Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: UCHWAŁA NR LXXI/693/2022 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 28 września 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rogoźno na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

UCHWAŁA NR LXXI/693/2022

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 28 września 2022 r.

w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rogoźno na lata 2022-2025
z perspektywą do roku 2029” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 17 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Uchwala się „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rogoźno na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Tracą moc uchwały Nr XVIII/153/2000 z dnia 27.01.2000 r. i Nr XXXII/245/2005 z dnia 31.05.2005 r. Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Załacznik nr 1

Załacznik nr 2

 

 

 

 

UZASADNIENIE

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rogoźno na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029został sporządzony w celu realizacji krajowej polityki ochrony środowiska, która jest prowadzona na podstawie strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 ze zm.), a także za pomocą wojewódzkich, powiatowych  gminnych programów ochrony środowiska. Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia Programu jest realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych. Programy powinny stanowić podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na szczeblu danej jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2022 poz. 1029 ze zm.), dalej ustawy ooś, wystąpiono z wnioskiem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rogoźno na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029. Prognoza została wykonana zgodnie z zakresem określonym w ustawie ooś oraz zakresem i stopniem szczegółowości uzgodnionym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem znak: WOO-III.411.50.2022.AM.1 z dnia 01.03.2022 r. i Wielkopolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym pismem znak:
DN-NS.9011.169.2022 z 02.03.2022 r. Po opracowaniu Prognozy wystąpiono do ww. organów z wnioskiem o zaopiniowanie Prognozy wraz z projektem Programu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem z dnia 23.06.2022 r. (pismo znak: WOO-III.410.467.2022.PW.1) zaopiniował pozytywnie projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rogoźno na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem z dnia 29.06.2022 r. (pismo znak: DN-NS.9011.169.2022) poinformował również o pozytywnej opinii dla projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rogoźno na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Ponadto zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy ooś Burmistrz Rogoźna zapewnił możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rogoźno na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Poprzez ogłoszenie udostępnione na stronie internetowej Gminy Rogoźno podano informację o opracowaniu projektu Programu Ochrony Środowiska wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się ich treścią, a także składaniu uwag i wniosków w terminie od 01.06.2022 r. do 21.06.2022 r.

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostały w formie pisemnych uwag, które można było zgłaszać za pomocą formularza umieszczonego wraz z projektem Programu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Rogoźnie – BIP w zakładce „Konsultacje społeczne”, a następnie przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: um@rogozno.pl lub wysłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Rogoźnie, ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno, z dopiskiem „Uwagi do Programu Ochrony Środowiska”. O terminie zgłoszenia uwag decydowała data wpływu do Urzędu. Wnioski, zastrzeżenia, uwagi zgłoszone po terminie nie podlegały rozpatrzeniu.

W ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych do Urzędu Miejskiego w Rogoźnie wpłynął jeden formularz z uwagami.

Ponadto uchwałą nr 496/2022 z dnia 15 czerwca 2022 r. Zarząd Powiatu Obornickiego pozytywnie zaopiniował projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rogoźno na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029”.

W świetle powyższego, w celu realizacji obowiązku ustawowego, zasadne jest przyjęcie uchwały.

 

drukuj pobierz pdf