Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2014-2018: Uchwała nr XXVII/258/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Placówek Oświatowych w Rogoźnie i utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie i nadania statutu

Uchwała Nr XXVII/258/2016

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 22 czerwca 2016 roku

 

w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Placówek Oświatowych w Rogoźnie i utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie i nadania statutu

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 10a pkt 1, art. 10b ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 1. Z dniem 31 lipca 2016 r. likwiduje się samorządową jednostkę organizacyjną działającą w formie jednostki budżetowej pod nazwą „Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Placówek Oświatowych w Rogoźnie”, zwane dalej „ZEAPO”.
 2. Czynności związane z likwidacją należy przeprowadzić do 31 lipca 2016 r.

§ 2

 1. Z dniem 1 sierpnia 2016 r. tworzy się samorządową jednostkę organizacyjną „Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie”, zwaną dalej „Centrum”.
 2. Centrum będzie prowadziło gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.
 3. Z dniem utworzenia Centrum:
  1. mienie będące w posiadaniu ZEAPO staje się mieniem Centrum,
  2. należności i zobowiązania ZEAPO stają się należnościami i zobowiązaniami Centrum,
  3. pracownicy ZEAPO stają się pracownikami Centrum.
 4. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych ZEAPO według stanu na dzień 31 lipca 2016 r. podlegają wpłacie na rachunek bankowy Gminy Rogoźno.
 5. Dokumentację zlikwidowanego ZEAPO przejmuje Centrum.

§ 3

 1. Centrum jest jednostką obsługującą w rozumieniu art. 10b ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym.
 2. Jednostkami obsługiwanymi przez Centrum są:
  1. Przedszkole nr 1 w Rogoźnie,
  2. Przedszkole nr 2 w Rogoźnie,
  3. Przedszkole w Parkowie,
  4. Szkoła Podstawowa nr 2 w Rogoźnie,
  5. Szkoła Podstawowa nr 3 w Rogoźnie,
  6. Szkoła Podstawowa w Budziszewku,
  7. Szkoła Podstawowa w Pruścach,
  8. Gimnazjum nr 1 w Rogoźnie,
  9. Zespół Szkół w Gościejewie,
  10. Zespół Szkół w Parkowie,
  11. Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie.
 3. Centrum zapewnia jednostkom obsługiwanym wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną, polegającą w szczególności na:
  1. prowadzeniu spraw kadrowo-płacowych pracowników jednostek obsługiwanych,
  2. prowadzeniu rachunkowości i sprawozdawczości jednostek obsługiwanych, w tym sprawozdawczości finansowej, budżetowej i oświatowej,
  3. administracyjno-organizacyjnym, w tym obsługa prawna,
  4. prowadzeniu spraw związanych z zamówieniami publicznymi w jednostkach obsługiwanych,
  5. prowadzeniu rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUS i innymi instytucjami finansowymi.

§ 4

Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie nadaje się statut w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XVIII/193/95 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie utworzenia Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Placówek Oświatowych w Rogoźnie oraz uchwała Nr IX/71/99 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 29 kwietnia 1999 r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/193/95 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie utworzenia Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Placówek Oświatowych w Rogoźnie i nadania statutu.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

 Załącznik do uchwały Nr XXVII/258/2016 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 22 czerwca 2016 roku

 

Statut
Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie

Dział I
Przepisy ogólne

§ 1.

Centrum Usług Wspólnych w Rogoźnie jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Rogoźno, nieposiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa - zwaną dalej „Centrum".

§ 2.

 1. Siedzibą i obszarem działania Centrum jest Gmina Rogoźno.
 2. Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Burmistrz Rogoźna.

Dział II
Zakres działania

§ 3.

 1. Przedmiotem działalności Centrum jest realizowanie, organizowanie i prowadzenie zadań   związanych ze wspólną obsługą administracyjną, finansową oraz organizacyjną jednostek organizacyjnych Gminy Rogoźno, tj.:
  1. Przedszkole nr 1 w Rogoźnie,
  2. Przedszkole nr 2 w Rogoźnie,
  3. Przedszkole w Parkowie,
  4. Szkoła Podstawowa nr 2 w Rogoźnie,
  5. Szkoła Podstawowa nr 3 w Rogoźnie,
  6. Szkoła Podstawowa w Budziszewku,
  7. Szkoła Podstawowa w Pruścach,
  8. Gimnazjum nr 1 w Rogoźnie,
  9. Zespół Szkół w Gościejewie,
  10. Zespół Szkół w Parkowie,
  11. Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie.
 2. Centrum wykonuje zadania, o których mowa w ust. 1 w zakresie:
  1. obsługi kadrowo - płacowej,
  2. rachunkowości i sprawozdawczości, w tym sprawozdawczości finansowej, budżetowej i oświatowej,
  3. administracyjno-organizacyjnym, w tym obsługa prawna,
  4. prowadzenia spraw związanych z zamówieniami publicznymi,
  5. prowadzeniu rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUS i innymi instytucjami finansowymi.

§ 4.

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań statutowych Centrum określonych w § 3 statutu, Centrum:

 1. współpracuje z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w Rogoźnie oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy Rogoźno, w szczególności wymienionymi w § 3 statutu,
 2. współpracuje z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się w szczególności działalnością oświatową,
 3. współpracuje z innymi podmiotami.

Dział III
Organizacja i zarządzanie

§ 5.

Na czele Centrum stoi Dyrektor, który kieruje Centrum jednoosobowo i ponosi pełną odpowiedzialność za jego funkcjonowanie.

§ 6.

 1. Dyrektor Centrum reprezentuje Gminę Rogoźno w zakresie działalności Centrum na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Rogoźna.
 2. Szczegółowy zakres działania Centrum w tym strukturę organizacyjną, określa regulamin organizacyjny opracowany przez Dyrektora Centrum i zatwierdzony przez Burmistrza Rogoźna.

Dział IV
Gospodarka finansowa

§ 7.

 1. Podstawą działania Centrum jest roczny plan finansowy zgodny z ustalonym budżetem Gminy Rogoźno.
 2. Centrum realizuje zadania ze środków finansowych zatwierdzonych uchwalą budżetową  Gminy Rogoźno.
 3. Dyrektor odpowiada za prawidłowe gospodarowanie powierzonym mieniem.

§ 8.

Zmiany statutu są dokonywane w trybie i na zasadach obowiązujących dla jego nadania.

 

drukuj pobierz pdf