Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 15/2016 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 19 kwietnia 2016 roku o godz. 16:30 w Szkole Podstawowej 3 w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr 15/2016

 

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 19 kwietnia 2016 roku o godz. 16.30 w Szkole SP 3 w Rogoźnie.

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Łukasz Zaranek.

Przewodniczący Ł. Zaranek stwierdził, że na 7 członków Komisji w obradach bierze udział 7 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu

Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Przystąpiono do omówienia przedstawionego porządku obrad.

 1. Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie gości, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia KSSOiK.
 4. Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rogoźnie.
  1. wystąpienie zaproszonych gości,
  2. dyskusja
 5. Analiza kosztów dowozów uczniów w roku szkolnym 2014/2015.
  1. wystąpienie zaproszonych gości,
  2. dyskusja
 6. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
 7. Wolne głosy, wnioski, komunikaty.
 8. Zakończenie.

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie gości, stwierdzenie quorum.

Posiedzenie rozpoczął przewodniczący komisji pan Łukasz Zaranek, po powitaniu gościu stwierdził, że komisja jest władna do podejmowania decyzji i wydawania opinii.

 

Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący komisji przedstawił zaplanowany porządek obrad, do którego radni nie wnieśli zmian – został on jednogłośnie przyjęty.

 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia KSSOiK.

Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji członkowie przyjęli – 7 głosami „za”.

 

Ad. 4. Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rogoźnie.

Ten punkt przedstawiła pani dyrektor Iwona Rzańska. Materiały przedstawione członkom komisji stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Następnie komisja zwiedziła budynek szkoły. Radny Zbigniew Chudzicki podziękował pani dyrektor i gronu pedagogicznemu za trud i wkład włożony w rozwój szkoły, za to że młodzież osiąga wysokie wyniki w dziedzinie artystycznej, ścisłej, sportowej – a następnie zwrócił uwagę na potrzeby wykonania remontów. W związku z tym radny zgłosił następujące wnioski:

 • wymalowanie i cyklinowanie podłogi w Sali gimnastycznej,
 • wymianę nawierzchni na placu apelowym,
 • wymianę pionów kanalizacyjnych,
 • wymalowanie i poprawa estetyki elewacji zewnętrznej szkoły.

Pan burmistrz zapytał panią dyrektor Rzańską, ile lat boryka się z problemem pionów kanalizacyjnych? Pani dyrektor odpowiedziała, że nie jest to kwestia ostatnich pięciu lat, problem istnieje już od czasów kiedy dyrektorem był pan Zdzisław Hinz. Część ściany została już rozkuta, żeby można było sprawdzić co się dzieje, i okazało się że rury są już skorodowane i niezbędna jest jak najszybsza wymiana. Pan burmistrz zapytał pana radnego Chudzickiego, czy jak w poprzedniej kadencji był radnym, to składał wnioski o wymianę tych pionów kanalizacyjnych? Pan Szuberski dodał, że została już wykonana wycena – będą to koszty rzędu 100 lub 120 tys. zł i prace w okresie wakacji będą w tym zakresie wykonane. W sprawie elewacji zewnętrznej na najbliższej sesji pan burmistrz powiedział, że zostanie przedstawiony radnym program gospodarki niskoemisyjnej i można by się wtedy podjąć dokonania termomodernizacji. Jeśli chodzi o plac apelowy pan burmistrz – odpowiedział radnemu, że jest to bardzo wątpliwe by znalazły się środki w budżecie, chyba że gmina otrzyma zwrot za ulicę Fabryczna i będzie możliwość ruchu. Pani dyrektor Rzańska podsumowała, że gdyby można było wykonać generalny remont szkoły to musiała to być kwota 2 mln zł, albo i więcej, jednak remonty muszą być wykonywane małymi kroczkami. W tym miejscu pani burmistrz Tomaszewska zapytała, kiedy po raz ostatni komisja wizytowała w Szkole Sp 3 ? Pani dyrektor Rzańska odpowiedziała, że dotychczas takiego spotkania nie było. Pani burmistrz skierowała swoją wypowiedź do pana byłego przewodniczącego tej komisji Zbigniewa Chudzickiego, że przykro z takiego obrotu sprawy. Na co radny odpowiedział, że to nie jest żadna złośliwość, że dopiero na tej komisji składa wnioski – ale jego zdaniem to jest jego okręg wyborczy i zadaniem jako radnego jest zrobić wszystko, żeby tej szkole pomagać. W tamtym czasie zadaniem komisji była wizytacja w innych szkołach w.in. w Pruścach, Budziszewku i Tarnowie i jego zdaniem niestety komisja nie jest w stanie odwiedzić wszystkich szkół. Pani burmistrz Tomaszewska zapytała, czy jako przewodniczący komisji radny składał wnioski w kadencji 2010-2014? Na co pan Chudzicki odpowiedział, że nie. Tą wypowiedź również uzupełnił pan radny Kuszak, zauważając, że nie sposób jest być we wszystkich szkołach jednocześnie, a jeżeli problem sięga tak dawnych czasów, i nikt w poprzedniej kadencji tego z władz szkoły nie sygnalizował – to trudno żeby komisja o tym wiedziała.

Pani radna Erenc – Szpek poprosiła panią dyrektor o podanie priorytetu z tych czterech wniosków, które zgłosił radny Chudzicki? Pani dyrektor odpowiedziała, że poza pionami kanalizacyjnymi, które są bezdyskusyjne, i odnowieniem parkietu na Sali gimnastycznej ciężko jest jej wybrać pomiędzy naprawą płyty boiska, gdzie zdarzył się już wypadek „lekki”, czyli złamanie ręki, a odpadającym tynkiem. Pan radny Hubert Kuszak powrócił do tematu z sesji, a mianowicie do interpelacji złożonej przez radnego Pawła Wojciechowskiego dotyczącej pierwszeństwa korzystania z Orlika. Pani dyrektor Rzańska, odpowiedziała, że jak sama nazwa wskazuje Orlik przeznaczony jest dla tych najmłodszych, to szkoły mają pierwszeństwo do korzystania z boiska, priorytetem jest rozwój dzieci i młodzieży. Orlik jest ogólnie dostępny, gdzie zapotrzebowanie jest o wiele większe. Największy problem zaczyna się w godzinach popołudniowych, gdzie boisko jest ogólnodostępne, a priorytetem są dzieci a nie osoby dorosłe. Godziny w dostępie do boiska są tak organizowane, aby nikt nie poczuł się pokrzywdzony. Zostały one podzielone pomiędzy trzy akademie (Reiss – 7,5 godziny, Wełna – 5 godzin, Lech- 5 godzin), ponieważ zgłosiły się jako pierwsze. W przyszłym roku, żeby system ten był sprawiedliwy godziny zostaną przydzielone odwrotnie. Niewiele godzin zostaje dla grup niezorganizowanych i prawda jest taka że miejsca w Rogoźnie jest zbyt mało.

Pan radny Kuszak zapytał panią dyrektor, czy w takim razie istnieje możliwość zmiany regulaminu, żeby można było zapewnić dostęp wszystkim do tego boiska? Pani dyrektor odpowiedziała, że jeżeli radni widzą taka potrzebę to powinna zebrać się grupa osób związana ze sportem, z wychowaniem fizycznym i spróbować podejść do tematu.

Pan przewodniczący Zaranek zapytał, czy w szkole odbywają się zajęcia z etyki. Pani dyrektor odpowiedział, że tak jest, zajęcia odbywają się w klasach 1-3 i 4-6 i kwalifikacje do prowadzenia tego przedmiotu ma każdy nauczyciel po filologii polskiej – dodatkowo nauczyciele zostali wysłani na kurs kwalifikacyjny.

Po wyczerpaniu pytań pan przewodniczący Zaranek przeszedł do konkluzji w sprawie wniosków radnego Chudzickiego i w związku, że niejako w sprawie wniosku odnośnie pionów kanalizacyjnych zostały już podjęte pewne decyzje wniosek uznano jako realizowany. Natomiast wniosek w spr, wymiany elewacji pan przewodniczący zaproponował, żeby był finansowany z programu gospodarki niskoemisyjnej, radni jednogłośnie poparli propozycje radnego. A jeśli chodzi o pozostałe wnioski dotyczące remontu Sali gimnastycznej i wymiany nawierzchni placu apelowego, aby były to wnioski komisji do przyszłorocznego budżetu. Pan burmistrz dodał, że w tym roku oświata będzie kosztowała 820 tys zł więcej.

Pan radny Łatka podziękował, za przygotowany materiału w sprawie stypendiów, jednocześnie zapytał, czy istnieje możliwość obniżenia średniej ocen, aby pomoc uzyskała większa liczba dzieci? Pani dyrektor odpowiedziała, że owszem ale czy gminę będzie na to stać, ponieważ to jest w uzgodnieniu z organem prowadzącym, a jeżeli taka zmiana będzie miała miejsce w szkole „trójce”, to tym samym śladem mogą pójść inne szkoły, ponieważ regulamin jest równy dla wszystkich szkół. Pan radny poprosił o podjęcie tematy na najbliższym spotkaniu pani burmistrz Tomaszewskiej z dyrektorami szkół.

 

Ad. 5 Analiza kosztów dowozów uczniów w roku szkolnym 2014/2015.

Temat został przedstawiony przez pana dyrektora ZEAPO - Zbigniewa Heydrycha. Materiał stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Pan radny Chudzicki poprosił o wyjaśnienie „niewłaściwości w ilości wykazanych kilometrów”. Pan dyrektor wyjaśnił, że jest to sprawa związana z błędnym wyliczeniem kilometrów, a po dokładniejszej analizie i zleconej kontroli wewnętrznej okazało się, że po sprawdzeniu faktur i tachografów, każda była sporo zawyżona, dlatego miesięczne zestawienie kilometrów było błędne. Pan Chudzicki zapytał, czy wobec przewoźnika zostały wyciągnięte konsekwencje? Pan burmistrz odpowiedział, że sprawa jest w tej chwili w gestii organów nadzoru finansowego. Radny Kuszak zapytał, czy w związku z tą sytuacją przewoźnik wystawił korekty? Pan dyrektor odpowiedział, że korekty dotyczą tylko tych faktur gdzie były nieścisłości pomiędzy specyfikacja a wystawionymi fakturami. Pan radny Kuszak zapytał o możliwość sprawy skierowania do organów ścigania? Pan burmistrz odpowiedział radnemu, że w tej chwili sprawa toczy się przed organami nadzoru finansowego, natomiast do organów ścigania sprawa jeszcze nie trafiła, ponieważ to organ nadzoru musi wypowiedzieć swoje zdanie. Pani radna Kolanowska skierowała swoje pytanie odnośnie rodziców dzieci niepełnosprawnych, którzy swoje dzieci dowożą na własny koszt, czym to jest spowodowane? Pan dyrektor odpowiedział, że to jest rodziców wybór i to jest najkorzystniejsze rozwiązanie dla ZEAPO.

 

Ad. 6 Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.

 1. uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek nr: 1705/2 i 1705/3, położonych w Rogoźnie przy ul. Wąskiej i Poprzecznej, w trybie przetargowym, została przedstawiona przez pana kierownika Romana Piątkowskiego – bez uwag,
 2. uchwała w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno, projekt przedstawiony przez pana kierownika Romana Piątkowskiego, bez uwag
 3. uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rogoźna w rejonie ulicy Łąkowej, projekt uchwały przedstawiony przez pana kierownika Romana Piątkowskiego, pan radny Kuszak poprosił o przybliżenia miejsca objęcia planem,
 4. uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wokół stacji kolejowej w Parkowie, projekt uchwały przedstawiony przez pana kierownika Romana Piątkowskiego, który poinformował członków komisji, że podjęcie w/w uchwały nie zobowiązuje gminy do przejęcia dworców, ale też zbliża do podjęcia wszelkich starań, gdyby zaszła taka możliwość lub konieczność,
 5. uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wokół dworca kolejowego Rogoźno Wlkp, bez uwag,
 6. uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kościuszki i Nowej, uchwała również przedstawiona przez pana Piątkowskiego, pan radny Łatka zapytał czy sa plany co do podziału, terenu po Agrobiznesie? Pan burmistrz odpowiedział, że na tą chwile nie.
 7. uchwała w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rogoźno”, uchwała nie została przedyskutowana,
 8. uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2016 – projekt uchwały został przedstawiony przez panią skarbnik Marię Kachlicką, która przedstawiła również autopoprawkę nr 1 w spr zmian przedsięwzięć funduszu sołeckiego w Gościejewie na kwotę 5.050, oraz autopoprawkę nr 2 w związku z zaangażowaniem planu wydatków w ramach posiadanych środków.

 

Ad. 7 Wolne głosy, wnioski, komunikaty.

W tym punkcie pani dyrektor Rzańska poprosiła o uwagę na to w jaki sposób, jest miasto oczyszczane bo jest wiele miejsc, gdzie śmieci zalegają już jakiś czas i tak jest z miejscem obok banku WBK. Pan burmistrz odpowiedział, że póki co należy się jeszcze trochę pomęczyć, na tą chwile jest niestety tylko czterech pracowników publicznych, dodatkowo są zatrudnione trzy osoby od połowy kwietnia do połowy maja, ponieważ nie ma w płacach możliwości żeby urząd zatrudnił więcej osób i diametralnej poprawy nie będzie. Pan radny Łatka nadmienił, że wokół jeziora gdzie sprzątali wędkarze i zostawili śmieci w workach, to zwierzęta rozniosły, pani Kolanowska dodała, że na al. Piłsudskiego gdzie mieszkańcy sprzątają ulicę, też nie można doprosić się wywiezienia liści w workach. Dalej pan radny Hubert Kuszak przypomniał, że w ubiegłym roku zgłaszał problem dotyczący transportu słomy przez miasto Rogoźno. Problem dotyczy spadających resztek, które później zalegają miasto. Pan radny Łatka dodał, że słoma przewożona dużymi samochodami jest wielokrotnie niezabezpieczona i istnieją obawy, że pewnego razu taki duży balot może spaść i bardzo mocno kogoś zranić, a w najgorszym wypadku doprowadzić do śmierci. Propozycja radnych dotyczyła spisania nr rejestracyjnych, lub przejrzeniu monitoringu, który jest w mieście, podaniu na policję lub ewentualnych kar finansowych za zaśmiecanie miasta. Pan burmistrz odpowiedział radnym, że w związku z planowanym spotkaniem w komendzie policji w piątek, temat ten zostanie poruszony. Pan radny Kuszak zwrócił też uwagę, że pomimo opróżniania koszy na śmieci, pod koszami leży ich mnóstwo i to już nie jest sprzątane i to jest nagminne. Pan burmistrz odpowiedział radnemu, że będzie informacja dla straży miejskiej aby nie opisywać takiej faktury. Pani radna Erenc – Szpek zaproponowała, jeżeli już mowa o koszach na śmieci, żeby kosze te były zamykane, ponieważ latem jest z tym szczególnie problem. Pan burmistrz odpowiedział, że firma która takimi koszami się zajmuje, zaproponowała również dwa razy do roku mycie takich koszy, jednak pan Szuberski powiedział, że nie wie z jakimi kosztami to się wiąże, ponieważ była to tylko propozycja.

Pani burmistrz Tomaszewska poprosiła członków komisji w związku z kwestia zakupionych ławek, aby zastanowili się i wskazali miejsca, gdzie one będą najbardziej potrzebne. Jako pierwszy głos zajął pan radny Łatka proponując, miejsce za jeziorem – gdy starsi ludzi idą na cmentarz, następnie pan Kuszak zaproponował miejsce obok kościoła św. Ducha. Pani burmistrz zaproponowała dalej obok tesco, przy banku PKOBP, w linii prostej jak ludzie idą na stację PKP, też postawić kilka ławek. Radny Hubert Kuszak, zaproponował, żeby takie ławki znalazły się również na cmentarzu, oraz aby można było wykonać utwardzone alejki. Jednak pan burmistrz zwrócił uwagę, że cmentarz nie jest komunalny a parafialny i niestety nie jest to realne. Pan radny Łatka podziękował za dotacje na remont toalet, oraz za równanie ulicy Seminarialnej i równocześnie radny poprosił, jeżeli byłaby możliwość o wyrównanie ulicy Kwarcowej, natomiast pan Kuszak dodał, że przed ulicą Kwarcową była zgłaszana ulica Poprzeczna, oraz zapytał jak wygląda sprawa sygnalizatorów przy „żabce”, która jest do tej chwili nie wyjaśniona? Pan burmistrz obiecał dowiedzieć się następnego dnia i przekazać pełną informację radnemu.

 

Ad. 8 Zakończenie.

Zakończenie posiedzenia miało miejsce o godz. 19.30 – protokołowała Anna Mazur

 

drukuj pobierz pdf