Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury: Protokół nr 26/2017 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 23 marca 2017 roku o godz. 16:30 w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie

PROTOKÓŁ nr 26/2017

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 23 marca 2017 roku o godz. 16:30 w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie

 

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Łukasz Zaranek. Przewodniczący Ł. Zaranek stwierdził, że na 7 członków Komisji w obradach bierze udział 7 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków. Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Przystąpiono do omówienia przedstawionego porządku obrad.

 

 1. Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie gości, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia KSSOiK.
 4. Działalność Centrum Integracji Społecznej.
 5. Działalność Spółdzielni Socjalnej „Opus”.
 6. Zaopiniowanie materiałów i projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miejskiej.
 7. Wolne głosy, wnioski, komunikaty.
 8. Zakończenie.

 

Ad. 1. Rozpoczęcie posiedzenia, przywitanie gości, stwierdzenie quorum.

Posiedzenie rozpoczął przewodniczący komisji pan Łukasz Zaranek, po powitaniu gościu stwierdził, że komisja jest władna do podejmowania decyzji i wydawania opinii.

 

Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący komisji przedstawił zaplanowany porządek obrad, do którego radni nie wnieśli zmian – został on jednogłośnie przyjęty.

 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia KSSOiK.

Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji członkowie przyjęli – 7 głosami „za”.

 

Ad. 4. Działalność Centrum Integracji Społecznej.

CZĘŚĆ I. DANE OGÓLNE

Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie ul. Kościuszki 41 utworzone zostało przez Gminę Rogoźno i otrzymało status Samorządowego Zakładu Budżetowego 28.09.2015 roku. Działalność CIS rozpoczęło 01.10.2016 roku. Wszyscy uczestnicy CIS realizujący Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego oraz pracownicy objęci zostali m.in. warsztatami prowadzonymi przez przedstawicieli Fundacji „Barka”; indywidualnymi szkoleniami, czy też zajęciami wzmacniającymi, wspierającymi, szkoleniami bhp i ppoż, stanowiskowymi szkoleniami uczestników poprowadzonymi przez kadrę CIS. Działalność rozpoczęły warsztaty: remontowo - budowlany, porządkowo - ogrodniczy i szwaczek. Od listopada uruchomiony został kolejny, cieszący się dużym zainteresowaniem, warsztat usług opiekuńczych. Wzrosła liczba uczestników, bowiem planowano 20, natomiast już w początkowym okresie działalności CIS podjęto decyzję o zwiększeniu liczby uczestników do 35 osób. Ze względu na remont pomieszczeń CIS warsztat remontowo-budowlany wykonywał prace zlecone w niewielkiej ilości, natomiast warsztat porządkowo - ogrodniczy, oprócz prac zleconych, wykonywał szereg prac porządkowych nieodpłatnie, m.in. utrzymywali w czystości Park Zwycięstwa, Rondo Józefa Melzera, słupy ogłoszeniowe, Plac Karola Marcinkowskiego, Plac Powstańców Wielkopolskich, pomagali też osobom niepełnosprawnym przewożąc specjalistyczne łóżka i wnosząc je do chorych itp. Uczestnicy bardzo chętnie wykonywali prace na rzecz swojego miasta. Odczuwali satysfakcję ze swojej pracy widząc efekty. Uczestniczki warsztatu krawieckiego realizujące IPZS w Żołędzinie mają nadzieję na późniejsze zatrudnienie w Sofastyl. Na duże uznanie zasługują również uczestniczki pełniące funkcje opiekunek. Z oddaniem i poświęceniem spędzają czas z podopiecznymi. Dostrzegają braki w sprzęcie, czy też przedmiotach codziennego użytku i wspólnie z pracownikami CIS próbują je uzupełnić np. pralkę, telewizor, czajnik, odzież, drewno na opał, środki czystości itp. Ogółem IPZS rozpoczęło 30 osób, z tego 5 osób przerwało realizację, 1- wyprowadziła się, 1- podjęła pracę w Spółdzielni Socjalnej „Opus” oraz 1- przeszła na emeryturę. W CIS zatrudnionych jest na umowę o pracę 5 osób, w tym pracownik socjalny na pełen etat (wcześniej planowano 0,5 etatu), 1 instruktor zawodu na pełen etat, 2 instruktorów zawodu na 0,8 etatu, gdzie wskazane byłoby zatrudnienie na pełne etaty oraz kierownik CIS - pełen etat. Ponadto w formie wolontariatu swoje usługi świadczy doradca zawodowy. Zaplanowano zatrudnienie w roku 2017 psychologa. W realizacji IPZS przez uczestników istotną rolę odgrywa integracja wszystkich grup warsztatowych z kadrą CIS, dlatego pracownicy dokładają starań do organizacji różnych spotkań mających na celu bliższe poznanie swoich uczestników, np. spotkanie święto Marcińskie, bożonarodzeniowe.

 

CZĘŚĆ II. ROZLICZENIE OTRZYMANYCH DOTACJI

1. OTRZYMANE DOTACJE

 

Wyszczególnienie
W roku sprawozdawczym
Kwota otrzymana
Kwota wydatkowana
Dotacje ogółem
236 000
231 000
z tego:
z budżetu gminy
150 000
150 000
w tym:
na pierwsze wyposażenie
0
0
na działalność
45 000
45 000
z budżetu województwa
86 000
81 000
w tym:
na pierwsze wyposażenie
86 000
81 000
na działalność
0
0
inne
0
0

 

2. WYKORZYSTANIE DOTACJI

 

Wyszczególnienie
Wydatkowana kwota
Wykorzystanie dotacji (ogółem)
231 000
w tym:
na pierwsze wyposażenie Centrum (dotyczy tylko nowo utworzonego Centrum)
81 000
w tym:
przystosowanie do potrzeb uczestników zajęć w Centrum pomieszczeń przeznaczonych na reintegrację zawodową i społeczną
19 000
wyposażenie pomieszczeń oraz przygotowanie stanowisk pracy, w tym zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności, o której mowa w art. 9 ustawy 1)
38 000
zakup surowców, materiałów i narzędzi niezbędnych do rozpoczęcia działalności
24 000
na okres pierwszych 3 miesięcy działalności Centrum (dotyczy tylko nowo utworzonego Centrum)
0
na bieżącą działalność Centrum
45 000
1) Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1828).

 

CZĘŚĆ III. LICZBA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W CENTRUM W OKRESIE
SPRAWOZDAWCZYM

 

Wyszczególnienie
Liczba osób ogółem
1. Nawiązanie zatrudnienia
5
2. Ustanie zatrudnienia
0
3. Przeciętne zatrudnienie
4
4. Pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy
3
w tym:
4.1. pracownik socjalny
1
4.2. instruktor zawodu
1
4.3. pracownicy odpowiedzialni za dany rodzaj działalności, o którym mowa w art. 9 ustawy1)
1
4.4. osoby prowadzące reintegrację zawodową i społeczną, zaliczające się do kadry Centrum
0
w tym:
psycholog
0
terapeuta
0
doradca zawodowy
0
pośrednik pracy
0
5. Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy
2
w tym:
5.1. pracownik socjalny
0
5.2. instruktor zawodu
2
5.3. pracownicy odpowiedzialni za dany rodzaj działalności, o którym mowa w art. 9 ustawy1)
0
5.4. osoby prowadzące reintegrację zawodową i społeczną, zaliczające się do kadry Centrum
0
w tym:
psycholog
0
terapeuta
0
doradca zawodowy
0
pośrednik pracy
0
6. Inna kadra Centrum (wymienić jaka):
0
7. Osoby skierowane do pracy w Centrum przez powiatowy urząd pracy na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy1)
0
1) Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1828).

 

CZĘŚĆ IV. LICZBA UCZESTNIKÓW OBJĘTYCH REINTEGRACJĄ ZAWODOWĄ I SPOŁECZNĄ ORAZ USAMODZIELNIONYCH EKONOMICZNIE
1. Struktura uczestników

 

Wyszczególnienie
Liczba osób, które
rozpoczęły zajęcia
uczestniczyły w zajęciach
ukończyły zajęcia
Uczestnicy zajęć (ogółem)
30
27
2
1.1. Osoby bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności
0
0
0
1.2. Osoby uzależnione od alkoholu
0
0
0
1.3. Osoby uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających
0
0
0
1.4. Osoby chore psychicznie
0
0
0
1.5. Osoby długotrwale bezrobotne
0
0
0
1.6. Osoby zwalniane z zakładów karnych, mające trudności w integracji ze środowiskiem
0
0
0
1.7. Uchodźcy realizujący indywidualny program integracji
0
0
0
1.8. Osoby niepełnosprawne
2
2
0
1.9. Inni
28
25
2

 

2. Liczba uczestników korzystających z usług reintegracji zawodowej i społecznej

 

Wyszczególnienie
Liczba osób, które
rozpoczęły
uczestniczyły
ukończyły
Korzystający z usług (ogółem)
70
67
0
2.1. Warsztaty zawodowe w ramach działalności wytwórczej, handlowej lub usługowej prowadzonej przez Centrum, o której mowa w art. 9 ustawy1) (w tym:)
0
0
0
Warsztat porządkowo - ogrodniczy
8
8
1
Warsztat remontowo - budowlany
6
5
1
Warsztat - Szwaczki
5
5
0
Warsztat usług opiekuńczych
11
9
0
2.2. Korzystanie z przekazywanych przez Centrum propozycji ofert pracy
0
0
0
2.3. Zajęcia z zakresu prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej, w tym w formie spółdzielni socjalnej
0
0
0
2.4. Inne zajęcia z zakresu reintegracji zawodowej
30
27
0
2.5. Zajęcia terapeutyczne
0
0
0
2.6. Grupy wsparcia oraz grupy samopomocy
0
0
0
2.7. Korzystanie z indywidualnego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego
0
0
0
2.8. Grupy edukacyjne
0
0
0
2.9. Inne usługi w zakresie reintegracji społecznej
20
20
0
2.10. Szkolenia zawodowe prowadzone przez podmiot zewnętrzny
20
20
0

 

3. Liczba osób, które pozytywnie zakończyły uczestnictwo w Centrum usamodzielnionych ekonomicznie

 

Wyszczególnienie
Liczba osób
3.1. Uczestnicy Centrum skierowani do pracy u pracodawcy w ramach zatrudnienia wspieranego (art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy1))
0
3.2. Uczestnicy Centrum zatrudnieni u pracodawcy bez zatrudnienia wspieranego
1
3.3. Uczestnicy Centrum skierowani do pracy w Centrum (art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy1))
0
3.4. Uczestnicy Centrum, którzy podjęli samodzielną działalność gospodarczą
0
3.5. Uczestnicy Centrum, którzy podjęli działalność gospodarczą w formie spółdzielni socjalnej (art. 16 ust. 1a ustawy1))
0
3.6. Uczestnicy skierowani do odbycia stażu zawodowego na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy2)
0
3.7. Uczestnicy Centrum, którzy nabyli prawo do świadczeń emerytalnych lub rentowych
1
1) Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1828).
2) Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.

 

CZĘŚĆ V. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO I PRELIMINARZ WYDATKÓW I PRZYCHODÓW

1. PRZYCHODY W ROKU SPRAWOZDAWCZYM ORAZ PLAN PRZYCHODÓW NA ROK BIEŻĄCY

 

Wyszczególnienie
Przychody w roku sprawozdawczym
Plan przychodów w roku bieżącym
Przychody ogółem w tym środki:
289 000
312 000
z budżetu gminy
150 000
150 000
z budżetu województwa
81 000
86 000
z Funduszu Pracy
29 000
46 000
z Unii Europejskiej
0
0
z własnej działalności
28 000
30 000
z innych źródeł (z jakich):
0
0

 

2. WYDATKI W ROKU SPRAWOZDAWCZYM ORAZ PLAN WYDATKÓW NA ROK BIEŻĄCY

 

Wyszczególnienie
Wydatki w roku sprawozdawczym
Plan wydatków w roku bieżącym
Wydatki ogółem
256 000
871 000
z tego:
świadczenia integracyjne i motywacyjna premia integracyjna
29 000
349 000
zakup materiałów, energii i usług
0
0
najem lokalu i remonty pomieszczeń użytkowanych przez Centrum
0
0
podatki opłacane przez Centrum
0
1 000
wynagrodzenia pracowników Centrum i pochodne od tych wynagrodzeń
52 000
339 000
koszt realizacji reintegracji zawodowej i społecznej oraz niezbędnej obsługi działalności Centrum w tym zakresie
2 000
10 000
szkolenia pracowników i kadry Centrum związane z działalnością Centrum
1 000
3 000
posiłki dla uczestników
10 000
62 000
wydatki na ubezpieczenie mienia Centrum
0
1 000
inne wydatki związane z działalnością Centrum
2 000
8 000
wydatki rzeczowo-administracyjne
55 000
98 000
w tym:
zakup materiałów i wyposażenia
46 000
38 000
zakup żywności
0
3 000
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
0
0
zakup energii
0
20 000
zakup usług remontowych
0
5 000
zakup pozostałych usług
4 000
23 000
ubezpieczenia i inne opłaty
2 000
1 000
podróże służbowe krajowe i zagraniczne
3 000
6 000
inne
0
0
środki na finansowanie inwestycji
105 000
0
w tym:
wydatki inwestycyjne
40 000
0
wydatki na zakupy inwestycyjne
65 000
0
inne
0
0
inne
0
0

Pan radny Hubert Kuszak zapytał jakie są powody osób, które odpadły z programu CIS? Pani kierownik Krystyna Gromanowska odpowiedziała radnemu, że są to powody, z którymi borykają się osoby wykluczone m.in. alkoholizm, wtedy jest problem dotarcia do takiej osoby. Pan radny zapytał, czy osoby, które przerwały swój udział są również wykluczone z opieki? Pani Gromanowska poinformowała, że tak - na rok, dodała ze ich niechęć udziału w pracach CIS im się nie opłaca, ponieważ dla tych osób są to zbyt małe pieniądze. Pani radna Katarzyna Erenc – Szpek zapytała, czy uczestnikami mogą być osoby spoza gminy ? Pani kierownik odpowiedział, że tak mogą to być takie osoby, jednak po wcześniejszym podpisaniu porozumienia z tą gminą, z jakiej pochodzi uczestnik. Pan radny Hubert Kuszak zapytał ile jest wolnych miejsc? Pani kierownik Krystyna Gromanowska odpowiedziała, że w obecnej chwili uczestników jest 27, a docelowo można przyjąć do 35 osób. Pani kierownik dodał, że bardzo dużo chętnych jest do pracy w zieleni, a wiadomo już że do „Top-Sofy” będzie przekazanych 6 uczestników. Pan radny Hubert Kuszak zapytał, czy istnieje możliwość wynajęcia opiekunki do osoby starszej przez rodzinę? Pani Krystyna Gromanowska odpowiedział, że jest taka możliwość. W takiej sytuacji jest zawierana umowa na indywidualnych warunkach, jeżeli chodzi o rodzinę, natomiast w pozostałych sytuacjach jest wystawiane zlecenie przez GOPS. Pan Łatka zapytał, czy pani kierownik rozpatruje podjęcie współpracy z poradnią w Rogoźnie? Pani Gromanowska odpowiedziała, że nie rozpatrywała takiej możliwości, a jedynie wsparła się na wiedzy pozyskanej od GOPS-u. Dalej pan radny zapytał, czy przychody i wydatki będą się zmieniać? Pani kierownik odpowiedziała, że tak a zależy to od ilości prac, natomiast wydatki będą związane z zaplanowanym wyjazdem integracyjnym uczestników. Pan radny Chudzicki chciał dowiedzieć się jeśli chodzi o działalność warsztatu porządkowo – ogrodniczego – jaka jest stawka i jak to wygląda w praktyce osoby prywatnej ? Pani kierownik odpowiedziała, że co do wyceny to trudno określić, ponieważ to instruktor na miejscu sporządza taka wycenę. Jest wtedy określany zakres prac, czas wykonania, oraz ilość osób, natomiast jeśli chodzi o osobę prywatną, to oczywiście jest to jak najbardziej możliwe. Pan radny Hubert Kuszak zapytał, czy jest wypłacana premia, a jeśli tak to czy będzie ona cykliczna? Pani kierownik odpowiedział, że jest wypłacana i będzie ona cykliczna, natomiast jej wysokość jest i będzie uzależniona od zaangażowania uczestników.

Pani radna Erenc – Szpek zapytała, czy będzie otwarta inna branża? Pani kierownik odpowiedziała, że myślała o opiece nad małymi dziećmi, ale nie jest jeszcze ta sprawa do końca rozeznana. Pan radny Hubert Kuszak zapytał, czy uczestnicy CIS mogliby rozebrać budynek za urzędem? Pan Burmistrz poinformował, że została już ogłoszony przetarg, natomiast jeśli chodzi o uczestników, to część prac mogliby wykonać, natomiast musiałby być użyty sprzęt specjalistyczny, a takim CIS nie dysponuje.

 

Ad. 5 Działalność Spółdzielni Socjalnej „Opus”.

 1. Dane organizacyjne

  • Spółdzielnia

   • Nazwa: SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA OPUS

   • Forma prawna: SPÓŁDZIELNIA

   • Siedziba: 64-610 ROGOŹNO

   • Adres: ul. KOŚCIUSZKI 41

   • e-mail: opusrogozno@op.pl

   • KRS: 0000632653

   • NIP: 6060097070

   • REGON: 365218348

   • W imieniu spółdzielni działają:

   • Wiesław Kowalski – prezes

   • Sławomir Jamróz – członek zarządu

   • Anna Matoga – członek zarządu

   • Sposób reprezentacji podmiotu – zarząd spółdzielni

Oświadczenie woli w imieniu spółdzielni – dwaj członkowie zarządu lub jeden członek i pełnomocnik. Spółdzielnia została utworzona w dniu 24.08.2016r. poprzez wpis do krajowego rejestru sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Poznań, ul. Grochowe Łąki 6. Spółdzielnia prowadzi działalność w zakresie zagospodarowania terenów zielonych, sprzątania i malowania.

 1. Organy spółdzielni:
  1. Walne zgromadzenie
  2. Zarząd spółdzielni
  3. Członkami założycielami spółdzielni są:
   • Gmina Rogoźno

   • Stowarzyszenie BARANEK

  1. Zarząd spółdzielni składa się z trzech członków:
   • Wiesław Kowalski – prezes

   • Sławomir Jamróz – członek zarządu

   • Anna Matoga – członek zarządu

 

2. Działalność spółdzielni

2.1. Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie przepisów:

 • ustawy z dnia 27 kwietnia 2006r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. 2006, nr 94, poz. 651, z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 16 września 1982r. prawo spółdzielcze (Dz. U. 2003, nr 188, poz. 1848, z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. 2003, nr 122, poz. 1143, z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 27 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2004, nr 99, poz. 1001, z późn. zm.);
 • statutu spółdzielni.

2.2. Zdarzenia mające istotny wpływ na działalność spółdzielni w 2016r., a także po jego zakończeniu:

 • spółdzielnia otrzymała bezzwrotne wsparcie finansowe na utworzenie nowych miejsc pracy w kwocie 120 000,00zł. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 7 włączenie społeczne, poddziałanie 7.3.2 ekonomia społeczna – projekty konkursowe. Projekt : „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Pieniądze te zostały przeznaczone na zakup samochodu oraz zakup maszyn i narzędzi do prac ogrodowych, malarskich i sprzątania. Pieniądze te zostały wydane i rozliczone. Wydane w kwocie 118 647,30zł, zwrócono 1 352,70zł.

 • spółdzielnia otrzymała wsparcie pomostowe – 6tysięcy złotych/miesięcznie. Łącznie 24 tysiące złotych w 2016r. w oparciu o przepisy jak wyżej. Kwota 6 tysięcy/miesięcznie była przeznaczona zgodnie z katalogiem wydatków na działalność codzienną, to jest na zakup paliwa, materiałów biurowych, ubezpieczenia, odzież roboczą, sprawy BHP, reklamę, itp.

2.3. Strategia rozwoju spółdzielni

W 2016 roku głównymi punktami w strategii rozwoju spółdzielni socjalnej OPUS była promocja i rozwój świadczonych usług poprzez reklamę i integracje społeczną. Na 2017rok zarząd planuje dalszy rozwój, promocje świadczonych usług, oraz pozyskiwanie nowych klientów zewnętrznych. Skupiono się również na doborze i kształceniu kadry pracowniczej.

3. Aspekty ogólne

Spółdzielnia socjalna OPUS jest spółdzielnią osób prawnych, powstałą z inicjatywy władz samorządowych. Jak już pisałem jednym członkiem jest gmina, w imieniu której prawnym przedstawicielem jest Burmistrz Gminy. Gmina w spółdzielni posiada 100 udziałów po 200złotych każdy. Drugim członkiem jest stowarzyszenie ”Baranek”, w imieniu którego prawnym przedstawicielem jest Pani prezes stowarzyszenia. „Baranek” posiada jeden udział na kwotę 200zł. Słów kilka co to jest spółdzielnia socjalna. To taka osoba prawna, która ma dwa podstawowe cele: prowadzenie działalności gospodarczej w oparciu o zatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, co umożliwia tym osobom aktywizację zawodową. Działalność ta prowadzona jest w oparciu o rachunek ekonomiczny. I po drugie każda spółdzielnia socjalna prowadzi działalność w zakresie reintegracji społecznej, zawodowej swoich pracowników. Ponadto każda ze spółdzielni może prowadzić działalność pożytku publicznego. Działalność ta jest działalnością społecznie użyteczną, prowadzoną w sferach zadań publicznych. Reasumując spółdzielnia socjalna z jednej strony jest przedsiębiorstwem a z drugiej organizacją pozarządową, dla której głównym celem jest osiągnięcie zysku społecznego, zwłaszcza w zakresie społecznym i zawodowym. Aktualnie w spółdzielni pracuje 6osób. Spółdzielnia dba o rozwój zawodowy swoich pracowników. Dwóch pracowników ukończyło kurs operatora pilarek łańcuchowych, jeden jest uczestnikiem kursu na prawo jazdy kat. B, wszyscy zatrudnieni są na umowę o pracę. Spółdzielnia współpracuje z gminną firmą AQUABELLIS, Zarządem Administracyjnym Mienia Komunalnego. Wykonywaliśmy takie usługi jak: malowanie pomieszczeń biurowych, odkrzaczanie dróg, prace porządkowe, rozbiórka budynków, montaż znaków drogowych i tablic z nazwami ulic, zimowe utrzymywanie chodników. W ramach integracji społecznej braliśmy czynny udział w festynie Bożonarodzeniowym. Spółdzielnia socjalna OPUS jest firmą bardzo sprawnie działającą na lokalnym rynku. Zarząd spółdzielni planuje zatrudnienie dodatkowych osób w ramach otrzymanych zleceń na prace publiczne.

Pan radny Hubert Kuszak zapytał z jakiego programu jest finansowany „Opus”? Pan Kowalski odpowiedział, że jest to 120 000,00zł. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 7 włączenie społeczne, poddziałanie 7.3.2 ekonomia społeczna – projekty konkursowe. Projekt: „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pan Burmistrz Roman Szuberski uzupełnił, że widziałby ujednolicenie kolorów elewacji przy Pl. K.Marcinkowskiego, uruchomić brygadę do malowania, żeby miejsce to miało swój urok i smak. Pan radny Jarosław Łatka poinformował pana Kowalskiego, że 24 marca odbywać będzie się kurs na wózek widłowy i warto z tego skorzystać, ponieważ nie są to duże pieniądze, a papier zostaje.

 

Ad. 6 Zaopiniowanie uchwał na najbliższe posiedzenie sesji.

 1. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego – projekt tej uchwały przedstawiła pani z-ca burmistrza Renata Tomaszewska. Pan radny Jarosław Łatka zapytał, czy w związku z tym projektem istnieje możliwość pozyskania funduszy z zewnątrz? Pani burmistrz odpowiedziała, że owszem istnieje taka możliwość, ale są to jedynie ławki, krzesła i sprzęt dla klas młodszych i w przypadku, jeżeli to gimnazjum zmienia się na klasy młodsze. Kolejne dofinansowanie jest na przystosowanie toalet dla dzieci młodszych. Pan radny Kuszak zapytał, jak wygląda sprawa pracowni chemicznych, fizycznych lub pokrewnych ? Pani Tomaszewska odpowiedziała, że w tej sprawie został złożony wniosek o dofinansowanie, gminie zabrakło 2 pkt do tego dofinansowania. Ostatecznie na 35 szkół, które się zakwalifikowały Rogoźno znalazło się na 54 miejscu. W tej sprawie zostanie złożone odwołanie, w przypadku gdy odwołanie nie zostanie uwzględnione, szkoły będą musiały pracować na bazie sprzętu takiego jakie posiadają.

 2. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego – Gościejewo 13/2 gm. Rogoźno, w trybie bezprzetargowym, projekt uchwały został przedstawiony przez pana kierownika Romana Piątkowskiego, bez uwag,

 3. wyrażenia zgody na zbycie części wspólnej (strychu) zabudowanej nieruchomości Wełna 7, gm. Rogoźno – obręb Parkowo, projekt uchwały został przedstawiony przez pana kierownika Romana Piątkowskiego, bez uwag,

 4. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym działki nr 65/11 w Jaraczu, projekt uchwały został przedstawiony przez pana kierownika Romana Piątkowskiego, pan radny Hubert Kuszak zapytał, czy ogródek mógłby zostać wydzierżawiony bezterminowo, albo sprzedany osobie, która zwróciła się z wnioskiem, bo lepiej takie sytuacje upraszczać ? Pan kierownik wraz z panią Tomaszewską zgodnie odpowiedzieli, że wycena jest bardziej kosztowna, niż pozbycie się takiego problemu.

 5. nadania nazwy ulic, projekt uchwały został przedstawiony przez pana kierownika Romana Piątkowskiego, radni po krótkiej dyskusji przyjęli jednogłośnie wniosek o nazwaniu krótszej ulicy imieniem F. Miśko, natomiast dłuższej A. Twardeckiego.

 6. Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Rogoźno w 2017 roku, projekt uchwały został przedstawiony przez pana kierownika Romana Piątkowskiego, bez uwag,

 7. udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła – projekt uchwały został przedstawiony przez panią skarbnik Marie Kachlicką, uwag brak.

 

Ad. 7 Wolne głosy i wnioski.

Pan radny Maciej Kutka zwrócił się do radnych o wystosowanie wniosku do WZDW o wykonanie przycinki krzewów na ul. Piłsudskiego, natomiast pan radny Zaranek dodał miejsce pomiędzy Pruścami, a Rogoźnem – radni przyjęli wniosek jednogłośnie.

Pan radny Zbigniew Chudzicki zapytał, czy na wiosnę pojawią się już kosze na śmieci betonowe? Panowie radni Kutka, dodał że przydałyby się na ul. Miodowej, Kwiatowej i Sienkiewicza, pan Kuszak – od promenady do cmentarza. Pan burmistrz obiecał, że takie pojawia się na ulicach miasta. Pan Kuszak zapytał, kiedy spłyną pieniądze na Megawatu i co z przetargiem? Pan burmistrz Roman Szuberski odpowiedział, że prowadzone są ostatnie przymiarki dokumentacji dotyczące Pl. Karola Marcinkowskiego, przetarg będzie ogłoszony na koniec kwietnia początek maja, koniec prac przewidywany jest na czerwiec 2018. Natomiast jeśli chodzi o pieniądze to powinny spłynąć do 5 maja.

Radni na zakończenie podjęli temat doświetlenia przejść dla pieszych w okolicach RCK, liceum ogólnokształcącego, na wysokości ulicy Gościnnej.

 

Ad. 8 Zakończenie.

Posiedzenie komisji zakończono o godz. 19:30, posiedzenie protokołowała Anna Mazur.

 

 

drukuj pobierz pdf