Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 30/2013 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 21 listopada 2013 roku o godz. 14.00 na terenie oczyszczalni ścieków w Rogoźnie, od godz15:00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Ro

PROTOKÓŁ nr 30 /2013

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 21 listopada 2013 roku o godz. 14.00 na terenie oczyszczalni ścieków w Rogoźnie, od godz15:00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2.

 

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Zbigniew Chudzicki.

I część posiedzenia zgodnie z porządkiem obrad polegała na wizytacji oczyszczalni ścieków w Rogoźnie.

W wizytacji tej udział wzięli: radny Z. Chudzicki, radny H. Kuszak, radny R. Dworzański, radna E. Wysocka.

Następnie radni jaki i zaproszeni goście udali się do Urzędu Miejskiego, gdzie rozpoczęto II część posiedzenia.

W drugiej części posiedzenia udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Przystąpiono do dalszej  realizacji pkt. 2 – dyskusji na temat stanu realizacji budowy Kanalizacji Sanitarnej i  Oczyszczalni Ścieków etap II aglomeracji miasta Rogoźna.

Radny H. Kuszak zapytał, jakie największe problemy wystąpiły podczas budowy kanalizacji?

Inżynier Kontraktu wyjaśnił, że największym problemem była na samym początku mała mobilność z firmą, która wygrała przetarg, choć dodał, że Gmina uniknęła największego problemu, który przy tego typu realizacji inwestycji jest możliwy, czyli np. upadek firmy, która rozpocznie budowę. Nadmienił, że upadek firmy rozpoczynającej budowę opóźniłby rozpoczęcie realizacji inwestycji o ok. 1,5 roku. Poinformował, że budowa kanalizacji przebiegła bez zakłóceń i zakończyła się w planowanym terminie. (Kontrakt został zrealizowany zgodnie z terminami umownymi).

Radny H. Kuszak zapytał, czy podczas budowy napotkano na jakieś wykopaliska, czyli rzeczy, których nie można było przewidzieć i czy były z tego tytułu jakieś opóźnienia w budowie?

Inżynier Kontraktu wyjaśnił, że realizowana zachodnia część miasta Rogoźna jest poza ścisłym jego centrum, które jest historyczne i natrafienie na relikty archeologiczne były zbliżone do zera. Dodał, że nie było zdarzeń, które przeszkodziłyby w tej realizacji.

Radny H. Kuszak zapytał, jak wyglądała sytuacja z infrastrukturą, która nie została jeszcze naniesiona na mapie?

Inżynier Kontraktu odpowiedział, że była jedna taka sytuacja, gdzie stan faktyczny nie pokrywał się z tym, co zastało zaplanowane i trzeba było zrezygnować z budowy jednego separatora, którego budowa i tak okazała się niepotrzebna, ponieważ kanał, którym miała zostać poprowadzona woda został przez właściciela zalany betonem.

Radny H. Kuszak zapytał, czy na chwilę obecną są jeszcze nierozwiązane sprawy jeśli chodzi o prywatnych właścicieli gruntów ( chodzi o roszczenia w stosunku do rozkopów, rozwalonych pozbruków, które ludzie mieli na swoich podwórkach)?

T. Zygmunt wyjaśnił, że spraw takich było kilka, gdzie prace wykonywano na prywatnych posesjach, ale zostały one wszystkie uregulowane. Dodał, że do dnia dzisiejszego żadne roszczenia się nie pojawiły.

Radny H. Kuszak dodał, że rozumie, że  za kilka lat przy zmianie właściciela, przez którego posesję prowadzony jest kolektor nie wystąpi on o żadne roszczenia.

T. Zygmunt wyjaśnił, że wszystko jest z dotychczasowymi właścicielami gruntów uregulowane. Dodał, że wszyscy uczestnicy tego przedsięwzięcia starali się tak załatwić sprawy, aby wszystko zostawało uzgodnione z mieszkańcami. Poinformował, że na dzień dzisiejszy temat jest całkowicie zamknięty.

Radny H. Kuszak poinformował, że zadał pytanie w odniesieniu do dróg, które w tej chwili Urząd musi kupować od prywatnych przedsiębiorstw, ponieważ kiedy pojawiły się działki nastała
„moda” że Urząd Miejski musi spłacać drogi. Dodał, że pyta o to, aby kiedyś nieokazało się że właściciel działki będzie żądał roszczenia za to, że przez jego działkę przebiega kolektor.

T. Zygmunt poinformował, że w  przypadku gdyby właściciele posesji nie wyrażali zgody na to, aby przez ich grunty przebiegał kolektor, to inwestycja ta nie maiłaby prawa być realizowana.

Radny H. Kuszak zapytał, czy przewiduje się konsekwencje finansowe dla użytkowników, którzy w sposób niewłaściwy będą korzystać z kanalizacji sanitarnej? ( chodzi o zanieczyszczenia, które będą pojawiać się w przydomowych stacjach podciśnieniowych).

W. Dulko odpowiedział, że z sytuacjami takim Spółka ma do czynienia niemal codziennie (np. na ul. Paderewskiego). Dodał, że w przypadku kiedy studzienka obsługuje tylko jednego odbiorcę i w studzience tej znajdą się rzeczy, które nie są ściekami, wówczas sprawa może zostać skierowana do sądu. W przypadku kiedy studzienka obsługuje więcej niż jednego odbiorcę, wówczas sprawa nie może zostać skierowana do sądu, ponieważ nie wiadomo, który odbiorca tego dokonał.

Dodał, że ustawa mówi o tym, czego nie można w kanalizacji umieszczać (substancje żrące, palne itd.).

Radny H. Kuszak zapytał, kto finansuje naprawę awarii pomp, które są montowane w przydomowych studzienkach?

W Dulko odpowiedział, że naprawę tę finansuje Spółka „Aquabellis”.

Dodał, że stare przyłącza są własnością Gminy, natomiast nowe należą do właściciela, który o takie przyłącze się starał. W związku z tym Spółka, która dokona naprawy tego przyłącza powinna zrobić to odpłatnie.

Radny Z. Chudzicki poinformował, że ze sprawozdania przygotowanego przez Pana T. Zygmunta wynika, że całkowity koszt budowy kanalizacji sanitarnej wyniósł 16,5 mln/ zł. Zapytał, jaki koszt pokryła UE a jaki Gmina Rogoźno?

T. Zygmunt wyjaśnił, ze kwota podana w sprawozdaniu jest kwotą netto, czyli dotyczy ona robót wykonanych w ramach tej realizacji. Dodał, że dofinansowanie zostało wstrzymane ponieważ Gmina Rogoźno jest w okresie, kiedy ostatnia płatność nastąpi po złożeniu tzw. wniosku ostatecznego, który przez Gminę Rogoźno zostanie złożony w  miesiącu grudniu, dlatego że fakturę wtedy  złoży Inżynier Kontraktu. Poinformował, że poczet  dofinansowania wynosił 75,28% kosztów kwalifikowanych.

Dodał, że dofinansowanie do 80% można pobrać w formie zaliczki i refundacji, kolejne 20% jest płacone dopiero po zrealizowaniu całego zadania i po kontroli, którą przeprowadzi Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska jako instytucja pośrednicząca.

Nadmienił, że podana kwota jest kwotą ostateczną, która uwzględnia wszystkie roboty, które były w związku z realizacją projektu zaniechane, i które zostały zminusowane z pierwotnej kwoty kontraktowej. Dodał, że ta kwota będzie również przyczyną do wystąpienia do WFOŚ o wykonanie umowy końcowej, ostatecznej.

Poinformował, że Gmina Rogoźno całościowej kwoty z UE jeszcze nie otrzymała.

Radny Z. Chudzicki zapytał, że T. Zygmunt jest w stanie podać jaką kwotę jeszcze Gmina otrzyma?

T. Zygmunt wyjaśnił, że nie. Dodał, że na podstawie zawartej umowy jest przekazane dofinansowanie sięgające ok. 16 mln/zł, którego nie można przekroczyć.

 

Po wyczerpaniu pytań związanych z zakończeniem realizacji budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków przystąpiono do realizacji II części posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki stwierdził, że na 7 członków Komisji w obradach bierze udział 5 członków, Rada jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków.

Nieobecni: radna R. Tomaszewska i radny R. Szuberski. (obecni od godz. 15:35), radny M. Kutka obecny od godz. 15:20.

Przystąpiono do przedstawienia porządku obrad.

Pierwsza część obrad (wyjazdowa) – wizytacja oczyszczalni ścieków godz. 14:00.

1.Otwarcie posiedzenia, przywitanie zaproszonych gości.

2. Stan realizacji budowy Kanalizacji Sanitarnej i  Oczyszczalni Ścieków etap II aglomeracji miasta Rogoźna.

Druga część posiedzenia (w miejscu) – sala nr 20 Urzędu Miejskiej w Rogoźnie, ul. Nowa 2, godz. 15:00.

3. Stwierdzenie quorum.

4. Przedstawienie porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

6. Praca nad budżetem Gminy Rogoźno na 2014 rok.

a) wystąpienie Skarbnika Gminy Rogoźno,

b) wypracowanie opinii Komisji o projekcie budżetu.

7. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.

8. Wolne głosy i wnioski.

9. Zakończenie posiedzenia.

Uwag do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono.

Protokół nr 30/2013 z posiedzenia Komisji odbytego w dniu 23 października 2013 r. został przyjęty  5 głosami „za” w obecności 5 członków Komisji.

Ogłoszono 5 min. przerwy.

Po przerwie przystąpiono do realizacji 6 – Praca nad budżetem Gminy Rogoźno na 2014 rok.

Projekt budżetu Gminy Rogoźno na 2014 rok przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka, która poinformowała, że do projektu budżetu wpłynęło łącznie 305 wniosków:

·         wnioski Sołectw 73 szt.,

·         wnioski radnych 125 szt.,

·         GKRPAiN 29 szt.,

·         pozostałe wnioski 60 szt.,

·         wnioski wydziałów Urzędu Miejskiego 18 szt.,

Poinformowała, że złożone, wycenione wnioski opiewały na kwotę 17mln/zł.

Cały budżet Gminy Rogoźno na 2014 rok opiewa na kwotę ok 49 mln/zł.

Po przedstawieniu projektu budżetu przystąpiono do dyskusji na powyższy temat.

Głos zabrał radny R. Dworzański, który zwrócił uwagę na to, że wydatki bieżące konsumują całe wydatki. Poinformował, że 43mln/zł to wydatki bieżące, ponad 21 mln/zł to wydatki oświatowe.

M. Kachlicka dodała, że 12.300 mln/zł to planowana subwencja oświatowa na 2013 r.

Poinformowała, że wydatki oświatowe na 2014 r. są zaniżone o kwotę 600.000 zł.

Radny R. Szuberski powiedział, że martwi go fakt, że w projekcie budżetu nie jest ujęta realizacja rozpoczętych inwestycji, szczególnie ulica Długa, Dziewcza Struga. Dodał, że jeśli coś zostało rozpoczęte, to należałoby to dokończyć, żeby drugie inwestycje rozpocząć.

Odnośnie realizacji złożonych wniosków do projektu budżetu powiedział, że jest osobiście usatysfakcjonowany, ponieważ aż 5 wniosków, które do projektu budżetu złożył zostało przez Pana Burmistrza ujętych, choć niektórych się nie spodziewał.

M. Kachlicka powiedziała, że należy sobie zdawać sprawę z tego, że jeśli zostają uchwalane lub nieuchwalane stawki, lub symbolicznie zostają podniesione dochody własne, to wiadome jest, że tych pieniędzy nie ma i na pewne życzenia również pieniędzy w budżecie nie wystarczy.

Poinformowała również, że w porównaniu do roku 2013 jest 1.300mln/zł mniej subwencji.

Nadmieniła, że sama 5% podwyżka dla pracowników obsługi i administracji to koszt 321.000 zł.

Przystąpiono do realizacji pkt. 6c –wypracowania opinii Komisji o budżecie Gminy na 2014 rok.

Radny H. Kuszak zgłosił wniosek formalny o ogłoszenie 10 min. przerwy.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

 

Ogłoszono 10 min. przerwy.

Po przerwie radny R. Szuberski zapytał na jakim odcinku będzie budowana nowa promenada w Rogoźnie?

Burmistrz B. Janus odpowiedział, że projekt obejmuje budowę od ul. Wągrowieckiej do Kotwicy, łącznie z 4 wjazdami ( na ul. Kościelnej, Pl. Karola - zejście przy Muzeum oraz zejście przy SP Nr 2 i Kotwicy). Ponadto projekt obejmuje budowę ścieżki pieszo – rowerowej, montaż nowych ławek oraz nowego oświetlenia od zejścia przy ul. Kościelnej do Kotwicy oraz budowa siłowni napowietrznej przy zejściu na ul. Kościelnej – będzie to monitorowane od ul. Wągrowieckiej do ul. Kościelnej. Monitoring ten będzie obsługiwany zdalnie i zamontowany zostanie na Muzeum lub na Plebani przy Kościele.

Burmistrz poinformował, że wniosek musiał zostać złożony do dnia 18.11.2013 r. – został złożony w wymaganym terminie. Dostępna kwota na wszystkie Gminy wynosi  1.600mln/zł, łączna kwota wszystkich złożonych wniosków to 2.200mln/zł. Poinformował, że w przyszłym tygodniu spotyka się Komitet, który zajmie się oceną złożonych wniosków.

Radny R. Szuberski poruszył temat budowy nowego targowiska i zapytał, czy sprawy gruntów są ostatecznie uregulowane i czy nie ma tam żadnej spornej sprawy?

Burmistrz poinformował, że do dnia dzisiejszego sprawy są nieuregulowane, choć w dniu 22.11.2013 r. zostaje podpisana umowa na wykonawstwo nowego targowiska.

Część ułamkowa działki nie została sfinalizowana, ponieważ nie ma zgody jednego właściciela. Dodał, że od 13-tu właścicieli udało się wykupić grunty, od jednego właściciela nie. Burmistrz poinformował, że właściciel tej działki zmarł i spadkobierca uregulował wszystkie sprawy więc do końca roku uda się odkupić ostatnią część działki.

Nadmienił, że w dniu jutrzejszym tj. 22.11.2013 r. podpisana zostanie umowa na wykonawstwo nowego targowiska dodał, że projekt opiewa na kwotę 250.000 zł. Poinformował, że przetarg wygrała firma z Pobiedzisk. Termin realizacji do 30.06.2014 r.

Następnie radny R. Szuberski poruszył temat uregulowania gruntów na terenie, gdzie ma powstać nowa promenada. Zapytał, czy grunty te zostały wykupione lub zostały przedłużone umowy dzierżawy? Dodał, że pyta ponieważ ul. Brzozowa jest ul. publiczna a Pan Burmistrz informuje, że jest drogą prywatną itd., dlatego musi być pewny jeżeli będzie głosował. Dodał, że cieszy się z tego, że w terenie, w którym mieszka są realizowane takie inwestycje, tylko musi być świadomy tego, czy rzeczywiście na terenie tym można budować, i że nie będzie z tego tytułu problemów.

Jeszcze raz zapytał, czy wszystkie sprawy związane z budową promenady są uregulowane?

Burmistrz odpowiedział, że większość tych gruntów należy do Gminy Rogoźno.

Radny R. Szuberski zapytał kiedy kończą się umowy dzierżawy tych działek?

Burmistrz odpowiedział, „nie pamiętam”

Radny R. Szuberski poinformował, że złoży takie zapytanie na piśmie.

Burmistrz zapytał, jaki wpływ ma to, czy zostanie to zwiększone dodał, że tak i tak Gmina będzie musiała to wykupić .

Radny R. Szuberski odpowiedział, że myśli w tym przypadku kategoriami urzędniczymi i zadaje sobie pytanie, czy dostałby pozwolenie…

M. Kachlicka odpowiedziała, że Gmina pozwolenia posiada

Radny R. Szuberski  dodał, „aby nie była to taka decyzja, bo czasami Urzędnik wydaje z za biurka. To tak samo jak kiedyś Sąd Rejonowy wydał decyzje, że ul. Brzozowa jest drogą publiczna, Pan twierdzi, że jest ul. prywatną i Urzędnicy tak odpisują”.

Burmistrz dodał, że są właściciele na tą drogę i jest Księga Wieczysta i jest decyzja, że działka ta jest własnością prywatną.

Radny R. Szuberski dodał, że ma całkiem inną wiedzę w tym temacie i wie dokładnie, kto jest właścicielem tej działki, tego gruntu.

Radny R. Dworzański zapytał, czy właścicielem jest Gmina Rogoźno?

Radny R. Szuberski odpowiedział, że oczywiście, że nie Gmina. Poinformował, że Gmina z mocy prawa stała się właścicielem.

Burmistrz odpowiedział, że nie z mocy prawa ponieważ nie było tam żadnego planu.

Radny R. Szuberski dodał, że z mocy prawa ponieważ została wydana decyzja administracyjna przez Urząd Wojewody.

Burmistrz powiedział, że tak mówić może tylko p. Pawlik ze Starostwa i nikt więcej.

Radny R. Szuberski odpowiedział, że nie p. Pawlik tylko Sąd Rejonowy .

Przewodniczący Komisji Z. Chudzicki poprosił aby pozostawić omawianie tematu ul. Brzozowej i powrócić do tematu omawiania budżetu.

Radny R. Dworzański dodał, że jego niepokój budzi to, że w budżecie tym nie ujęto inwestycji poprawiających bezpieczeństwo i estetykę miasta ( brak inwestycji związanych z przebudową chodników i dróg).

Burmistrz powiedział, że bardzo cieszy się z  budowy świetlic wiejskich, ale radni mogą te pieniądze zdjąć i będzie spokój.

Radny R. Dworzański dodał, że z jednej strony szkoda tych pieniędzy.

Burmistrz powiedział, że na 2014 rok jest o 1.300mln/zł mniej subwencji, 5% podwyżka pracowników 321.000 zł,  w tym roku spłaty rat kredytów opiewają na kwotę 930.000 zł w przyszłym roku będzie to 1.700mln/zł. Razem mniej środków finansowych na 2014 rok o 2.600mln/zł. Burmistrz dodał, że gdyby były możliwe do wykorzystania te 2mln/zł, to na pewno zostałyby ujęte również inne rzeczy.

Radny M. Kutka zapytał jakie rzędu kara zostałaby na Gminę nałożona, jeśli zostałaby zdjęta  inwestycje polegająca na budowie targowiska?

M. Kachlicka poinformowała, że byłoby to 10% wartości inwestycji.

Radny R. Szuberski zapytał, dlaczego kara taka nie została zapłacona, kiedy zrezygnowano z budowy ul. Długiej, Nowej, Seminarialnej, choć przetarg został rozstrzygnięty?

M. Kachlicka wyjaśniła, że dlatego, że nie została podpisana umowa.

Radny R. Szuberski dodał, że rok 2014 będzie pierwszym rokiem, w którym wszystkie inwestycje będą realizowane z wykorzystaniem środków zewnętrznych, z czego bardzo się cieszy.

Radny H. Kuszak powiedział, że budowa promenady i budowa targowiska to nie jest tak jak radny R. Szuberski powiedział na jego terenie i bardzo się z tego cieszy bo jest to w jego obwodzie. Dodał, że z inwestycji tych powinni cieszyć się wszyscy radni, bo jest to dla wszystkich radnych, nie tylko dla tych, którzy mieszkają akurat tam. Nadmienił, że takie targowisko jest świętem dla mieszańców Wsi, którzy przyjeżdżają i traktują to jak rozrywkę. Dodał, że mówi o tym, ponieważ widzi niejednokrotnie co się dzieje w autobusach, ile osób przyjeżdża z wiosek, które są na terenie gminy. Dodał, że oczywiście radni mogą wszystko zrobić, ale on jest osobiście z tej inwestycji bardzo zadowolony.

Radny M. Kutka zapytał, jak mieszkaniec ma iść na spacer na promenadę, jeśli wychodząc z domu ma błoto na ulicy?

Radny R. Szuberski powiedział, że jest to taka sama argumentacja, jaką podali kiedyś radni reprezentujący p. Burmistrza.

Nadmienił, że on wnioskował o to, żeby promenada została rozbudowana z większym rozmachem i miało na to być przeznaczone 3mln/zł ale pomysł został przez radnych skrytykowany.

Przystąpiono do głosowania projektu budżetu.

Radny R. Dworzański powiedział, że jest za wydaniem pozytywnej opinii, z uwzględnieniem uwagi, że w projekcie nie ujęto inwestycji poprawiających bezpieczeństwa i estetyki miasta.

Radny R. Szuberski powiedział, że przed wydaniem opinii musi sprawdzić, czy zostały uregulowane sprawy własnościowe na promenadzie.

Projekt  budżetu Gminy Rogoźno Komisja Spraw Społecznych Oświaty i Kultury opiniuje pozytywnie sumą głosów 5 „za” przy 2 głosach wstrzymujących w obecności 7 członków Komisji.

 

Burmistrz poinformował, że w przyszłym tygodniu odbyło się spotkanie z przedstawicielami Rady Powiatu (skład: G. Wańkowicz, P. Sitek oraz Przewodniczący Rady Powiatu P. Gruszczyński) odnośnie kupna budynku ZSA i podjęli oni decyzję, że sprzedadzą  ZSA za 1mln/zł. Dodał, że sprzedaż budynku ma nastąpić do kwietnia 2014 roku.

Radny R. Szuberski zapytał, jakie miało być przeznaczenie tego budynku, w wypowiedzi odniósł się do budynku byłej przychodni znajdującej się na ul. W. Poznańskiej. Zapytał, czy jest jakaś koncepcja na zagospodarowanie tego budynku?

Burmistrz odpowiedział, że koncepcji nie ma, choć Starostwo proponuje aby Gmina Rogoźno utworzyła tam Magistrat. Dodał, że na dzień dzisiejszy nie ma co o tym nawet myśleć, ponieważ są inne potrzeby.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 7- zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej:

a)       projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2014 – przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kaclicka.

Uwag nie zgłoszono.

b)       Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na mienie gminne nieruchomości mieszkaniowej Skarbu Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne - Przedstawił Burmistrz B. Janus oraz Kierownik WGNRiOŚ R. Piątkowski.

Radna R. Tomaszewska zapytała jakie będzie przeznaczenie tych mieszkań po przejęciu przez Gminę Rogoźno?

Burmistrz odpowiedział, że będą to mieszkania komunalne.

Radny R. Szuberski zapytał jakie jest zdanie Pana Burmistrza w tym temacie?

Burmistrz odpowiedział, że budynek jest po remoncie (wymiana dachu, jest też nowa elewacja).

Radny R. Dworzański zapytał, czy Gmina przejmie jedno z mieszkań wraz z długiem lokatora, czy dług ten ostanie umorzony?

Burmistrz odpowiedział, że dług przejdzie na Gminę Rogoźno?

Radny R. Dworzański zapytał, czy Nadleśnictwo będzie żądać spłaty tego długu?

Udzielono odpowiedzi, że nie.

Radny R. Dworzański powiedział, że tego nie rozumie, ponieważ jeśli Gmina przejmie mieszkanie z długiem, to Nadleśnictwo będzie żądać spłaty tego długu.

R. Piątkowski poinformował, że wartość dodana lokalu przy zdjęciu z zasobu Nadleśnictwa zmniejszy się o wysokość tego długu.

 

 

c)       projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu  mieszkalnego w trybie przetargowym - przedstawił Kierownik WGNRiOŚ R.Piątkowski.

Radny R. Dworzański zapytał, czy jest to pierwszy sprzedawany lokal?

R. Piątkowski odpowiedział, że  nie – pierwszy lokal został sprzedany w trybie pierwszeństwa nabycia na rzecz najemcy, na drugi lokal ogłoszono przetarg nieograniczony , cena wywoławcza ok. 100.000zł.

d)  projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Oborniki a Gminą Rogoźno w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego przedstawił Burmistrz B. Janus.

Radny R. Szuberski powiedział, że bardzo dobrym pomysłem byłoby utworzenie dodatkowego kursu rannego aby mieszkańcy  Obornik mogli dojechać na godz. 8:00 do Rogoźna. Dodał, w klasie, w której jest wychowawcą jest 11 uczniów zewnętrznych ,najdalej uczeń dojeżdża z Połąjewa (dojeżdża do Obornik a z Obornik do Rogoźna. Poinformował, że z Rożnowa zrezygnowało 5 uczniów, choć byli oni chętni aby uczęszczać do szkoły w Rogoźnie. Dodał, że w tym wszystkim chodzi o to, aby jak najwięcej uczniów ściągnąć na teren Gminy Rogoźno, obojętnie, do której szkoły będą oni chcieli przyjść i wtedy większa subwencja zostanie przekazana naszej Gminie. Nadmienił, że tylko uczeń z Technikum kosztuje 5.700zł i jeśli pomnożyć to na 11 uczniów to daje to sumę ok. 60.000zł – jest to wynik tylko na przykładzie jednej klasy. Poinformował, że jeśli uda się takie coś zrobić, to jest szansa, że do tych szkół dojdzie więcej uczniów. Dodał, że jeśli jest taka szansa, to należy walczyć o to, aby ci uczniowie znaleźli się w Rogozińskich szkołach.

Burmistrz dodał, że dodatkowy kurs może zostać uruchomiony od 1 stycznia (o ile się uda), ale nie wie, czy zwiększy to ilość uczniów w szkołach, ponieważ można też powiedzieć tak, że to Starosta powinien się o dojazd uczniów do szkół średnich martwić. Dodał, że może też zdarzyć się tak, że kursem tym będzie podróżować bardzo mało mieszkańców i zostanie on uruchomiony od września.

Radny Szuberski poinformował, że szczególnie widać to w LO, gdzie wszyscy uciekają ze względu na dojazd. Dodał, że być może Urząd Powiatowy w tych kosztach będzie partycypował, dlatego warto by taki wniosek do Starosty złożyć.

e)       projekt uchwały w sprawie określenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej na 2014 rok przedstawiła Skarbnik M. Kachlicka.

Uwag nie zgłoszono.

f)         projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok przedstawiła Skarbnik M,. Kachlicka.

Uwag nie zgłoszono.

g)       projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie zgłoszono.

h)       projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie zgłoszono.

i)         Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Gminy Rogoźno na lata 2013 – 2025 przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka

Uwag nie zgłoszono.

 

Radny R. Dworzański poinformował, że na najbliższej sesji Rady Miejskiej  Komisja Rewizyjna wystąpi do Wysokiej Rady z prośbą o przedłużenie terminu rozpatrzenia skargi mieszkańca Rogoźna na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

Przystąpiono do realizacji pkt.8 - wolne głosy i wnioski

 

Radny H. Kuszak zgłosił wniosek formalny następującej treści:

Komisja Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie  wnioskuje do Pana Dyrektora WZDW w Poznaniu o zamontowanie dodatkowych sygnalizatorów w ilości 3 szt. (światła ostrzegającego) zamontowanych na przejściach dla pieszych, na skrzyżowaniu ulicy W. Poznańskiej i Kotlarskiej w Rogoźnie. Pomarańczowe sygnalizatory mają przestrzegać kierujących skręcających w drogę poprzeczną  z dużą prędkością o przejściu dla pieszych.

Na w/w skrzyżowaniu odbywa się bardzo duży ruch a w ostatnim czasie doszło tam do potrącenia pieszego.

Proszę również rozważyć możliwość zamontowania lamp oświetlających bezpośrednio nad przejściami”.

Wniosek został przyjęty 7 głosami „za” czy 7 członkach Komisji.

 

 

Posiedzenie zakończono godz. 17:40

Protokół sporządziła M. Markiewicz

Rogoźno, dnia 29 listopada 2013 r.

 

drukuj pobierz pdf