Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 13/2016 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 19 lutego 2016 roku o godz. 14.30 w w ośrodku „Za Jeziorem” w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr 13/2016

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 19 lutego 2016 roku o godz. 14.30 w ośrodku „Za Jeziorem”

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Łukasz Zaranek.

Przewodniczący Ł. Zaranek stwierdził, że na 7 członków Komisji w obradach bierze udział 7 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu

Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Przystapiono do omówienia przedstawionego porządku obrad.

 1. Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie gości, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia KSSOiK.
 4. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję RadyMiejskiej.
 5. Funkcjonowanie ośrodka rekreacyjno – sportowego za jeziorem – koncepcja dalszej działalności.
 6. Działalność kulturalna w Gminie Rogoźno.
 7. Wolne głosy, wnioski, komunikaty.
 8. Zakończenie.

 

Ad. 5 Funkcjonowanie ośrodka rekreacyjno – sportowego za jeziorem – koncepcja dalszej działalności.

Wspólne posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa zostało przeprowadzone w Ośrodku rekreacyjno – sportowym „Za Jeziorem”. Dzierżawca tego ośrodka pan Przemysław Czarnecki przedstawił członkom komisji jego stan faktyczny, czyli stan budynków, cały teren wchodzący w skład ośrodka, pomieszczenia wewnątrz budynków czyli pokoje gościnne, salki konferencyjne oraz domki . Po zapoznaniu się komisji z tymi informacjami, członkowie wysłuchali informacji pana burmistrza Szuberskiego o dalszej koncepcji funkcjonowania tego ośrodka. Natomiast pan burmistrz swój głos przekazał panu kierownikowi Pawłowi Andrzejczakowi, który po krótce przekazał koncepcję funkcjonowania ośrodka. Dokumenty źródłowe stanowią załącznik no niniejszego protokołu.

Pan burmistrz dodał, iż baza hotelowa i gastronomiczna będzie wykorzystana, jeżeli obiekt zostanie odpowiednio przystosowany – małe obiekty można wykorzystać na korty tenisowe, czy na boiska do gry w piłkę nożną, zaplecze sportowe byłoby rozszerzone o zakup większej ilości sprzętu sportowego, natomiast większym problemem będzie stworzenie bazy noclegowej. Jednym z pomysłów jest również uruchomienie małego statku spacerowego, oraz nart wodnych. Jest wiele pomysłów na pozyskanie środków finansowych z zewnątrz i nie jest wykluczone, że takie środki zostaną przyznane na ten cel. Głównym celem jest termomodernizacja głównego budynku hotelowego, pozyskanie środków na gospodarkę niskoemisyjną.

Swoje pierwsze pytanie zadał pan Paweł Wojciechowski, który zapytał kiedy przewidziane jest ruszenie z przedstawionym tematem?

Pan burmistrz odpowiedział, że umowa z obecnym dzierżawcą zostaje rozwiązana z dniem 30 czerwca, ale w związku z tym że przypada to na okres letni, który jest najkorzystniejszy dla funkcjonowania tego ośrodka to jest przewidziana możliwość przedłużenia dzierżawy do końca października. Reasumując pan burmistrz odpowiedział radnemu, że po negocjacjach i terminie urlopowym, letnim odbędzie się w tej sprawie kolejne spotkanie i wtedy może zapadną wiążące decyzje w tym temacie.

Pan radny Łatka zapytał pana burmistrza, że to co burmistrz przedstawia to jest zarys koncepcji – a czy burmistrz posiada opracowana strategię lub busness plan dotyczący tego potężnego terenu? Pan Szuberski odpowiedział radnemu, że w tej chwili jest na wstępnym etapie rozeznania, jeżeli chodzi o koszty utrzymania tego obiektu – a rozwiązania zostaną przedstawione w okresie końca maja i początku czerwca.

Pan radny Zbigniew Chudzicki zapytał pana burmistrza co z planowana halą widowiskowo – sportową, która jest zaplanowana na terenie obiektu „za Jeziorem”?

Pan burmistrz odpowiedział radnemu, że jeżeli chodzi o koncepcje hali sportowo – widowiskowej to w jej posiadaniu jest pani burmistrz Tomaszewska, ponieważ to pani burmistrz pilotuje ta sprawę. Jeśli chodzi o wymiary i pozyskanie środków wewnętrznych to nie jest to wiązane bezpośrednio z modernizacja ośrodka, ponieważ hala ma powstać na działce przylegającej. Jeżeli Skarb Państwa przekaże gminie tą działkę, a jedynym warunkiem jest przekazanie nieodpłatne i przekazane na cele sportowo – rekreacyjne. W tym momencie gmina czeka na konkretną odpowiedź w tej sprawie.

Dalej pan radny Chudzicki podsumował, że koncepcja zagospodarowania ośrodka i wybudowania hali sportowej jest przedstawiana bardzo realistycznie, ale radny chciałby się dowiedzieć jakie środki i skąd zostaną pozyskane na planowaną inwestycję?

Pan burmistrz odpowiedział radnemu, że koncepcji na utrzymywanie tego ośrodka jest sporo, może to być spółka specjalnie do tego powołana, są to głównie rozwiązania takie, aby nie obciążały budżetu gminy, są to głównie dzierżawy, lub korzystanie z odpłatne z różnych sprzętów sportowych. Pan burmistrz podkreślił, że jest sporo pomysłów, jednak na tą chwilę jest za wcześnie aby o nich dyskutować.

Pan radny Kuszak zapytał pana burmistrza, czy gmina jest wstanie udźwignąć kilka inwestycji jednocześnie, czyli Plac Karola Marcinkowskiego, drogi, hala sportowo – widowiskowa? Oraz dodatkowo zapytał o kwestię mieszkań socjalnych i finansowania ich z programu „500+” przez potencjalnego najemcę? Pan burmistrz nie odpowiedział radnemu na zadane pytanie. Pani Kolanowska zapytał, czy pan Czarnecki widzi dalsza możliwość utrzymywania tego ośrodka przez siebie?

Pan Czarnecki odpowiedział, że ośrodek jest w takim stanie a nie innym i nikt z burmistrzów nigdy nie patrzył przychylnie na czynione w obiekcie remonty. Natomiast bez remontów trudno jest taki obiekt utrzymać, ponieważ brak wtedy zainteresowania.

Następnie na posiedzenie komisji zostali zaproszeni przez rannego Huberta Kuszaka państwo Wałkowscy przedstawiając swoją sytuację dotyczącą chuligaństwa i wandalizmu na terenie swojej posiadłości. Pan Filip Wałkowski poinformował komisje o licznych interwencjach policji w związku z niszczeniem swojej posiadłości, wyrzucaniem śmieci na jej teren, słownych wulgaryzmów pod swoim i żony adresem – i bezsilnością w tej sprawie. Dlatego zwrócił się z możliwością wykupienia działki przylegającej do swojej w formie bezprzetargowej. Pan burmistrz po wysłuchaniu zainteresowanych poinformował, że sprawa zostanie jeszcze raz przeanalizowana i państwo Wałkowscy zostaną poinformowani i ewentualnie jeszcze raz zaproszeni na spotkanie z panem burmistrzem.

Zaopiniowanie materiałów na najbliższe posiedzenie Rady Miejskiej:

 1. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr: 2051/2 i 2053/2, położonych w Rogoźnie przy ul. Spokojnej, w trybie przetargowym, uchwała przedstawiona przez pana kierownika Romana Piątkowskiego, bez uwag,
 2. Uchwała zmieniająca uchwałę nr XIII/102/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym, uchwała przedstawiona przez pana kierownika Romana Piątkowskiego, bez uwag,
 3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, uchwała przedstawiona przez pana kierownika Romana Piątkowskiego, bez uwag,
 4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (dot, działka nr 460, położonej w Rogoźno przy ul. Różanej), uchwała przedstawiona przez pana kierownika Romana Piątkowskiego, bez uwag,
 5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, w tym punkcie pan kierownik Piątkowski przedstawiając ten projekt uchwały zgłosił ustna autopoprawkę „do jednego roku”, tłumacząc że są tam kwestie wynajmu na inna działalność, pan radny Wojciechowski zapytał czy nie lepiej wpisać na okres „nieoznaczony”?, jednak pan kierownik odpowiedział że to sa już konkretne miesiące i zapis ten nie byłby właściwy,
 6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 1813/5, położonej w Rogoźnie przy Placu Karola Marcinkowskiego 10, w trybie przetargowym, projekt uchwały przedstawiony również przez pana kierownika Romana „Piątkowskiego, poinformował, że jest to działka przy promenadzie, przy placu K.Marcinkowskiego – odnośnie tej uchwały swoje pytanie zadał pan radny Kuszak, pytając jak to się stało, że ta działka jest gminna, kto jest właścicielem posesji nr 10 nieomawianej części, przyległej do działki? Odpowiedzi udzielił pan Piątkowski, informując radnego, że takich działek jak ta gmina posiada więcej, jak słusznie pan radny zauważył kompozycja jest dość dziwaczna, pan kierownik poinformował, że nie zna genezy kto i kiedy postanowił tak wydzielić taki kwadracik, a sytuacja jest o tyle szczęśliwa, że można przystąpić do zbycia tej działki, ponieważ podwórze tej posesji stanowi własność gminy i gmina może ustalić służebność do tej działki bezpośrednio. Pan Kuszak dopytał o cenę prognozowaną, a pan kierownik odpowiedział, że jest to kwota rzędu 20 tys zł. Pan Wojciechowski zapytał jaka jest droga dojazdowa do tej działki? Pan kierownik odpowiedział, że przez podwórze z ul. Powstańców
 7. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ulic: Strzeleckiej, Wielka Poznańskiej,
 8. Uchwała w sprawie pozostawienia środków obrotowych za rok 2015 samorządowego zakładu budżetowego Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego w Rogoźnie.
 9. Uchwała w sprawie przekazania skargi, uchwała przedstawiona przez sekretarza pana Marka Jagodę – bez uwag, jednak swoje pytanie zadał pan radny Łatka, który zwrócił uwagę na to, czy w regulaminie GOPS-u możnaby wykonać zapis, że osobą właściwą do rozpatrywania skarg jest pani kierownik? Jednak wypowiedź tą sprostowała pani burmistrz, tłumacząć, w/w skarga trafiła nie do pani kierownik, a do burmistrza i do jest inna procedura,
 10. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Integracji Społecznej w formie samorządowego zakładu budżetowego i nadania mu statutu, uchwała przedstawiona przez panią skarbnik, bez uwag,
 11. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości sołectwa Garbatka, uchwała przedstawiona przez kierownika pana Pawła Andrzejczaka, bez uwag,
 12. Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości sołectwa Nienawiszcz, uchwała przedstawiona przez kierownika pana Pawła Andrzejczaka, bez uwag,
 13. Uchwała zmieniająca uchwałę nr VII/61/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego, uchwała przedstawiona przez panią skarbnik Marię Kachlicką, bez uwag,
 14. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2016 rok, uchwała przedstawiona przez panią skarbnik Marię Kachlicką, z jednym zapytaniem pana radnego Łatki, który stwierdził, że wniosek komisji w zeszłym roku dotyczył wyrzucenia kwot z podziałem na finansowanie zadań z działu sportu – a wniosek nie został wzięty pod uwagę,
 15. Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2016-2026, uchwała przedstawiona przez panią skarbnik Marię Kachlicką, bez uwag.

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie gości, stwierdzenie quorum.

Posiedzenie rozpoczął przewodniczący komisji pan Łukasz Zaranek, po powitaniu gościu stwierdził, że komisja jest władna do podejmowania decyzji i wydawania opinii, w drugiej części nieobecny – J.Łatka.

 

Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący komisji przedstawił zaplanowany porządek obrad, do którego radni nie wnieśli zmian – został on jednogłośnie przyjęty.

 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia KSSOiK.

Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji członkowie przyjęli jednogłośnie.

 

Ad.6 Działalność kulturalna w Gminie Rogoźno.

W tym punkcie komisja swoje obrady wznowiła po części wyjazdowej. Pan przewodniczący Łukasz Zaranek udzielił głosy panu Piotrowi Szturmińskiemu, który po krótce zreferował działalność RCK w Rogoźnie – materiały stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Pan Kuszak zapytał pana dyrektora, czy akcja krwiodawstwa jest darmowa – radny otrzymał odpowiedź, że tak., oraz że takie akcje odbywają się cztery razy do roku i są wszystkie darmowe, natomiast jeżeli szkoły organizują dyskoteki, lub inne imprezy o charakterze zarobkowym to jest to dla RCK 50% dochód z biletów. Pan Kuszak dopytał, jak to jest z teatrzykami które organizują spektakle- to jak wtedy wygląda odpłatność? Pan dyrektor odpowiedział, że jest to stała cena za wynajem Sali na spektakl biletowany – i jest to kwota 250 + vat.

Pan Kuszak w kolejnym swoim pytaniu zapytał pana dyrektora, czy nie spotkał się z problemem, że w ośrodku sprzedawany jest alkohol? Pan Szturmiński odpowiedział radnemu, że nie. Owszem jest lokal „Kociak”, gdzie jest koncesja na spożywanie alkoholu i tylko w tym obrębie może być spożywany, ale problemu nie ma. Pan Kuszak zapytał następnie o to, czy odbył się Sylwester w RCK, lub inna zabawa taneczna, ponieważ wytłumaczył, że chodzi mu o to jak to się ma do ustawy o wychowaniu w trzeźwości – dalej podkreślił, że w związku z tą ustawa szkoły też organizują w ośrodku dyskoteki i patrząc na działający lokal na dole RCK, alkohol jest legalny? Pan dyrektor odpowiedział, że przeważają imprezy zamknięte, poza tym lokal jest monitorowany i dotąd nie było żadnych ekscesów. Poza tym zdaniem dyrektora nie ma w ustawie zapisu, który definiowałby odległość punktu z alkoholem od ośrodka kultury, a od szkoły jest to zdefiniowane.

Pan Chudzicki zapytał pana dyrektora, jaka jest kwota dzierżawy za wynajem baru „Kociak”?, pan dyrektor odpowiedział, że jest to kwota 950 zł, plus podatek od nieruchomości.

Dalej pan radny Chudzicki złożył wniosek dot nowego umundurowania dla orkiestry i w związku z tym zapytał pana dyrektora, czy cos w tym temacie już wiadomo?

Pan dyrektor poinformował, że ze swojej strony wykonał dwa lub trzy telefony, do firm z internetu. 3 marca orkiestra ma spotkanie sprawozdawcze i na tym spotkaniu bedzie poruszony temat, propozycji ze strony członków orkiestry, na temat kolorystyki, formy takiego umundurowania, propozycje materiałów i tp. Następnie pan dyrektor powiedział, że po rozmowie z jedna z poznańskich firm projektujących, może się pojawić na spotkaniu z orkiestrą i przedstawić swoja ofertę. Na bazie pomiarów jednej osoby firma ta jest gotowa przygotować jeden mundur przykładowy, biorąc pod uwagę repertuar, barwy miasta itp.

 

Ad. 7 Wolne głosy, wnioski, komunikaty.

Komisja wydała pozytywna opinię dotyczącą przyznania dotacji na roboty budowlane w zakresie odnowienia elewacji zewnętrznej w kościele pw. Ducha Świętego.

A w związku z podjętą opinią pan Kuszak zgłosił wniosek o rozważenie możliwości dodania do uchwały nr XI/93/2015 punktu dotyczącego składnia wniosków do końca września każdego roku – wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Kolejna kwestia poruszona przez radnego było nowe rondo na ul. Cmentarnej i w kierunku Ciesiel. Jednak po wnikliwej analizie terenu i możliwości finansowych, radni przegłosowali jednogłośnie wniosek do WZDW o możliwość zamontowania świateł. A jako ostatni swój głos zabrał radny Zbigniew Chudzicki i poprosił w swoim imieniu komisje o przegłosowanie swojego wniosku dotyczącego postawienia jednego punktu oświetlenia na ul. Południowej – wniosek podjęty jednogłośnie.

 

Ad. 8 Zakończenie

Posiedzenie komisji zakończono o godz. 18.30 – protokołowała Anna Mazur.

 

drukuj pobierz pdf