Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 28/2017 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 25 maja 2017 roku o godz. 16.30 w CIS

PROTOKÓŁ nr 28/2017

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 25 maja 2017roku o godz. 16.30 w CIS, ul. Kościuszki, Rogoźno.

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Łukasz Zaranek. Przewodniczący Ł. Zaranek stwierdził, że na 7 członków Komisji w obradach bierze udział 7 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków. Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Przystąpiono do omówienia przedstawionego porządku obrad.

 

 1. Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie gości, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia KSSOiK.
 4. Projekty organizacyjne szkół.
  1. wystąpienie zaproszonych gości,
  2. dyskusja
 5. Informacja z wykonania budżetu za rok 2016.
  1. dyskusja
 6. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej
 7. Wolne głosy, wnioski, komunikaty.
 8. Zakończenie.

 

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie gości, stwierdzenie quorum.

Posiedzenie rozpoczął przewodniczący komisji pan Łukasz Zaranek, po powitaniu gościu stwierdził, że komisja jest władna do podejmowania decyzji i wydawania opinii.

 

Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący komisji przedstawił zaplanowany porządek obrad, do którego radni nie wnieśli zmian, natomiast pan przewodniczący zamienił kolejność pkt 4 i 5 na odwrotną – został on jednogłośnie przyjęty.

 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia KSSOiK.

Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji członkowie przyjęli – jednogłośnie.

 

Ad. 5. Informacja z wykonania budżetu za rok 2016.

Informację przedstawiła pani skarbnik Maria Kachlicka.

§ Uchwały
 
Plan od 01.01.2016r.
(Uchwała Nr XX/173/2015)
Zmiana
Plan obowiązujący na dzień 31.12.2016r.
§ 1
Dochody
51.924.485,81
15.344.614,04
67.269.099,85
 
z tego:
 
 
 
 
dochody bieżące
50.919.985,81
14.238.912,69
65.158.898,50
 
dochody majątkowe
1.004.500,00
1.105.701,35
2.110.201,35
§ 2
Wydatki
51.547.685,81
17.003.247,05
68.550.932,86
 
z tego:
 
 
 
 
wydatki bieżące
47.946.860,00
14.970.680,71
62.917.540,71
 
wydatki majątkowe
3.600.825,81
2.032.566,34
5.633.392,15
§ 3
Deficyt/Nadwyżka budżetu
+376.800
-1.658.633,01
(-)1.281.833,01
 
Przychody
1.300.000,00
1.658.633,01
2.958.633,01
 
Rozchody
1.676.800,00
0,00
1.676.800,00
§ 4
Rezerwy
190.000,00
-55.000,00
135.000,00
 
w tym:
 
 
 
 
ogólna
55.000,00
-55.000,00
0,00
 
celowa
135.000,00
0,00
135.000,00
§ 5
Dochody,
 
dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
157.500,00
 
6.971.571,00
0,00
 
13.356.285,20
157.500,00
 
20.327.856,20
§ 6)
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
20.000,00
110.554,00
130.554,00
§ 7
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych
1.124.726,00
1.638.050,18
2.762.776,18
§ 8
Dotacje udzielone z budżetu Gminy
6.837.066,81
614.412,51
7.451.479,32
 
w tym:
 
 
 
 
1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
4.510.039,81
518.600,20
5.028.640,01
 
z tego:
 
 
 
 
a) na zadania bieżące
3.470.464,00
488.897,51
3.959.361,51
 
b) na zadania majątkowe
1.039.575,81
29.702,69
1.069.278,50
 
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
2.327.027,00
95.812,31
2.422.839,31
 
z tego:
 
 
 
 
a) na zadania bieżące
b) na zadania majątkowe
2.327.027,00
0,00
18.812,31
77.000,00
2.345.839,31
77.000,00
§ 9
Przychody i koszty zakładu budżetowego
2.730.436,00
2.740.436,00
-291.852,07
-291.852,07
2.438.583,93
2.448.583,93
§ 9a
 
Zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego:
 1. kosztów eksploatacji lokali socjalnych o pow. 350,78 x 28,92zł/m2
 2. kosztów eksploatacji lokali z wyrokami eksmisji o powierzchni 2.092,66m2 x 40,56zł/m2
 3. kosztów remontów lokali do ponownego zasiedlenia o powierzchni 281,46m2 x 355,33m2
 4. kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych o pow. 11.563,46m2 x 26,28 zł
 5. kosztów uczestników zajęć i pracowników Centrum 25 osób x 1.795,26 zł
Kwota dotacji dla zakładu budżetowego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe
Kwota dotacji celowej na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego
0,00
 
 
0,00
 
 
 
 
0,00
 
 
0,00
 
0,00
 
0,00
 
150.000,00
 
0,00
543.802,51
 
 
10.144,56
 
 
 
 
84.878,29
 
 
100.010,43
 
303.887,73
 
44.881,50
 
-64.446,00
 
105.118,50
543.802,51
 
 
10.144,56
 
 
 
 
84.878,29
 
 
100.010,43
 
303.887,73
 
44.881,50
 
85.554,00
 
105.118,50
§ 10
Wyodrębnienie dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
 
 
 
 
Dochody
225.000,00
0,00
225.000,00
 
Wydatki
225.000,00
0,00
225.000,00
§ 11
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych na wydatki związane z realizacją programów:
285.000,00
0,00
285.000,00
 
- rozwiązywania problemów alkoholowych
282.124,00
30.000,00
312.124,00
 
- narkomanii
2.876,00
4.983,00
7.859,00
§ 12
Fundusz sołecki
262.875,83
0,00
262.875,83
§ 13
Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych
2.300.000,00
-1.300.000,00
1.000.000,00
§ 14
Upoważnienie dla Burmistrza Rogoźna do:
 
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
 
a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do wysokości
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
b) o których mowa w art.89 ust.1 pkt 2 – 4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku
1.300.000,00
-1.300.000,00
0,00
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków:
a) wynagrodzeń ze stosunku pracy miedzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu,
b) majątkowych między zadaniami w ramach działu
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu,
4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach
§ 15
Określono sumę w wysokości 2.000.000 zł, do której Burmistrz Rogoźna może samodzielnie zaciągać zobowiązania, zmieniono sumę do wysokości 3.000.000,00 zł uchwałą nr XXX/286/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 września 2016 roku.

Wprowadzone dochody spowodowały zmiany w następujących działach:

Dział
Kwota w zł
Rolnictwo i łowiectwo
985.934,92
Rybołówstwo i rybactwo
2.500,00
Transport i łączność
794.092,00
Gospodarka mieszkaniowa
101.248,31
Administracja publiczna
7.040,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
12.376,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
77.100,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
4.518,00
Różne rozliczenia
247.423,53
Oświata i wychowanie
217.773,28
Pomoc społeczna
12.944.909,00
Edukacyjna opieka wychowawcza
253.997,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
-342.044,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
24.184,00
Kultura fizyczna
13.562,00
RAZEM
15.344.614,04

 

Wydatki w 2016r. zwiększono o kwotę 17.003.247,05 co stanowi 32,99% planowanych wydatków, po zmianie plan wydatków wynosi 68.550.932,86zł.

Wprowadzone wydatki oraz dokonane przesunięcia spowodowały zmiany w następujących działach:

Dział
Kwota w zł
Rolnictwo i łowiectwo
946.984,92
Rybołówstwo i rybactwo
2.500.00
Transport i łączność
1.026.765,87
Gospodarka mieszkaniowa
755.262,71
Działalność usługowa
-15.868,19
Administracja publiczna
352.958,98
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
12.376,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
230.000,00
Obsługa długu publicznego
-20.000,00
Różne rozliczenia
-55.000,00
Oświata i wychowanie
228.676,61
Ochrona zdrowia
544.983,00
Pomoc społeczna
12.821.712,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
32.000,00
Edukacyjna opieka wychowawcza
268.202,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
-239.713,63
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
182.492,65
Kultura fizyczna
-71.085,87
RAZEM:
17.003.247,05

 

  • Planowany deficyt budżetu po zmianach wynosi 1.281.833,01 zł

 • Przychody w kwocie 2.958.633,01 zł

Po zmianach zaangażowano przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w kwocie 2.958.633,01 zł.

 

 • Rozchody zaplanowane na 2016 rok w kwocie 1.676.800 zł na:
  • spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2014 roku w Banku Spółdzielczym w Czarnkowie na sfinansowanie spłaty rat kredytów w kwocie 125.000 zł
  • spłatę raty kredytu zaciągniętego w 2009 roku w ING Bank Śląski Spółka Akcyjna w Katowicach na finansowanie planowanego deficytu 2009 roku w kwocie 732.000 zł,

 

 

  • spłatę rat kredytu zaciągniętego w 2012 roku w Banku Pocztowym w Bydgoszczy na sfinansowanie planowanego deficytu w latach 2012-2013 w kwocie 419.800,00 zł,

 

 

  • spłatę rat pożyczki zaciągniętej w latach 2011-2013 z WFOŚ i GW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno” w kwocie 400.000 zł.

 

 

 • Zmiany dotyczące planu wydatków w 2016 roku związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego na ogólną kwotę (+) 3.089,43 zł dotyczą:

 

 1. „Opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rogoźno” realizowanego w latach 2016 - 2017 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskich, Funduszu Spójności w wysokości 85% oraz w 15% z budżetu państwa. Umowę dofinansowania nr DPR.U.108/2016 podpisano w dniu 13 grudnia 2016 roku z terminem realizacji do 31 lipca 2017 roku.

Łącznie kwalifikowalne wydatki bieżące projektu wynoszą 42.625,20 zł do poniesienia w latach:

 • 2016 – 3.089,43 zł w tym:

Fundusz Spójności – 2.363,42 zł, Budżet Państwa – 417,07 zł; Budżet Gminy (udział własny) – 308,94 zł;

 • 2017 – 39.535,77 zł w tym:

Fundusz Spójności – 30.244,87 zł, Budżet Państwa – 5.337,32 zł; Budżet Gminy (udział własny) – 3.953,58 zł;

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2-3 wyniosą 32.608,29 zł, z budżetu państwa 5.754,39 zł oraz udział własny w kwocie 4.262,52 zł.

 1. Wykonanie dochodów budżetowych

 1. Wykonanie dochodów w poszczególnych grupach przedstawia tabela:

Źródła dochodów
Plan dochodów
Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2016r.
% wykonania
Udział %
w wykonanych dochodach
Subwencja ogólna w tym:
 
16.516.728,00
16.516.728,00
100,00
24,59
- oświatowa
13.383.829,00
13.383.829,00
100,00
19,92
- wyrównawcza
2.853.224,00
2.853.224,00
100,00
4,25
- równoważąca
279.675,00
279.675,00
100,00
0,42
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w tym:
 
9.925.358,00
9.702.669,60
97,76
14,45
- udziały od osób fizycznych
8.525.358,00
8.670.124,00
101,70
12,91
- udziały od osób prawnych
1.400.000,00
1.032.545,60
73,75
1,54
Dotacje celowe i środki pozyskane z innych źródeł
23.413.620,38
23.255.390,70
99,32
34,62
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej
 
20.327.856,20
20.202.256,10
99,38
30,08
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne bieżące i inwestycyjne
 
2.762.776,18
2.742.634,80
99,27
4,08
- dotacja celowa z budżetu państwa z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości z budżetu państwa
 
970,00
970,00
100,00
0,00
- dotacje celowe z tytułu otrzymanej pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i bieżących
 
154.280,00
154.280,00
100,00
0,23
- dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień
 
130.554,00
117.514,80
90,01
0,17
- środki pozyskane z innych źródeł na zadania bieżące i inwestycyjne
37.184,00
37.735,00
101,48
0,06
Podatki i opłaty lokalne
13.337.790,81
13.524.358,72
101,40
20,13
Dochody pozostałe
4.075.602,66
4.172.996,81
102,39
6,21
RAZEM DOCHODY:
67.269.099,85
67.172.143,83
99,86
100,00
z tego:
 
 
 
 
dochody bieżące
65.158.898,50
64.928.712,89
99,65
96,66
dochody majątkowe
2.110.201,35
2.243.430,94
106,31
3,34
w tym:
 
 
 
 
- sprzedaż majątku
1.000.000,00
1.133.966,69
113,40
1,69
- przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności
4.500,00
9.286,90
206,38
0,01
- dotacje celowe oraz środki na inwestycje
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego
935.292,00
 
 
 
170.409,35
929.768,00
 
 
 
170.409,35
99,41
 
 
 
100,00
1,39
 
 
 
0,25

 

III.2 Szczegółowe wykonanie dochodów w działach, rozdziałach i paragrafach

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody planowane na rok 2016 1.036.934,92 zł

Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2016r. 1.037.325,57 zł

Realizacja wynosi 100,04%

 

 • Dochody z najmu i dzierżawy gruntów zaplanowano na kwotę 51.000 zł, wykonano 51.439,73tj. 100,86 %, należność wymagalna wyniosła 4.902,30 zł i wzrosła w stosunku do 2015 roku o 3,30%, nadpłata na koniec roku wyniosła 100,44 zł. Zgodnie z umowami należności winny być uregulowane do 15.05.2016r. Wykonanie powyżej wskaźnika upływu czasu związane jest ze zmianą umów w trakcie 2016 roku.
 • Pozostałe odsetki w wysokości 174,78 zł dotyczą należności z tytułu dzierżawy uregulowanych po terminie. Należności wymagalne z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 2.245,90 zł.
 • Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – decyzjami Wojewody Wielkopolskiego przyznano dotację celową na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na plan 842.934,92 zł, wykonanie wynosi 842.711,06 zł.
 • Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan i wykonanie wynosi 143.000 zł z tego na:

 

  • realizację projektu pn. „Ruch to zdrowie – stworzenie mini boiska w Owczegłowach” w ramach VI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, w którym udział wzięło sołectwo Owczegłowy – 20.000 zł;
  • dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szerokości 4 m w miejscowości Gościejewo – 123.000 zł.

 

W dziale 020 Leśnictwo

Dochody planowane na rok 2016 0,00 zł

Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2016r. 1.462,00 zł

Realizacja wynosi 0,00 %

Wykonanie dochodów dotyczy sprzedaży drewna, nie planowano dochodów w tym dziale.

 

W dziale 050 Rybołówstwo i rybactwo

Dochody planowane na rok 2016 22.500,00 zł

Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2016r. 37.635,00 zł

Realizacja wynosi 167,27 %

 • W pozostałej działalności zaplanowano wpływy z różnych opłat, które dotyczą wydawania zezwoleń na połów ryb na Jeziorach Nienawiszcz Mały i Duży. Cennik opłat za wędkowanie wprowadzony został Zarządzeniem nr 1 Burmistrza Rogoźna z dnia 3 stycznia 2005 roku ze zmianą. Dochody zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania dochodów 2016 roku.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

 

W dziale 600 Transport i łączność

Dochody planowane na rok 2016 801.092,00 zł

Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2016r. 796.422,64 zł

Realizacja wynosi 99,42 %

 • Dochody zaplanowane w wysokości 12.000 zł dotyczą wydania decyzji za zajęcie pasa drogowego, wykonanie z tego tytułu wynosi 12.837,54 zł tj. 106,98 %. Wysoki wskaźnik wykonanych dochodów związany jest z trudnością oszacowania wpływów z tego tytułu. W 2015 roku wykonanie wynosiło 3.464,90 zł

Nie dokonano korekty planu.

 • Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 5,50 zł oraz z kosztów upomnienia 11,60 zł

 • Wpływy z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji zaplanowano w wysokości 789.092 zł zgodnie z pismem dysponenta, natomiast wykonanie wyniosło 783.568 zł tj. rzeczywista wartość dofinansowania zadania pn. „Przebudowa ulicy Fabrycznej” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 -2019.

Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała prawidłowo.

 

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody planowane na rok 2016 1.964.248,31 zł

Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2016r. 2.111.038,73 zł

Realizacja wynosi 107,47 %

 • W rozdziale Zakład Gospodarki mieszkaniowej planowane i wykonane dochody dotyczą zwrotu części dotacji niewykorzystanej w 2015 roku, zwróconej w ustawowym terminie. Plan z tego tytułu wyniósł 9.439 zł, wykonanie 9.439,33 zł.

  • W rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dochody wykonano z niżej wymienionych tytułów:

 • Wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność na plan 33.421 zł wykonano 42.886,36 tj. 128,32%. Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 80,62 zł, nadpłata 525,67 zł. Na wyższe wykonanie miały wpływ należności, które przypadły do zapłaty po 31.12.2015 roku w kwocie 3.425,67 zł oraz zawarte nowe umowy z osobami fizycznymi za jednorazową odpłatną służebność przejazdu przez działki gminne na kwotę 8.142 zł (netto) oraz ustanowienie trwałego zarządu dla Centrum Integracji Społecznej –203,08 zł, które stanowią 35,22% planowanych wpływów z tego tytułu, nie dokonano korekty planu.

 • Wpływy z innych lokalnych opłat w kwocie 21,95 zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętej scaleniem i podziałem (opłata adiacencka) w związku z uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/46/2015 z dnia 25.02.2015 roku.

 • Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano na kwotę 81.579 zł, wykonano dochody 83.831,07 zł, co stanowi 102,86% planu. Należności wymagalne wyniosły 21.737,17 zł, nadpłaty 359,03 zł.

 • Wpływy z różnych opłat wykonano w wysokości 139,20 zł i dotyczą zwrotu kosztów upomnienia.

 • Wpływy z zysku jednoosobowej spółki gminnej plan i wykonanie wynosi 498.809,31 zł.

 • Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zaplanowano 334.500 zł wykonano 338.385,55 zł tj. 101,16%. Należność wymagalna wystąpiła w wysokości 6.181,33 zł oraz nadpłata w kwocie 10,52 zł. Umowy najmu i dzierżawy zawarto z: Bimex; KŻ Kotwica; Wielkopolską Spółką Gazownictwa; Aquabellis sp. z o.o.; Ośrodkiem Rekreacyjno – Sportowym P. Czarnecki; Orange Polska SA; Spólka Akcyjna „LEBAL”; Wspólnotami Mieszkaniowymi i osobami fizycznymi.

 • Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zaplanowano w wysokości 4.500 zł wykonano 9.286,90 zł tj. 206,38%. Należności wymagalne na dzień 31.12.2016r. wynoszą 211,13 zł. Zaplanowano dochody wg wykonania z 2015 roku, które wynosiło 4.040,80 zł za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności na wniosek zainteresowanych.

 • Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności składników majątkowych wykonano w 112,62 % na plan 1.000.000 zł wykonano 1.126.204,69 zł, należności wymagalne do zapłaty 15.464,62 zł, które dotyczą ratalnej sprzedaży oraz nadpłata wyniosła 20,25 zł. Należność wymagalna wzrosła w porównaniu do roku 2015 o 4,04 % tj. o kwotę 599,98 zł.

W 2016 roku dokonano sprzedaży 24 działek o łącznej powierzchni 116.600 m2, w tym: o przeznaczeniu budowlanym – 7 działek o pow. 5.717 m2, oraz 18 działek rolnych o łącznej powierzchni 10,7021 ha, co miało wpływ na wykonanie dochodów powyżej założonego planu. Ponadto dokonano zbycia 8 lokali mieszkalnych.

 

 • Wpływy z usług wykonano w wysokości 334,63 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń organizacjom pożytku publicznego w budynku przy ul. Kościuszki 41 w Rogoźnie.

 

 

 • Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat wykonano w wysokości 945,11 zł, na planowane 1.000 zł. Należność na koniec roku wyniosła 8.393,27 zł.

 

 

 • Dochody z tytułu pozostałych odsetek wpłaconych od ratalnej sprzedaży na plan 1.000 zł wykonano w kwocie 754,63zł, co stanowi 75,46%. Należności wymagalne wynoszą 16.243,51 zł, które wzrosły o 10,45% w porównaniu do 2015 roku.

 

Realizacja w tym dziale przebiegała prawidłowo.

 

W dziale 750 Administracja publiczna

Dochody planowane na rok 2016 146.370,00 zł

Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2016r. 146.535,23 zł

Realizacja wynosi 100,11 %

 • W rozdziale Urzędy wojewódzkie, dochody dotyczą:

  • Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 144.270 zł wykonanie po dokonanym zwrocie 138.048,35 zł tj. 95,69 %,

  • 5% dochodów należnych gminie w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (za udostępnianie danych meldunkowych) wykonanie wynosi 49,60 zł.

   • W rozdziale Urzędy gmin, dochody dotyczą:

    • Wpływów z tytułu mandatów od osób fizycznych na plan 1.500 zł wykonano 1.301,60 zł tj. 86,77 %. W 2016 roku wystawiono 9 mandatów. Należności wymagalne pozostające do zapłaty wynoszą 1.390,30 zł i dotyczą lat poprzednich i roku bieżącego, na które wystawiono w 2016 roku 3 tytuły egzekucyjne i 5 upomnień.

    • Wpływy z różnych opłat dotyczą kosztów upomnienia w wysokości 58 zł. Nie dokonano korekty planu.

    • Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonanie dochodów wniosło 6.300 zł i dotyczyło sprzedaży sprzętu komputerowego.

    • Wpływy z różnych dochodów na plan 600 zł wykonanie wynosi 777,68 zł, co stanowi 129,61% wykonania i dotyczy wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wykonanie dochodów w tym dziale jest prawidłowe.

 

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody planowane na rok 2016 15.857,00 zł

Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2016r.15.857,00 zł

Realizacja wynosi 100,00 %

 • Wpływy dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przekazanej z Krajowego Biura Wyborczego na:

  • prowadzenia stałego rejestru wyborców na plan 15.857 zł, wykonano 15.857 zł.

Wykonanie dochodów w tym dziale jest prawidłowe.

 

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody planowane na rok 2016 78.100,00 zł

Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2016r. 78.317,22 zł

Realizacja wynosi 100,28 %

 • W rozdziale Ochotnicze straże pożarne dochody wykonane dotyczą wpływów z usług z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii czynnej w budynku świetlicy oddanej w użytkowanie OSP Parkowo – 1.217,11 zł oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2015 roku przez OSP Parkowo – 77.100,11 zł.

 

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody planowane na rok 2016 21.222.948,81 zł

Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2016r. 21.148.874,49 zł

Realizacja wynosi 99,65 %

 • W rozdziale Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody dotyczą:

  • Podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej na plan 47.000 zł wykonano 59.251,47 zł tj. 126,07 %. Należności wymagalne 60.177,09 zł oraz przekazane odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 162,14 zł. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.

 • W rozdziale Wpływy z podatku rolnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 6.433.344,81 zł wykonano 6.537.587,19 zł tj. 101,62 % należność wymagalna wyniosła 187.467,33 zł, nadpłaty 1.814,94 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego odnotowano spadek należności wymagalnej o 304,74% w porównaniu do 2015 roku. W rozdziale tym dochody dotyczą:

 • Podatku od nieruchomości na plan 5.540.255,81 zł wykonanie 5.672.733,08 zł tj. 102,39%. Należności wymagalne wyniosły 118.876,70 zł, nadpłata 10,04 zł. Należności wymagalne zmalały o 424,86% w porównaniu ze stanem na 31.12.2015r.

 • Podatku rolnego plan 96.740 zł, wykonanie 85.855,60 zł tj. 88,75 %. Należności wymagalne wyniosły na dzień 31.12.2016r. 121 zł. Nadpłata na koniec 2016 roku wyniosła 1.247,00 zł. Niższe wykonanie związane jest ze sprzedażą gruntów przez osoby prawne na rzecz osób fizycznych. Nie dokonano korekty planu dochodu.

 • Podatku leśnego plan 164.349 zł, wykonanie 161.477 zł tj. 98,25%. Należności wymagalne wyniosła 0,00 zł, nadpłata 3 zł.

 • Podatku od środków transportowych plan 63.600 zł wykonanie 52.047,00zł tj. 81,83%. Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 68.469,20 zł, co stanowi 10,93 % wzrostu należności wymagalnej w porównaniu do roku 2015.

 • Podatku od czynności cywilnoprawnych plan 11.000 zł, wykonanie 14.533,57 zł, tj. 132,12%. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.

 • Wpływy z różnych opłat na plan 400 zł, wykonano 590,40 zł, tj. 147,60%. i dotyczą kosztów upomnienia.

 • Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat nie zaplanowano, wykonanie wyniosło 4.989,54 zł. Należności ogółem wyniosły na koniec okresu sprawozdawczego 15.923 zł.

 • Rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych na plan 557.000 zł wykonanie wynosi 545.361 zł, co stanowi 97,91 %, są to dochody z tytułu:

- zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych przekazywane na podstawie wniosku składanego przez gminę do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  • W rozdziale Wpływy z podatku rolnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych na plan 4.480.246,00 wykonano 4.472.291,69 zł tj. 99,82%, należności wymagalne wyniosły 1.583.804,69 zł i zmalały o kwotę 126.257,59 zł w porównaniu do 31.12.2015 roku, co stanowi spadek należności wymagalnej o 7,97 %. Nadpłaty wyniosły 10.898,08 zł.

Dochody w tym rozdziale dotyczą:

 • Podatku od nieruchomości plan 2.807.120,00 zł, wykonanie 2.705.414,76 zł tj. 96,38 % planu, należności wymagalne pozostałe do zapłaty 1.331.934,46 zł, które zmalały o kwotę 156.166,32 zł w porównaniu do 2015 roku, nadpłaty 8.422,98 zł. Spadek należności wymagalnej wynika z dokonanych odpisów należności przedawnionych w wysokości 150.979,68 zł, mimo prowadzonego postępowania egzekucyjnego należności nie zostały wyegzekwowane. Prowadzone postępowania uznano za bezskuteczne i zostało umorzone.

 • Podatek rolny plan 669.914 zł, wykonanie 622.000,39 zł tj. 92,85%, należności wymagalne 79.312,08 zł, nadpłaty 1.576,70 zł. Należność wymagalna zmalała o kwotę 1.971 zł w porównaniu do roku 2015, co stanowi o 7,92%. Niższe wykonanie związane jest z korzystaniem przez podatników ze zwolnień (przez okres 5 lat) z tytułu nabycia gruntów od gminy na powiększenie istniejących gospodarstw rolnych. Nie dokonano korekty planu dochodów z tego tytułu.

 • Podatek leśny plan 7.852 zł, wykonanie 8.774,10 zł tj. 111,74 % wykonania, należność wymagalna wyniosła 1.607 zł, nadpłata 72,40 zł.

 • Podatek od środków transportowych plan 324.360 zł, wykonanie 325.268,63 zł tj. 100,28%, należności wymagalne 169.652,86 zł, które wzrosły o kwotę 31.418,34 zł w stosunku do stanu należności na dzień 31.12.2015r., nadpłata na koniec roku wyniosła 826 zł.

 • Podatek od spadków i darowizn plan 30.000 zł, wykonanie 31.460,23 zł tj. 104,87%, należność nie wymagalna 4.415,77 zł. Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

 • Wpływy z opłaty targowej plan 100.000 zł, wykonanie 51.273 zł tj. 51,27%. Wykonanie dochodów poniżej planu związane było między innymi ze spadkiem zainteresowania sprzedaży na targowisku oraz ze zmianą stawek opłaty w trakcie roku, która miała się przyczynić do większej częstotliwości sprzedaży na targowisku tj. poza piątkiem w pozostałe dni tygodnia. Prowadzone akcje promocyjne nie odniosły oczekiwanych skutków. Wykonane dochody 2016 roku są niższe o 31,94% w stosunku do wykonania w 2015 roku, które wynosiło 75.333 zł.

 • Podatek od czynności cywilnoprawnych plan 500.000 zł, wykonanie 680.534,71 zł
  tj. 136,11%, należność wymagalna 1.298,29 zł. Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

 • Wpływy z różnych opłat zaplanowano na kwotę 11.000 zł, wykonano 14.267,71 zł tj. 129,71 %. Dochody z tego tytułu dotyczą kosztów upomnienia.

 • Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano kwotę 30.000 zł, na podstawie wykonania z 2015 roku natomiast wykonanie dochodów z tego tytułu w 2016 roku wyniosło 33.298,16 zł, co stanowi 110,99% planu.

  • W rozdziale Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 337.000 zł wykonano 376.912,40 zł tj. 111,84%, należność wymagalna 149.664,30 zł. Dochody w tym rozdziale dotyczą:

   • Wpływy z opłaty skarbowej plan 47.000 zł, wykonanie 53.976,40 zł tj. 114,84%.

   • Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu na plan 285.000 zł, wykonano 317.712,70 zł tj. 111,48%. Wpłaty dokonywane są w trzech terminach – pierwszy do 31.01.; drugi do 31.05.; trzeci do 30.09.

Wykonanie dochodów z tego tytułu jest prawidłowe.

   • Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 5.000 zł, wykonano 4.675,50 zł tj. 93,51%, należność wymagalna 149.664,30 zł i dotyczy:

- opłaty planistycznej pobieranej na podstawie art.15 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Jeden tytuł egzekucyjny wystawiony w 2010 roku na kwotę 149.664,30 zł, z którego wszczęto egzekucję z nieruchomości.

 • Wpływy z różnych opłat wykonanie wynosi 11,60 zł i dotyczy kosztów upomnienia.

   • Wpływy z różnych opłat oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w łącznej kwocie 536,20 zł.

  • W rozdziale Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 9.925.358 zł wykonanie 9.702.669,60 zł tj. 97,76 % w tym:

 • Podatek dochodowy od osób fizycznych plan 8.525.358 zł, wykonanie 8.670.124 zł tj. 101,70%, należność wymagalne na koniec roku wyniosła 1 zł.

 • Podatek dochodowy od osób prawnych na plan 1.400.000 zł, wykonano 1.032.545,60 zł tj. 73,75 %. Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe, które są niższe od wykonania w 2015 roku o kwotę 56.013,97 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale jest prawidłowa.

 

W dziale 758 Różne rozliczenia

Dochody planowane na rok 2016 17.614.735,53 zł

Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2016r. 17.585.063,95 zł

Realizacja wynosi 99,83 % w tym:

 • Części oświatowej subwencji ogólnej plan 13.383.829 zł, wykonanie 13.383.829 zł tj.100,00 %

 • Część wyrównawcza subwencji ogólnej plan 2.853.224 zł, wykonanie 2.853.224 zł tj. 100,00%

 • Część równoważąca subwencji ogólnej plan 279.675 zł, wykonanie 279.675 zł tj. 100,00%

 • Różne rozliczenia finansowe na plan 1.098.007,53 zł, wykonano 1.068.335,95 zł tj. 97,30%.i dotyczą:

 • Wpływów z różnych opłat za wykonanie kopii i odpisu decyzji organu podatkowego na żądanie podatnika w wysokości 26,75 zł,

 • Odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych na plan 80.000 zł, wykonano 83.744,97 zł tj. 104,68%.

  • Wpływów z różnych dochodów na plan 750.000 zł, wykonano 716.556,70 zł tj.95,54% z tego:

  • dochody przekazane przez sołectwo Kaziopole 2.178,00 zł

  • odszkodowanie z ubezpieczenia 1.681,41 zł

  • opłata produktowa 109,08 zł

  • dochody z rozliczeń z lat ubiegłych 2.973,62 zł

  • zwrot naliczonego podatku VAT 709.614,59 zł

 • Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych łącznie na plan 96.398,18 zł, wykonanie wynosi 100% Otrzymana dotacja związana jest z poniesionymi wydatkami w 2015 roku na przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego.

 • Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasały z upływem roku budżetowego 2015 w łącznej kwocie 171.609,35 zł (bieżące i majątkowe).

Realizacja dochodów jest prawidłowa.

 

W dziale 801 Oświata i wychowanie

Dochody planowane na rok 2016 1.642.520,28 zł

Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2016r. 1.593.887,95 zł

Realizacja wynosi 97,04 %

 • W rozdziale Szkoły podstawowe na plan 104.700,83 zł wykonanie wynosi 115.701,69 zł tj. 110,51%, w tym:

  • Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczyły odpłatności za lokale mieszkalne, garaże i inne pomieszczenia na plan 19.872 zł, wykonanie wynosi 32.147,10 tj. 161,77%. Wykonanie powyżej wskaźnika upływu czasu związane jest z zawarciem nowych umów na wynajem sal gimnastycznych podmiotom zewnętrznym, o które nie skorygowano planu.

  • Wpływy z różnych dochodów na plan 1.045 zł, wykonanie wynosi 1.044,59 zł, co stanowi 99,96% i dotyczy otrzymanego odszkodowania z ubezpieczenia majątku za szkody w wyniku pęknięcia rury w budynku szkoły w Parkowie.

  • Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na:

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na plan 83.783,83 zł, dochody wykonano w wysokości 82.510 zł i dotyczyły sfinansowania zakupu wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty,

 • W rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 177.326 zł, dochody wykonano w wysokości 181.370,13 zł, tj. w 102,28% w tym:

 • Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego plan i wykonanie wynosi 168.510 zł.

 • Wpływy od Gminy Skoki z tytułu zwrotu kosztów za uczniów uczęszczających do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Budziszewku na plan 8.816 zł. dochody wykonano 12.860,13 zł w tym z rozliczenia roku poprzedniego 60 zł.

Nie wprowadzono do planu uzyskanych dochodów w trakcie roku budżetowego.

 

 • W rozdziale Przedszkola na plan 1.004.195 zł, wykonano 997.938,61 zł tj.99,38 % w tym:

 • Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na plan 113.000 zł, wykonano 107.463 zł tj. 95,10%, dotyczą odpłatności rodziców za świadczenia przekraczające zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Odpłatność wynosi 1 zł/h za w/w świadczenia.

 • Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia na plan 295.000 zł, wykonanie wynosi 304.165,44 zł, co stanowi 103,11% planowanych dochodów.

 • Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze na plan 4.275 zł, wykonano 4.275,48 zł tj. 100,01% i dotyczy odpłatności za wynajem mieszkania w budynku Przedszkola w Parkowie.

 • Wpływy z różnych dochodów na plan 4.400 zł, wykonano dochody w wysokości 3.142,93 zł tj. 71,43% i dotyczą refundacji kosztów za media należne od CUW.

 • Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu wychowania przedszkolnego wyniosły plan i wykonanie 542.520 zł.

 • Dotacje celowe otrzymane z gmin na podstawie porozumień na plan 45.000 zł, wykonanie wynosi 36.371,76 zł tj. 80,83%. Dochody z tego tytułu dotyczą zwrotu kosztów udzielonej dotacji przedszkolom niepublicznym za uczniów z terenu innych gmin. W trakcie roku zmniejszyła się liczba dzieci z innych gmin uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na naszym terenie w związku z powyższym założony plan nie został wykonany.

     • W rozdziale Gimnazja na plan 53.123,47 zł, wykonano 50.783,61 zł tj. 95,60%, w tym:

 • Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze na plan 3.600 zł, wykonano 3.931,99 zł tj. 109,22% i dotyczy wynajmu sal lekcyjnych na działalność edukacyjną innym podmiotom.

 • Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na plan 49.523,47 zł, dochody wykonano w wysokości 46.851,62 zł i dotyczyły sfinansowania zakupu wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty,

   • W rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne na plan 300.000 zł, wykonano 244.926,65 zł tj. 81,64 %, dochody dotyczą:

    • odpłatności za wydawane posiłki na plan 282.000 zł, dochody wykonane wynoszą 226.926,55 zł, co stanowi 80,47% wykonania planowanych dochodów. Wykonanie poniżej normy spowodowane jest zmniejszeniem ilości wydawanych posiłków,

    • środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł tj.od Firmy DENDRO z przeznaczaniem na sfinansowanie posiłków dla dzieci zgodnie z zawartą umową plan i wykonanie wynosi 18.000 zł.

 • W rozdziale Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych plan wynosi 174,98 zł, wykonanie 167,36 zł, tj. 95,65% i dotyczy otrzymanej i rozliczonej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla dzieci Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rogoźnie.

 • W rozdziale Pozostała działalność dochody planowane i wykonane wynoszą 3.000 zł i dotyczą środków otrzymanych na zakup nagrody dla ZS w Parkowie za otrzymane wyróżnienie w konkursie „Wielkopolska Szkoła Roku”

Wykonanie dochodów w tym dziale jest prawidłowe.

 

W dziale 852 Pomoc społeczna

Dochody planowane na rok 2016 20.326.070,00 zł

Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2016r. 20.211.683,54 zł

Realizacja wynosi 99,44 % w tym:

 • Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami łącznie z realizacją świadczeń wychowawczych, na plan 19.191.312 zł, wykonano 19.076.110,71 zł tj. 99,40 %. Zwrot otrzymanej, ale nie wykorzystanej dotacji w kwocie 16.135,29 zł został dokonany w ustawowym terminie do dysponenta tych środków.

 • Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, na plan 913.229 zł, wykonano 898.611,62 zł tj. 98,40%. Zwrot otrzymanej ale nie wykorzystanej dotacji w kwocie 8.617,38 zł został dokonany w ustawowym i umownym terminie rozliczenia środków do dysponenta.

 • Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na podstawie porozumienia z przeznaczeniem na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe nowo utworzonego zakładu budżetowego – Centrum Integracji Społecznej na plan 85.554 zł, wykorzystano i rozliczono dotacje na kwotę 81.143,04 zł, co stanowi 94,84% wykonania.

 • Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na plan 62.125 zł wykonanie wynosi 70.762,81 zł,co stanowi 113,90% planowanych dochodów i dotyczą wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych przez Komornika Sądowego zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego, wpłacanych przez świadczeniobiorców specjalistycznych usług opiekuńczych oraz za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w wysokości należnych udziałów gminie. Należności wymagalne z tego tytułu wyniosły 2.621.558,28 zł.

 • Wpływy z otrzymanej darowizny pieniężnej na plan i wykonanie wynosi 20.000 zł, Otrzymane środki przeznaczono na turnus rehabilitacyjny dla dzieci będących pod opieką gminnego ośrodka pomocy społecznej.

 • Wpływy z usług opiekuńczych świadczonych dla podopiecznych na plan 31.000 zł, wykonanie wynosi 49.768 zł tj. 160,54 %. W związku ze stale zwiększającą się liczbą i rodzajem świadczonych usług, trudno oszacować wpływy z tego tytułu.

 • Wpływy ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami na plan 22.850 zł, dochody wykonano w wysokości 15.287,36 zł tj. 66,90%. Wpływy dotyczą nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, zasiłku stałego oraz składki zdrowotnej od zasiłku stałego wypłaconego w latach poprzednich pobranych przez świadczeniobiorców.

Realizacja dochodów w tym dziale jest prawidłowa.

 

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody planowane na rok 2016 253.997,00 zł

Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2016r. 253.997,00 zł

Realizacja wynosi 100,00 % w tym:

 • Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:

  • pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym plan 253.027,00 zł, wykonano 253.027 zł tj. 100%.

  • pomoc uczniom w 2016 roku w formie „Wyprawki szkolnej” sfinansowanej w całości przez budżet państwa zaplanowano 970,00 zł, wykonano w 100%.

Przyznanie tej pomocy uczniom uzależnione było od dochodu przypadającego na jednego członka rodziny.

Realizacja dochodów w tym dziale jest prawidłowa.

 

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody planowane na rok 2016 2.095.980,00 zł

Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2016r. 2.099.037,19 zł

Realizacja wynosi 100,15 % W tym:

     • W rozdziale Gospodarka odpadami zaplanowano dochody w kwocie 1.844.700 zł, wykonanie 1.640.235,10 zł tj. 88,92%. Należności wymagalne wynoszą 433.262,47 zł, nadpłaty 16.944,17 zł. Wykonanie dochodów dotyczy:

 • realizacji programu zagospodarowania odpadów komunalnych 1.634.049,54 zł,

- kosztów upomnienia 3.181,20 zł,

 • dzierżawy składników majątkowych w kwocie 585,36 zł,

 • odsetek od nieterminowych opłat 919,00 zł

- wpływu z tytułu kary pieniężnej od osoby prawnej za niesporządzenie w terminie sprawozdania o odpadach komunalnych 1.500 zł.

System odpłatności mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych obejmuje okres całego 2016 roku. Wykonane dochody są niższe z uwagi na fakt, że należności wymagalne na koniec roku wzrosły w porównaniu do 2015 roku o 41,18% co stanowi kwotę 126.371 zł wzrostu. Przy planowaniu uwzględniono częściową spłatę zaległości z lat poprzednich. Szczegółowe rozliczenie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych przedstawiono w tabeli nr 2 do sprawozdania opisowego.

 • W rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano na kwotę 225.000 zł, dochody zrealizowano w wysokości 436.194,22 zł tj. w 193,86%.

     • W rozdziale Pozostała działalność plan wynosi 26.280 zł, wykonanie 22.607,87 zł i dotyczy:

 • usług związanych z rezerwacją stanowisk handlowych na targowisku miejskim – 11.163,90 zł,

 • wpływów z pozostałych odsetek 163,97 zł,

 • dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie „Opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rogoźno 11.280 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale jest prawidłowa.

 

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody planowane na rok 2016 34.184,00 zł

Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2016r. 40.858,88 zł

Realizacja wynosi 119,53 % W tym:

 • W rozdziale Pozostałe zadania w zakresie kultury na plan 16.184 zł, dochody wykonano w wysokości 16.755,00 zł, co stanowi 103,53% i dotyczą środków pozyskanych z innych źródeł na bieżące zadania własne na realizację programu polsko – niemieckiej wymiany młodzieży oraz odsetek od rozliczenia po umownym terminie dokonanego zwrotu niewykorzystanej dotacji.

 • W rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 18.000 zł wykonanie wynosi 24.103,88 zł tj. 133,91% planowanych dochodów z wpływów z usług w wartości netto oraz odsetek za zwłokę za wynajem świetlic wiejskich.

 

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport

Dochody planowane na rok 2016 13.562,00 zł

Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2016r. 14.147,44 zł

Realizacja wynosi 104,32 % W tym:

 • W rozdziale Pozostała działalność wykonanie dotyczy wpływów ze zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w kwocie 14.147,44 zł,

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów na dzień 31.12.2016 roku z uwzględnieniem planu, wykonania, procentowego wykonania oraz stanu należności w działach, rozdziałach i paragrafach przedstawiono w załączniku Nr 1 do sprawozdania opisowego.

Szczegółowe wykonanie dotacji otrzymanych do budżetu zostało przedstawione w załącznikach Nr 5, 6 i 7 do sprawozdania opisowego.

Dane

 
Wymagalne na dzień 31.12.2015r
Wymagalne na dzień 31.12.2016r
Pozostałe na dzień 31.12.2016r.
% wzrostu/spadku należności wymagalnych w porównaniu do 2015 roku
I. Podatki i opłaty
2.762.619,65
2.374.717,86
159.572,36
-14,04
 1. Podatek od nieruchomości
1.993.160,47
1.450.811,16
154.709,30
-27,21
 1. Podatek rolny
82.137,08
79.433,08
-
-3,29
 1. Podatek leśny
5.285,90
1.607,00
-
-69,59
 1. Podatek od środków transportowych
199.957,82
238.122,06
-
+19,09
 1. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność
0,00
80,62
3.547,46
0,00
 1. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości
20.738,71
21.737,17
-
+4,81
7. Wpływy z innych lokalnych opłat
306.891,47
433.262,47
1.207,20
+41,18
8. Należności z tytułu opłaty planistycznej
154.448,20
149.664,30
108,40
-3,10
II. Urzędy Skarbowe oraz udziały w PIT
44.956,11
61.476,81
190,76
+36,75
III. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
521,33
211,13
-
-59,50
IV. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
14.864,64
15.464,62
-
+4,04
V. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
3.841,90
2.490,30
-
-35,18
VI. Dzierżawa składników majątkowych
10.709,76
11.083,63
191,88
+3,49
VII. Wpływy z usług
1.153,54
3.108,60
6.214,84
+169,48
VIII. Udziały gminy w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
-
-
123,65
0,00
IX. Zaliczki alimentacyjne GOPS-u
2.282.543,47
2.621.558,28
-
+14,85
X. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności
-
1.685,00
4.958,35
0,00
Wpływy z różnych dochodów i kar
-
-
2.440,00
0,00
Razem należności wykazane w Rb – 27S (bez odsetek)
5.121.210,40
5.091.796,23
173.691,84
-0,57
XII. Należności ZAMK
2.615.385,59
2.689.664,97
5.741,09
+2,84
XIII. Należności Centrum Integracji Społecznej
-
-
922,50
-
XIV. Należności z tytułu udziałów w podatkach z budżetu państwa
-
-
5.549,01
-
OGÓŁEM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE I POZOSTAŁE WYKAZANE W SPRAWOZDANIU Rb- N (Razem I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII+XIV):
7.736.595,99
7.781.461,20
185.904,44
+0,58

w zakresie dochodów planowanych i wykonanych są zgodne z ewidencją księgową budżetu

Pan radny Jarosław Łatka zapytał, jakie są powody umorzeń (kwota 130 tys zł)? Pani skarbnik odpowiedziała, że jest to kwota 149 tys. zł, cała lista osób jest umieszczona na stronie BIP, a powodem jest ważny interes publiczny lub podatnika. W każdym przypadku bez wyjątku jest przeprowadzane postępowanie dowodowe, a każda sprawa jest rozważana przez pana burmistrza indywidualnie. Pan radny Zbigniew Chudzicki zapytał z czego wzięła się nadwyżka? Pani skarbnik odpowiedziała, że z wykonanych dochodów, ze sprzedaży działek, wykonanie własnych dochodów. Dalej radny zapytał, jak kształtuje się spłata kredytów? Pani skarbnik Maria Kachlicka poinformowała, że na koniec roku spłacono 1 mln 676.800 zł, w tej samej kwocie są zaplanowane rozchody na rok 2017 , natomiast zadłużenie na koniec roku 2016 wyniosło – 9 mln 746 tys zł.

Ad. 4. Projekty organizacyjne szkół.

Pani burmistrz Renata Tomaszewska jako pełnomocnik ds. oświatowych, po krótce przedstawiła powyższy temat

 

 

ZESPÓL SZKÓŁ W GOŚCIEJEWIE

64-811 Go!wJ«wa 14
lei. 67 28 19282
NIP0O6-OOO-(V-.52- REGON 634594^"

Arkusz organizacji

Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Gościejewie

na rok szkolny 2017/2018

 

tp.
 
szkoła
o. pnedszk.
łącznie

 

 
wicedyrektor (ilość stanowisk)
1
X
1

 

 
Zniżka godzin - dyrektor
13
X
13

 

 
Zniżka godzin wicedyrektor
9
X
9

 

 
Zniżka godzin związki zawodowe
X
X
X

 

 
Liczba oddziałów
11
2
13

 

 
Liczba uczniów/dzieci ogółem
184
42
226

 

 
Średnia liczba uczniów/dzieci na oddział
17
21
19

 

 
Liczba godzin wynikająca z ramowego planu nauczania
300
51,5
351,5

 

 
Liczba godzin ogółem przydzielona nauczycielom (wynikająca z podziału na grupy + zajęcia dodatkowe + pedagog + świetlica + biblioteka + inne)
411
61,5
472,5

 

 
Ilość nadgodzin
14,5
X
14,5

 

 
Ilość nauczycieli ogółem - osobowo
28
5
33

 

 
Ilość nauczycieli ogółem - etat
22,7732
2,377
25,1509

 

 
Ilość nauczycieli pełnozatrudnionych osobowo
18
2
20

 

 
Ilość nauczycieli pełnozatrudnionych etat
19,0388
2,0077
21,0465

 

 
ilość nauczycieli niepełnozatrudnionych osobowo
10
3
13

 

 
Ilość nauczycieli niepełnozatrudnionych etat
3,7344
0,37
4,1044

 

 
Ilość nauczycieli uzupełniających etat w innej placówce
X
X
X
 
 

 

 
Ilość nauczycieli uzupełniających etat z innej placówki
X
X
X

 

 
Ilość nauczycieli dyplomowanych
11
1
12

 

 
Ilość nauczycieli mianowanych
5
1
6

 

 
Ilość nauczycieli kontraktowych
1
-
1

 

 
Ilość nauczycieli stażystów
-
-
-

 

 
Ilość nauczycieli wspomagających
-
'
-

 

 
Liczba godzin pedagog
20
X
20

 

 
Liczba godzin psycholog
X
X
-

 

 
Liczba godzin biblioteka
20
X
20

 

 
Liczba godzin świetlica
42
X
42

 

 
Liczba godzin logopeda
1
4
5

 

 
liczba godzin wczesne wspomaganie rozwoju
-
-
-

 

 
Ilość nauczycieli z przydziałem świetlica
5
-
5

 

 
Liczba uczniów/dzieci w świetlicy
141
 
141

 

 
Liczba godzin zajęć rewalidacyjnych
2
-
2

 

 
Liczba godzin wychowawczo - rewalidacyjnych
-
-
-

 

 
Nauczanie indywidualne - ilość orzeczeń (od 1.IX. 2017)
X
X
X

 

 
Liczba uczniów/dzieci dojeżdżających
143
12
155

 

 
Ilość pracowników administracji osobowo
1
-
1

 

Ilość pracowników administracji etat
1
-
1

 

 

Ilość pracowników obsługi osobowo
7
2
9

 

 

Ilość pracowników obsługi etat
6,35
1,50
7,85

 

 

Słoneczne Skrzaty" 64-608 Parkowo 114a

na rok szkolny 2017/2018

Zestawienie zbiorcze

 

 

 

szkoła

przedszkole

łącznie

 

1.

wicedyrektor (ilość stanowisk)

 

0

 

 

2.

Zniżka godzin - dyrektor

 

17

 

 

3.

Zniżka godzin wicedyrektor

 

0

 

 

4.

Zniżka godzin związki zawodowe

 

0

 

 

5.

Liczba oddziałów

 

4

 

 

6.

Liczba uczniów/dzieci ogółem

 

90-95

 

 

7.

Średnia liczba uczniów/dzieci na oddział

 

25/20

 

 

8.

Liczba godzin wynikająca z ramowego planu nauczania

 

177,5

w tym 2h ang.+2h rel.+Q,5 h rytmiki

 

9.

Liczba godzin ogółem przydzielona nauczycielom (wynikająca z podziału na grupy + zajęcia dodatkowe + pedagog + świetlica + biblioteka + inne)

 

238

8h

logo.l,5h ang.+ Ih rytmikił 50h dla nli wspo.

 

10,

Ilość nadgodzin

 

1/5

rytmika- 3 grupy

 

11.

Ilość nauczycieli ogółem - osobowo

 

13

 

 

12.

Ilość nauczycieli ogółem - etat

 

11,12

 

 

13.

Ilość nauczycieli pełnozatrudnionych osobowo

 

10+1

Urlop macierz.

 

14.

Ilość nauczycieli pełnozatrudnionych etat

 

7,81

yac3t-0,81 iastęp.ur! macierz.

 

15.

Ilość nauczycieli niepełnozatrudnionych osobowo

 

3

 

 

16.

Ilość nauczycieli niepełnozatrudnionych etat

 

0,625

 

 

17.

Ilość nauczycieli uzupełniających etat w innej placówce

 

0

 

 

18.

Ilość nauczycieli uzupełniających etat z innej placówki

 

1

 

 

19.

Ilość nauczycieli dyplomowanych

 

8

 

 

20.

Ilość nauczycieli mianowanych

 

2

 

 

21.

Ilość nauczycieli kontraktowych

 

4

 

 

22.

Ilość nauczycieli stażystów

 

0

 

 

23.

Ilość nauczycieli wspomagających

 

2

 

 

24.

Liczba godzin pedagog

 

0

 

 

25.

Liczba godzin psycholog

 

0

 

 

26.

liczba godzin biblioteka

 

0

 

 

27.

Liczba godzin świetlica

 

0

 

 

28.

Liczba godzin logopeda

 

8

 

 

29.

liczba godzin wczesne wspomaganie rozwoju

 

0,5 godz. dziennie razy ilość dzieci niepełnospra.

W

ramach pracy nl wspom.

 

30.

Ilość nauczycieli z przydziałem świetlica

 

0

 

 

31.

Liczba uczniów/dzieci w świetlicy

 

0

 

 

32.

Liczba godzin zajęć rewalidacyjnych

 

W ramach zajęć nl wspomagaj

 

33.

liczba godzin wychowawczo - rewalidacyjnych

 

0

 

 

34,

Nauczanie indywidualne - ilość orzeczeń {od 1.IX. 2017}

 

1?

 

 

35.

Liczba uczniów/dzieci dojeżdżających

 

26?

 

 

36.

Ilość pracowników administracji osobowo

 

1

 

 

37.

Ilość pracowników administracji etat

 

1

 

 

38.

Ilość pracowników obsługi osobowo

 

13

 

 

39.

Ilość pracowników obsługi etat

 

11,38

 

 

 

Przedszkola nr 2

na rok szkolny 2017/2018

Zestawienie zbiorcze

 
 
szkoła
Przedszkole
łącznie
ł.
wicedyrektor (ilość stanowisk)
X
X.
X
2.
Zniżka godzin - dyrektor
X
14/22
X
3.
Zniżka, godzin wicedyrektor
X
X
X
4.
Zniżka godzin związki zawodowe
X
X .. .
X
5.
Liczba oddziałów
X
5
X
6.
Liczba uczniów/dzieci ogółem
X
125
X
7.
Średnia liczba uczniów/dzieci na oddział
X
25
X
8.
Liczba godzin wynikająca z ramowego planu nauczania
X
263,5
X
9.
Liczba godzin ogółem przydzielona nauczycielom (wynikająca z podziału na grupy + zajęcia dodatkowe + pedagog + świetlica + biblioteka + inne)
X
3,4,5 - łatki 25/25 6 - łatki 22/22 rytmika 1,5/25 i 1/22
j. ang. 4,5 tatki 2/25 i 6 - łatki 2/22; reliKia 2/22
X
10.
Ilość nadgodzin
X
0
X
11.
Ilość nauczycieli ogółem - osobowo
X
13
X
12.
Ilość nauczycieli ogółem - etat
X
11
X
13.
Ilość nauczycieli pełnozatrudnionych osobowo
X
11
X
14.
Ilość nauczycieli pełnozatrudnionych etat
X
11
X
15.
Ilość nauczycieli niepełnozatrudnionych osobowo
X
2
X
16.
Ilość nauczycieli niepełnozatrudnionych etat
X
0,1; 0,09
X
17.
Ilość nauczycieli uzupełniających etat w innej placówce
X
0
X
18.
Ilość nauczycieli uzupełniających etat z innej placówki
X
0
X
19.
Ilość nauczycieli dyplomowanych
X
5
X
20.
Ilość nauczycieli mianowanych
X
5
X
21.
Ilość nauczycieli kontraktowych
X
1
X
22.
Ilość nauczycieli stażystów
X
0
X
23.
Ilość nauczycieli wspomagających
X
0
X
24.
Liczba godzin pedagog
X
X
X
25.
Liczbą godzin psycholog
X
X
X
26.
Liczba godzin biblioteka
X
X
X
27.
Liczba godzin świetlica
X
X
X
28.
Liczba godzin logopeda
X
10
X
29.
liczba godzin wczesne wspomaganie rozwoju
X
X
X
30.
Ilość nauczycieli z przydziałem świetlica
X
X
X
31.
Liczba uczniów/dzieci w świetlicy
X
X
X
32.
Liczba godzin zajęć rewalidacyjnych
X
X
X
33.
Liczba godzin wychowawczo - rewalidacyjnych
X
X
X
34.
Nauczanie indywidualne - ilość orzeczeń (od 1 .IX. 2017) .
X
X
X
35.
Liczba uczniów/dzieci dojeżdżających
X
1
X
36.
Ilość pracowników administracji osobowo
X
1
X
37.
Ilość pracowników administracji etat
X
1
X
38.
Ilość pracowników obsługi osobowo
X
10
X
39.
Ilość pracowników obsługi etat
X
10
X

 

Arkusz organizacji

Przedszkola nr 1 im. Kubusia Puchatka w Rogoźnie

na rok szkolny 2017/2018

 
 
szkoła
o. przedszk.
łganie
1.
wicedyrektor (ilość stanowisk)
X
X
X
2.
Zniżka godzin - dyrektor
X
17/25
X
3.
Zniżka godzin wicedyrektor
X
X
X
4.
Zniżka godzin związki zawodowe
X
X
X
5.
Liczba oddziałów
X
5
X
6.
Liczba uczniów/dzieci ogółem
X
25
X
7.
Średnia liczba uczniów/dzieci na oddział
 
25
 
8.
Liczba godzin wynikająca z ramowego planu nauczania
 
221
 
9.
Liczba godzin ogółem przydzielona nauczycielom (wynikająca z podziału na grupy + zajęcia dodatkowe + pedagog + świetlica + biblioteka + inne)
 
260
 
10.
Ilość nadgodzin
 
5
 
11.
Ilość nauczycieli ogółem - osobowo
 
13
 
12.
Ilość nauczycieli ogółem - etat
 
11,03
 
13.
Ilość nauczycieli pełnozatrudnionych osobowo
 
10
 
14.
Ilość nauczycieli pełnozatrudnionych etat
 
10
 
15.
Ilość nauczycieli niepełnozatrudnionych osobowo
 
3
 
16.
Ilość nauczycieli niepełnozatrudnionych etat
 
0,80
 
17.
Ilość nauczycieli uzupełniających etat w innej placówce
 
X
 
18.
Ilość nauczycieli uzupełniających etat z innej placówki
 
X
 
19.
Ilość nauczycieli dyplomowanych
 
6
 
20.
Ilość nauczycieli mianowanych
 
3
 
21.
Ilość nauczycieli kontraktowych
 
X
 
22.
Ilość nauczycieli stażystów
 
1
 
23.
Ilość nauczycieli wspomagających
 
X
 
24.
Liczba godzin pedagog
X
X
 
25.
Liczba godzin psycholog
X
X
 
26.
Liczba godzin biblioteka
X
X
 
27.
Liczba godzin świetlica
X
X
 
28.
Liczba godzin logopeda
 
10
 
29.
liczba godzin wczesne wspomaganie rozwoju
 
5
 
30.
Ilość nauczycieli z przydziałem świetlica
 
X
 
31.
Liczba uczniów/dzieci w świetlicy
 
X
 
32.
Liczba godzin zajęć rewalidacyjnych
 
X
 
33.
Liczba godzin wychowawczo - rewalidacyjnych
 
X
 
34.
Nauczanie indywidualne - ilość orzeczeń (od 1.IX. 2017)
 
1
 
35.
Liczba uczniów/dzieci dojeżdżających
 
X
 
36.
Ilość pracowników administracji osobowo
 
1
 
37.
Ilość pracowników administracji etat
 
1
 
38.
Ilość pracowników obsługi osobowo
 
10
 
39.
Ilość pracowników obsługi etat
 
11,25
 

Arkusz organizacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pruścach

na rok szkolny 2017-2018

Zestawienie zbiorcze

 
 
szkoła
o. pnedsik.
łącznie
1.
wicedyrektor {ilość stanowisk)
-
-
-
2.
Zniżka godzin - dyrektor
10
10
3.
Zniżka godzin wicedyrektor
-
-
.
4.
Zniżka godzin związki zawodowe
-
-
-
5.
Liczba oddziałów
6
1
7
6.
liczba uczniów/dzieci ogółem
70
16
86
7.
średnia liczba uczniów/dzieci na oddział
11,7
16
12,3
8.
Liczba godzin wynikająca z ramowego planu nauczania
147
25
172
9.
Liczba godzin ogółem przydzielona nauczycielom (wynikająca z podziału na grupy + zajęcia dodatkowe + pedagog + świetlica + biblioteka + inne)
258+lOr.
28
286+10r.
10.
Ilość nadgodzin
6,5
3
9,5
11.
Ilość nauczycieli ogółem - osobowo
11
1
12
12.
Ilość nauczycieli ogółem - etat
13,77
1,28
15,05
13.
Ilość nauczycieli pełnozatrudnionych osobowo
9
1
10
14.
Ilość nauczydeli pełnozatrudnionych etat
9,4
1,1
10,5
15.
Ilość nauczycieli niepełnozatrudnionych osobowo
2+16
vaeatów
2 vacaty
2+18
i/acatów
16.
Ilość nauczydeli niepełnozatrudnionych etat
3,94
0,15
4,09
17.
Ilość nauczycieli uzupełniających etat w innej placówce
0
0
0
18.
Ilość nauczycieli uzupełniających etat z innej placówki
2
0
2
19.
Ilość nauczydeli dyplomowanych
7
2
9
20.
Ilość nauczydeli mianowanych
1
0
1
21.
Ilość nauczycieli kontraktowych
3
0
0
22.
Ilość nauczydeli stażystów
0
0
0
23.
Ilość nauczycieli wspomagających
2
0
2
24.
Liczba godzin pedagog
0
0
0
25.
Liczba godzin psycholog
0
0
0
26.
Liczba godzin biblioteka
7
0
7
27.
Liczba godzin świetlica
22
22
28.
Liczba godzin logopeda
2
2
4
29.
liczba godzin wczesne wspomaganie rozwoju
0
0
o
30.
Ilość nauczycieli z przydziałem świetlica
2
2
31.
Liczba uczniów/dzieci w świetlicy
36
2
38
32.
Liczba godzin zajęć rewalidacyjnych
8
0
8
33.
Liczba godzin wychowawczo - rewalidacyjnych
0
0
0
34.
Nauczanie indywidualne - ilość orzeczeń (od 1.IX. 2017)
0
0
0
35.
Liczba uczniów/dzieci dojeżdżających
36
2
38
36.
Ilość pracowników administracji osobowo
0
0
0
37.
Ilość pracowników administracji etat
0
0
0
38.
Ilość pracowników obsługi osobowo
1
1
2
39.
Ilość pracowników obsługi etat
1,4
0,75
2,15

 

Arkusz organizacji Szkoły Podstawowej nr 3

 
 
szkoło
o. przedszk.
łącznie
1.
wicedyrektor (iiość stanowisk)
2
X
2
2.
Zniżka godzin - dyrektor
15
X
15
3.
Zniżka godzin wicedyrektor
2 x 11
X
22
4.
Zniżka godzin związki zawodowe
6
X
6
5.
Liczba oddziałów
27
 
27
6.
Liczba uczniów/dzieci ogółem
587
 
587
7.
Średnia liczba uczniów/dzieci na oddział
21,74
 
21,74
8.
Liczba godzin wynikająca z ramowego planu nauczania
693
 
693
9.
Liczba godzin ogółem przydzielona nauczycieiom (wynikająca z podziału na grupy + zajęcia dodatkowe + pedagog + świetlica + biblioteka + inne)
971,5
 
971,5
10.
Ilość nadgodzin
42
 
42
11.
Ilość nauczycieli ogółem - osobowo
43
 
43
12.
Ilość nauczycieli ogółem - etat
44,06
 
44,06
| 13.
Ilość nauczycieli pełnozatrudnionych osobowo
41
 
41
14.
Ilość nauczycieli pełnozatrudnionych etat
43,31
 
43,31
15.
Ilość nauczycieli niepełnozatrudnionych osobowo
2
 
2
16.
Ilość nauczycieli niepełnozatrudnionych etat
0,75
 
0,75
17.
Ilość nauczycieli uzupełniających etat w innej placówce
0
 
0
18.
Ilość nauczycieli uzupełniających etat z innej placówki
0
 
0
19.
Ilość nauczycieli dyplomowanych
32
 
32
20.
Ilość nauczycieli mianowanych
9
 
9
21.
Ilość nauczycieli kontraktowych
3
 
3
22.
Ilość nauczycieli stażystów
0
 
1 !
23.
Ilość nauczycieli wspomagających
0
 
0
24.
Liczba godzin pedagog
20
X
20
25.
Liczba godzin psycholog
5
X
5
26.
Liczba godzin biblioteka
59
X
59
27.
Liczba godzin świetlica
52
X
52
28.
Liczba godzin logopeda
9
 
9
29.
liczba godzin wczesne wspomaganie rozwoju
0
 
0
30.
Ilość nauczycieli z przydziałem świetlica
2
 
2
31.
Liczba uczniów/dzieci w świetlicy
50
 
50
32.
Liczba godzin zajęć rewalidacyjnych
8
 
8
33.
Liczba godzin wychowawczo - rewalidacyjnych
10
 
id
34.
Nauczanie indywidualne - ilość orzeczeń (od 1.IX. 2017)
0
 
0
35.
Liczba uczniów/dzieci dojeżdżających
42
 
42
36.
Ilość pracowników administracji osobowo
3
 
3
37.
Ilość pracowników administracji etat /sekretarz i asystent n-la/
3
 
3 !
38.
Ilość pracowników obsługi osobowo
14
14 !
39.
Ilość pracowników obsługi etat
12,70
 
12,70 i

 

GIMNAZJUM NR 1 im. "Mazurka Dąbrowskiego"

64-610 Rogoźno, ul. Kościuszki

Arkusz Organizacyjny

teL/M 67 26t 82 oo, tel. 67

Gimnazjum nr 1 im. Mazurka Dąbrowskiego w Rogoźnie

na rok szkolny 2017/2018

Zestawienie zbiorcze

 
 
szkoła
o.przedSzk.
łącznie
1.
wicedyrektor {ilość stanowisk)
X
X
 
2.
Zniżka godzin - dyrektor
X
X
 
i 3.
Zniżka godzin wicedyrektor
X
X
 
i 4.
Zniżka godzin związki zawodowe
X
X
3
| 5.
Liczba oddziałów
4
 
4
: 6.
Uczba uczniów/dzieci ogółem
100
 
100
i 7,
Średnia liczba uczniów/dzieci na oddział
25 .
j
25 .
> 8.
Liczba godzin wynikająca z ramowego planu nauczania
 
 
Vf2fi
i 9.
1 I
Liczba godzin ogółem przydzielona nauczycielom (wynikająca z podziału na grupy + zajęcia dodatkowe + pedagog + świetlica + biblioteka + inne}
214
4
214
.
! io.
ilość nadgodzin
23
 
23
! ii.
Ilość nauczycieli ogółem - osobowo
17
 
17
112.
Ilość nauczycieli ogółem - etat
16,901
 
16,901
13.
Ilość nauczycieli pełnozatrudnionych osobowo
14
 
14
1 14.
Ilość nauczycieli pełnozatrudnionych etat
15,2899
 
15,2899
i 15,
Ilość nauczycieli nlepełnozatrudnionych osobowo
3
 
3
I 16.
Ilość nauczycieli niepełnozatrudnionych etat
1,6111
 
1,6111
1 17.
Ilość nauczycieli uzupełniających etat w innej placówce
2
 
2
j 18.
Ilość nauczycieli uzupełniających etat z innej placówki
-
 
 
i 19.
Ilość nauczycieli dyplomowanych
13
 
13
! 20.
Ilość nauczycieli mianowanych
3
 
3
j 21.
Ilość nauczycieli kontraktowych
0
 
0
22.
Ilość nauczycieli stażystów
1
 
.1
I 23-
Ilość nauczycieli wspomagających
0
 
0
24.
Liczba godzin pedagog
X
X
10
25.
Liczba godzin psycholog
X
X
0
26.
Liczba godzin biblioteka
X
X
10
27.
Liczba godzin świetlica
X
X
30
28.
Liczba godzin logopeda
0
 
0
29.
liczba godzin wczesne wspomaganie rozwoju
0
 
0
30.
Ilość nauczycieli z przydziałem świetlica
4
 
4
31.
Liczba uczniów/dzieci w świetlicy
100
 
100
32.
Liczba godzin rając rewalidacyjnych
4
 
4
33.
Liczba godzin wychowawczo - rewalidacyjnych
0
 
0
34.
Nauczanie indywidualne - ilość orzeczeń (od 1.IX. 2017)
0
 
0
35.
Liczba uczniów/dzieci dojeżdżających
44
 
44
36.
Ilość pracowników administracji osobowo
2
 
2
37.
ilość pracowników administracji etat/sekretarz i pomoc n-la/
2
 
2
38.
Ilość pracowników obsługi osobowo
5
 
5 i
39.
Ilość pracowników obsługi etat
4,2
 
4,2 i

 

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2 im. Olimpijczyków Polskich

ul. Mała Poznańska  64-610 Rogoźno

Arkusz organizacji

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Rogoźnie

na rok szkolny 2017/2018

Zestawienie zbiorcze

 
 
sikoto
o. przedstk.
tqanie
1.
wicedyrektor (rlość stanowisk)
1
0
1
2.
Zniżka godzin -dyrektor(Vacat)
23
0
23
3,
Zniżka godzin wicedyrektor
Q
0
0
4.
Zniżka godzin związki zawodowe
6
0
6
5.
Liczba oddziałów
20
2
22
6.
Liczba uczniów/dzieci ogółem
409
50
459
7.
średnia liczba uczniów/dzieci na Oddział
20,45
25
22,7
8.
Liczba godzin wynikająca z ramowego planu nauczania
379,3
29
408,3
9.
Uczba godzin ogółem przydzielona nauczycielom (wynikająca z podziału na grupy+zajęcia dodatkowe + pedagog + świetlica + biblioteka + inne) {w tym Vacaty 64,1 godziny)
718,6
58
776,6
20.
Ilość nadgodzin
27,5
4
31,5
11.
Ilość nauczycieli ogółem - osobowo
36
2
38
12.
Ilość nauczycieli ogółem - etat (w tym Vacaty 3,56 etatu)
38,92
2,63
41,55
13.
Ilość nauczycieli pełnozatrudnionych osobowo
35
2
37
14.
Ilość nauczycieli pełnozatrudnionych etat
26,17
2,18
28,90
15.
Ilość nauczycieli niepełnozatrudnionych osobowo
3
4
7
16.
Ilość nauczycieli niepełnozatrudnionych etat
1,00
0,45
1,45
17.
Ilość nauczycieli uzupełniających etat w innej placówce
0
0
0
18.
Ilość nauczycieli uzupełniających etat z innej placówki
1
0
1
19.
Ilość nauczycieli dyplomowanych
21
0
21
20.
Ilość nauczycieli mianowanych
7
1
8
21.
Ilość nauczycieli kontraktowych
6
1
7
22.
Ilość nauczydeli stażystów
1
0
1
23.
Ilość nauczycieli wspomagających
0
0
0
24.
Uczba godzin pedagog
18
2
20
25.
Liczba godzin psycholog
0
0
0
26,
Liczba godzin biblioteka
40
0
40
27.
Liczba godzin świetlica
75
0
75
28.
Uczba godzin logopeda
5
4
9
29.
liczba godzin wczesne wspomaganie rozwoju
0
0
0
30.
Ilość nauczycieli z przydziałem świetlica
5
0
5
31.
Liczba uczniów/dzieci w świetlicy
125
0
125
32.
Liczba godzin zajęć rewalidacyjnych
6
0
6
33.
Liczba godzin wychowawczo - rewalidacyjnych
10
0
10
34.
Nauczanie indywidualne - ilość orzeczeń (od1.IX. 2017)
2
9 godzin
0
2
9 godzin
35.
Uczba uczniów/dzieci dojeżdżających
 
 
 
36.
Ilość pracowników administracji osobowo
2
0
2
37.
Ilość pracowników administracji etat
1,5
0
1,5
38.
Ilość pracowników obsługi osobowo
8
2
10
39.
Ilość pracowników obsługi etat
7,75
1,4
9,15

 

Arkusz organizacji Zespołu Szkół w Parkowie

na rok szkolny 2017/2018

Zestawienie zbiorcze

 
 
szkoła
o. przedszk.
łganie
1.
wicedyrektor (ilość stanowisk)
X
X
1
2.
Zniżka godzin - dyrektor
X
X
13
3.
Zniżka godzin wicedyrektor
X
X
9
4.
Zniżka godzin związki zawodowe
X
X
0
5.
liczba oddziałów
12
X
12
6.
Liczba uczniów/dzieci ogółem
240
X
240
7.
Średnia liczba uczniów/dzieci na oddział
20
X
20
8.
Liczba godzin wynikająca z ramowego planu nauczania
304
X
304
9.
Liczba godzin ogółem przydzielona nauczycielom (wynikająca z podziału na grupy + zajęcia dodatkowe + pedagog + świetlica + biblioteka + inne)
528
X
528
10.
Ilość nadgodzin
13
X
13
11.
Ilość nauczycieli ogółem - osobowo
25
X
25
12.
Ilość nauczycieli ogółem - etat
25
X
25
13.
Ilość nauczycieli pełnozatrudnionych osobowo
25
X
25
14.
Ilość nauczycieli pełnozatrudnionych etat
25
X
25
15.
Ilość nauczycieli niepełnozatrudnionych osobowo
0
X
0
16.
Ilość nauczycieli niepełnozatrudnionych etat
0
X
0
17.
Ilość nauczycieli uzupełniających etat w innej placówce
0
X
0
18.
Ilość nauczycieli uzupełniających etat z innej placówki
0
X
0
19.
Ilość nauczycieli dyplomowanych
16
X
16
20.
Ilość nauczycieli mianowanych
7
X
7
21.
Ilość nauczycieli kontraktowych
2
X
2
22.
Ilość nauczycieli stażystów
0
X
0
23.
Ilość nauczycieli wspomagających
0
X
0
24.
Liczba godzin pedagog
X
X
20
25.
Liczba godzin psycholog
X
X
0
26.
Liczba godzin biblioteka
X
X
24
27.
Liczba godzin świetlica
X
X
75
28.
Liczba godzin logopeda
2
X
2
29.
liczba godzin wczesne wspomaganie rozwoju
0
X
0
30.
Ilość nauczycieli z przydziałem świetlica
5
X
5
31.
Liczba uczniów/dzieci w świetlicy
175
X
175
32.
Liczba godzin zajęć rewalidacyjnych
6
X
6
33.
Liczba godzin wychowawczo - rewalidacyjnych
0
X
0
34.
Nauczanie indywidualne - ilość orzeczeń (od 1.IX. 2017)
0
X
0
35.
Liczba uczniów/dzieci dojeżdżających
159
X
159
36.
Ilość pracowników administracji osobowo
1
X
1
37.
Ilość pracowników administracji etat
1
X
1
38.
Ilość pracowników obsługi osobowo
7
X
7
39.
Ilość pracowników obsługi etat
6
X
6

 

Pan radny Chudzicki zapytał, czy godziny poszły na vacat? Pani pełnomocnik Tomaszewska odpowiedziała, że w gminie Rogoźno, nauczyciele nie stracą pracy, wielu uzupełnia etat, a jest to związane ze specyfika przedmiotu, ale sytuacja się wyklaruje w późniejszym czasie. Dyrektorzy przygotowując arkusze wykazali vacaty, tj. godziny ponadwymiarowe – zostały one wrzucone na vacat. Dopuszczone są 4 nadgodziny dla nauczyciela, powyżej tego powinien być dodatkowy nauczyciel. W obecnej chwili na vacacie jest nauczyciel matematyki, religii i języka angielskiego. W pozostałych przedmiotach nie ma problemu.

Pan radny Jarosław Łatka zapytał, czy któryś z nauczycieli straci pracę? Pani z-ca burmistrza odpowiedziała, że nie. Dalej pan radny zwrócił uwagę na błędy w arkuszach organizacyjnych i dodał, że są mało przejrzyste. Pani Renata Tomaszewska odpowiedziała, że jest to spowodowane ty, że arkusze te komisja otrzymała przed zaopiniowaniem przez kuratorium i organ prowadzący, stad materiał nie jest kompletny. Pani radna Katarzyna Erenc – Szpek zapytał, jak wygląda zatrudnienie nauczyciela gminnego, czy powiatowego w innej placówce? Pani pełnomocnik odpowiedziała, że wymagana jest zgoda dyrektora szkoły. Pan Chudzicki zapytał, jak wygląda sprawa najmłodszych dzieci z SP3, czy będą musiały uczęszczać do budynku gimnazjum? Pani z-ca burmistrza wyjaśniła, że odbyło się kolejne spotkanie z rodzicami klasy II i zostały im przedstawione wszystkie argumenty, wyjaśnione wszelkie wątpliwości i przekazana została rodzicom ankieta dotycząca, czy dzieci maja zostać w SP3, czy uczęszczać do budynku gimnazjum. Wyniki ankiety zostaną ogłoszone w przyszłym tygodniu. Pani Tomaszewska dodała, że jeżeli dzieci zostaną w SP3 to, wiąże się to ze zmianowością do godz. 18. Pan radny Łatka zapytał czy pensum pedagoga i psychologa pozostają bez zmian ? Pani Tomaszewska odpowiedziała, że tak.

 

Ad. 6. Zaopiniowanie materiałów na najbliższą sesje Rady Miejskiej:

 1. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – ul. Wielka Poznańska 64/5 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym, projekt uchwały przedstawił pan kierownik Roman Piątkowski,
 2. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – ul. II Armii Wojska Polskiego 7/6 w Rogoźnie, w trybie bezprzetargowym, projekt uchwały przedstawił pan kierownik Roman Piątkowski,
 3. wyrażenia zgody na nabycie działek gruntu nr: 195/16 i 196/11, położonych w Międzylesiu, gm. Rogoźno, projekt uchwały przedstawił pan kierownik Roman Piątkowski,
 4. wyrażenia zgody na nabycie odrębnej nieruchomości lokalowej – lokal niemieszkalny Fabryczna 10/1 w Rogoźnie, projekt uchwały przedstawił pan kierownik Roman Piątkowski,
 5. zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu poprawy jakości powietrza obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Rogoźno, projekt uchwały przedstawił pan kierownik Roman Piątkowski,
 6. zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowania części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rogoźno, projekt uchwały przedstawił pan kierownik Roman Piątkowski,
 7. zmiany nazwy parku zlokalizowanego na terenie miasta Rogoźna, projekt uchwały przedstawił pan kierownik Roman Piątkowski,
 8. zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, projekt przedstawił sekretarz Marek Jagoda
 9. zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2017 rok, projekt przedstawiła pani skarbnik Maria Kachlicka,

DOCHODY:

 1. W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się dochody o kwotę 3.400,00 zł
  z tytułu pozyskanych środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego - PUP na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników CUW.

 2. W dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dokonano korekty dochodów między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 27.200 zł.

 3. W dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększa się dochody o kwotę 1.579.387,87 zł z tytułu wpływu planowanej części środków z obniżenia kapitału zakładowego spółki gminnej MEGAWAT – zmniejszenie wartości udziałów z 750 zł do 250 zł. Całkowita wartość wyniesie 3.031.200 zł na podstawie uchwały nr XXXII/305/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 listopada 2016 roku.

 4. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę 20.000,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji na zadania bieżące z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych. Pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.101.2017.8 z dnia 27 kwietnia 2017 roku.

 5. W dziale 855 – Rodzina zwiększa się dochody o kwotę 16.000,00 zł z tytułu planowanych wpływów ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich.

Ogółem dochody zwiększono o kwotę 1.618.787,87 zł

WYDATKI

 1. W dziale 600 – Transport i łączność zwiększa się wydatki o kwotę 357.100,00 zł z przeznaczeniem na:

 1. zadania bieżące kwotę 253.000 zł na wykonanie:

 • utwardzenia kruszywem newralgicznych odcinków dróg gminnych – 200.000,-;

 • montaż krawężników drogowych na odcinku drogi 272514P o długości 45 mb od bud. nr 91-98 i dalej do skrzyżowania z drogą 273520P w Gościejewie w związku z zalewaniem posesji – 10.000,-;

 • wytyczenia pasa drogowego i odtworzenie rowu odwadniającego przy drodze 272541P od bud. 67 w kierunku dr. 272541P o dł. 360mb wraz z wykonaniem dwóch przepustów o dł. 6mb w Gościejewie – 13.000,-;

 • melioracji rowu w Owieczkach – 30.000,-.

 1. zadania majątkowe kwotę 104.100 zł na:

 • Opracowanie dokumentacji budowy dróg, chodników i parkingów na terenie
  miasta i gminy” – 100.000 zł – w ramach tych środków zostaną zlecone dokumentacje dla miejscowości: Rogoźno – ul. Różana; Kościuszki przy Ogrodach Działkowych im. K. Marcinkowskiego; Lipowa; M. Poznańska; Gościnna oraz Pruśce; Grudna; Karolewo; Gościejewo i Słomowo;

 • Budowę ulicy Smolary w Rogoźnie” zwiększa się zaplanowane środki o kwotę 4.100 zł tj. brakująca kwota na zawarcie umowy na pełnienie nadzoru nad robotami budowlanymi.

 1. W dziale 630 – Turystyka zwiększa się wydatki o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na:

 1. zadania bieżące kwotę 30.000 zł:

 • wykonania dokumentacji aplikacyjnej o środki na dofinansowanie zagospodarowania i rozbudowy Ośrodka Rekreacyjnego;

 1. zadania majątkowe kwotę 170.000 zł:

 • wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy, zagospodarowania terenu Ośrodka Rekreacyjnego” – 150.000,-;

 • zakupu elementów na plac zabaw w Słomowie 20.000,-.

 1. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się wydatki o kwotę 96.800,00 zł z przeznaczeniem na zakup części nieruchomości przy ul. Fabrycznej na lokale socjalne oraz dokonano przeniesienia wydatków miedzy paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 20.000 zł.

 2. W dziale 750 – Administracja publiczna zwiększa się wydatki o kwotę 3.400,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Centrum Usług Wspólnych oraz dokonano przeniesienia kwoty +/-1.550,- między paragrafami w ramach tego rozdziału.

 3. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się wydatki o kwotę 30.000,00 zł na „Rozbudowę budynku remizy OSP Owieczki – etap III” (zakończenie rozpoczętego w 2015 roku zadania).

 4. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie systemem gospodarczym remontu sal oddziału przedszkolnego w SP w Budziszewku oraz dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w planie finansowych Przedszkola w Parkowie na kwotę +/- 20.800 zł.

 5. W dziale 852 – Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

 6. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału oraz zadania pn. „Poprawa dostępności do usług społecznych w powiecie obornickim” na kwotę +/- 8.055,40 zł.

 7. W dziale 855 – Rodzina zwiększa się wydatki o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich.

 8. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki o kwotę 205.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację:

 1. przedsięwzięć z ochrony środowiska 100.000 zł:

 • na podstawie przygotowanych projektów uchwał w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 50.000 zł oraz zadań z zakresu poprawy
  jakości powietrza obejmującego wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych – 50.000 zł. Środki zostały wprowadzone w związku z korektą przeznaczenia wcześniej wprowadzonych wolnych środków z rozliczenia roku 2016. Nadwyżka między dochodami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, a poniesionymi wydatkami na zadania wymienione w art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska narastająco na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosła 743.816 zł. W związku z powyższym zasadne jest zwiększenie wydatków na ten cel.

 1. pozostałych zadań na kwotę 105.000 zł:

 • zakup materiałów do remontu placu w parku w Gościejewie – 5.000,-;

 • opracowanie dokumentacji usunięcia kolizji z linią napowietrzną na odcinku ul. II AWP w kierunku SP nr 3 w Rogoźnie – 20.000,-;

 • Budowę oświetlenia i wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia na terenie gminy Rogoźno” 80.000,-‘

 • oraz dokonano przeniesienia między paragrafami kwoty 900 zł z przeznaczeniem na wykonanie audytu energetycznego.

 1. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się wydatki o kwotę 184.952,57 zł z przeznaczeniem na:

 • Remont pomieszczeń oraz elewacji RCK w Rogoźnie” – 179.687,57 zł;

 • Zakup garażu dla sołectwa Garbata”- 5.265 zł.

 1. W dziale 926 – Kultura fizyczna zwiększa się wydatki o kwotę 495.535,30 zł z przeznaczeniem na:

 • Wykonanie ogrodzenia boisk sportowych w m. Studzieniec i Tarnowo – 30.000 zł;

 • Budowę boiska wielofunkcyjnego przy ul. Seminarialnej wraz z wyposażeniem – 288.348,96 zł;

 • Przebudowę placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej przy ul. Różanej w Rogoźnie – 157.186,34 zł;

 • Wymiana krawężników na bieżni stadionu w Gościejewie ok. 800mb – 20.000 zł.

 

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 1.618.787,87 zł Dokonano zmian w n/w załącznikach:

nr 3 „Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na rok 2017” zwiększono o kwotę 1.061.700,30 zł.

nr 4„Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych na 2017 rok” zwiększono o kwotę 20.000 zł.

nr 5„Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2017 roku” dokonano zwiększenia dotacji na zadania majątkowe o kwotę 100.000 zł.

nr 6 „Plan dochodów i wydatków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 rok” zwiększono wydatki o kwotę 100.000 zł.

Pan radny Chudzicki zapytał, jakie będą punkty oświetlenia w kwocie 80 tys zł? Pan burmistrz Szuberski odpowiedział, że ta kwota jest poza stałym harmonogramem i będzie przeznaczona na newralgiczne punkty oraz na prace projektowe. Pan radny Łatka zapytał, gdzie zostanie wybudowane boisko wielofunkcyjne? Pan burmistrz poinformował, że będzie to za obecnym boiskiem orlik, koszt jego budowy to ok 300 tys zł, przy zwrocie 63%. W kolejnym pytaniu radny zapytał o kwestię zagospodarowania terenu „za jeziorem”, czy jest jakaś koncepcja? Pan burmistrz powiedział, że zmierza ku końcowi opracowanie, które przewiduje środki z LPR-u tj. odnowienie terenów zdegradowanych, przewidziane dofinansowanie – do 85%.

Pan radny Hubert Kuszak zapytał, czy w ramach nowego boiska planowane jest miasteczko ruchu drogowego? Pan burmistrz odpowiedział, że owszem takie zadanie będzie ze środków WORD-u, ale więcej informacji zna pani dyrektor SP3.

 1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2026, projekt przedstawiła pani skarbnik Maria Kachlicka,

 

Ad.7. Wolne głosy, wnioski, komunikaty.

Pan radny Chudzicki zadał pytanie panu burmistrzowi, czy przeprowadził rozmowę z prezesem klubu „Wełna”, ze względu na nieprzyjemna sytuacje w klubie? Pan burmistrz powiedział, że ze względu na wpływające skargi taka rozmowa była przeprowadzona, jednak prezes nie powiedział rzeczowo jak ta sytuacja zostanie rozwiązana.

Pan radny Kuszak zgłosił kilka pytań dotyczących podpięcia jednej z kamer pod domenę strony urzędu, zamontowania tabliczek „miasto monitorowane”, oraz możliwość ustawienia koszy do segregacji śmieci w szkołach. Pan burmistrz odpowiedział radnemu, że kwestia umowy o segregacje śmieci jest pomiędzy dyrektorem , a spółką wywożącą odpady. Pan radny Łatka zapytał, czy powróci temat stypendiów, ponieważ warto byłoby zmienić regulamin? Pani burmistrz odpowiedziała, że regulamin ustala rada rodziców i dana placówka i to oni musza zaproponować zmiany, a dyrektor powinien to uwzględnić przy tworzeniu regulaminu. Pan radny Chudzicki zapytał, kiedy będą nowe kosze na śmieci w mieście? Pan burmistrz poinformował, że nowe kosze zastąpią stare, stare kosze zostaną ustawione w bardziej ustronnych miejscach, a termin ustawienia nowych koszy będzie pod koniec maja. Na zakończenie pan radny Kuszak zapytał, kiedy zostanie ogłoszony przetarg na Plac Karola? Pan burmistrz krótko poinformował, że przewiduje termin pod koniec czerwca, początek lipca.

 

Ad. 8. Zakończenie.

Posiedzenie komisji zostało zakończone o godz. 18:00, protokołowała Anna Mazur.

 

drukuj pobierz pdf