Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zawiadomienia o terminach Sesji: Zawiadomienie o terminie V Sesji VI Kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie, która odbędzie się dnia 26 stycznia 2011 r. o godzinie 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zwołuję V Sesję VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie na dzień 26 stycznia 2011 roku o godzinie 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

Proponowany porządek obrad:

 

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

4.       Pytania do radnych Rady Miejskiej i radnych Rady Powiatu Obornickiego.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2011-2023:

a)      przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata  2011-2023 wraz z uzasadnieniem,

b)      odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rogoźno,

c)       dyskusja nad projektem uchwały,

d)      głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2011-2023:

-      głosowanie nad autopoprawkami,

-      głosowanie nad poprawkami radnych do projektu uchwały,

-     głosowanie nad uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2011-2023.

6.       Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Rogoźno na 2011 rok:

a)       przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

b)      odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie budżetu  Gminy Rogoźno na 2011 rok,

c)      odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o możliwości sfinansowania przez Gminę Rogoźno deficytu budżetowego ustalonego w projekcie budżetu na 2011 rok,

d)      odczytanie opinii Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury o projekcie budżetu,

e)      odczytanie opinii Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa o projekcie budżetu,

f)       stanowisko Burmistrza Rogoźna w sprawie projektu budżetu i  wniosków Rady Miejskiej,

g)      dyskusja nad projektem budżetu,

h)      głosowanie nad projektem uchwały w sprawie budżetu Gminy Rogoźno na 2011 rok:

-      głosowanie nad autopoprawkami,

-      głosowanie nad poprawkami radnych do projektu uchwały,

-     głosowanie nad projektem uchwały w sprawie budżetu Gminy Rogoźno na 2011 rok.

7.       Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a)       planu pracy Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa na 2011 rok,

b)       planu pracy Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury na 2011 rok,

c)       planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 rok,

d)      wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach,

e)      wyboru przedstawiciela Gminy Rogoźno w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski,

f)       zmiany uchwały nr XXIX/226/2000 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 20 grudnia 2000 r. o przystąpieniu Gminy do Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja”,

g)      zmiany uchwały nr XVIII/157/2004 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 kwietnia 2004 r. o utworzeniu Lokalnej Organizacji Turystycznej Biały Kruk,

h)      zmiany uchwały nr XXXIV/241/2009 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 28 stycznia 2009 r. o przystąpieniu Gminy do Stowarzyszenia „Dolina Wełny” działającego jako Lokalna Grupa Działania w rozumieniu przepisów Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich” oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy w w/w Stowarzyszeniu,

i)        wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym,

j)       przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miasta Rogoźno – rejon „Wójtostwo”,

k)      miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działek o nr. ewidencyjnych od 150/2 do 150/14 położonych w miejscowości Nienawiszcz,

l)        wynagrodzenia Burmistrza Rogoźna.

8.       Interpelacje i zapytania radnych.

9.       Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10.    Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

11.   Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

12.   Wolne wnioski i informacje.

13.    Zakończenie.

 

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie

(-) mgr Zdzisław Hinz

 

 

drukuj pobierz pdf