Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2018-2024: Uchwała Nr XLV/431/2021 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/515/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miejscowości Rożnowice

UCHWAŁA NR XLV/431/2021

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 31 marca 2021 r.

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr LVI/515/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miejscowości Rożnowice.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

  1. W uchwale Nr LVI/515/2018 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 31 stycznia 2018 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miejscowości Rożnowice wprowadza się zmianę załącznika graficznego. 
  2. Integralną częścią uchwały jest załącznik graficzny przedstawiający granicę obszaru objętego  planem.

 

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

                                                                                                                                                                       

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załacznik

 

 

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR XLV/431/2021

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 31 marca 2021 r.

 

Zgodnie z art.14 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r., poz. 293 ze zmianami) w celu ustalenia przeznaczenia terenów oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy Rada Miejska w Rogoźnie podjęła uchwałę Nr LVI/515/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części miejscowości Rożnowice.

W związku z koniecznością ochrony terenów cennych przyrodniczo, w tym terenów położonych w granicy obszaru Natura 2000 „Puszcza Notecka” PLB300015 oraz w granicy obszaru chronionego krajobrazu dolina Wełny i Rynna Gołaniecko–Wągrowiecka, zasadnym jest wyłączenie z granic obszaru objętego planem terenów przeznaczonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogoźno pod zabudowę produkcyjną, składy i magazyny.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

 

drukuj pobierz pdf