Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 30/2010 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 18 maja 2010 roku w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

Protokół nr 30/2010
z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 18 maja 2010 roku w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Ryszard Dworzański.

W posiedzeniu uczestniczyli radni zgodnie z listą obecności. Radna A. Pasternak brała udział w posiedzeniu do godz. 18.00.

 

Ponadto w obradach udział wzięli goście, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie przyjęcie porządku posiedzenia.

2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

3. Projekty organizacyjne szkół.

4. Procedura zamówień publicznych i wykonywanie remontów w placówkach oświatowych w 2009r.

5. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał oraz materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

6. Wolne głosy i wnioski.

7. Zakończenie.

 

Porządek obrad został przyjęty.

 

Protokół z ostatniego posiedzenia Komisji został przyjęty 7 głosami „za”  przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 8 radnych.

 

Pełnomocnik ds. Oświaty L. Pijanowska poinformowała, że 30 maja projekty organizacyjne muszą być zatwierdzone. Analizując projekty na nadchodzący czyli 2010/2011 wynika, że w:

-         Przedszkolu nr 1 planowane są 4 oddziały i przyjęcie 100 dzieci, zatrudnienie pozostaje bez zmian,

-         Przedszkolu nr 2 planowane są 4 oddziały i przyjęcie 100 dzieci, zatrudnienie pozostaje bez zmian,

-         Przedszkole w Parkowie planowane jest utworzenie 3 oddziałów, w tym 2 oddziały integracyjne i 1 oddział pełny tj. 1 grupa 25 dzieci i 2 grupy po 20. Konieczne będzie zwiększenie zatrudnienia tj. psychologa w wymiarze 5 godzin w tygodniu, rehabilitanta 10 godzin, oligofrenopedagoga 2 godz., logopeda dodatkowo 5 godz. z myślą o dzieciach niepełnosprawnych. Pełnomocnik dodała, że zgodnie z rozporządzeniem w grupach dla dzieci niepełnosprawnych musi być dodatkowa pomoc i w Przedszkolu zatrudnienie będzie zwiększone. Wyjaśniła, że jest to wymóg wynikający z rozporządzenia. Poinformowała, że w roku 2009/2010 w sumie liczba przyjętych dzieci wyniosła 275, a w roku 2010/2011 – planowane jest utworzenie 265 miejsc. Zostanie to zrekompensowane utworzeniem oddziału przedszkolnego w ZS w Parkowie.

-         Gimnazjum nr 1 planowane jest utworzenie 9 oddziałów,

-         Gimnazjum nr 2 – 10 oddziałów,

-         Gimnazjum w Gościejewie – 3 oddziałów,

-         Gimnazjum w Parkowie – 5 oddziałów,

-         Gimnazjum przy LO – 2 oddziałów,

-         SP w Pruścach – 6 oddziałów,

-         SP w Budziszewku – 6 oddziałów,

-         SP nr 2 – 13 oddziałów,

-         SP nr 3 – 24 oddziałów,

-         SP w Parkowie – 7 oddziałów. Pełnomocnik ds. Oświaty powiedziała, że w roku szkolnym 2010/2011 oświata wchodzi w największy niż demograficzny i wyraźnie widać spadek ilościowy dzieci.

-         oddział „0” przy SP w Pruścach – 1 oddział tj. 25 dzieci,

-         oddział „0” przy SP w Budziszewku – 1 oddział tj. 12 dzieci, czyli jest jeszcze 13 miejsc wolnych. W związku z tym, że na liście rezerwowej znajduje się 13 dzieci pięcioletnich, rodzicom zostanie zaproponowane skorzystanie z możliwości ich posłania do Budziszewka. Nadmieniła, że dzieci 5-letnie nie mają obowiązku szkolnego, ale jeśli są miejsca to rodzicom zostaną zaproponowane wolne miejsca, aby mogli z tego skorzystać.

-         oddział „0” przy SP nr 2 – 4 oddziały,

-         oddział „0” przy ZS w Gościejewie – 2 oddziały, na dzień dzisiejszy 49 dzieci przyjętych,

-         oddział „0” przy ZS w Parkowie – 1 oddział, na chwilę obecną 20 dzieci przyjętych.

Nadmieniła, że wydłużony zostanie czas pracy Przedszkola w Parkowie. Natomiast dzieci rodziców, którzy nie chcą lub nie mogą posyłać dzieci ze względów finansowych na 9 godzin do przedszkola, mają możliwość, aby dzieci uczestniczyły w zajęciach w szkole w Parkowie. Powiedziała, że na początku było zamieszanie, ale po spotkaniach w Przedszkolu i z rodzicami w szkole ostatecznie zapanowało pełne zrozumienie i rodzice zaczynają się przekonywać, że i wejdzie w życie reforma w 2012r. i dzieci pójdą rok wcześniej. Podziękowała radnym za udział w tych spotkaniach i za poparcie pomysłu. Dodała, że na dzień dzisiejszy nie ma żadnych skarg i żadnych problemów, mimo że na początku rodzice tego nie rozumieli i dzwonili z pytaniami. Ze względu na to, że zmienia się ilość oddziałów i przeszeregowanie pracowników w Parkowie, Pani Dyrektor miała więcej pracowników z kwalifikacjami do klas od 0-3 i dlatego, nauczycielka, która była w świetlicy przechodzi do oddziału edukacji wczesnoszkolnej. Nadmieniła, że wystąpił tylko 1 problem, ponieważ spada liczebność dzieci i wypadają oddziały w gimnazjach i w Gimnazjum nr 1 dopełniono etaty w innych placówkach na terenie Gminy. Natomiast jedna nauczycielka nie posiada zatrudnienia w pełnym etacie i jest to nauczyciel dyplomowany. Przepisy o kwalifikacjach mówią, że ma kwalifikacje do prowadzenia zajęć świetlicowych i będą próby uzupełnienia tego etatu w jednej ze szkół. Wtedy nauczyciel albo przyjmie tą ofertę lub nie.

Radna R. Tomaszewska zapytała, czy Dyrektor R. Kornobis został zaproszony na dzisiejszą Komisję?

Przewodniczący Komisji R. Dworzański odpowiedział, że nie, ale rzeczywiście jego obecność byłaby wskazana.

Radny Z. Hinz zapytał Panią Pełnomocnik ds. Oświaty, czy słyszała o utworzeniu prywatnych przedszkoli?

Pełnomocnik ds. Oświaty powiedziała, że na pewno o zgodę wystąpił Pan Baszczyński, chodzi o budynek za Przedszkolem nr 2. W tej chwili odbywa się tam remont. Nieoficjalnie wiadomo, że Państwo tam chcą otworzyć oddział przedszkola społecznego w grupie 20 dzieci, nabór trwa. Nadmieniła, że przepisy mówią, iż nawet dla przedszkoli niepublicznych Gmina jest zobowiązana ponieść koszty w wysokości 75% kosztów utrzymania średnio w Gminie np. w Rogoźnie.

Dyrektor ZEAPO W. Jaworski powiedział, że jeśli osoba wystąpi o rejestracje przedszkola niepublicznego po 30 września, to dofinansowanie dostanie w 2012r. Jeśli zmieści się w tym terminie, to zakwalifikuje się do budżetu 2011. Dodał, że z tego co mu wiadomo, to było jedno stowarzyszenie, które chciało wynająć lokum. Skontaktowano je z dwoma prywatnymi osobami, które dysponują lokalami i jest to ich sprawa wewnętrzna, za jaką kwotę będą chciały je wynająć itd.

Radna R. Tomaszewska zapytała Dyrektor Gimnazjum nr 1, na ile sobie radzi z opieką psychologiczno – pedagogiczną w szkole? Stwierdziła, że do tej placówki uczęszcza najtrudniejsza grupa dzieci. Czy nie byłoby tam potrzebne wsparcie?

Dyrektor Gimnazjum nr 1 powiedziała, że starają się jak mogą. Dodała, że nie ukrywa tego, że jest ciężko i młodzież jest trudna. Pani Pedagog wraz z Zastępcą Dyrektora zajmują się sprawami wychowawczo – opiekuńczymi. Przyznała, że jest dużo interwencji Policji i spraw sądowych.

Pełnomocnik ds. Oświaty powiedziała, że jest to taka placówka, że przy 9 oddziałach nie musiałoby być stanowisko wicedyrektora. Jednak ze względu na to, że w tej placówce jest bardzo dużo problemów uzasadnionym jest utrzymanie stanowisko wicedyrektora. Nadmieniła, że w tym roku również Pan Burmistrz przychylił się do takiego rozwiązania.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że jest to jak najbardziej uzasadnione.

Pełnomocnik ds. Oświaty stwierdziła, że problemy z uczniami zaczynają się od coraz młodszego wieku, już od szkoły podstawowej. Dodała, że często jest to wina samych rodziców, ponieważ dzieci są niekontrolowane i niedopilnowane.

Dyrektor ZS w Parkowie M. Cisowska powiedziała, że w związku ze zwiększeniem oddziałów w gimnazjum, a zmniejszeniem w szkole podstawowej, zostaną przygotowane przesunięcia budżetowe.

Dyrektor Gimnazjum nr 1 powiedziała, że jest w kłopotliwej sytuacji ponieważ ma zaplanowane 3 oddziały i do końca nie wie ile wpłynie podań. Na dzień dzisiejszy jest ich 39 i zatrudnienie jest zapewnione dla wszystkich nauczycieli. Do końca mają rozstrzygnie się wszystko. Może być tak, że te podania, których się spodziewa nie wpłyną. Dlatego został przygotowany wariant awaryjny, gdzie łatano etaty nauczycielskie i w sytuacji utworzenia tylko 2 oddziałów klas pierwszych zostanie 1 nauczyciel na 6/18, 1 na 7/18, 2 na 10/18.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał o jakie przedmioty chodzi?

Dyrektor Gimnazjum nr 1 odpowiedziała, że biologia 10godz., geografia 10godz., plastyka 6godz. i muzyka 4 godz. Wyjaśniła, że nie wiedziała jak to zrobić, ponieważ jeśli nawet można by było godziny równo podzielić, to większa ilość nauczycieli zostaje na 16/18 czy też 17/18. na dzień dzisiejszy zatrudnienie mają wszyscy, ale może się okazać po 30 maja, że coś ulegnie zmianie. Nadmieniła, że nauczyciele też są o takiej możliwości powiadomieni.

Radny Z. Hinz powiedział, że kwestia uzupełniania etatów w innych placówkach, w przypadku sytuacji awaryjnej, może zaistnieć. Jakkolwiek nie jest to dogodne do nauczyciela.

Dyrektor Gimnazjum nr 1 zobowiązała się do stałego kontaktu z Panią Pełnomocnik ds. Oświaty. Nadmieniła, że chciała tylko powiedzieć o możliwości zaistnienia takiej sytuacji, aby później nie było zaskoczenia.

Pełnomocnik ds. Oświaty poprosiła Panią Dyrektor Gimnazjum nr 2, aby nie tworzyła w swojej szkole dodatkowego oddziału, kosztem Gimnazjum nr 1, ponieważ spowodowałoby to duże zakłócenia w zatrudnieniu nauczycieli.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że na pewno nie utworzy 4 oddziałów, nawet gdyby miała tylu chętnych. Nadmieniła, że w ubiegłym roku przyjęto regulamin, gdzie maksymalna liczba oddziałów to 3.

 

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 4 - Procedura zamówień publicznych i wykonywanie remontów w placówkach oświatowych w 2009r.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański poinformował, że podobnym tematem zajmowała się Komisja Rewizyjna. Poprosił Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej W. Wiśniewską o przedstawienie informacji z kontroli poszczególnych placówek.

Radna W. Wiśniewska poinformowała, że w wykazach remontów, przygotowanych przez ZEAPO w poszczególnych placówek brakowało początkowego stanu budżetu na §4270 i  §4210. Pani Główna Księgowa ZEAPO na bieżąco udzielała takich informacji.  Komisja miała możliwość zweryfikować ewentualnie niedopatrzenia i spojrzenia na niektóre sprawy.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański wyjaśnił, że materiał odnośnie remontów w placówkach oświatowych został podzielony na poszczególne placówki, z rozbiciem na pewne tematy. Dodał, że wymagany ustawowo próg przeprowadzania przetargów na realizację remontów to 14.000.

Radna W. Wiśniewska powiedziała, że w przeliczeniu na złotówki w 2009r. było to 66.220,87zł brutto.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że trudno mu jest odpowiedzieć na pytanie, czy jeśli na dzień 1 stycznia łączna kwota przeznaczona na remonty przekracza ten próg, to czy wykonywanie poszczególnych remontów jest dzieleniem zadania publicznego. Dodał, że są różne interpretacje tego zagadnienia, ale z większości opinii, z którymi się zapoznał wynika, że nie należało dzielić zadań.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że na wczorajszym posiedzeniu KR wyszła kwestia  naruszenia ustawy o zamówieniach publicznych oraz kwestia naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Były przypadki, w których środki wydatkowano wcześniej, niż pojawiły się na danym §.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że przy decydowaniu się na danego wykonawcę, czy też materiał warto by było, aby dyrektorzy mieli udokumentowane swoje działania  np. poprzez zebranie danej ilości ofert, notatki służbowe, katalogi, wydruki ze stron internetowych itd.

Radna R. Tomaszewska wyjaśniła, że intencją jej i wielu radnych było to, że pomimo całej otoczki, całej struktury nadzoru nad oświatą gminną tak naprawdę dyrektorzy są pozostawieni sami sobie i nie do końca wiedzą, czy robią dobrze i jak sobie z tym poradzić. Dodała, że jej zdaniem nie ma nadzoru doradczego, który w danym momencie wskazał by prawidłowe działanie, zgodne z przepisami. Należałoby nawet wysłać dyrektorów na szkolenie z przepisów. Nadmieniła, że w ostateczności to dyrektor będzie pociągnięty do odpowiedzialności za błędy i nieprawidłowości, a nie o to chodzi. Tak naprawdę każdy z dyrektorów wykonuje najcięższą pracę. Musi być pedagogiem, nauczycielem przedmiotu, czasami nawet woźnym i w zasadzie wszystkim, co tylko w szkole można wykonywać. Do tego jeszcze managerem, musi znać się na paragrafach i niezwykle trudno jest to wszystko pogodzić. Radna stwierdziła każdy z dyrektorów chce, aby w jego placówce dzieci mogły się uczyć w godnych warunkach. Jednak czasami nieświadomie im więcej remontów się robi, tym bardziej kręci się na siebie bicz. Dodała, że w jej odczuciu brakuje wsparcia do jakiego momentu można pewne rzeczy robić, a od jakiego momentu nie naraża się własnej głowy. Nikt nie robi niczego celowo źle. Każdy chciał dobrze i realizował zadania systemem gospodarczym. Natomiast jeśli jakiś organ zwierzchni przejąłby kontrolę nad realizacją zadań, to sama nie chciała by być na miejscu dyrektorów. Wiadomo, że nikt też nie jest doskonały. Radna powiedziała, że wie ile nerwów i zdrowia kosztuje robienie jakichkolwiek remontów. Przygotowanie przetargów jest rzeczą bardzo trudną i bardzo odpowiedzialną, ale daje uczucie spokoju. Nadmieniła, że nie chciałaby aby w ostatecznym rozrachunku wyszło, że ona lub inni radni chcieli dyrektorom w jakiś sposób zaszkodzić, bo nie o to chodzi.

Pełnomocnik ds. Oświaty zapytała radną R. Tomaszewską, czy sama przygotowuje dokumentację przetargową, czy robi to Starostwo? Poprosiła, aby nie dziwić się dyrektorom, że są troszeczkę poddenerwowani, bo pamięta z ostatniej sesji, gdzie wnioskowano nawet o NIK. Dano odczuć dyrektorom, że coś robią źle. Dodała, że wszyscy dyrektorzy życzyliby sobie, aby taka kwota była na §4270, aby umożliwiła przeprowadzanie przetargu. Wyjaśniła, że jeśli nie ma takiej kwoty to dyrektorzy naprawdę zbierają oferty. Poprosiła, aby nie piętnować dyrektora, u którego wykryto nieprawidłowości, bo nie wynikało to z nieprzemyślenia sprawy. Nadmieniła, że gdyby dyrektorzy nie pracowali ze środowiskiem, ze swoimi pracownikami to wiele rzeczy nie byłoby zrobione. Dodała, że nie wierzy w to, iż którykolwiek z dyrektorów zrobił coś świadomie błędnie. Pani Pełnomocnik poinformowała, że w zakresie swoich obowiązków nie ma spraw finansowych i poprosiła, aby jej z tym nie łączyć.

Radna R. Tomaszewska wyjaśniła, że jedynego przetargu, którego nie przygotowała to był przetarg na wymianę okien i termomodernizację. Pozostałe przetargi były przygotowane w szkole.

Pełnomocnik ds. Oświaty zapytała, czy samodzielnie przygotowuje przetarg, czy zatrudnia pracowników, którzy to przygotowują?

Radna R. Tomaszewska odpowiedziała, że jest w szczęśliwej sytuacji, bo u siebie w szkole działkę administracyjną i księgową. Jest pracownik administracji, który został przeszkolony z zakresu zamówień publicznych i przygotowuje je wspólnie z kierownikiem gospodarczym. Najpierw zlecane jest wykonanie kosztorysu i po jego wykonaniu opracowywana jest procedura zamówienia publicznego ze specyfikacją itd.

Pełnomocnik ds. Oświaty zapytała, czy przygotowanie dokumentacji jest w ramach przydzielonych pracownikom obowiązków?

Radna R. Tomaszewska odpowiedziała, że tak. Dodała, że kosztorysowanie jest z firmy zewnętrznej.

Pełnomocnik ds. Oświaty powiedziała, że zlecanie kosztorysów firmom zewnętrznym jest kosztowne.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że w ostatecznym rozrachunku to i tak się to opłaca.

Pełnomocnik ds. Oświaty powiedziała, że przy ilości obowiązków jakie ma dyrektor, nie ma czasu na kosztorysowane

Radna R. Tomaszewska stwierdziła, że z tego względu dyrektorzy powinni być wspomożeni przez ZEAPO  i Urząd. Dodała, że nie pamięta, żeby ktokolwiek na sesji wspominał o NIK-u.

Pełnomocnik ds. Oświaty poinformowała, że był to radny Z. Nowak. Dodała, że poczuła się w tym momencie jak przestępca.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że jej intencją byłoby, żeby wszystkie gminne placówki oświatowe miały konkretne wsparcie w przygotowaniu przetargów i wszystkich procedur odnośnie zamówień publicznych, żeby była osoba kontrolująca i wspierająca dyrektorów.

Dyrektor ZEAPO wyjaśnił, że każdy kto zwrócił się do ZEAPO o pomoc w tym zakresie, była ona udzielana, łącznie ze specyfikacją, wzorami umów, listą potencjalnych oferentów itd. Jeśli jest potrzeba skosztorysowania robót, to odbywa się to przez kosztorysantów Urzędu Miejskiego lub przez firmy zewnętrzne.

Radny Z. Hinz powiedział, że dobrze się stało, iż dzisiaj odbyło się spotkanie z dyrektorami, bo daje to możliwość przedyskutowania pewnych spraw. Dodał, że odnosi wrażenie, iż takich spotkań jest jednak za mało. Przyznał, że na ostatniej sesji współczuł dyrektorom, którzy starają się aby w placówkach było jak najlepiej, bo zostali trochę upokorzeni. Być może nie było zamiarem niektórych z radnych, ale na to wyszło. Dodał, że o nieobecnych nie powinno się mówić, ale jest pewna granica w krytyce i dyskusji, nie powinno się przekraczać. Radny podziękował dyrektorom, że pomimo różnych kłopotów, za wysiłek, który jest doceniany. Stwierdził, że współpraca ze związkami zawodowymi nie powinna być tylko okazjonalna.

Pełnomocnik ds. Oświaty poinformowała, że dyrektorzy naprawdę starają się zmieniać i chciałaby, aby to zauważyć. Dyrektorzy robią bardzo dużo, aby ich placówki działały jak najlepiej, mimo że nie wszystko zawsze się udaje.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że radni często odbierają słowa krytyki. Wielu wyborców krytykuje to, że jest wielu radnych nauczycieli i jako zarzut stawiają, przekazywanie ogromnych pieniędzy na szkoły. Są osoby niezadowolone z tego. Ciągle radni są w sytuacji patowej. Z jednej strony padają zarzuty od mieszkańców, że za dużo środków jest przekazywane na szkoły, a z drugiej strony dyrektorzy mówią, że za mało. Radni starają się wszystkich zadowolić, ale nie zawsze jest to możliwe. Dodała, że nikt nie chce, aby spadały jakiekolwiek głowy, bo nie jest to intencją radnych.

Dyrektor SP nr 2 powiedział, że dyrektorzy chcieliby również, aby wszyscy byli zadowoleni,  zarówno radni jaki i Pan Burmistrz. Jeśli faktycznie jest robione coś źle, to powinno to zostać naprawione, bo o to przecież chodzi.

Radna R. Tomaszewska przyznała, że sama ma duże wsparcie ze strony urzędników Starostwa. Wiele rzeczy jest konsultowanych i zawsze może liczyć na ich pomoc.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że nie zgadza się ze stwierdzeniem radnego Z. Hinza, że dyrektorzy byli upokorzeni na sesji. Przypomniał naganne zachowanie dyrektorów podczas uchwalania budżetu pod koniec IV kadencji. Dodał, że lepiej jest wskazywać sobie błędy teraz, aniżeli miałyby one się pojawić podczas kontroli zewnętrznej, której konsekwencje mogą być dotkliwe.

 

 

Następnie ogłoszono 5 minut przerwy.

 

 

Po przerwie jako pierwsza głos zabrała Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie E. Kowalska, która złożyła sprawozdanie z działalności Ośrodka w 2009 roku.

Radny Z. Hinz zapytał, czy są osoby oczekujące na dom pomocy społecznej?

Kierownik GOPS odpowiedziała, że nie.

Radny Z. Hinz zapytał o funkcjonowanie na co dzień Klubu Seniora.

Kierownik GOPS wyjaśniła, że emeryci i renciści codziennie są obecni. Przyznała, że nie ma ich dużo, ok 5-6 na dzień, w zależności od pogody.

Radny Z. Hinz zapytał o współpracę z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Jak ona wygląda?

Kierownik GOPS odpowiedziała, że często te osoby przychodzą do GOPS-u po poradę, chcą się czegoś dowiedzieć itd.  Ponadto są spotkania uroczyste, w których również uczestniczy. Nadmieniła, że w tym roku brała udział w spotkaniu PZERiI, na którym opowiadała o działalności GOPS-u, z jakimi sprawami można się do niego zwrócić itd.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał o współpracę z Pilskim Bankiem Żywności.

Kierownik GOPS wyjaśniła, że do odbierania żywności upoważnione powinny być stowarzyszenia.  Jako że Ośrodek nie jest stowarzyszeniem i nie pobiera takiej żywności. Na przestrzeni ubiegłego roku zaostrzone zostały przepisy i żywność musi być magazynowa w chłodziarkach, a nie tak jak wcześniej w lodówkach. Są bardzo duże kontrole z Pilskiego Banku Żywności i Ośrodek nie będąc stowarzyszeniem nie może pobierać żywności. Nadmieniła, że bardzo dzielnie i fajnie na terenie Gminy działa Caritas, które pobiera żywność z Gniezna, a nie z Piły. Ośrodek partycypuje w kosztach za transport oraz pomaga w kserowaniu dokumentów itd.

Radny M. Kuszak poinformował, że zgłosił się do niego mieszkaniec, osoba przewlekle chora, posiadająca rodzinę, w której dochód to ok. 200zł na osobę. Twierdził on, że po wypełnieniu wniosków dostał raptem z GOPS 50zł i jest to dla niego w jakiś sposób żenujące. Nadmienił, że intuicyjnie skierował go do PCPR w Obornikach. Radny zapytał, dlaczego tak niska kwota mogła mu zostać przyznana?

Kierownik GOPS odpowiedziała, że zapewne przekroczył próg dochodowy.

Radny M. Kuszak powiedział, że ten Pan mówił o 200zł na osobę.

Kierownik GOPS powiedziała, że budżet Ośrodka nie jest za duży i porównując I kwartał 2010 do I kwartału 2009r.,to w 2010r. było o 100 wniosków więcej. Było to również spowodowane srogą zimną.

Radny M. Kuszak powiedział, że ten Pan ma trochę pretensje, bo np. sąsiad dostał więcej. Zapytał, czy GOPS również przyznaje zasiłki w wysokości 50zł?

Kierownik GOPS odpowiedziała, że tak. Dodała, że zapewne u tego Pana próg dochodowy został przekroczony. Dodała, że zdaje sobie sprawę z tego, że 50zł to tak naprawdę jest nic.

Radny Z. Hinz zapytał Burmistrza, co aktualnie dzieje się w byłym ośrodku zdrowia na ul. W. Poznańskiej?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że z tego co wie to jest tam centrum profilaktyki uzależnień. Całe klasy, szkoły przyjeżdżają tam na kilka dni i odbywają się zajęcia z psychologami Terminy mają podobno zarezerwowane już do listopada.

Radna L. Kolanowska powiedziała, że rozmawiała z osobą, która tam pracuje i faktycznie można było zgłaszać szkoły na takie zajęcia i nikt z Rogoźna tego nie zrobił, a na 100% były wysyłane zaproszenia.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że na pewno nie dostała takiej oferty.

Radny Z. Hinz zaproponował, aby odbyło się spotkanie z Panią Dyrektor Centrum, która by dokładnie wyjaśniła radnym czym zajmuje się jednostka itd.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że przyjmuje to i na pewno postara się to zrealizować.

 

Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym – projekt uchwały przedstawił p.o. Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Uwag nie było.

 

W dalszej kolejności omówiono projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi Słomowo – projekt uchwały przedstawił p.o. Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że zorganizował spotkanie z mieszkańcami, z Przewodniczącym Rady, z przedstawicielami Nadleśnictwa Łopuchówko, z radnymi z tego okręgu oraz sołtysem, właśnie w sprawie wiatraków w Słomowie. W spotkaniu brali również udział przedstawiciele firmy, która chce je budować, szczegółowo odpowiadali na wszystkie pytania, szczególnie Nadleśnictwa, ale ostatecznie nie mieli żadnych uwag, podobnie jak mieszkańcy.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał, dlaczego akurat w Słomowie są zamiary zlokalizowana wiatraków?

Kierownik Wydziału GNRiOŚ odpowiedział, że z tego co mu wiadomo jest to obszar wskazany przez firmy, które zajmują się lokalizacją tego typu obiektów.

Radna W. Wiśniewska powiedziała, że na spotkaniu przedstawiciele firmy mówili, że najpierw badali wiatrowość terenu i dopiero wtedy podejmowali decyzje o lokalizacji.

 

Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Rogoźnie w rejonie ulic: Aleje Marszałka Piłsudskiego, Fabrycznej, II Armii Wojska Polskiego uchwalonego przez Radę Miejską w Rogoźnie uchwałą Nr XLIV/321/2006 z dnia 29.03.2006r., na obszarze działki o nr ewid. 820/3 przy ul. Fabrycznej – projekt uchwały przedstawił p.o. Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Radna L. Kolanowska zapytała, czy wiadomo co ma na tym obszarze powstać?

Kierownik Wydziału GNRiOŚ odpowiedział, że z tego co mu wiadomo to wnioskodawca jest zainteresowany zburzeniem obiektu, który obecnie się tam znajduje i wybudowaniem w jego miejscu gabinetów lekarskich.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zwrócił uwagę na możliwe utrudnienie ruchu w tym rejonie.

Radna L. Kolanowska zapytała, co z figurą, która się tam znajduje?

Kierownik Wydziału GNRiOŚ do właściciela należy cała nieruchomość, łącznie z tym co się na niej znajduje.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że może się pojawić problem społeczny przy próbie zlikwidowania figury.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nawet nie przystępując do zmiany planu przestrzennego właściciel może ją zlikwidować.

 

W dalszej kolejności omówiono projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kaziopole na lata 2010-2017.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poinformował, że został przygotowany nowy projekt tej uchwały, ponieważ zmianie ulegnie tytuł.

Radny Z. Hinz powiedział, że wśród osób wymienionych jako zasłużone dla Sołectwa jego zdaniem brakuje wieloletniego sołtysa p. Jacka Janki. Postać ta ma niezwykły autorytet w swoim środowisku. Zawnioskował, aby dopisać go do Planu Odnowy Miejscowości, który jest również świetnym materiałem dydaktycznym.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański powiedział, że technicznie jest to kwestia wymiana tylko 1 strony w POM-ie.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że do wniosku do Marszałka tak naprawdę POM w części historycznej, jako tako nie jest brany pod uwagę.

Radna W. Wiśniewska przyznała, że sołtys J. Janka jest wielkim autorytetem dla mieszkańców Kaziopola, również dla osób młodych.

Radny Z. Hinz powiedział, że nawet to co sołtys powie, jest dla nich niemal święte.

 

                Wniosek w sprawie dopisania osoby sołtysa Jacka Janki w dziale zasłużeni, na stronach 22 – 23 Planu Odnowy Miejscowości Sołectwa Kaziopole został przyjęty jednogłośnie 7 głosami „za” w obecności 7 radnych.

 

 

Przewodniczący Komisji R. Dworzański poprosił o zadawanie pytań Panu Burmistrzowi, który nie może zostać do końca dzisiejszej Komisji.

Radny Z. Hinz zapytał, kiedy ruszy budowa ul. Nowej, ul. Długiej i ul. Seminarialnej?

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że w tej chwili oczekują na pozwolenie na budowę.

Radny Z. Hinz zapytał, kiedy realnie można się tego spodziewać?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że realnie w drugim półroczu. Od miesiąca pozwolenie na budowę leży w Starostwie, a mają na to 3 miesiące. Dodał, że postępują już  według nowej specustawy i podział działek będzie dokonany już w pozwoleniu na budowę.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że rozmawiał z Naczelnikiem tego wydziału i mówił, że postara się do końca maja lub na początku czerwca było o jego wydanie

Radna L. Kolanowska poprosiła w imieniu radnego R. Kinacha o zajęcie się sprawą udrożnienia rowu, który został zasypany na ul. Garbackiej. Nadmieniła, że ma ze sobą wniosek mieszkańców ul. Prusa, którzy proszą o zainstalowanie 2 progów zwalniających, ponieważ samochody bardzo szybko tam jeżdżą, a jest tam bardzo dużo dzieci, w tym jedno dziecko niesłyszące. Dodała, że mieszkańcy bardzo by prosili o ograniczenie tonażu na tej drodze.

Burmistrz Rogoźna zapytał jak ma postawić ograniczenie tonażu skoro z tyłu są działki budowlane i ludzie się budują, a dalej ma powstać szeregowiec na 12 domów?

Radna L. Kolanowska powiedziała, że głównie o to chodziło, iż będą się budowały domy i drogą będą jeździły ogromne ciężary.

Radna W. Wiśniewska powiedziała, że trudno, żeby ludzie taczkami jeździli z materiałem budowlanym.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nie ustawi tego znaku, bo ludzie tam się budują.

Radna L. Kolanowska powiedziała, że może uda się zrobić progi zwalniające. Chodzi tylko o bezpieczeństwo dzieci. Zapytała o oświetlenie na ul. Działkowej od ul. Mickiewicza.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nie wie czy już podkłady geodezyjne są gotowe.

Radna L. Kolanowska zapytała, czy jeśli zostało by trochę pieniędzy z tego zadani, to czy można by było doprowadzić lampy przed bloki?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że trzeba by było projekt zrobić i musi być to wpisane w budżecie itd.

 

 

Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok – projekt uchwały przedstawiła Zastępca Skarbnika Gminy I. Kaniewska.

Uwag nie było.

 

 

W dalszej kolejności omówiono projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów – projekt uchwały przedstawiła Zastępca Skarbnika Gminy I. Kaniewska.

Nadmieniła, że Komisja GFiR nie wnosiła uwag co do kwota podwyżek diet, ewentualnie do sposobu ich naliczania, poprzez obliczenie wartości procentowych w odniesieniu do najniższego wynagrodzenia.

Dodała, że Koło Gminne Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego wystąpiło z wnioskiem o podwyżkę diet, nie precyzując w jaki sposób ma być to dokonane.

Uwag nie było.

 

 

Następnie omówiono projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2010 rok – projekt uchwały przedstawiła Zastępca Skarbnika Gminy I. Kaniewska.

Autopoprawka nr 3 dotyczyła przeniesień między rozdziałami w związku z błędnie zastosowaną kwalifikacją budżetową wydatków przeznaczonych dla przewodniczących jednostek pomocniczych gminy.

Autopoprawka nr 2 dotyczyła dokonania zmian w budżecie wynikających z zawiadomienia Wojewody o przyznaniu dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Autopoprawka nr 1 dotyczyła zmian w budżecie w związku z obciążeniem gminy kosztami transportu, utrzymania i leczenia zwierząt odebranych właścicielowi decyzją Burmistrza w 2008r. na wniosek Stowarzyszenia „Pogotowie i Straż dla Zwierząt” w Trzciance.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał, dlaczego Gmina ma płacić „Pogotowiu i Straży dla Zwierząt” skoro przeważnie zwierzęta są oddawane do schroniska w Obornikach? Z czego wynika obciążenie Gminy kosztami?

Zastępca Skarbnika I. Kaniewska wyjaśniła, że chodzi o decyzje z 2008r., którą wydał Burmistrz na odebranie i zbycie praw mieszkańcowi z Siernik, do 2 koni i 1 psa. Sąd wydał wyrok o przepadku tych zwierząt na rzecz Stowarzyszenia i od tego momentu Gmina nie ponosi kosztów utrzymania zwierząt.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał, czy Gmina będzie się domagać od właściciela kosztów jakie poniosła z tytułu opieki nad zwierzętami?

Zastępca Skarbnika I. Kaniewska odpowiedziała, że tak, ale już prawdopodobnie na drodze sądowej.

Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła proponowane zmiany do budżetu Gminy Rogoźno na 2010rok.

Uwag nie było.

 

Następnie przystąpiono do realizacji pkt.6 - wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poinformował, że w związku z organizacją uroczystej sesji z okazji XX-lecia samorządu terytorialnego postanowiono o wystąpieniu do kapituły Tytułu „Zasłużony dla Ziemi Rogozińskiej” z wnioskiem o przyznanie tegoż Tytułu osobom pełniącym funkcję radnego w trzech lub więcej kadencji. Po analizie okazało się, że tych osób jest 8  tj. Cz. Gruszka. B. Janus, H. Janus, J. Wojciechowski, R. Dworzański, Z. Wierzbicki, J. Szmania i Z. Hinz.  Z tego względu, że radny Z. Hinz otrzymał już Tytuł nie będzie brany pod uwagę. Zapytał, czy radni mają do tej propozycji jakieś uwagi?

Uwag nie było.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poprosił o przegłosowanie tego, ponieważ jako wnioskodawcę przyznania Tytułu chciałby podać Komisję SSOiK.

Przewodniczący Komisji R. Dworzański zapytał, kto z członków Komisji jest „za” wystąpieniem do Kapituły Tytułu „Zasłużony dla Ziemi Rogozińskiej” o nadanie Tytułu wymienionym wcześniej osobom.

Stosunek głosów rozłożył się następująco: 6 „za”, 1 „wstrzymujący” w obecności 7 członków Komisji.

 

 

Posiedzenia zakończono o godz. 20.00

Protokół sporządziła A. Potocka

Rogoźno, dnia 18 maja 2010r.

 

drukuj pobierz pdf