zaoszczędzono na akcji zima.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański poinformował, że na naprawy i utrzymanie kanalizacji deszczowej i odwodnienia dróg przeznaczono 69.461,90, Dodał, że w roku 2012 na zadanie to przekazano 77.800 zł. Nadmienił, że utrzymanie tej kanalizacji kosztuje budżet gminy coraz więcej pieniędzy.

Skarbnik Gminy M. Kachlicka odpowiedziała, że jest to spowodowane zarywającymi się kratkami ściekowymi w różnych częściach gminy.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że bardzo dużo środków przekazano na oznakowanie pionowe i poziome dróg (39.429,71 zł. Dodał, że w roku 2012 na zadanie to przekazano 20.000 zł. Zapytał, czy rzeczywiście tak dużo tych znaków jest wykonywanych?

Skarbnik Gminy M. Kachlicka odpowiedziała, że oznakowania poziome co roku utrzymują się na takim same poziomie. Dodała, że dochodzą wydatki związane z wykonywaniem znaków pionowych ( tablice z oznakowaniem nazw ulic, powstawianie nowych znaków drogowych w różnych częściach miastach- przeważnie na wnioski Komisji Rady Miejskiej).

Radny M. Kutka zapytał jaki był koszt równania ulicy Sienkiewicza w Rogoźnie?

Skarbnik Gminy M. Kachlicka odpowiedziała, że był to koszt 30.000 zł.

Radny M. Kutka dodał, że nie może zgodzić się z pierwszym stwierdzeniem Przewodniczącego Komisji R. Dworzańskiego, który powiedział „wykonanie budżetu jest prawidłowe i w żadnym wypadku nie nastąpiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych”. Radny M. Kutka dodał, że w ostatnim czasie radni otrzymali pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej, które dotyczy inkasa i jak najbardziej dotyczy roku budżetowego 2013.

Skarbnik Gminy M. Kachlicka odpowiedział, że Przewodniczący Komisji R. Dworzański miał na myśli brak przekroczenia planu finansowego gminy. Dodała, że odnośnie inkasa dyscyplina będzie i odpowiednie osoby zostaną ukarane. Nadmieniła, że zobowiązaniem tym na pewno nie zostanie obciążony budżet gminy. Wyjaśniła, że do odpowiedzialności pociągnięty zostanie Burmistrz i Skarbnik Gminy.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański dodał, że wzrastają również wydatki związane z oświatą i wychowaniem. Dodał, że w roku 2012 zanotowano je w kwocie ok. 8,9 mln, w roku 2013 na poziomie ok. 9,3 mln.

 

 

Następnie ogłoszono 10 min. przerwy.

 

Po przerwie przystąpiono do realizacji pkt. 3 -  ustalenie planu kontroli wykonania budżetu.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański przedstawił przygotowany harmonogram realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej w zakresie oceny realizacji budżetu gminy za 2013r., sporządzenia opinii o budżecie i wypracowania wniosku o absolutorium:

Przygotowany harmonogram przedstawiał się następująco:

17.03.2014 r. – posiedzenie Komisji Rewizyjnej

- analiza wykonania budżetu gminy za 2013r.,

- ustalenie planu kontroli wykonania budżetu.

Do 11.04.2014 r. – kontrola wybranych działów przez zespoły kontrolne

- I zespół – w składzie radny A. Jóźwiak, radny M. Kutka,

-II zespół –  w składzie radny R. Dworzański, radna E. Wysocka.

14 kwietnia 2014 r. – posiedzenie Komisji Rewizyjnej

- omówienie wyników kontroli,

- stan mienia komunalnego.

28 kwietnia 2014 r. – posiedzenie Komisji Rewizyjnej

- analiza sprawozdania finansowego gminy za 2013 r.,

- analiza sprawozdań finansowych j.o. (ZEAPO, RCK, ZAMK, GOPS).

7 maja 2014 r – posiedzenie Komisji Rewizyjnej

- sporządzenie opinii o budżecie gminy za 2013 r.,

- sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla burmistrza z wykonania budżetu.

Uwag do przedstawionego harmonogramu nie wniesiono, harmonogram został przyjęty.

Przystąpiono do realizacji pkt. 4 – przyjęcia protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

Protokół nr 40/2014 został przyjęty jednogłośnie 4 głosami „za” w obecności 4 członków Komisji.

Przystąpiono do realizacji pkt. 5  wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący R. Dworzański poinformował, że w najbliższym czasie Regionalna Izba Obrachunkowa będzie  organizować  szkolenie w zakresie absolutorium i poprosił, aby członkowie Komisji wzięli w nim udział.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 10.15

Protokół sporządziła M. Markiewicz

Rogoźno, dnia 4 kwietnia 2014 r.

 

drukuj pobierz pdf