Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół Nr 55/2010 z LV Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 28 czerwca 2010r. o godz.16.00.

PROTOKÓŁ Nr 55/2010


z LV Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 28 czerwca 2010r. o godz.16.00.

 

Tematy Sesji:

1.Informacja o przewidywanej organizacji placówek oświatowych w naszej gminie oraz o przygotowaniu do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

2. Działalność jednostek organizacyjnych i spółek gminy.

 

LV Sesja zwołana została przez Przewodniczącego Rady Miejskiej na dzień 28 czerwca 2010 roku, na godz. 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Roman Szuberski, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom.

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w sesji bierze udział 14 radnych. Nieobecny radny K. Lis. Radna A. Pasternak brała udział w obradach od godz. 16.30. Radny A. Olenderski brał udział w sesji do godz. 18.30

 

 

Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

 

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności gości stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

 

Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Przewodniczący Rady wyznaczył Wiceprzewodniczącą Rady R. Tomaszewską.

 

Wiceprzewodnicząca Rady wyraziła zgodę.

 

II. Przyjęcie porządku obrad.

 

1.                   Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.                   Przyjęcie porządku obrad.

3.                   Przyjęcie protokołu z LIII i LIV Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

4.                   Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu.

5.                   Informacja o przewidywanej organizacji placówek oświatowych w naszej gminie oraz o przygotowaniu do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

6.                   Działalność jednostek organizacyjnych i spółek gminy.

7.                   Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a/ zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,

b/ zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Muzeum przy Rogozińskim Centrum Kultury,

c/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości przyległej,

d/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym,

e/  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Rogoźno,

f/ wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokali użytkowego,

g/ szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania,

h/ nadania statutu Zarządowi Administracyjnemu Mienia Komunalnego w Rogoźnie,

i/ Statutu Gminy Rogoźno,

j/ trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rogoźno,

k/ określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rogoźno, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze.

8.                   Interpelacje i zapytania radnych.

9.                   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10.                Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

11.                Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania  uchwał Rady.

12.                Wolne wnioski i informacje.

13.                Zakończenie.

 

Uwag do porządku obrad nie było.

 

III. Przyjęcie protokołu z LIII i LIV Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Protokół z LIII Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za” obecności 13 radnych.

Protokół z LIV Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie został przyjęty jednogłośnie 13 głosami „za” obecności 13 radnych.

 

IV. Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu.

Radny Rady Powiatu E. Kuźniak zapytał, czy byłaby możliwość zorganizowania, na wzór Urzędu Miejskiego w Wągrowcu, przyjmowania opłat za gaz? Czy Pan Burmistrz nie jest w stanie zatrzymać „galopujących” cen wody, bo np. opłata za odczyt licznika ma wynieść ok. 20zł. Zapytał Pana Burmistrza, co się dzieje z przychodnią chirurgiczną, która jak twierdzi Pani Dyrektor szpitala w Obornikach, na pewno nie będzie w miejscu, w którym teraz się znajduje, bo NFZ tego nie zaakceptuje.
Przewodniczący Rady R. Szuberski zauważył, że punkt obrad dotyczy pytań do radnych, a nie do Pana Burmistrza, dlatego na zadane pytania udzieli on w punkcie – wolne wnioski i informacje.

 

V. Informacja o przewidywanej organizacji placówek oświatowych w naszej gminie oraz o przygotowaniu do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Informację o przewidywanej organizacji placówek oświatowych w naszej gminie oraz o przygotowaniu do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży przedstawiła Pełnomocnik ds. Oświaty Pani Longina Pijanowska – informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Poinformowała, że na dzień dzisiejszy brakuje miejsc dla 27 dzieci 5-letnich, 30 dzieci 4-letnich i 12 dzieci 3-letnich.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poprosił o zadawanie pytań Pani Pełnomocnik, jak również przybyłemu na obrady Rady Miejskiej Dyrektorowi Gimnazjum przy LO im. Przemysława II w Rogoźnie R. Kornobisowi.

Pytań nie było.

 

Informację o działalności ZEAPO złożył Dyrektor Związku Ekonomiczno – Administracyjnego Placówek Oświatowych Pan Wiktor Jaworski – informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Pytań nie było.

 

Ponadto informacje dotyczące przygotowania do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży złożyli:

·                     Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – załącznik nr 6 do protokołu,

·                     Dyrektor Rogozińskiego Centrum Kultury – załącznik nr 7 do protokołu,

·                     Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – załącznik nr 8 do protokołu.

 

Radna W. Wiśniewska zapytała, z czego wynikają różnice w finansowaniu letniego wypoczynku dzieci w poszczególnych placówkach przez GKRPA? Dodała, że ilość dzieci w placówkach jest podobna.

Pełnomocnik ds. Oświaty stwierdziła, że nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ nie bierze udziału w posiedzeniach GKRPA. Jednak z tego co wie, to każda z placówek składała projekty i na ich podstawie pieniądze zostały rozdysponowane.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poinformował, że w związku z nieobecnością na dzisiejszej sesji Przewodniczącej GKRPA, zwróci się pisemnie o udzielenie wyjaśnień w tej sprawie.

 

VI. Działalność jednostek organizacyjnych i spółek gminy.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zauważył, że Dyrektor ZEAPO złożył sprawozdanie z działalności kierowanej przez siebie jednostki w poprzednim punkcie obrad, a Dyrektor RCK dwa miesiące wcześniej.

 

Informację z działalności Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego złożył Dyrektor ZAMK Pan Marek Mysłek – informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał o możliwości poprawy płynności finansowej ZAMK? Zauważył, że stan zadłużenia stale się zwiększa. Zapytał, czy są prowadzone rozmowy z dłużnikami np. w sprawie zamiany na mniejsze mieszkania?

Dyrektor ZAMK poinformował, że rozmowy, negocjacje z dłużnikami są prowadzone od lat. Podpisywane są dokumenty odnośnie spłat ratalnych przez dłużników. Najlepszym rozwiązaniem byłoby dobrowolne wyjście z mieszkania, na lokal o niższym standardzie. Nadmienił, że za jeden tylko budynek na ul .W. Poznańskiej zaległości sięgają 95.000zł Dodał, że w tej chwili martwi się o zapłacenie faktur, które „dobijają” ZAMK.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że być może jedno z najbliższych posiedzeń Komisji GFiR powinno dotyczyć problemów ZAMK.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus przypomniał, że w III kadencji większością głosów radnych budynek nie został sprzedany i dokładnie pamięta, kto był „za”, a kto „przeciw” sprzedaży. Stwierdził, że po 10 latach okazuje się, że radni, którzy byli „za” sprzedażą mieli rację.

Dyrektor ZAMK powiedział, że są teraz sprzedawane mieszkania i może z nich można by pozyskać środki.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska zapytała, czy wszystkie mieszkania są tam zajęte, czy są jeszcze jakieś wolne?

Dyrektor ZAMK odpowiedział, że wszystkie są zajęte.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska zapytała Dyrektora ZAMK, jakie byłyby jego oczekiwania odnośnie dofinansowania przez Gminę? Jaka kwota pomogła by jednostce i na co te pieniądze byłyby przeznaczane?

Dyrektor ZAMK odpowiedział, że w gminach różnie się to odbywa. Są dofinansowania do stawki, dofinansowania do mieszkań wykupionych, czy też do bieżącej działalności. Najczęściej jednak ma miejsce dofinansowanie do remontów. Mogłoby być również dofinansowanie do lokali socjalnych. Dodał, ze jak w innych gminach słyszą, że ZAMK w Rogoźnie nie jest dotowany, to są bardzo zdziwieni.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska zapytała, czy zwracał się wcześniej o taką pomoc?

Dyrektor ZAMK powiedział, że wniosek pisze co roku, ale nie o dotacje przedmiotową, tylko wskazuje co potrzebuje, podając przyczyny i kwoty.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska zapytała, w jakiej wysokości środki dla ZAMK rozwiązałyby nieco problem?

Dyrektor ZAMK odpowiedział, że na pewno min. 200.000zł.

Radny M. Połczyński zapytał, czy spraw sądowych przybywa z roku na rok, czy jest ich coraz mniej?

Dyrektor ZAMK odpowiedział, że liczba spraw zwiększa się. Dodał, że tej chwili nie ma więcej pieniędzy na opłacenie komornika.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus stwierdził, że w II Kadencji było dofinansowanie do ZAMK.

Dyrektor ZAMK wyjaśnił, że dofinansowanie trwało do momentu ukazania się ustawy mieszkaniowej.

 

Informację z działalności Spółki „Megawat” złożył Prezes Piotr Gruszczyński – informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Przewodniczący Rady R. Szuberski podziękował Prezesowi za właściwie prowadzenie Spółki, a szczególnie za wypracowany zysk.

 

Kolejną informację złożył Prezes Spółki z o.o. „Aquabellis” Wojciech Dulko – informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Radny Z. Nowak stwierdził, że w sprawozdaniu zawarto informacje, że straty nadzwyczajne nie wystąpiły, a co roku Pan Prezes podawał informacje o % ilości wody, która „znika” w sieci. Poprosił o informacje na ten temat. Zapytał, czy w roku 2009 ktoś pobierający wodę poza licznikiem został złapany na gorącym uczynku? W jaki sposób i do kogo zgłosić sprawę kradzieży wody?

Prezes „Aquabellis” powiedział, że straty wody są na podobnym poziomie jak w roku 2008,  czyli ok. 22-24%. Odnośnie kradzieży wody, to było kilka przypadków w Rogoźnie, gdzie udało się stwierdzić pobór wody poza licznikiem. Co do poboru wody z hydrantów, to jedyną możliwością stwierdzenia takiego procederu jest złapanie kogoś na gorącym uczynku. Jak ktoś taką sytuacje zauważy, to powinien zgłosić to bezpośrednio do „Aquabellis”, które może najszybciej zareagować. Spółka w takich sytuacjach, stara się dojść do porozumienia z takimi osobami. Jak na razie nikomu nie założono sprawy w sądzie, oprócz wytwórni wód wysokoprocentowych w Gościejewie. Przy indywidualnych odbiorcach Spółka stara się ustalić, jaki czas trwał taki proceder i ustalany jest ryczałt, ile mógł zużyć tej wody w przybliżeniu.

Radny Z. Nowak zapytał o system ostrzegawczy, który miałby wskazywać z których pionów woda może znikać. Czy jest to wdrażane?

Prezes „Aquabellis” powiedział, że jeszcze nie rozpoczęto tej procedury. Wymaga to wprowadzenia do wieloletniego planu, który zatwierdza Rada i być może zgłosi tą inwestycje.

Radny Z. Nowak zapytał o koszt takiego systemu dla całej Gminy.

Prezes „Aquabellis” odpowiedział, że nie jest w stanie na chwilę obecną tego określić, ale w przybliżeniu chodzi o kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Przewodniczący Rady R. Szuberski stwierdził, że mimo mniejszych kosztów, cena wody i ścieków znacznie wzrasta.

Prezes „Aquabellis” wyjaśnił, że zmniejszenia kosztów dotyczą pozostałej działalności, a nie zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków. Tylko w tabeli nr 1 koszty eksploatacji, jeśli chodzi o zaopatrzenie w wodę, rosną ok 240.000zł, a ścieki co 30.000zł się zmniejszają.

Radny R. Kinach poprosił Prezesa o uszczegółowienie, które z inwestycji zaplanowanych na 2010r. będą wykonane, a które nie.

Prezes „Aquabellis” wyjaśnił, że na ostatnim miejscu jest pozycja nr 3 tj. sieć wodociągowa Gościejewo, Grudna w kierunku Boruchowa. W tej chwili pozycje 1 i 2 są drobnymi zadaniami i w wolnej chwili będzie to wykonane. Ponadto zlecono projekty, które są w uzgodnieniach na sieć wodociągową na ul. Brzozową i na ul. Leśną.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zapytał o liczbę niepodłączonych posesji do kanalizacji sanitarnej.

Prezes „Aquabellis” powiedział, że ilość niepodłączonych posesji się zmniejsza i na dzień dzisiejszy jest ich 42, przy czym nie wszystkie studnie dotyczą zamieszkałych działek. Jest ich około kilkunastu i nie można liczyć na to, że będą podłączone zanim powstanie tam budynek.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał, jakie były prowadzone działania, aby cyfra ta była jak najmniejsza? Przypomniał, że od momentu oddania I etapu kanalizacji minęły 4 lata.

Prezes „Aquabellis” powiedział, że Spółka nie może podejmować działań nakłaniających do podłączenia się do wody, czy też ścieków. Nadmienił, że z tego co wie, to Straż Miejska kilkakrotnie odwiedzała osoby, które są niepodłączone.

Komendant Straży Miejskiej J. Stępień powiedział, że na dzień dzisiejszy można powiedzieć, iż jest ok 40 studni niepodłączonych. Będą prowadzone kontrole już z sankcjami finansowymi.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał, jakie były główne powody niepodłączeń?

Komendant Straży Miejskiej odpowiedział, że np. jest kilka działek, na których znajduje się studnia, a posesja jest niezabudowana i na pewno w najbliższym czasie nie ma możliwości ich podłączenia do czasu zakończenia budowy.

Radny Z. Nowak zapytał, co stanie się z ekologicznymi, przydomowymi kanalizacjami w przyszłości, po zakończeniu budowy II etapu kanalizacji?

Prezes „Aquabellis” wyjaśnił, że przydomowe oczyszczalnie ścieków mogą powstać tam, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej. W momencie, gdy ona istnieje to należy się do niej podłączyć chyba, że ktoś już ma przydomową oczyszczalnie ścieków. Po skanalizowaniu 100% miasta, przydomowych oczyszczalni raczej nie będzie, poza tymi, które już są. Dodał, że z tego co wie, to tylko 1 jest używana.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że właściciel posesji nie ma obowiązku zwracać się do Burmistrza o wyrażenie zgody na budowę przydomowej oczyszczalni. Gmina musi prowadzić rejestr tylko takich oczyszczalni, a właściciel przydomowej oczyszczalni ma obowiązek to zgłosić.

Radny R. Kinach zapytał, jakie straty z tytułu niepodłączenia 40 posesji ponosi „Aquabellis”?

Prezes „Aquabellis odpowiedział, że stratą jest brak przychodów.

 

 

Następnie ogłoszono 25 minut przerwy.

 

 

VII. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a/ zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – projekt uchwały przedstawił Prezes „Aquabellis” Sp. z o.o. w Rogoźnie W. Dulko.

Odniósł się do wypowiedzi radnego Rady Powiatu E. Kuźniaka w punkcie IV. Zauważył, że nie 20zł, tylko 17,87zł ma wynieść najwyższa stawka opłaty stałej. W sumie w Gminie Rogoźno jest 4779 klientów. Najwyższa opłata dotyczy 962. Odnośnie pytanie radnego do Pana Burmistrza, czy nie może coś z tym zrobić, to czasy gospodarki centralnie sterowanej już minęły. Pan Burmistrz może zakwestionować tylko takie koszty, które niezgodnie z założeniami (czy też z wieloletnim planem rozwoju i modernizacji)i które byłyby wprowadzone do taryfy. Skoro nic takiego nie miało miejsca, to nie ma możliwości zakwestionowania tych kosztów.

Radny Z. Nowak poinformował, że na Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa podjęto wniosek do Pana Burmistrza o przygotowanie rozwiązania pozwalającego na zniwelowanie wzrostu cen wody poprzez zastosowanie dopłat. Radny wniósł, aby radni dzisiaj nie podejmowali uchwały i przesunęli projekt na najbliższą sesję, aż do czasu przygotowania przez Pana Burmistrza zmian w budżecie ws. dopłat do wody.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nie wie jak radny Z. Nowak wyobraża sobie dokonanie takich zmian w budżecie i już dzisiaj mówi, że takiej zmiany nie przygotuje, mając świadomość jak wygląda teraz budżet i jak prawdopodobnie będzie wyglądał w przyszłym roku.

Radny Z. Nowak poprosił, aby nie zwracać się tylko do niego z tą odpowiedzią, ale do wszystkich radnych. Radny ponowił swój wniosek, aby uchwałę przesunąć pod obrady najbliższej sesji.

Prezes „Aquabellis” zwrócił uwagę, że są określone terminy podejmowania uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf, a w przyszłym miesiącu tj. lipcu nie ma sesji. Taryfa ma zacząć obowiązywać od 1 sierpnia. Nadmienił, że nie stoi to na przeszkodzie, aby podejmować decyzje, odnośnie uchwały w sprawie dopłat w innym terminie. Czerwiec jest ostatnim miesiącem, w którym Rada może zająć się tematem taryf. Dodał, że uchwałę odnośnie dopłat można podjąć na rok, na miesiąc, na dowolny czasu.

Radna L. Kolanowska zapytała Prezesa, kiedy złożył wniosek do Pana Burmistrza o zatwierdzenie taryf?

Prezes „Aquabellis” odpowiedział, że 22 maja. Nadmienił, że musi to zrobić na 70 dni przed planowanym wejściem w życie taryfy.

Radny M. Połczyński zapytał, czy poprzez wprowadzenie dopłat, taryfa ulegnie zmianie?

Prezes „Aquabellis” odpowiedział, że taryfa się nie zmieni. Jeżeli Rada Miejska uchwala dopłatę, to ta dopłata przekazywana jest bezpośrednio z Gminy na konto przedsiębiorstwa wodociągowego, co miesiąc, w zależności od tego, ile m³ wody zostało sprzedane i ile m³ ścieków zostało odebrane. Może też być dopłata tylko do wody lub do obu usług jednocześnie.

Radny Z. Hinz zwrócił uwagę, że radny Z. Nowak wnosi o niepodejmowanie projektu uchwały, który znajduje się we  wcześniej przegłosowanym porządku obrad.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus powiedział, że wiele gmin w Polsce dofinansuje zakłady wodociągowe, a ciągle radnym zarzucano to, że skoro radni nie chcą podejmować uchwały ws. zatwierdzenia taryf, to mogą zaproponować dofinansowanie z budżetu, a nie miało to miejsca. Zapytał, czy prawdą jest to co mówi, odnośnie tego, że inne gminy dofinansowują takie zakłady, aby nie podnosić cen wody i ścieków.

Prezes „Aquabellis” powiedział, że np. w Obornikach jest taka dopłata.

Skarbnik Gminy poinformowała, że po uchwaleniu dopłat stawka wody będzie taka jak jest w uchwale, ale na fakturze będzie pozycja „minus dopłata” i sam mieszkaniec mniej zapłaci, ale nie ma to wpływu na cenę.

Prezes „Aquabellis” dodał, że dopłata nie jest przekazywana mieszkańcowi tylko bezpośrednio do przedsiębiorstwa, które co miesiąc będzie musiało rozliczyć się z wody.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że wypowiadając się zwraca się do radnego Z. Nowaka, ponieważ on jest Przewodniczącym Komisji i trudno, żeby jednocześnie patrzył na pozostałe osoby, tym bardziej, że to radny prezentował wniosek. Stwierdził, że dopłata jest możliwa. Wyraził zdziwienie, że na Komisję nikt nie zaprosił Pana Prezesa „Aquabellisu”, aby omówić stawki cen i ile ewentualnie można by dopłacić do Spółki. Dodał, że radni powinny wskazać, ile stawka ma wynosić, a nie tylko złożyć wniosek o dopłatach. Stwierdził, że dyskusja ma miejsce dopiero dzisiaj, kiedy jest ostatni dzień na podjęcie uchwały i radni stawiają Burmistrza w takiej sytuacji, z której wynika, iż Burmistrz nie chce dopłaty do cen wody, w roku wyborczym. Dodał, że cel takiego postępowania radnych jest jasny. Poprosił, aby Komisja GFiR wskazała, ile woda może kosztować i wtedy wspólnie ustalono by, czy takie środki są w budżecie. Przyznał, że sam nie wie, ile taka dopłata miałaby wynosić.

Radny Rady Powiatu E. Kuźniak zapytał Prezesa „Aquabellis”, które miejsce odnośnie opłaty abonamentowej, zajmuje Gmina w Wielkopolsce?

Prezes „Aquabellis” odpowiedział, że nie wszędzie taryfy wchodzą równo, ale miał okazję porównać 3 miesiące temu te stawki i Gmina Rogoźno jest w górnej połowie cen. Przyznał, że ceny są wysokie.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że burmistrzowie, którzy dopłacają do przedsiębiorstw wodociągowych nie mogą się z tego później wycofać. Każdy z nich potrzebuje i szuka pieniędzy w budżecie na np. chodniki, drogi inne rzeczy, a pieniądze poprzez dopłaty „uciekają” z budżetu. Nadmienił, że wynik finansowy Spółki (-15.000zł) jest właściwie dobry, przy takich obrotach jakie ma Spółka. Dodał, że „Aquabellis” nie powinno się porównywać do Spółki „Megawat”, ze względu na inne uwarunkowania i inne czynniki. Nadmienił, że Spółka „Aquabellis” cały czas buduje nowe sieci wodociągowe. Problem z dopłatami będzie się później ciągnął latami. Nadmienił, że jeśli radni zadecydują o uchwaleniu dopłat, to trzeba liczyć się z tym, że odbędzie się to kosztem innych zadań, które nie będą mogły być wykonane.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zapytał, czy przy stracie tylko 15.000zł konieczne jest podnoszenie stawek aż o taki %?

Prezes „Aquabellis” odpowiedział, że globalna podwyżka, gdyby zsumować wszystkie opłaty stałe i ceny za m³ wody oraz podzielić je przez zakładaną ilość sprzedaży, wynosi 9,63%. Na ściekach ta globalna podwyżka, w skali całego roku, wynosi 6,79%. Powszechnie wiadomo, że niewiele produktów tanieje. Trzeba uwzględnić podwyżkę energii elektrycznej, a także chociażby minimalną podwyżkę płac pracowników wodociągów. Są to koszty o najwyższym udziale w globalnej skali kosztów. Ponadto jest jeszcze podatek od nieruchomości, który ma również swój duży udział.

Radny Z. Nowak poprosił Przewodniczącego Rady o przegłosowanie wniosku z Komisji GFiR.

Burmistrz Rogoźna poprosił Prezesa „Aquabellis”, aby opowiedział o skutkach tego, jeśli taryfa nie weszłaby od 1 sierpnia.

Prezes „Aquabellis” wyjaśnił, że został przedłożony radnym projekt uchwały ws. zatwierdzenia taryf. Oznacza to, że Pan Burmistrz nie znalazł w nim żadnych uchybień formalno- prawnych i taryfa wejdzie w życie z mocy prawa. Uchwałę o dopłacie można podjąć już po wejściu w życie tej taryfy, w dowolnym momencie i na dowolny czasu. Zwrócił uwagę, że decyzję o dopłacie warto byłoby zatrzymać na moment, kiedy Spółka zostanie obdarowana nowym majątkiem, czyli oczyszczalnią ścieków, cała kanalizacją, żeby można było robić odpisy amortyzacyjne i w ten sposób „kolekcjonować” pieniądze na odnawianie tego majątku. Wtedy wzrost cen może być dużo większy, niż na dzień dzisiejszy.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska w imieniu Klubu Radnych „Rogoźno – nasza gmina” złożyła wniosek o 5 minut przerwy.

Wniosek został przyjęty 8 głosami „za”.

 

 

Następnie Przewodniczący Rady R. Szuberski ogłosił 5 minut przerwy.

 

 

Po przerwie radny Z. Nowak przypomniał wniosek podjęty na Komisji GFiR, który brzmiał: wnosi się przygotowanie rozwiązania pozwalającego na zniwelowanie wzrostu cen wody poprzez zastosowanie dopłat. Dodał, że ze względu na ten wniosek skierowany do Pana Burmistrza wnosił o wycofanie projektu uchwały z dzisiejszego głosowania.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że podda pod głosowanie część wniosku radnego Z. Nowaka, odnośnie wycofania dzisiejszej uchwały z porządku obrad i przesunięcie jej do następnej komisji.

Stosunek głosów rozłożył się następująco: „przeciw” 7 radnych, 5 radnych „wstrzymało się” od głosu.

 

                Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków nie został podjęty. „Przeciw” podjęciu uchwały opowiedziało się 9 radnych, 4 radnych „wstrzymało” się od głosu.

 

B/ zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Muzeum przy Rogozińskim Centrum Kultury – projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady R. Szuberski.  Wyjaśnił, że kolejny projekt uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Rady Muzeum przy Rogozińskim Centrum Kultury powstał po Komisji GFiR, która miała wątpliwości co do treści pierwszego projektu.

„Za” rozpatrywaniem projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Rady Muzeum przy Rogozińskim Centrum Kultury opowiedziało się 12 radnych, przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 13 radnych.

 

 

                Uchwała Nr LV/382/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie w sprawie zmiany składu osobowego Rady Muzeum przy Rogozińskim Centrum Kultury podjęta została 12 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 13 radnych.

 

 

C/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości przyległej – projekt uchwały przedstawił p.o. Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Radna L. Kolanowska zapytała o szerokość drogi na tym odcinku.

Kierownik Wydziału GNRiOŚ odpowiedział, że 10m.

Radna L. Kolanowska zapytała o szerokość innych dróg np. na ul. Polnej, Prusa, Reja.

Kierownik Wydziału GNRiOŚ odpowiedział, że szerokość tej drogi mieści się w normatywnych granicach szerokości ulic. Ul. Krótka, która znajduje się w sąsiedztwie przedmiotowej działki również wynosi 10m.

Burmistrz Rogoźna zauważył, że podział tego terenu wynika z planu przestrzennego, który został uchwalony w 2006r. i nie może być ten teren mniejszy lub większy, od tak sobie. Musi być zgodność z planem przestrzennym.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zauważył, że wzdłuż drogi znajdują się krzewy, skalniaki itp. posadzone przez mieszkańców. Zapytał, czy jest możliwość wyjazdu z posesji znajdujących się po prawej stronie?

Kierownik Wydziału GNRiOŚ odpowiedział, że w przypadku inwestycji polegającej na urządzeniu tego odcinka drogowego, który jest wyznaczony przez plan, niezbędne będzie usunięcie tych przeszkód, które będą uniemożliwiały ruch.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus stwierdził, że mieszkańcy dla ładnego wyglądu zagospodarowali teren bez zgody.

Kierownik Wydziału GNRiOŚ dodał, że na nie swoim gruncie.

Innych uwag nie było.

 

 

                Uchwała Nr LV/383/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości przyległej podjęta została 12 głosami „za”przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 13 radnych.

 

 

d/wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie przetargowym – projekt uchwały przedstawił p.o. Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

 

 

                Uchwała Nr LV/384/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości gruntowej w trybie  przetargowym podjęta została jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.

 

E/ wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Rogoźno – projekt uchwały wraz z autopoprawkami przedstawił p.o. Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Autopoprawka nr 1 została przyjęta jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus wyraził zadowolenie z tego, że kwestia umów dzierżawy po 7 latach, wreszcie zostanie uregulowana i okres dzierżawy będzie dłuższy niż rok, czy 2 lata, jak to było do tej pory.

Autopoprawka nr 2 została przyjęta jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.

Autopoprawka nr 3 została przyjęta jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.

 

 

                Uchwała Nr LV/385/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Rogoźno podjęta została jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.

 

F/ wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokali użytkowego – projekt uchwały przedstawił p.o. Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski. Zasugerował 3 letni okres umowy najmu.

Radny Z. Nowak poinformował, że radni z Komisji GFiR przychylili się do 3 letniego okresu najmu lokali użytkowych.

 

„Za” 3 letnim okresem najmu lokali użytkowych będących przedmiotem uchwały opowiedziało się 11 radnych przy 2 głosach „wstrzymujących”.

 

 

                Uchwała Nr LV/386/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia  umowy  najmu lokalu użytkowego podjęta została 12 głosami „za” przy 1 głosie „przeciwnym” w obecności 13 radnych.

 

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał, ile jest jeszcze lokali użytkowych, które są wykorzystywane bez umownie? Kiedy wszyscy najemcy będzie mieli uregulowani tą sytuację? Dodał, że żyją oni w niepewności, bo nie wiedzą, czym mogą remontować tam pomieszczenia i realizować inne przedsięwzięcia, właśnie ze względu na brak informacji o dalszym okresie umowy najmu.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że na pytanie, ile umów jeszcze zostało, odpowiedzi powinien udzielić Dyrektor ZAMK, który ma wszystkie dotychczasowe umowy. W tym roku musi być podjęta uchwała Rady i przygotowano uchwały stosownie do pism, które wpłynęły do Urzędu.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że z tego co wie, to Dyrektor RCK przekazał taką listę do Urzędu Miejskiego, do Kierownika Wydziału GNRiOŚ.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nie wie kiedy była taka lista przekazana.

Kierownik Wydziału GNRiOŚ powiedział, że nie pamięta tego zdarzenia.

Dyrektor ZAMK poinformował, że na bieżąco są przekazywane zawiadomienia do wszystkich. W gestii najemcy leży zainteresowanie się tym tematem, a być może jest też tak, że ktoś nie chce dalej dzierżawić lokalu.

Kierownik Wydziału GNRiOŚ powiedział, że w najbliższym czasie będą się pojawiały uchwały odnośnie najmu lokali użytkowych, których umowa zbliża się ku końcowi.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że powinna być osoba, która wymienia informacje z Dyrektorem ZAMK na bieżąco, żeby ktoś nie powiedział, że tamta osoba dostała umowę dlatego, że zna Burmistrza, czy radnego, a inna nie. Stwierdził, że wszystkich należy traktować równo.

Burmistrz Rogoźna poprosił Przewodniczącego Rady, aby nie insynuował, że jak ktoś ma znajomego to dostaje umowę na dzierżę, a ktoś inny nie. Dodał, że takie wypowiedzi są niepotrzebne. Poprosił, aby nie sugerować, że pracownik Urzędu ma pilnować komu w ZAMK kończą się umowy dzierżawy. Odnośnie wniosków, które wpłynęły przygotowano projekt uchwały. Jeśli Rada tego nie podejmie to odbędzie się przetarg. Nadmienił, że może się zdarzyć, iż osobie, której kończy się umowa, nie będzie chciał kontynuować najmu.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że z tego co wie, to takie informacje są na bieżąco z ZAMK przekazywane.

Burmistrz Rogoźna stwierdził, że Pan Przewodniczący w takim razie jest źle poinformowany.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że takie miał informacje.

Burmistrz Rogoźna stwierdził, że w takim razie przeprasza za poruszenie tej kwestii, skoro Przewodniczący Rady wie lepiej niż urzędniczki.

G/ szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania – projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawiła Główna Księgowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie A. Mazurczak.

Burmistrz Rogoźna zauważył niezgodność tytułu autopoprawki z tytule samej uchwały. W jednym miejscu jest mowa o zaburzeniach psychicznych, a w kolejnym o psychiatrycznych.

Główna Księgowa GOPS powiedziała, że w obu przypadkach powinna być mowa o zaburzeniach psychicznych.

Przewodniczący Rady R. Szuberski powiedział, że jest to wynik błędu drukarskiego i nie będzie tego poddawał pod głosowanie.

Autopoprawka nr 1 została przyjęta 12 głosami „za” w obecności 12 radnych.

 

 

                Uchwała Nr LV/387/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania podjęta została jednogłośnie 12 głosami „za” w obecności 12 radnych.

 

 

H/ nadania statutu Zarządowi Administracyjnemu Mienia Komunalnego w Rogoźnie.

Radny Z. Nowak poinformował, że na Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa przyjęto wniosek o przesunięcie terminu rozpatrywania tego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poinformował, że podczas przerwy otrzymał wniosek o treści: „wnosi się o przesunięcie terminu rozpatrywania projektu uchwały w sprawie nadania statutu Zarządowi Administracyjnemu Mienia Komunalnego w Rogoźnie i przygotowanie dokumentów umożliwiających porównanie wprowadzonych zmian z istniejącym statutem oraz z przepisami prawa, które wymuszają konieczność nadania nowego statutu. Wniosek został przyjęty 4 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” w obecności 5 radnych”.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że Dyrektor ZAMK nie został zaproszony na Komisje GFiR. Ponadto radny mógł się pofatygować po stary Statut ZAMK do Biura Rady, przygotowując Komisje.

Radny Z. Nowak stwierdził, że obsługę Rady zapewnia Burmistrz.

Burmistrz Rogoźna przyznał radnemu rację, jednak prace Komisji organizuje Przewodniczący i jeśli życzy sobie jakiś dokumentów to je z Biura Rady otrzyma. Poprosił, aby nie zwalać teraz winy na Burmistrza lub pracownika Biura Rady.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus wyjaśnił, że radni nie mogli porównać zmian, między starym Statutem, a nowym i dlatego zawnioskowano o przesunięcie tego projektu uchwały. Radny dodał, że składa również taki wniosek formalny.

 

„Za” przesunięciem projektu uchwały w sprawie nadania statutu Zarządowi Administracyjnemu Mienia Komunalnego w Rogoźnie, do ponownych prac Komisji głosowało 7 radnych, „przeciw” 2 radnych, 2 radnych „wstrzymało się” od głosu

 

 

i/ Statutu Gminy Rogoźno – projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Gminy Iwona Sip- Michalska.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus odnośnie spornej jak do tej pory kwestii, czy konieczne jest uchwalenie najpierw zmian w Statucie, a później zmian, poinformował, że w Serwisie Samorządowym PAP znajduje się informacja, że „każda wypowiedź rady na temat ustroju gminy powinna być albo nowelizacją statutu obowiązującego, albo też uchwaleniem nowego statutu”. Czyli okazuje się, że można uchwalić nowy statut, który uchyla poprzedni i nie jest to niezgodne z prawem. Dodał, że dopiero po 3 latach ta kwestia się wyjaśniła.

Sekretarz Gminy powiedziała, że w tej chwili Statut jest dopracowany i naniesiono dużo poprawek.

 

                Uchwała Nr LV/388/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie Statutu Gminy Rogoźno podjęta została jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.

 

j/ trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rogoźno – projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka. Poinformowała, że autopoprawka powstała po Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa, po uwagach radnych.

Wynik głosowania nad poszczególnymi zmianami w autopoprawce:

1.                   zmiana brzmienia §1 ust.1 pkt 3 na „planowane zatrudnienie została przyjęta 11 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym”,

Burmistrz Rogoźna zapytał, o jakie biuro Urzędu Miejskiego chodzi? Stwierdził, że autopoprawka w tej kwestii jest niepotrzebna i jasne dla wszystkich było, że projekt uchwały budżetowej znajduje się do wglądu w Biurze Rady.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zauważył, że autopoprawka została podpisana przez Pana Burmistrza i właściwie zadaje on pytanie, sam sobie.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że podpisał ją w dniu dzisiejszym na prośbę Pani Skarbnik, która przygotowała autopoprawkę po Komisji GFiR i chciała, żeby prace sprawnie przebiegały. Dodał, że wcześniej nie zwrócił uwagi na taką zmianę, która radni chcą dokonać. Burmistrz zapytał, w jakim biurze ma być wyłożony projekt budżetu, zdaniem radnych?

Radny Z. Nowak powiedział, że radni doszli do wniosku na Komisji GFiR, iż to Pan Burmistrz powinien określić, w którym biurze znajdzie się projekt budżetu. Nadmienił, że Pani Skarbnik nie chciała tego na siebie wziąć. Dodał, że obsługa Rady Miejskiej w postaci jednej urzędniczki, nie jest w stanie sprostać temu zadaniu i prawdopodobnie na ten czas, będzie musiał być delegowany dodatkowy pracownik.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że jak radny Z. Nowak będzie Burmistrzem, to wtedy będzie delegował pracownikami, gdzie będą siedzieli. Zauważył, że przez tyle lat był wszystko dobrze i zawsze projekt budżetu znajdował się w Biurze Rady i każdy wiedział o co chodzi. Stwierdził, że radni chcą wprowadzić tą zmianę, tylko po to, aby utrudnić prace. Zapytał, czy po uchwale będzie musiał wydawać zarządzenie, iż projekt budżetu znajduje się w Biurze Rady? Stwierdził, że jest to śmieszne.

Radna L. Kolanowska zapytała, dlaczego radni z Komisji GFiR nie chcą zapisu, że projekt budżetu znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej?

Radny Z. Nowak powiedział, że pracownik Biura Rady nie jest w stanie podołać zadania, bo co 5 dni chyba będą zwoływane komisje. Dodał, że nie jest to jego stanowisko jako radnego Z. Nowaka, tylko stanowisko Komisji.

Radny Z. Hinz stwierdził, że Biuro Rady również jest biurem Urzędu Miejskiego i Burmistrz ma tylko udostępnić możliwość zapoznania się z budżetem, a jak tego dokona, to jego sprawa.

Burmistrz Rogoźna zapytał, jak ma wskazać o które biuro chodzi? Poprzez ogłoszenie na słupach, w internecie, w prasie, że chodzi o Biuro Rady? Powiedział, że poprzedni zapis uchwały powinien pozostać i nie było by tematu. Dodał, że radny Z. Nowak nie musi się martwić o pracownika Biura Rady, czy da sobie radę, czy nie.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zauważył, że w tej chwili dyskusja trwa nad autopoprawką przygotowaną przez Pana Burmistrza.

Burmistrz Rogoźna, że chodzi o zmianę przegłosowaną na Komisji GFiR, której Przewodniczącym jest radny Z. Nowak.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poprosił Burmistrza o ostateczną propozycją brzmienia tego paragrafu.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nie będzie nic zmieniał, bo jest to wniosek z Komisji GFiR, która najlepiej wie, czy pracownik Biura Rady może mieć u siebie projekt budżetu, czy nie i o której pracach w ogóle nie będzie się wypowiadał.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus stwierdził, że radni podjęli wniosek, a Burmistrz się pod tym podpisał na autopoprawce.

Radny Z. Nowak stwierdził, że jest zaskoczony, iż Pan Burmistrz nie wie pod czym się podpisuje i nie jest już w stanie pełnić swojego stanowiska.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że zmiany w autopoprawce przygotowała Komisja GFiR i to radny Z. Nowak nie powinien pełnić stanowiska Przewodniczącego tej Komisji, bo już się gubi i nie potrafi sobie zorganizować pracy Komisji. Przypomniał, że Pani Skarbnik przygotowała autopoprawkę na wniosek radnych z Komisji GFiR i prosiła, aby ją podpisać, żeby na sesji prace sprawniej szły. Dodał, że nie są to jego „wypociny” i wnioski, tylko radnych o przygotowanie autopoprawki. Nadmienił, że Komisja chcąc zawrzeć zmiany w projekcie uchwały przygotowanym przez Burmistrza, powinna przyjmować konkretne wnioski. Burmistrz powiedział, że zmiany radny Z. Nowak powinien zgłosić sam, tylko nie potrafi tego zrobić i dlatego Pani Skarbnik je przygotowała i tylko na jej prośbę podpisano autopoprawkę.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus stwierdził, że 6 godzinne prace Komisji GFiR nie są „wypocinami”.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że te 6 godzinne „wypociny” było dzisiaj widać w momencie, w którym radni zdjęli z obrad projekt uchwały ws. nadania Statutu ZAMK.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus stwierdził, że nad Statutem ZAMK dyskutowano kilka minut.

Radny R. Dworzański złożył wniosek formalny o przerwanie dyskusji.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zakończył dyskusję.

2.                   zmiana brzmienia §6 pkt 1 na „wyłożenie do wglądu w biurze Urzędu Miejskiego” została przyjęta 10 głosami „za” przy 2 głosach „przeciwnych”,

3.                   wykreślenie z §7 ust.1 „Przewodniczący Rady Miejskiej nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu budżetu przesyła projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i materiałami informacyjnymi do zaopiniowania stałym komisjom rady. Jednocześnie Przewodniczący Rady Miejskiej określa planowany termin sesji, na który uchwalany jest budżet”, zostało przyjęte 8 głosami „za” przy 2 głosach „przeciwnych” i 2 głosach „wstrzymujących”,

4.                   zmiana brzmienia §11 ust. 1) na „przedstawieniem projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Burmistrza lub osobę przez niego wyznaczoną” została przyjęta 8 głosami „za” przy 3 głosach „przeciwnych” i 1 głosie „wstrzymującym”,

5.                   wykreślenie z §11 ust. 7 i ust. 8 oraz w ich miejsce zapisanie nowego ust. o następującym brzmieniu: „głosowaniem nad autopoprawkami i poprawkami do projektu uchwały budżetowej” zostało przyjęte 8 głosami „za” przy 3 głosach „przeciwnych” i 2 głosach „wstrzymujących”.

 

 

                Uchwała Nr LV/389/2010 Rady Miejskiej  Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2010  roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Rogoźno podjęta została 11 głosami „za” przy 2 głosach „wstrzymujących”.

 

k/ określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rogoźno, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze – projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie było.

 

                Uchwała Nr LV/390/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rogoźno, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze podjęta została jednogłośnie 13 głosami „za” w obecności 13 radnych.

 

 

VIII. Interpelacje i zapytania radnych.

Nie było.

 

IX. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Nie było.

 

X. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Informacja Przewodniczącego RM w Rogoźnie z działań podejmowanych w okresie międzysesyjnym – stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Oświaty i Kultury Ryszard Dworzański poinformował, że Komisja odbyła posiedzenie dnia 25 czerwca i zgodnie z planem pracy jego tematem była działalność kulturalna w Gminie. Ponadto w pierwszej części owego posiedzenia radni udali się do Regionalnego Centrum Profilaktyki i Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie, aby zapoznać się z działalnością tej placówki. Ponadto omówiono projekty uchwał przygotowane na dzisiejszą sesję. Przewodniczący Komisji poinformował, że również reprezentował Pana Przewodniczącego na zakończeniu roku szkolnego.

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa Zbigniew Nowak poinformował, że Komisja obradowała dnia 23 czerwca  i przyjęła następujące wnioski:

1.         do Zarządu Dróg Powiatowych w Obornikach:

- wnosi się o zamontowanie nowych słupków odblaskowych na drodze powiatowej Ruda – Przybychowo przy skrzyżowaniu z drogą nr 11,

- wnosi się o wykaszanie poboczy dróg powiatowych, szczególnie skrzyżowań z drogami powiatowymi oraz z drogami gminnymi,

- wnosi się o przestawienie znaku E-17a, z nazwą miejscowości Karolewo na drodze powiatowej nr 2023P za skrzyżowanie z drogą gminną nr 272508P. Jednocześnie ustawienie w tym miejscu znaku E-18a z nazwą miejscowości Gościejewo, a po drugiej stronie drogi postawienie znaku E-17a również z nazwą miejscowości Gościejewo i znaku E-18a z nazwą miejscowości Karolewo.

2.         do Burmistrza Rogoźna:

- wnosi się o przygotowanie autopoprawki do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Rogoźno, polegającej na wykreśleniu gruntów, dla których obowiązuje umowa dzierżawy na okres dłuższy niż do 31 sierpnia 2010r.,

- wnosi się o przygotowanie do dnia 28 czerwca br. (LV Sesja) projektu umowy dzierżawy gruntów rolnych,

- wnosi się o uzupełnienie treści uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umów dzierżawy gruntów położonych na terenie Gminy Rogoźno o zapis, że działki wyszczególnione w projekcie uchwały dotyczą dotychczasowych dzierżawców,

- wnosi się przygotowanie rozwiązania pozwalającego na zniwelowanie wzrostu cen wody poprzez zastosowanie dopłat,

- wnosi się o przygotowanie projektu uchwały w sprawie proponowanych zmian rejonu operacyjnego stacjonowania karetek pogotowia w powiecie obornickim na rejon w Pile oraz redukcji ilości karetek w powiecie,

- wnosi się o zorganizowanie w placówkach oświatowych „zielonej szkoły” dla dzieci z terenów dotkniętych powodzią,

- wnosi się o usytuowanie koszy do selektywnej zbiórki odpadów na drodze asfaltowej w Gościejewie (w stronę Markotu).

Ponadto skierowano wnioski, wcześniej omówione, do Przewodniczącego Rady Miejskiej, a także wydała opinię ws. niepodjęcia uchwały odnośnie diet sołtysów.

Nadmienił, że odnośnie wniosku o przygotowanie projektu uchwały w sprawie proponowanych zmian rejonu operacyjnego stacjonowania karetek pogotowia, Zastępca Burmistrza poinformowała, że nie ma podstaw, do przyjmowania takiej uchwały.

Radny Z. Hinz poinformował, że na ostatnim zjeździe Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski podjęto stosowną uchwałę popierającą Apel Starostwa Powiatowego w Obornikach.

Zastępca Burmistrza poinformowała, że nie znalazła nigdzie informacji, że komuś zabrana zostanie fizycznie karetka. Zmniejszy się natomiast liczna zespołów ratownictwa medycznego, z 3 do 2. Jest to plan, który został zatwierdzony przez Ministra Zdrowia 16 kwietnia br. W województwie zostaje tyle zespołów, co dotychczas. Plan zawiera analizę ilości wypadków itd. i m.in. na tej podstawie zostało to podzielone.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zauważył, że zabranie karetki nie oznacza zabrania pojazdu, tylko zabranie 1 obsady.

Zastępca Burmistrza nadmieniła, że w Pile będą przyjmowane zgłoszenia, a gdzie pacjent ostatecznie zostanie skierowany, zależy od odległości do najbliższej placówki. Jeśli będzie to bliżej Poznania, to tam trafi pacjent.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że wczoraj rozmawiał ze Starostą i poinformował, że Wojewoda podjął decyzję o przypisaniu Powiatu Obornickiego do Poznania.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus powiedział, że decyzja o przydzieleniu Powiatu do Piły i zmniejszenie liczby zespołów był decyzją Wojewody, a nie radnych, czy też Burmistrza.

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Wanda Wiśniewska poinformowała, że członkowie Komisji spotkali  się na posiedzeniu dwukrotnie, 8 i 14 czerwca. W dalszym ciągu zajmowano się wydatkami na remonty w placówkach oświatowych oraz zrealizowano temat z planu pracy tj. kontrola wydatków finansowanych w zakresie zadań własnych za 2009r. w GOPS. Odnośnie pierwszego tematu zaplanowano kolejne, ostatnie posiedzenie, tylko z Panią Dyrektor Przedszkola nr 2 w Rogoźnie, w celu wyjaśnienia powstałych niejasności. Przewodnicząca KR poinformowała, że na posiedzenia Dyrektor ZEAPO przygotował nowe, bardziej przejrzyste zestawienia na prośbę radnych z Komisji. Odnośnie kontroli w GOPS, to członkowie KR nie mieli żadnych zastrzeżeń. Główna Księgowa GOPS wskazała, że na zasiłki okresowe Ośrodek dostał 80.000zł mniej niż w roku ubiegłym. Zwrócono się do Urzędu Wojewódzkiego o dotacje, który stwierdził, że pieniędzy nie da i Gmina ma sama dołożyć do zasiłków. Już przekazano 30.000zł, ale kwota ta jest niewystarczająca.

 

 

XI. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady.

Burmistrz Rogoźna złożył informację z działalności w okresie między sesjami w formie pisemnej- załącznik nr 13 do protokołu, informację z wykonania uchwał Rady – załącznik nr 14 do protokołu oraz informację z zakresu gospodarowania mieniem gminnym za okres od 30.05.2010r.-27.06.2010r. - załącznik nr 15 do protokołu.

 

Radny Z. Hinz zapytał o:

1.         spotkanie u Starosty Wągrowieckiego – omówienie uruchomienia linii kolejowej Rogoźno – Wągrowiec

2.         II etap budowy kanalizacji.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zapytał o:

3.         podpisanie umowy z wykonawcą boiska Orlik,

4.       spotkanie z przedstawicielami firmy Windbud- budowa drogi gminnej w Kaziopolu.

 

Odnośnie pytania nr 3, Burmistrz Rogoźna powiedział, że przetarg wygrała firma z Poznania, która ma 4 miesiące na realizację tej inwestycji. Dodał, że z tego co pamięta to plac budowy oddano 22 czerwca. Koszt realizacji to 937.000zł po przetargu. Nadmienił, że ma informację, iż 1 lipca rozpocznie się budowa.

Odnośnie pytania nr 4, Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że w Kaziopolu ma być budowany wiatrak przez firmę „Windbud”, która chce utwardzić i poszerzyć gminną drogę, aby był tam swobodny dojazd. Dodał, że wstępnie wyraził na to zgodę.

Odnośnie pytania nr 1, Burmistrz Rogoźna powiedział, że została już podpisana umowa z Marszałkiem i przekazano środki w wysokości 20.240zł, które były przeznaczone na to zadanie w budżecie. Do końca września ta linia powinna być uruchomiona. Dodał, że Gminy zobowiązały się do wykarczowania i wykoszenia torów na terenie swojej gminy i to zobowiązanie to zostało podtrzymane. Sierpień będzie miesiącem, w którym gminy będą miały na to czas, aby firma, która wygra przetarg na budowę linii mogła rozpocząć prace. We wrześniu ma być to oddane do użytku. Dodał, że w tej chwili nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy będzie to utrzymane, czy nie. Jednak są takie chęci. Nie wiadomo jednak kiedy rozpoczną się prace na linii Wągrowiec- Poznań. Burmistrz powiedział, że każdy się potem tego broni, żeby to było utrzymane, ponieważ wiąże się to z kosztami. Gmina, ani Powiat nie przejęła tego terenu i jest ona nadal własnością PKP.

Odnośnie pytania nr 2, Burmistrz Rogoźna powiedział, że to Gmina jest po ocenie formalnej. Odbywała się ocena merytoryczna i Urząd musiał uzupełnić i wyjaśnić pewne rzeczy. W ubiegły czwartek mijał termin złożenia tych poprawek. Dodał, że z tego co wie, to ocena merytoryczna odbędzie się do końca czerwca.  Później wpłynie informacja, prawdopodobnie pozytywna, o wyniku tej oceny. Dokładnie również nie wiadomo, kiedy odbędzie się posiedzenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego, na którym miałaby być podjęta uchwała o finansowaniu tej inwestycji. Nadmienił, że w WIOŚ mówiono o terminie, około 10 lipca. Później na podpisanie umowy jest 40 dni. W dalszej kolejności odbędą się przetargi. Przyznał, że pracownicy Urzędu wykonali bardzo dużo pracy w przygotowywaniach do budowy kanalizacji. Dodał, że jest przekonany, że umowa będzie podpisana. Na sesji prawdopodobnie sierpniowej w projekcie budżetu, w WPI na następne lata trzeba będzie dokonać zmian, bo będzie problem z finansowaniem zadań. Nadmienił, że podjął już wcześniej próby zmiany WPI, ale radni nie wyrazili na to zgody. Burmistrz powiedział, że trzeba będzie wspólnie teraz się z tym zmierzyć i zadecydować, co będzie wykreślone z budżetu, bo Gmina nie jest w stanie finansowo udźwignąć takiego obciążenia.

Radny Z. Hinz złożył wniosek, aby Pan Burmistrz na każdej sesji składał informacje o przebiegu działań związanych z realizacją kanalizacji.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus zapytał, czy Gmina dokładnie będzie płaciła 1/3 kwoty 937.000zł na realizację Orlika? Poprosił o uszczegółowienie, o którą drogę w Kaziopolu chodzi. Odnośnie zmian WPI to w październiku była na ten temat dyskusja i radni wyraźnie mówili, że można podejść do tego tematu, kiedy będzie 100% wiadomo, że budowa kanalizacja będzie realizowana, a nie decydować o tym na rok wcześniej.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że można to było zrobić już w październiku i nie byłoby negatywnej opinii RIO o budżecie. Dodał, że wiedział, iż taka inwestycja będzie. Radni jedynie w to wątpili. Odnośnie Orlika to podpisano umowę na 333.000zł z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Tyle samo z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego. Burmistrz poinformował, że chodzi o drogę do Kaziopole, jak skręca się w lewo.

 

 

XII. Wolne wnioski i informacje.

Radna L. Kolanowska poinformowała, że mieszkańcy ul. Prusa pytają, czy jest możliwość wykupienia terenu, które są za ich ogrodami działkowymi, również na poszerzenie posesji.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska powiedziała, że chciałaby się dowiedzieć, czy radny ma prawo ustnie zgłosić wniosek, czy też prośbę o wgląd do dokumentów dotyczących działalności Rady. Wyjaśniła, że konkretnie chodzi jej o pismo, które Pan Burmistrz złożył po sesji z 19 mają do Regionalnej Izby Obrachunkowej, składając skargę na pracę Rady. Nadmieniła, że 3 razy zwracała się z taką prośbą i do dnia dzisiejszego nie uzyskała kopii tego dokumentu, ani możliwości wglądu. Powiedziała, że jeśli nie można o to prosić ustnie, to może zrobić to pisemnie.

Wiceprzewodniczący Rady H. Janus powiedział, że negatywna opinia dotyczyła lat po roku 2010.

Przewodniczący Rady R. Szuberski zapytał, czy Gmina ma pozwolenie na budowę ul. Długiej, Nowej i Seminarialnej?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że nie wyraził zgody na sprzedaż terenu na ul. Prusa, ponieważ ten pas ziemi powinien zostać w posiadaniu Gminy, mając na uwadze przyszłe inwestycje. Jak na razie nie ma koncepcji jak ten teren zagospodarować, ale na dzień dzisiejszy są tam grunty pod dzierżawą. Odnośnie pytania radnej R. Tomaszewskiej, to z tego co wie, to radna chodziła po Urzędzie za tym pismem, dzwoniła do pracowników Urzędu itd. Stwierdził, że nie wie dlaczego radna nie miała odwagi przyjść do Burmistrza. Dodał, że radna może złożyć pisemny wniosek i Burmistrz go rozpatrzy. Nadmienił, że nie zaskarżył uchwały Rady i Przewodniczący Rady wie, co było w piśmie napisane, bo był w RIO w Pile. Burmistrz Rogoźna powiedział, że zawarł w nim tylko swoje uwagi i poprosił o zweryfikowanie, czy jest to zgodne z prawem. Dodał, że na razie radna nie wydaje poleceń pracownikom Urzędu, kto ma przynieść to pismo na sesje. Odnośnie budowy ul.  Długiej, Nowej i Seminarialnej, to powinno ono w najbliższych dniach nadejść i z tego co wie, to nie było żadnych uwag. Przetarg miał być dzisiaj ogłoszony.

Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji T. Zygmunt poinformował, że pozwolenie na budowę formalnie jest już przygotowane, tylko nie jest jeszcze podpisane. Miało ono być już wczoraj do odbioru, ale Pan Starosta był nieobecny i nie mógł go podpisać. Prawdopodobnie jutro decyzja będzie do odbioru w Starostwie i również jutro zostanie ogłoszony przetarg.

Wiceprzewodnicząca Rady R. Tomaszewska poinformowała, że z prośbą o wgląd do pisma do RIO zwracała się jedynie do Pani Sekretarz i ponowiła swoją prośbę na posiedzeniu Komisji SSOiK w miniony piątek i żadnych innych działań nie podejmowała.

Przewodniczący Rady R. Szuberski poinformował, że zapoznał się z pismem Pana Burmistrza do RIO, w którym to ustosunkował się on do poprawek naniesionych przez radnych, do budżetu. Nadmienił, że Kolegium nie dopatrzyło się nieprawidłowości w działaniach Rady.

 

 

XIII. Zakończenie.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Szuberski trzykrotnym uderzeniem „Laską Przewodniczącego” zakończył obrady LV Sesji V Kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 20.15.

Protokół sporządziła Adriana Potocka.

Rogoźno, dnia 18 sierpnia 2010 roku.

 

drukuj pobierz pdf