Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 3/2015 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 18 marca 2015 roku o godz. 16.30 w Rogozińskim Centrum Kultury

PROTOKÓŁ nr 3 /2015

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 18 marca 2015 roku o godz. 16.30 w Rogozińskim Centrum Kultury.

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Łukasz Zaranek.

Przewodniczący Ł. Zaranek stwierdził, że na 6 członków Komisji w obradach bierze udział 5 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Radny Z. Chudzicki dotarł o godz. 17.00

 

Przystapiono do omówienia przedstawionego porządku obrad.

1.      Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie gości, stwierdzenie quorum.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z II posiedzenia KSSOiK.

4.      Działalność kulturalna w Gminie Rogoźno:

a.     analiza oferty i działalności RCK,

b.     omówienie potrzeb inwestycyjnych i kierunków działań RCK na lata kolejne,

c.     dyskusja.

5.      Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

6.      Wolne głosy, wnioski, komunikaty.

7.      Zakończenie.

 

 

Przystąpiono do punktu 3 -  protokół został przyjęty 3 głosami ,,za”, 2 głosy ,,wstrzymujące” w obecności 5 radnych.

 

Przystąpiono do punktu 4 - Działalność kulturalna w Gminie Rogoźnoinformację Dyrektor RCK.

 

W skład RCK wchodzą:

- Ośrodek Kultury

- Biblioteka

- Muzeum Regionalne im. Wojciecha Dutkiewicz.

Ośrodek Kultury mieści się w budynku przy ul. II Armii Wojska Polskiego 4. Ogólna powierzchnia budynku to 1076 m² ze sceną o powierzchni 75 m² wykorzystywana między innymi na próby zespołu PA-MAR-SZE, i ISKIERKI, koncerty, spektakle teatralne, seanse filmowe, dyskoteki, zebrania, spotkania, zabawy taneczne, turnieje tenisa stołowego, kiermasze handlowe, szklenia.

- mała sala konferencyjna na parterze zwana popularnie ,,gwoździową” wykorzystywana na małe spotkania, zajęcia muzyczne sekcji orkiestry dętej, zajęcia plastyczne, próby grup teatralnych itp.;

- sala kawiarni wykorzystywana na spotkania, zebrania, kursy, komercyjne pokazy wyrobów różnych firm, próby orkiestry dętej, próby grupy teatralnej, rozgrywki brydżowe, turnieje szachowe;

- mniejsza sala na drugim piętrze ( sala 32 ) wykorzystywana jest na zajęcia sekcji orkiestry dętej i zebrania małym gronie osób;

- do wyłącznej dyspozycji orkiestry dętej pozostają również sala na drugim piętrze ośrodka   ( sala 31 ) i sala znajdująca się na parterze ośrodka ,,portiernia” w której mieszczą się instrumenty orkiestry.

 

Przy ośrodku kultury działają następujące zespoły i sekcje:

- Orkiestra Dęta RCK,

- Zespół taneczno – marszowy PA-MAR-SZE,

- Zespół Taneczny ISKIERSKI,

- Grupa Teatralna TO MY i TO MY Junior,

- warsztaty twórczości dziecięcej,

- Chór Mieszany ECHO,

- Zespół Śpiewaczy ,,Przemysław”,

- Dziecięcy zespół wokalny,

- sekcja brydżowa,

- sekcja szachowa.

 

Z pomieszczeń ośrodka kultury korzysta wiele organizacji, związków, stowarzyszeń czy instytucji organizujące kursy, spotkania, zebrania itp. Można tu wymienić:

- Koło ,,Rofama” Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów;

- Oddział Rejonowy w Rogoźnie Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów;

- Wodne Ochotnicze Pogotowanie Ratunkowe Oddział Środowiskowy w Rogoźnie;

- Koło Łowieckie nr 58 ,,Olszyna”,

- Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Odział Wągrowiecko – Rogoziński i Sekcja Rogoźno;

- Polski Związek Pszczelarzy Koło w Rogożnie,

- Stowarzyszenie Związek Wędkarski ,,Jezioro Czarne”,

- Stowarzyszenie ,,Jezioro Rogozińskie”,

- Polski Związek Wędkarski Koło przy RCK,

- Polski Związek Filatelistów Koło przy RCK,

- Rodzinny Ogród Działkowy im. J. Słowackiego w Rogożnie,

- Rodzinny Ogród Działkowy im. K. Marcinkowskiego w Rogoźnie,

- Klub Jeździecki ,,Europejczyk”,

- Rogoziński Klub Sportowy ,,Wełna” w Rogoźnie,

- Akcja Katolicka w Rogoźnie,

- Klub Honorowych Dawców Krwi, który cyklicznie organizują akcję krwiodawstwa;

- przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, które w pomieszczeniach ośrodka organizują kursy, imprezy środowiskowe i szkolne, dyskoteki i inne;

- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  w Rogożnie,

- Warsztat Terapii Zajęciowej we Wiardunkach organizujące corocznie jasełka bożonarodzeniowe;

- wspólnoty mieszkaniowe działające na terenie Rogoźna;

- Bank Spółdzielczy;

- Spółdzielnia Mieszkaniowa.

 

Niektóre potrzeby inwestycyjne poszczególnych jednostek:

Ośrodek kultury

- kompleksowy remont Sali widowiskowej w ośrodku kultury,

- remont pomieszczeń kawiarni z założeniem klimatyzacji,

- odnowienie elewacji szczególnie wschodniej i zachodniej,

- odbudowa zewnętrznej klatki schodowej i zmiana wejścia do pomieszczeń na II piętrze,

- zakup nagłośnienia i oświetlenia,

- zakup instrumentów do orkiestry dętej.

 

Biblioteka

- dokończenie wymiany okien ( elewacja północna ),

- obniżenie sufitu i wymiana oświetlenia w części dla dorosłych.

 

Muzeum

- wymiana gablot wystawienniczych na salach ekspozycyjnych;

- wymiana podłóg w salach przyrodniczych;

- cyklinowanie podłogi na 1 Sali wystawy historycznej;

- likwidacja boazerii na drodze ewakuacyjnej muzeum;

- remont schodów prowadzących na piętro;

- w przyszłości remont elewacji budynku.

 

Rany J. łatka zapytał, że brakuje mu w dokumentach stanu osobowego RCK?

Dyrektor P. Szturmiński odpowiedział, że ilościowo to jest 25 osób w ty:

- instruktorzy wszyscy zatrudniani są na umowę zlecenie,

- 3 pracowników administracji,

- 5 pracowników biblioteki – 3 etaty w Rogożnie, ¾ etatów w Gościejewie i ¼ etatu                 w Parkowie,

-  2 pracowników gospodarczych, 1 ½ etatu instruktor i akustyk oraz specjalista rzemieślnik ma 1 ½ etatu,

- 3 pracowników merytorycznych na cały etat, 1 pracownik na ¾ etatu, 1 na 1/3 etatu,

- pracownik gospodarczy na ¾ etatu.

 

 

Radny J. łatka zapytał o dochody RCK?

Dyrektor P. Szturmiński odpowiedział, że za 2014 rok 163 tys. na wszystkie jednostki, natomiast w Ośrodku Kultury przychód za 2014 rok wyniósł 112,794 zł.

 

Burmistrz poinformował, że jest w planach budowa zewnętrznej klatki schodowej.

 

Radny J. Łatka zapytał czy na sali nie powinny być usunięte drewniane elementy?

Dyrektor odpowiedział, że sala była zaprojektowana przez akustyka i jeżeli zdemontuje się całość to powstanie sala gimnastyczna.

 

Radny J. łatka zapytał czy dla Chóru Echo i dla Chóru Przemysław nie ma dla nich miejsca w RCK, że korzystają gościnne z innych pomieszczeń?

Dyrektor wyjaśniła, że w ciągu tygodnia nie ma dnia wolnego, w którym chcieli by korzystać.

 

Radna L. Kolanowska zapytała jakie jest zainteresowanie w Muzeum historycznymi albo przyrodniczymi, jak często jest korzystane?

Dyrektor odpowiedział, że w 2014 roku ogółem odbyło się 43 lekcje.

 

Radny J. łatka zapytał czy z osób, które są zatrudnione w RCK można by oddelegować jedną z osób na świetlice wiejskiej żeby wspomóc sołtysów w aktywizacji młodzieży?

Dyrektor odpowiedział, że wtedy musiałby być nadgodziny.

 

 

Radny Ł. Zaranek zapytał odnośnie aktywności wydawniczej muzeum. Czy w tej chwili jest wydawane i jak wygląda sprawa publikacji?

Dyrektor poinformował, że na dzień dzisiejszy jest zapas publikacji.

 

Z-ca Burmistrz R. Tomaszewska zaproponowała, żeby dyrektor wystąpił do szkół                    z propozycją dla nagrody takiej publikacji dla uczniów.

Radny J. Łatka dodał, że jak najbardziej ponieważ nie długo jest zakończenie klas maturalnych.

 

 

Następnie informacje przedstawiła kierownik GOPS Ewelina Kowalska.

Pieczę zastępczą organizuje powiat.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tekst jednolity: Dz. U. 2013r. poz. 135 nałożyła na każdą gminę obowiązek zatrudnienia asystenta rodziny, a także partycypowania w kosztach dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej w zależności od czasu pobytu dziecka czyli umieszczenia w pieczy zastępczej.

Asystent rodziny wspiera rodzinie, pomaga w znalezieniu rozwiązań dla problemów z jakimi rodzina się boryka. Nie rozwiązuje ich za rodzinę, nie bierze odpowiedzialności za błędy rodziny, stara się je wskazywać i proponować rozwiązania. To rodzina decyduje co jest dla niej najlepsze i co jest zgodne z normami społecznymi. Asystent rodziny pomaga w tym, co jest możliwe do osiągnięcia przez rodzinę. Nie narzuca lecz proponuje możliwości rozwiązań sytuacji trudnych.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej art. 15.4 określa również liczbę rodzin z którymi asystent rodziny powinien prowadzić pracę w zależności od stopnia trudności wykonywanych zadań. Od września 2014 liczba ta nie może przekroczyć 15 rodzin na jednego asystenta rodziny. Wcześniej była to liczba 20 rodzin.

W naszej gminie zatrudnionych jest dwóch asystentów rodziny na umowę o pracę. Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy w której praca jest wykonywana.

W 2014 roku asystenci rodziny współpracowali z 35 rodzinami łącznie.

 

Liczba rodzin zobowiązanych przez Sąd do pracy z asystentem rodziny to 1 rodzina.

Liczba rodzin korzystających z usług asystentów rodziny z tego:

- do 3 miesięcy to 2 rodziny,

- powyżej 3 do 12 miesięcy to 2 rodziny,

- powyżej 1 roku to 17 rodzin.

 

Liczba rodzin, z którymi asystent rodziny zakończył pracę w tym:

- ze względu na osiągnięcie celów to 7 rodzin,

- ze względu na zaprzestanie współpracy przez rodzinę to 3 rodziny,

- ze względu na brak efektów to 3 rodziny.

 

Łącznie 13 rodzin.

Asystenci rodziny uczestniczą w półrocznych ocenach dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej organizowane przez placówki opiekuńczo – wychowawcze a także przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Sporządzają również półroczna opinie o rodzinie i przedstawiają ją kierownikowi ośrodka. Współpracują również z pracownikami socjalnymi, zespołem interdyscyplinarnym, szkołami, sądem, kuratorami, policją itp.

Asystenci rodziny podejmują również interwencją w godzinach popołudniowych i wieczornych.

Asystenci rodziny chętnie korzystają i uczestniczą w różnego rodzaju szkoleniach oferowanych dla pracowników służb społecznych oferowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej oraz szkoleniach wewnętrznych.

Wynagradzanie za pracę asystentów rodzi pochodzi ze środków własnych a także z Wielkopolskiego.

Za 2014 rok środki własne wynosiły 5.473,33 zł, natomiast dofinansowanie to kwota 49.713,33. Łącznie 55.186,66 zł.    

 

Obecnie od stycznia 2015 roku jeden z asystentów współpracuje z 12 rodzinami z terenu miasta, natomiast drugi z asystentów współpracuje z 14 rodzinami z terenu wiejskiego i miejskiego. Problemy z jakimi borykają się rodziny to: niewydolność wychowawcza, problemy opiekuńczo – wychowawcze z dziećmi, bezradność rodziców, problem z nadużywaniem alkoholu przez rodziców, przemoc itp.

 

Jako gmina ponosimy odpłatność za utrzymanie dziecka w pieczy zastępczej. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka pod umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki:

1)       10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

2)       30 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

3)       50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W przypadku dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki:

1)       10 % w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

2)       30 % w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

3)       50 % w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

 

 

Jako Gmina jest zobowiązana również do opracowania i realizacji 3 – letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny.

 

Przystąpiono do pkt 5 - Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

a)        projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste niezabudowanych działek nr: 2408/6; 2408/12; 2409/17; 2409/30 i 2409/35, położonych w Rogoźnie przy ul. Skrajnej i Łamanej w drodze przetargu -  projekt przedstawił Kierownik R . Piątkowski,

b)        projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 62/8 w Jaraczu, gm. Rogoźno w trybie przetargowym -  projekt przedstawił Kierownik R . Piątkowski,  

c)        projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie gminy Rogoźno, działek o nr 37/6; 37/7; 37/8; 37/10; 37/11 w Cieślach -  projekt przedstawił Kierownik R . Piątkowski

d)        projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 74, położonej w Laskowie, gm. Rogoźno w trybie przetargowym projekt przedstawił Kierownik R . Piątkowski,

e)        projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 1003, położonej w Rogoźnie przy ul. Rzeźnickiej w trybie przetargowym projekt przedstawił Kierownik R . Piątkowski,

f)         projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Rogoźno, a Gminą Murowana Goślina w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego projekt przedstawił P. Andrzejczak,

g)        projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Obornickiego – przebudowa istniejącego chodnika przy ul. Za Jeziorem w Rogoźnie w Rogoźnie przy drodze powiatowej nr 2030P – projekt przedstawiła Skarbnik M. Kachlicka,

Radny J. Łatka zapytał czy powiat ma to w swoim planie?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że nie ma.

Radny J. Łatka dodał, że jeżeli ma być taka uchwała przegłosowana to wolałby żeby była pewność, że ten chodnik będzie zrobiony.

Radny Z. Chudzicki zapytał jaka jest wartość całej inwestycji?

Burmistrz odpowiedział, że kwota wskazana powinna starczyć.

h)        projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Oborniki – zakupu wyposażenia gabinetu weterynaryjnego schroniska AZOREK 2030P – projekt przedstawiła Skarbnik M. Kachlicka,

i)         projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Oborniki – przeznaczenie na organizację XI Powiatowego Festiwalu Nauk Przyrodniczych 2030P – projekt przedstawiła Skarbnik M. Kachlicka,

Radny J. Łatka zaapelowało uczestnictwo przedstawiciela Gminy Rogoźno.

j)         projekt uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udziale dotacji z budżetu Gminy Rogoźno, sposobu rozliczania i kontroli zadań zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku - projekt przedstawiła Skarbnik M. Kachlicka,

k)        projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2015 rok - projekt przedstawiła Skarbnik M. Kachlicka,

l)          projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2015 – 2025 - projekt przedstawiła Skarbnik M. Kachlicka.

 

Następnie Komisja przystąpiła do opinii w sprawie zamontowania sygnalizacji świetlnej na ul. Seminarialnej. Komisja uznała, że wniosek jest bezzasadny.

Komisja złożyła wniosek do KGFiR o wydanie opinii o przesunięcia znaku strefy zamieszkania i wymalowania znaków poziomych ograniczenia.

 

Radny J. Łatka poruszył temat nadania imienia SP nr 2, komisja uznała wniosek za zasadny.      

 

Posiedzenie zakończono o godz. 19:00

Protokół sporządziła: D. Ślachciak

Rogoźno, dnia 10 kwietnia 2015 r.

 

drukuj pobierz pdf