Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr LXXI/685/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 września 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr LXXI/685/2022

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 28 września 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559, zm. z 2022 r. poz. 583) oraz art. 229 pkt 3, art. 237 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

§ 1.

Po rozpatrzeniu skargi Pana P.R. o treści: “składam skargę na Burmistrza Rogoźna, który bez podstawy prawnej wystąpił do Sądu w Obornikach z wnioskiem o wpis własności gminy na mojej nieruchomości w Rogoźnie (działka nr 2448)”, uznaje się skargę za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Rogoźnie, którego upoważnia się do zawiadomienia Skarżącego o wyniku rozpatrzenia skargi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LXXI/685/2022

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 28 września 2022 r.

 

06 czerwca 2022 r. do Biura Rady wpłynęła skarga Pana P.R. na Burmistrza Rogoźna, który zdaniem mieszkańca bez podstawy prawnej wystąpił do Sądu Rejonowego w Obornikach z wnioskiem o wpis prawa własności Gminy Rogoźno w stosunku do nieruchomości należącej do Pana P.R.

Po wnikliwym rozpoznaniu sprawy Komisja Skarg, Wniosków i Petycji ustaliła, że czynności formalne podjęte przez Burmistrza Rogoźna realizowane były w oparciu o przepisy art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami i stanowiły realizację wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o sygnaturze IV SA/PO 602/21 w myśl którego, na skutek częściowego uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie nieruchomości stanowiącej własność Skarżącego, jedna z działek wyodrębnionych w wyniku podziału nieruchomości, przeznaczona w uprzednio obowiązującym MPZP jako droga publiczna, stała się z mocy samego prawa własnością Gminy Rogoźno z dniem uprawomocnienia się decyzji o dokonaniu podziału geodezyjnego.

Wskazać jednocześnie należy, iż czynności formalne podejmowane przez Burmistrza Rogoźna stanowiły de facto realizację woli skarżącego wyrażaną wielokrotnie w trakcie prowadzonej z Urzędem korespondencji.

Rozpatrując przedmiotową sprawę, Rada Miejska w Rogoźnie uznała stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za słuszne i przyjęła je za własne, a w konsekwencji uznała skargę za bezzasadną.

Pouczenie: zgodnie z art. 239 § 1 kpa, w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.

 

drukuj pobierz pdf