Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: Protokół nr 38/2010 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 14 stycznia 2010r., o godz. 10.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie

Protokół nr 38/2010

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 14 stycznia 2010r., o godz. 10.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

 

Tematy posiedzenia:

1.       Kontrola prawidłowości rozliczania dotacji przyznanych OSP (wybrane jednostki) za 2009 rok,

2.       Kontrola zasadności skarg składanych przez Pana J. Grabowskiego, mieszkańca Gminy Rogoźno,

3.       Kontrola zgodności wykonania z projektem, projektu ze zleceniem, a zlecenia z uchwałą budżetową:

a) progów zwalniających na ul. Gościnnej w Rogoźnie,

b) drogi Studzieńcu,

c) chodnika w Słomowie

 

                Otwarcia posiedzenia dokonała i posiedzeniu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Wanda Wiśniewska.

W posiedzeniu uczestniczyli: członkowie Komisji Rewizyjnej zgodnie z listą obecności oraz Burmistrz Rogoźna Bogusław Janus, Skarbnik Gminy Maria Kachlicka oraz Kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji UM w Rogoźnie Tadeusz Zygmunt.

 

                Posiedzenie Komisji składało się z dwóch części. Pierwsza część miała charakter wyjazdowy i polegała na zapoznaniu się z miejscami, które były przedmiotem kontroli. Na miejsca udano się w następującej kolejności: ul. Gościnna w Rogoźnie, Słomowo, Studzieniec, ul. Różana w Rogoźnie.

 

Kontrola zgodności wykonania z projektem, projektu ze zleceniem, a zlecenia z uchwałą budżetową progów zwalniających na ul. Gościnnej w Rogoźnie

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami:

-         projektem stałej organizacji ruchu na ul. Gościnnej,

-         kartą uzgodnień – Urząd Miejski w Rogoźnie, Komenda Powiatowa Policji w Obornikach, Starostwo Powiatowe w Obornikach,

-         opisem technicznym,

-         szczegółową specyfikacją techniczna na podstawie opracowań Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu,

-         wtórnikiem mapy zasadniczej,

-         szczegółowymi warunkami technicznymi dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach, będącymi załącznikiem nr 4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181).

 

Przewodnicząca Komisji W. Wiśniewska stwierdziła, że w uchwale budżetowej jest mowa o dwóch progach zwalniających, a wykonano tylko jeden.

Kierownik Wydziału RGiP T. Zygmunt wyjaśnił, że projektant Pan R. Juszkiewicz rozpoczął pracę od wizji lokalnej. Długość odcinka ul. Gościnnej wynosi ponad 300m. Ponadto jest to droga lokalna (L), która krzyżuje się z drogą wojewódzką i powiatową i biegnie również w jednym miejscu pod kątem 90º. Warunki techniczne wskazują minimalną odległość zarówno od skrzyżowań, jak i zakrętów. Projektant  nie stwierdził nadmiernego natężenia ruchu, a tym samym konieczności usytuowania 2 progów zwalniających na ul. Gościnnej. Jednak przyznał, że w godzinach pracy miejsca postojowe były zajęte. Zwrócił uwagę na kwestię lokalizacji progu zwalniającego. Otóż na ul. Gościnnej znajduje się dużo wjazdów na posesje, a poza tym są rozmieszczone lampy oświetlenia drogowego.  Próg nie powinien być umieszczony w miejscu wjazdu i najlepiej bezpośrednio pod lampą, aby był widoczny. Dlatego najbardziej optymalnym było  miejsce naprzeciw posesji nr 6 i 11, tuż pod lampą, gdzie nie ma wjazdu na żadną z posesji. Taka lokalizacja została uzgodniona i przyjęta do realizacji. Nadmienił, że próg zwalniający nie jest budową, na którą trzeba uzyskać pozwolenie, ale oznakowaniem drogowym. Dlatego dokumentacja mówi o budowie jako elemencie stałej organizacji ruchu. T. Zygmunt wyjaśnił, że projekt został uzgodniony przez Komendę Powiatową Policji w Obornikach. Zatwierdziło go również Starostwo Powiatowe. Wszelkie wymogi formalne zostały spełnione. Powiedział, że na to zadanie w budżecie znajdowała się kwota 10.000zł. Za dokumentację, podkłady geodezyjne i wykonanie progu poniesiono koszty w kwocie 8.024,22zł ( 4.874zł kosztowało wykonanie progu).

Radny J. Witt zapytał, czy przy odbiorze była mierzona wysokość progu?

T. Zygmunt potwierdził. Dodał, że wysokość prawidłowa to 7 cm, a wykonano próg na 6,8cm. Powiedział, że zgodnie z Rozporządzeniem jest to liniowy próg zwalniający listwowy U-16d. Nadmienił, że profil progu może budzić zastrzeżenia, a nie jego wysokość. W protokole odbioru zapisano, że ten element jest do poprawienia, w terminie do dnia 31 grudnia. Jednak ze względu na warunki pogodowe, wykonawca złożył wniosek do Burmistrza Rogoźna o przesunięcie tego terminu. Dodał, że projektant przyjął ograniczenie prędkości do 20 km/h, gdyby było to 30 km/h wyrzut byłby na pewno bardziej odczuwalny przez kierowców.

 

 

Kontrola zgodności wykonania z projektem, projektu ze zleceniem, a zlecenia z uchwałą budżetową chodnika w Słomowie.

Członkowie Komisji zapoznali się z następującymi dokumentami:

-       zgłoszeniem zamiaru powstania jednostronnego miejsca postojowego,

-       projektem budowy,

-       korespondencją z Panią J. Kaczmarek, Starostwem Powiatowym.

 

Członkowie Komisji najpierw udali się do Słomowa i w asyście Sołtys Sołectwa Pani B. Łabędzkiej i członka Rady Sołeckiej Pani R. Krugiołki, dokonali wizji lokalnej.

Przewodnicząca Komisji W. Wiśniewska poinformowała, że uchwała budżetowa mówi o budowie chodnika przy drodze gminnej w Słomowie. Natomiast wykonano dodatkowo odcinek przy drodze powiatowej.

Kierownik Wydziału RGiP T. Zygmunt powiedział, że projektant zasugerował przedłużenie chodnika dalej niż było to zaplanowane. Inaczej chodnik kończyłby się bez przejścia dla pieszych, bez żadnego ciągu itd. Teraz na wiosnę będzie można wykonać tam oznakowanie poziome przejścia dla pieszych.

Radny J. Witt zapytał czy zadanie zmieściło się w kwocie 150.000zł?

Kierownik Wydziału RGiP T. Zygmunt potwierdził. Kosztorys inwestorski opiewał na kwotę 150.000zł, przetarg wyłonił wykonawce, który zaoferował realizację zadania za kwotę 105.129,60zł.

Przewodnicząca Komisji W. Wiśniewska zapytała, czy za wykonanie całości, aż do plebanii?

Kierownik Wydziału RGiP T. Zygmunt potwierdził. Wyjaśnił, że droga do Pacholewa biegnie pod kątem prostym 90º. Z tego powodu widoczność jest bardzo ograniczona i pojawienie się pieszych w tym rejonie stwarza dodatkowe niebezpieczeństwo. Przy plebani jest następne skrzyżowanie drogi. Dodał, że przyjęty projekt powstał głównie ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa pieszym.

Członkowie Komisji zwrócili uwagę na miejsce postojowe w Słomowie.

Radny J. Witt zapytał, czy o możliwość wybudowania miejsca postojowego, to Urząd zwrócił się do Pani J. Kaczmarek, czy odwrotnie?

Kierownik Wydziału RGiP T. Zygmunt odpowiedział, że to Pani J. Kaczmarek zwróciła się do Burmistrza i zaznaczyła w piśmie, że pokryje koszty budowy zatoczki. Dodał, że Burmistrz wyraził na to zgodę. Jednak wcześniej wniosek Pani J. Kaczmarek wysłano do Zarządu Dróg Powiatowych z prośbą o zajęcie stanowiska. Udzielili oni odpowiedzi, że planowane miejsce parkingowe znajduje się poza pasem drogowym drogi powiatowej, a właścicielem działki, na której ma stanąć zatoczka jest Urząd Miejski w Rogoźnie. Na miejscu Pan Siewruk powiedział, że nie widzi przeszkód w budowie zatoczki. Dodał on również, że jeżeli ktokolwiek ma zaparkować pomiędzy łukiem, a zjazdem do drogi gminnej, to lepiej jak samochód znajdzie się poza drogą, właśnie na tym miejscu postojowym. Dla poprawy bezpieczeństwa i wyeliminowania ewentualnego postoju w tym miejscu, zasadnym jest udzielenie zgody na budowę miejsca postojowego. Na podstawie tej opinii Urząd Miejski zgłosił do Starostwa jego wybudowanie.

Przewodnicząca Komisji W. Wiśniewska zapytała, czy nie było sprzeciwu ze strony Starostwa?

Kierownik Wydziału RGiP T. Zygmunt odpowiedział, że Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego pismem skierowanym do Inspektora Budowlanego nie wniósł żadnych zastrzeżeń. Dodał, że jeśli Gmina jest właścicielem terenu, to tylko ona może wystąpić o pozwolenie na budowę. Nadmienił, że do samej budowy chodnika w Słomowie Starostwo Powiatowe również nie wniosło zastrzeżeń.

Radny R. Dworzański podkreślił, że miejsce postojowe jest do użytku publicznego i nie ma przy nim żadnej informacji o tym, że jest to miejsce prywatne.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że jest to teren gminny i każdy może tam stanąć.

Kierownik Wydziału RGiP T. Zygmunt powiedział, że Pani J. Kaczmerek sama porozumiała się z wykonawcą chodnika, który na jej koszt wykonał miejsce postojowe.

 

Kontrola zgodności wykonania z projektem, projektu ze zleceniem, a zlecenia z uchwałą budżetową  drogi Studzieńcu.

Członkowie Komisji najpierw udali się do Studzieńca dokonali na miejscu wizji lokalnej. Jak również odbyli rozmowę z Panem Z. Wyrwas.

Następnie Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami:

-       opisem technicznym,

-       uzgodnieniami ZUD,

-       informacją BIOZ,

-       oświadczeniem projektanta,

-       decyzją o stwierdzeniu przygotowania,

-       zaświadczeniem o przynależności do PIIB,

-       częścią rysunkową (m.in. planem orientacyjnym, planem sytuacyjnym, schematem studzienki ściekowej, rysunkami ustawienia znaków i rysunkami przejścia dla pieszych).

 

Przewodnicząca Komisji W. Wiśniewska poinformowała, że w uchwale budżetowej zadanie brzmi: wykonanie drogi gminnej wraz z parkingami przy bloku w Studzieńcu.

 

Komisja po zapoznaniu się z dokumentacją oraz szczegółowych wyjaśnieniach Kierownika Wydziału RGiP T. Zygmunta stwierdziła, że wykonanie parkingu przy bloku w Studzieńcu nie jest możliwe, ze względu na brak tytułu prawnego do gruntów, które są własnością wspólnoty mieszkaniowej bloku.

 

 

Kontrola zasadności skarg składanych przez Pana J. Grabowskiego, mieszkańca Gminy Rogoźno.

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami:

-         kserokopią sprawy zgłoszonej na dyżurze radnego R. Szuberskiego z dnia 16.09.2009r.,

-         kserokopią artykułu prasowego z „Gońca Rogozińskiego” pt.: „Różane parkowanie”,

-         odpowiedzią Burmistrza Rogoźna z dnia 16.10.2009r. o znaku INTZ.704-72/09 na pismo Przewodniczącego RM w Rogoźnie z dnia 16.09.2009r.,

-         wyciągiem z protokołu nr XLV/2009,

-         wyciągiem z protokołu nr XLVI/2009,

-         kserokopią pisma złożonego przez Pana J. Grabowskiego ws. budowy przeszkody przeznaczonym na parkowanie samochodów, z dnia 27.11.2009r.,

-         kserokopią pisma Zastępcy Burmistrza Pana K. Głów, zezwalającego właścicielowi posesji nr 8 na posadzenie drzewek i krzewów, z dnia 03.08.05. o znaku INTZ.7040-41/05,

-         notatką służbową Strażnika Straży Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27.07.2009r.,

-         odpowiedzią Burmistrza Rogoźna z dnia 14.01.2010r. o znaku INTZ.704-99/09 na pismo Przewodniczącego RM w Rogoźnie z dnia 08.12.2009r.

 

Przewodnicząca Komisji W. Wiśniewska wyjaśniła, że członkowie Komisji udali się na ul. Różaną 8 w Rogoźnie w celu zbadania stanu faktycznego zagospodarowania pasa pobocza przez właściciela  ww. posesji. Przeszkoda, o której istnieniu informował Pan J. Grabowski, zarówno w artykule prasowym, jaki i w piśmie, została usunięta. W piśmie, wystosowanym przez Zastępcę Burmistrza Pana K. Głów, wyrażono zgodę na posadzenie drzewek i krzewów. Jednocześnie zaznaczając, że zgoda nie dotyczy ogrodzenia powyższego terenu, ponieważ jest to pas drogowy.

Burmistrz Rogoźna zauważył, że docelowo na ul. Różanej ma powstać droga, lub chodnik i krzaczki będą musiały zostać usunięte.

Kierownik Wydziału RGiP T. Zygmunt wyjaśnił, że skoro Gmina jest właścicielem pasa drogowego, to Burmistrz miał prawo wydać decyzję zezwalającą na zagospodarowanie tego terenu. Dodał, że przedmiotowy pas drogowy, na dzień dzisiejszy nie ma oficjalnego zagospodarowania, czyli posadzenie tam zieleni nie koliduje z dotychczasową funkcją tego terenu. Nadmienił, że pas drogowy poza jezdnią, chodnikami, poboczem, może obejmować również zieleń. Gdyby tak nie było, to trzeba by wyciąć wszystkie drzewa rosnące przy drogach. Poinformował, że droga na dzień dzisiejszy jest nieutwardzona i nie można usytuować tam znaków  informujących o sposobie parkowania.

 

Komisja Rewizyjna nie stwierdziła zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Różanej, wynikającego z zagospodarowania zielenią pasa pobocza, o szerokości nie przekraczającej 2m, przed posesją nr 8. Dodać należy, że sporne ogrodzenie zostało zdemontowane przez właściciela posesji nr 8.

 

Kontrola prawidłowości rozliczania dotacji przyznanych OSP (wybrane jednostki) za 2009 rok

 

Przewodnicząca Komisji W. Wiśniewska poinformowała, że Komisja w szczególności chciałaby się zapoznać z rozliczaniami dotacji przekazanych OSP Rogoźno i OSP Słomowo.

Członkowie Komisji zapoznali się z umową nr SM/5431-4/09 zawartą z OSP Rogoźno na zakup sprzętu i wyposażenia ( na kwotę 10.250zł) oraz z umową nr SM/5431-21/09 również na zakup sprzętu (na kwotę 1.500zł) zawartą z OSP Słomowo.

Radny R. Dworzański zapytał o konsekwencje nierozliczenia dotacji w terminie.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że jednostka, która nie rozliczy się w terminie nie będzie mogła ubiegać o datacje się przez okres 3 lat.

 

 

Przewodnicząca Komisji...........................................

 

                                                                              Wiceprzewodniczący................................................

 

                                                                               Członek.....................................................................

 

Posiedzenie zakończono o godz. 14.20

Protokół sporządziła Adriana Potocka             

Rogoźno, dnia 8 lutego 2010 roku

 

drukuj pobierz pdf