Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr XVI/136/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 10 września 2019 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2019 rok

Uchwała nr XVI/136 /2019

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 10 września 2019 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2019 rok

 

            Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok uo samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 212, 214, 215, 235-237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.869) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1.   W uchwale nr IV/42/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2019 rok zmienionej Uchwałą nr V/49/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 15 stycznia 2019 roku, Uchwałą nr VI/60/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 stycznia 2019 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.65.2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 lutego 2019 roku, Uchwałą nr VIII/76/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 marca 2019 roku, Uchwałą nr IX/92/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  29 kwietnia 2019 roku, i Zarządzeniem nr OR.0050.1.124.2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 17 maja 2019 roku i Uchwałą nr X/94/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  24 maja 2019 roku, Uchwałą nr XII/103/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 czerwca 2019 roku, Uchwałą nr XIII/112/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 czerwca 2019 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.152a.2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 28czerwca 2019 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.189.2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 14 sierpnia 2019 roku, Zarządzeniem nr OR.0050.1.197.2019 Burmistrza Rogoźna z dnia 23 sierpnia 2019 roku, i Uchwałą nr XIV/131/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 sierpnia 2019 roku  wprowadza się następujące zmiany:

 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 2.619.297,00 i ustala się na kwotę 81.814.766,01 zł Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 81.814.766,01 zł z tego:
  1. Dochody bieżące w kwocie 77.421.753,01 zł w tym:
   • dochody na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 72.630,14 zł
  2. Dochody majątkowe w kwocie 4.393.013,00 zł
   • dochody na projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części  związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 300.000 zł zgodnie z załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały,  załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1  niniejszej uchwały.
 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 2.619.297,00 zł i ustala się na kwotę 83.844.022,12 zł Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 83.844.022,12 zł zgodnie z załącznikiem  nr 2 do niniejszej uchwały,  załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2  niniejszej uchwały.

z tego:

 1. wydatki bieżące w wysokości 77.229.038,92 zł w tym:
  • wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 680.667,70 zł
 2. wydatki majątkowe w wysokości 6.614.983,20 zł w tym:
  • wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy w kwocie 850.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem  nr 3 do niniejszej uchwały, załącznik uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3  niniejszej uchwały.

 

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


 


 

Uzasadnienie

 

 1. W dziale 600 - Transport i łączność zwiększa się dochody o kwotę 2.619.297,00 zł Zwiększenie dotyczy rozdziału 60016, paragraf 6330 zgodnie z otrzymanym pismem nr IR-VII.801.10.201.1 z dnia 04 września 2019 roku Wojewody Wielkopolskiego. Dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Ogółem dochody zwiększono o kwotę 2.619.297,00 zł

 

WYDATKI  

 1. W dziale 600 – Transport i łączność  dokonano zwiększenia na paragrafie 6050 o kwotę 2.619.297,00 „Budowa ulicy Długiej i Seminarialnej w Rogoźnie” realizacja w latach 2019-2020, całkowity koszt  5.238.595,63. Dokonano zmniejszenia  ww. dziale (-) 33.000,00 „ Przebudowa obiektu mostowego na rzece Rudka” w celu zwiększenia w dziale 854 (+) 33.000,00 na stypendia socjalne dla uczniów.
 2. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono plan wydatków o kwotę 33.000,0 zł w związku ze złożonym wnioskiem Dyrektora Centrum Usług Wspólnych z dnia 06.09.2019 roku . Stypendia socjalne dla uczniów ( udział Gminy w wysokości 20% ). Ogółem środki finansowe na ww.  stypendia 161.576,25 zł  tym:
 • środki finansowane z Kuratorium Oświaty 129.261.,00 zł
 • udział Gminy  32.315.,25 zł

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę 2.619.297,00 zł

 

Dokonano zmian w nw. załącznikach:

 • nr 1 „ Zmiany w planie dochodów Gminy Rogoźno na 2019 rok ” zwiększono dochody o kwotę 2.619.297,00 zł.
 • nr 2 „ Zmiany w planie wydatków Gminy Rogoźno na 2019 rok” zwiększono wydatki o kwotę 2.619.297,00 zł.
 • nr 3 „ Wykaz wydatków majątkowych Gminy” Zwiększono wydatki o kwotę 2.586.297,00. z przeznaczeniem na realizację inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dla województwa wielkopolskiego. Pismo nr IR-VII.801.10.2019.1 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 04 września 2019 roku.

 
Dokumenty do pobrania:
Załączniki XVI.136.2019.x
(wprowadził: Klaudia Mruk 2019-09-17 07:44:22)
rozmiar pliku: 102.7Kb

drukuj pobierz pdf