Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół Nr 48/2009 z XLVIII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 30 grudnia 2009r. o godz.10.00.

PROTOKÓŁ Nr 48/2009


z XLVIII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 30 grudnia 2009r. o godz.10.00.

 

Temat Sesji: Podjęcie uchwały w sprawie budżetu na 2010 rok oraz uchwał okołobudżetowych.

XLVIII Sesja zwołana została przez Przewodniczącego Rady na dzień 30 grudni 2009 roku, na godz. 10.00 w sali widowiskowej Rogozińskiego Centrum Kultury ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Roman Szuberski, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom.

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w sesji bierze udział 13 radnych. Nieobecny radny M. Kuszak oraz radny A. Olenderski. Radny Z. Hinz brał udział w obradach do godziny 13:30.  Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

 

 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności gości stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu

 

Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącego Rady Henryka Janusa.

 

Wiceprzewodniczący Rady wyraził zgodę.

 

II. Przyjęcie porządku obrad.

Zaproponowany porządek obrad:

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z XLVI i XLVII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

4.       Interpelacje i zapytania radnych.

5.       Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

6.       Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

7.       Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady.

8.       Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu.

9.       Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

      a) planu pracy Rady Miejskiej w Rogoźnie na 2010 rok,

      b) planu pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa na 2010 rok,

      c) planu pracy Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury na 2010 rok,

      d) planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok,

            e) zmiany uchwały Nr IX/79/03 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami – ich zbywania, nabywania, obciążania, wydzierżawiania lub ich wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 135, poz. 2544 z dnia 8 sierpnia 2003r.),

            f) zmiany Uchwały Nr XXX/227/2005 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2005r. W sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2005r. Nr 64,poz.1925, z 2006r. Nr 206, poz. 4968),

     g) przekazania skargi prokuratora do sądu administracyjnego,

      h) uchylenia niektórych uchwał,

      i) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2009r.,

      j) ustalenia wydatków Gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu na 2010 rok oraz uchwał okołobudżetowych:

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

b) odczytanie opinii Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa,

c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu Gminy Rogoźno na 2010 rok,

d) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania przez Gminę Rogoźno deficytu budżetu ustalonego w projekcie budżetu na 2010 rok,

e) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o prawidłowości prognozy 

     długu publicznego Gminy Rogoźno,                                                                                                                                   f)  przedstawienie informacji o wszystkich złożonych wnioskach do projektu budżetu,

g) odczytanie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii RIO i Komisji Rady,

 h) dyskusja nad projektem budżetu,

       i)  przedstawienie uchwał i głosowanie w sprawie:

1)       Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2010 roku,

2)       Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 roku,

3)       udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Parafia Rzymsko – Katolicka p. w. Ducha Świętego w Rogoźnie),

4)       udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków   (Parafia Rzymsko – Katolicka w Parkowie),

5)       udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków     (Parafia Rzymsko – Katolicka p. w. Św. Wita w Rogoźnie),

6)       wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na przebudowę chodników w miejscowości Rogoźno,

7) wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na uruchomienie linii kolejowej,

8) uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2010 rok:

- głosowanie nad autopoprawkami,

- głosowanie nad wnioskami radnych (poprawkami) do projektu uchwały budżetowej,

- głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

11. Wolne wnioski i informacje.

12. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej R. Szuberski poprosił, aby w pkt 9 ppkt. f) dokonać poprawy zapisu w tytule uchwały na Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2005r. Nr 64 poz. 1925, z 2006 r. Nr 206 poz. 4968. Następnie zaproponował zamianę kolejności ppkt f) i ppkt g) w pkt 9. Ponadto Przewodniczący Rady umieścił pkt 2 a) projekcja filmu „Tajemnice Rogoźna – Skarb”. W dalszej kolejności wprowadzono, jako ppkt i) w pkt 9 tj. projekt uchwały w sprawie w sprawie utraty mocy Uchwały Nr XLVI/329/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem dla Gimnazjum Nr 2 w Rogoźnie na zakup kserokopiarki. Dodał, że numeracja kolejnych projektów ulegnie zmianie.

Wszystkie poprawki zaproponowane przez Przewodniczącego Rady R. Szuberskiego zostały przyjęte 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.

Radny K. Lis poinformował, że podczas wczorajszych obrad Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa, w trakcie prac nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/79/03 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami – ich zbywania, nabywania, obciążania, wydzierżawiania lub ich wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 135, poz. 2544 z dnia 8 sierpnia 2003r.), urzędnik referujący uchwałę, stwierdził, że uchwała macierzysta tz. z 2003r. zawiera inne błędy, poza tymi, które miały być zmienione w dniu dzisiejszym. Dodał, że na prośbę radnych, Zastępca Burmistrza zaproponowała przygotowanie tekstu jednolitego uchwały, który zawierałby wszystkie zmiany i poprawki, na miesiąc styczeń. W związku z tym wniósł, aby ppkt. 9 e) został wykreślony z obrad.

Propozycja radnego K. Lisa została przyjęta jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.

Radny Z. Nowak zaproponował wniesienie do porządku obrad w pkt 10 i) ppkt. 8), mianowicie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na udrożnienie i oczyszczanie rzeki Wełny od mostu na ulicy Wągrowieckiej do mostu Kolejowego na Rudzie oraz ppkt 9) projektu uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na poszerzenie drogi powiatowej w miejscowości Parkowo od posesji nr 141 do skrzyżowania z pierwszą drogą gminną w kierunku Józefinowa. Dodał, że jeśli radni zadecydują o wprowadzeniu ww. propozycji do porządku obrad, to stosowne projekty uchwał rozda w przerwie.

Obie propozycje radnego Z. Nowaka zostały przyjęte jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.

Radny M. Połczyński zaproponował wniesienie w pkt 10 i) ppkt 10) tj. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na remont drogi 2031 P w Siernikach od skrzyżowania w stronę bramy pałacowej po jednej stronie z chodnikiem i zatoczką autobusową.

Propozycja radnego M. Połczyńskiego została przyjęta 12 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 13 radnych.

Następnie, aby w pkt 10 i) umieścić ppkt 11) tj. projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na wykonanie parkingu przy Cmentarzu w Pruścach wzdłuż drogi powiatowej nr 1605 w stronę rzeki Wełny.

Radny J. Witt stwierdził, że nie może mieć uwag do projektu, gdyż wcześniej nie miał możliwości zapoznania się z projektem uchwały.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że w takiej sytuacji można poprosić projektodawcę o sprecyzowanie przedmiotu uchwały.

Radny M. Połczyński powiedział, że radny będzie mógł się zapoznać z projektem uchwały w czasie przerwy, kiedy to rozda uchwałę wraz z uzasadnieniem.

Radny Z. Hinz zapytał, co ważnego się stało, iż projekty uchwał nie trafiły wcześniej na posiedzenia komisji?

Radny M. Połczyński powiedział, że nie było takiej potrzeby i przy analizie szczegółowej doszedł do wniosku, że projekty uchwał można wnieść pod dzisiejsze obrady.

Radny Z. Hinz stwierdził, że nie może się zgodzić ze stwierdzeniem, że nie było takiej potrzeby. Dodał, że Regulamin Rady Miejskiej wyraźnie wskazuje, gdzie projekty uchwał powinny być w pierwszej kolejności omawiane.

Druga propozycja radnego M. Połczyńskiego została przyjęta jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.

W dalszej kolejności radny M. Połczyński zaproponował, aby w pkt 10 i) w ppkt 12) umieścić projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na utwardzenie drogi powiatowej Owczegłowy – Wojciechowo.

Trzecia propozycja radnego M. Połczyńskiego została przyjęta jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.

Radna A. Pasternak zaproponowała wniesienie ppkt 13) w pkt 10 i), projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na budowę sygnalizacji świetlnej na ul.  Kościelnej na wysokości przejścia dla pieszych przy Parafii Św. Wita w Rogoźnie.

Radny Z. Hinz powiedział, że trudno jest mu znaleźć właściwe uzasadnienie wprowadzania tego projektu uchwały. Zapytał radną A. Pasternak z kim temat był konsultowany i dlaczego pojawił się tak nagle?

Radna A. Pasternak wyjaśniła, że kilka już lat wcześniej ks. proboszcz zgłaszał zagrożenie bezpieczeństwa pieszych przy przejściu i zgłaszał już wtedy propozycję o wniesienie tego zadania. Dodała, że jest to bardzo zasadne.

Radny Z. Hinz powiedział, że myślał, iż temat był na bieżąco z kimś konsultowany, a z tego wynika, że temat pomimo długiej historii, nie został skonsultowany w sposób właściwy. Dodał, że ma wątpliwości czy sygnalizacja nie spowoduje  dodatkowych komplikacji w komunikacji, ale nie neguje samej potrzeby.

Radna A. Pasternak powiedziała, że przejście jest przy samym łuku jezdni.

Radny M. Połczyński poinformował, że w Święta zdarzył się właśnie na tym łuku tragiczny wypadek, a kierowcy nie przestrzegają ograniczenia prędkości.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus powiedział, że przejście dla pieszych na tzw. przycisk, będzie wykorzystywane podczas uroczystości kościelnych, świąt i niedziel, dlatego nie zatamuje to ruchu. Dodał, że ks. Kasztelan, jak również ks. Zimny uznają sygnalizację za zasadną.

Radny R. Dworzański powiedział, że wydaje mu się iż jest to droga wojewódzka i przed podjęciem uchwały należałoby wcześniej zaciągnąć opinię od właściciela drogi, czyli WZDW. Oni pierwsi powinni się wypowiedzieć czy jest możliwość usytuowania w tamtym miejscu sygnalizacji, czy jest to potrzebne wśród wielu miejsc w Rogoźnie najbardziej trafne.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że też o tym myślał. Dodał, że Komisja GFiR w sprawie świateł na ul. Polnej i os. Przemysława potrafiła wystąpić do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, który zrobił pomiary ruchu, radni dostali odpowiedź jak to wygląda z ich strony i wtedy można zadanie współfinansować. Uzasadnianie zadania, że ks. Kasztelan 2 lata temu powiedział, że jest potrzebne, jest śmieszne, ale decyzja należy do Rady.  Zapytał Wiceprzewodniczącego Rady H. Janusa, czy będzie można korzystać z sygnalizacji również w ciągu tygodnia, bo radny wcześniej stwierdził, że w niedziele i w święta tylko.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus wyjaśnił, że światła będą najbardziej wykorzystywane w czasie świąt kościelnych, ale w normalne dni Burmistrz również będzie mógł przejść na światłach naciskając na przycisk. Dodał, że sygnalizacja na ul. Polnej miałaby być nie na przycisk i jest to bardzo potrzebne. Nadmienił, że WZDW zrobił tam badania ruchu, ale na ul. Kościelnej zapewne nie będą tego robić. Wiceprzewodniczący Rady powiedział, że m.in. radny R. Dworzański zgłaszał remont ul. Kościelnej, od apteki aż po cmentarz i również na jego wniosek Rada przeznaczyła 100.000zł na położenie nowej nawierzchni. W ciągu pół roku WZDW dołożył takie środki, że powstał piękny asfalt, z chodnikami aż po sam cmentarz.

Radny K. Lis przypomniał, że wg porządku obrad teraz dyskusja nad uchwałą, która właśnie się toczy powinna mieć miejsce w ppkt 10 i) 13), a w tej chwili jest omawiany tylko porządek obrad i tego należy się trzymać.

Propozycja radnej A. Pasternak została przyjęta jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.

 

II.a) Projekcja filmu pt. „Tajemnice Rogoźna – Skarb”.

 

Przewodniczący Rady R. Szuberski poinformował, że obecnie przedmioty, które udało się odnaleźć znajdują się na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, ze względu na odbywające się tam badania i prace konserwatorskie. Dodał, że skarb wróci później do Muzeum Regionalnego w Rogoźnie.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska poprosiła Dyrektora RCK Pana M. Galczewskiego o  kilka zdań komentarza nt. filmu i samego znaleziska.

M. Galczewski powiedział, że skarb będzie promował Rogoźno i unaoczni mieszkańcom Rogoźna , a szczególnie dzieciom i młodzieży, jak skąpe są na dzień dzisiejszy badania i ich wyniki dotyczące średniowiecza i wczesnośredniowiecznych dziejów tego miasta. Dodał, że kiedy skarb wróci do Rogoźna, to planowany jest oficjalny pokaz i wówczas miało to być połączone z projekcją filmu, ale rozumie iż jest to na tyle ciekawy temat, że radni chcieli się już dzisiaj z nim zapoznać. Nadmienił, że odbędzie się jeszcze jeden pokaz, na który radni zostaną zaproszeni, jak również Państwo Andrałojć, realizator filmu, aby mogli szczegółowiej odpowiedzieć o skarbie. M. Galczewski powiedział, że ogromnie zyska na tym Muzeum. Będą starania, aby postawić pomnik króla Przemysła II, który zginął około tego grodu, a także to co wiąże się z ostatnimi dniami jego życia. Dodał, że jego zdaniem kiedyś powstanie również film, który opowie o ostatnich dniach życia króla.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska zapytała o możliwości wykorzystania filmu, aby promować miasto.

M. Galczewski poinformował, że zanim zakończono wykopaliska, w Muzeum zainstalowano wszystkie przedmioty wynikające ze znalezienia skarbu. Będą one szczegółowo opisane, będzie wydany specjalny przewodnik, który szczegółowo będzie informował o znalezisku. Również będzie włączony w prace kończącego się Szlaku Przemysławowskiego, który planowany jest po odbudowaniu zamku Przemysła II w Poznaniu, a kończyć ma się w Rogoźnie. Dodał, że na stronie internetowej umieszczono już film, aby mieszkańcy mogli się z nim zapoznać.

 

 

III. Przyjęcie protokołu z XLVI i XLVII Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Protokół z XLVI Sesji Rady Miejskiej został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.

Protokół z XLVII Sesji Rady Miejskiej został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

IV. Interpelacje i zapytania radnych.

 

Przewodniczący Rady R. Szuberski poinformował, że do dnia dzisiejszego do Biura Rady nie wpłynęły interpelacje i zapytania.

Radny Z. Hinz złożył zapytanie, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Przewodniczący Rady R. Szuberski wyjaśnił, że decyzję o terminie i godzinie sesji ustalono podczas prezydium Rady.

Radny Z. Hinz poprosił o odpowiedź na piśmie.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zapytał o progi zwalniające na ul. Gościnnej w Rogoźnie. Przypomniał, że w budżecie były 2 progi, a wykonano tylko 1. Dodał, że jego parametry różnią się od progów, które zostały wykonane w Studzieńcu, czy w Parkowie. Próg na ul. Gościnnej jest bardzo płaski. Być może odpowiada warunkom technicznym. Powiedział, że Urząd odbiera i później płaci za wykonanie zadania i również od Urzędu zależy jakie parametry powinien spełniać dany próg zwalniający. Zapytał, dlaczego na ul. Gościnnej został wykonany tylko 1 próg?

Kierownik Wydziału RGiP T. Zygmunt wyjaśnił, że projektant sam zadecydował o ilości progów. Dodał, że gdyby droga byłaby osiedlowa, to istniałaby możliwość wybudowania jeszcze jednego progu, natomiast analizując wszystkie uwarunkowania wynikające z przepisów na ul. Gościnnej zlokalizowano jeden próg w pobliżu lampy, aby był dobrze widoczny. Nadmienił, że należy pamiętać, przy projektowaniu progów, o zachowaniu odpowiedniej odległości od skrzyżowania. Lokalizacja drugiego progu stanowiłaby pewien problem, dlatego projektant przyjął rozwiązanie jednoprogowe. Wyjaśnił, że parametry progu tj. szerokość i wysokość, były odpowiednie. Jednak próg został zjechany, gdyż wykonawca ograniczył ruch na zbyt krótki okres. Trzy dni były niewystarczające, żeby beton się związał i dlatego próg został rozjechany i będzie poprawiony.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus powiedział, że porównywał progi zwalniające na nowej drodze w Parkowie, gdzie na odcinku 450mb powstały 3 progi zwalniające, 2 z nich są bardzo wysokie o 1,5m szerokości. Dodał, że próg na ul. Gościnnej jest od samego początku taki niski, jak teraz. Powiedział, że nie wierzy, że samochody go zjechały, bo gdyby tak było, to zostałyby ślady na progu po przejedzie samochodu. Stwierdził, że nie rozumie, iż na nowej drodze można było zrobić progi o innych parametrach, a na ul. Gościnnej powstał jeden próg i to taki, że w ogóle nie robi różnicy.

T. Zygmunt zauważył, że progi zwalniające zarówno w Studzieńcu i w Parkowie, powstały w ramach budowy drogi i był tam ograniczony ruch pojazdów. Natomiast na ul. Gościnnej nie było takiej możliwości i próg stracił swój właściwy profil. Nie ma elementu wyrzutowego dlatego, że na łączeniu asfaltu z progiem nastąpiło zduszenie kołami. Dodał, że próg będzie poprawiony.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska powiedziała, że wnioskowano o 2 progi zwalniające. Pierwszy z nich, który miał być usytuowany przed zakrętem, jest jeszcze bardziej zasadny. W ciągu jednego tylko roku zdarzyły się 2 wypadki. Większość kierowców rozpędza się na tym krótkim odcinku. Dodała, że gdyby nawet ustawiono znak ograniczający prędkość do 20km/h nie byłoby to respektowane. Zapytała, czy prawo ruchu drogowego zabrania montażu progu zwalniającego na takim odcinku drogi?

T. Zygmunt powiedział, że jest przepis, który mówi, że od skrzyżowań powinno być 60m. Przedmiotowy odcinek jest mniejszy i nie było możliwości zlokalizowania progu, dlatego został on przeniesiony dalej. Powiedział, że pierwotnie zakładano 2 progi, jednak projektant przeprowadził analizę stanu faktycznego z prawnym i zaproponował rozwiązanie, tj. jeden próg.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska zapytała, jaki był koszt budowy progu?

T. Zygmunt powiedział, że z tego co pamięta to ok. 4.000zł.

Radny Z. Nowak zapytał, kiedy próg zostanie naprawiony i dlaczego nie w roku 2009, jeśli już o kilku tygodni wiadomo, że nie jest to wykonane zgodnie z projektem.

T. Zygmunt powiedział, że w protokole odbioru wskazano termin zakończenia prac na 31 grudnia. Jednak obecnie warunki pogodowe nie pozwalają  na poprawienie progu.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska powiedziała, że była świadkiem budowy progu od samego początku, bo tak się składa, że tam mieszka i cały czas wygląda tak samo. Nic się nie zmieniło, próg nie został zjechany, tylko od początku został tak wybudowany.

T. Zygmunt powiedział, że próg został zjechany, gdyż na styku z asfaltem jest wyłagodzenie, powstał kąt wewnętrzny i zostało to odnotowane w protokole, do poprawienia.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zauważył, że gdyby próg został zjechany to byłyby to widoczne w miejscach, gdzie przejeżdżają samochody.

T. Zygmunt powiedział, że kiedy progi powstają wraz z nową drogą są zupełnie inne aniżeli w sytuacji, kiedy ruch samochodów odbywa się w dalszym ciągu. Dodał, że takie uwagi również zapisano w protokole odbioru i próg zostanie poprawiony.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska zapytała, czy może uspokoić mieszkańców swojej ulicy, że próg zostanie poprawiony i zacznie spełniać swoją funkcję?

T. Zygmunt potwierdził.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus powiedział, że mieszkańcy Słomowa pytają o budowę tzw. zatoczki, czy parkingu prywatnego. Podobno było to robione w pasie drogowym drogi powiatowej. Zapytał, czy trzeba mieć na to zgodę? Jakie opłaty ponosić za użytkowanie parkingu prywatnego? Czy inni mieszkańcy mogą również sobie parkingi budować na własny koszt?

T. Zygmunt powiedział, że w sprawie wybudowania miejsca postojowego wniosek złożyła Pani Kaczmarek do Burmistrza, który w pierwszej fazie został odesłany do Zarządu Dróg Powiatowych dlatego, że jest to teren przyległy do drogi powiatowej. ZDP nie wniósł żadnych negatywnych uwag odnośnie budowy miejsca postojowego, a wręcz pochwalał ten zamiar, gdyż jest to w rejonie zakrętu pod kątem prostym i żaden pojazd nie będzie stał na drodze w tym miejscu. Po analizie okazało się, że właścicielem terenu jest Gmina i Burmistrz wyraził zgodę na wykonanie miejsca postojowego, gdyż we wniosku był m.in. zapis, że miejsce postojowe zostanie wybudowane na koszt Pani Kaczmarek. Dodał, że nawet jeśli wybudowała to miejsce, to nie znaczy to, że należy ono do niej, gdyż jest to teren gminny. Zwrócił uwagę na to, że parkingu koło TESCO zostały wybudowane przez firmę na zlecenie właściciela, a nie Gminy mimo, że teren należy do Gminy. Powstałe parkingi są miejscami postojowymi, ogólnodostępnymi. T. Zygmunt powiedział, że o powstaniu miejsca postojowego w Słomowie poinformowano Starostwo Powiatowe. Dodał, że jest ono ogólnodostępne.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska powiedziała, że w tym momencie wypada tylko podziękować Pani Kaczmarek, jako sponsorowi ogólnodostępnego miejsca postojowego i nie można mieć w tej sprawie żadnych uwag.

T. Zygmunt powiedział, że też tak myśli.

 

 

V. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Nie było.

 

VI. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Oświaty i Kultury Ryszard Dworzański poinformował, że Komisja odbyła posiedzenie 17 grudnia, na którym omawiano uchwały i inne materiały przygotowane na dzisiejszą sesję. Dodał, że członkowie Komisji wysłuchali mieszkańców Rogoźna w sprawie usytuowania znaków na ul. Czarnkowskiej, a także Pana P. Pokorzyńskiego, który wnioskował o częściową rozbiórkę budynku Ruda 1. Ponadto radni obradowali nad planem pracy Komisji na 2010r.

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa Zbigniew Nowak poinformował, że Komisja obradowała  29 grudnia i głównymi tematami było omówienie materiałów i uchwał na dzisiejszą sesję.

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Wanda Wiśniewska poinformowała, że członkowie Komisji spotkali się na posiedzeniu w dniu 16 grudnia i jego tematem była podsumowanie pracy Komisji za 2009r. oraz przygotowanie planu pracy na 2010r.

 

VII. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady.

Burmistrz Rogoźna złożył informację z działalności w okresie między sesjami w formie pisemnej- załącznik nr 6 do protokołu, informację z wykonania uchwał Rady – załącznik nr 7 do protokołu oraz informację z zakresu gospodarowania mieniem gminnym za okres od 25.11.2009r.do 29.12.2009r. - załącznik nr 8 do protokołu.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska zapytała o szczegóły narady z dyrektorami placówek oświatowych Gminy Rogoźno, na którą nie została zaproszona.

Burmistrz Rogoźna poprosił o Pełnomocnik ds. Oświaty L. Pijanowską o udzielenie odpowiedzi na to pytanie.

L. Pijanowska wyjaśniła, że jak co roku spotkano się w grudniu, w celu podsumowania budżetu. Na spotkaniu analizowano jego realizację, czy dyrektorzy są w stanie zamknąć paragrafy do końca grudnia, aby nie  było żadnych nieporozumień. Ponadto spotkano się, aby złożyć sobie wzajemnie życzenia świąteczne.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska powiedziała, że żałuje, iż nie została na to spotkanie zaproszona dlatego, że przed uchwaleniem budżetu, jako radna, chętnie wysłuchałaby ewentualnych uwag i ocen budżetu. Dodała, że chętnie też złożyłaby życzenia wszystkim dyrektorom placówek oświatowych osobiście.

L. Pijanowska powiedziała, że spotkanie było robocze i bardzo krótkie, ale przyjmie radnej sugestię i będzie zapraszana również na takie spotkania.

Wiceprzewodniczący rady H. Janus zapytał o szczegóły udziału w szkoleniu Rady Stowarzyszenia „Dolina Wełny”.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że spotkanie odbyło się w Wągrowcu i dotyczyło dofinansowania z Programu Leader.

 

VIII. Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu.

Nie było pytań.

 

IX. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a/ planu pracy Rady Miejskiej w Rogoźnie na 2010 rok – projekt przedstawił Przewodniczący Rady Miejskiej R. Szuberski.

Poinformował, że na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury, zadecydowano o zamianie tematów ze stycznia na marzec. Po zmianie w marcu będzie omawiany stan bezpieczeństwa w gminie, a w styczniu ocena osiągnięć edukacyjnych w  szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie naszej gminy za rok szkolny 2008/2009.

L. Pijanowska zauważyła, że temat:  ocena osiągnięć edukacyjnych w  szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie naszej gminy za rok szkolny 2008/2009, był omawiany w październiku br. Odbyła się prezentacja multimedialna, która podsumowała cały rok szkolny 2008/2009.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że ze strony kilku radnych padła sugestia, aby temat jeszcze raz został opracowany i taka informacja będzie rozszerzona  o dodatkowe elementy, których nie było w miesiącu październiku.

L. Pijanowska powiedziała, że styczeń jest dość niedogodnym terminem, gdyż od 18 stycznia do końca stycznia są ferie i nie wie, czy zdobycie potrzebnych informacji będzie organizacyjnie możliwe. Poprosiła o przesunięcie tematu na marzec.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że w pierwotnym projekcie planu pracy temat znajdował się w miesiącu marcu, ale na wniosek Przewodniczącego Komisji został przesunięty na styczeń. Dodał, że nie widzi problemu, aby temat umieścić w miesiącu lutym.

L. Pijanowska stwierdziła, że luty jest bardziej dogodny niż styczeń.

Radni jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych uwzględnili propozycję umieszczenia tematu: ocena osiągnięć edukacyjnych w  szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie naszej gminy za rok szkolny 2008/2009 w miesiącu lutym.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus powiedział, że w planie pracy brakuje tematu dotyczącego stanu dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie Gminy. Dodał, że temat powinien się znaleźć w styczniu, bądź w lutym.

Radny Z. Nowak stwierdził, że ten tematem można się zająć w lutym, gdyż Komisja Gospodarki, Finansów i Rolnictwa  umieściła taki punkt w swoim planie pracy, właśnie w lutym.

Radny Z. Hinz powiedział, że można się również zastanowić czy nie opuścić tematu związanego ze współpracą Gminy Rogoźno z samorządem powiatowym i wojewódzkim, gdyż w miesiącu maju zaplanowano temat związany z Rocznicą Odrodzonego Samorządu. Stwierdził, że będzie znakomita okazja, aby na sesji majowej współpracę z samorządami omówić. Dodał, że nie wyobraża sobie, aby na tej sesji nie było wątku właśnie związanego ze współpracą, dlatego zastanawia go, czy jest potrzeba wprowadzania dodatkowego tematu.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że sesja związana z Rocznicą Odrodzonego Samorządu  ma mieć charakter uroczysty i nie byłoby możliwości zadawania pytań itd.

Radni jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych uwzględnili propozycję Wiceprzewodniczącego Rady  H. Janusa, dotyczącą umieszczenia tematu: Stan dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie naszej gminy, w miesiącu styczniu.

 

                Uchwała Nr XLVIII/335/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2010 rok została podjęta jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.

 

Następnie ogłoszono 30 minutową przerwę.

 

b/ pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa na 2010 rok – projekt przedstawił Przewodniczący Komisji Zbigniew Nowak.

Radny Z. Hinz powiedział, że nie chciałby analizować samej konstrukcji i tematyki planu pracy, bo nie tak powinien on wyglądać. Jednak nie będzie do planu wnosił konkretnych tematów i poprawek, bo zajęłoby to zbyt dużo czasu. Zapytał, czy plan pracy Komisji został zatwierdzony przez członków Komisji? Jaki był stosunek głosów podczas głosowania nad przyjęciem takiej konstrukcji?

Radny Z. Nowak wyjaśnił, że na wczorajszym posiedzeniu Komisji żaden z radnych nie wniósł zastrzeżeń.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska zapytała, czy uniwersalny i elastyczny plan, który funkcjonuje od początku kadencji, w jakiś sposób zdezorganizował prace Komisji? Czy posiedzenia odbywały się właściwie?

Radny Z. Nowak stwierdził, że uniwersalny plan Komisji i wręcz pomógł w pracy, gdyż w momencie, jak pojawia się jakiś temat to jest on wprowadzany od razu, bez potrzeby wprowadzania zmian w planie pracy. Dodał, że liczba spotkań również jest nieograniczona.

 

 

                Uchwała Nr XLVIII/336/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie planu pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa na 2010 rok została podjęta 12 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 13 radnych.

 

c/ planu pracy Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury na 2010 rok – projekt przedstawił Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Ryszard Dworzański.

Zaproponował, aby w projekcie planu pracy, w miesiącu styczniu została omówiona działalność gminy w zakresie sportu i rekreacji, w lutym osiągnięcia edukacyjne w placówkach oświatowych gminy (temat sesyjny), w marcu bezpieczeństwo w gminie. Również temat majowy brzmiałby: projekty organizacyjne szkół, a w czerwcu: działalność kulturalna w gminie.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zaproponował, aby głosować nad poszczególnymi zmianami pojedynczo.

„Za” przesunięciem tematu: Osiągnięcia edukacyjne w placówkach oświatowych gminy ze stycznia na luty oddano 12 głosów w obecności 12 radnych.

„Za” przesunięciem tematu: Działalność gminy w zakresie sportu i rekreacji z marca na styczeń oddano 12 głosów w obecności 12 radnych.

„Za” przesunięciem tematu: Bezpieczeństwo w gminie z lutego na marzec oddano 12 głosów w obecności 12 radnych.

„Za” przesunięciem tematu: Działalność kulturalna w gminie (RCK, stowarzyszenia kulturalne, chóry, Koła Gospodyń Wiejskich etc.) z maja na czerwiec oddano 13 głosów w obecności 13 radnych.

„Za” przesunięciem tematu: Projekty organizacyjne szkół z czerwca na maj oddano 13 głosów w obecności 13 radnych.

 

 

 

                Uchwała Nr XLVIII/337/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie planu pracy Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury na 2010 rok została podjęta jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.

D/ planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok – projekt przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Wanda Wiśniewska.

Radna L. Kolanowska złożyła wniosek o umieszczenie w planie pracy Komisji w miesiącu styczniu następujący temat: Kontrola zasadności skarg składanych przez Pana J. Grabowskiego, mieszkańca Gminy Rogoźno. Poprosiła, aby być powiadomioną o jej terminie. Wyjaśniła, że Pan Grabowski był już 2 sesjach i kilkakrotnie na dyżurach radnych w sprawie utrudnionego parkowania na ul. Różanej. Nadmieniła, że radni są oczerniani i poprosiła, aby wyjaśnić sprawę.

Radny Z. Nowak zaproponował, aby w miesiącu styczniu Komisja Rewizyjna zbadała zgodność wykonania z projektem, projektu ze zleceniem, a zlecenia z uchwałą budżetową:

-         progów zwalniających na ul. Gościnnej w Rogoźnie,

-         drogi Studzieńcu,

-         chodnika w Słomowie.

Radny J. Witt powiedział, że wszyscy radni dostają informację o posiedzeniach komisji od Przewodniczącego Rady. Zapytał, czy wizja lokalna na ul. Gościnnej ma się odbyć przed poprawieniem wysokości progów? Dodał, że trzeba wziąć pod uwagę fakt, że w miesiącu styczniu mogą być jeszcze mrozy. Przypomniał, że T. Zygmunt powiedział, ze próg zostanie naprawiony wtedy, kiedy warunki pogodowe za to pozwolą.

Radny Z. Nowak powiedział, że tematami można się w styczniu. Dodał, że nie wiadomo jak wyglądał zlecenie i jest potrzeba zbadania tego dokładnie. Nadmienił, że nie wierzy w żadne słowo w sprawie progu, które wypowiedział Kierownik Wydziału T. Zygmunt.

Propozycja radnej L. Kolanowskiej została przyjęta jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.

Radny J. Witt zauważył, że tematów w miesiącu styczniu będzie dość dużo i nie wie, czy Komisja jest w stanie rzeczowo i właściwie zająć się tematami w ciągu jednego, dwóch, a nawet trzech posiedzeń.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus powiedział, że nowo zaproponowane tematy można załatwić w ciągu jednego posiedzenia.

Radny R. Dworzański powiedział, że nie wie czy Komisja jest w stanie ocenić zgodność wykonania z projektem.

Propozycja radnego Z. Nowaka została przyjęta jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.

 

 

 

 

                Uchwała Nr XLVIII/338/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok została podjęta jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.

 

e/ przekazania skargi prokuratora do sądu administracyjnego – projekt przedstawiła Sekretarz Gminy Rogoźno Iwona Sip - Michalska.

Uwag nie było.

 

                Uchwała Nr XLVIII/339/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie przekazania skargi prokuratora do sądu administracyjnego została podjęta 12 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 13 radnych.

 

f/ zmiany Uchwały Nr XXX/227/2005 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2005r. W sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2005r. Nr 64,poz.1925, z 2006r. Nr 206, poz. 4968) – projekt uchwały przedstawił Dyrektor ZEAPO Wiktor Jaworski.

Radny K. Lis zapytał, czy dobrze rozumie, iż pierwotna uchwała z 2005r. określała progi podane kwotowo, natomiast uchwała z 2006r. zawierała progi podane procentowo od kwoty podanej w rozporządzeniu, a zapis w dzisiejszym projekcie jest powtórzeniem zapisu z grudnia 2006r., tylko odwołuje się w niej do aktualniejszego Rozporządzenia. Zapytał, czy nie można było w mniej skomplikowany sposób rozwiązać tego zapisu?

W. Jaworski potwierdził. Dodał, że nowe Rozporządzenie odwołuje poprzednie, na którym bazowała uchwała z 2006r. i tym samym należało to również zmienić. Dodał, że Rada Ministrów ma obowiązek zmieniać co 3 lata Rozporządzenie, ale praktycznie nic nie zmieniła, poza „spłaszczeniem” wypłacanych zasiłków. Nadmienił, że liczba uczniów uprawnionych do stypendium socjalnego diametralnie się zmniejsza z roku na rok. W 2005r. Było to ponad 900 osób, w tej chwili jest ok. 500. Próg nie zmienił się przez ostatnie 3 lata i dopiero w 2012r. będzie konieczna kolejna zmiana uchwały, wynikająca z obowiązku zmiany Rozporządzenia Rady Ministrów.

 

 

                Uchwała Nr XLVIII/340/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXX/227/2005 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 marca 2005 r., w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2005 r. Nr 64 poz. 1925 , z 2006 r. Nr 206 poz. 4968) została podjęta jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.

 

G/ uchylenia niektórych uchwał – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Kachlicka.

Uwag nie było.

Stosunkiem 4 głosów „za” przy 9 głosach „przeciwnych” w obecności 13 radnych uchwała nie została podjęta.

 

 

H/ utraty mocy Uchwały Nr XLVI/329/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem dla Gimnazjum Nr 2 w Rogoźnie na zakup kserokopiarki – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Kachlicka.

Uwag nie było.

 

                Uchwała Nr XLVIII/341/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie utraty mocy Uchwały Nr XLVI/329/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem dla Gimnazjum Nr 2 w Rogoźnie na zakup kserokopiarki została podjęta jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.

i/ wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2009r. – projekt uchwały wraz z 2 autopoprawkami przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Kachlicka.

Autopoprawka Nr 1 została przyjęta jednogłośnie 12 głosami „za” w obecności 12 radnych.

Autopoprawka Nr 2 została przyjęta jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że niepodjęcie przez Radę uchwały w sprawie uchylenia niektórych uchwał, spowoduje dopisanie 3 zadań do załączników.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zapytał, czy zadania wymienione w pkt 2 uzasadniania zostaną w WPI?

Skarbnik Gminy zaprzeczyła.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus złożył wniosek o 10 minut przerwy.

Następnie ogłoszono 10 minut przerwy.

 

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zapytał, czy po przyjęciu autopoprawek do uchwały w sprawie wprowadzenia zmian na 2009 rok, w załączniku nr 2, w uzasadnianiu jest wyraźnie napisane, że: „Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w poszczególnych latach realizacji zadań” zmniejsza się o kwotę 28.592.500zł” będzie mniejsza, gdyż nie podjęto uchwały w sprawie uchylenia 3 zadań.

Skarbnik Gminy potwierdziła.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus stwierdził, że głosując nad całością uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2009r. Wszystkie inwestycje wymienione w pkt 2 uzasadnienia, z WPI na następne lata wypadają.

Skarbnik Gminy nadmieniła, że za wyjątkiem 3 zadań, których uchylenia Rada nie przegłosowała.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus powiedział, że radni chcą przegłosować zmiany uchwały na 2009r., za wyjątkiem wszystkich zadań w WPI, które zostały wymienione w uzasadnieniu, a nie ujęte w budżecie. Powiedział, że jest wola, aby te zadania zostały do czasu, kiedy będzie wiadomo co z kanalizacją sanitarną w Rogoźnie. Jeśli będzie robiona i okaże się, że jest potrzebny kredyt i prognoza długu, wtedy będzie można się zastanowić, które inwestycje wykreślić z lat 2011-2013.

Skarbnik Gminy powiedziała, że przynajmniej załącznik nr 1 i 2 musi zostać w takiej formie jak jest załącznik do projektu budżetu na 2010r., aby oba dokumenty były zgodne. Kilka zadań zostało przesunięte w latach, w projekcie budżetu na 2010r.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus stwierdził, że w projekcie budżetu wszystkie inwestycje, które mają dzisiaj wypaść są ujęte.

Skarbnik Gminy potwierdziła, dodając że kilka inwestycji zostało przesuniętych w latach tj. z 2010r. na 2011r. i tak musiałby zostać sporządzony załącznik nr 2, jak załącznik WPI do projektu budżetu w 2010r.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus stwierdził, że konieczna byłaby chwila na porównanie.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że trzeba by mieć ostatnią uchwałę budżetową tj. z 8 grudnia br. Dodała, że załącznik WPI od 2010-2013 musi być zgodny z załącznikiem w projekcie budżetu, jaki zostanie przegłosowany przez Radę. Jeśli jakieś zadanie zostanie przesunięte, bądź będzie po autopoprawkach, czy zmianach radnych, to załącznik będzie musiał być dostosowany do takich samych wartości jak będzie w 2010r.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus powiedział, że ma przy sobie tylko październikową uchwałę w sprawie zmian do budżetu na 2009r., a w międzyczasie były jeszcze inne sesje.

Skarbnik Gminy stwierdziła, że radny mógł zabrać odpowiednie dokumenty, jeśli chciał wprowadzać takie zmiany, albo poprosić, to by je sama zabrała.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus powiedział, że radni myśleli iż nad inwestycjami będzie dyskusja, nie w uzasadnieniu, tylko w autopoprawce do budżetu 2010r.

Skarbnik Gminy przypomniała, że skoro załączniki WPI z 2009r.i z 2010r. muszą być zgodne , to taka sama autopoprawka musi być zrobiona do obu projektów uchwał.

Radny Z. Nowak zapytał, czy jeśli radni będą głosować przeciw zmianom w uchwale budżetowej na rok 2009, to stanie się jakieś „nieszczęście”? Jakie to zamieszanie wywoła w budżecie. Stwierdził, że dzisiaj jest przedostatni dzień roku i budżet właściwie powinien być zrealizowany, a okazuje się, że są jeszcze jakieś poprawki.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że autopoprawka nr 1 i 2 musi być wprowadzona, gdyż z subwencji ogólnej, Burmistrz nie może wprowadzić zarządzeniem, podobnie jak nie może dokonać zmian w wynagrodzeniach i pochodnych, gdyż nie ma takiego zezwolenia od Rady.

Radny K. Lis zapytał, czy możliwe jest takie rozwiązanie, w którym radni głosują nad projektem uchwały, stawiając pytanie: kto jest za przyjęciem treści § 1 takim jak w projekcie z dnia 15 grudnia i odbyło by się głosowanie. Po czym kolejne głosowanie dotyczyłoby zmian w WPI, czyli w Załącznik Nr 2, który jak wynika z dyskusji nie otrzymałoby akceptacji większości radnych. Zapytał, czy jest możliwe skonstruowanie w ten sposób uchwały?

Skarbnik Gminy powiedziała, że załączniki WPI muszą być zgodne i uwzględniać jeszcze radnych autopoprawki, bo nie wierzy, że takowych nie będzie. Konieczne jest, aby w §2 i §3 uwzględnić wprowadzenie takiej zmiany, żeby projekt budżetu był zgodny z uchwałą. Dodała, że gdyby wziąć ostatnią uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2009r. to oba załączniki nie będą się różnić z projektem budżetu, poza zadaniami, które zostały przesunięte w latach z 2010r. na 2011r.

Radny Z. Hinz stwierdził, że gdyby radni postępowali tak jak nakazuje to Regulamin i ustawa o samorządzie gminnym i wszystkie sprawy omawiali wcześniej na komisjach, to prawdopodobnie Pani Skarbnik miałaby czas przygotować ewentualnie drugą wersję i nie byłoby takiej sytuacji jaka teraz powstała, w której nie wiadomo co zrobić. Zaproponował, żeby poprzeć Panią Skarbnik. Powiedział, że nie przegłosowano uchwały o uchyleniu uchwał i musi zostać to ujęte w tzw. nowym projekcie. Stwierdził, że osobiście uważa, iż należy mieć zaufanie do Pani Skarbnik, żeby miała czas na przygotowanie.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus powiedział, że projekt uchwały z 3 grudnia jest już po zmianach w WPI i można się na nim opierać porównując go do projektu budżetu na 2010r. Poprosił o przerwę 20 minutową, w celu porównania uchwał.

Następnie ogłoszono 20 minut przerwy.

 

Radny K. Lis poinformował, że zaproponuje zmiany do uchwały, przy czym będzie się odwoływał do zapisów zawartych w uzasadnieniu. Odnośnie zadania:

1)       Przebudowa ulicy Fabrycznej wraz z budową kanalizacji deszczowej– czyli przesunięcie tej inwestycji o rok.

Radny R. Dworzański zapytał Skarbnika Gminy, czy wprowadzenie zmian, przy negatywnej opinii RIO w sprawie prognozy długu, w jakiś sposób zakłóci finanse Gminy? Czy można przewidzieć jakie będzie stanowisk RIO?

Skarbnik Gminy powiedziała, że nie jest w stanie przewidzieć stanowiska RIO. Dodała, że po uchwaleniu budżetu, napisze w uzasadnieniu, jakie zmiany zostały dokonane w stosunku do projektu budżetu i trzeba będzie czekać na odpowiedź.

Poprawka nr 1 radnego K. Lisa została przyjęta 9 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących” w obecności 12 radnych.

2)       Budowa drogi 272520P w m. Gościejewo (FOGR)– aby pozostawić taki zapis bez zmian,

3)       Modernizacja Placu Karola Marcinkowskiego (projekt) – aby pozostawić taki zapis bez zmian,

4)       Budowa drogi gminnej w m. Gościejewo od drogi gminnej nr 272515 P z Laskowa w kierunku drogi krajowej nr 11 o długości 110mb - wykreślić cały zapis z uzasadnienia i w związku z tym nie dokonywać takich zmian,

Propozycja nr 4 radnego K. Lisa została przyjęta 9 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących” w obecności 12 radnych.

5)        Budowa drogi gminnej Nr 272518P od drogi powiatowej nr 2032P z Siernik do Marlewa w kierunku drogi woj. 241 o długości 3000mb - wykreślić zapis z uzasadnienia,

Propozycja nr 5 radnego K. Lisa ostała przyjęta 8 głosami „za” przy 4 głosach „wstrzymujących” w obecności 12 radnych.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zapytał, czy głosując nad wykreśleniem zadań z listy w uzasadnieniu, będzie to jednoznaczne z pozostawieniem tych zadań w WPI na rok 2010, 2011 itd.?

Skarbnik Gminy powiedziała, że na końcu radni przegłosują, że te zadania mają wyglądać w WPI tak, jak będą wyglądały w tej chwili jak są głosowane poprawki.

6)       Budowa drogi gminnej nr 272538P w m. Garbatka od drogi powiatowej nr 2027 P w kierunku ul. Boguniewskiej od drogi powiatowej nr 2038P na odcinku ok.3600 mb - wykreślić z uzasadnienia, czyli pozostawić go w WPI na następne lata,

Propozycja nr 6 radnego K. Lisa ostała przyjęta 9 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących” w obecności 12 radnych.

7)       Budowa drogi gminnej w m. Budziszewko od drogi powiatowej nr 2034P do terenu szkoły podstawowej -  pozostawić w WPI na rok 2011, czyli wykreślić z uzasadnienia,

Propozycja nr 7 radnego K. Lisa ostała przyjęta 9 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących” w obecności 12 radnych.

8)       Budowa części drogi nr 272515P w m. Laskowo o długości 520 mb - pozostawić w WPI, czyli wykreślić z wykazu znajdującego się w uzasadnieniu,

Propozycja nr 8 radnego K. Lisa ostała przyjęta 9 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących” w obecności 12 radnych.

9)       Budowa dróg gminnych łączących się z drogą woj. 241 od ul. II Armii Wojska Polskiego w Rogoźnie w kierunku ul. Różana – Kwiatowa – Miodowa – Działkowa – Sienkiewicza o długości 2100mb -  pozostawić w WPI, czyli skreślić z wykazu,

Propozycja nr 9 radnego K. Lisa ostała przyjęta 9 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących” w obecności 12 radnych.

10)   Budowa dróg gminnych łączących się z drogą woj.241 od Al. Piłsudskiego w kierunku ul. Norwida – Kochanowskiego – Reja – Zaułek – Prusa o długości 1100mb  - pozostawić w WPI, czyli wykreślić z wykazu,

Propozycja nr 10 radnego K. Lisa ostała przyjęta 9 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących” w obecności 12 radnych.

11)   Budowy ulic Seminarialnej, Długiej, Nowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – pozostawić zapis bez zmian,

12)   Budowy części drogi gminnej nr 272513 P w m. Owieczki łączącej się z drogą powiatową nr 1352P o długości 550 mb i szerokości 5 mb -  przesunąć zadanie na rok 2011,

Propozycja nr 12 radnego K. Lisa ostała przyjęta 10 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących” w obecności 12 radnych.

13)   Budowy nowej i modernizacja istniejącej promenady nad Jeziorem Rogozińskim – przesunięcie o rok wydatków na to zadanie,

Propozycja nr 13 radnego K. Lisa ostała przyjęta 10 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących” w obecności 12 radnych.

14)   Rozbudowy remizy strażackiej w m. Pruśce – pozostawić zapis, który jest w uzasadnieniu,

15)   Budowy ośrodka sportów wodnych na przystani KOTWICA – przesunięcie wydatków o rok,

Propozycja nr 15 radnego K. Lisa ostała przyjęta 10 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących” w obecności 12 radnych.

16)   Budowa hali widowiskowo - sportowej - wykreślić z uzasadnienia, czyli pozostawić tak jak było w WPI na poszczególne lata rozplanowane,

Propozycja nr 16 radnego K. Lisa ostała przyjęta 9 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących” w obecności 12 radnych.

17)    Budowa kanalizacji sanitarnej Parkowo - Józefinowo - pozostawić zadanie w WPI na rok 2011 i wykreślić z wykazu, nad którym teraz radni pracują,

Sołtys J. Szmania wyraził żal, że zadanie odnośnie budowy kanalizacji w Józefinowie. Poinformował, że przed 1990r. Była wybudowana oczyszczalnie, pod którą był podłączony ośrodek zdrowia, szkoła i część budynków w Parkowie. Ówczesny Burmistrz Pan Jeran opracował koncepcję kanalizacji tej części Gminy, gdyż były realne szanse na realizację zadania. Poinformował, że wieś została zgłoszona do konkursu i otrzymano od Wojewody nagrodę na potrzeby wsi. Za te pieniądze powstał chodnik. Następnie w konkursie ogólnokrajowym otrzymano kolejną nagrodę i po rozeznaniu, Rada dołożyła pewną sumę i zrobiono odcinek kolektora sanitarnego w kierunku Józefinowa. Dodał, że było mu trudno uzyskać akceptację, żeby zrobić kanalizację, ale udało się przekonać osoby. Później, aby czyniono działania, które miały na celu kanalizację pozostałej części wsi. Powiedział, że droga do Józefinowa biegnie bardzo chaotycznie i lepiej byłoby zrobienie kanalizacji, a potem zrobienie drogi. Dodał, że nie będzie błagał, ani prosił. Nadmienił, że nie sądził iż wieś będzie musiała czekać 25 lat na skanalizowanie.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus powiedział, że w WPI Powiatu droga na Józefinowo jest zaplanowana na 2013r. I nikt nie chce robić najpierw drogi, a później kanalizacji. Na sesji październikowej Rada przełożyła z 2010r. Budowę kanalizacji w Józefinowie, na 2011r. Ponieważ dokumentacja jest ważna 2 lata i nie musi być to zadanie robione 2010r. Taki był wniosek i zostało to ujęte w WPI. Powiedział, że w projekcie budżetu na 2010r. Nie ma kanalizacji w ogóle i podejmując zmiany do budżetu 2009r. W tej formie jaką radni otrzymali, wykreśliliby inwestycje w całości. Wyjaśnił, że wniosek radnego K. Lisa jest nie „za” wykreśleniem inwestycji, ale jej kontynuacją w 2011r.

Radny K. Lis poinformował, że do porządku obrad została wprowadzona uchwała w sprawie przekazania środków dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na poszerzenie drogi Parkowo – Józefinowo, ale w części, w która już ma kanalizację. Dodał, że radni są przeciwni wykreśleniu tego zadania z WPI. Nadmienił, że na dzień wczorajszy radni mieli informację, że nie ma jeszcze gotowej dokumentacji na kanalizację do Józefinowa. Jest ona na etapie uzgadniania i nie można mówić o tym, że to zadanie jest możliwe do rozpoczęcia. Radny K. Lis powiedział, że Burmistrz zaproponował wykreślenie tego zadania w ogóle z roku 2011, 2012, 2013.

Sołtys J. Szmania powiedział, że jeśli Rada, która kończy w 2010r. Swoją kadencję i przesuwa zadania na lata 2011,2012 itd., to raczej radni nie powinni się na ten temat wypowiadać. Dlatego, że nikt z dzisiejszego składu Rady nie może mieć pewności, że zasiądzie w nowej Radzie. Przesunięcie zadania, wcale nie oznacza, że kolejni radni będą musieli to zadanie kontynuować. Dodał, że skoro Rada wyraziła zgodę na wykonanie dokumentacji, to następnym krokiem powinna być realizacja zadania. Nadmienił, że zgodziłby się na partycypowanie w kosztach budowy drogi do Józefinowa, ale uważa, że inicjatywę powinien wykazać Powiat, jako właściciel drogi, a Gmina poparłaby to zadanie wnosząc swój udział. Zapytał, czy Powiat wystąpił z taką intencją?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że radny K. Lis i radny H. Janus „odwracają kota ogonem”, bo sołtysowi nie o to chodzi. Dodał, że po to jest robiony projekt (znajduje się w środkach niewygasających do 31 marca 2010r.), aby realizacja spokojnie mogłaby się odbyć w 2010r. Przypomniał, że m.in. radny K. Lis i radny H. Janus głosowali na sesji październikowej, za przesunięciem kanalizacji na 2011r., a w to miejsce umieszczeniem budowy drogi na ul. Paderewskiego, która była przewidziana na późniejsze lata. Powiedział, że propozycja usunięcia zadań z WPI jest związana tylko i wyłącznie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, której radni chyba nie potrafią zrozumieć, bo proponują zostawić inwestycje.  Jest propozycja zdjęcia wszystkich zadań, za wyjątkiem tych najważniejszych, czyli kanalizacji sanitarnej w Rogoźnie i budowy drogi Seminarialnej, Długiej i Nowej. Nie miało znaczenia, czy pozostałe zadania dotyczą Parkowa, Garbatki, czy Budziszewka. Chodziło tylko o to, aby zmniejszyć deficyt z milionowych kwota. Stwierdził, że radni podchodzą do tego tak, że „jest to na papierze, to niech sobie leży”. Burmistrz powiedział, że znowu może przyjść negatywna opinią, albo uchylą uchwałę. Dodał, że może gdyby tego sam nie zaproponował, to radni by to sami zrobili, na przekór Burmistrzowi. Stwierdził, że wczoraj na Komisji był czas na dyskusję w tej sprawie.

Wiceprzewodnicząca R. Tomaszewska powiedziała, że wypowiedziała, iż wypowiedź Sołtysa J. Szamani sprawiła jej i innym radnym przykrość dlatego, że jest on mało obiektywny i mało sprawiedliwy. Przypomniała, że radni nie zdjęli kanalizacji do Józefinowa, tylko przesunęli w latach. Stwierdziła, że to Burmistrz zdejmuje to zadanie i Sołtys jakoś nie wyraża swojej dezaprobaty. Zwróciła uwagę na dużą ilość zadań wniesionych przez Radę w V Kadencji. Powiedziała, że niedawno radni uczestniczyli w otwarciu drogi  w Owieczkach i były sołtys, kiedy droga wyszła jako 4 z kolei pod inwestycje, to sołtys obraził radnych mówiąc, że „kawa wypłukała radnym magnez z mózgu i nie wiedzą co czynią”. Nadmieniła, że do dzisiaj nie doczekano się przeprosin. Radna R. Tomaszewska stwierdziła, że pochopne rzucanie słów jest niepotrzebne.

Radny Rady Powiatu A. Nadolny powiedział, że jest zaskoczony tym, co mówił Sołtys J. Szmania, odnośnie dróg. Stwierdził, że Sołtys na każdym zebraniu wiejskim wypomina Powiatowi, że jest nieudolny i nic się nie dzieje. Powiedział, że zwrócił się do Klubu Radnych o pomoc finansową i była to jego inicjatywa. Nadmienił, że jego zdaniem Powiat dołoży środki, do poszerzenia drogi.

Radny K. Lis stwierdził, że Burmistrz mija się z prawdą, bo posiedzenie Komisji trwało od godz. 10.00 do 14.00  i Burmistrz uczestniczył tylko w jej części. Przypomniał, że również Burmistrz kilkakrotnie użył stwierdzenia: „kończcie, bo szkoda czasu”, a teraz zarzuca radnym, że im się nie chciało obradować na Komisji.

Sołtys J. Szmania powiedział, że z niesmakiem przyjął wypowiedź radnej R. Tomaszewskiej. Zapytał, czy w swojej wcześniejszej wypowiedzi w jakiś sposób naruszył godność radnej? Powiedział, że mówił tylko, że ma żal, iż zadanie zostało przesunięte na następną kadencję. Zapytał, czy coś złego powiedział? Stwierdził, że radna R. Tomaszewska stanęła w obronie dobrego imienia. Zapytał, jak miał się czuć, kiedy się dowiedział, że radny Z. Nowak, na jednej z wcześniejszych sesji, powiedział, że „Szmania szaleje na nowej drodze, szaleńcy tam meiszkają”. Dodał, że odsłuchał tą wypowiedź, bo sam był podczas tej sesji nieobecny. Poinformował, że wyborcy mają prawo wyrażać opinię o radnych, ale z zachowaniem godności i szacunku. Nadmienił, że radna wcześniej wypowiedziała się na temat słów jednego z sołtysów i dobrze, że to zrobiła, ale sam dał sygnał w kierunku niektórych radnych, że zachowanie Pana Nowaka było bardzo niemiłe i niegrzeczne. Sołtys J. Szmania poinformował, że mieszkańcy życzyli sobie progów zwalniających. Stwierdził, że skoro radny Z. Nowak, tak się przejmował swoją funkcją Przewodniczącego Komisji GFiR, to mógł zajrzeć w dokumentację i sprawdzić, gdzie zaplanowano progi, a nie wypowiadać się na temat nieobecnego i mówić, że jest szaleńcem na drodze. Poinformował, że nie będzie dyskutował z radnym Z. Nowakiem, bo żeby podjąć z nim dyskusję i polemikę, musiałby się z zniżyć do jego poziomu. Dodał, że nie zgadza się ze słowami radnego A. Nadolnego, że był przeciwko budowie dróg.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poprosił, aby wzajemnie się nie obrażać.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że radna R. Tomaszewska dalej nie może zrozumieć, iż sama głosowała za przesunięciem budowy kanalizacji w Parkowie z 2010r. i jest przekonany, że gdyby inwestycja pozostała w budżecie na przyszły rok, to na pewno byłoby to zrobione i opinia RIO byłaby pozytywna. Wyjaśnił, że sołtys Karolewa miał pretensje do radnych tylko o kolejność budowania dróg, bo uważał, że droga do Owieczek jest w gorszym stanie, niż droga w Gościejewie. Odnośnie poszerzenia drogi w Parkowie, Burmistrz stwierdził, że radny A. Nadolny „działa jak kret”. Powiedział, że jeśli Starosta chciał podjąć inicjatywę poszerzenia drogi, to wypadałoby rozmawiać z Burmistrzem przy projektowaniu budżetu, a tego nie zrobił. Powiedział, że w budżecie Powiatu Obornickiego nie ma takiego zadania ujętego w budżecie, który został wczoraj uchwalony. Zapytał, dlaczego radny wmawia wszystkim, że w ciągu roku się znajdą pieniądze. Stwierdził, że nie ma tej drogi ujętej w budżecie Powiatu Obornickiego. Nadmienił, że należało przyjść normalnie, porozmawiać z radnymi, z burmistrzem itd. zapytał, czy jest to normalne działanie radnego Nadolnego? Zapytał, czy chodzi o to, że za rok są wybory? Burmistrz powiedział, że ze strony Powiatu nie było żadnej inicjatywy przy budowie dróg, za wyjątkiem drogi Ryczywół -  Karolewo, która jest na liście rezerwowej, radny Nadolny się chlubi tym, że tyle dróg wybudował. Poprosił radnego K. Lisa, aby zapoznał się z ilością wniosków złożonych do budżetu na wczorajszym posiedzeniu Komisji.

Skarbnik Gminy powiedziała, że opinia RIO jest negatywna m.in. dlatego, że Rada zadecydowała jak ma wyglądać WPI i to ma decydujące znaczenie, że na te inwestycje w WPI Gminy nie stać na ich sfinansowanie. Powiedziała, że opinia jest negatywna, gdyż dochody są zawyżone, ponieważ nie można założyć na lata 2011-2013, że będą zaciągane kredyty, bo obecna ustawa o finansach publicznych nie dopuszcza możliwości prezentacji deficytu  w latach następnych, oprócz roku budżetowego.

Radny A. Nadolny powiedział, że to on chodzi za poszerzeniem drogi. Dodał, że radni są po to, aby reprezentować mieszkańców, zgłaszać ich bolączki i dlatego zwraca się do większości w Radzie.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus powiedział, że jego zdaniem jedna inwestycja nie przesądziłaby o pozytywnej opinii RIO na kolejne lata. Odnośnie inicjatywy Powiatu, to droga w Parkowie od drogi nr 11 do centrum wsi, była m.in. inicjatywą radnego A. Nadolnego, mieszkańców i nikt nie neguje zasadności poszerzenia tej drogi.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nie powiedział, że poszerzenie dróg jest niecelowe. Powiedział, że wcześniej mówił o inicjatywie Starostwa w Gminie Rogoźno, a nie radnego A. Nadolnego. Poinformował, że w sprawie progów zwalniających w Parkowie odbyło się spotkanie z mieszkańcami, którzy wnioskowali nawet o 4 progi, a projektant zaprojektował 3.

Propozycja radnego nr 17 radnego K. Lisa została przyjęta jednogłośnie 12 głosami „za” w obecności 12 radnych.

Skarbnik Gminy zauważyła, że w załączniku nr 1 – wykaz wydatków majątkowych na rok 2009, powinno zostać wykreślone poz. nr 8, pozostawiona poz. nr 19, pozostawiona poz. nr 22, wykreślona poz. nr 28, pozostawiona poz. nr 35, wykreślona poz. nr 48 i 54.

Radny J. Witt powiedział, że jego zdaniem nie powinno się głosować grupowo, bo przed chwilą odbywały się głosowania o różnym stosunku głosów i byłoby to niespójne.

„Za” wykreśleniem poz. nr 8 oddano 8 głosów, przy 3 głosach „wstrzymujących” w obecności 11 radnych.

„Za” wykreśleniem poz. nr 28 oddano 10 głosów, przy 2 głosie „wstrzymującym” w obecności 12 radnych.

„Za” wykreśleniem poz. nr 48 oddano 12 głosów w obecności 11 radnych.

„Za” wykreśleniem poz. nr 54 oddano 10 głosów, przy 2 głosach „wstrzymujących” w obecności 12 radnych.

Burmistrz Rogoźna poprosił, aby zapisać w protokole, że Rada głosowała nad usunięciem punktów z uzasadnienia, które podpisał, nie pytając go o zgodę na takie działanie.

Radny K. Lis powiedział, że mówił wcześniej, że radni nie głosują nad usunięciem punktów z uzasadnienia, tylko nad usunięciem zmian w punktach, które kolejno zostały wyczytane. Dodał, że nikt z radnych nie ma prawa dokonywać zmian w dokumencie podpisanym przez Burmistrza i przez niego przygotowanym.

Burmistrz Rogoźna zaproponował odsłuchanie nagrania z sesji, o co radny K. Lis wnioskował.

 

 

                Uchwała Nr XLVIII/342/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2009 rok  została podjęta jednogłośnie 12 głosami „za” w obecności 12 radnych.

 

J/ ustalenia wydatków Gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009r. - projekt przedstawiła Skarbnik Gminy Rogoźno M. Kachlicka.

Burmistrz Rogoźna poprosił o naniesienie poprawki odnośnie załącznika nr 1 do projektu uchwały w poz. nr 8 - Budowa ulicy Smolary etap I (projekt), w terminie realizacji do 30.06.2010r. oraz w poz. nr 11 - Budowa nowej i modernizacja istniejącej promenady nad Jeziorem Rogozińskim. Wyjaśnił, że wczoraj wpłynęło pismo od projektanta Pana R. Juszkiewicza, który zaproponował aneks na przesunięcie terminu na 30 kwietnia obu pozycji, gdyż taki termin jest najbardziej optymalny. Jednak zaproponowano, aby zmienić termin na 30.06.2010r., aby był bezpieczny.

Radni jednogłośnie 12 głosami „za” w  obecności 12 radnych przyjęli propozycję zmiany terminu odnośnie pkt 8 wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009.

Radni jednogłośnie 12 głosami „za” w  obecności 12 radnych przyjęli propozycję zmiany terminu odnośnie pkt 11 wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że w sumie Pan Juszkiewicz wystąpił o aneksy 4 umów, odnośnie m.in. Budowy ulicy Topolowej, Słonecznej etap I (projekt), którą proponował do 30 kwietnia, ale różnie bywa, dlatego bezpieczniej jest skorzystać z możliwości jakie daje ustawa o finansach publicznych, tj. nieprzekraczalny termin 30 czerwca.

Radny M. Połczyński zapytał o pkt 12 wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2009 tj. budowę oświetlenia drogowego w m. Owczegłowy ul. Świerkowa.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że terminy podanie w wykazie, nie są równoznaczne z terminem wykonania poszczególnych zadań. Wskazują tylko ostateczny termin realizacji wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Dodał, że przetarg na budowę oświetlania wygrała firma z Rogoźna.

T. Zygmunt poinformował, że w przetargu założono, iż termin realizacji będzie do końca maja. Jednak wykonawca powiedział, że jeśli warunki pogodowe będą odpowiednie, to zadanie może zostać wykonane nawet w styczniu.

Radny M. Połczyński zapytał, jaka firma wygrała przetarg?

T. Zygmunt odpowiedział, że firma Pana Przybyłka z Rogoźna, ul. Chabrowa.

 

 

                Uchwała Nr XLVIII/343/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie: ustalenia wydatków Gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 została podjęta jednogłośnie 12 głosami „za” w obecności 12 radnych.

 

Następnie ogłoszono 15 minut przerwy.

 

 

X.  Podjęcie uchwały w sprawie budżetu na 2010 rok oraz uchwał okołobudżetowych:

a/  przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem – projekt wraz z uzasadnieniem przedstawiła Skarbnik Gminy Rogoźno Maria Kachlicka.

Poinformowała, że komplet dokumentów wraz z załącznikami i objaśnieniami, informację o stanie mienia komunalnego i prognozę długu przekazaliśmy Radnym Rady Miejskiej  i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w dniu 13 listopada 2009. roku.Projekt budżetu został opracowany przy założeniu, że średnioroczna inflacja w 2010 roku wyniesie 1%. Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń został przyjęty w wysokości 2% za wyjątkiem wynagrodzeń dla nauczycieli, dla których przyjęto wskaźnik wzrostu 2,3%.

Dochody podatkowe zaplanowano wg stawek uchwalonych w dniu 28 października 2009 roku, które zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 222 z dnia 15 grudnia br. Dochody z tego tytułu wzrosły o 3,5 % w stosunku do 2009 roku.

Pozostałe dochody zostały wprowadzone zgodnie z otrzymanymi pismami od dysponentów.

Budżet Gminy opracowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Dochody zaplanowano na kwotę 36.879.105 zł, które są niższe o 6,35% w stosunku do planowanych dochodów na dzień 18 grudnia 2009 roku.

Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 35.984.158 zł, dochody majątkowe 894.947 zł w tym z tytułu:

 • subwencji ogólnej wpływ do budżetu w 2010 roku wyniesie 14.379.176 zł,
 • udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniesie 5.724.664 zł
 • dotacji na zadania własne i zlecone w kwocie 6.948.660 zł
 • pozostałe dochody własne 9.826.605 zł

Wydatki zaplanowano na kwotę 47.176.868 zł w tym:

 • wydatki bieżące 36.469.116 zł
 • wydatki majątkowe 10.707.752 zł.

Wydatki bieżące zmalały o 3,09%, natomiast wydatki majątkowe wzrosły o 23,34% w porównaniu do 2009 roku. W budżecie 2010 roku zabezpieczono w pierwszej kolejności środki na realizację zadań zleconych i obligatoryjne zadania własne z zakresu opieki społecznej, oświaty, kultury, utrzymania dróg gminnych, gospodarkę mieszkaniową, ochronę zdrowia, gospodarkę komunalną i ochrony środowiska.

Planowane wydatki bieżące dotyczą:

 • wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 16.745.569 zł, które  stanowią 45,92% planowanych wydatków bieżących ogółem,
 • wydatków rzeczowych oświaty w kwocie 6.402.828 zł, które stanowią 17,56 % planowanych wydatków ogółem,
 • wydatków rzeczowych opieki społecznej w kwocie 7.079.152 zł, które stanowią 19,41% planowanych wydatków bieżących ogółem,
 • wydatków rzeczowych administracji publicznej w kwocie 1.048.824 zł, które stanowią 2,88% planowanych wydatków bieżących ogółem,
 • instytucji kultury w kwocie 1.280.000 zł, które stanowią 3,51% planowanych wydatków bieżących ogółem,
 • oświetlenia ulic i dróg w kwocie 759.200 zł, stanowią 2,08% planowanych wydatków bieżących ogółem,
 • utrzymania dróg gminnych w kwocie 478.405 zł, stanowią 1,31% planowanych wydatków bieżących ogółem i są niższe od planu 2009 o 62,32%,
 • gospodarki mieszkaniowej w kwocie 467.900 zł , stanowią  1,28% planowanych wydatków bieżących ogółem,
 • oczyszczania i utrzymania zieleni w kwocie 421.740zł, które stanowią 1,16% planowanych wydatków ogółem,
 • bezpieczeństwa publicznego na kwotę 401.200 zł, które stanowią 1,10% planowanych wydatków bieżących ogółem,
 • ochrony zdrowia na kwotę 242.000 zł, stanowią 0,66% planowanych wydatków bieżących ogółem,
 • pozostałych zadań na kwotę  1.142.298 zł,  które stanowią 3,13% planowanych wydatków bieżących ogółem w tym fundusz sołecki w kwocie 196.373 zł,

22,70% ogólnej kwoty planowanych wydatków przeznaczono na wydatki majątkowe w kwocie 10.752.752 zł.

W 2010 roku z ogólnej kwoty wydatków majątkowych:

1) na drogi publiczne gminne przeznaczono 5.286.800 zł w tym :

- budowa drogi w Gościejewie 272511P – 500.000,-

- budowa drogi w Gościejewie 272520 P – 500.000,-

- budowa ulic Seminarialnej – Długiej i Nowej     2.800.000,-

- budowa drogi w Dziewczej Strudze  – 600.000,-

- budowa drogi Paderewskiego – Kościuszki w kierunku Nowej 515.000,-

- wykonanie projektów budowy – ul. Fabryczna, Pl.K.Marcinkowskiego,  drogi w Parkowie (Fundusz Sołecki) na łączną kwotę 168.000,-

- budowę chodników – 200.000,- ( dr.woj.)

- zakup wiaty przystankowej w Parkowie (F.Sołecki) 3.800,-

2) Na Gospodarkę gruntami zaplanowano kwotę 40.000,- na zakup gruntów na cele publiczne,

3) Na Administrację przeznaczono kwotę 18.000,- na zakup kserokopiarki,

4) Na Bezpieczeństwo publiczne – dla OSP W Pruścach przeznaczono kwotę 40.000,- ma dotację celową z przeznaczeniem na dokończenie rozbudowy strażnicy

5) Na Oświatę kwotę 28.000,- z przeznaczeniem na monitoring w Gimnazjum Nr 1 oraz zakup ksera dla ZEAPO,

6) Na Gospodarkę komunalną przeznaczono kwotę 2.987.645 zł z przeznaczeniem na:

- budowę targowiska – 1.600.000,-

- budowę kanalizacji, oczyszczalni – 1.373.000,-

- zakup drewnianej podłogi do namiotu (F.Sołecki Pruśce) 14.645,-

7. Na Modernizację świetlic w Słomowie, Parkowie 872.620 zł,

8. Na zakup świetlicy z płyty warstwowej dla soł. Boguniewo łącznie ze śr. F.sołeckiego104.687 zł

9. Na Budowę boiska sportowego ORLIK 2012 – 1.200.000 zł.

W związku z proponowanymi zadaniami inwestycyjnymi oraz przyjętymi zadaniami   z wniosków złożonych do budżetu 2010 roku zaplanowano zaciągnięcie kredytu w wysokości 11.990.000 zł.

Na spłatę rat kredytów i pożyczek zaplanowano kwotę 1.692.237 zł,

Planowany deficyt 2010 roku wyniesie 10.297.763 zł.

Obecnie koszt obsługi długu nie może przekroczyć 15 % a wysokość zadłużenia 60% planowanych dochodów.

W roku 2010 łączna kwota spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów wraz z należnymi odsetkami przewidywana jest na kwotę 2.247.537 zł, co stanowi 6,09% zakładanych dochodów, natomiast stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2010 roku wyniesie  19.956.261,06 zł co stanowić będzie 54,11% zadłużenia.

Przy tak wysokim planowanym wskaźniku zadłużenia na koniec 2010 roku, należy ograniczyć realizację wszystkich inwestycji poza planowaną Budową kanalizacji etap II w Rogoźnie.

Nowa ustawa o finansach publicznych wprowadziła nową formułę do wyliczenia dopuszczalnego kosztu spłat kredytów przez samorząd.

Jego realizacja do dochodów  nie może być wyższa niż stosunek nadwyżki operacyjnej i dochodów ze sprzedaży majątku do całkowitych dochodów budżetu w trzech poprzednich latach. Do projektu budżetu na 2011 rok Wysoka Rada będzie uchwalać prognozę finansową odrębną uchwałą.

Skutki spowolnienia gospodarki będą najbardziej odczuwalne w 2010 r., oraz w 2011 roku, w związku z powyższym należy uwzględnić te czynniki przy realizacji budżetu 2010 roku.

Skarbnik Gminy poinformowała, że przedstawiony dokument podlega wnikliwej ocenie przez samorząd, społeczeństwo oraz przez fachowców tj. przez Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej.

W dniu 30 listopada 2009 roku skład orzekający RIO w Poznaniu wydał aż trzy opinie o przedłożonym przez Burmistrza Rogoźna  projekcie budżetu na 2010 rok:

 • pozytywną  opinię o projekcie budżetu
 • pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu na rok 2010
 • pozytywną opinię o prognozie długu na rok 2010 oraz negatywną o prognozie długu na lata 2011-2025.

W związku z negatywną opinią o prognozie długu na lata 2011 – 2025 przygotowano autopoprawkę Nr 3 do projektu budżetu na 2010 rok, dotyczącą korekty przyjętych zadań w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2010 – 2013.

Przypomniała, że projekt budżetu na 2010 rok był omawiany przez wszystkie komisje Rady Miejskiej, a także uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. Wniosła w imieniu Burmistrza Rogoźna o podjęcie uchwały budżetowej na 2010 rok wraz z towarzyszącymi załącznikami i autopoprawkami.

 

b/  odczytanie opinii Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa – opinię przedstawił Przewodniczący Komisji  Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Z. Nowak, stanowi ona załącznik nr 9 do protokołu. Dodał, że opinia Komisja wydała pozytywną opinię, nie znając jeszcze autopoprawek Burmistrza Rogoźna.

 

c/  odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu Gminy Rogoźno na 2010 rok.

Opinię odczytała Skarbnik Gminy Maria Kachlicka – opinia o projekcie budżetu Gminy Rogoźno na 2010 rok – stanowi załącznik nr 10 do protokołu – pozytywna.

 

d/ odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania przez Gminę Rogoźno deficytu budżetu ustalonego w projekcie budżetu na 2010 rok.

Opinię odczytała Skarbnik Gminy Maria Kachlicka – opinia o możliwości sfinansowania przez Gminę Rogoźno deficytu budżetu ustalonego w projekcie budżetu na 2010 rok – stanowi załącznik nr 11 do protokołu – pozytywna.

 

e/ odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o prawidłowości prognozy długu publicznego Gminy Rogoźno.

Opinię odczytała Skarbnik Gminy Maria Kachlicka – opinia o prawidłowości prognozy długu publicznego Gminy Rogoźno -  stanowi załącznik nr 12 do protokołu – pozytywna w zakresie prognozy długu na 2010r., w pozostałym zakresie negatywna.

 

f/  przedstawienie informacji o wszystkich złożonych wnioskach do projektu budżetu – informację przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Kachlicka.

Do projektu budżetu wpłynęło 133 wnioski , które zawierały 262 zadania.

Wnioski zostały złożone przez:

1.       Zebrania wiejskie – F. Sołecki                              17 wniosków    na 79 zadań

2.       Sołtysów i Rady sołeckie                                                     29 wniosków     na 46 zadań

3.       Radnych Rady Miejskiej                                                     15 wniosków     na 67 zadań

4.       Stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego –   11 wniosków   – na 11 zadań

5.       Parafie                                                                                        3 wnioski

6.       Mieszkańcy                                                                                3 wnioski

7.       Realizatorzy GPRPA                                                                 3 wnioski

8.       Spółdzielni mieszkaniowej                                                      1 wniosek            6 zdań

9.       OSP                                                                                           12 wniosków

10.    Rejonowy Związek Spółek Wodnych                   1 wniosek

11.    Okręgowa Stacja chemiczno Rolnicza                  1 wniosek

12.    PZ Rodzinnych ogrodów                                                         1 wniosek

13.    Chóry i zespoły śpiewacze                                                      2 wnioski

14.    Polski Związek Wędkarski                                                      1 wniosek

15.    Rada Osiedlowa Nienawiszcz                                1 wniosek  – 4 zadania

16.    Komenda Powiatowa Policji                                                  1 wniosek

17.    Koło łowieckie            OLSZYNA                                         1 wniosek

18.    Koła naukowe przy ZS                                                      2 wnioski

19.    Jednostki organizacyjne           Gminy                                26 wniosków

Większość wniosków nie określała wartości zgłaszanych zadań.

Najczęściej powtarzające się zadania dotyczyły:

1.       Budowy dróg, chodników i zatoczek przystankowych

2.       Urządzania placów zabaw

3.       Usuwania krzewów przy drogach gminnych

4.       Montażu tablic informacyjnych z nazwami ulic i miejscowości

5.       Oświetlenia drogowego

6.       Zakupu kosiarek

7.       Remontu i budowy świetlic

8.       Zakupu koszy ulicznych

9.       Budowy kanalizacji sanitarnej

10.    Remontu przepustów

11.    Budowy sali gimnastycznej

12.    Przeprowadzenia gminnych rozgrywek piłki nożnej

13.    Budowy targowiska miejskiego

14.    Oczyszczania rzeki Wełny

15.    Budowy sieci wodociągowej

16.    Dofinansowania wymiany młodzieży polsko – niemieckiej

17.    Budowy mieszkań socjalnych

18.    Jednakowego oznakowania budynków gminnych

19.    Dofinansowania działalności świetlic opiekuńczo – wychowawczych

20.    Dofinansowanie prac konserwatorskich w zabytkach

21.    Zakupu sprzętu przeciwpożarowego oraz dofinansowanie zakupu samochodów specjalnych

22.    Zakup strojów dla chóru i zespołu  oraz dofinansowanie  wyjazdów

Ze 107 wniosków złożonych przez sołectwa, radnych, mieszkańców i organizacje przyjęto do realizacji 55 zadań na ogólną wartość 7.444.500 zł.

Sołtys Z. Nowak poinformował, że Sołectwo Budziszewko złożyło wniosek o organizację dożynek i nie otrzymało w tej sprawie jeszcze odpowiedzi. Zapytał, czy Zastępca Burmistrza może zapewnić, że dożynki się odbędą?

Zastępca Burmistrza S. Biała odpowiedziała, że dożynki będą organizowane, ale czy akurat w Sołectwie Budziszewko to nie wie.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że środki są zabezpieczone w budżecie Rogozińskiego Centrum Kultury, którzy będą organizatorami i z ich środków zostaną pokryte wydatki

 

g/ odczytanie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii RIO i Komisji Rady.

Skarbnik Gminy Maria Kachlicka poinformowała, że Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w dniu 30 listopada 2009 roku wydał następujące opinie:

1.       w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu ustalonego w projekcie budżetu na 2010 rok – opinia pozytywna,

2.       w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu na 2010 rok – opinia pozytywna,

3.       w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy długu publicznego Gminy

 – opinia pozytywna w zakresie prognozy kwoty długu na 2010 rok

 – opinia negatywna w zakresie prognozy kwoty długu na lata 2011- 2025

W celu dostosowania planowanych zadań majątkowych do możliwości finansowych gminy w latach 2011 – 2013 przygotowano autopoprawkę Nr 3 do projektu budżetu na 2010 rok, która zostanie przedstawiona pod głosowanie przed uchwaleniem budżetu na 2010 rok.

W odpowiedzi na wnioski złożone do projektu budżetu na 2010 rok przez Komisję Spraw Społecznych Oświaty i Kultury, Komisję Gospodarki Finansów i Rolnictwa – przekazanych pismami z dnia 17 i 24 listopada 2009 roku oraz wnioskami wraz z opinią z dnia 01.12.br. wyrażoną przez Komisję Gospodarki, Finansów i Rolnictwa informuję, że wszystkie wnioski są zasadne.

Ze względu na zaplanowany deficyt 2010 roku – 10.297.763 zł, który ma być sfinansowany kredytem w wysokości 11.990.000 zł przyjęcie dodatkowych zadań jest niemożliwe bez zwiększenia deficytu.

Udzielenie pomocy finansowej w roku 2010 na zadania nie mieszczące się w kategorii własnych zadań gminy tj. udrażnianie i oczyszczanie rzeki Wełny, zakupy inwestycyjne Związku Spółek Wodnych w Wągrowcu jest niemożliwe ze względu na sytuacje finansową gminy. Natomiast wniosek dotyczący zainstalowania placu zabaw w m. Międzylesie zostanie uwzględniony przy realizacji zadań z LGD Stowarzyszenia „Dolina Wełny”. Ułożenie płyt betonowych na ulicach Kochanowskiego, Reja, Norwida, Różanej i Miodowej może być rozpatrzony po ostatecznym rozstrzygnięciu złożonego wniosku o otrzymaniu lub nie otrzymaniu dofinansowania do budowy kanalizacji dla aglomeracji Rogoźno.

W związku z powyższym przyjmuję następujące wnioski do realizacji w roku 2010:

1) dopisanie w załączniku nr 4, poz. nr 9 ulicy II Armii Wojska Polskiego do ulicy Polnej, zadanie otrzyma brzmienie: „Przebudowa chodników na ulicy Kotlarskiej – Kościuszki – II Armii Wojska Polskiego do ulicy Polnej”,

2) organizację obozu szkoleniowego dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w wysokości 10.000 zł w ramach zaplanowanych środków dla ochotniczych straży pożarnych.

Do zadania wymienionego w pkt 1 została przygotowana autopoprawka nr 1 do projektu budżetu na 2010 rok.

Radny Z. Nowak zapytał, czy radny Z. Hinz i Burmistrz Rogoźna zwalniali się z sesji?

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że radny Z. Hinz zwalniał się na samym początku ze względów zdrowotnych, natomiast Burmistrz wraz z Sekretarz Gminy udał się na uroczystości rocznicowe z okazji wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

 

h/ dyskusja nad projektem budżetu.

Przewodniczący Rady R. Szuberski stwierdził, że Gmina od jakiegoś czasu jest w Stowarzyszeniu „Dolina Wełny” i obiecywane jest sporo środków.  Powiedział, że nadal nie ma przedstawiciela w tym stowarzyszeniu, ale prawdopodobnie w styczniu ma się odbyć zebranie walne i jako największa Gmina, wreszcie taki przedstawiciel będzie. Stwierdził, że nie zauważył w budżecie Gminy środków finansowych z Programu Leader +.

Zastępca Burmistrza wyjaśniła, że modernizacja świetlicy w Parkowie jest w projekcie budżetu i wniosek w tej sprawie został już złożony, jest teraz w trakcie oceny. Pozostałych projektów w budżecie nie ma, gdyż nie ma jeszcze ogłoszonych konkursów, tym samym nie złożono wniosków.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał o udział Gminy we wnioskach do Programu Leader +. Powiedział, że nie chciałby aby powtórzyła się sytuacja, w której 3 dni przed radni dostali uchwałę i musieli ją podjąć. Nie było odpowiedniego czasu na zapoznanie się z projektem. Nadmienił, że ma wrażenie iż wszystko jest poukładane, jakaś kolejność jest, ale środków nadal w budżecie nie ma. Poza Parkowem nic już nie ma. Dodał, że słyszał iż Stowarzyszenie wnosiło dużo wniosków do Urzędu Marszałkowskiego.

Skarbnik Gminy powiedziała, że te zadania w ogóle nie są ujęte w budżecie. Ani udział własny, ani środki, które mają być zrefundowane w przyszłości ze środków unijnych. Wyjaśniła, że nie może w tej chwili dzielić zadania na środki unijne i własne, dopóki nie dostanie refundacji w 2010r. Najpierw musi być całość zadania wprowadzona jako środki własne. Tylko do 2009r. można było, po podpisaniu umowy, prezentować wydatki w wysokości środków unijnych i własnych. Natomiast od 2010r. Wszystkie wydatki muszą być prezentowane jako wydatki własne. Muszą być sfinansowanie z własnych środków lub z kredytu. Dopiero jak Gmina dostanie środki fizycznie, będzie je można wykazać jako środku unijne.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska zapytała, jak w takim razie Gmina chce realizować te zadania? Stwierdziła, że jest to szokująca informacja.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że tak samo jak Parkowo, które jest zaprezentowane jako środki własne.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska zapytała,  czy w budżecie są takie środki?

Skarbnik Gminy potwierdziła. Dodała, że środki będzie mogła wykazać po stronie dochodów w momencie rozliczenia całego zadania i otrzymania refundacji. Natomiast sfinansowanie zadania na początku, musi się odbyć z własnych środków. Jeśli zostanie zaprezentowane, że środki zostaną pokryte z kredytu, to w takiej wysokości nie będą wchodziły do wskaźnika zadłużenia.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska zapytała, czy środki w tej chwili są zabezpieczone tylko na świetlicę w Parkowie?

Skarbnik Gminy powiedział, że w budżecie tak.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska zapytała, co z pozostałymi miejscowościami?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w momencie ogłoszenia naboru wniosków, Wydział RGiP, opracowujący dokumenty, wskaże jaka kwota jest potrzebna w budżecie i wówczas dopiero będą wprowadzane te środki.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska zapytała, skąd Gmina weźmie te kwoty?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że środki w wysokości środków, które będą refundowane z UE, będą pochodziły z Banku Gospodarstwa Krajowego i one w tej, tylko wysokości nie będą wchodziły do wskaźnika zadłużenia.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska powiedziała, że fizycznie skądś trzeba je wziąć.

Skarbnik Gminy powiedziała, że z kredytu. Jeśli refundacja zostanie przyznana, to kredyt zostanie spłacony.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska zapytała, czy Gmina dostanie taki kredyt?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nie wie.

Radny K. Lis przypomniał, że mówi się, iż Gmina pozyska z Leadera 2.000.000zł, ale podliczając udział własny na poziomie 37%, to żeby te pieniądze dostać potrzeba 2.800.000zł i Pani Skarbnik powiedziała wyraźnie, że trzeba wziąć kredyt chyba, że po skończeniu modernizacji świetlicy w Parkowie, nastąpi zwrot środków, które przekazano na to zadanie i refundacja zostanie przeznaczona na kolejną świetlicę. Stwierdził, że jego zdaniem nabór będzie jednoczesny.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zapytał, jak długi jest okres, od momentu ogłoszenia naboru, do daty ostatecznego złożenia wniosku? Stwierdził, że przygotowanie Planu Odnowy Miejscowości potrwa ok. 2-3 miesięcy. Zapytał, czy może zdarzyć się sytuacja, że po prostu terminy okażą się zbyt krótkie i Gmina nie załapie się na środki z Leadera.

Zastępca Burmistrza poinformowała, że Urząd od stycznia zacznie tworzyć Plany Odnowy Miejscowości, zanim jeszcze zostanie ogłoszony konkurs.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zapytał, czy kosztorysy zdążą również przed upływem terminu?

Zastępca Burmistrza potwierdziła.

Radny Z. Nowak powiedział, że na wczorajszej Komisji radni dowiedzieli się ze zdziwieniem, że nie ma ani złotówki na projekty. Dodał, że jest dokument, który mówi, że na świetlice w sołectwach  ma być przeznaczone  1.177.000zł, a także na małe projekty. Razem oś 3 obejmuje 11 sołectw, zaś oś 4 (małe projekty) 26 zadań. Stwierdził, że niedawno Burmistrz jeździł po sołectwach, zebraniach wiejskich i „składał piękne obietnice, jak to będzie, jakim jest dobrym Burmistrzem, że Gmina uzyska tyle pieniędzy”. Zapytał, dlaczego nie znalazła się ani złotówka w projekcie budżetu, kiedy są wiadomości, że już w ogóle nie ma pieniędzy,  w żadnych szufladach, na półkach schowanych. Powiedział, że również nie można liczyć na wolne środki. Zapytał, czy jest to przekręt wyborczy, „mamienie” mieszkańców sołectw", żeby po raz kolejny głosowali na Burmistrza, żeby mógł zachować swoje stanowisko. Stwierdził, że Burmistrz czuje, iż ponownie nie zostanie Burmistrzem i dlatego przygotował najgorszy ze swoich budżetów na koniec kadencji.

Zastępca Burmistrza Rogoźna zwróciła uwagę, że wykaz projektów, o którym radny mówił wcześniej nie dotyczy tylko roku 2010, tylko całego okresu programowania tj. lat 2007 – 2013.

Radny Z. Nowak stwierdził, że Burmistrz obiecał gruszki na wierzbie, a w projekcie budżetu nie ma ani złotówki.

Radny J. Witt powiedział, że jako radny czuje się nieswojo, jeśli słyszy radnego, który wypowiada się w ten sposób.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poprosił, aby nie obrażać się nawzajem i wypowiadać tylko konkretne zdanie.

Zastępca Burmistrza dodała, że tym bardziej nie powinno się tego robić, gdyż Pana Burmistrza nie ma.

Radny Z. Nowak powiedział, że negatywna opinia o prognozie długu na lata 2011-2025 jest żenująca, ponieważ Pan Burmistrz dopiero po uwagach, tylnymi drzwiami wprowadza rozległe autopoprawki, które „przewracają” całe WPI. Stwierdził, że RIO w swojej opinii zakpiło sobie z Burmistrza, pisząc, że nawet jeśli wszystkie zadania były objęte w WPI współfinansowaniem środkami UE w 100% ponoszonych wydatków, to ich refundacja nie zabezpieczyłaby prognozowanego wzrostu dochodów. Powiedział, że nawet jeśli uchwaliłoby się najwyższe z możliwych podatków, a spółki gminne zastosowałyby cenę 20zł/m³ wody, a prąd 500% więcej, to i tak nie jest się wstanie podnieść dochodów. Stwierdził, że Burmistrz zakpił sobie z wyborców, z radnych i z RIO, bo o 76% zostały zawyżone dochody. Radny Z. Nowak powiedział, że jest to ostatni budżet i po małych poprawkach powinien zostać uchwalony, aby od 1 stycznia móc przystąpić do prac.

Skarbnik Gminy powiedziała, że wie, iż to co powie w niczym nie pomoże, ani nie poprawi sytuacji finansowej Gminy, ale boli ją, że radny Z. Nowak wyraża się z tak dużą troską o zadania własne Gminy, a sam składa  projekty uchwał na 2 zadania 185.000zł, które pomimo iż są na terenie Gminy, nie są jej zadaniami własnymi. Dodała, że byłoby sukcesem jak radny Z. Nowak załatwił te pieniądze w Województwie i w Powiecie z własnych budżetów.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska powiedziała, że analizując projekt budżetu na 2010r. pojawiło się sporo inwestycji, które zostały wprowadzone prawdopodobnie na podstawie złożonych wniosków od mieszkańców. Dodała, że skoro Gmina nie może sobie poradzić z tak skonstruowanym budżetem, ponieważ prognoza zadłużenia źle rokuje, to dlaczego wprowadzono nowe inwestycje do budżetu, a wyrzuca się te, które zostały już wcześniej zaplanowane.

Skarbnik Gminy zapytała, o konkretnie których zadaniach radna mówi?

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska odpowiedziała, że budowa drogi w Gościejewie (500.000zł), budowa kolejnej drogi w Gościejewie (FOGR), budowa Orlika 2012.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że wprowadzając budowę drogi w Gościejewie z FOGR była to decyzja radnych. Jeśli miał być złożony wniosek o dofinansowanie to, trzeba było zabezpieczyć pieniądze w budżecie na 2010r. Dodała, że budowa drogi w Gościejewie (500.000zł) była uchwalona w październiku, albo nawet i we wrześniu. Nowym zadaniem jest tylko Orlik 2012 dlatego, że była złożona deklaracja przez Gminę do Ministerstwa Sportu w latach poprzednich, że w 2010r. zostaną poczynione działania w celu realizacji tego zadania.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że radni nie negują potrzeby budowy Orlika, tylko większość była zaskoczona wprowadzeniem tego zadania.

Sołtys J. Szmania powiedział, że o nieobecnym nie wypowiada się złego zdania i będzie takie wypowiedzi przerywał, bo są nie na miejscu. Dodał, że każdemu należy się szacunek

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że radny Z. Nowak wraz z radny R. Kinachem pozyskali 100.000zł na oczyszczanie rzeki Wełny z WZMiUW.

Radny Z. Nowak przypomniał, że po wizycie grupy radnych u Marszałka Jankowiaka, udało się pozyskać dla Gminy na drogi wojewódzkie dodatkowo 1.820.000zł i jest to na piśmie.

 

i) przedstawienie uchwał i głosowanie w sprawie:

1)       Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2010 roku - projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Kachlicka. Uwag nie było.

 

 

                Uchwała Nr XLVIII/344/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2010 roku została podjęta jednogłośnie 12 głosami „za” w obecności 12 radnych.

 

 

2)       Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 roku projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Maria Kachlicka.

 

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że radni podczas posiedzeń komisji zwrócili uwagę na dość dużą kwotę 8.000zł zaplanowaną na szkolenia i konferencje. Poprosił Przewodniczącą GKRPA o udzielenie szczegółowych wyjaśnień w tej sprawie, a także niską (w porównaniu do kwoty przeznaczonej na szkolenia) kwotę przewidzianą w § 4210 na zimowisko.

Przewodnicząca GKRPA M. Stachowiak powiedziała, że w 2010r. wchodzi Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, który będzie musiał zostać przygotowany i jest nowa ustawa szczególnie o pomocy w rodzinie. Będzie musiał zostać zorganizowany zespół i szkolenia dla osób, które będą to prowadziły. Dodała, że również nauczyciele. Wyjaśniła, że pod kwotą 8.000zł kryje się program korekcyjny dla osób uzależnionych, konferencja, w ramach profilaktyki są zaplanowane dwie edycje szkoły dla rodziców, która jest już prowadzona. Chodzi o to, aby rodzice również dysfunkcjonalni mogli przejść jakieś zajęcia, aby jak najmniej dzieci było kierowane do domów dziecka. Poinformowała, że jedna edycja kosztuje ok 1.500zł. Są również zaplanowane 2 szkolenia dla nauczycieli, dotyczące przemocy. W każdej szkole będzie trzeba tą przemoc zdiagnozować i wypełniać niebieskie karty, wcześniej robiła to Policja. Kolejne szkolenie ma dotyczyć zaburzeń zachowania, które są coraz większym problemem. M. Stachowiak powiedziała, że jedno szkolenie jest robione dla samej Komisji, pedagogów, razem z Ryczywołem, Połajewem, czasami z Budzyniem, aby zaoszczędzić środki. Szkolenie to jest w granicach 1.000zł. Ponadto zaplanowano spotkanie na 21 marca dla młodzieży z Panią Wandą Półtawską w RCK, w ramach programu wspierania rodziny (1.000zł). Poinformowała, że zimowisko jest uzgodnione z Caritas. Komisja płaci za wychowawców, Caritas przygotowuje śniadania, natomiast na materiały 200zł zupełnie wystarczy. Dzieci będą płaciły ok. 10zł, a takie rzeczy jak gry znajdują się w Punkcie Konsultacyjnym i zostaną przeniesione, żeby nie tracić dodatkowych pieniędzy.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska zapytała, czy szkolenia dla nauczycieli będą bezpłatne?

M. Stachowiak potwierdziła. Profilaktyka miałaby być prowadzona przez nauczycieli, a nie osoby z zewnątrz. Poinformowała, że Komisja sama również postarała się o środki. Uczestniczono w konkursie, dzięki czemu pozyskano pieniądze  i został zrealizowany  Program korekcyjno – terapeutyczny dla ofiar przemocy. Pozyskano z organizacji „Primum Vivere” kolonie dla 30 dzieci z biednych rodzin i na program wycieczkowy dla grup wsparcia. Przypomniała, że ponad 80.000zł jest przeznaczone na remont budynku.

Radny K. Lis zapytał o sytuację związaną z Ośrodek Interwencji Kryzysowej ProVita, jako zasobem instytucjonalnym?

M. Stachowiak powiedziała, że proponowała by to wykreślić, ponieważ na czas pisania projektu, jeszcze nie było wiadomo co z Ośrodkiem. Ma tam być Regionalny Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dodała, że jej zdaniem jest to kolejny „niewypał”.

„Za” wykreśleniem  Ośrodka Interwencji Kryzysowej ProVita z  zasobów instytucjonalnych oddano 11 głosów „za” w obecności 11 radnych.

Radny K. Lis powiedział, że od kilku dni obowiązują przepisy, które pozwalają Straży Miejskiej na używanie „kogutów”, na wystawianie mandatów za przekroczenie prędkości i również na wyposażenie strażników w paralizatory. Zapytał, czy zdaniem Przewodniczącej GKRPA nie było by warto z Programu przekazać części środków na doposażenie Straży Miejskiej? Powiedział, że uczestniczą oni przecież również w interwencjach.

M. Stachowiak powiedziała, że GKRPA może płacić tylko za patrole, natomiast wyposażanie Policji, czy Straży Miejskiej nie jest możliwe.

Radny K. Lis powiedział, że odczytanie przez okno grafiku spotkań jest dość trudne. Zaproponował, aby część środków przeznaczyć na np. publikowanie grafiku co jakiś czas np. w prasie lokalnej, aby mieć pełną możliwość dostępu do informacji.

M. Stachowiak powiedziała, że harmonogram dostaje służba zdrowia, ale można to zrobić. Zwróciła uwagę na idące za tym koszty.

Radny K. Lis powiedział, że należy szukać dojścia do osób, które mają problem.

M. Stachowiak stwierdziła, że nie może narzekać na brak osób. Dodała, że kiedyś trzeba będzie się również zastanowić nad poradnią zdrowia psychicznego z prawdziwego zdarzenia.

Radny K. Lis poinformował, że przeglądał Programy w innych gminach i docenia pracę Komisji włożoną w Program, gdyż jest bardzo obszerny, szczegółowy.  Stwierdził, że zapewne z tego też wynika to, że Komisja jest liczna. Powiedział, że większość Komisji w innych gminach składa się najwyżej z 3 osób, a ich wynagrodzenia ograniczają się do kwoty 10-15 % najniższego wynagrodzenia w kraju. Radny K. Lis powiedział, że bogate i dobre przygotowanie Programu, jest związane z pracą jej członków.

M. Stachowiak zauważyła, że zawsze w innych gminach jest powołany pełnomocnik, który otrzymuje normalną pensję i zajmuje się wszystkimi sprawami. Poinformowała, że członkowie Komisji zostali zaproszeni do udziału w konferencji wojewódzkiej, gdzie 4 gminy (Poznań, Czarnków, Lipno, Rogoźno)miały przedstawić dobre przykłady jeśli chodzi o program, a sama miała zaszczyt prowadzić blok dyskusyjny, w którym brała udział Komenda Wojewódzka Policji, sądy, służba zdrowia, oświata, Marszałek i Wojewoda.

Radny K. Lis zapytał o problem sprzedaży napojów alkoholowych nieletnim i kontrole.

M. Stachowiak powiedziała, że 3 razy zmieniła się osoba, jednak Policja dostaje środki, aby pomagać w patrolach. Poinformowała, że w poprzednim roku 2 razy zamknięto punkt, a problem skierowano do Prokuratury. Nie przewidziano szkoleń dla sprzedawców, gdyż są to te same osoby. Wyjaśniła, że sprawa, którą zgłaszali radni w sprawie sprzedaży napojów alkoholowych nieletnim, właścicielka przedstawiła program naprawczy i oświadczenie sprzedawcy, że będzie kontrolował wiek.

Radny J. Witt zwrócił uwagę na fakt, że również osoby dorosłe kupują dzieciom alkohol. W momencie odmowy sprzedaży nieletniemu alkoholu, wychodzi przed sklep i prosi osobę dorosłą, aby kupiła dla niej alkohol i w zamian dostaje np. 1 piwo. Powiedział, że ma takie spostrzeżenia z własnych obserwacji. Zapytał, czy jest jakaś możliwość dotarcia do takich nieodpowiedzialnych dorosłych?

M. Stachowiak przyznała, że jest to problem. Powiedziała, że tak jak z narkotykami dopóki jest na nie zapotrzebowanie, to narkotyki będą i tak samo z alkoholem. Dodała, że w Polsce jest jeszcze przyzwolenie na takie działanie. Jest to problem szerszy. Niewątpliwie jednak będzie więcej kontroli, mandatów, a nawet cofanie zezwoleń przez Burmistrza.

 

 

                Uchwała Nr XLVIII/345/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 roku została podjęta jednogłośnie 12 głosami „za” w obecności 12 radnych.

 

 

Następnie głoszono 15 minutową przerwę w obradach.

 

 

3)udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (dotyczy Parafii Rzymsko – Katolickiej p. w. Ducha Świętego w Rogoźnie) – projekt przedstawił Przewodniczący Rady R. Szuberski.

Przewodniczący Rady zaproponował, aby kwotę 20.000zł w § 1. zamienić na 30.000zł.

Propozycja została przyjęta jednogłośnie  9 głosami „za” w obecności 9 radnych.

 

 

                Uchwała Nr XLVIII/346/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30grudnia 2009 roku w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków została podjęta jednogłośnie 10 głosami „za” w obecności 10 radnych.

 

 

4) udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (dotyczy Parafii Rzymsko – Katolickiej w Parkowie) – projekt przedstawił Przewodniczący Rady R. Szuberski.

Przewodniczący Rady zaproponował, aby kwotę 30.000zł w § 1. zamienić na 40.000zł.

Propozycja została przyjęta jednogłośnie  10 głosami „za” w obecności 10 radnych.

 

 

                Uchwała Nr XLVIII/347/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków została podjęta jednogłośnie 10 głosami „za” w obecności 10 radnych.

 

 

5) udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (dotyczy Parafii Rzymsko – Katolickiej p. w. Św. Wita w Rogoźnie) - projekt przedstawił Przewodniczący Rady R. Szuberski. Uwag nie było.

 

                Uchwała Nr XLVIII/348/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków została podjęta jednogłośnie 12 głosami „za” w obecności 12 radnych.

 

6)wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na przebudowę chodników w miejscowości Rogoźno – projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady R. Szuberski.. Uwag nie było.

 

 

                Uchwała Nr XLVIII/349/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na przebudowę chodników w miejscowości Rogoźno została podjęta 11 głosami „za” przy 1 głosie „przeciwnym” w obecności 12 radnych.

 

 

7)wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na uruchomienie linii kolejowej – projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady R. Szuberski.. Uwag nie było.

 

 

                Uchwała Nr XLVIII/350/ 2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu została podjęta 11 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 12 radnych.

 

 

8)wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na udrożnienie i oczyszczanie rzeki Wełny od mostu na ulicy Wągrowieckiej do mostu Kolejowego na Rudzie – projekt uchwały przedstawił radny Z. Nowak.

 

Sekretarz Gminy zauważyła, że projekt uchwały nie został zaopiniowany przez radcę prawnego, a nawet referenta prawnego. Powiedziała, że dzisiaj rano radny M. Połczyński był w Urzędzie ze swoimi projektami uchwał do zatwierdzenia, ale Pan J. Dolatowski miał wątpliwości co do zgodności z prawem projektów uchwał, dlatego zwrócił się do Sekretarz Gminy i polecono mu konsultacje z Panią Skarbnik i radcą prawnym. Dodała, że z tego co się dowiedziała w przerwie sesji, Pan J. Dolatowski polecił radnemu M. Połczyńskiemu skonsultowanie projektów, na co radny odpowiedział, że nie potrzeba tego robić i zabrał uchwały. Następnie Pan J. Dolatowski próbował prosić o ksero uchwał, by móc je przeanalizować. Poprosiła, aby radni z rozwagą podeszli do uchwał, gdyż referent prawny miał co do nich wątpliwości.

Radny M. Połczyński przyznał, że był w Urzędzie o godz.7.10 u Pana J. Dolatowskiego, ale nie powiedział, że nie potrzeba zaopiniowania uchwał, tylko prosił o zaopiniowanie projektów uchwał. Referent miał dylemat jaką podjąć decyzję, dlatego poszedł do Pani Sekretarz z nimi. Dodał, że nie zna treści ich rozmowy, bo go przy niej nie było, ale po powrocie, Pan J. Dolatowski stwierdził, że wyrazi swojej opinii w sprawie uchwał.

Sekretarz Gminy powiedziała, że Pan J. Dolatowski przekazał telefonicznie jej informację, że musi przekonsultować projekty, bo co do nich wątpliwości do zgodności z prawem.

Radny M. Połczyński zapewnił, że są one zgodne z prawem. Dodał, że nie zna sentencji rozmowy Pani Sekretarz z referentem J. Dolatowskim i również nie zna przebiegu ich rozmów w Urzędzie.

Sekretarz Gminy powiedziała, że radny M. Połczyński zarzuca jej mijanie się z prawdą, a zostało przekazane tylko, to co miało miejsce.

Przewodniczący Rady R. Szuberski przypomniał, że teraz powinien być omawiany projekt uchwały wniesiony przez radnego Z. Nowaka, a dyskusja wytworzyła się w zupełnie innej sprawie.

Radny Z. Nowak poinformował, że był w Urzędzie, u Pana J. Dolatowskiego w dniu wczorajszym, podczas przerwy w obradach Komisji i został on poproszony o zaopiniowanie. Pan Dolatowski po przeczytaniu projektu stwierdził, że go nie zaopiniuje i polecił zwrócić się do Pani Sekretarz w tej sprawie. Radny stwierdził, że projekty mogłyby zostać zaopiniowane. Przypomniał, że kiedyś Pan J. Dolatowski był obecny na sesjach i wszystkie problemy prawne udawało się rozwiązać. Powiedział, że obecnie współpraca z Urzędem nie wygląda tak jak powinna. Pani Sekretarz powinna stać na straży procedowania zgodności z prawem, a zdarzają się przypadki, że z pewnymi utrudnieniami się spotykamy. Radny Z. Nowak powiedział, że nie nalegał na Pana Dolatowskiego, bo wie jaka jest sytuacja. Gdzieś tam, dostał jaką naganę, że czegoś nie wykonał, albo coś za dobrze zrobił, dlatego pozwolił sobie przedstawić projekty radnym. Nadmienił, że jeśli wprowadzane do porządku uchwały zaskarży i zostaną przez organ nadzoru uchylone, to najwyżej można się jeszcze od tego odwołać. Zaproponował, aby skończyć dyskusję w tej sprawie.

Radny J. Witt powiedział, że rozumie, iż zdarzają się sytuacje nagłe, które pojawiają się tuż przez sesją. Jednak radny Z. Nowak przed chwilą powiedział, że projekty uchwały miał już wczoraj na posiedzeniu Komisji, więc zupełnie nie rozumie, dlaczego nie przedstawił projektów członkom swojej Komisji. Poprosił o odpowiedź.

Radny Z. Nowak odpowiedział, że miał przygotowany projekt, a dzisiaj  wniósł go pod obrady i jako radny ma do tego prawo.

Radny J. Witt powiedział, że to nie jest odpowiedź. Wyjaśnił, że zapytał dlaczego radny nie zapoznał członków Komisji z projektami, a nie jakie miał prawo.

Radny Z. Nowak powiedział, że projekt dotyczy rzeki Wełny i względy ekologiczne nim kierowały.

Radny R. Dworzański zapytał Skarbnik Gminy, z jakich środków mają zostać pokryte zadania wprowadzane w uchwałach? Bo na razie uchwała będzie powodowała zwiększenie wydatków.

Skarbnik Gminy powiedziała, że należy to pytanie skierować do wnioskodawców, bo sama nie wie z jakich środków.

Radny Z. Nowak odpowiedział, że radny nie może zwiększać wydatków, tylko dokonywać przesunięć. Dodał, że ma przygotowane na piśmie zmiany do budżetu i inni radni podobnie, ale głosowanie odbędzie się później.

Radny R. Dworzański powiedział, że wie i dlatego ma wątpliwości, bo podejmując uchwałę o przedstawionej treści, na tą chwilę powoduje się zwiększenie wydatków. Dodał, że najpierw radni powinni mieć informacje, z jakich środków zostaną zdjęte środki, aby móc zapewnić kwotę wprowadzaną w uchwale.

Radny K. Lis poinformował, że radni podjęli w pkt 7 uchwałę w sprawie przekazania 20.000zł dla Województwa Wielkopolskiego i również nie zostało wskazane z jakich środków zostanie to pokryte.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że wiadomo z czego będą pochodziły środki, bo przygotowała odpowiednio wcześniej autopoprawkę, którą radni otrzymali.

Radny K. Lis potwierdził.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zauważył, że część projektów uchwał podpisuje referent prawny, a cześć radca prawny. Zapytał, czy jest to tym samym?

Przewodniczący Rady R. Szuberski wyjaśnił, że radcą prawnym jest osoba, która ukończyła aplikację i zdała egzamin radcowski.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus powiedział, że zna różnicę, ale chodzi o to, czy podpisy są tak samo ważne na uchwałach.

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że jeśli referent ma pewność, iż dokument jest zgodny z prawem, to go podpisuje, biorąc na siebie odpowiedzialność. Skoro miał wątpliwości co do projektów uchwał i chciał je skonsultować, to należało tak zrobić. Poprosiła, aby wziąć pod rozwagę wątpliwości co do zgodności z prawem uchwał, przy głosowaniu nad nimi.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus stwierdził, że projekty, które są podpisywane przez referenta prawnego powinny być nieważne. W Statucie jest napisane, że projekt uchwały podlega zaopiniowaniu przez radcę prawnego. Więc skoro referent prawny i radca prawny to co innego, to uchwały podpisane przez referenta powinny być również nie ważne, tak jakby nie miały podpisu.

Sekretarz Gminy powiedziała, że radcą prawny jest osobą, która daje pewność, że dana uchwała jest zgodna z prawem. Jeśli organ nadzoru tego nie zakwestionuje, to wszystko jest w porządku, jeśli wskaże nie prawidłowości, to radca zajmuje stanowisko, dlaczego potwierdził zgodność z prawem dokumentu.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus powiedział, że jeśli projekt jest podpisany przez referenta prawnego, to nie ma się pewności, iż uchwała jest zgodna z prawem. Stwierdził, że opierając się na Statucie, brak podpisu na uchwale, jest tym samym co podpis na projekcie referenta.

Sekretarz Gminy powiedziała, że Regulamin Rady Miejskiej uchwalili radni i sami powinni go przestrzegać.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus stwierdził, że skoro projekty uchwał są podpisywane przez referenta prawnego, niezgodnie ze Statutem i nadal są ważne, to tak samo będzie ważna uchwała niepodpisana przez nikogo.

Radny R. Dworzański zapytał, czy podejmując wprowadzone uchwały, obojętnie z jakim skutkiem, nie zostaną złamane przepisy, które mówią o procedowaniu uchwały budżetowej. Radny ma prawo wnosić zmiany do budżetu wskazując źródło jego pochodzenia.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że w poprzedniej kadencji, przez kilka miesięcy nie było w ogóle radcy prawnego i o ile pamięta, to uchwała nawet budżetowa nie była podpisana.

Radny R. Dworzański powiedział, że nie o to mu chodzi. Wyjaśnił, że zastanawia się, czy procedując nad budżetem, radny wprowadzając do niego pewne środki, ma obowiązek wskazać źródło jego pokrycia. Jeśli radni podejmując wprowadzone uchwały, na chwilę obecną nie znają źródła pochodzenia środków. W tym już momencie radni powinni znać informację z jakich środków, 150.000zł i kolejne uchwały, z budżetu na 2010r. będą zdjęte. Tak mówią przepisy, w sprawie procedowania nad budżetem.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że jest to uchwała przedstawiająca pewną kwotę. Natomiast w momencie omawiania uchwały budżetowej, radny Z. Nowak wniesie stosowną poprawkę. Dodał, że radny R. Dworzański zwrócił się z pytaniem o pochodzenie środków do Pani Skarbnik, a nie do projektodawcy, który przy uchwalaniu budżetu wniesie stosowną poprawkę.

Radny R. Dworzański powiedział, że zwrócił się do Przewodniczącego Rady nad kwestią procedowania nad budżetem. Ma zostać podjęta uchwała, która nie wskazuje źródła pokrycia. Stwierdził, że ma wątpliwości, czy Przewodniczący Rady może poddać taki projekt uchwały pod głosowanie. Inną kwestią jest wprowadzenie wniosków w dalszej części porządku obrad. Dodał, że każda uchwała wprowadzana przez radnych, zawsze wskazywała skąd zmniejszano środki i na co je przeznaczano, a w tej chwili radni mają podjąć uchwałę, w której nie wskazano źródła pokrycia i zostaje zwiększony deficyt.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że głosowanie nad wnioskami radnych jest w innym punkcie. Dodał, że radny Z. Nowak formalnie dokona przesunięcia w punkcie ostatnim, kiedy będzie głosowanie nad poprawkami do projektu budżetu i jego zdaniem jest to właściwe.

Radny R. Dworzański powiedział, że chce aby postępowano zgodnie z zasadami. Jeśli jest wprowadzana poprawka do budżetu, to jest niezbędne wskazanie źródła.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że to nie jest poprawka do budżetu.

Radny R. Dworzański stwierdził, że podjęcie uchwały, w której jest mowa o pomocy finansowej, wprowadza 150.000zł do budżetu. Inną sprawą są później składane wnioski do budżetu. Dodał, że projekt uchwały radnego Z. Nowaka nie ma charakteru intencyjnego. Jeśli w projekcie wskazano konkretną kwotę, to radny ma obowiązek wskazać źródło i dotyczy to wszystkich uchwał wprowadzanych do porządku. Nadmienił, że głosując nad wprowadzeniem projektów do porządku obrad liczył, że radni wskażą źródło pochodzenia środków.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że głosowanie nad poprawkami odbędzie się w punkcie 10. i) 14) porządku obrad. Poprosił, aby radny Z. Nowak wskazał źródło już teraz i zaspokoił ciekawość radnego R. Dworzańskiego.

Radny Z. Nowak powiedział, że zaproponuje zmniejszenie środków w dz. 900, rozdz.90095, w §6050.

 

 

                Uchwała Nr XLVIII/351/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na udrożnienie i oczyszczanie rzeki Wełny od mostu na ulicy Wągrowieckiej do mostu Kolejowego na Rudzie została podjęta 10 głosami „za” przy 2 głosach „przeciwnych” w obecności 12 radnych.

 

 

9) wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na poszerzenie drogi powiatowej w miejscowości Parkowo od posesji nr 141 do skrzyżowania z pierwszą drogą gminną w kierunku Józefinowa – projekt uchwały przedstawił radny Z. Nowak.

 

Radny Z. Nowak powiedział, że ma mieszane uczucia co do celowości podjęcia uchwały po wystąpieniu Sołtys J. Szmani. Powiedział, że niech sołtys „zostanie w tyle i mruczy sobie pod nosem” co chce, ale radni powinni uchwałę przegłosować i odcinek drogi poszerzyć. Dodał, że środki na to zadanie również mają pochodzić z dz. 900, rozdz.90095, w §6050.

Radny J. Witt powiedział, że jest zaszczycony, iż radni znaleźli pieniądze na poszerzenie drogi w największej miejscowości zaraz po Rogoźnie i za to dziękuje. Zapytał, czym się radny Z. Nowak kierował przeznaczając pieniądze na ten cel, gdzie nie było radnego na zebraniach wiejskich, gdzie kierowano wnioski do budżetów gminy i powiatu. Poinformował, że mieszkańcy takiego wniosku nie składali. Było wiele innych potrzeb. Dodał, że radny wnosząc zadanie zapewne musiał się z wnioskami zapoznać. Zapytał radnego Z. Nowaka, dlaczego złożył wniosek, o który mieszkańcy nie proszą?

Radny Z. Nowak powiedział, że pomysł poszerzenia drogi nasunął mu się właśnie po spotkaniu z wyborcami, którzy przyjechali w sprawie kanalizacji w Józefinowie i później rozmawiano z nimi na schodach, na korytarzu, na parkingu. Powiedział, że jeden z mieszkańców powiedział, że to radny J. Witt ich „wmanewrował”w kanalizację, a  tak naprawdę to droga miałaby pierwszeństwo, bo jest codziennie użytkowana.

Radny J. Witt powiedział, że radny Z. Nowak zapewne też nie zna tego mieszkańca i nie potrafi go odnaleźć. Dodał, że na temat poszerzenia drogi rozmawiano na spotkaniu, w którym radny też brał udział i wszyscy uznali za celowe, najpierw wybudowanie kanalizacji, a później poszerzenie drogi. Zapytał, czy w jakiś sposób Powiat będzie współfinansował tą inwestycje? W jakiej kwocie ma być to współfinansowane? Z kim to zostało uzgodnione? Jeśli nie zostało to uzgodnione, to dlaczego?

Radny Z. Nowak powiedział, że radny J. Witt „wymyśla dziury w całym”, bo już po raz któryś tak pomysł jest realizowany. Najpierw przekazywane są pieniądze i jakoby zmusza to radnych Powiatu do znalezienia tych pieniędzy. Dodał, że wczoraj na Sesji Rady Powiatu władze szczyciły się dobrą współpracą z radnymi z Rogoźna, a w szczególności z Klubem, który wychodzi z inicjatywami.

Radny J. Witt powiedział, że jego zdaniem inicjatywa powinna wyglądać inaczej. Dodał, że ma nadzieję, że realizacja zadania faktycznie będzie współpracą, a nie pokrywanie kosztów remontu w 100%. Nawiązał do budowy parkingu w Parkowie przez Powiat. Powiedział, że do dzisiaj go nie ma, a z tego co wie, to środki się skończyły i na razie go nie będzie. Zapytał radnego A. Nadolnego, czy jest to prawda?

Radny Rady Powiatu Obornickiego A. Nadolny poinformował, że na wczorajszej sesji Rady Powiatu uchwalono 40.000zł na parking w Parkowie. Dodał, że byłoby mu bardzo miło, gdyby radny J. Witt uczestniczył w posiedzeniach Rady Powiatu.

Radny J. Witt powiedział, że dobrze by było gdyby radny A. Nadolny przekazywał informacje o sesjach Rady Powiatu, ale w dniu wczorajszym i tak by nie mógł brać w niej udziału, bo w tym czasie odbywała się Komisja Gospodarki, Finansów i Rolnictwa.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus powiedział, że należy się cieszyć iż droga zostanie zrobiona i nie powinno mieć to znaczenia, czy jest to droga powiatowa, wojewódzka, czy gminna. Być może Powiat dołoży i zostanie droga zrobiona w całości. Nadmienił, że jak sołtys J. Szmania był radnym w Zarządzie, to na każdej komisji, sesji w sprawie dróg walczył   o remont drogi w Józefinowie. Dziwi go zaskoczenie sołtysa, że radni chcą dać pieniądze na drogę powiatową.

Radny J. Witt powiedział, że cieszy go przeznaczenie pieniędzy dla miejscowości Parkowo. Przypomniał, że padły już słowa, iż Powiat na rok 2013 ma przewidziany remont tej drogi. Zapytał, czy Gmina nie wchodzi trochę w zadania Powiatu? Powiedział, że można iść w kierunku współpracy z Powiatem, ale robiąc to czego oni nie zrobią. Remont drogi jest w planie Powiatu, a kanalizacja może, jakimś cudem zostanie zrobiona w przyszłym roku i wtedy budowa całej drogi byłaby bardziej zasadna. Czy nie lepiej zrobić kompleksowo zadania od początku do końca?

Radny Rady Powiatu A. Nadolny skąd radny J. Witt ma wiedzę odnośnie remontu drogi w 2013r.?

Radny J. Witt odpowiedział, że od radnego A. Nadolnego.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zapytał, czy nie było zasadne wyłożenie ok.30.000zł, na poszerzenie drogi w Parkowie w kierunku torów kolejowych, dla Powiatu? Inicjatywa była oddolna, droga została poszerzona i bezpieczniej się jeździ.

Radny J. Witt powiedział, że nie był przeciwny poszerzeniu drogi, ale marnotrawstwem było przekazywanie środków gminnych na rzecz, która i tak będzie zrobiona z budżetu Powiatu.

 

 

                Uchwała Nr XLVIII/352/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na poszerzenie drogi powiatowej w miejscowości Parkowo od posesji nr 141 do skrzyżowania z pierwszą drogą gminną w kierunku Józefinowa została podjęta 11 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 12 radnych.

 

 

10)wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na remont drogi 2031 P w Siernikach od skrzyżowania w stronę bramy pałacowej po jednej stronie z chodnikiem i zatoczką autobusową – projekt uchwały przedstawił radny M. Połczyński.

Radny M. Połczyński poinformował, że środki na to zadanie będą pochodzić z dz. 900, rozdz. 90095, §6050.

 

 

                Uchwała Nr XLVIII/353/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na remont drogi 2031 P w Siernikach od skrzyżowania w stronę bramy pałacowej po jednej stronie z chodnikiem i zatoczką autobusową została podjęta 9 głosami „za” przy 3 głosach „przeciwnych” w obecności 12 radnych.

 

 

11)wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na wykonanie parkingu przy Cmentarzu w Pruścach wzdłuż drogi powiatowej nr 1605 w stronę rzeki Wełny - projekt uchwały przedstawił radny M. Połczyński.

 

Radny J. Witt zapytał o procentowy, bądź kwotowy udział Powiatu w tym zadaniu i całkowity koszt zadania.

Radny M. Połczyński powiedział, że nie wie czy taka odpowiedź zadowoli radnego, ale ok. 10 – 15%.

Radny J. Witt powiedział, że nie zadowala go.

Radny M. Połczyński powiedział, że innej odpowiedzi nie ma.

Radny J. Witt stwierdził, że skoro jest to pomoc to jest to uzgodnione i chciałby poznać te uzgodnienia.

Radny M. Połczyński powiedział, że innej odpowiedzi nie potrafi udzielić.

Rady J. Witt zapytał, czy 10 – 15 % ma być udziałem Powiatu, czy Gminy?

Radny M. Połczyński powiedział, że przedstawił radnemu kwotę i to powinno wystarczyć.

Radny J. Witt wyjaśnił, że chciałby znać całkowity koszt inwestycji i jak Gmina będzie w tym partycypować.

Radny M. Połczyński powiedział do Burmistrza Rogoźna, że napisać sam sobie potrafi i komentarze  typu „bo mu nie napisali” są zbędne.

Radny J. Witt powiedział, że nie uzyskał odpowiedzi na pytanie.

Radny M. Połczyński powiedział, że nie będzie z jego strony odpowiedzi.

Radny K. Lis stwierdził, że radny J. Witt nie wczytał się w projekt uchwały, bo w projekcie nie ma mowy o pomocy dla Powiatu, tylko jest mowa o przekazaniu środków na realizację zadania, które jest przy gminnym cmentarzu przy drodze powiatowej.

Radny J. Witt powiedział, że radny przeczytał pomoc dla Powiatu.

 

 

 

                Uchwała Nr XLVIII/354/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na wykonanie parkingu przy Cmentarzu w Pruścach wzdłuż drogi powiatowej nr 1605 w stronę rzeki Wełny została podjęta 9 głosami „za”przy 3 głosach „przeciwnych” w obecności 12 radnych.

 

 

12)wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na utwardzenie drogi powiatowej Owczegłowy – Wojciechowo - projekt uchwały przedstawił radny M. Połczyński.

 

Radny J. Witt powiedział, że chciałby zadać takie same pytanie jak przy poprzedniej uchwale, ale jeśli odpowiedź będzie inna niż poprzednio.

Radny M. Połczyński powiedział, że jego odpowiedź jest taka jak poprzednio.

Radny Z. Nowak powiedział, że dziwi się, iż radnemu J. Witt, że nie rozumie idei samorządu. Dodał, że nawet gdyby był dzisiaj obecny Starosta, to nie jest w stanie powiedzieć ile zadanie będzie kosztować. Rada Powiatu składa się z kilkunastu radnych i chcąc wprowadzić zmiany w budżecie, trzeba mieć większość. Zadawanie pytań o koszt zadania „wybiega poza nawias już wszystkiego”.

Radny J. Witt poinformował, że zapytał tylko jakie były uzgodnienia z Powiatem. Dodał, że radni po prostu bali się udzielić odpowiedzi, że żadnych uzgodnień i rozmów nie było.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska stwierdził, że radny J. Witt już dzisiaj zaistniał i życzyłaby, aby również tak samo zaistniał w działaniach na rzecz swojego okręgu wyborczego i poprosiła, aby ograniczyć się, żeby zakończyć sesję o przyzwoitej godzinie.

Radny J. Witt podziękował, że radna uważa, iż zaistniał. Zwrócił uwagę, że jak radny Z. Nowak prowadził wywód, który trwał 15 minut, a był zupełnie bezsensowny, to radna była innego zdania. Dodał, że sam nie prowadzi wywodu, tylko oczekiwał odpowiedzi na swoje pytania.

 

 

                Uchwała Nr XLVIII/355/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Powiatu Obornickiego z przeznaczeniem na utwardzenie drogi powiatowej Owczegłowy – Wojciechowo została podjęta 9 głosami „za”przy 3 głosach „przeciwnych” w obecności 12 radnych.

 

 

 

13)wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na budowę sygnalizacji świetlnej na ul. Kościelnej na wysokości przejścia dla pieszych przy Parafii Św. Wita w Rogoźnie – projekt przedstawiła radna A. Pasternak.

 

 

                Uchwała Nr XLVIII/356/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na budowę sygnalizacji świetlnej na ul. Kościelnej na wysokości przejścia dla pieszych przy Parafii Św. Wita w Rogoźnie została podjęta 10 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących” w obecności 12 radnych.

 

 

14) uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2010 rok

-         głosowanie nad autopoprawkami:

W pierwszej kolejności przedstawiono autopoprawki od nr 1 do 4.

Autopoprawka Nr 1 przyjęta została jednogłośnie 11 głosami „za” w obecności 11 radnych.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zapytał, czy autopoprawka nr 2 nie zmieni się po wcześniejszym pozostawieniu zadań?

Skarbnik Gminy wyjaśnił, że autopoprawka nr 2 dzieli załączniki. Zadania zlecone ze środków zostały połączone, a w projekcie znajdowały się w 2 załącznikach, o dotacjach i o wydatkach.

Autopoprawka Nr 2 przyjęta została jednogłośnie 12 głosami „za” w obecności 12 radnych.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus powiedział, że rozumie, iż w związku z wcześniej przegłosowanymi zmianami autopoprawkę należałoby odrzucić.

Skarbnik Gminy poinformowała, że decyzje podejmuje Rada i nie w jej gestii jest wycofywanie autopoprawki.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zaproponował 5 minut przerwy.

 

Autopoprawka Nr 3 nie została przyjęta 9 głosami „przeciw” przy 3 głosów „wstrzymujących” w obecności 12 radnych.

Autopoprawka Nr 4 przyjęta została jednogłośnie 12 głosami „za” w obecności 12 radnych.

 

W dalszej części przystąpiono do głosowania wniosków zgłoszonych przez radnych:

1. Wniosek radnego Z. Nowaka, stanowiący załącznik nr 13 do protokołu, o treści:

-         zmniejsza się środki o kwotę 200.000zł w dz.900, rozdz.90095, w §6050 z budowy nowego targowiska miejskiego,

-         zwiększa się wydatki o kwotę 150.000zł w dz.010, rozdz. 01008, §6300 na udrożnienie i oczyszczanie rzeki Wełny od mostu na ul. Wągrowieckiej do mostu kolejowego,

-         zwiększa się wydatki o kwotę 50.000zł w dz.600, rozdz.60013, w §6300 na wykonanie sygnalizacji świetlnej przy przejściu na pieszych na ul. Kościelnej.

Burmistrz Rogoźna zapytał, czy intencją radnego Z. Nowaka jest niebudowanie targowiska w przyszłym roku?

Radny Z. Nowak powiedział, że na razie nie widzi, aby budowa targowiska była przygotowana. Dodał, że w szczególności chodzi mu o własność terenu. Nadmienił, że jak zobaczy wypis z Ksiąg Wieczystych i Gmina będzie właścicielem terenów, to można w późniejszym terminie przystąpić do budowy. Przypomniał, że radni od dawna chcieli robić to zadanie, ale to Burmistrz przedłużał budowę targowiska i na końcu się okazało, że Gmina nie jest dysponentem terenu.

Burmistrz Rogoźna przypomniał, że to radny Z. Hinz wnioskował o to zadanie. Poprosił, aby radny Z. Nowak nie przypisywał sobie, to tego udziału. Wyjaśnił, że niejednokrotnie tłumaczył dlaczego powstały problemy z budową targowiska. Projekt jest gotowy itd., ale brakuje udziału do właściwie pół działki, bo okazało się, że są spadkobiercy i sprawa jest w toku. Wyraził nadzieję na wybudowanie targowiska w przyszłym roku. Dodał, że skoro radnego Z. Nowak intencją jest niebudowanie targowiska, to niech to powie otwarcie i szczerze.

Wniosek radnego Z. Nowaka przyjęty został 10 głosami „za” przy 2 głosach „przeciwnych” w obecności 12 radnych.

 

2.Wniosek radnego Z. Nowaka, stanowiący załącznik nr 14 do protokołu, o treści:

-         zmniejsza się wydatki o kwotę 35.000zł w dz.900, rozdz.90095, w §6050 z budowy nowego targowiska miejskiego,

-         zwiększa się wydatki o kwotę 35.000zł w dz.600, rozdz.60014,  w §6300 na poszerzenie drogi powiatowej w miejscowości Parkowo posesji nr 141 do skrzyżowania z pierwszą drogą gminną w kierunku Józefinowa,

przyjęty został 9 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących” w obecności 11 radnych.

 

3. Wniosek radnego Z. Nowaka, stanowiący załącznik nr 15 do protokołu, o treści:

-         zmniejsza się wydatki o kwotę 20.000zł w dz.900, rozdz.90095, w §6050 z budowy nowego targowiska miejskiego,

-         zwiększa się wydatki o kwotę 20.000zł w dz.600, rozdz.60016, w §4270 na wykonanie remontu, poprzez utwardzenie drogi na odcinku drogi powiatowej Nienawiszcz – Studzieniec w kierunku osiedla Nienawiszcz I,

przyjęty został 9 głosami „za” przy 2 głosach „przeciwnych” i 1 „wstrzymującym” w obecności 11 radnych.

 

4. Wniosek radnego Z. Nowaka, stanowiący załącznik nr 16 do protokołu, o treści:

-         zmniejsza się wydatki o kwotę 9.000zł w dz.900, rozdz.90095, w §6050 z budowy nowego targowiska miejskiego,

-         zwiększa się wydatki o kwotę 9.000zł w dz.926, rozdz.92695, w §4210 na zakup elementów placu zabaw w Międzylesiu,

przyjęty został 9 głosami „za” przy 3 głosach „przeciwnych” w obecności 12 radnych.

 

5.  Wniosek radnego Z. Nowaka, stanowiący załącznik nr 17 do protokołu, o treści:

-         zmniejsza się wydatki o kwotę 50.000zł w dz.900, rozdz.90095, w §6050 z budowy nowego targowiska miejskiego,

-         zwiększa się wydatki o kwotę 50.000zł w dz.926, rozdz.92695, wprowadzając §6050 na budowę płyty asfaltowej na boisku sportowym w Budziszewku,

przyjęty został 10 głosami „za” przy 1 głosie „przeciwnym” i 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 12 radnych.

 

6. Wniosek radnego R. Szuberskiego, stanowiący załącznik nr 18 do protokołu, o treści:

-         zmniejsza się wydatki o kwotę 20.000zł w dz.900, rozdz.90095, w §6050 z budowy nowego targowiska miejskiego,

-         zwiększa się wydatki o kwotę 20.000zł w dz.921, rozdz.92120, §2720 z przeznaczeniem dla Parafii Rzymsko – Katolickiej w Parkowie (10.000zl) i Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Ducha Świętego w Rogoźnie (10.000zł),

przyjęty został jednogłośnie 12 głosami „za” w obecności 12 radnych.

 

7.  Wniosek radnego R. Szuberskiego, stanowiący załącznik nr 19 do protokołu, o treści:

-         zmniejsza się wydatki o kwotę 3.000zł w dz.900, rozdz.90095, w §6050 z budowy nowego targowiska miejskiego,

-         zwiększa się wydatki o kwotę 3.000zł w dz.050, rozdz.05095, w § 4210 z przeznaczaniem na zarybianie zbiorników wodnych będących własnością Gminy ,

przyjęty został 9 głosami „za” przy 1 głosie „przeciwnym” i 2 głosach „wstrzymujących” w obecności 12 radnych.

 

8. Wniosek radnego R. Szuberskiego, stanowiący załącznik nr 20 do protokołu, o treści:

-         zmniejsza się wydatki o kwotę 3.800zł w dz.900, rozdz.90095, w §6050 z budowy nowego targowiska miejskiego,

-         zwiększa się wydatki o kwotę 3.800zł w dz.921, rozdz. 92101, w § 2480 z przeznaczeniem na zakup strojów dla Chóru Echo (3.000zł) oraz zakup garniturów dla członków Zespołu Śpiewaczego Przemysław (8.000zł),

przyjęty został jednogłośnie 12 głosami „za” w obecności 12 radnych.

 

9. Wniosek radnego M. Połczyńskiego,  stanowiący załącznik nr 21 do protokołu, o treści:

-         zmniejsza się wydatki o kwotę 230.000zł w dz.900, rozdz.90095, w §6050 z budowy nowego targowiska miejskiego,

-         zwiększa się wydatki o kwotę 230.000zł w dz. 600, rozdz. 60014, w §6300 z przeznaczeniem na: 1)remont drogi 2031 P w Siernikach od skrzyżowania w stronę bramy pałacowej po jednej stronie z chodnikiem i zatoczką autobusową (120.000zł), 2) utwardzenie drogi powiatowej nr 2031 P Owczegłowy – Wojciechowo (50.000zł), 3)wykonanie parkingu przy Cmentarzu w Pruścach wzdłuż drogi powiatowej nr 1605 P w stronę rzeki Wełny (60.000zł),

przyjęty został 9 głosami „za” przy 3 głosach „przeciwnych” w obecności 12 radnych.

 

10.  Wniosek radnego M. Połczyńskiego,  stanowiący załącznik nr 22 do protokołu, o treści:

-         zmniejsza się wydatki o kwotę 30.000zł w dz.900, rozdz.90095, w §6050 z budowy nowego targowiska miejskiego,

-         zwiększa się wydatki o kwotę 30.000zł w dz.900 , rozdz.90015, w §6050 na wykonanie oświetlenia wraz ze skrzynką energetyczną na boisku sportowym w Siernikach,

przyjęty został 8 głosami „za” przy 1 głosie „przeciwnym” i 2 głosach „wstrzymujących” w obecności 11 radnych.

 

11. Wniosek radnej A. Pasternak, stanowiący  załącznik nr 23 do protokołu, o treści:

-         zmniejsza się wydatki o kwotę 20.000zł w dz.900, rozdz.90095, w §6050 z budowy nowego targowiska miejskiego,

-         zwiększa się wydatki o kwotę 20.000zł w dz.921, rozdz.92195, w §4300 na rozbudowę małej architektury w Parku Zwycięstwa w Rogoźnie,

przyjęty został jednogłośnie 11 głosami „za” w obecności 11 radnych.

 

12.  Wniosek radnej R. Tomaszewskiej,  stanowiący  załącznik nr 24 do protokołu, o treści:

-         zmniejsza się wydatki o kwotę 150.000zł w dz.900, rozdz.90095, w §6050 z budowy nowego targowiska miejskiego,

-         zwiększa się wydatki o kwotę 150.000zł w dz.801, rozdz.80104, w §4270 z przeznaczeniem na: 1) ocieplenie budynku Przedszkola Nr 2 i położenie elewacji (100.000zł), 2) wymiana okien w Przedszkolu Nr 1 (50.000zł),

przyjęty został jednogłośnie 12 głosami „za” w obecności 12 radnych.

 

13. Wniosek radnej R. Tomaszewskiej, stanowiący  załącznik nr 25 do protokołu, o treści:

-         zmniejsza się wydatki o kwotę 5.000zł w dz.900, rozdz.90095, w §6050 z budowy nowego targowiska miejskiego,

-         zwiększa się wydatki o kwotę 5.000zł w dz.900, rozdz.90015, w §4300 na montaż 2 lamp oświetleniowych przy ul. Biskupskiego w Rogoźnie,

przyjęty został 10 głosami „za” przy i 2 głosach „wstrzymujących” w obecności 12 radnych.

 

14. Wniosek radnej L. Kolanowskiej, stanowiący  załącznik nr 26 do protokołu, o treści:

-         zmniejsza się wydatki o kwotę 100.000zł w dz.900, rozdz.90095, w §6050 z budowy nowego targowiska miejskiego,

-         zwiększa się wydatki o kwotę 100.000zł w dz.600, rozdz.60016, w §4300 na utwardzenie ulicy: Kochanowskiego, Norwida, Różanej, Miodowej, Reja poprzez położenie płyt,

przyjęty został 10 głosami „za” przy 1 głosie „przeciwnym” i 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 12 radnych.

 

15.  Wniosek radnej L. Kolanowskiej, stanowiący  załącznik nr 27 do protokołu, o treści:

-         zmniejsza się wydatki o kwotę 50.000zł w dz.900, rozdz.90095, w §6050 z budowy nowego targowiska miejskiego,

-         zwiększa się wydatki o kwotę 50.000zł w dz.900, rozdz.90015, w §6050 na budowę oświetlenia na ul. Działkowej, od ul. Mickiewicza do ul. Piłsudskiego,

przyjęty został 10 głosami „za” przy  2 głosach „wstrzymujących” w obecności 12 radnych.

 

16. Wniosek radnego K. Lisa, stanowiący załącznik nr 28 do protokołu, o treści:

-         zmniejsza się wydatki o kwotę 100.000zł w dz.900, rozdz.90095, w §6050 z budowy nowego targowiska miejskiego,

-         zwiększa się wydatki o kwotę 100.000zł w dz.801, rozdz.80110, w §2320 dla Gimnazjum Nr 2, na rozbudowę boiska sportowego oraz remont i wyposażenie sali gimnastycznej,

przyjęty został 10 głosami „za” przy  2 głosach „wstrzymujących” w obecności 12 radnych.

 

17.  Wniosek radnego R. Kinacha, stanowiący załącznik nr 29 do protokołu, o treści:

-         zmniejsza się wydatki o kwotę 20.000zł w dz.900, rozdz.90095, w §6050 z budowy nowego targowiska miejskiego,

-         zwiększa się wydatki o kwotę 20.000zł w dz. 600, rozdz.60016, w §6050 na budowę ul. Żurawiej wraz z chodnikiem etap I (projekt),

przyjęty został 10 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących” w obecności 12 radnych.

 

18. Wniosek radnego R. Kinacha, stanowiący załącznik nr 30do protokołu, o treści:

-         zmniejsza się wydatki o kwotę 30.000zł w dz.900, rozdz.90095, w §6050 z budowy nowego targowiska miejskiego,

-         zwiększa się wydatki o kwotę 30.000zł w dz. 600, rozdz.60016, w §4300 na utwardzenie ul. Leśnej,

przyjęty został 9 głosami „za” przy 3 głosach „wstrzymujących” w obecności 12 radnych.

 

19.  Wniosek radnego R. Kinacha, stanowiący załącznik nr 31 do protokołu, o treści:

-         zmniejsza się wydatki o kwotę 200.000zł w dz.900, rozdz.90095, w §6050 z budowy nowego targowiska miejskiego,

-         zwiększa się wydatki o kwotę 200.000zł w dz.600, rozdz.60016, w  w §6050 na budowę parkingów przed blokami nr 17 przy ul. Czarnkowskiej i nr 48 przy ul. Kościuszki,

przyjęty został 10 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących” w obecności 12 radnych.

 

20. Wniosek radnego Z. Nowaka o treści:

-         zmniejsza się wydatki o kwotę 17.000zł w dz.750, rozdz.75023, w §4210 zakup materiałów i wyposażania,

-         zwiększa się wydatki w kwocie 2.000zł w dz. 750, rozdz.75022, w §3040 na organizację konkursu „Mój piękny dom”,

-         zwiększa się wydatki w kwocie 15.000zł w dz. 750, rozdz.75022, w §4210 z przeznaczeniem organizację uroczystej sesji w miesiącu maju,

Skarbnik Gminy powiedziała, że w  dz.750, rozdz.75023, w §4210 ok. 50.000zł przeznaczone jest na spłatę rat leasingowych. Rada ma dużo pieniędzy, a w 2009r. Nawet zostały środki, a rata leasingowa dotyczy komputerów i będzie trzeba szukać pieniędzy w trakcie roku budżetowego, bo zabraknie.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że Rada bardzo oszczędnie korzystała ze swoich środków przez cały rok.

Radny Z. Nowak powiedział, że skoro z Rady zostało dużo pieniędzy, to później z wolnych środków, będzie można uzupełnić, ten paragraf.

Skarbnik Gminy powiedziała, że każdą złotówkę wolnych środków, będzie przeznaczała na zmniejszenie planowanego kredytu 12.000.000zł.

Przewodniczący Rady R. Szuberski przyrzekł, że jeśli środki się zmniejszą na organizacje uroczystej sesji, to zostaną dokonane stosowne przesunięcia.

Wniosek radnego Z. Nowaka został przyjęty jednogłośnie 12 głosami „za” w obecności 12 radnych.

 

21.  Wniosek radnego H. Janusa o treści:

-         zmniejsza się wydatki o kwotę 10.000zł w dz.900, rozdz.90095, w §6050 z budowy nowego targowiska miejskiego,

-         zwiększa się wydatki o kwotę 10.000zł w dz.754, rozdz.75412, w §4300 na dofinansowanie obozu szkoleniowego dla członków MDP z Gminy Rogoźno,

przyjęty został 9 głosami „za” przy 2 głosach „przeciwnych” i 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 12 radnych.

 

22.  Wniosek radnego H. Janusa o treści:

-         zmniejsza się wydatki o kwotę 6.000zł w dz.900, rozdz.90095, w §6050 z budowy nowego targowiska miejskiego,

-         zwiększa się wydatki o kwotę 6.000 w dz.754, rozdz.75412, w §6060 na zakup i montaż systemu selektywnego alarmowania DSP z modułem powiadamiania telefony komórkowe dla OSP Owieczki,

Radny J. Witt zapytał, czy były w tej sprawie uzgodnienia z PPSP  w Obornikach?

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus powiedział, że z PSPP uzgodniono ile taki sprzęt kosztuje i jaki jest najlepszy typ. Każde OSP nie podlega pod PSSP. W razie pożaru to właśnie PPSP wywołuje jednostki, ale to jest niezależna sprawa.

Wniosek radnego H. Janusa został przyjęty 11 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 12 radnych.

 

 

                Uchwały Nr XLVIII/357/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2010 rok została podjęta 10 glosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących” w obecności 12 radnych.

 

 

XI. Wolne wnioski i informacje.

Radny K. Lis zwrócił uwagę na zły stan piaskownika przy Jeziorze Rogozińskim. Zapytał również o służbę zdrowia tj. problem chirurga i ortopedy na terenie Gminy Rogoźno oraz wyposażenie Straży Miejskiej, w związku z wejściem w życie nowych przepisów.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska zapytała o egzekwowanie przez Gminę obowiązku szkolnego. Poinformowała, że zwracała się do Burmistrza z prośbą o wyegzekwowanie od rodziców ucznia, który przynależy obwodowo do Gimnazjum Nr 2 i nie realizuje od września obowiązku szkolnego. Zapytała, czy Burmistrz ma świadomość, że tym obowiązkiem musi zająć się Gmina? Czy może liczyć na odnalezienie tego ucznia? Nadmieniła, że nie dostała pisemnej odpowiedzi w tej sprawie od września.

Odnośnie piaskownika, Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że wie i zdaje się, że została zlecona ich naprawa.

Odnośnie służby zdrowia, to nie będzie działała na razie bez problemu. Chirurg i ortopeda pozostają na razie tam gdzie dotychczas. Dodał, że dzisiaj miał rozmowę telefoniczną z rehabilitantem, który nie przyjął warunków dzierżawy w byłym ośrodku zdrowia. Wyszło nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia, które dopuszcza jeszcze na 2010r. Przystosowanie gabinetów, chociaż nie rozwiązuje to problemu. Dlatego trzeba przeanalizować różne warianty.

Odnośnie wyposażania Straży Miejskiej, to zamówiono już „koguty”, paralizatory i radary nie są przewidziane w budżecie.

Odnośnie kwestii poruszanej przez radną R. Tomaszewską, to nie ma takiego pisma od września. Wyjaśnił, że telefonicznie rozmawiał z radnej zastępczynią i również temat został przekazany Pełnomocnikowi ds. Oświaty i udzielono odpowiedzi co szkoła ma zrobić itd. Powiedział, że jego zdaniem jest to tylko wina szkoły i Pani Dyrektor, że sytuacja tak długo trwa. Poprosił o udzielenie szczegółowych wyjaśnień przez Pełnomocnika ds. Oświaty.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska poinformowała, że jutro dostarczy kopię pisma, które zostało wysłane we wrześniu. Szkoła ze swojej strony wykonała wszelkie możliwe działania. Przedstawiono problem w Kuratorium i powiedziano, że jeżeli informacja została przekazana o nierealizowaniu obowiązku, do Gminy, to do niej należy zastosowanie działań zmuszających rodziców do posłania dziecka do szkoły, albo do przesłania informacji ze szkoły, w której dziecko realizuje obowiązek szkolny.

L. Pijanowska poinformowała, że rozmawiała z Zastępczynią Dyrektora Gimnazjum Panią Korybalską i został jej przekazany pakiet dokumentów. Poinformowała, że zanim dojdzie do egzekucji finansowej szkoła musi poczynić wszystkie działania tj. powiadomienie Policji, sądu dla nieletnich. Egzekucja finansowa jest ostateczna i wystawia ją Gmina.  Zauważyła, że obciążenie rodziny kosztami nie rozwiązuje problemu, sprawa najczęściej trafia do komornika, procedura trwa bardzo długo. Poinformowała, że nie miała pisma ze szkoły z września. Natomiast dotarło pismo w grudniu i są one analizowane. J. Pijanowska poprosiła o dostarczenie informacji o wszystkich działaniach, które szkoła poczyniła. Dodała, że pismo z grudnia nie daje dowodów, że wszystkie procedury zostały wyczerpane i działania Gminy są ostateczne. Nadmieniła, że dojdzie do egzekucji przez Gminę, jeśli faktycznie okaże się, że inne działania zostały dokonane. Wyjaśniła, że w związku ze zmianą ustawą to rodzic ma obowiązek powiadomienia organu prowadzącego, gdzie dziecko realizuje obowiązek szkolny.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska powiedziała, że dołączy wszystkie niezbędne dokumenty, łącznie z pismem, które zostało skierowane do Urzędu na początku września.

Burmistrz Rogoźna zapytał, co szkoła zrobiła w kierunku rozwiązania problemu?

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska odpowiedziała, że wszystko co można było zrobić tj. poinformowana została Policja, działania podjął pedagog szkolny, nawet próbowano kontaktować się z matką poprzez rodzinę. Nadesłała ona list, w którym poinformowała, że dziecko uczęszcza do szkoły we Włoszech. Natomiast nie można wyegzekwować żadnego dokumentu potwierdzającego ten fakt.

Burmistrz Rogoźna poprosił o dostarczenie informacji pisemnej, co szkoła zrobiła. Poinformował, że podczas swojej nieobecności był wraz z harcerzami, Komendantem ZHP, kwiatów pod pomnikami z okazji rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Dodał, że Przewodniczący Rady był poinformowany o tej uroczystości.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że po zadania pytania przez radnego Z. Nowaka o powód nieobecności Burmistrza, udzielił mu stosownej odpowiedzi.

Burmistrz Rogoźna zwrócił uwagę na brak udziału w uroczystości żadnego przedstawiciela Rady. Powiedział, że dotarły do niego pewne informacje i niewybrednych wypowiedziach radnego Z. Nowaka, zgodnych z jego wykształceniem, odnośnie Sołtysa i Burmistrza. Stwierdził, że takie zachowanie jest nie na miejscu. Dodał, że słyszał wypowiedź, że Burmistrza nie ma, bo był na polowaniu. Powiedział, że na polowanie jeździ z chęcią i z dumą, a radny Z. Nowak chyba tego zazdrości, bo chciałby to robić, ale trzeba szkoły pokończyć i jakieś badania przejść, a radny mógłby mieć z tym trudności. Poprosił, aby radny Z. Nowak zostawił komentarze dla siebie.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska poprosiła Przewodniczącego Rady, aby przerwał te obrażanie.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że radny Nowak „nie dorasta do pięt” Sołtysowi J. Szmani, który był radnym i jest od wielu lat sołtysem. Stwierdził, że słowa Sołtys, iż zachowanie radnego  jest „poniżej poziomu” były słusznie i Sołtys miał racje, że nie chciał dłużej z radnym prowadzić dyskusji.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poprosił, aby przestać się wzajemnie obrażać.

Radny R. Kianach zapytał, czy deski na piaskowniku nie lepiej zastąpić trwalszym, betonowym lub blaszanym przykryciem?

Burmistrz Rogoźna powiedział, że myślano o metalowych płytach, ale są obawy przed kradzieżami. Przyznał, że deski stwarzają niebezpieczeństwo, ale już kilkakrotnie zostały naprawiane. Materiał gnije, pomimo konserwowania, ale zabezpieczyć dziury trzeba koniecznie i zostanie to zrobione

Radny Rady Powiatu A. Nadolny podziękował w imieniu Rady Powiatu, za pomoc, która dzisiaj została uchwalona. Zapewnił, że każda złotówka zostanie spożytkowana zgodnie z przeznaczeniem.

Radny J. Witt wyraził nadzieję na potraktowanie wypowiedzi radnego A. Nadolnego dosłownie, że zadania będą pomocą.

 

 

 

XII. Zakończenie.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Szuberski trzykrotnym uderzeniem „Laską Przewodniczącego” zakończył obrady XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 20.15

Protokół sporządziła Adriana Potocka 

Rogoźno, dnia 13 stycznia 2010 roku.

 

 

drukuj pobierz pdf