Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa: PROTOKÓŁ nr 24/2021 z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 22 lutego 2021 roku o godz. 16:00 w UM

 PROTOKÓŁ nr 24/2021

z posiedzenia Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 22 lutego 2021 roku o godz. 16:00 w UM.

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Bartosz Perlicjan.

Przewodniczący stwierdził, że na 7 członków Komisji w obradach bierze udział 5 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów.

4. Stan utrzymania czystości i porządku w Gminie Rogoźno,

5. Realizacja usług w zakresie oświetlenia dróg i miejsc publicznych w Gminie Rogoźno.

6. Omówienie projektów uchwał na najbliższe posiedzenie Rady Miejskiej w Rogoźnie.

7. Wolne głosy, wnioski i komunikaty.

8. Zakończenie posiedzenia.

 

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty bez zmian.

 

Ad. 3 Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń KGFiR.

Przyjęcie protokołu:

- ze stycznia 2021r. – 3 glosy „za”, 1 glos „wstrzymujący” i 1 głos „przeciwny”,

- z grudnia – 3 głosy „za” i 2 głosy „przeciwne”,

- z listopada - 3 głosy „za” i 2 głosy „przeciwne”,

Ad 4.Stan utrzymania czystości i porządku w Gminie Rogoźno.

Poniższy temat przedstawił pan kierownik Paweł Andrzjeczak.

W związku z realizowanym tematem sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie „Stan czystości i porządku w Gminie Rogoźno” informuję, co następuje:

W 2020 roku utrzymanie czystości na terenie Gminy Rogoźno odbywało się w następujący sposób:

- Mechaniczne oczyszczanie ulicy o wartości 88 992,00 zł brutto  w zakresie:

1.            Usunięcie wszelkich zanieczyszczeń z powierzchni przykrawężnikowej jezdni łącznie z zatokami autobusowymi, wyspami kanalizującymi, wlotami i wylotami skrzyżowań o ruchu okrężnym zgodnie z załącznikiem nr 1.

2.            Zabrania się przemieszczania w/w odpadów na tereny przyległe np. zieleńce. W przypadku bardzo dużego nagromadzenia nieczystości przy krawężnikach, ściekach przykrawężnikowych, Wykonawca jest zobowiązany dokonać wstępnego oczyszczenia metodą ręczną zanim użyty zostanie sprzęt mechaniczny. W miejscach, w których mechaniczne oczyszczanie jest uniemożliwione np. przez zaparkowane samochody lub utrudnione przez konstrukcję drogi Wykonawca jest zobowiązany wykonać prace ręcznie.

3.            Zobowiązuję się, aby zanieczyszczenia usuwane z powierzchni jezdni przedostawały się do istniejących kratek kanalizacji deszczowej. 

4.            W celu uniknięcia nadmiernego zapylenia najbliższej okolicy oczyszczanych miejsc Wykonawca w trakcie mechanicznego zamiatania ma obowiązek zastosowania zraszania wodą zamiatanych powierzchni; niedopuszczalne jest przeprowadzanie prac bez zastosowania zraszania wodą oraz z przepełnionym zbiornikiem na zebrane nieczystości.

- Opróżnianie koszy ulicznych o wartości 138 751,92 zł brutto w zakresie:

1.         Przedmiot zamówienia obejmuje również opróżnianie nieczystości stałych (min. 2 razy w tygodniu poniedziałki i piątki w parkach, ) z około 260 koszy na śmieci zlokalizowanych na placach parkingach zatokach autobusowych i ulicach na terenie Gminy Rogoźna (wraz z utrzymaniem czystości wokół tych pojemników) oaz koszt z terenów Sołectw Gminy Rogoźno.

Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego zamocowania pojemnika w uchwycie mocującym oraz zgłaszania wszelkich aktów wandalizmu. 

2.         Zamówienie obejmuje również opróżnianie i wywóz nieczystości pochodzących z 25 pojemników rozstawionych na terenie miasta Rogoźna, a służących do zbiórki odchodów zwierzęcych min. 1 raz w miesiącu.

Wykonawca zobowiązany zostanie do jednokrotnego mycia koszy w okresie kwiecień i sierpień.

- Ręczne oczyszczanie chodników o wartości 113 384,52  w zakresie:

Zadanie obejmuje ręczne posprzątanie wraz z usunięciem nieczystości poprzez zamiatanie, grabienie, odgarnianie itp. placów, chodników oraz parkingów na terenie miasta Rogoźna o łącznej powierzchni 46 661,00 m2 wymienionych w załączniku nr 1.

W ramach oczyszczania miasta Wykonawca oczyści chodniki itp., na całych ich szerokościach i powierzchniach, w tym odsłaniając zarośniętą trawę, zasypane piaskiem obrzeża i krawężniki.

Wykonawca zobowiązany zostanie do dodatkowego uprządkowania miasta przed świętami i ważnymi uroczystościami na terenie miasta Rogoźna.

 

Zakres ręcznego oczyszczania chodników:

Lp

Nazwa ulicy

Krotność sprzątania

Ilość m2

 

1

W. Poznańska do ulicy Plażowej

2 x w tygodniu

2 182

 

2

Pl. K. Marcinkowskiego

1 x w tygodniu

3 561

 

3

Kościuszki przystanek autobusowy

1 x w tygodniu

335

 

4

Park Niepodległości

1 x w tygodniu

474

 

5

Rondo

1 x w tygodniu

240

 

6

Kościuszki 49 do ZSZ

1 x w tygodniu

485

 

7

Pl. Powst. Wlkp.

1 x w tygodniu

614

 

8

Pl. Powst. Wlkp.

codzienne

2 350

 

9

Promenada

1 x w tygodniu

5 667

 

10

Chodnik od Ronda przy ZSZ

1 x w tygodniu

250

 

11

Przystanek szkolny - ul. Ogrodowa

3 x w tygodniu

180

 

12

Parking przy ul. Kościuszki 37

1 x w tygodniu

572

 

13

Uliczka (przejście) między ul. Kościuszki, a ul. Ogrodową

3 x w tygodniu

660

 

14

Kościuszki 56

1 x w tygodniu

520

 

15

Sądowa i parkingi

1 x w tygodniu

860

 

16

ul. Seminarialna

1 x w tygodniu

1 622

 

17

Nowa

1 x w tygodniu

3 543

 

18

Wągrowiecka

1 x w tygodniu

516

 

19

Krótka - Polna

co 2 tygodnie

466

 

20

Przejście pomiędzy ZSZ, a SP nr 3

2 x w tygodniu zbieranie

378

 
 

21

K. S. Wyszyńskiego miejsca postojowe

1 x w tygodniu

163

 

22

Czarnkowska

1 x w tygodniu zbieranie

252

 

23

Od Ronda do garaży

1 x w tygodniu

2 175

 

24

Droga przy przedszkolu Przemysław

1 x w tygodniu

250

 

25

Piłsudskiego - przystanki

1 x w tygodniu

330

 

26

Od garaży do Osiedla

1 x w tygodniu

860

 

27

Droga od TESCO

1 x w tygodniu

300

 

28

Uliczka od Wąskiej do kościoła św. Ducha

1 x w tygodniu

105

 

29

Ruda - chodniki

co 2 tygodnie

1 130

 

30

Łącznik ul. Paderewskiego z ul. Nową

1 x w tygodniu

400

 

31

Ruda ścieżka rowerowa

1 raz w miesiącu

2 178

 

32

Parking Wójtostwo

1 raz w miesiącu

450

 

33

Paderewskiego osiedle

1 x w tygodniu

2 000

 

34

ul. Długa

1 x w tygodniu

590

 

35

Czarnkowska 17

co 2 tygodnie

283

 

36

Dworcowa

1 raz w miesiącu

740

 

37

Fabryczna

1 x w tygodniu

7 500

 

38

Pomnik Katyński Pl. Jana Pawła II

1 x w tygodniu

100

 

39

Przystanki autobusowe na terenie Gminy

Na żądanie

200

 

40

Ośrodek Zdrowia

1 x w tygodniu

700

 

41

Chodnik przy cmentarzu

1 x w tygodniu

330

 

 

Razem:

 

46 511

 

 

- Utrzymanie zielenie na terenie Gminy Rogoźno o wartości 100 000,00 zł brutto w zakresie:

Pielęgnacji terenów zielonych o łącznej powierzchni 115 766,00 m2 obejmującej koszenie
wraz z usunięciem skoszonej trawy na terenach objętych niżej wymienionym załącznikiem.

- oczyszczanie terenów zielonych ze śmieci,

- grabienie i usuwanie liści w okresach wiosennym i jesiennym,

- przeprowadzenie w zależności od potrzeby remontów cząstkowych trawników (odnawianie wraz z siewem traw w miejscach wskazanych przez Zamawiającego).

 

Wykonywano również:

                - usunięcie chwastów z terenów i skwerów rond,

                - przycięcia odrostów drzew i krzewów,

                - pielęgnacji żywopłotów.

 

Zakres pielęgnacji terenów zielonych:

Lp.

Lokalizacja - ulica

Pow. m2

1

ul. W. Poznańska skwer oraz pozostałe trawniki do ul. Plażowej

5 050

2

ul. Boguniewska do ul. Międzyleskiej obie strony

733

3

Pl. K. Marcinkowskiego

2 534

4

Promenada /stara cz./ + zejście do jeziora od ul. Kościelnej

4 636

5

ul. Wągrowiecka od kładki /obie strony/ do ul. Za Jeziorem

3 830

6

Pl. Powst. Wielkopolskich

1 177

7

ul. Czarnkowska 17 - za kioskiem

70

8

ul. Sądowa do skrzyżowania z ul. Czarnkowską

126

9

ul. Kościuszki + teren przy ul. Kościuszki 37

4 568

10

Wzdłuż płotu ZSZ przy ul. Kościuszki

421

11

ul. Wojska Polskiego do ul. Dworcowej

3 830

12

ul. Seminarialna wraz z rowem przy działkach

445

13

Przejście między Sp-3 a ZSZ

1 504

14

ul. Krótka (rabaty)

100

15

ul. Piłsudskiego do przejazdu kolejowego

6 206

16

ul. Reja od ul. Norwida

1 787

17

ul. Mickiewicza

710

18

Przejście między ul. Krótką, a ul. Polną obustronnie

246

19

Boisko i plac zabaw przy ul. Różanej

1 864

20

ul. Polna obustronnie

1 000

21

ul. Orzeszkowa + rów na odcinku Polna-Prusa

1 641

22

ul. Prusa - lewa strona

279

23

Przejście do ul. Wojska Polskiego z ul. Orzeszkowej

300

24

ul. Fabryczna

3 800

25

ul. Dworcowa - cała

5 180

26

Droga do m. Cieśle od stacji paliw

1 008

27

ul. Wągrowiecka - skrzyżowanie z ul. Cmentarną

399

28

Miodowa do Piłsudzkiego

711

29

ul. Działkowa - obustronnie

1 874

30

Droga osiedlowa nr 1 i 3 ul. Kościuszki

1 380

31

Droga zbiorcza ul. Kościuszki

1 878

32

Skrzyżowanie ul. Nowej i ul. Długiej - obustronnie

120

33

Zejście na promenadę z Pl. K. Marcinkowskiego przy Sp-2 i Klubu Żeglarskiego "Kotwica"

200

34

Promenada dojście koło salki katechetycznej

100

35

Promenada od Sp-2 do Cmentarza Ewangelickiego

450

36

Park Niepodległości + przed Parkiem trawnik od strony ronda

5 733

37

Uliczka od Wąskiej do Kościoła+ Wąska + teren za plebanią i starego targowiska

343

38

Teren za TESCO - ul. Kościuszki od Szkoły Rolniczej

350

39

ul. Ogrodowa - stare targowisko

112

40

Strażnica przy ul. Ogrodowej

23

41

ul. Rzeźnicka, ul. Piekarska

350

42

ul. W. Szkolna od ul. K. S. Wyszyńskiego

82

43

ul. Rynkowa

34

44

ul. Piłsudzkiego w kierunku Rudy

1 828

45

ul. Garbacka od ul. Wojska Polskiego do przejazdu kolejowego - prawa strona

1 075

46

Przejście do ul. Ogrodowej przy SP 1

108

47

Rondo Ruda + dojazd do Dendro i Fartuszka

900

48

ul. K. S. Wyszyńskiego - przejście do rzeki

140

49

Za Jeziorem w kier. Wągrowca (rów)

400

50

Teren przy TPSA

1 051

51

Droga przy ul. Kościuszki 31 a 33

58

52

ul. Nowa

18

53

ul. Lipowa od ul. Smolary do AQUABELLISU + Wójtostwo

743

54

ul. Kościuszki 55 od nowej drogi do garaży

1 645

55

Biskupskiego przy przedszkolu nr 2

900

56

Park przy jeziorze do strzelnicy

32 516

57

Ścieżka Ruda-Gościejewo

2 000

58

Przystanki autobusowe na terenie Gminy Rogoźno

200

59

Kolejowa

400

60

Plaża ul. Plażowa

300

61

Ośrodek Zdrowia ul. Wojska Polskiego

100

62

ul. Mała Poznańska przy SDŚ

100

63

Południowa pobocza do ul. Szerokiej

700

64

ul. Spokojna, Kwarcowa, Diamentowa, Szeroka

900

65

Łąkowa

300

66

ul. Kościuszki osiedle pumptrack

200

67

Seminarialna  (wzdłuż Orlika do garaży)

2 000

 

Razem

115 766

 

- Czyszczenie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe o łącznej wartości 42 015,06 zł brutto

w zakresie:

Wykonanie w okresie objętym zamówieniem przeglądu eksploatacyjnego (wiosną i jesienią)
oraz wyczyszczenia, odbioru i utylizacji zgromadzonych i powstających w wyniku tej usługi odpadów
z 11 separatorów związków ropopochodnych, 1 osadnika przed separatorem oraz 5 piaskowników.

Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje:

  1. Usunięcie zgromadzonych w separatorach, osadniku i piaskownikach osadów mogących

zawierać związki ropopochodne oraz wody;

2.            Wyciagnięcie z separatorów sekcji żaluzjowych i ich wyczyszczenie;

3.            Oczyszczenie i osuszenie poszczególnych elementów separatorów i osadnika;

4.            Zamontowanie sekcji żaluzjowych;

5.            Transport odpadów do neutralizacji za pomocą specjalistycznego pojazdu, spełniając wymagania w odniesieniu transportu materiałów niebezpiecznych;

6.            Unieszkodliwienie odebranych odpadów niebezpiecznych;

7.            Napełnienie separatorów czystą wodą , aż do przelewu na wylocie;

8.            Uporządkowanie terenu wokół separatorów i osadnika;

9.            Sporządzenie dokumentów (wymaganych prawem) związanych z konserwacją separatorów i osadnika oraz odbiorem niebezpiecznych odpadów i niezwłoczne przekazanie ich Zamawiającemu. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia protokołu z przeprowadzonych czynności oraz załączenia Karty Przekazania Odpadu. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wpisów do Książki eksploatacji separatora substancji ropopochodnych oraz do dokonania wpisu potwierdzającego wykonanie usługi – książka eksploatacji jest do odbioru u Zamawiającego;

10.          Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o terminie wykonania usługi;

11.          Zamawiający ma prawo kontroli jakości wykonywanej usługi na każdym jej etapie.

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia jego sprzętem i narzędziami z zachowaniem zasad bhp oraz obowiązujących standardów wykonawstwa.

 

Zestawienie typów separatorów oraz ich objętość czynna:

l.p.

Adres separatora

Typ

Objętość czynna

[m3]

1

Rogoźno, ul. Łąkowa – przy moście kolejowym nad rzeką Wełna

UNICON – lamelowy

ESL-H 10/100/2000

4,427

2

Rogoźno, ul. Łąkowa – nad rzeką Wełna

UNICON – lamelowy

ESL 150/5100 S + osadnik OS 3000/15,0

12,364 + 13,989

3

Rogoźno, ul. Fabryczna – przy oczyszczalni ścieków

UNICON – lamelowy

ESL-H 40/400/4000 S

8,635

4

Rogoźno, ul. Fabryczna – teren b. Rofamy

UNICON – lamelowy

ESL-H 50/500/54000 S

11,799

5

Rogoźno, ul. Smolary

UNICON – lamelowy

ESL-H 50/500/54000 S

11,799

6

Rogoźno, ul. Lipowa

UNICON – lamelowy

ESL-H 15/150/1500

4,082

7

Rogoźno, Promenada (dojazd od ul. Kościelnej)

UNICON – lamelowy

ESL-H 20/200/2000

4,679

8

Rogoźno, przy Promenadzie (dojazd od Pl. K. Marcinkowskiego)

UNICON – lamelowy

ESL-H 40/400/4000 S

8,635

9

Rogoźno, przy Promenadzie i SP 2 (dojazd od ul. M. Poznańskiej)

UNICON – lamelowy

ESL-H 10/100/2000

4,4427

10

Rogoźno, przy KŻ KOTWICA (dojazd od ul. M. Poznańskiej

UNICON – lamelowy

ESL-H 20/200/2000

4,679

11

Rogoźno, przy Cmentarzu Ewangelickim (dojazd od ul. W. Poznańskiej)

UNICON – lamelowy

ESL-H 20/200/2000

4,679

 

Zestawienie piaskowników:

1

Rogoźno, ul. Łąkowa

Betonowy – jednokanałowy,  otwarty

51,040

2

Rogoźno, ul. Fabryczna (przy oczyszczalni ścieków)

Betonowy – dwukanałowy,  otwarty

4,378

3

Rogoźno, ul. Fabryczna (teren byłej ROFAMY)

Betonowy – dwukanałowy,  otwarty

5,16

4

Rogoźno, ul. Smolary

Betonowy – dwukanałowy,  otwarty

3,325

5

Rogoźno, ul. Wągrowiecka (przy moście na Małej Wełnie)

Betonowy – dwukanałowy,  zakryty płytami prefabrykowanymi

4,104

 

W 2020 roku z piaskowników i separatorów usunięto 162,218 m3 osadów, łącznie od 2015 roku osadów tych usunięto 1 116,433 m3.

 

Pan radny Wojciechowski zapytał, czy można rozszerzyć oczyszczanie na ulicy Lipowej?

Kierownik poinformował, że długość oczyszczania mechanicznego to 1100m i jest to cała długośc.

Radny dopytał, czy nie ma konieczność dokupienia koszy na śmieci?

Pan Andrzejczak odpowiedział, że kosze z zeszłego roku sa tak ciężkie, że nie zostały zdemolowane, dlatego też ich ilość jest wystarczająca.

Pan Wojciechowski dopytał, czy ręczne oczyszczanie faktycznie jest ręczne?

Kierownik określił, że w okresie zimowym miasto nie jest oczyszczane ręcznie,  tylko od kwietnia.

Pan Wojciechowski poprosił o liste wykonawców oczyszczania miasta.

Pan Paweł Andrzejczak wymienił, że za rok 2018, 2019, 2021 jest to CIS i ZUKiT.

 

Ad. 5 . Realizacja usług w zakresie oświetlenia dróg i miejsc publicznych w Gminie Rogoźno.

 

W celu realizacji usług w zakresie oświetlenia drogowego na terenie miasta; i gminy Rogoźno w roku 2020, w dniu 28.02.2020 roku pomiędzy Gminą Rogoźno a ENEA Oświetlenie Sp. z o.o z siedzibą w Szczecinie została zawarta umowa, która obowiązywała od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku. Jej zakres obejmował wykonywanie usługi w zakresie utrzymania i konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami wynikającymi z ustawy z dni 10.04,1997 r . Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2019 r, poz. 755 z późniejszymi zmianami) oraz instrukcjami dotyczącymi:

-  organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych w ENEA Operator Sp. z o.o.,.

-  eksploatacji linii i urządzeń oświetlenia drogowego w ENEA Oświetlenie z o.o.,

-  ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o..

Za czynności i prace obligatoryjne związane z utrzymaniem na terenie gminy infrastruktury obejmującej:

-   1639 punktów świetlnych, z tego 1015 slupów jest wydzierżawianych od ENEA Operator Sp. z o.o.,

-   17,19 kin linii oświetleniowych kablowych,

-  83,74 km oświetleniowych linii napowietrznych,

-   125 obwodów oświetleniowych,

-  86 szafek - rozdzielnic zasilających oświetlenie,

wynikające z nakazu prawnego co do poziomu administracyjnej obsługi w/w. majątku, ustalone zostało wynagrodzenie ryczałtowe, które miesięcznie wynosiło 9 548,29 złotych netto , tj. 11 744,40 złotych brutto. Wynagrodzenie ryczałtowe w roku 2020 wyniosło kwotę brutto 140 932,80 złotych.

Dodatkowo, Gmina ponosiła koszty naprawy zgłoszonych na platformę zgłoszeniową awarii oświetlenia. W roku 2020 łączny koszt (brutto) dokonanych napraw wyniósł 113 337,84 złotych.

Oprócz w/w nakładów, w roku 2020 Gmina podjęła działania mające na celu poprawę jakości oświetlenia drogowego przeznaczając na ten cel środki w wysokości 115 029,60 złotych. W ramach tych działań zabudowano:

-  2 punkty oświetleniowe w Rogoźnie, przy ul. Rolnej,

-  3 punkty w m. Parkowo,

-  3 punkty w m. Pruśce,

-  8 punktów w m. Jaracz,

-  2 punkty w m. Grudna,

-  9 punktów w m. Boguniewo,

-   po 1 punkcie w miejscowościach: Ruda Młyn, Kaziopole, Budziszewko, Rogoźno przy ul. Przesmyk.

Dodatkowo w miesiącu styczniu 2020 roku została uregulowana należność za usługi wykonane w grudniu 2019 roku na kwotę 27 783,93 złotych.

W roku 2020 Gmina Rogoźno dokonywała zakupu energii elektrycznej na mocy umów zawartych w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Dostawcą energii elektrycznej była innogi Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Zakupy zostały dokonane w ramach Gołanieckiej Grupy Zakupowej, której Gmina Rogoźno jest członkiem od roku 2014.

Umowy na dostawy energii elektrycznej na rok 2020 obejmowały:

  1. dostawy energii elektrycznej do lokali i obiektów za cenę jednostkową brutto 405,41 złotych za MWh,

2,      dostawy energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego za eenę jednostkową brutto 368,99 złotych za MWh.

Dodatkowo Gmina Rogoźno ponosiła na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o z Poznania koszty za dystrybucję energii elektrycznej.

Łączny koszt zakupu i dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego w roku 2020 wyniósł 582 742,61 złotych.

 

Pan Janus stwierdził, iż w poprzednim sprawozdaniu są nieścisłości, ponieważ kwota przy Owczechgłowach 64.800 tys zł, w Boguniewie 105 tys zł, lampy solarne na ul. Potulickiej, Budziszewskiej – ma się to nijak to obecnego sprawozdania – brakuje wymienionego oświetlenia, które zostało wykonane w roku 2020.

Pan kierownik powiedział, iż sprostował informację dotyczącą wydatków, które były wydatkami bieżącymi i które zostały rozdzielone na koszty inwestycyjne.

Pan Andrzejczak wyjaśnił również, że interpelacja radnych dotyczyła tego, aby nie wskazywać inwestycji już zakończonych, na dzień 22 grudnia lampy w Boguniewie nie znalazły się w tym zestawieniu, dlatego nie ma sensu powielania tych informacji.

Pan Przewodniczący poprosił o pytania do tematu, a nie do interpelacji.

 

Pan radny Janus zwrócił uwagę na to by najpierw wykonywane było oświetlenie tam, gdzie są ważne dokumentacje techniczne.

Wniosek KGFiR - wykonać inwestycję rozbudowy i budowy oświetlenia wg dokumentacji już wykonanych na terenie Gminy Rogoźno w pierwszej kolejności

ZA: 2, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (2)
Henryk Janus, Paweł Wojciechowski

PRZECIW (3)
Adam Nadolny, Bartosz Perlicjan, Ewa Teresa Wysocka

NIEOBECNI (2)
Roman Kinach , Krzysztof Nikodem

 

Powyższy wniosek nie uzyskał większości głosów pozytywnych.

 

Radny Paweł Wojciechowski podsumowując ten temat powiedział, że bardzo się cieszy z faktu że tyle punktów oświetleniowych przybywa w gminie, chociaż nie wszyscy za tym głosują.

 

Pan Przewodniczący Zaranek powiedział, iż cieszy się z faktu, że większość inwestycji zgłoszonych na sesji w dniu 29 kwietnia zostało wpisanych do budżetu i przed końcem roku wykonać je.

Pan Janus powiedział, że wykonane prace są dzięki środkom z ulicy Różanej i dodał, że wymiana oświetlenia powinna być po tym, jak w miejscach gdzie tego oświetlenia nie ma zostanie ono założone i tak samo jest z drogami, że należy je robić tam gdzie ich nie ma, a nie wymieniać na nowy.

Burmistrz się z radnym nie zgodził i powiedział, że tyle dróg ile jest w ostatnim czasie to nie było dotąd, a jeżeli chodzi o oświetlenie to kierownik dodał, że wymiana opraw i lamp dotyczy minimalizowania kosztów. Kierownik dodał, że na nowe lampy gmina ma w planie 500 tys zł.

 

 

Ad. 6. Omówienie projektów uchwał na najbliższe posiedzenie Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

Kierownicy odpowiedzialni za przygotowanie projektów uchwał omówili je w następującej kolejności:

 

a) sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XLII/392/2020 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2020 r. dotyczącej zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rogoźno

b) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym – części działki nr 1921/14 położonej w miejscowości Rogoźno

c) wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego - ul. Wielka Poznańska 42/1 w Rogoźnie, w trybie bezprzetergowym,

d) uznania za pomnik przyrody drzewa rosnącego w Lasach Państwowych Nadleśnictwa Oborniki

e) Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Rogoźno w 2021 roku

f) nadania nazwy ulicy w Rogoźnie

g) nadania nazwy ulicy w Rogoźnie

h) nadania nazwy ulicy w Rogoźnie

i) nadania nazwy ulicy w Rogoźnie

j) przekazania petycji wg właściwości

k) przekazania petycji wg właściwości,

l) (projekt uchwały wpłynął do Biura Rady po wysłaniu zaproszeń) zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta i gminy Rogoźno za rok 2021. ,

m) (projekt uchwały wpłynął do Biura Rady po wysłaniu zaproszeń) zwolnienia z opłaty pobranej za korzystanie z zwolnień na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej od przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Rogoźno, w roku 2021,

n) (projekt uchwały wpłynął do Biura Rady po wysłaniu zaproszeń) pozostawienia środków w obrotowych za rok 2020 samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie,

o) (projekt uchwały wpłynął do Biura Rady po wysłaniu zaproszeń) sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr XLII/400/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2021 rok,

p) zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2021.

r) zmian w WPF na lata 2021-2037.

 

Ad. 7. Wolne głosy i wnioski.

 

Pan radny Henryk Janus zgłosił wniosek o zamontowanie barierek ochronnych przy drodze 1352P z miejscowości Ruda w kierunku miejscowości Gościejewo.

wniosek radnego Janusa do ZDP w spr. barierek ochronnych

ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:
ZA (5)
Henryk Janus, Adam Nadolny, Bartosz Perlicjan, Paweł Wojciechowski, Ewa Teresa Wysocka

NIEOBECNI (2)
Roman Kinach , Krzysztof Nikodem

 

 

Pan Wojciechowski zgłosił wystający zawór, który stwarza zagrożenie na ulicy Lipowej. Pani Tomaszewska poinformowała, że sprawa została już zgłoszona panu Goszczyńskiemu i powinna sprawa być już załatwiona.

Radny Janus zgłosił ponowny wniosek do GDDKiA w sprawie dokończenia chodnika w Gościejewie.

Radny Paweł Wojciechowski zapytał, czy zostanie w tym roku rozpoczęta sprawa z naprawami barierek na mostach?

Kierownik wskazał, iż pierwszorzędnie w planie jest naprawa bitumiczna dróg i ich profilowanie, a w przypadku takim, kiedy zostaną środki można przeznaczyć je na barierki.

Pan Janus zapytał, czy na równiarki odbył się już przetarg?

Pan Andrzejczak poinformował, że jest problem z platformą zamówień publicznych, polegająca na tym, iż nie można ogłosić przetargu, dlatego też została złożona skarga, na którą nie było odpowiedzi, a następnie ze strony urzędu złożono zażalenie.

 

Ad. 8 Zakończenie.

Posiedzenie komisji zakończone zostało o godz. 19.50 – protokołowała Anna Mazur.

 

 

drukuj pobierz pdf