Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: Protokół nr 8/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 22 sierpnia 2011 r. w siedzibie ZEAPO przy ul. Krótkiej w Rogoźnie

Protokół nr  8/2011

 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 22 sierpnia 2011 r. w siedzibie ZEAPO przy ul. Krótkiej w Rogoźnie.

 

Temat posiedzenia:

1.       Kontrola prawidłowości dowozu uczniów do szkół, w tym kontrola prawidłowości dokumentacji przetargowej na szkolne dowozy.

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Rewizyjnej zgodnie z listą obecności.

W posiedzeniu uczestniczyli także: Z – ca Burmistrza Rogoźna K. Ostrowski, Sekretarz Gminy I. Sip- Michalska.

 

Proponowany porządek:

1.       Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.

2.       Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

3.       Kontrola prawidłowości dowozu uczniów do szkół, w tym kontrola prawidłowości dokumentacji przetargowej na szkolne dowozy.

4.       Sprawy bieżące.

5.       Wolne głosy i wnioski.

6.       Zakończenie.

 

 

Do porządku obrad nie było uwag.

 

Protokół nr 7/2011 został przyjęty jednogłośnie 3 głosami „za” w obecności 3 członków Komisji.

 

Przewodniczący Komisji R. Dworzański poprosił Dyrektora ZEAPO o krótkie scharakteryzowanie dowozów uczniów do szkół w okresie 2010-2011. krótką charakterystykę prawidłowości dowozu uczniów ze szkół roku 2010 – 2011. Jak to się odbyło? Jaki był koszt generalny oraz czy  przewozy  realizowane są przez jednego przewoźnika? Poprosił również o umowę z 2010 roku na jaką kwotę opiewa oraz jak była rozliczona?

 

Dyrektor ZEAPO wyjaśnił zasadę wyboru przewoźnika, charakterystykę i koszt dowozu w roku szkolnym 2010/2011 łącznie z rozbiciem kosztów na poszczególne miesiące.

 

Następnie komisja zapoznała się z całością dokumentacji przetargowej na dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Rogoźno na rok szkolny 2010/2011. Komisja stwierdziła, że na przetarg nieograniczony prawidłowo ogłoszony w UZP, wpłynęła tylko jedna oferta i że kwota ofertowa jest większa od zaplanowanej przez zamawiającego.

Komisja Przetargowa powołana przez Dyrektora ZEAPO wybrała tą ofertę po informacji dyrektora i Głównej Księgowej że, zwiększone środki na realizację zamówienia są zabezpieczone w planie finansowym na 2010 rok i zaplanowane na 2011r. Ponadto KR nie stwierdziła uchybień w protokóle Komisji Przetargowej jak równie z w protokółach poszczególnych członków komisji przetargowej z oceny oferty. 

Komisja stwierdziła, iż umowa na przewozy na lata 2010-2011 została zawarta z jednym przewoźnikiem –  J. Ziółkowski, a przewoźnik ten ma zawarte umowy z podwykonawcami:

·         P. Czarnecki ,

·         M. Rakoczy,

·         E. Tabat ,

·         M. Baczyński ,

·         K. Rodowski ,

 

Następnie KR zapoznała się z dokumentacją techniczną poszczególnych autobusów (sprawdzono potwierdzone kserokopie dowodów rejestracyjnych, etc)

 

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zadał pytanie Dyrektorowi ZEAPO o zasady o dowozu uczniów niepełnosprawnych.

 

Dyrektor ZEAPO wyjaśnił, że są dwa rodzaje transportu uczniów niepełnosprawnych czyli:

 

1.        ujęty w postępowaniu przetargowym dotyczącym dowozu uczniów zakwalifikowanych do realizacji obowiązku szkolnego w zespołach szkół specjalnych i dotyczy to: ZSS  w Kowanówku - Milowodach i ZSS w Wągrowcu ,

2.        na podstawie decyzji indywidualnych, na wniosek rodzica (jest to kwestia 4 -5 uczniów) związanych z niepełnosprawnością sprzężoną i gdzie występują specjalistyczne choroby neurologiczne gdzie to dziecko nie ma rozłożonego równomiernego tygodnia nauki, wtedy rodzic jest zobowiązany zawieźć i przywieźć dziecko, w ramach tego mają rodzice refundowane dowóz tak jak za/km przysługujący na delegacji i dotyczy to dowozu do specjalistycznych ośrodków o uprawnieniach szkół publicznych.

Dyrektor dodał że w każdym przypadku wybór placówki zależy od rodziców.

 

Radny A. Jóźwiak zapytał czy młodzież ponadgimnazjalna też jest zabierana?

Dyrektor ZEAPO odpowiedział , w pierwszej kolejności muszą siedzieć w autobusie uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkolaki (5-6 latki), jeżeli jest miejsce to tak (o ile w autobusach jest miejsce, a z dowodów wynika ile jest miejsc stojących) bo w większości przypadków jest to jedyny środek lokomocji z tych wsi.

 

Przewodniczący komisji Rewizyjnej zapytał kiedy ostatnio były sprawdzane trasy i kto je weryfikuje, pod kątem ilości km, zgodności z rozkładem jazdy, wywiązywaniem się z nałożonych na przewoźnika obowiązków?

Dyrektor ZEAPO odpowiedział, że są ot zadania w jego obowiązkach i jedynie przy ustaleniu tras posiłkuje się samochodem z Rejonu Dróg z kilometrażem. Wyjaśnił, że miejsce startu jest PKS Rogoźno ul. Wielka Poznańska, albo przy Szkole Podstawowej nr 3.

Komisja Rewizyjna zwróciła się do Dyrektora ZEAPO o to, żeby sporządzać dokumentację o tych trasach, które się zmieniają i z odbytych kontroli prawidłowości wykonywanych przewozów.

 

Radny A. Jóźwiak zauważył, że kwoty zawarte na fakturach za dowozy są w różnych miesiącach różne.

Dyrektor ZEAPO odpowiedział, że wynika to z umowy z przewoźnikiem i wyliczonych według ilości km, że są różne ale wynika to z racji ilości dni i odbytych przejazdów i kursów w danym dniu. Dodał również, że najwięcej zmian jest  w listopadzie (brak dowozu 1 i 11), grudniu ( brak dowozu od 23 grudnia do 2 stycznia), w okresach wakacji zimowych i wiosennych jak również w maju.

Komisja stwierdziła że podczas realizacji zadania zostały zawarte dwa aneksy do  umowy; pierwszy dotyczył zmiany tras dowozu, drugi kwoty za km. jazdy autobusów.

 

 Dyrektor ZEAPO wyjaśnił, że zgodnie z zapisami umowy w pierwszym przypadku dotyczyło to dostosowanie kursów dowozu w związku z zmiana organizacji pracy placówek, w drugim wyraził zgodę gdyż ani zamawiający, ani przewoźnik nie mógł przewidzieć tak drastycznego wzrostu cen paliwa tak krótkim odstępie czasu (ponad 25%). Dyrektor ZEAPO wyjaśnił że zgodnie z umowa było to możliwe i że to jest pierwszy aneks zmieniający stawki od nie pamiętnych czasów dlatego, że ten rok na rynku paliw jest jaki jest.

Przewodniczący komisji R. Dworzański zapytał czy w kompetencji dyrektora jest żeby podpisać umowę, czy aneks do zawartej umowy na dowozy uczniów?

Dyrektor ZEAPO wyjaśnił, że zgodnie ze statutem posiada całkowite dyspozycje na organizację dowozów uczniów do szkół, odmowa podpisu jest możliwa jeżeli Główna Księgowa poinformuje dyrektora, że taka umowa nie może być podpisana z różnych przyczyn, a w tym przypadku nie miało to miejsca.

 

Następnie Przewodniczący Rewizyjnej R. Dworzański poprosił o wyrywkowe przedłożenie komisji dowodów księgowych, dotyczących realizacji umowy na dowozy w roku szkolnym 2010/2011 ze zestawienia przedłożonego komisji i tak pozycję: nr 2/2011 na kwotę 73.312,02 ponadto pozycję nr 8/2011 i 10/2011, stwierdzono, że zestawienia na fakturze są zgodne z przedstawionymi załącznikami, ceny jednostkowe są zgodne z aneksem do umowy nr 342/1/29/2011. Faktury zawierają zgodne opisy.

 

Następnie Komisja Rewizyjna przystąpiła do zbadania dokumentów, nie zakończonego jeszcze umową, przetargu na dowóz uczniów w roku szkolnym 2011/2012.

 

Dyrektor poinformował że, na rok szkolny 2011/2012, na chwilę obecną, postępowanie zostało wstrzymane ze względu braku środków na tym § w wysokości ponad 56 tys.  zaproponowano uzupełnić z przesunięć budżetowych w dziale oświaty. Z chwilą kiedy Rada Miejska dokona zmian w budżecie można podpisać umowę na dowozy, gdyż środki będą gwarantowane.   

 

Dyrektor udzielił następującej odpowiedzi: umowę tę można podpisać  z tym, że zostaje zadłużenie na przyszły rok w wysokości całego grudnia  jako zobowiązanie niewymagalne zgodnie z umową ale nie chcąc doprowadzać, żeby wchodzić  się w nowy rok z zadłużeniem, bo zgodnie z przepisami ustawy można tę umowę zawrzeć. Umowa posiada  bowiem klauzulę do 21 dni jako terminu płatności. Jeżeli byłoby to 1 stycznia wtedy termin płatności przypada do 21 stycznia i wtedy  całe zadłużenie za grudzień przechodzi do płacenia w styczniu. Natomiast jeżeliby jest zmniejszenie ilości oddziałów i te pieniądze można wygospodarować, dowóz kończy się 22 grudnia i zostanie przedstawiona do końca roku faktura, następnie zostanie zapłacona za grudzień w grudniu, (co mieści się w określeniu do 21 dni ), w związku z tym, w przyszłym roku koszty na dowozy będą już według   faktycznych wydatków, a rok jest zamknięty bez żadnego zadłużenia. Dlatego wystąpiła propozycja przesunięcia żeby zamknąć budżet  w roku kalendarzowym w tym rozdziale bez zobowiązań.

 

Z-ca Burmistrza zapytał czy osoby zajmujące się opieką dzieci w autobusach muszą mieć wykształcenie pedagogiczne czy nie?

Na to Dyrektor ZEAPO odpowiedział, że zgodnie z Rozporządzeniem MEN musi to być osoba pełnoletnia nie karana, posiadająca zdolność do czynności prawnych.

Taka osoba jest zapewniona w umowie przez przewoźnika do każdego autobusu.

 

Protokół sporządziła D. Ślachciak

Rogoźno, dnia 06 września 2011 r.

 

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

 

Przewodniczący KR........................................

Wiceprzewodniczący KR...............................

Członek KR.......................................................

 

 

drukuj pobierz pdf