Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z sesji Rady: Protokół Nr 3/2010 z III Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 14 grudnia 2010 r. o godz.11.00.

PROTOKÓŁ Nr 3/2010

 

z III Sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytej w dniu 14 grudnia 2010 r. o godz.11.00.

 

 

 

                III Sesja zwołana została przez Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Zdzisława Hinza na dzień 14 grudnia 2010 roku, na godz. 11.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

 

W pierwszej kolejności wprowadzono Flagę oraz odegrano Hejnał Rogoźna.

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

 

Zebranych powitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie p. Zdzisław Hinz, który trzykrotnym uderzeniem Laską Przewodniczącego, otworzył Sesję i przewodniczył jej obradom.

 

Po powitaniu Pań i Panów Radnych, Pana Burmistrza, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych oraz zaproszonych Gości  i złożeniu gratulacji obecnym na sesji Radnym Rady Powiatu Obornickiego z okazji uzyskania mandatu, przystąpiono do realizacji programu sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził na podstawie listy obecności, że na 15 radnych w Sesji bierze udział 15 radnych. 

Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał.

 

Lista obecności radnych z sesji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów z sesji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności gości z sesji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Na podstawie Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie do przeliczania głosów podczas głosowań Przewodniczący Rady wyznaczył radnego R. Dworzańskiego.

 

Radny wyraził zgodę.

 

II. Przyjęcie porządku obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Uroczyste ślubowanie Burmistrza Rogoźna.

4. Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu.

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.

6. Wybór wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Rogoźnie

a) zgłaszanie kandydatów,

b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,

c) przeprowadzenie procedury głosowania.

7. Powołanie Komisji Rewizyjnej.

8. Powołanie stałych komisji Rady Miejskiej.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11.Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

12. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym.

13. Wolne wnioski i informacje.

14. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Z. Hinz wniósł autopoprawki polegające na uszczegółowieniu pkt. 8, poprzez dodanie podpkt.: a) podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady, b) podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa, c) podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury.

Innych uwag nie było.

 

III. Uroczyste ślubowanie Burmistrza Rogoźna.

Przewodniczący Rady Miejskiej Z. Hinz poinformował, że za moment odczyta tekst roty ślubowania, a następnie Pan B. Janus wypowie słowo „ślubuję”, mając prawo dodać również kolejne słowa: „Tak mi dopomóż Bóg”.

 

                „Obejmując urząd Burmistrza Rogoźna, uroczyście ślubuje, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy”.

 

Pan Burmistrz Rogoźna Bogusław Janus wypowiedział słowo „ślubuję”, a następnie dodał: „Tak mi dopomóż Bóg”.

Przewodniczący Rady Z. Hinz pogratulował Burmistrzowi Rogoźna i poprosił, aby pozostał wierny słowom ślubowania oraz wręczył pamiątkowy dokument, którego treść wcześniej odczytał.

Burmistrz Rogoźna podziękował za złożone mu gratulacje. Przyznał, że jest to już 3 raz , kiedy składał ślubowanie i nie dokonał by tego, gdyby nie współpracownicy w Urzędzie, kierownicy jednostek, sołtysi i wiele innych osób, dlatego składa im wszystkim podziękowania. Dodał, że podziękowania również należą się jego Komitetowi Wyborczemu, żonie i rodzinie.

 

IV. Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu.

Nie było.

 

V. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Z. Hinz przypomniał, że  zgodnie z rozdz. IV § 16 ust. 5 Statutu Gminy – to „Rada ustala liczbę wiceprzewodniczących Rady”. Zaproponował by Rada dokonała wyboru 2 wiceprzewodniczących.

Innych propozycji nie było.

 

                Uchwała Nr III/6/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, podjęta została jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

VI. Wybór wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Rogoźnie:

a) zgłaszanie kandydatów

Przewodniczący Rady Z. Hinz przypomniał, że zgodnie z treścią rozdziału IV §16 ust. 1 Statutu Gminy – wiceprzewodniczący Rady wybierani są bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym. Dodał, że jako Przewodniczący będzie najbliżej współpracował z wiceprzewodniczącymi Rady i dlatego proponuje na to stanowisko radnego Zbigniewa Chudzickiego. Przewodniczący Rady Z. Hinz poinformował, że radny Z. Chudzicki posiada wykształcenie wyższe magisterskie ze specjalnością nauczycielską.
Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Instytutu Kultury Fizycznej w Gorzowie. W 2008 roku ukończył studia podyplomowe trenerskie ze specjalnością piłka siatkowa. Od d 2003 roku pracuje jako nauczyciel w Zespole Szkół w Parkowie oraz Liceum Ogólnokształcącym im. Przemysława II w Rogoźnie osiągając znaczące sukcesy w pracy dydaktyczno- wychowawczej oraz wysokie wyniki sportowe swoich podopiecznych na poziomie powiatu, rejonu i województwa. W latach 2007-2010 pełnił funkcje Prezesa zarządu Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpijczyk" przy Zespole Szkół w Parkowie, którego jest pomysłodawcą i założycielem. Jest członkiem wielu stowarzyszeń i organizacji m.in.: Związku Nauczycielstwa Polskiego, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Rogozińskiego Klubu Sportowego „Wełna", w którym był trenerem drużyny juniorów w latach 2003-2005 i 2008-2010. Uchodzi za osobę spokojną i opanowaną. Charakteryzuje go odpowiedzialność, pracowitość i otwartość na różne poglądy. W grupie potrafi działać zgodnie z obowiązującymi zasadami. W swojej pracy stara się być osobą pogodną, cierpliwą i życzliwą. Przewodniczący Z. Hinz nadmienił, że radnego Z. Chudzickiego zna od dziecka, ponieważ był jego nauczycielem i dyrektorem w Szkole Podstawowej przez 8 lat. Dodał, że jest osobą odpowiedzialną, mającą predyspozycje do zajmowania funkcji Wiceprzewodniczącego Rady.

Następnie Przewodniczący Rady Z. Hinz zgłosił kandydaturę radnego A. Olenderskiego na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady informując, że z wykształcenia jest magistrem inżynierem mechanizacji rolnictwa, absolwentem Akademii Techniczno- Rolniczej w Bydgoszczy. W latach 1986-1989 był kierownikiem ds. mechanizacji rolnictwa w Kombinacie Państwowych Gospodarstw Rolnych w Bieganowie koło Wrześni, 1989-1992 zastępcą dyrektora w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Rudzie, 1992- 1998 prezesem zarządu a 1998-2000 wiceprezesem zarządu Przedsiębiorstwa Rolno- Przemysłowego „Agro-Włodarz" Spółka z o.o. w Rudzie. W okresie 2004 - 2007 pełnił funkcję ławnika Sądu Okręgowego w Poznaniu - Ośrodek Zamiejscowy w Pile, a od maja 2006 roku do chwili obecnej sprawuje funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Właścicieli" w Rudzie. W latach 2006-2010 był radnym V kadencji, a przez pewien czas Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Rogoźnie i członkiem Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach. Przewodniczący Rady dodał, że nabyte doświadczenia na stanowiskach kierowniczych i cechy osobowości  radnego A. Olenderskiego oraz osiągnięcia w pracy na rzecz lokalnej społeczności dowodzą, że zasługuje on na rekomendację do objęcia funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie VI kadencji.

Radna R. Tomaszewska zaproponowała na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady, radnego A. Jóźwiaka. Nadmieniła, że jest to osoba, która cieszy się dużym szacunkiem społeczeństwa i ujęła ją tym, że jako pierwszy radny wśród radnych rozpoczynających działalność samorządową, zainteresował się na pierwszym już spotkaniu Statutem Gminy, co dało jej poczucie, że jest to osoba, żywo zainteresowana staniem na straży prawa i na pewno swoją funkcję wykonywałby z pełną odpowiedzialnością.

Radny Z. Chudzicki wyraził zgodę na kandydowanie na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

Radny A. Olenderski wyraził zgodę na kandydowanie na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

Radny A. Jóźwiak podziękował radnej R. Tomaszewskiej za zgłoszenie jego kandydatury i odmówił kandydowania na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

Radny R. Szuberski zgłosił kandydaturę radnej R. Tomaszewskiej informując, że była ona Wiceprzewodniczącą Rady w minionej kadencji i swoje obowiązku wykonywała dobrze. Dodał, że bliższa charakterystyka nie jest potrzeba, ponieważ radna R. Tomaszewska jest powszechnie znana.

Radna R. Tomaszewska wyraziła zgodę na kandydowanie na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

Radny A. Nadolny zgłosił kandydaturę radnego H. Janusa na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady. Wyjaśnił, że od roku 1990, czyli przez wszystkie kadencje, był radnym. Pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego w poprzedniej kadencji, był również Przewodniczącym Komisji w latach 1994-1998 i 2002-2006. Ponadto był członkiem Zarządu Gminy w latach 1998-2002. jest działaczem społecznym,członkiem OSP, LOK, Stowarzyszenia „Gościnianka”, a także wszystkich rad sołeckich w Gościejewie.

Radny H. Janus wyraził zgodę na kandydowanie na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

 

Innych kandydatur nie było.

 

b) powołanie Komisji Skrutacyjnej

Radny H. Kuszak zaproponował by w skład Komisji Skrutacyjnej wszedł radny A. Jóźwiak.

Radny A. Jóźwiak wyraził zgodę.

„Za” kandydaturą radnego A. Jóźwiaka na członka Komisji Skrutacyjnej opowiedziało się 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.

Radny R. Szuberski zaproponował kandydaturę radnego M. Kutki do składu Komisji Skrutacyjnej.

Radny M. Kutka wyraził zgodę.

„Za” kandydaturą radnego M. Kutki na członka Komisji Skrutacyjnej opowiedziało się 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.

Radny Z. Chudzicki zgłosił kandydaturę radnego R. Dworzańskiego do składu Komisji Skrutacyjnej.

Radny R. Dworzański wyraził zgodę.

„Za” kandydaturą radnego R. Dworzańskiego na członka Komisji Skrutacyjnej opowiedziało się 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.

Radny A. Olenderski złożył wniosek o zamknięcie listy kandydatów do składu Komisji Skrutacyjnej.

Wniosek radnego A. Olenderskiego został przyjęty jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

Następnie Przewodniczący Rady Z. Hinz ogłosił przerwę na czas ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej i przygotowania kart do głosowania.

 

Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej R. Dworzański wyjaśnił, że karty do głosowania, sporządzone wg jednolitej formy, zawierają brzmienie: Karta do głosowania wybór wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Rogoźnie VI kadencji w dniu 14 grudnia 2010 r. oraz zamieszczone w kolejności alfabetycznej imiona i nazwiska radnych zgłoszonych na kandydatów. Obok każdego nazwiska z prawej strony umieszczona jest kratka. Radni dokonują wyboru poprzez postawienie znaków „x” w kratkach, obok co najmniej dwóch nazwisk kandydatów na wiceprzewodniczących Rady Gminy, opowiadając się w ten sposób za wyborem tych kandydatów na wiceprzewodniczących Rady. Jeżeli radny postawił znak „x” przy jednym nazwisku kandydata oznacza to, że głosuje tylko na jednego kandydata i głos ten jest ważny.  Jeżeli radny, na karcie do głosowania  postawi znak „x” w więcej niż dwóch kratkach, nie  postawi znaku „x” w kratce obok nazwiska żadnego kandydata,  głos taki uważa się za nieważny. Karty wyjęte, z urny niesporządzone przez Komisję Skrutacyjną, są kartami nieważnymi. Kart całkowicie przedartych Komisja Skrutacyjna nie bierze pod uwagę.  Za wybranych na wiceprzewodniczących Rady uważa się dwóch kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów (znaków „x” w kratce przy nazwiskach tych kandydatów) przewyższającą połowę liczby radnych obecnych na sesji), czyli minimalna ilość to 8.  W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie otrzymał wymaganej większości głosów, przeprowadza się II turę głosowania odpowiednio z udziałem dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą ilość głosów lub z udziałem trzech lub większej liczby kandydatów, którzy otrzymali równą liczbę najwięcej ważnie oddanych głosów. W przypadku, gdy wszyscy kandydaci otrzymają równą liczbę głosów przeprowadza się ponowne wybory, łącznie z ponownym zgłaszaniem kandydatów.  Jeżeli w I turze głosowania na jednego kandydata oddano największą ilość głosów, nie spełniającą wymaganej większości, zaś w drugiej kolejności na dwóch lub więcej kandydatów oddano równą ilość głosów, przeprowadza się dodatkowe głosowanie na tych kandydatów, a następnie II turę głosowania wg wcześniej wspomnianych zasad.  W przypadku, gdy w wyniku głosowania w I turze zostanie wybrany tylko jeden kandydat, przeprowadza się wybory drugiego wiceprzewodniczącego odpowiednio z udziałem dwóch kandydatów którzy otrzymali w następnej kolejności największe ilości głosów lub wszystkich kandydatów, którzy otrzymali w następnej kolejności równą liczbę ważnie oddanych głosów lub  kandydata, który w następnej kolejności otrzymał największą ilość głosów oraz kandydatów, którzy otrzymali kolejną największą równą ilość głosów. W przypadku nie dokonania wyboru jednego, bądź dwóch wiceprzewodniczących, mimo przeprowadzenia dwóch tur głosowania, przeprowadza się ponowne wybory odpowiednio jednego lub dwóch wiceprzewodniczących Rady, łącznie z ponownym zgłaszaniem kandydatów.

Radny H. Janus zapytał, skąd wziął się pomysł, że jeśli radni nie zostaną wybrani na Wiceprzewodniczących, to trzeba ich wybrać w pierwszym, drugim i trzecim głosowaniu, na dzisiejszej sesji? Dlaczego nie można tego dokonać na sesji następnej? Dodał, że Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poinformował w swoim wystąpieniu, że głosy należy złożyć w minimum 2 kratkach. Stwierdził, że jest to błędne, ponieważ oddanie głosu na 3 kandydatów jest głosem nieważnym. Radny H. Janus zwrócił uwagę, że na karcie do głosowania nie ma możliwości wstrzymania się od głosu.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej R. Dworzański wyjaśnił, że maksymalnie można oddać 2 głosy, a nie minimum, gdyż głos taki byłby nieważny.

Radny H. Janus stwierdził, że wcześniej Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej inaczej się wypowiedział.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej R. Dworzański powtórzył, iż radni dokonują wyboru poprzez postawienie znaków „x” w kratkach, obok co najwyżej dwóch nazwisk kandydatów na wiceprzewodniczących Rady, opowiadając się w ten sposób za wyborem tych kandydatów na wiceprzewodniczących Rady.

Radny H. Janus stwierdził, że radny nie ma możliwości wstrzymania się od głosu. Zapytał, czy niepostawienie znaku w żadnej kratce, będzie powodowało, że głos będzie nieważny?

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej R. Dworzański potwierdził.

Radny H. Janus stwierdził, że Przewodniczący Komisji wspomniał, iż radny musi uzyskać 8 głosów przy obecnych 15, aby objąć funkcję Wiceprzewodniczącego Rady. Dodał, że wydaje mu się, iż nie chodzi o liczbę obecnych radnych na sali, tylko liczbę głosujących.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej R. Dworzański powiedział, że na sali jest obecnych wg listy obecności, 15 radnych i jeśli Komisja Skrutacyjna wyda 15 kart do głosowania, to nie ma innej możliwości, jak przyjąć zasadę, że 15 głosowało.

Radny H. Janus zapytał, co jeśli nie wyda wszystkich kart?

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej R. Dworzański powiedział, że nie ma innej możliwości jak wydanie 15 kart do głosowania.

Radny H. Janus zapytał, czy jeśli będzie 15  głosujących radnych i będzie kilka głosów nieważnych, to nadal wystarczy 8 głosów, aby objąć stanowisko Wiceprzewodniczącego?

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej R. Dworzański odpowiedział, że tak.

Radny H. Janus odpowiedział, że według niego – nie.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej R. Dworzański wyjaśnił, że jeśli głosujących jest 15, to bezwzględna większość to liczba 8, czyli aby zostać Wiceprzewodniczącym, przy wydaniu 15 kart trzeba zdobyć 8 głosów.

Radny H. Janus stwierdził, że jest to bezwzględna większość, ale ustawowego składu Rady.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej R. Dworzański stwierdził, że mówi o obecnych na sali, a nie o ustawowym składzie Rady. W dniu dzisiejszym ustawowa ilość radnych równa jest ilości radnych głosujących. Nadmienił, że mówi o ilości obecnych i głosujących, a nie o ustawowym składzie Rady. Dodał, że nie przewidziano sytuacji, w której radny nie pobrał by karty do głosowania.

Radny H. Janus powiedział, że się z tym nie zgadza, ponieważ jeśli będą jakieś wątpliwości po głosowaniu zacytuje odpowiedni paragraf.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej R. Dworzański poprosił radnego H. Janusa o wyjaśnienie, z czym się nie zgadza?

Radny H. Janus wyjaśnił, że nie liczy się bezwzględna większość ustawowego składu Rady.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej R. Dworzański powiedział, że nie chodzi o bezwzględną ilość ustawowego składu Rady. Poprosił radnego H. Janusa, aby nie wkładał słów w jego usta, ponieważ mówił o bezwzględnej ilości głosujących.

Radny H. Janus powiedział, że bezwzględna większość oznacza o 1 głos więcej od sumy głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących”. Jeśli nie ma głosów „wstrzymujących”, a będą głosy nieważne , to jest to całkowicie inne liczenie.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej R. Dworzański odniósł się do jednego z pierwszych pytań radnego H. Janusa. Otóż nigdy nie było powiedziane, że radni muszą dokonać wyboru Wiceprzewodniczących na dzisiejszej sesji, w kolejnych turach. Przypomniał, że powiedział „W przypadku nie dokonania wyboru jednego, bądź dwóch wiceprzewodniczących, mimo przeprowadzenia dwóch tur głosowania, przeprowadza się ponowne wybory odpowiednio jednego  lub dwóch wiceprzewodniczących Rady, łącznie z ponownym zgłaszaniem kandydatów.” Nie użyto  słowa o terminie, czasie i miejscu. Może odbyć się to dzisiaj lub na innej sesji.

 

c) przeprowadzenie głosowania

Następnie  radni głosowali alfabetycznie w przygotowanej kabinie i składali karty do głosowania w urnie.

Radny H. Janus odmówił udziału w głosowaniu.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej R. Dworzański stwierdził, że jedną z bardzo ważnych rzeczy dla radnego jest udział w sesjach oraz głosowanie, przez co radny wyraża swoją wolę. Dodał, że jest to prawie obowiązek i poprosił o uzasadnienie takiej decyzji radnego.

Radny H. Janus powiedział, że nie musi udzielać żadnego wyjaśnienia i ma prawo nie brać udziału w głosowaniu.

Przewodniczący Rady Z. Hinz przyznał, że radny ma prawo nie brać udziału w głosowaniu.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej R. Dworzański powiedział, że w takim razie wycofuje się z liczby 8, ponieważ Komisja Skrutacyjna założyła, iż wszyscy obecni radni wezmą udział w głosowaniu. Poinformował, że wybranym zostanie ten radny, który uzyska bezwzględną ilość głosów.

Radna R. Tomaszewska również odmówiła udziału w głosowaniu. Dodała, że swoją decyzję uzasadni w odpowiednim momencie, ponieważ kieruje się literą prawa w swojej decyzji.

 

Następnie ogłoszono przerwę celem podliczenia głosów.

 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Ryszard Dworzański odczytał protokół stanowiący załącznik nr 4 do protokołu i stwierdził, że w głosowaniu tajnym na 15 obecnych radnych głosowało 13 radnych.

Oddano 13 ważnych głosów.

„Za” wyborem na Wiceprzewodniczącego Rady Pana Zbigniewa Chudzickiego głosowało – 8 radnych.

„Za” wyborem na Wiceprzewodniczącego Rady Pana Henryka Janusa głosowało – 5 radnych.

„Za”wyborem na Wiceprzewodniczącego Rady Pana Andrzeja Olenderskiego głosowało – 8 radnych.

„Za” wyborem na Wiceprzewodniczącą Rady Panią Renatą Tomaszewską głosowało – 5 radnych.

 

Zgodnie z art. 19, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w głosowaniu tajnym – Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej w Rogoźnie VI kadencji – wybrani zostali:

Radny Zbigniew Chudzicki oraz radny Andrzej Olenderski.

 

Następnie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej R. Dworzański odczytał przedstawił Uchwałę Nr III/7/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej - potwierdzeniem jej przyjęcia był wynik tajnego głosowania, który został Radzie przedstawiony przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.

 

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki oraz Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski zajęli miejsca obok Przewodniczącego Rady Z. Hinza przy stole prezydialnym.

 

Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki podziękował za wybór jego osoby na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie. Przyznał, że czuje odpowiedzialność jaka na nim spoczywa, pomimo młodego wieku i niewielkiego doświadczenia w pracy samorządowej. Obiecał, że swoje obowiązki będzie wypełniał godnie, sumiennie, rzetelnie i uczciwie. Dodał, że liczy również na wsparcie starszych stażem radnych oraz że współpraca z Prezydium Rady Miejskiej będzie się układać pomyślnie i przyniesie mieszkańcom wiele korzyści. Radny powiedział, że startując w wyborach na radnego Rady Miejskiej w Rogoźnie zapewniał swoich wyborców, że będzie starał się działać na rzecz wszystkich mieszkańców miasta i gminy Rogoźno, bez względu jaką opcję polityczną prezentują, jaki mają wiek, status społeczny czy majątkowy. Przyznał, że dla niego liczy się człowiek, jako obywatel rogozińskiej społeczności. Zaproponował niektórym radnym zmianę stylu i języka polityki gminnej. Aby zaprzestali podstępnych gier politycznych, bezsensownych kłótni, sporów i waśni, a zastąpili to umiejętnością życiowego dialogu i kompromisu dla dobra mieszkańców. To właśnie oni wybrali do samorządu 7 nowych radnych i po raz trzeci Burmistrza Rogoźna B. Janusa. Wyborcy mają prawo oczekiwać od radnych ambitnych pomysłów, mądrych i roztropnych decyzji oraz dynamicznych działań. Dodał, że radni mają obowiązek stawiać sobie ambitne, realne i śmiałe cele. Nie wolno zadowalać się wyłącznie  rozwiązywaniem spraw drobnych. Konieczne jest  kontynuowanie i realizowanie wieloletniej wizji rozwoju Gminy. Poprosił, aby dokonać tego wspólnie dla dobra mieszkańców, ponieważ podstawowym obowiązkiem radnego jest służenie dobru wspólnemu. Nadmienił, że razem można uczynić wiele, a koncentrując się na indywidualnych interesach nie dokona się niczego. Radny Z. Chudzicki podziękował obecnej na sali mamie za wsparcie.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski podziękował radnym, którzy go wybrali za zaufanie oraz wyborcom, którzy sprawili, że ponownie znalazł się w składzie Rady i za możliwość dalszego działania na rzecz Gminy. Powiedział, że będzie pracował na rzecz całej Gminy, a nie tylko okręgu, z którego startował do Rady. Poinformował, że nie chce służyć, czego dał wyraz w poprzedniej kadencji, pewnej tylko grupie osób.

 

Następnie Przewodniczący Rady Z. Hinz ogłosił 30 minutową przerwę.

 

VII. Powołanie Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Rady Z. Hinz poinformował, że zgodnie z Regulaminem Komisji Rewizyjnej, stanowiącym załącznik nr 6 do Statutu Gminy, Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i nie więcej niż trzech członków Komisji, wybranych spośród radnych uchwałą Rady, podejmowaną zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady. Zaproponował, aby w skład Komisji Rewizyjnej weszło 5 osób.

Radny R. Szuberski zaproponował trzyosobowy skład Komisji Rewizyjnej.

Propozycja Przewodniczącego Rady Z. Hinza, aby Komisja Rewizyjna składała się z 5 osób, została przyjęta 8 głosami „za” przy 7 głosach „przeciwnych”.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Zdzisław Hinz poinformował, że w trakcie obrad dzisiejszej sesji otrzymał formalne zgłoszenia dwóch Klubów Radnych tj. Klubu Rogoźno Nasza Gmina (radny H. Janus, radny A. Nadolny, radny M. Połczyński) oraz Klubu Rogoźno Nasze Miasto (radny R. Kinach, radny M. Kutka, radny R. Szuberski, radna R. Tomaszewska). Wyjaśnił, że każdy klub radnych ma ustawowe prawo mieć swojego przedstawiciela w Komisji Rewizyjnej, a zatem przedstawiciele wcześniej wspomnianych osób wchodzą w skład Komisji Rewizyjnej. Zapytał Przewodniczącego Klubu Rogoźno Nasza Gmina, kogo Klub typuje do Komisji Rewizyjnej?

Radny A. Nadolny odpowiedział, że na chwilę obecną nie zgłasza nikogo.

Przewodniczący Rady Z. Hinza zapytał Przewodniczącą Klubu Rogoźno Nasze Miasto, kogo typuje do składu Komisji Rewizyjnej?

Radna R. Tomaszewska odpowiedziała, że w tej chwili również nie ma kandydata.

Przewodniczący Rady Z. Hinz poprosił o podawanie kandydatur na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski zaproponował radnego R. Dworzańskiego na stanowisko Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Rady Z. Hinz zapytał radnego R. Dworzańskiego, czy wyraża zgodę na kandydowanie?

Radny R. Dworzański odpowiedział, że tak.

Innych kandydatur nie było.

W głosowaniu jawnym 8 głosami „za” przy 4 głosach „przeciwnych” i 3 głosach „wstrzymujących”, radny R. Dworzański został wybrany Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej.

Radny H. Kuszak zaproponował kandydaturę radnego A. Jóźwiaka na stanowisko wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Rady Z. Hinz zapytał radnego A. Jóźwiaka, czy wyraża zgodę na kandydowanie?

Radny A. Jóźwiak odpowiedział, że tak.

Innych kandydatur nie było.

W głosowaniu jawnym 14 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym” radny A. Jóźwiak został wybrany na Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Radny A. Jóźwiak zaproponował kandydaturę radnej E. Wysockiej na funkcję członka Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Rady Z. Hinz zapytał radną E. Wysocką, czy wyraża zgodę na kandydowanie?

Radna E. Wysocka odpowiedziała, że tak.

Innych kandydatur nie było.

W głosowaniu jawnym 14 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymującym”, radna E. Wysocka została wybrana do składu Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Rady Z. Hinz ponownie zwrócił się do Przewodniczących Klubów Radnych, czy uzgodniono kandydatów do składu Komisji Rewizyjnej?

Radna R. Tomaszewska zapytała, czy jest to obligatoryjne?

Przewodniczący Rady Z. Hinz odpowiedział, że jego zdaniem nie jest to obligatoryjne. Ustawowo jest zagwarantowane miejsce w Komisji Rewizyjnej dla przedstawiciela danego Klubu. Przypomniał, że w poprzedniej kadencji Rady Miejskiej również działał Klub Radnych, który nie miał swojego przedstawiciela w Komisji Rewizyjnej.

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że przedstawiciel Klubu Radnych ma prawo do udziału w pracach Komisji Rewizyjnej.

Radny R. Szuberski dodał, że precyzuje to art. 18a pkt. 2 ustawy o samorządzie gminnym.

Radna R. Tomaszewska zapytała, czy jeśli nie ma przedstawicieli Klubów w Komisji Rewizyjnej, a wcześniej ustalono pięcioosobowy skład Komisji, to czy radni mogą się ograniczyć do 3 członków?

Przewodniczący Rady Z. Hinz przyznał, że ta propozycja została przegłosowana, a sam projekt uchwały będzie dopiero przedstawiony.

Radna R. Tomaszewska stwierdziła, że należałoby wybrać 2 kolejnych członków Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że dlatego ponownie zapytał Przewodniczących Klubu o swoich kandydatów.

Radna R. Tomaszewska powiedziała, że Klub Rogoźno Nasze Miasto nie typuje żadnego członka do Komisji Rewizyjnej.

Radny A. Nadolny poinformował, że również Klub Rogoźno Nasza Gmina nie typuje nikogo.

 

Przewodniczący Rady Z. Hinz ogłosił 10 minut przerwy.

               

Po przerwie Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że przed przerwą radni przegłosowali pięcioosobowy skład Komisji Rewizyjnej. Wytypowano na chwilę obecną 3 osoby. Kluby, które mają ustawowe prawo zgłoszenia swojego przedstawiciela do składu Komisji, na razie tego nie zrobiły. Zatem za chwilę będzie podejmowana uchwała dotycząca tylko tych 3 radnych. Rada podtrzymuje swoją wolę, aby Komisja składała się z 5 osób, ale póki co Komisja będzie się składać z 3, zaproponowanych osób.

 

Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej – przedstawił Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski.

Radny R. Szuberski zapytał, co z głosowaniem nad pięcioosobowym składem Komisji Rewizyjnej, skoro w uchwale znajdą się tylko 3 osoby?

Przewodniczący Rady Z. Hinz przypomniał, że Kluby mają zagwarantowane miejsca w Komisji Rewizyjnej, ale na chwilę obecną nie korzystają z tego prawa. Na ten moment powinno się wybrać tylko tych członków, którzy zostali wybrani w głosowaniu. Dodał, że projekt uchwały dotyczył powołania w skład Komisji Rewizyjnej 3 konkretnych osób. Nie ma w nim informacji, że ma być skład pięcioosobowy, którego dotyczyło pomocnicze głosowanie.

Radna R. Tomaszewska stwierdziła, że Przewodniczący Klubów stwierdzili, iż nie zgłaszają kandydatów. W związku z czym, jak gdyby nie skorzystali z prawa, które jest zagwarantowane w ustawie, a ustalony skład wynosi 5 osób. Poinformowała, że jej zdaniem powinny być zgłoszone kolejne kandydatury.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że nie zgadza się z tym. Dodał, że głosowanie ws. pięcioosobowego składu Komisji Rewizyjnej miało charakter pomocniczy i projekt uchwały dopiero będzie poddany pod głosowanie.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski zwrócił uwagę, że sytuacja, która powstała jest podobna do tej z ubiegłej kadencji, kiedy skład Komisji Rewizyjnej również wynosił 3 osoby. Zgłoszono 5 kandydatur, 2 osoby zrezygnowały i pozostał skład trzyosobowy. Na dzień dzisiejszy Kluby nie podały swoich przedstawicieli do Komisji Rewizyjnej, ale być może za jakiś czas zapadnie taka decyzja.

 

 

                Uchwała Nr III/8/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, podjęta została 8 głosami „za” przy 7 głosach „wstrzymujących”.

 

VIII. Powołanie stałych komisji Rady Miejskiej.

a)  podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady

Przewodniczący Rady Z. Hinz wyjaśnił, że na podstawie ankiet wypełnionych przez radnych, sporządzono projekt uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady.

Projekt ww. uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki.

Radny H. Janus zaproponował, aby przedmiotem działania Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa, był również porządek i bezpieczeństwo publiczne, a nie jak zaproponowano w projekcie uchwały – Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury.

Radny R. Dworzański zapytał, czy w Regulaminie Rady nie ma informacji, czym zajmują się poszczególne Komisje?

Radny H. Janus złożył wniosek o 5 minut przerwy.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

Po przerwie poddano pod głosowanie wniosek radnego H. Janusa, aby „porządek i bezpieczeństwo publiczne” był przedmiotem działania Komisji GFiR. Został on przyjęty jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

                Uchwała Nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej, podjęta została jednogłośnie 15 głosami „za” w obecności 15 radnych.

 

W skład Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa powołano:

1) Zdzisława Hinza, 

2) Henryka Janusa, 

3) Adama Jóźwiaka, 

4) Romana Kinacha, 

5) Adama Nadolnego, 

6) Andrzeja Olenderskiego, 

7) Mariana Połczyńskiego, 

8) Pawła Wojciechowskiego. 

 

W skład Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury powołano:

1) Zbigniewa Chudzickiego, 

2) Ryszarda Dworzańskiego, 

3) Huberta Kuszaka, 

4) Macieja Kutkę, 

5) Romana Szuberskiego, 

6) Renatę Tomaszewską, 

7) Ewę Wysocką. 

 

b) podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa.

Przewodniczący Rady Z. Hinz przypomniał, że zgodnie z treścią Regulaminu Rady Miejskiej, rozdział V § 45 „Rada wybiera przewodniczącego i wiceprzewodniczących komisji Rady na wniosek członków Komisji.

Radny R. Szuberski zapytał, z czego wynika, że kandydatów zgłaszają członkowie tylko danej Komisji?

Przewodniczący Rady Z. Hinz powtórzył, że z Regulaminu Rady Miejskiej, rozdziału V § 45.

Radny H. Janus złożył wniosek, aby obie Komisje spotkały się i same wybrały spośród siebie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, a Rada by tylko przegłosowała te propozycje.

Przewodniczący Rady Z. Hinz powiedział, że nie widzi przeszkód ku takiemu spotkaniu, ale będzie ono miało charakter nieformalny, ponieważ Komisja nie jest jeszcze ukonstytuowana.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski powiedział, że jest przeciwny wnioskowi radnego H. Janusa, ponieważ jak najszybciej Komisje powinny się ukonstytuować, aby zacząć pracę na projektem budżetu na 2011 rok.

Radny H. Janus wyjaśnił, że nie chodzi o to, aby Komisje ukonstytuowały się za tydzień, czy za miesiąc, ale jeszcze dzisiaj na sesji.

Wniosek radnego H. Janusa o ogłoszenie przerwy na czas pierwszego nieformalnego posiedzenia Komisji, nie został przyjęty.  „Za” oddano 7 głosów, „przeciw” 8.

Przewodniczący Rady Z. Hinz poprosił o podawanie kandydatur na Przewodniczącego Komisji GFiR.

Radny P. Wojciechowski zgłosił kandydaturę radnego A. Olenderskiego.

Radny A. Olenderski wyraził zgodę.

Radny A. Nadolny zgłosił kandydaturę radnego H. Janusa.

Radny H. Janus wyraził zgodę.

Innych kandydatur nie było.

„Za” kandydaturą radnego A. Olenderskiego na Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa opowiedziało się 8 radnych.

„Za” kandydaturą radnego H. Janusa na Przewodniczącego Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa opowiedziało się 6 radnych. Radny H. Janus nie brał udziału w głosowaniu.

Radna  R. Tomaszewska zapytała, dlaczego nie było możliwości sprzeciwu i  wstrzymania się od głosu podczas głosowania?

Przewodniczący Rady Z. Hinz wyjaśnił, że procedura głosowania przy 2 kandydatach jest podobna do głosowania tajnego na Przewodniczącego Rady, czy Wiceprzewodniczącego Rady. Gdy kandydat jest jeden, Rada ma do czynienia z zatwierdzeniem danej osoby głosując „za”, „przeciw” lub wstrzymać się od głosu. Gdy jest więcej kandydatów, to zwycięża ten, który uzyska największą ilość głosów „za”.

Przewodniczący Rady Z. Hinz poprosił o podawanie kandydatur na Wiceprzewodniczącego Komisji GFiR.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski zaproponował kandydaturę radnego P. Wojciechowskiego.

Radny P. Wojciechowski wyraził zgodę.

Innych kandydatów nie było.

„Za” kandydaturą radnego P. Wojciechowskiego na Wiceprzewodniczącego Komisji  Gospodarki, Finansów i Rolnictwa opowiedziało się 14 radnych. Jeden radny „wstrzymał” się od głosowania.

 

Projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa – przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki.

 

                Uchwała Nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa, podjęta została 11 głosami „za” przy 4 głosach „wstrzymujących” w obecności 15 radnych.

 

c) podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury.

Przewodniczący Rady Z. Hinz poprosił o podawanie kandydatur na Przewodniczącego Komisji  SSOiK.

Radny R. Szuberski zgłosił kandydaturę radnego M. Kutki.

Radny M. Kutka wyraził zgodę.

Radny H. Kuszak zgłosił kandydaturę radnego Z. Chudzickiego.

Radny Z. Chudzicki wyraził zgodę.

„Za” kandydaturą radnego M. Kutki na Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury opowiedziało się 6 radnych.

„Za” kandydaturą radnego Z. Chudzickiego na Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury opowiedziało się 8 radnych.

Przewodniczący Rady Z. Hinz poprosił o podawanie kandydatur na Wiceprzewodniczącego Komisji SSOiK.

Radny Z. Chudzicki zaproponował kandydaturę radnego H. Kuszaka.

Radny H. Kuszak wyraził zgodę.

Innych kandydatur nie było.

„Za” kandydaturą radnego H. Kuszaka na Wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury opowiedziało się 11 radnych, 4 radnych „wstrzymało się” od głosowania.

 

Projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury – przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Z. Chudzicki.

 

                Uchwała Nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury, podjęta została 8 głosami „za” przy 7 głosach „wstrzymujących” w obecności 15 radnych.

 

IX. Interpelacje i zapytania radnych.

Nie było.

 

X. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Nie było.

 

XI. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący Rady Z. Hinz poinformował, że od miesiąca stycznia informację będzie przygotowywał w formie pisemnej. Dodał, że jego działania w miesiącu grudniu dotyczyły głównie przyjmowania korespondencji, załatwiania formalności związanych z przygotowaniem kolejnych sesji. Nadmienił, że w minioną sobotę uczestniczył w Jubileuszu 25-lecia powstania Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych w Rogoźnie, a także w spotkaniu opłatkowym  grup trzeźwościowych.

 

XII. Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym.

Burmistrz Rogoźna złożył informację z zakresu gospodarowania mieniem gminnym za okres od 10.11.2010 r. - 13.12.2010 r. -  załącznik nr 5 do protokołu.

Poinformował, że również brał udział w spotkaniu Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych w Rogoźnie i spotkaniu wigilijnym z grupami trzeźwościowymi. Ponadto w poniedziałek delegacja z Urzędu Miejskiego złożyła kwiaty pod pomnikiem Solidarności, w związku z rocznicą wprowadzenia stanu wojennego.

 

XIII. Wolne wnioski i informacje.

Radna R. Tomaszewska wyjaśniła, że nie brała udziału w głosowaniu w dniu dzisiejszym, w związku z  art. 25a ustawy o samorządzie gminnym, który mówi, iż radny nie może brać udziału w głosowaniu, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego. Poinformowała, że zapadł w tej sprawie wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który określa, że radny nie może brać udziału w głosowaniu. Wyrok rozstrzyga sytuację, jaka pojawiła się w Gminie Rogoźno, chodzi o wybór Przewodniczącego Rady, gdzie Rada składała się również z 15 radnych. 8 radnych głosowało „za” daną kandydaturą, a 7 było „przeciwnych”. Radna R. Tomaszewska wyjaśniła, że paradoks polegał na tym, że tą ósmą osobą, która  głosowała „za” wyborem, był sam zainteresowany, czyli osoba kandydująca na Przewodniczącego. Radni zakwestionowali prawomocność tej uchwały i złożyli odwołanie do Wojewody i sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie. Później NSA stwierdził, że ta uchwała ma zostać  uchylona. Miało to miejsce 25 stycznia 2010 r. Radna poinformowała, że takich spraw w kraju toczy się bardzo wiele. Podobna sytuacja miała miejsce w Wągrowcu oraz w Gminie Oborniki. Stwierdziła, że dla niej i dla jej klubowych kolegów, wyrok NSA jest pewnego rodzaju wykładnią prawa i dlatego ma wątpliwość, czy dzisiejsze głosowanie ma umocowanie prawne. Należałoby się zastanowić, czy radny w głosowaniu nad wyborem na Wiceprzewodniczącego Komisji, czy Rady, ma prawo uczestniczyć. Poprosiła Przewodniczącego, aby złożył do Wojewody Wielkopolskiego pismo, pod którym podpisało się 7 radnych o następującej treści:

dotyczy: uchwały Rady Miejskiej w Rogoźnie w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie VI kadencji. Na sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie w dniu l grudnia br. dokonano wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej VI kadencji. W głosowaniu nad wyborem przewodniczącego Rady, brali udział wszyscy radni Rady Miejskiej w Rogoźnie, łącznie z kandydatami ubiegającymi się o funkcję przewodniczącego.

Zgodnie z Wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego nr II OSK 1865/09 data orzeczenia 2010-01-25 oraz Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie nr II SA/Rz 444/09 data orzeczenia 2009-06-02 - radny ubiegający się o funkcję przewodniczącego Rady, nie może brać udziału w głosowaniu ponieważ dotyczy to jego interesu prawnego - art. 25a. u.s.g..

W związku z powyższym, prosimy Pana Wojewodę o rozstrzygnięcie ważności uchwały Rady Miejskiej w Rogoźnie w sprawie ważności wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej VI kadencji.”

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski przyznał, że radny nie może głosować we własnym interesie oraz jeśli toczyłaby się względem niego jakaś sprawa lub postępowanie. Poprosił, aby radna R. Tomaszewska przypomniała sobie, jak została wybrana Wiceprzewodniczącą Rady w ubiegłej kadencji. Stwierdził, że projekt uchwały nie był zaopiniowany przez radcę prawnego, ani referenta prawnego, a taki wymóg wynika ze Statutu Gminy. Wtedy próby odwołań nie dały rezultatu, ponieważ Rada podjęła uchwałę większością głosów i została ona podtrzymana. Poprosił, aby radna nie zarzucała czynów niezgodnych z prawem, skoro wie jak sama była wybrana. Radny A. Olenderski powiedział, że nigdy nie było tak, iż radny nie może brać udziału w głosowaniu nad własną kandydaturą. Dodał, że radna nakreśliła tylko sprawę, której dotyczył wyrok, bez podawania szczegółów, które mogą mieć znaczenie.

Radna R. Tomaszewska wyjaśniła, że wyrok NSA zapadł 25 stycznia 2010 r., a na stanowisko Wiceprzewodniczącej Rady została wybrana w listopadzie 2009 r., czyli zanim NSA wydało taki wyrok. Dodała, że zwraca tylko uwagę, że taki wyrok zapadł. Stwierdziła, że w internecie jest mnóstwo takich opinii i gdyby radny umiał się posługiwać internetem, to również by je znalazł.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski poprosił, aby go nie obrażać.

Radna R. Tomaszewska stwierdziła, że nie ma się o co obrażać, ponieważ nie każdy jest specjalistą w każdej dziedzinie.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski powiedział, że zgodnie z Regulaminem Rady Miejskiej radna R. Tomaszewska została niesłusznie powołana na stanowisko Wiceprzewodniczącej Rady, z powodu nie dochowania wszystkich formalności.

Radna R. Tomaszewska wyjaśniła, że nie kwestionuje tego, czy została wybrana prawnie, czy nie. Być może w oparciu o wyrok NSA – bezprawnie. Stwierdziła, że nie miała wówczas wiedzy i dlatego brała udział w głosowaniu.

Przewodniczący Rady Z. Hinz poinformował, że przekaże pismo radnych do Wojewody. Przypomniał, że swego czasu również za pośrednictwem Przewodniczącego Rady wystosował pismo do Wojewody, który opowiedział, że nie sugeruje się żadnym uwagami z zewnątrz, lecz sam orzeka ważność uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski stwierdził, że nie ma takiego przepisu, który zabraniałby radnemu głosować w przypadku wyboru Wiceprzewodniczącego, Przewodniczącego itd. Jest tylko orzecznictwo za, którym stoi wiele czynników.

Radny R. Szuberski zapytał o opuszczenie Rogoźna przez lekarza nocnego POZ. Czy Pan Burmistrz podejmował jakieś działania, aby lekarz pozostał na miejscu? Radny zapytał również o ortopedię, chirurgię i stomatologię w Rogoźnie.

Burmistrz Rogoźna odnośnie dyżuru lekarza POZ w nocy i w święta wyjaśnił, że kontrakt obejmuje cały Powiat, a nie Gminę Rogoźno. Poprosił radnego, aby nie sugerował mieszkańcom, że odchodzi jakiś lekarz. Pan Obst chciał kupić budynek w Rogoźnie, ale z pewnych względów mu się to nie udało. Odnośnie chirurga i ortopedy nie było dalszych rozmów i przypuszczalnie od nowego roku nie będzie ich w Rogoźnie.

Radny H. Janus zapytał, czy kolejne sesje będą zwoływane na tą samą godzinę, na którą została zwołana dzisiejsza sesja?

Przewodniczący Rady Z. Hinz wyjaśnił, że terminy pierwszych sesji były podyktowane koniecznością ich odbycia, ze względu na terminy ślubowań. Godzina dzisiejszej sesji, nie jest stała. Poinformował, że jeśli większość radnych uzna, że sesje mają się odbywać np.  o 14.00, to będzie to realizowane.  Stwierdził, że zdania, co do godziny odbywania się sesji, są podzielone.

Radny R. Szuberski zaproponował, aby jeszcze na dzisiejszej sesji przegłosowano godzinę sesji. Dodał, że podczas przerwy rozmawiał z Dyrektorem R. Kornobisem i nie jest zadowolony, że 3 nauczycieli w godzinach dopołudniowych, nie ma w pracy.

Przewodniczący Rady Z. Hinz zaproponował, aby pracownik Biura Rady zebrał od radnych informacje o propozycjach godzin sesji.

Radna R. Tomaszewska stwierdziła, że najwygodniejszą godziną była godzina 16.00, dlatego wnioskuje, aby była to godzina rozpoczęcia sesji. Jest to godzina, kiedy nauczyciele mogą po lekcjach iść do domu, zjeść obiad i nie ma dezorganizacji pracy w szkole, a także nie ma zagrożenia dla dzieci, którym trzeba zapewnić opiekę.

Radny M. Kutka stwierdził, że godz. 16 byłaby dobrą godziną, ponieważ radni zostali wybrani przez mieszkańców i sesje są otwarte, dlatego powinno również się uwzględnić mieszkańców i umożliwić im uczestniczenie w sesji Rady. Osoby pracujące w godzinach dopołudniowych, na sesji się nie pojawią.

Radny M. Połczyński powiedział, że pracuje zawodowo i w jego zakładzie występują pewne komplikacje w zastępstwie i dlatego również przychyla się do wniosku radnej R. Tomaszewskiej.

Radny H. Janus stwierdził, że w sesjach biorą również sołtysi. Poinformował, że przeprowadził wśród nich krótką ankietę telefoniczną i na 17 sołtysów, 9 jest „za” godz. 16, 5 sołtysom jest to obojętne, 3 jeszcze nie wyraziło swojej opinii. Dodał, że w okresie wiosennym rolnicy również nie będą mogli brać udziału w sesji.

Radny R. Dworzański zwrócił uwagę, że od pewnego czasu w RCK odbywają się zajęcia stałe i jednym z nich są próby, zarówno zespołów muzycznych, teatralnych i tanecznych. Taka próba jest również w środy z zespołem ISKIERKI. Gdyby sesja była o godz. 14, to wówczas pierwsza przerwa odbyła by się ok. godz. 16 i nie kłóciłoby się to z zajęciami stałymi w RCK.

Przewodniczący Rady Z. Hinz zaproponował, aby do końca tygodnia do Biura Rady skierować swoje propozycje godziny sesji.

Radna R. Tomaszewska zgłosiła wniosek, aby przegłosować godzinę 16.00 jako godzinę rozpoczęcia sesji.

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski zaproponował, aby dać czas niektórym radnym na zastanowienie się do końca tygodnia.

Radny H. Janus zapytał Wiceprzewodniczącego Rady A. Olenderskiego, czy jego zdaniem dzisiaj radni nie wiedzą „za”, którą godziną chcą głosować?

Wiceprzewodniczący Rady A. Olenderski stwierdził, że z tego co wie, to głosy wśród radnych są takie, żeby to przemyśleć. Dodał, że nie ma pośpiechu w tej sprawie.

Radni większością głosów zadecydowali, aby kwestię godziny rozpoczęcia sesji rozstrzygnąć na dzisiejszej sesji.

W głosowaniu jawnym radni opowiedzieli się 11 głosami „za” wnioskiem radnej R. Tomaszewskiej, aby godz. 16.00 była godziną zwoływania sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Z. Hinz złożył wszystkim obecnym życzenia świąteczne.

 

XIV. Zakończenie.

Po wyczerpaniu porządku obrad i wyprowadzeniu flagi Rogoźna, Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Hinz trzykrotnym uderzeniem „Laską Przewodniczącego” zakończył obrady III Sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

 

Posiedzenie zakończono o godz. 14.30

Rogoźno, dnia 22 grudnia 2010 r.

Protokół sporządziła Adriana Potocka

 

drukuj pobierz pdf