Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: Protokół nr 33/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 23 września 2013 r. w sali nr 20 UM w Rogoźnie

Protokół nr 33/2013

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 23 września 2013 r.

w sali nr 20 UM w Rogoźnie, ul. Nowa 2.

 

Temat posiedzenia:

1.       Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Rewizyjnej zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli: Sekretarz Gminy – I. Sip-Michalska, Skarbnik Gminy – Maria Kachlicka, Burmistrz Rogoźna – Bogusław Janus, lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Proponowany porządek:

1.      Otwarcie i przyjęcie  porządku obrad.

2.      Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r.- oraz sprawozdanie zespołów kontrolnych z przeprowadzonych kontroli.

3.      Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

4.      Sprawy bieżące.

5.      Wolne głosy i wnioski.

6.      Zakończenie posiedzenia.

Uwag do porządku obrad nie wniesiono.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 2- Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r., oraz sprawozdanie zespołów kontrolnych z przeprowadzonych kontroli.

 

Informację w imieniu Pana Burmistrza przedstawiła Skarbnik  Gminy  Maria Kachlicka.

Poinformowała, że Radni otrzymali szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za ten okres sporządzone zarówno w formie opisowej jak i tabelarycznej.

Następnie M. Kachlicka przedstawiła podstawowe wskaźniki wykonania budżetu.

Pytań i uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.

Następnie Przewodniczący Komisji R. Dworzański  poinformował, że do przeprowadzenia kontroli wykonania budżetu powołane zostały  dwa zespoły kontrolne w składzie:

1.       Ryszard Dworzański – przewodniczący zespołu,

Ewa Wysocka -  członek zespołu.

Przewodniczący zespołu kontrolującego R. Dworzański poinformował, że przedmiotem kontroli objęto: nadzór nad prawidłowością pobierania  i rozliczania wpłat z tytułu opłaty targowej, oraz prawidłowość wydatkowania środków z działu 050 rolnictwo i rybactwo w okresie I półrocza 2013r.

Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.

Protokół z przeprowadzonej kontroli stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

2.       Adam Jóźwiak – przewodniczący zespołu,

Maciej Kutka – członek zespołu

Informację z przeprowadzonej kontroli przedstawił członek zespołu kontrolującego M. Kutka, który poinformował, że zespół kontrolny spotkał się dwukrotnie w dniach 21 i 23 września 2013 i skontrolował następujące zagadnienia:

1. Wybrane wydatki poniesione z tytułu kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za I półrocze 2013 roku. Zespół rewizyjny skontrolował wydatki poniesione na rzecz Pana P. Marszała i nie wniósł żadnych uwag.

2. Dochody z tytułu nałożonych mandatów na Straż Miejską za I półrocze 2013 roku.

Zespół kontrolny poinformował, że Straż Miejska w I półroczu 2013 roku wystawiła 15 mandatów na łączną kwotę 2050 zł, z czego do kasy Urzędu wpłynęło w I półroczu 2013 roku 1050 zł, z czego za mandaty wystawione w I półroczu 2013 roku 750 zł i 300 zł za mandaty wystawione w latach poprzednich.

3. Wybrane dochody za świetlic wiejskich w I półroczu 2013 roku. Zespół skontrolował dochody ze świetlic wiejskich w Kaziopolu i Studzieńcu. Dochody w pierwszej połowie 2013 roku kształtują się następująco: Kaziopole – 2633, 78 zł, Studzeniec – 307,00 zł. Tak wysokie dochody wsi Kaziopole wynikają z wynajmu mieszkania oraz opłat za media. Wszystkie kwoty w poszczególnych miesiącach zostały sprawdzone w dokumentach kasowych i zespół rewizyjny nie wniósł żadnych uwag.

Uwag do przedstawionej informacji nie zgłoszono.

Protokół z przeprowadzonej kontroli stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Przystąpiono do realizacji punku 3 – przyjęcia protokołu z ostatniego posiedzenia.

Protokół nr 32/2013 został przyjęty 3 głosami „za” przy jednym głosie „wstrzymującym” w obecności 4 członków Komisji.

Przystąpiono do realizacji punktu 4 –sprawy bieżące.

Nie było.

Przystąpiono do realizacji punktu 5 – wolne głosy i wnioski.

Nikt nie zabrał głosu.

 

 

drukuj pobierz pdf